Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou u Dne K bodu odst. 5

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou emailu Dne 11.06.2015. K bodu 3. 15 odst. 5"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou u Dne V příloze Vám zasíláme námitky "Asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů", jako nepovinného subjektu při navrhované novelizaci vyhláška MD č. 167/2002 Sb... K bodu odst. 5 (5) Zkouška znalostí a dovedností podle odstavce 2 písm. f) se provádí při praktické jízdě s vozidlem. Žadatel o získání průkazu zkušebního komisaře musí prokázat vysokou úroveň znalostí a dovedností při řízení motorových vozidel těch skupin, pro které je oprávněn provádět zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění. Zásadní připomínka k tomuto odstavci: Navrhujeme: Vypustit z tohoto ustanovení vysokou úroveň nebo přizpůsobit přípravu požadované vysoké úrovni a upravit ust. 14 odst. 1 písm. h a odst. 2 vyhl. MD č. 167/2002 Sb. (viz dále) Nechceme jakkoli zpochybnit, že zkušební komisař by měl prokazovat vysoké odborné znalosti a ovládání vozidel pro skupinu, kterou může zkoušet, ale ze zkušenosti posledního roku závěrečných zkoušek zkušebních komisařů, byly na zkušební komisaře kladeny nároky v mnohém převyšující jakoukoli odbornost. Z praxe pak docházelo k vyšší neúspěšnosti zkušebních komisařů u závěrečných zkoušek, kdy se v mnohých případech zkušební komisaři vzdávali dosavadních skupin profesního osvědčení s možností ponechání si většinou základní skupiny "B", aby mohli lépe závěrečnou zkoušku zvládnout a dále mohli být zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Je důležité jasně stanovit pravidla pro výuku a výcvik zkušebních komisařů a s tím spojený zkušební řád zkušebních komisařů, kdy musí být každému žadateli jasné, co se od něho očekává. K dnešnímu dni zkušební komisaři nemají možnost do zkušebního řádu nahlédnout, kdy toto je pro žadatele velmi zásadní při rozhodování, zda-li kurz za těchto podmínek vykonat či nikoli. Jelikož se jedná o aplikaci bodu 1.5 čl. 1 přílohy č. IV směrnice EP a R 2006/126/ES, termín trvale vysokou úroveň při řízení daného typu motorového vozidla nelze měnit, ale neodpovídá tomu ustanovení 14 odst. 1 písm. h) a odst. 2 vyhl. MD č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příprava tudíž musí být zaměřena na dosažení vysoké úrovně při řízení daného typu motorového vozidla. Navrhujeme proto doplnit 14 odst. 1 písm. h) o slova: Vysokou úroveň znalostí. a v ust. odst. 2 písm. a) o slova: prohloubení znalostí, které jsou obsahem základního školení pro zkušební komisaře zejména s ohledem na vysokou úroveň při řízení daného typu motorového vozidla.

2 Tomuto musí ovšem odpovídat i požadavky na lektory výcvikových středisek a členů zkušební komise: Navrhujeme doplnit vyhl. MD č. 167/2002 Sb. o ustanovení 14a: Odst. 1 Výuku teoretické a praktické části přípravy zkušebních komisařů může provádět pouze osoba: a) která má vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském směru nebo pedagogické minimum b) je držitelem profesního osvědčení učitele autoškoly v plném rozsahu minimálně po dobu 7 let c) je držitelem průkazu zkušebního komisaře minimálně po dobu 6 let d) prokáže praxi v oblasti silniční dopravy, vzdělávání řidičů nebo oboru příbuzném provozu na pozemních komunikacích v délce alespoň 5 let Odst. 2 Členy zkušební komise pro zkoušky zkušebních komisařů jmenuje Ministerstvo, předseda zkušební komise je vždy zaměstnancem Ministerstva a členem může být pouze osoba splňující ust. odst. 1. Ministerstvo může využít pro jmenování do zkušební komise i členy profesních sdružení, kteří splňující ust. odst. 1 písm. c) nebo d). Odst. 3 Vyhodnocení jednotlivých dílčích zkoušek zkušebních komisařů musí proběhnout bezprostředně po samotné dílčí zkoušce, po hlasování zkušební komise, nejpozději do 20 minut po ukončení dílčí zkoušky. Výsledek dílčí zkoušky předseda komise sdělí zkušebnímu komisaři. Navrhujeme doplnit vyhl. MD č. 167/2002 Sb. o ustanovení 14b: Odst. 1 Přezkušování lektorů vzdělávacích středisek pro zkušební komisaře v rámci prodloužení platnosti jejich průkazů zkušebních komisařů provádí minimálně tříčlenná komise, kterou jmenuje Ministerstvo a jejímž předsedou je ředitel příslušného odboru Ministerstva nebo jím písemně pověřený pracovní Ministerstva. Odst. 2 Členy této komise mohou být i pracovníci krajských úřadů nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří splňují podmínky stanovené v 14 a odst. 1 písm. c) nebo d). V této části se opíráme o směrnici 2006/126 ES : článek Členské státy použijí postup zkoušení, který pedagogicky správným způsobem hodnotí schopnosti osoby podle bodu 1, zejména bodu 1.4. Postup zkoušení musí zahrnovat teoretickou část a praktickou část. Pokud je to vhodné, je možno použít hodnocení prováděné počítačem. Podrobnosti týkající se povahy a trvání zkoušek nebo hodnocení v rámci zkoušení je na uvážení jednotlivých členských států.

