ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÝCH SLUŽEB Název projektů, kterých se výběrové řízení týká: ELI: EXTREME LIGHT INFRUATRUCTURE HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen projekty ) Zadavatel:

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zajištění tiskových služeb Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo: Na Slovance 2, Praha 8 IČO: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat za zadavatele: doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel (dále jen zadavatel pro účely této zadávací dokumentace a pro účely přiloženého znění Smlouvy dále jen objednatel ) Zadavatel se nechává dle 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností OTIDEA a.s., IČO: , se sídlem Na Příkopě 31, Praha 1. Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský Telefon: Fax: VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: CPV Kancelářské stroje CPV Skenery CPV Faxová zařízení CPV Zařízení fotokopírování a termokopírování CPV Tiskařské a související služby 1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Účelem tohoto výběrového řízení je zajištění servisních a tiskových služeb pro projekty uvedené v této zadávací dokumentaci a dále dodávka tiskových zařízení. Zadavatel rozdělil výběrové řízení na tři části, a to: a) Část I. Zajištění tiskových služeb stávajících zařízení (dále jen Část A ), b) Část II. Zajištění tiskového a provozního účtovacího systému (dále jen Část B ), c) Část III. Zajištění tiskových služeb nových zařízení a dodávka nových zařízení (dále jen Část C ). Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí. Na každou část veřejné zakázky může uchazeč podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá v rámci jedné části veřejné zakázky více nabídek samostatně nebo s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 2

3 Zadavatel uzavře na každou z částí smlouvu pouze s jedním uchazečem. Ad a) Předmětem plnění v Části A je zajištění servisních služeb stávajících zařízení. V rámci projektů ELI a HiLASE jsou v současnou chvíli provozovány celkem čtyři multifunkční zařízení XEROX 7120_T, dvě zařízení XEROX Phaser 6280dn a dále jedno zařízení XEROX Phaser 6180 MFD-P (zařízení uvedená v této větě dále jen jako stávající zařízení ). Vzhledem k rozšiřování počtu uživatelů a zvyšujícím se nárokům na zabezpečení plynulosti tiskových služeb zadavatel v této části veřejné zakázky poptává uchazeče, který na základě Smlouvy o poskytování servisních služeb uvedené v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace bude zajišťovat servis stávajících zařízení zadavatele obsahující veškeré servisní práce spojené s údržbou a chodem těchto zařízení včetně zajištění spotřebního materiálu pro využívání stávajících zařízení. Délka servisní podpory bude maximálně 48 měsíců ode dne podpisu smlouvy pro Část A. Zadavatel požaduje platbu za službu formou účtování ceny za vytištěnou stranu na základě pravidelného odečtu počítadel zařízení. Ad b) V Části B zadavatel poptává uchazeče, který na základě Kupní smlouvy uvedené v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace zajistí pro zadavatele: - universální tiskový a provozní účtovací systém pro kontrolu, sledování a reportování nákladů za jednotlivé uživatele, tisková zařízení a účtování nákladů na jednotlivé projekty, odpovídající níže uvedeným technickým parametrům (dále jen účtovací systém ), který bude kompatibilní se stávajícími zařízeními zadavatele uvedenými pod bodem a) výše a předpokládanými zařízeními uvedenými v bodě c) tohoto článku zadávací dokumentace a dále - 23 ks hardwarových doplňků (tiskové terminály), které musí být kompatibilní se stávajícími a předpokládanými zařízeními zadavatele, a které musí odpovídat technickým požadavkům zadavatele uvedeným v této zadávací dokumentaci. Vstupní informace pro implementaci účtovacího systému: Aktuální počet tiskových zařízení: 7 ks, Plánované rozšíření počtu zařízení během 48 měsíců: 16 ks, Uživatelé: centrální seznam uživatelů zanesený v LDAP (Active Directory), Aktuální počet uživatel: 150 Plánovaný počet uživatelů: 300 Prostředí pro implementaci tiskového systému: tiskový systém je možné provozovat v prostředí MS Windows Server 2008 nebo Linux (v případě komerční verze Linux musí být tato licence součástí řešení) Počet lokalit / budov: 2 (kraj Praha) / 4 (Praha 8 a Praha 9) Požadavky plnění na účtovací systém: - funkce zabezpečeného tisku (zadání PIN před vlastním tiskem), - účtování tisku (účtování na uživatele, zařízení a dle různého projektu), - správa tiskové fronty administrátorem, - počet zařízení a uživatelů bez omezení, - načítání údajů z LDAP (Microsoft Active Directory), - centrální správa celého systému, - webové rozhraní pro vzdálený přístup uživatelů a správců systému, - tiskové služby a zasílání tisku z prostředí Windows, Linux a Mac OS (podpora jazyků PCL a PostScript), - schopnost tzv. clustrového řešení pro běh na min. dvou serverech s podporou rozdělování zátěže a odolnosti vůči výpadkům, 3

