VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007"

Transkript

1 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne /2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního fondu souvisejícím s výstavbou sauny a schvaluje přesun finančních prostředků ve výši Kč ,- z fondu rezerv do investičního fondu (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 520/2007 Rada města Lanškroun schvaluje vnější rozpočtová opatření v poloţkách a dle přílohy (zpráva čj.19855/2007/sek ze dne ). 521/2007 Rada města Lanškroun schvaluje zvýšení regulovaného nájemného od dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne takto: nájemné v bytech 1. kategorie se navýší o 13,70% na 20,77 Kč/měsíc/m 2 ; nájemné v bytech se sníţenou kvalitou o 22,20% na 18,00 Kč/měsíc/m 2 Rada města ukládá příspěvkové organizaci Sociální sluţby Lanškroun a společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. v příslušných termínech provést zákonem předepsané úkony (zpráva čj /2007/SEK ze dne a zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 522/2007 Rada města Lanškroun projednala podnět investičního odboru k pokácení dřevin rostoucích mimo les (náletových keřových porostů v rozsahu 60 m 2 ) na pozemku ppč. 278/1 v k. ú. Dolní Třešňovec z důvodu realizace stavby Přemístění autobusové zastávky v Dolním Třešňovci a ukládá Jiřímu Zatloukalovi podat ţádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 523/2007 Rada města Lanškroun schvaluje zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni a to: 1) práva uloţení podzemního vedení kanalizace přes pozemky: ppč. 1600/2 ost.pl.; ppč. 1600/6 ost.pl. vše v k. ú. Lanškroun a 2) práva vstupu osob pověřených vlastníkem kanalizace na pozemky: ppč. 1600/2 ost.pl.; ppč. 1600/6 ost.pl. za účelem opravy a údrţby kanalizace a práva přejezdu motorových a mechanizačních prostředků přes tyto pozemky za účelem opravy a údrţby kanalizace. Rada města souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Wendell elektronics, a. s., jako povinným z věcného břemene, a Městem Lanškroun, jako oprávněným z věcného břemene (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 524/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápisy z kontrolních dnů na stavbě Oprava objektu MŠ Na Výsluní č.p. 312 v Lanškrouně, II. etapa ze dne a (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 525/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápisy z kontrolních dnů na stavbě Stavební úpravy sportovního domu Lanškroun ze dne a (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 526/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis č. 15 (čj /2007/PRA) z jednání majetkové komise ze dne (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 527/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí informaci společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. (čj /2007/PRA ze dne ) o volném bytu určeném k pronajmutí: byt Usnesení RM Strana 1 (celkem 7)

2 č. 4 v domě čp. 745, Ţichlínské Předměstí, Palackého ulice, Lanškroun, a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města zveřejnit úmysl města pronajmout volný byt dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města s tím, ţe draţba práva uzavřít nájemní smlouvu na uvedený byt proběhne dne (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 528/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí protokol o průběhu losování o uzavření práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 142/2003 Sb. Rada města rozhodla pronajmout byt č. 13 v domě čp. 160, Ostrovské Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun ţadatelce dle přílohy na dobu určitou 2 roky (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 529/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí protokol o průběhu losování o uzavření práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 142/2003 Sb. Rada města rozhodla pronajmout byt č. B1 v domě čp. 553, Ostrovské Předměstí, Sokolská ulice, Lanškroun ţadateli dle přílohy na dobu určitou 2 roky (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 530/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí protokol o průběhu losování o uzavření práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Lanškrouna. Rada města rozhodla pronajmout byt č. 8 v domě čp. 646, Ţichlínské Předměstí, Palackého ulice, Lanškroun ţadateli dle přílohy na dobu určitou 2 roky (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 531/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí protokol o průběhu losování o uzavření práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Lanškrouna. Rada města rozhodla pronajmout byt č. 3 v domě čp. 509, Ţichlínské Předměstí, Havlíčkova ulice, Lanškroun ţadatelce dle přílohy na dobu určitou 2 roky (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 532/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí protokol o průběhu draţby o uzavření práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Lanškrouna. Rada města rozhodla pronajmout byt č. 4 v domě čp. 223, Ţichlínské Předměstí, Horova ulice, Lanškroun ţadateli dle přílohy na dobu určitou 2 roky (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 533/2007 Rada města Lanškroun souhlasí se směnou bytů v majetku města (ţádosti čj /2007/PRA a čj /2007/PRA ze dne ) - bytu č. 2 v domě čp. 510, Ţichlínské Předměstí, Havlíčkova ulice, Lanškroun a bytu č. 2 v domě čp. 140, Ţichlínské Předměstí, ulice B. Smetany, Lanškroun a ukládá pracovníkovi pověřenému řízením společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. poţadovanou směnu provést (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 534/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj /2007/PRA ze dne o koupi bytové jednotky č. 48/1, Ţichlínské Předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun, a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města zveřejnit úmysl města předmětnou jednotku ţadateli prodat v souladu s Pravidly pro prodej bytů a pro tvorbu ceny při prodeji bytů schválenými usnesením zastupitelstva města č. 29/2004 ze dne (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 535/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádosti čj. 9859/2007/PRA ze dne a čj.14901/2007/pra ze dne o koupi nemovitostí v k. ú. Lanškroun: dům čp. 35, Ţichlínské Předměstí, ulice T. G. Masaryka, Lanškroun, na části pozemku stpč. 412; Usnesení RM Strana 2 (celkem 7)