3 A navrhujeme, že je nutno zaimplementovat celé ust. č. 4 přílohy č. IV směrnice 2006/126 ES, zvláště možnost e-learningové výuky pravidelného školení zkušebních komisařů (čímž by se uvolnila kapacita vzdělávacích středisek provádět vstupní školení zkušebních komisařů a ušetřily prostředky úřadů vynaložené na ubytování a cestování úředních osob). Vycházíme zejména ze směrnice 2006/126 ES : 4. Zabezpečování kvality a pravidelná školení 4.1 Zabezpečování kvality Členské státy přijmou opatření pro zabezpečení kvality, aby bylo zaručeno udržování úrovně zkušebních komisařů Opatření pro zabezpečení kvality by měla zahrnovat dohled nad zkušebními komisaři při práci, jejich další školení a opětovné akreditace, jejich nepřetržitý profesní rozvoj a pravidelné přezkoumání výsledků řidičských zkoušek, které provedli Členské státy musí stanovit, že každý zkušební komisař podléhá ročnímu dohledu s využitím opatření pro zabezpečení kvality uvedených v bodě Členské státy musí navíc stanovit, že každý zkušební komisař je jednou za pět let sledován při provádění zkoušek, po minimální dobu představující v souhrnu alespoň půl dne, umožňující sledování několika zkoušek. Pokud jsou zjištěny problémy, je třeba přijmout nápravná opatření. Osoba provádějící dohled musí být osoba k tomuto účelu zmocněná členským státem Členské státy mohou stanovit, že pokud je zkušební komisař zmocněn k provádění řidičských zkoušek pro více než jednu skupinu, znamená splnění požadavku na dohled v souvislosti se zkouškami pro jednu skupinu splnění tohoto požadavku pro více než jednu skupinu Práci zkoušejícího musí sledovat a dozorovat orgán pověřený členským státem, aby bylo zajištěno správné a důsledné provádění hodnocení. 4.2 Pravidelné školení Členské státy stanoví, že pro zachování platnosti svého zmocnění se zkušební komisaři musí, bez ohledu na počet skupin, pro které jsou akreditováni, zúčastnit: minimálního řádného pravidelného školení v celkové délce čtyř dnů za období dvou let, s cílem: udržet a osvěžit si nezbytné znalosti a dovednosti pro zkoušení, rozvíjet nové schopnosti, které se staly nezbytným předpokladem pro výkon jejich povolání, zajistit, že zkušební komisař i nadále provádí zkoušky spravedlivým a jednotným způsobem, minimálního pravidelného školení v celkové délce alespoň pěti dnů za období pěti let: s cílem rozvíjet a zachovat si nezbytné praktické dovednosti řízení Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby zkušebním komisařům, u nichž platný systém zabezpečování kvality zjistil, ze vykazují výrazně špatné výsledky, bylo neprodleně poskytnuto zvláštní školení Pravidelné školení může mít svým charakterem podobu instruktáže, školení v učebně, tradiční nebo elektronicky vedené výuky a může probíhat jednotlivě nebo ve skupinách. Může zahrnovat opětovné akreditace podle norem, pokud to členské státy považují za vhodné... K bodu 13. V 19 odst. 1 písmeno b) zní: před zahájením jízdy u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici, výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu a provést následující zvláštní jízdní úkony vyobrazené v příloze č. 7 k této vyhlášce, kterými žadatel prokazuje dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce: Zásadní připomínka k tomuto odstavci a dále také s odkazem k příloze č. 7 - Dle 43 zákona č. 247/2000 Sb.: U zkoušky k získání řidičského oprávnění prováděné s výcvikovým vozidlem, které je pouze dvoumístné, se učitel výcviku přímého výkonu zkoušky neúčastní. V tomto případě zkušební komisař přebírá povinnosti učitele autoškoly vyplývající ze zvláštního zákona, ale i odpovědnost za žadatele o řidičské