4 - řešení bez omezení na konkrétního výrobce tiskových řešení (řešení nediskriminující výrobce multifunkčních zařízení), - tisk a vynucování tisku pro různé uživatele na základě definovaných rolí (pravidel) např. nutnost oboustranného tisku, černobílého tisku a to včetně kopírovacích služeb, - přístup uživatelů ke své tiskové frontě, zjištění nákladů na tisk před vlastním tiskem, mobilní tisk z nestandartních zařízení (např. telefon, tablet), - vzdálený tisk z různých lokalit a vzdáleného připojení - např. přes VPN připojení, - reportování a kontrola nákladů za vytištěné služby dle uživatelů a projektů (reportování nákladů nadřízeným dle podřízených, reportování za projekty, reportování nákladů a úspor za tiskové služby, - skenovací služby, řízení skenování např. do u nebo vybraných složek uživatele, nastavení definovaných úloh při skenování např. faktury se ukládají do složky Finance, dopisy do složky Korespondence aj., - lokalizované prostředí pro uživatele min. v rozsahu anglického a českého jazyka. Požadavky plnění na tiskové terminály: - profesionální tiskový terminál bez omezení funkcionalit na konkrétního výrobce tiskového zařízení, - funkce zabezpečeného tisku, - funkce pro zajištění tiskových služeb a kopírovacích služeb, - správa tiskové fronty uživatele, sledování obsahu fronty, možnost zrušení tisku, - zadávání kódů v rámci projektového účtování, - tiskové terminály vybavené bezkontaktním snímačem pro přihlášení pomocí karty (v případě kontroly kompatibility je možné zajistit zapůjčení bezkontaktní karty) kombinace ověření uživatelů bezkontaktní kartou nebo heslem (PINem), - lokalizované prostředí terminálu v min. rozsahu anglického a českého jazyka. Součástí plnění je dále servisní podpora účtovacího systému, přístup k novým verzím systému a záruční servisní podpora s odezvou do 3 pracovních dnů v délce 48 měsíců ode dne předání a převzetí systému a dále školení min. 2 správců zadavatele v délce 1 den. Podrobné technické specifikace jsou uvedeny v Příloze 6 této zadávací dokumentace. Ad c) V rámci Části C zadavatel poptává uchazeče, který na základě Rámcové kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb uvedené v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace dodá zadavateli maximálně 16 ks nových multifunkčních tiskových zařízení, které budou odpovídat technické specifikaci uvedené v Příloze 7 této zadávací dokumentace (dále jen předpokládaná zařízení ). Zadavatel uvádí, že není povinen zařízení v uvedeném rozsahu odebrat a uchazeč není oprávněn si na jejich odběr činit nárok. Zadavatel předpokládá zajištění tiskového řešení formou nákupu nových multifunkčních zařízení nediskriminující výrobce bez nutnosti návaznosti na stávající zařízení výrobce XEROX. Při provozu těchto zařízení zadavatel požaduje stejné podmínky provozu dle bodu a) s návazností na účtovací systém dle bodu b). Podmínky jednotlivých plnění a) až c) jsou detailně specifikovány v přílohách č. 3 až 5 této zadávací dokumentace, a to pro Část A ve Smlouvě o poskytování služeb, pro Část B v Kupní smlouvě a pro Část. C v Rámcové kupní smlouvě a smlouvě o poskytování servisních služeb Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín zahájení: srpen 2012 Termín ukončení: prosinec

