Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v zadávací dokumentaci zákon ) a v souladu s Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Mandát & partneři s.r.o.

2 OBSAH 1. Základní informace o veřejné zakázce Základní informace o zadávacím řízení Kontaktní osoba zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky Předmět zakázky Místo plnění Doba plnění Klasifikace dle CPV a předpokládaná hodnota CPV Předpokládaná hodnota Prokázání splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost Technické kvalifikační předpoklady Prokazování splnění kvalifikace v nabídce Prokazování splnění kvalifikace více dodavateli zároveň Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Další způsoby prokázání splnění kvalifikace Obchodní a platební podmínky zpracování nabídkové ceny Hodnotící kritéria Další požadavky zadavatele Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy Doklady dle 68 odst. 3 zákona Seznam subdodavatelů Čestné prohlášení o pojistné smlouvě Aprobace československého Lioydu Požadavky na zpracování nabídky Obecné požadavky Struktura nabídky Lhůty, otevírání obálek str. 2 z 44

3 13. Dodatečné informace Námitky Další informace a výhrady Obsah zadávací dokumentace str. 3 z 44

4 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO/DIČ zadavatele: Právní forma zadavatele: Jménem zadavatele jedná: Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě dodávky Město Kroměříž Velké náměstí 115/1, Kroměříž / CZ Obec nebo městská část hlavního města Prahy Mgr. Daniela Hebnarová, starostka 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení Zahájení zadávacího řízení: Lhůta pro podání nabídek: Místo pro podání nabídek: Adresa profilu zadavatele: Palackého třída 721/78, Brno (vchod z ulice Malátova) Další informace lze získat: u kontaktní osoby zadávacího řízení 3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zástupce zadavatele dle 151 zákona: Sídlo: IČO/DIČ: Kontaktní osoba: Mandát & partneři s.r.o. Elgartova 386/29, Husovice, Brno / CZ Mgr. Jan Mandát Telefon: Veškerá komunikace uchazeče směřující k zadavateli bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadávacího řízení. Kontaktní osoba zadávacího řízení je zejména oprávněna přijímat žádost o zadávací dokumentaci, žádost o dodatečné informace a námitky proti zadávacím podmínkám nebo proti úkonu zadavatele. Nabídky se podávají na adresu vedenou dále. str. 4 z 44

5 4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče, se kterým bude dále uzavřena smlouva Předmětem tohoto zadávacího řízení je provedení prací a dodávek na veřejné ploše v jihozápadní části komplexu Podzámecké zahrady v sousedství Dlouhého rybníka a na samotném rybníku. Podzámecká zahrada je Národní kulturní památkou, památkou UNESCO a je součástí městské památkové rezervace. Stavba je rozdělena do následujících stavebních a inženýrských objektů: Stavební objekty: SO 01 Mobilní hlediště S0 02 Zastřešené multifunkční molo SO 03 Provozní a skladovací zázemí SO 04 Herní prvky SO 05 Schodiště, pěšina Inženýrské objekty IO 01 Napojení na inženýrské sítě Předmět zadávacího řízení je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je Architekti D.R.N.H., s.r.o., se sídlem Průchodní 2, Brno, IČO: Předmět zadávacího řízení bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace úplně a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu MÍSTO PLNĚNÍ Zlínský kraj kód NUTS CZ Město Kroměříž kód ZÚJ DOBA PLNĚNÍ Předpokládané zahájení realizace: ihned po ukončení zadávacího řízení a podpisu smlouvy (předpoklad ) str. 5 z 44

6 Předpokládané ukončení realizace: nejpozději do KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 5.1. CPV Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje) 5.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA Kč bez DPH 6. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 6.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 54 písm. a), b) a d) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu o pověření nebo aprobaci pro montáž (instalaci) elektrických zařízení na plavidlech, a to ve vztahu k čl str. 6 z 44