4 oprávnění a výcvikové vozidlo. V tomto případě zkušební komisař nemůže jakkoli zasáhnout do řízení žadatele a nemůže ovlivnit pád motocyklu a případně škodě na zdraví žadatele a majetku autoškoly. Pokud by se měla takto závěrečná zkouška vykonávat, zkušební komisař nemůže nést odpovědnost dle 43 zákona č. 247/2000 Sb. Navrhujeme tuto část závěrečné zkoušky vypustit s ohledem na výše zmíněné do doby, než bude zakomponováno zákona č. 247/2000 Sb., že v této části závěrečné zkoušky zkušební komisař nenese jakoukoli odpovědnost při vzniku škody na majetku autoškoly a zdraví žadatele a odpovědnost se v tomto případě vztahuje pouze na provozovatele autoškoly. Dalším navrhovaným řešením je vyřešit pojištění odpovědnosti zkušebního komisaře (na majetku autoškoly a zdraví žadatele), při této závěrečné zkoušce, který tuto část závěrečné zkoušky vykonává, pokud by takto znějící vyhláška měla platnost. Zkušební komisař nemůže ovlivnit výběr a připravenost žadatelů, kteří vykonávají závěrečnou zkoušku. 1. sejmout motocykl z hlavního stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na hlavní stojan, Zásadní připomínka: Navrhujeme vyjmout slovo "hlavní", kdy v dnešní době je mnoho motocyklů vyráběno bez "hlavního" stojanu. Není možné tento úkon vykonat na některých schválených výcvikových motocyklech. 2. provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru, bezpečné otočení o 180 o projetím zatáčky tvaru U, slalom, jízdu po dráze ve tvaru 8, opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu, Zásadní připomínka k tomuto odstavci a dále také s odkazem k příloze č. 7 obrázek č. 3) - Navrhujeme zvětšit prostor pro tento manévr, nebo ustanovení v tomto znění s ohledem na směrnici 2006/126/ES vypustit. Bezpečné otočení o 180 o projetím zatáčky tvaru U v navrhovaném prostoru s motocyklem, který má dvojí ovládání je velmi obtížné. Druhé ovládání motocyklu velmi omezuje poloměr otáčení motocyklu ve tvaru "U", kdy druhé ovládání motocyklu zasahuje do těla žadatele a není možné s řidítky taková manipulace, jako bez druhého přidaného druhého ovládání.