5 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním výše uvedených smluv. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení i s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Dílčí termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění veřejné zakázky jsou blíže určeny závazným návrhem smluv. 1.4 Místo plnění veřejné zakázky Sídlo zadavatele na adrese Na Slovance 2, , Praha 8, prostory na adrese Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, ve výzkumném centru ELI v Dolních Břežanech, případně na adrese, která bude uchazeči Zadavatelem sdělena v rámci Hl. m. Prahy, kde budou projekty realizovány. 1.5 Maximální přípustná nabídková cena Nabídková cena uchazeče za celý předmět plnění veřejné zakázky, tzn. za Části A až C nesmí překročit částku 3, ,- Kč bez DPH, z toho nabídková cena uchazeče pro Část A nesmí překročit částku ,- bez DPH, nabídková cena uchazeče pro Část B nesmí překročit částku ,- bez DPH a nabídková cena uchazeče pro část C nesmí překročit částku 2, ,- bez DPH. Nabídne-li uchazeč vyšší nabídkovou cenu pro některou z výše uvedených částí, bude jeho nabídka v dané části z výběrového řízení vyloučena pro nesplnění zadavatelem stanovených zadávacích podmínek. 2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 2.1 Nabídky se podávají písemně a pro každou část samostatně, vždy v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy / názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena nápisem Neotevírat a názvem veřejné zakázky Zajištění tiskových služeb a označením části veřejné zakázky, pro kterou je nabídka podávána. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 2.2 Nabídky se podávají nejpozději do do 12:00 hodin na adresu společnosti OTIDEA a.s., Palác Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1 (vchod B uprostřed pasáže Broadway, 2. patro). Nabídky je možné doručit jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na výše uvedenou adresu v pracovní dny v době od 8:30 do 15:30 hodin, poslední den lhůty potom pouze do 12:00 hodin. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 2.3 V nabídce musí být uvedeny v souladu s 68 zákona identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní název, sídlo, identifikační číslo, právní forma, dále osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Nabídka musí dále obsahovat smlouvu vztahující se ke konkrétní části veřejné zakázky, do které uchazeč podává nabídku, která musí být vlastnoručně podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky musí být rovněž: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 5

6 c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 2.4 Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce, není-li dále stanoveno jinak. 2.5 Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 2.6 Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. 2.7 Uchazeč předloží nabídku v originále, zadavatel požaduje vedle předložení tohoto originálu nabídky rovněž předložení jedné kopie nabídky uchazeče. 2.8 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu PDF. Na CD bude dále v standardní editovatelné podobě (MS Word nebo obdobný) přiložen uchazečem vyplněný závazný návrh smlouvy v té podobě, ve které je smlouva s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče přiložena jako součást nabídky. 2.9 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Nabídka musí být předložena v následující struktuře: a) Krycí list nabídky Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. b) Obsah Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. c) Všeobecné údaje o uchazeči. Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, , adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a stručný profil společnosti. d) Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací dokumentace včetně čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku e) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, f) Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, má-li dodavatel formu akciové společnosti, g) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 6

7 některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. h) Nabídková cena dle bodu 5 zadávací dokumentace i) Podepsané závazné znění smlouvy/smluv (podle toho, do které části zakázky se uchazeč hlásí) osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, kdy uchazeč je povinen použít znění smluv uvedených v příloze č. 3 až č. 5 této zadávací dokumentace 2.11 Uchazeč je oprávněn v souladu s 49 odst. 1 zákona požadovat písemně dodatečné informace k těmto zadávacím podmínkám, a to formou písemné žádosti adresované kontaktní osobě. Tato písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne odpovědi na řádně podané dotazy v písemné formě dle 49 odst. 2 a odst. 3 zákona. 3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 3.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) splní technické kvalifikační předpoklady podle Doba prokazování splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace. 3.3 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče 7