3 část pozemku stpč. 412; část pozemku ppč. 860/1; pozemek ppč. 863/2 a doporučuje zastupitelstvu města prodat předmětné nemovitosti zájemci, který v obálkové soutěţi nabídne vyšší kupní cenu s tím, ţe uzávěrka přihlášek bude dva pracovní dny před vlastním konáním soutěţe (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 536/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj /2007/PRA ze dne o koupi nebo pronájem pozemku ppč. 3056/2 v k. ú. Lanškroun (dle geom. plánu č /2007) a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města jednat s ţadatelkou o podmínkách budoucí kupní smlouvy na převod části předmětného pozemku dle doporučení majetkové komise s tím, ţe návrh této smlouvy bude předloţen radě města ke schválení (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 537/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj /2007/PRA ze dne o pomoc při řešení bytového problému a o mimořádné přidělení bytu č. 5 v domě čp. 228, Ţichlínské Předměstí, Ţiţkova ulice, Lanškroun na dobu neurčitou a rozhodla ţádosti nevyhovět. Rada města odkazuje ţadatele na účast v losování či draţbě nájmu bytu a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města zveřejnit úmysl města pronajmout volný byt dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města s tím, ţe draţba práva uzavřít nájemní smlouvu na uvedený byt proběhne dne (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 538/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí informaci spol. Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. (čj /2007/SEK ze dne ) o volném bytu určeném k pronajmutí: byt č. 24 v domě čp. 552, Ostrovské Předměstí, Sokolská ulice, Lanškroun a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města zveřejnit úmysl města pronajmout volný byt dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města s tím, ţe losování práva uzavřít nájemní smlouvu na uvedený byt proběhne dne /2007 Rada města Lanškroun projednala ţádosti o koupi pozemku ppč. 492 na Pivovarském náměstí v k. ú. Lanškroun: čj /2007/PRA ze dne ; společnosti OMEGA tech s. r. o., Lanškroun, (čj /2007/PRA ze dne ) a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města zveřejnit úmysl města předmětný pozemek prodat (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 540/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj /2007/PRA ze dne o koupi části pozemku ppč. 3659/1 v k. ú. Lanškroun a doporučuje zastupitelstvu města ţádosti vyhovět a část předmětného pozemku o výměře cca 575 m² s polohovým umístěním dle náčrtu ţadatelům prodat za jednotkovou cenu 300,- Kč/m² s připočtením nákladů města spojených s prodejem (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 541/2007 Rada města Lanškroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na převod vlastnictví pozemků stpč a ppč. 3073/112 v lokalitě Pod Penzionem II v k. ú. Lanškroun v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 542/2007 Rada města Lanškroun rozhodla ukončit výpovědí k nájemní vztah k pozemku 957/5 v k. ú. Lanškroun zemědělské společnosti Zámecký vrch, s. r. o., Rudoltice a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města jednat s majitelkou spoluvlastnického podílu předmětného pozemku ve výši 1/2 o společném postupu a výpověď uvedené organizaci včas doručit (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 543/2007 Rada města Lanškroun rozhodla ukončit výpovědí k nájemní smlouvu na pozemky ppč. 957 (ZE) a ppč. 956/1 (ZE) v k. ú. Lanškroun uzavřenou dne mezi zemědělskou společností Zámecký vrch, s. r. o., Rudoltice, a Městem Lanškroun a ukládá odboru Usnesení RM Strana 3 (celkem 7)