5 Zásadní připomínka k tomuto odstavci a dále také s odkazem k příloze č. 7 obrázek č. 4) - Navrhujeme zvětšit vzdálenost mezi kužely minimálně 3,5m pro AM a A1 a na 4m pro A2 a A. Dle odborné veřejnosti rozměr slalomu 3 metry (při slalomu jízdy rychlostí chůze) je nedostačující. V neposlední řadě je třeba konstatovat, že směrnice 2006/126/ES v bodě přílohy č. II uvádí: Alespoň dva jízdní úkony, včetně slalomu, provedené při nízké rychlosti; to by mělo umožnit posouzení schopnosti současně ovládat spojku a brzdu, udržovat rovnováhu a směr pohledu, polohu na motocyklu a polohu chodidla na opěrkách pro nohy. Není tedy nutné zapracovat do vyhlášky MD č. 167/2002 Sb. nutné provedení všech stanovených úkonů. 3. provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující slalom v rychlosti nejméně 40 km.h - 1 a vyhýbání se překážce při rychlosti 50 km.h -1 (u skupiny vozidel AM 45 km.h -1 ), Zásadní připomínka k tomuto odstavci a dále také s odkazem k příloze č. 7 obrázek č. 8 - Navrhujeme dle doporučení této odborné veřejnosti upravit rychlost při vyhýbání se překážce maximálně do 40 km.h -1, případně tento velmi obtížný a pro začátečníka nebezpečný manévr z této části zkoušky vypustit. Dle odborné veřejnosti, kteří tyto úkony vyučují při "vyšší škole" ovládání motocyklu, vyhýbání se překážce při rychlosti 50 km.h -1 je velmi obtížný a nebezpečný, hlavně u začátečníků, kteří ještě nemají takové zkušenosti. Zásadní připomínka k tomuto odstavci a dále také s odkazem k příloze č. 7 obrázek č. 7 - Slalom v rychlosti nejméně 40 km.h - 1 se neztotožňuje s obrázkem č. 7 přílohy č.7, kdy v obrázku a v textu nad obrázkem je uváděno 30 km.h - 1 V neposlední řadě je třeba konstatovat, že směrnice 2006/126/ES v bodě přílohy č. II uvádí: Alespoň dva jízdní úkony provedené při vyšší rychlosti, z nichž jeden při zařazeném druhém nebo třetím rychlostním stupni a rychlosti nejméně 30 km/h, a jeden spočívající ve vyhýbání se překážce při minimální rychlosti 50 km/h; to by mělo umožnit posouzení schopností udržovat polohu na motocyklu, směr pohledu, rovnováhu a ovládat techniku řízení a techniku řazení;. Není tedy nutné zapracovat do vyhlášky MD č. 167/2002 Sb. nutné provedení všech stanovených úkonů. 4. provést brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z minimální rychlosti 50 km.h -1, nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny vozidel AM 45 km.h -1 ). Zásadní připomínka k tomuto odstavci a dále také s odkazem k příloze č. 7 obrázek č. 9 -

6 Navrhujeme toto konkrétní ustanovení zcela vypustit. Uvedený úkon není s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu relevantní, žadatel může nejprve zpomalit na jemu vyhovující rychlost vozidla a poté zastaví přesně, kde potřebuje. V neposlední řadě je třeba konstatovat, že směrnice 2006/126/ES v bodě přílohy č. II uvádí: Brzdění: předvést alespoň dva úkony brzdění, včetně použití nouzové brzdy, při minimální rychlostí 50 km/h; to by mělo umožnit posouzení schopnosti ovládat přední a zadní brzdy, udržovat směr pohledu a polohu na motocyklu. Není tedy nutné zapracovat do vyhlášky MD č. 167/2002 Sb. nutné provedení všech stanovených úkonů... K bodu 20. V 19 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Záznam o zkoušce z praktické jízdy obsahuje tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a datum narození žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, b) skupiny vozidel, pro které se zkouška z praktické jízdy provádí, c) registrační značka výcvikového vozidla nebo výcvikových vozidel spojených do jízdní soupravy, d) údaj o datu a době trvání zkoušky z praktické jízdy, e) údaje o znalostech, dovednostech a chování prověřovaných v rámci zkoušky z praktické jízdy a jejich zhodnocení, f) jméno, příjmení a číslo zkušebního komisaře, g) podpis a otisk razítka zkušebního komisaře, h) podpis žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, i) podpis učitele autoškoly pouze v případě, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění odmítne záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, a j) lhůtu pro skartaci dokumentu.. Zásadní připomínka: Navrhujeme ustanovení 19 odst. 5 buď zcela zrušit a nechat na vůli a způsobu každého zkušebního komisaře způsob záznamu zkoušky, nebo tuto volnou formu v tomto ustanovení zakotvit (např. napsat poznámky na seznam žadatelů a údaje vést pod číslem na seznamu nebo matričním číslem autoškoly apod.). Vše i vzhledem k tomu, že se dá očekávat technologický posun v záznamových zařízeních dobrovolně namontovaných do vozidel autoškol, kdy žádný záznam zkušebního komisaře nemůže očekávaný elektronický záznam nahradit. Z důvodové zprávy jednoznačně vyplývá, že důvodem zavedení institutu záznamu zkoušky je protikorupční opatření. To je zcela v rozporu s principem presumpce neviny a navíc dochází ke značné byrokratické zátěži zkušebních komisařů, kteří už tak vyplňují mnoho tiskovin a kontrolují celou řadu dat a údajů. Hodnocení výsledku zkoušky může provádět na základě stížnosti žadatele o ŘO pouze Ministerstvo a není možné tímto způsobem záznamu a vysokou byrokratickou zátěží nahrazovat šetření pověřených pracovníků Ministerstva při vyřizování stížností na výsledné