8 či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 3.4 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či výpis z živnostenského rejstříku; není-li uchazeč podnikající osobou, doloží jiný doklad dosvědčující, že plnění této veřejné zakázky spadá do jeho předmětu činnosti (zřizovací listina organizace nebo jiný obdobný dokument). 8

9 3.5 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) Seznam nejméně 3 významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejích rozsahu a doby plnění, a to pro každou z Částí A) až C); přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby veřejnému zadavateli, nebo poskytovány osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatel, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 výše od této osoby získat z důvodů spočívající na její straně. Za významnou službu pro Část A je považována služba spočívající v poskytování servisních služeb tiskových zařízení obdobných stávajícím zařízením zadavatele dle této zadávací dokumentace. Za minimální významnou službu (zakázku) zadavatel považuje poskytování servisních služeb u minimálně 5 kusů tiskových zařízení u jednoho objednatele s dodávkou tiskového spotřebního materiálu a zajištění servisní činnosti u tiskových zařízení v délce plnění servisní smlouvy po dobu minimálně 6 měsíců. Za významnou službu pro Část B je považována služba spočívající v implementace tiskového a provozního účtovacího systému pro kontrolu, sledování a reportování nákladů za jednotlivé uživatele, tisková zařízení a účtování nákladů na jednotlivé projekty v rozsahu minimálně 3 zařízení a 25 uživatelů do prostředí uživatele. Za významnou dodávku pro část C je považována dodávka 5 kusů multifunkčních tiskových zařízení včetně instalace pro jednoho objednatele a poskytování servisních služeb zařízení v uvedeném rozsahu. 3.6 Dodavatel předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, nepožaduje-li tato zadávací dokumentace doložení splnění kvalifikačního požadavku jiným způsobem. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů. 3.7 Uchazeč je oprávněn v souladu s ustanovením 127 odst. 1 zákona předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle čl a profesních kvalifikačních předpokladů podle čl. 3.4 této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na jejich prokázání. Tento výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky. 3.8 V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit doklady splňující základní kvalifikační předpoklad podle čl písm. j) a profesní kvalifikační předpoklad podle čl písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 9

10 oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a kvalifikačního předpokladu dle čl. 3.4 a) této zadávací dokumentace. 3.9 Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle čl. 3.4 a) této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky Důsledek nesplnění kvalifikace Dodavatel je povinen v případě jakékoliv změny v kvalifikaci postupovat dle 58 zákona. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 4 TECHNICKÉ PODMÍNKY 4.1 Předmět plnění pro Část A až C musí splňovat požadavky zadavatele uvedené v závazném znění smlouvy pro každou z uvedených částí. V případě Části C musí splňovat i podmínky zadavatele uvedené v Příloze č. 7 této zadávací dokumentace. 5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1 Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu, a to v případě zájmu o účast ve výběrovém řízení na: a) Část A - vyplněním tabulky tvořící přílohu č. 8 (Tabulka nabídkové ceny pro Část A), b) Část B - vyplněním tabulky tvořící přílohu č. 9 (Tabulka nabídkové ceny pro Část B), c) Část C - vyplněním tabulky tvořící přílohu č. 10 (Tabulka nabídkové ceny pro Část C), 5.2 Nabídková cena za všechna dílčí plnění uvedená v příloze č. 8 až 10 bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, resp. její části. 5.3 Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. (pozn.: uchazeč vyplní modrá pole tabulek, jak vzor pro vyplnění použije soubor s názvem 5 Tiskové služby - vypocet cen.xlsx ) 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Platební podmínky jsou obsažené pro každou z Částí A) až C) v jednotlivých smlouvách, které tvoří přílohy 3, 4 a 5 této zadávací dokumentace 10