7 6.3. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) zákona Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 1 písm. písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: a) Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, b) Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Požadovaná minimální úroveň: Zadavatel požaduje prokázání zkušeností se zpracováním a výrobou z materiálů uvedených v projektové dokumentaci pro část díla objekt SO O2. Zadavatel požaduje prokázání zkušeností s realizací obdobných zakázek, které svým předmětem odpovídají specifikaci části díla objektu SO 02, stanovené v projektové dokumentaci, a to v celkovém součtu hodnot těchto zakázek v minimální výši Kč v posledních 3 letech PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v souladu s 62 odst. 3 Zákona čestným prohlášením Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v souladu s 62 odst. 3 Zákona čestným prohlášením Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže uchazeč v souladu s 62 odst. 3 Zákona čestným prohlášením Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v souladu s 62 odst. 3 Zákona čestným prohlášením Uchazeč může využít vzorové čestné prohlášení poskytované zadavatelem jako příloha č. 2. str. 7 z 44

8 6.6. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÍCE DODAVATELI ZÁROVEŇ Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky ipo dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato smlouva musí být podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobami oprávněnými jednat jménem/za všechny dodavatele, veškeré podpisy ve smlouvě musí být úředně ověřeny PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1) písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona subdodavatelem, a - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona DALŠÍ ZPŮSOBY PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. str. 8 z 44

9 Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyku Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 127 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění - základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 nebo 2 a - profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Závazný text smlouvy je přílohou této zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu použije jako součást nabídky. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu nebo bude obsah smlouvy pozměněn mimo místa určená k vyplnění, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. str. 9 z 44

10 8. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění: cena bez DPH, částka DPH, cena s DPH. Nabídková cena v uvedeném členění bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, dílenských dokumentací a uživatelské příručky pro manipulaci s molem, výpočtu počáteční stability mola dle skutečného provedení, za zajištění vydání osvědčení plovoucího zařízení a registrace do plavebního rejstříku ČR. Provedení náklonové zkoušky a zkoušky plovatelnosti mola, certifikace herních prvků, na geodetické zaměření skutečného provedení, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Z nabídky musí být zřejmé, zda jsou tyto náklady zakalkulovány v položkách rozpočtu nebo zda jsou vyčísleny v rekapitulacích jednotlivých objektů Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, položkový rozpočet bude součástí uzavřené smlouvy o dílo. Za soulad rozpočtu se zadávací dokumentací odpovídá uchazeč Uchazeč v nabídce doloží nabídkovou cenu předložením: a) krycího listu nabídky, ve kterém bude uvedena celková nabídková cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH (viz Příloha č. 1); b) souhrnné rekapitulace - tj. soupisu všech objektů s uvedením jejich celkové ceny bez DPH a s uvedením celkové nabídkové ceny bez DPH ve shodném členění s předaným výkazem výměr; c) rozpisu cen jednotlivých objektů ve shodném členění s předaným výkazem výměr; d) rekapitulace dílů jednotlivých objektů ve shodném členění s předaným výkazem výměr; e) položkových rozpočtů ve shodném členění s předaným výkazem výměr Výkazy výměr: Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. 44 odst. 4 zákona výkazy výměr požadovaných prací v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi str. 10 z 44

11 výkazem výměr a PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný Součástí cenové nabídky budou uchazečem zpracované a oceněné výkazy výměr na všechny objekty, všechny práce a dodávky uvedené ve výkazu výměr a budou oceněny v požadovaném členění. Uchazeč je povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní cenu díla a ověřit si soulad předloženého výkazu výměr s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí projektu Pokud uchazeč zjistí rozpor či nejasnost ve výkazu výměr, postupuje v souladu s 49 zákona. Vybraný dodavatel nebude mít při realizaci díla právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu. Položkové rozpočty na jednotlivé objekty budou nedílnou součástí smlouvy o dílo Sleva z ceny pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídkové ceny ve vztahu k úplnosti uchazečem předaných cenových podkladů a dále k požadovaným standardům materiálů a dodávek. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se standardy stanovenými v projektové dokumentaci zodpovídá uchazeč. 9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen s DPH s tím, že nejnižší celková nabídková cena v Kč s DPH určuje nejvhodnější nabídku. Ostatní nabídky budou seřazeny podle výše celkových nabídkových cen v Kč s DPH vzestupně Uchazeči předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria: a) uchazečem vyplněné údaje v návrhu smlouvy o dílo, b) uchazečem vyplněný krycí list nabídky, c) rozpočet na zadávanou veřejnou zakázku, který vznikne doplněním cen do výkazů výměr, jež jsou součástí zadávací dokumentace. str. 11 z 44