7 hodnocení zkoušky. Při zkoušení žadatelů o ŘO na motocykly není ani technicky možné takové záznamy podle 19 odst. 5 vyhl. MD č. 167/2002 Sb. vést. Zcela jistě to ovlivní časovou náročnost na celkovou dobu zkoušky a tím to povede k razantnímu snížení počtu vyzkoušených žadatelů o ŘO. Vzhledem k tomu, že směrnice 2006/126 ES s obdobným záznamem vůbec nepočítá a na zkušební komisaře jsou kladeny vysoké nároky v získání a prohlubování kvalifikace k provádění zkoušek, postačí podle našeho názoru jednoznačně jasné a zřetelné vyhodnocení výsledku dílčí zkoušky ze strany kvalifikovaného zkušebního komisaře. Navrhujeme místo uvedeného záznamu a šetření MD ve věci stížnosti na vyhodnocení zkoušky provedení tzv. komisionální zkoušky neúspěšného žadatele o ŘO třeba za přítomnosti pracovníka vrchního státního dozoru. Navrhujeme: Vypustit poslední větu z ust. 42 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. a upravit znění 42 odst. 5 cit. Zákona, neboť toto ustanovení je zcela nad rámec směrnice 2006/126 ES a klade neúměrné nároky na již tak značně administrativně zatížené zkušební komisaře, nebo toto ustanovení ponechat a prováděcím předpisem ponechat určitou volnost způsobu vedení záznamu o zkoušce. V této souvislosti je třeba uvést, že není možno si jen tak od oka stanovovat skartační lhůtu podle navrhovaného ust. 19 odst. 5 písm. j) vyhl. MD č.167/2002 Sb. Zde se musí vzít v úvahu ta skutečnost, že vytvořením podobného dokumentu písemnost okamžitě (a zejména s ohledem na uvedené osobní údaje (dle 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) stává dokumentem podle ust. 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a proto musí příslušný úřad s takovým dokumentem pracovat! Každý jednotlivý záznam o zkoušce musí být označen číslem jednacím a musí být s dokumentem jednáno podle 64 a násl. zákona č. 499/2004 Sb. Nemluvě o skartačních lhůtách. Návrh novely vyhlášky MD č. 167/2002 Sb. NEOBSAHUJE skartační lhůtu takovýchto dokumentů a tudíž je její použití v praxi nemožné. I pokud by MD stanovilo skartační lhůtu na půl roku od vykonání zkoušky žadatele o ŘO, není možné vždy po půlroční lhůtě dokument skartovat. V prostředí MHMP je taková lhůta minimálně 1 rok, jelikož taková lhůta běží od 1. ledna následujícího roku. Zahajuje se skartační řízení, což je dosti složitý administrativní proces a do dokončení skartace ve skartovně úředních dokumentů uplyne mnoho času vzhledem k velké administrativní náročnosti skartačního řízení. Narážíme zde opět na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zejména s ohledem na ust. 5 cit. zákona není podle našeho názoru možné a účelné vést paralelně evidenci podobných dokumentů zvláště s ohledem na nepřiměřený nárůst administrativy kolem zkoušek žadatelů o ŘO, zátěž zkušebních komisařů a administrativních pracovníků a s ohledem na výše uvedené důvody. Je zcela mimo diskuzi, že takovýto dokument nemůže být brán jako protikorupční opatření, neboť samotný dokument a jeho evidence nevyřeší samotnou podstatu korupce, nýbrž pouze zvýší administrativní zatížení úředních osob, což je v rozporu s programovým prohlášením vlády i minulých vlád o snižování přebujelé administrativy ve veřejné správě!