11 7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 7.1 Nabídky budou hodnoceny v souladu s 78 odst. 1 písm. b) zákona na základě nejnižší nabídkové ceny, a to pro každou z uvedených Částí A) až C) samostatně. 8 DALŠÍ POŽADAVKY 8.1 Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. 8.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 8.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 8.4 Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky. 9 OBCHODNÍ PODMÍNKY 9.1 Uchazeč je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložené návrhy smluv (Příloha č. 3, č. 4 nebo č. 5), podle toho, do které z částí podávají nabídku. V uvedených smlouvách jsou uchazeči pouze oprávněni doplnit své identifikační údaje a údaje o nabídkové ceně (žlutě vyznačená pole), případně další žlutě vyznačená pole. 9.2 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče vlastnoručně podepsán statutární orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. 10 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 10.1 Otevírání obálek proběhne dne v 13:00 hod. v sídle společnosti OTIDEA a.s. na adrese Palác Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1 (vchod B uprostřed pasáže Broadway, 2. patro) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit zástupci všech uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek (max. dvě osoby za uchazeče). Při otevírání obálek se tito zástupci uchazečů prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. ZÁVĚR Údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci. 11

12 SEZNAM PŘÍLOH: 1. Krycí list nabídky 2. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům 3. Smlouva o poskytování servisních služeb - pro Část A 4. Kupní smlouva pro Část B 5. Rámcová kupní smlouva a smlouva o poskytování servisních služeb pro Část C 6. Technická specifikace plnění pro Část B 7. Technická specifikace plnění pro Část C 8. Tabulka nabídkové ceny pro Část A 9. Tabulka nabídkové ceny pro Část B 10. Tabulka nabídkové ceny pro Část C Za zadavatele: Dne doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel zastoupený prof. Ing. Vlastimilem Růžičkou, CSc, 12

13 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Zajištění tiskových služeb část Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Slovance 2, Praha 8 IČO: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel Uchazeč: Sídlo: IČO: DIČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Bankovní spojení: Osoby zmocněné k zastupování: Kontaktní osoba: Kontaktní adresa: Tel.: . Nabídková cen a pro Část A bez DPH Nabídková cen a pro Část B bez DPH Nabídková cen a pro Část C bez DPH... Obchodní firma podpis oprávněné osoby (doplní uchazeč) 13

14 Příloha č. 2 Čestné prohlášení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Prohlašuji tímto čestně, že: Dle 53 odst. 1 písm. a) zákona Dle 53 odst. 1 písm. b) zákona dle 53 odst. 1 písm. c) zákona dle 53 odst. 1 písm. d) zákona - uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku, - vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 14

15 dle 53 odst. 1 písm. e) zákona - uchazeč není v likvidaci, dle 53 odst. 1 písm. f) zákona - uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, dle 53 odst. 1 písm. g) zákona dle 53 odst. 1 písm. h) zákona - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, dle 53 odst. 1 písm. i) zákona - dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, dle 53 odst. 1 písm. j) zákona dle 53 odst. 1 písm. k) zákona - uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, - uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, V dne (Obchodní firma osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč) 15

16 Příloha č. 3 Smlouva o poskytování servisních služeb (samostatná příloha v elektronické podobě) 16

17 Příloha č. 4 Kupní smlouva (samostatná příloha v elektronické podobě) 17

18 Příloha č. 5 Rámcová kupní smlouva a smlouva o poskytování servisních služeb (samostatná příloha v elektronické podobě) 18