4 právnímu, přestupků a správy majetku města výpověď uvedené organizaci včas doručit (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 544/2007 Rada města Lanškroun rozhodla ukončit výpovědí k nájemní smlouvu na pozemky ppč. 345/4 a ppč. 345/5 v k. ú. Dolní Třešňovec uzavřenou dne mezi Školním Statkem Lanškroun, Dolní Třešňovec, a Městem Lanškroun a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města výpověď uvedené organizaci včas doručit (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 545/2007 Rada města Lanškroun rozhodla ukončit výpovědí k nájemní smlouvu na části pozemků ppč. 2035/1 (ZE) a ppč. 2036/1 (ZE) o celkové výměře cca m² v k. ú. Lanškroun uzavřenou dne mezi Zemědělsko-obchodním druţstvem Ţichlínek a Městem Lanškroun a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města výpověď uvedené organizaci včas doručit (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 546/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti Wendell Electronics, a. s., Lanškroun (čj.17091/2007/pra ze dne ) o pronájem části nebytových prostorů za účelem uskladnění materiálu v areálu, který město Lanškroun koupilo od společnosti Forest Svitavy a. s.: prostor o výměře 40 m² v objektu s čp. 33 na části pozemku stpč. 2911, prostor o výměře 40 m² v objektu bez čp./če. na části pozemku stpč. 2906, vše v k. ú. Lanškroun a rozhodla ţádosti vyhovět a jmenované společnosti předmětné nebytové prostory pronajmout na dobu určitou 12 měsíců za roční jednotkové smluvní nájemné 165 Kč/m². Rada města ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města sepsat se ţádající společností příslušnou nájemní smlouvu (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 547/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost Ing. Vladimíra Bezděka, BETA Česká Třebová s. r. o. (čj /2007/PRA ze dne ) o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni - přístupu k opravám podzemního vedení v ulici M. Alše - v rozsahu uvedeném v projektu IE ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na pozemcích ve vlastnictví města: pozemek ppč. 899/1; pozemek ppč. 3680/4; pozemek ppč. 3970; pozemek ppč. 4270; vše v k. ú. Lanškroun a souhlasí s uzavřením příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 548/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost Ing. Michala Kadlece, Geodézie Česká Třebová (čj /2007/PRA ze dne ) o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni - přístupu k opravám podzemního vedení v ul. Dobrovského - v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu č /2006 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na pozemcích ve vlastnictví města: pozemek ppč. 3107/3; pozemek ppč. 3119/1 (ZE); pozemek ppč. 3173/3; vše v k. ú. Lanškroun a souhlasí s uzavřením příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 549/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti Vodovody a kanalizace, Jablonné nad Orlicí a. s. (čj /2007/PRA ze dne ) o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni - přístupu k opravám podzemního vedení v Husově ulici - ve prospěch společnosti VAK a. s., Jablonné nad Orlicí na pozemcích ve vlastnictví města: pozemek ppč. 3675/6; pozemek ppč. 3675/4 Usnesení RM Strana 4 (celkem 7)