12 10. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH SMLOUVY Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy o dílo, jednat jménem/za uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy v originále nebo v ověřené kopii). Zadavatel upozorňuje, že v tomto případě není výpis z obchodního rejstříku dokladem k prokázání splnění kvalifikace DOKLADY DLE 68 ODST. 3 ZÁKONA Zadavatel požaduje prokázání splnění dalších požadavků zadavatele dle ustanovení 68 odst. 3 zákona. Součástí nabídky musí být tedy: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou SEZNAM SUBDODAVATELŮ Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele (seznam subdodavatelů). Pokud dodavatel nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít subdodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna subdodavatelsky) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJISTNÉ SMLOUVĚ Součástí nabídky musí být čestné prohlášení, že je uchazeč připraven před podpisem smlouvy předložit pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v minimální výši 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost APROBACE ČESKOSLOVENSKÉHO LIOYDU Zadavatel požaduje provedení montáže elektrozařízení části díla - objektu SO 02 společností s aprobací od spol. Československý Lloyd spol. s r.o. (dále jen CS Lloyd) nebo od spol. Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. pro tuto činnost, a to ve vztahu k čl Seznam aprobovaných firem zaslaný CS Lloydem zadavateli dne poskytuje zadavatel jako přílohu č. 8. Tento seznam je pouze informativní, zadavatel nezodpovídá za jeho obsah. Aktuální seznam společností aprobovaných k str. 12 z 44

13 montáži elektrických zařízení na plavidlech poskytne uchazeči CS Lloyd Renata Pasovská, tel POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY OBECNÉ POŽADAVKY Uchazeči jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona Nabídka bude zpracována v českém jazyce Zadavatel nepřipouští variantní nabídky Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf, který odpovídá listinné podobě. Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu.doc. a výkazy výměr ve formátu *.xls/xlsx Obě vyhotovení nabídky budou zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a ové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě a nápisem: Neotvírat. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 a 6 zákona Nabídky je možné podávat osobně na adrese zástupce zadavatele: Mandát & partneři s.r.o., Palackého třída 721/78, Brno (vchod z ulice Malátova), a to v pracovní dny od9:00 do 15:00 (zástupce zadavatele vždy doporučuje předchozí telefonickou dohodu), případně v jiný čas dohodnutý se zástupcem zadavatele. Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. str. 13 z 44

14 Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu podaných nabídek Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s 71 odst. 5 zákona otevírány STRUKTURA NABÍDKY Doporučuje se strukturovat nabídku následujícím způsobem: - Obsah - Krycí list nabídky (příloha č. 1) - Doklady k prokázání splnění kvalifikace (možno využít čestného prohlášení vedeného jako příloha č. 2) - Doklady dle 68 odst. 3 zákona (příloha č. 3) - Seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna subdodavatelsky (příloha č. 4) - Čestné prohlášení o pojistné smlouvě (příloha č. 5) - Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za uchazeče - Podepsaný a vyplněný závazný návrh smlouvy o dílo řádně podepsaný, a to včetně všech příloh tj. časový a finanční harmonogram prací a položkový rozpočet v členění dle přiloženého výkazu výměr (smlouva o dílo příloha č. 6) - Případné další dokumenty 12. LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Lhůta pro podání nabídek končí dne v 13:00 hod. Nabídky je možné podávat osobně na adrese zástupce zadavatele: Mandát & partneři s.r.o., Palackého třída 721/78, Brno (vchod z ulice Malátova), a to v pracovní dny od9:00 do 15:00 (zástupce zadavatele vždy doporučuje předchozí telefonickou dohodu), případně v jiný čas dohodnutý se zástupcem zadavatele. Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu Otevírání obálek se uskuteční dne v 13:00 hod. na adrese zástupce zadavatele: Mandát & partneři s.r.o., Palackého třída 721/78, Brno (vchod z ulice Malátova). Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho uchazeče, která se v případě, že se nejedná o statutárního zástupce uchazeče, prokáže plnou mocí Zadávací lhůta trvá 180 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. str. 14 z 44