19 Příloha č. 6 Technická specifikace plnění pro Část B # Položka Technické požadavky Zadavatele 1 Provozní a účtovací systém parametry systému Uchazeč uvede podrobné technické specifikace nabízeného předmětu plnění dle zadání v rámci VZ. Především pak uvede informace v návaznosti na níže uvedených požadavcích Zadavatele. - funkce zabezpečeného tisku (zadání PIN před vlastním tiskem), - účtování tisku (účtování na uživatele, zařízení a dle různého projektu), - správa tiskové fronty administrátorem, - počet zařízení a uživatelů bez omezení, - načítání údajů z LDAP (Microsoft Active Directory), - centrální správa celého systému, - webové rozhraní pro vzdálený přístup uživatelů a správců systému, - tiskové služby a zasílání tisku z prostředí Windows, Linux a Mac OS (podpora jazyků PCL a PostScript), - schopnost tzv. clustrového řešení pro běh na min. dvou serverech s podporou rozdělování zátěže a odolnosti vůči výpadkům, - řešení bez omezení na konkrétního výrobce tiskových řešení (řešení nediskriminující výrobce multifunkčních zařízení), - tisk a vynucování tisku pro různé uživatele na základě definovaných rolí (pravidel) např. nutnost oboustranného tisku, černobílého tisku a to včetně kopírovacích služeb, - přístup uživatelů ke své tiskové frontě, zjištění nákladů na tisk před vlastním tiskem, mobilní tisk z nestandartních zařízení (např. telefon, tablet), - vzdálený tisk z různých lokalit a vzdáleného připojení - Skutečné specifikace parametru nabízeného zboží (vyplní uchazeč)

20 např. přes VPN připojení, - reportování a kontrola nákladů za vytištěné služby dle uživatelů a projektů (reportování nákladů nadřízeným dle podřízených, reportování za projekty, reportování nákladů a úspor za tiskové služby, - skenovací služby, řízení skenování např. do u nebo vybraných složek uživatele, nastavení definovaných úloh při skenování např. faktury se ukládají do složky Finance, dopisy do složky Korespondence aj., - lokalizované prostředí pro uživatele min. v rozsahu anglického a českého jazyka. 2 Provozní a účtovací systém způsobe zajištění servisní podpory Podpora a zajištění přístupu k novým verzím systému (Uchazeč uvede způsob a zajištění podpory a přístupu k aktualizacím a novým verzím systému) 3 Implementace a zaškolení systému do prostředí Zadavatele Instalace clustrové verze do prostředí Zadavatele, zapojení 2 ks zařízení, připojení na LDAP Zadavatele, ověření funkčnosti (Uchazeč uvede způsob a zajištění implementace a zaškolení systému) 20

21 4 Tiskové terminály pro multifunkční zařízení Uchazeč uvede podrobné technické specifikace nabízeného předmětu plnění dle zadání v rámci VZ. Především pak uvede informace v návaznosti na níže uvedených požadavcích Zadavatele. - profesionální tiskový terminál bez omezení funkcionalit na konkrétního výrobce tiskového zařízení, - funkce zabezpečeného tisku, - funkce pro zajištění tiskových služeb a kopírovacích služeb, - správa tiskové fronty uživatele, sledování obsahu fronty, možnost zrušení tisku, - zadávání kódů v rámci projektového účtování, - tiskové terminály vybavené bezkontaktním snímačem pro přihlášení pomocí karty (v případě kontroly kompatibility je možné zajistit zapůjčení bezkontaktní karty) kombinace ověření uživatelů bezkontaktní kartou nebo heslem (PINem), - lokalizované prostředí terminálu v min. rozsahu anglického a českého jazyka. 21

22 Příloha č. 7 Technická specifikace plnění pro Část C Typ zařízení Barevná kancelářská multifunkce (zátěž - 35 tis. stran měsíčně) Předpokládaný odběr zařízení během 48 měsíců Technické parametry - povinná část Parametr Kompatibilita s programovým vybavením Minimální požadavek zadavatele MS Windows 7 (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64 bit); MS Windows XP (32/64 bit); Mac OS X, Linux, PostScript laser, vosk ANO ANO ANO obálky, A5, A4, A3 Technologie tisku Barevný tisk Barevné kopírování Barevné skenování Formát tisku (velikost tisk. média) Tisková média - gramáž papíru 60 až 150 g/m 2 Tisková média - typy papíru kancelářský, hrubý Skutečné rozlišení tiskárny 1200x1200 (nebo dle technologie) oboustranný tisk (duplexní jednotka) ANO 2x500 listů A4, 2x500 listů A3, současně, zásobník papíru automatický výběr, nebo libovolná kombinace Rychlost bar. tisku A4 / A3 minimálně 20/10 stran/minuta Provozní zátěž (stran A4 za měsíc) tis. stran Režimy dokončování - odsazování, ANO skupinování Režimy dokončování - sešívání ANO 8 ks Skutečné specifikace parametru nabízeného zboží 22