5 vše v k. ú. Lanškroun a souhlasí s uzavřením příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 550/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Volejbalový klub Lanškroun (čj /2007/PRA ze dne ) o prodlouţení smlouvy o nájmu nemovitostí tvořících volejbalové kurty uzavřené dne Rada města rozhodla ţádosti vyhovět a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města vypracovat dodatek ke zmíněné smlouvě s prodlouţením nájmu na dobu určitou 20 let (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). 551/2007 Rada města Lanškroun stanovuje vyvolávací cenu stavebního pozemku ppč. 982/44 o výměře 841 m² v lokalitě Za Střelnicí v k.ú. Lanškroun ve výši Kč ,- a termín draţby práva uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na uvedenou parcelu na den s tím, ţe prezenční listina účastníků draţby bude uzavřena dne Rada města ukládá komisi bytové a draţební a odboru právnímu, přestupků a správy majetku města zajistit provedení draţby. 552/2007 Rada města Lanškroun schválila sdělení odboru právního, přestupků a správy majetku města č. 17/2007 se stanovením minimální ceny domu č.p. 71, Vnitřní Město, Kozinova ulice na stpč. 122 a pozemků stpč. 122 a ppč. 16 v k.ú. Lanškroun. 553/2007 Rada města Lanškroun stanovuje lhůtu na doručení obálek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Dům čp. 71 podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit dům č.p. 71, Vnitřní Město, Kozinova ulice na stpč. 122 a pozemky stpč. 122 a ppč. 16 v k. ú. Lanškroun, za jimi navrhovanou kupní cenu do Rada města pověřuje komisi bytovou a draţební provedením soutěţe a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města seznámit evidované zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravidla pro prodej nemovitostí z majetku Města Lanškroun do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. 554/2007 Rada města Lanškroun schválila sdělení odboru právního, přestupků a správy majetku města č. 23/2007 se stanovením minimální jednotkové ceny za m² pozemků v lokalitě bývalé benzínové pumpy na části ppč. 211/3, části ppč. 211/4, časti ppč a ppč. 211/5 v k.ú. Lanškroun. 555/2007 Rada města Lanškroun stanovuje lhůtu na doručení obálek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem pozemky bývalá benzinka podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit smlouvou o budoucí kupní smlouvě pozemky v lokalitě bývalé benzínové pumpy na části ppč. 211/3, části ppč. 211/4, časti ppč a ppč. 211/5 v k.ú. Lanškroun za jimi navrhovanou jednotkovou cenu za m² do Rada města Lanškroun pověřuje komisi bytovou a draţební provedením soutěţe a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města seznámit evidované zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravidla pro prodej nemovitostí z majetku Města Lanškroun do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. 556/2007 Rada města Lanškroun schválila sdělení odboru právního, přestupků a správy majetku města č. 19/2007 se stanovením minimální ceny domu čp. 22, Vnitřní Město, ulice 28. října na stpč. 42 a pozemků stpč. 42 v k.ú. Lanškroun. 557/2007 Rada města Lanškroun stanovuje lhůtu na doručení obálek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Dům čp. 22 podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit dům čp. 22, Vnitřní Město, ulice 28. října na stpč. 42 a pozemky stpč. 42 v k.ú. Lanškroun, za jimi navrhovanou kupní cenu do Rada města pověřuje komisi bytovou a draţební provedením soutěţe a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města seznámit evidované zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravidla pro prodej nemovitostí z majetku Města Lanškroun do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. Usnesení RM Strana 5 (celkem 7)