8 Navrhujeme také: S ohledem na výše uvedené před schválením tohoto znění vyhlášky MD č. 167/2002 Sb. předat toto znění ust. 19 odst. 5 Úřadu na ochranu osobních údajů ke konzultaci o nutnosti a účelnosti pořizovat podobné záznamy a vést evidenci dokumentů o zkouškách žadatelů o ŘO... k Bodu č příloha č. 7) s odkazem k bodu odst. 1 písmeno b) Zásadní připomínka: "Plocha" pro tuto část závěrečné zkoušky: Konstatujeme, že směrnice 2006/126/ES v bodě 11. přílohy č. II uvádí: Část zkoušky, kterou se ověřuje zvládnutí jízdních úkonů, může být prováděna na zvláštním zkušebním pozemku. Pokud je to proveditelné, měla by být část zkoušky, při které se hodnotí chování žadatele v provozu, prováděna na silnicích mimo zastavěné oblasti, na rychlostních silnicích (silnicích pro motorová vozidla) a dálnicích (nebo podobných komunikacích), a dále na všech druzích městských ulic (v obytných oblastech s povolenou rychlostí 30 a 50 km/h, na městských rychlostních komunikacích), čímž by byly zastoupeny různé druhy obtížných situací, se kterými se řidiči budou pravděpodobně setkávat. Je také žádoucí, aby se zkouška konala při různé intenzitě dopravního provozu. Čas strávený řízením na pozemní komunikaci by měl být optimálně využit k posouzení chování žadatele v různých oblastech provozu, se kterými se může setkat, se zvláštním důrazem na střídání těchto oblastí.. Vyhláška MD č. 167/2002 Sb. musí specifikovat v podmínkách České republiky, co je zvláštní zkušební pozemek, kdo je povinen tento pozemek provedení zkoušky zajistit a kdo nese odpovědnost za škody způsobené na tomto pozemku. Pojem může být je nejasný a matoucí. Vyhláška MD č. 167/2002 Sb. musí tento nejasný pojem jasně vymezit pro podmínky v ČR. Nesouhlasíme tudíž ani s důvodovou zprávou k této novele vyhlášky, že tato změna povede k úspoře nákladů. Domníváme se, že s ohledem na výše zmíněné, obecním úřadům obce s rozšířenou působností se náklady na výkon závěrečné zkoušky mnohonásobně zvýší zejména s ohledem na novelu 19, tedy ust. 19 odst. 5 vyhlášky MD č. 167/2002 Sb. (viz naše zdůvodnění) Dále není možné dle přílohy č. 3) zákona č. 247/2000 Sb., veškeré jízdní úkony zvládnout za minimální stanovený počet hodin praktického výcviku. Z vlastní zkušenosti konstatujeme, že první část závěrečné zkoušky dle navrhované vyhlášky provozovateli autoškoly zabere minimálně polovinu odučených hodin dle přílohy č. 3). Je zde opomenuta skutečnost, že žadatel musí zvládat další části závěrečné zkoušky v provozu, kdy na tyto části závěrečné zkoušky musí být řádně autoškolou připraven.

9 Závěrem Jako Asociace jsme připraveni Ministerstvu dopravy, všem úřadům vykonávajícím zkoušky žadatelů o ŘO a potažmo zkušebním komisařů vyjít vstříc při nalezení společné řeči v rámci zkvalitňování zkoušek odborné způsobilosti řidičů. Naše námitky nechť nejsou brány jako apriori proti Ministerstvu dopravy, ale spíše jako námitky osob vykonávajících v praxi zkoušky těchto žadatelů, a osob, které se nutně musí podrobit pravidelnému prohlubování své odborné způsobilosti. V některých bodech navrhovaného znění cítíme určitý konflikt s jinými zákony (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) a tím pádem nepoužitelnost novelizovaných ustanovení vyhlášky v praxi. V některých částech cítíme zbytečné navyšování nároků nad rámec směrnice EP a R 2006/126/ES, což je podle našeho nároku opět nepřiměřeným zatěžováním pouze jedné ze skupin (zkušebních komisařů), podílejících se na uvádění budoucích řidičů do silničního provozu, zatímco skupina druhá (učitelé) nemají zcela žádné povinnosti zvyšování kvalifikace po absolvování úvodního školení a zkoušek z odborné způsobilosti. Tímto propastným rozdílem v kvalifikaci jednotlivých skupin dochází k rozporným náhledům na hodnocení výsledků vyhodnocení žadatelů o ŘO, často i zbytečným konfliktům a při posouzení dle praxe může dojít i k tomu, že záznam o zkoušce odmítne podepsat i učitel. Jsme pro jednoduchá ustanovení právních předpisů, vycházejících právě z praxe, protože každé ustanovení právního předpisu tzv. rozpitvané do nejmenšího detailu, vždy v praxi najde situaci, která nebyla v takto obsažném ustanovení zmíněna a dochází ke kolapsovým situacím. I proto jsme se snažili svými námitkami vrátit navrhovaný právní předpis blíže praxi hájíce oprávněné zájmy zkušebních komisařů. Za Asociaci zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů Bc. Pavel Greiner předseda Matúškova 798/7, Praha