15 13. DODATEČNÉ INFORMACE Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu dle 49 zákona Žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena v písemné podobě na adresu zástupce zadavatele Zadavatel bude odesílat dodatečné informace včetně přesného znění žádosti pouze elektronickou formou em všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň je uveřejnění na profilu zadavatele Prohlídka místa plnění zadavatelem organizována nebude, neboť se jedná o veřejně dostupné místo. Pokud z případné samostatné prohlídky místa budoucího plnění vyplynou jakékoliv dotazy, závazné odpovědi získá uchazeč podáním ve smyslu 49 zákona - na základě písemné žádosti uchazeče na adrese zástupce zadavatele Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele. 14. NÁMITKY Námitky se podávají písemně na kontaktní adresu zástupce zadavatele zadávacího řízení Námitky musí splňovat náležitosti dle 110 zákona. 15. DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci ROP Střední Morava Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. str. 15 z 44

16 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle 58 zákona Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) Dodavatel je rovněž povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit uveřejněním na profilu zadavatele ve smyslu 60 odst. 2 a 76 odst. 6 rozhodnutí o vyloučení uchazeče. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 odst. 4 do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 16. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Krycí list Příloha č. 2 Čestné prohlášení kvalifikace Příloha č. 3 Čestné prohlášení doklady dle 68 odst Příloha č. 4 Čestné prohlášení o subdodavatelích Příloha č. 5 Čestné prohlášení k pojistné smlouvě Příloha č. 6 Smlouva o dílo Příloha č. 7 Projektová dokumentace Příloha č. 8 Seznam aprobovaných společností str. 16 z 44

17 PŘÍLOHA Č. 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje veřejné zakázky Název veřejné zakázky Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Identifikační údaje uchazeče (Uchazeč vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky) Název uchazeče Sídlo Kontaktní adresa IČ/DIČ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Telefon, fax , www Kontaktní osoba, telefon, Nabídka údaje k hodnotícím kritériím (Uchazeč uvede údaje k hodnotícím kritériím dle zadávacích podmínek) Název kritéria Nabízená hodnota Celková nabídková cena v Kč bez DPH DPH Celková nabídková cena v Kč vč. DPH V dne Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby str. 17 z 44

18 PŘÍLOHA Č. 2 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Název veřejné zakázky Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Název uchazeče Sídlo IČ/DIČ 1. Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní kvalifikační předpoklady ve smyslu 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( zákon ), neboť jsem uchazečem: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podáváli nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo str. 18 z 44

19 nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl vposledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Jsem připraven před podpisem smlouvy předložit originál, nebo ověřenou kopii: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [pro odst. 1 -a) a b) 53 zákona]; b) potvrzení příslušného finančního úřadu [pro odst. 1 -f) 53 zákona]; c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [pro odst. 1 -h) 53 zákona]; 2. Dále čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu 54 zákona a před podpisem smlouvy předložím originál, nebo ověřenou kopii: a. výpisu z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, který nesmí být starší než 90 kalendářních dnů před termínem pro podání nabídek, b. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, c. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu o pověření nebo aprobaci pro montáž (instalaci) elektrických zařízení na plavidlech. 3. Dále čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž ekonomickou a finanční způsobilost dle 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a to že jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku s názvem Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě. str. 19 z 44