23 Režimy dokončování - děrování Rozhraní tiskárny Scaner - skutečné rozlišení Scaner - barevná hloubka Scaner - podavač předloh Kapacita interního pevného disku Lokální správa uživatelů, využití lokálního disku - individuální uživatelské schránky, úložiště, rozhraní na další autority Řízení přístupu, účtování Skenování v síti - výstup ANO 100BASE-Tx, RJ45 síťový server TCP/IP, tisk PDF z USB, IPv4 a IPv6 min. 1200x bit automatický, min. 50 listů min. 40 GB ANO, podpora načítání údajů z Microsoft Active Directory a obecného LDAP ANO , ftp, USB, individuální schránka, podpora načítání údajů z Microsoft Active Directory a obecného LDAP, skenování do PDF/S-PDF dáno servisní smlouvou dáno servisní smlouvou do cílové lokality u zákazníka Servisní podpora Záruka Dodávka Počet uživatelů / tiskárna 50 Účtování tisku dle stavu počitadel Typ zařízení Černobílá kancelářská multifunkce (zátěž - 25 tis. stran měsíčně) Předpokládaný odběr zařízení během 48 měsíců Technické parametry - povinná část Parametr Kompatibilita s programovým vybavením Technologie tisku Minimální požadavek zadavatele MS Windows 7 (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64 bit); MS Windows XP (32/64 bit); Mac OS X, Linux, PostScript laser 8 ks Skutečné specifikace parametru nabízeného zboží 23

24 Barevný tisk NE Černý tisk ANO Barevné kopírování NE Barevné skenování ANO Formát tisku (velikost tisk. média) obálky, A5, A4, A3 Tisková média - gramáž papíru 60 až 150 g/m 2 Tisková média - typy papíru kancelářský, hrubý Skutečné rozlišení tiskárny 1200x1200 oboustranný tisk (duplexní jednotka) ANO 2x500 listů A4, 2x500 listů A3, současně, zásobník papíru automatický výběr, nebo libovolná kombinace Rychlost ČB tisku A4 / A3 minimálně 40/20 stran/minuta Provozní zátěž (stran A4 za měsíc) tis. stran Režimy dokončování - odsazování, skupinování NE Režimy dokončování - sešívání ANO Režimy dokončování - děrování ANO Rozhraní tiskárny 100BASE-Tx, RJ45 síťový server TCP/IP, tisk PDF z USB, IPv4 a IPv6 Scan - skutečné rozlišení min. 1200x1200 Scan - barevná hloubka 24 bit Scan - podavač předloh automatický, min. 50 listů Kapacita interního pevného disku min. 20 GB Lokální správa uživatelů, využití lokálního disku - individuální uživatelské schránky, úložiště, ANO, podpora načítání údajů z Microsoft Active Directory a obecného LDAP rozhraní na další autority Řízení přístupu, účtování ANO Skenování v síti - výstup , ftp, USB, individuální schránka, podpora načítání údajů z Microsoft Active Directory a 24

25 obecného LDAP, skenování do PDF/S-PDF Servisní podpora dáno servisní smlouvou Záruka dáno servisní smlouvou Dodávka do cílové lokality u zákazníka Počet uživatelů / tiskárna 50 Účtování tisku dle stavu počitadel 25