6 558/2007 Rada města Lanškroun schválila sdělení odboru právního, přestupků a správy majetku města č. 22/2007 se stanovením minimální ceny objektu bývalé sladovny na Pivovarském náměstí na stpč. 178/6 v k.ú. Lanškroun. 559/2007 Rada města Lanškroun stanovuje lhůtu na doručení obálek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Sladovna podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit objekt bývalé sladovny na Pivovarském náměstí na stpč. 178/6 v k.ú. Lanškroun, za jimi navrhovanou kupní cenu do Rada města pověřuje komisi bytovou a draţební provedením soutěţe a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města seznámit evidované zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravidla pro prodej nemovitostí z majetku Města Lanškroun do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. obálkovou metodou. 560/2007 Rada města Lanškroun schválila sdělení odboru právního, přestupků a správy majetku města č. 21/2007 se stanovením minimální ceny domu čp. 35 na stpč. 79, a pozemku stpč. 79 a pozemku ppč. 258/1 vše v k.ú. Dolní Třešňovec. 561/2007 Rada města Lanškroun stanovuje lhůtu na doručení obálek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Dům čp. 35 podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit dům čp. 35 na stpč. 79, pozemek stpč. 79 a pozemek ppč. 258/1 vše v k.ú. Dolní Třešňovec, za jimi navrhovanou kupní cenu do Rada města pověřuje komisi bytovou a draţební provedením soutěţe a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města seznámit evidované zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravidla pro prodej nemovitostí z majetku Města Lanškroun do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. 562/2007 Rada města Lanškroun schválila sdělení odboru právního, přestupků a správy majetku města č. 24/2007 se stanovením minimální ceny pozemků ppč. 461 a ppč. 3708/1 v k.ú. Lanškroun. 563/2007 Rada města Lanškroun stanovuje lhůtu na doručení obálek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Pozemky Kollárova ulice podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit smlouvou o budoucí kupní smlouvě pozemky ppč. 461 a ppč. 3708/1 v k.ú. Lanškroun, za jimi navrhovanou kupní cenu do Rada města pověřuje komisi bytovou a draţební provedením soutěţe a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města seznámit evidované zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravidla pro prodej nemovitostí z majetku Města Lanškroun do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. 564/2007 Rada města Lanškroun stanovuje plat řediteli příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun od dle přílohy zpráva čj /2007/SEK ze dne /2007 Rada města Lanškroun schvaluje vyřazení: drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě Kč 590,-; majetku vedeného v podrozvahové evidenci v pořizovací hodnotě Kč 4.228,-, který byl v uţívání Městského úřadu Lanškroun dle přílohy zpráva čj /2007/SEK ze dne /2007 Rada města Lanškroun ukládá likvidační komisi zajistit zveřejnění úmyslu města prodat zbytný movitý majetek: dlouhodobý hmotný majetek samostatné movité věcí v pořizovací hodnotě Kč ,-; drobný dlouhodobý hmotný majetk v pořizovací hodnotě Kč ,-, který byl v uţívání Městského úřadu Lanškroun v souladu se Směrnicí pro prodej zbytného movitého majetku Města Lanškroun za ceny uvedené ve zprávě likvidační komise (zpráva čj /2007/SEK ze dne ). Usnesení RM Strana 6 (celkem 7)

7 567/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost (čj /2007/SEK ze dne ) občanského sdruţení Sbor dobrovolných hasičů, Lanškroun, o finanční příspěvek na pořádání hasičské soutěţe Lanškrounský pohár a rozhodla poskytnout příspěvek z fondu rady města ve výši Kč 7.000,-. 568/2007 Rada města Lanškroun schvaluje uzavření obchodní smlouvy o hospodářské činnosti na lesních pozemcích ve vlastnictví města Štíty dle přílohy zpráva čj /2007/SEK ze dne /2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích za leden červen roku 2007 dle přílohy zpráva čj /2007/SEK ze dne /2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Volejbalový klub Lanškroun (čj /2007/SEK ze dne ) ve věci úprav volejbalového areálu a souhlasí s rekonstrukcí topení v objektu na pozemku stpč v k. ú. Lanškroun (kabiny volejbalového klubu) dle přiloţeného návrhu ţadatele, s opravou plotu volejbalového areálu spočívající ve výměně poškozených polí plotu, se stavbou objektu garáţe na pozemku ppč. 201/8 v majetku města dle přiloţeného nákresu ţadatele, se stavbou objektu skladu sportovních potřeb na pozemku ppč. 201/8 v majetku města dle přiloţeného nákresu ţadatele, s tím, ţe všechny výše uvedené akce budou financovány z prostředků ţadatele. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 571/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj /2007/SEK ze dne ve věci vybudování chodníku na pozemku v majetku města a souhlasí s vybudováním chodníku na pozemku ppč v k. ú. Lanškroun tak, jak je navrţeno v nákresu přiloţeném k ţádosti s tím, ţe náklady spojené s výstavbou chodníku budou hradit ţadatelé. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 572/2007 Rada města Lanškroun souhlasí s převodem členských práv a povinností k druţstevní bytové jednotce byt č. 1 v bytovém domě čp. 991, Ţichlínské Předměstí, ulice Nerudova, Lanškroun dle čl. 8 stanov Bytového druţstva UNION (příloha čj /2007/SEK ze dne 19717/2007/SEK ze dne ). 573/2007 Rada města Lanškroun projednala podnět čj /2007/SEK ze dne ve věci technického zhodnocení budovy čp. 206, Ţichlínské Předměstí, ul. Olbrachtova, Lanškroun, která byla převedena darem z majetku města Lanškroun do vlastnictví Pardubického kraje, a vyřazení předmětné investiční poloţky z účetní evidence a konstatuje, ţe: se ztotoţňuje se stanoviskem zastupitelstva města č. 51/2005, kterým je vyjádřeno, ţe město Lanškroun nabylo objekt čp. 206 se st.p.č. 1482, objekt bez čp. se stpč. 1483, pozemek ppč. 2036/11 ost. pl. a pozemek ppč. 2036/30 ost., vše v k. ú. Lanškroun, na základě kupní smlouvy od prodávajícího - obchodní společnosti TESLA Lanškroun, a. s. za vzájemně dohodnutou kupní cenu bez závazku vypořádání technického zhodnocení na předmětných nemovitostech; není příslušná k tomu, aby zaujímala stanovisko ke korespondenci Ing. Bernáška s Pardubickým krajem. Ing. Martin Košťál, v. r. Mgr. Zdeněk Baborák, v. r. starosta města člen rady města Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je založena u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26). Usnesení RM Strana 7 (celkem 7)