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

Vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška je uvedena k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 152/2003 Sb., vyhláškou č. 298/2006 Sb., vyhláškou č. 156/2008 Sb. a vyhláškou

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 30. září 2015,

VYHLÁŠKA. ze dne 30. září 2015, 256 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H : 256. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí

Více

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka.

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka. Příloha č. 1 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských i po 19. 1. 2013 převodní tabulka Skupina AM skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční

Více

Z P R A V O D A J. číslo 86/2015

Z P R A V O D A J. číslo 86/2015 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 86/2015 OBSAH: Nehodovost řidičů MO, NA a Bus leden až září 2015 str. 2 Bezpečnost práce (lékařské prohlídky učitelů AŠ, alkohol na pracovišti,

Více

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ V minulých letech jsme na stránkách našeho časopisu v určitých intervalech publikovali příspěvky, týkající se problematiky dopravy, a to zejména dopravy silniční, která především

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU ZN.: MZDR 38934/2008 REF.: Mgr. Marcela Šuleková METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI MINISTERSTVO OPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI krajských úřadů k provádění zkoušek žadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů výuky a výcviku č. 014 / 02-160 Č.j.: 1738/02-160 V Praze

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O Ministerstva pro místní rozvoj k pozměňovacím návrhům poslanců Hospodářského výboru PS PČR k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výi časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Usnesení vlády ČR č. 634 z roku 2011

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 školení řidičů Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Zdroj: BOZP info.cz (Státní zdravotní ústav) Zdravotní způsobilost řidiče motorových

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

MOTOCYKLY provádění výuky a výcviku Výcvik bude probíhat podle podmínek zákona č. 247/2000 Sb. ve 3 etapách.

MOTOCYKLY provádění výuky a výcviku Výcvik bude probíhat podle podmínek zákona č. 247/2000 Sb. ve 3 etapách. MOTOCYKLY 2016 - provádění výuky a výcviku Výcvik bude probíhat podle podmínek zákona č. 247/2000 Sb. ve 3 etapách. Technicky se budou kombinovat tyto varianty výcviku praktické jízdy: Klasický způsob

Více

NOVELA VYHLÁŠKY 277/2004

NOVELA VYHLÁŠKY 277/2004 NOVELA VYHLÁŠKY 277/2004 Příloha č. 3 Zdravotní způsobilost MUDr. Pavel Diblík, MUDr. Pavel Dvořák HARMONIZACE S EU Zákony ČR musí odpovídat legislativě EU Směrnice EU 126/2006, revidována v r. 2009 Příloha

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 87/2016 OBSAH: Statistika nehod řidičů MO, NA a BUS za rok 2015 str.2 Pokuty za přestupky a správní delikty v silniční dopravě-část I. (podle zákonů

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Návrh. poslanců Karla Sehoře a dalších. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Návrh. poslanců Karla Sehoře a dalších. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 91 Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších

Více

Z P R A V O D A J. číslo 83/2014

Z P R A V O D A J. číslo 83/2014 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 83/2014 OBSAH: Nehodovost řidičů MO, NA a BUS za 10.měsíců 2014 str. 2 Usměrnění činnosti MD k výkladu 52a odst. 2 zák. č. 247/2000 Sb. str. 3

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001. pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách

SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001. pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách SMĚRNICE REKTORA č. 5/2001 pro používání vozidel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vozidel zaměstnanců na pracovních cestách Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť,

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Hodnoticí standard. Řidič silniční osobní dopravy (kód: 37-041-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řidič silniční osobní dopravy (kód: 37-041-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Řidič silniční osobní dopravy (kód: 37-041-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti.