26 Příloha č. 8 Tabulka nabídkové ceny pro Část A* Zajištění tiskových služeb stávajících zařízení # Typ stroje Stáří (měsíce) Aktuálně servisní smlouva Počet strojů Předpokládaný objem - barevná strana A4 / 48 měsíců Předpokládaný objem - černá strana A4 / 48 měsíců Cena v Kč / barevná A4 strana pokrytí 5% Cena v Kč / černa A4 strana pokrytí 5% CELKEM bez DPH 1 XEROX 7120_T 6-12 ANO ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 Phaser 6280dn NE ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 Phaser 6180MFP-D 6 NE ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč CELKEM bez DPH CELKEM s DPH 0,00 Kč 0,00 Kč * Uchazeč použije pro vyplnění soubor 5 Tiskové služby - vypocet cen.xlsx ve kterém vyplní pouze modře vyznačená pole.

27 Příloha č. 9 Tabulka nabídkové ceny pro Část B* Zajištění tiskového a provozního účtovacího systému # Položka Požadavky Provozní a účtovací systém - nákup licencí Provozní a účtovací systém servisní podpora Implementace a zaškolení systému do prostředí Zadavatele Tiskové terminály pro multifunkční zařízení Dle VZ, neomezený počet zařízení, uživatelů Dle VZ, podpora a zajištění přístupu k novým verzím systému po dobu 48 měsíců (uvedena cena musí být za celé období, roční platba za uvedenou službu). Dle VZ, instalace clustrové verze do prostředí Zadavatele, zapojení 2 ks zařízení, připojení na LDAP Zadavatele, ověření funkčnosti Dle VZ, dotykové terminály s možností tisky, vyzvednutí tisku, volby účtování dle projektu, zabezpečený tisk, účtování kopírování Servisní smlouva jednorázový nákup servisní smlouva po dobu 48 měsíců předávací protokol servisní smlouva po dobu 48 měsíců Připojená zařízení během 48 měsíců Cena za položku / jednotku CELKEM bez DPH neomezeně 0,00 Kč 0,00 Kč --- 0,00 Kč 0,00 Kč --- 0,00 Kč 0,00 Kč 23 0,00 Kč 0,00 Kč CELKEM bez DPH CELKEM s DPH 0,00 Kč 0,00 Kč * Uchazeč použije pro vyplnění soubor 5 Tiskové služby - vypocet cen.xlsx ve kterém vyplní pouze modře vyznačená pole. 27

28 Příloha č. 10 Tabulka nabídkové ceny pro Část C* Zajištění tiskových služeb nových zařízení # Typ stroje Stáří Servisní smlouva Počet strojů Předpokládaný objem - barevná strana A4 / 48 měsíců Předpokláda ný objem - černá strana A4 / 48 měsíců Cena v Kč / barevná A4 strana pokrytí 5% Cena v Kč / černa A4 strana pokrytí 5% CELKEM bez DPH 1 Barevná kancelářská multifunkce nové zařízení ANO, zařadit ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 Černobílá kancelářská multifunkce nové zařízení ANO, zařadit ,00 Kč 0,00 Kč Nákup nových zařízení # Typ stroje Stáří Servisní smlouva Počet strojů Cena zařízení v Kč / kus CELKEM bez DPH 1 Barevná kancelářská multifunkce nové zařízení ANO, zařadit 8 0,00 Kč 0,00 Kč 2 Černobílá kancelářská multifunkce nové zařízení ANO, zařadit 8 0,00 Kč 0,00 Kč CELKEM bez DPH 0,00 Kč * Uchazeč použije pro vyplnění soubor 5 Tiskové služby - vypocet cen.xlsx ve kterém vyplní pouze modře vyznačená pole. CELKEM s DPH 0,00 Kč 28

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky DLE 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Město Rosice, jako veřejný zadavatel, ve smyslu ust. 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

Více

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: AKVIZICE ELEKTRONICKÝCH KNIH PRO PROJEKT RIPO otevřené nadlimitní řízení Strana

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nákup prádla pro zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: C H L A D Í

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více