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 1/2008 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2007 v položkách 184-07 až 187-07 dle přílohy (zpráva čj. 2124/2008/SEK

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 14. ledna 2008

Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 14. ledna 2008 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0000134/2008/PBr/101 2.2- Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 14. ledna 2008 Přítomni: 7, dle prezenční listiny

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 13.08.2007 574/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z otevírání obálek ze dne 06.08.2007 (čj. 20598/2007/PRA) s nabídnutou cenou při soutěži o právo

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 529/2005 RM projednala ţádost č.j. 15173/2005/PRA ze dne 12. 7. 2005 o koupi pozemkové parcely č. 3073/109, k.ú. Lanškroun, lokalita Pod Penzionem

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 10.09.2007 620/2007 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v položkách 94-07 až 142-07 dle přílohy zpráva čj. 24638/2007/SEK

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 30. Rada města schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2015 Dodatek č. 6 vnitřní směrnice č. 2/2006 podmínky pro stravování. 31.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.02.2008 98/2008 Rada města Lanškroun schvaluje Směrnici o evidenci a nakládání s dlouhodobým majetkem. (seznámení příslušných pracovníků se směrnicí) Zodpovídá:

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16547/2016 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. května 2016 Zápis

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004 Usnesení RM 14. 6. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004 470/2004 RM rozhodla na základě nabídkového řízení o nejvhodnější nabídce na dodávku a instalaci oken do Základní školy

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburka, konané dne 1. září 2011

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburka, konané dne 1. září 2011 z 38. schůze Rady města Rumburka, konané dne 1. září 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 596/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 38. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Usnesení č. 193 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22. 02. 2010. Usnesení č. 194 Rada města na základě protokolu ze zasedání komise

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 19. dubna 2004

Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 19. dubna 2004 Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 19. dubna 2004 Přítomni: dle prezenční listiny Ohlášené návštěvy: Jaroslav Mareš ředitel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. Pan starosta zahájil

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.05.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.05.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.05.2008 Usnesení č. 445 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28. 04. 2008. Usnesení č. 446 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek, (body 1-19 a body 28 a 34) Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina,

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 36328/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. listopadu 2015

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/21421/2013/JKo Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 2/2012, ČERVEN 1 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICE Č. RO/06/03/12 1. Rada Rudoltice schvaluje navržený a) Bytový fond Přehled předpisů a plateb za 2/2012 Nové NS a dodatky NS Zpětvzetí výpovědi z nájmu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010 133/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k posunutí dopravního značení na cyklostezce u hřbitova, souhlasí s posunutím svislého

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 10.04.2007 252/2007 Rada města Lanškroun rozhodla předat příspěvkové organizaci Sociální služby Lanškroun do správy k vlastnímu hospodářskému využití další movitý

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 Usnesení č. 232 /06-262 /06 232/06 Schválení programu 233/06 Kontrola usnesení 234/06 Bytové otázky 235/06 Podnájemní smlouva 236/06

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 2. května 2005

Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 2. května 2005 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 2. května 2005 Ohlášené návštěvy: MgA. Kokeš, p. Šilar s právním zástupcem, Ing. Obr, RNDr. Sitová. Pan starosta zahájil jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04.

Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04. Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04. 2016 Věc: Předkládá: Vypracoval: Obsah: Prodej objektu č. e.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

USNESENÍ č. 02/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 11. února 2010

USNESENÍ č. 02/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 11. února 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 02/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 11. února 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 4.2.4., 5.3., 5.4., 9.1.1.,

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více