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti. INSTRUKCE PRO STK č. 12/215 Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly Tato instrukce je vydána z důvodu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ České dráhy, a.s. ČD OK 2 PŘÍLOHA 1 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ OSNOVA VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ V KABINETU BEZPEČNOSTI PRÁCE... 5 Kapitola I Provozní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu OSOBNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Náklady na povinné dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, hradí: a) tato osoba b) zaměstnavatel řidiče, jehož

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.8.2006. Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Zpracováno jako podklad pro zasedání Rady města České Budějovice konané dne 27. 6. 2012. Podle právního stavu ke dni 1. 6. 2012. Zpracoval

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2. aktualizace k 15. 6. 2009 KAPITOLA 3 BOZP v dokumentech mezinárodních organizací, směrnicích Evropské unie a v legislativě České republiky Podkapitola 3.9 Harmonizace

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.1.2015 L 17/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

Ministerstvo dopravy ČR Nábř. Ludvíka Svobody Praha 1. Praha

Ministerstvo dopravy ČR Nábř. Ludvíka Svobody Praha 1. Praha Asociace autoškol České republiky, o.s. Čajkovského 1, 130 00 Praha 3 Email: asociace@autoskol.cz Tel: +420 739 093 643 www.autoskol.cz Ministerstvo dopravy ČR Nábř. Ludvíka Svobody 12 110 00 Praha 1 Praha

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AKTUALIZACE k datu 4. 6. 2013 (usnesení rady kraje č. 17/1196) ČÁSTI PLÁNU: A B C právní předpisy, jejichž změna bude navržena zastupitelstvu kraje k využití v

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Ing. Kamil Jankovský Ministr pro místní rozvoj ČR ministr@mmr.cz. V Praze dne 6. dubna 2011

Ing. Kamil Jankovský Ministr pro místní rozvoj ČR ministr@mmr.cz. V Praze dne 6. dubna 2011 Ing. Kamil Jankovský Ministr pro místní rozvoj ČR ministr@mmr.cz V Praze dne 6. dubna 2011 Věc: připomínky Oživení, o.s., k návrhu zákona ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV.

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV. Důvodová zpráva IV. I. Obecná část A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. sídlo: Olbrichova 632/5, Předměstí, 746 01 Opava

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 34 10. funkční období 34 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 303 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. ledna 2005 15820/03 EXT 1. Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. ledna 2005 15820/03 EXT 1. Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 19. ledna 2005 Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) 15820/03 EXT 1 TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH Od: Komise Datum přijetí: 5. prosince 2003 Věc: Návrh směrnice Evropského

Více

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony V Praze dne 1. dubna 2011

Více

Právní aspekty rehabilitačních programů. Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš

Právní aspekty rehabilitačních programů. Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš Právní aspekty rehabilitačních programů Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš Charakteristika řešené materie Rehabilitační programy ve smyslu projektu Snižování recidivy

Více

Nakládání s autovraky

Nakládání s autovraky Nakládání s autovraky Informace pro provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků. A) Nová vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (účinnost od 1.11.2008) Dnem 1.listopadu

Více

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Obecné principy. Právní úprava HLAVA II DÍL 1 KAPITOLA 1

SILNIČNÍ DAŇ. Obecné principy. Právní úprava HLAVA II DÍL 1 KAPITOLA 1 SILNIČNÍ DAŇ 3240 HLAVA II SILNIČNÍ DAŇ DÍL 1 Obecné principy OBSAH KAPITOLA 1 Právní úprava... 3240 KAPITOLA 2 Předmět daně... 3245 KAPITOLA 3 Vozidla osvobozená od daně... 3265 KAPITOLA 4 Poplatník daně...

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 436/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 229/2005 Sb. Změna: 76/2006 Sb. Změna: 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.

Více

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání Příloha č. 1 Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu (příloha Školního řádu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč (déle jen střední škola

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Č.j. 2015/135 Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více