20 4. Dále čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž technické kvalifikační předpoklady ve smyslu 56 zákona a před podpisem smlouvy předložím: a) Originál nebo ověřenou kopii seznamu dodávek obdobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek. Zadavatel požaduje prokázání zkušeností se zpracováním a výrobou z materiálů uvedených v projektové dokumentaci pro část díla objekt SO O2. Zadavatel požaduje prokázání zkušeností s realizací obdobných zakázek, které svým předmětem odpovídají specifikaci části díla objektu SO 02, stanovené v projektové dokumentaci, a to v celkovém součtu hodnot těchto zakázek v minimální výši Kč v posledních 3 letech. Jsem srozuměn s tím, že uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli výše uvedené originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Nesplnění této povinnosti ze strany vítězného uchazeče se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona a smlouvu by nebylo možné uzavřít. V.. dne jméno, funkce podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče str. 20 z 44

21 PŘÍLOHA Č. 3 - PROHLÁŠENÍ DLE 68 ODST. 3 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Název veřejné zakázky Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Název uchazeče Sídlo IČ/DIČ a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují, * a) (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich seznam), uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu 68 odst. 3 písm. a) zákona:*.... (doplní uchazeč) b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností,* b) uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:*.... (doplní uchazeč, je-li akciovou společností) c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.* V.. dne jméno, funkce podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče * Uchazeč vyplní body a), b) a c) tohoto prohlášení dle skutečnosti a nehodící se škrtne / vymaže. str. 21 z 44

22 PŘÍLOHA Č. 4 - PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH Název veřejné zakázky Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Název uchazeče Sídlo IČ/DIČ Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující subdodavatelé:* Subdodavatel č. 1 * Předmět subdodávky Objem subdodávky v % Název subdodavatele Adresa sídla / místa podnikání IČ Telefon, fax , www Jednající * V případě více subdodavatelů uchazeč tabulku zkopíruje dle potřeby Alternativně: Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se nebudou podílet subdodavatelé.* V.. dne jméno, funkce podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče * Uchazeč vyplní toto prohlášení dle skutečnosti a nehodící se škrtne / vymaže. str. 22 z 44

23 PŘÍLOHA Č. 5 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJISTNÉ SMLOUVĚ Název veřejné zakázky Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Název uchazeče Sídlo IČ/DIČ Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku jsem srozuměn s požadavkem zadavatele, že vybraný uchazeč musí disponovat pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 1 mil. Kč. V případě, že moje nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, čestně prohlašuji, že budu po celou dobu trvání smlouvy o dílo takto pojištěn a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozím odstavci. Pojištění bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů). Čestně prohlašuji, že v případě, že moje nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, budu udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla. Jsem srozuměn s tím, že uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit originál, nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v minimální výši 1 mil. Kč. Nesplnění této povinnosti ze strany vítězného uchazeče se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona a smlouvu by nebylo možné uzavřít. V.. dne jméno, funkce podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče str. 23 z 44

24 PŘÍLOHA Č. 6 - SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zhotovení díla Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Objednatel: Město Kroměříž Sídlo: Velké náměstí 115/1, Kroměříž Zastoupený: Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města IČ: Bankovní spojení: /0100 dále jen objednatel na straně jedné a Zhotovitel: Sídlo: Zastoupený IČ: DIČ: Bankovní spojení: Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat:.. Ve věcech technických je oprávněn jednat:.. Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v X oddíl X, vložka X. dále jen zhotovitel na straně druhé str. 24 z 44

25 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1. Předmětem smlouvy je provedení prací specifikovaných dle čl. 2 této smlouvy Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této smlouvy svým jménem na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. 4 za podmínek dle čl. 5 této smlouvy. 2. PŘEDMĚT DÍLA 2.1. Předmětem díla je provedení prací v souladu s projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo. Uvedené práce spočívají zejména ve zhotovení níže uvedených stavebních a inženýrských objektů, a to v souladu s příslušnou projektovou dokumentací: SO 01 Mobilní hlediště SO 02 Zastřešené multifunkční molo SO 03 Provozní a skladovací zázemí SO 04 Herní prvky SO 05 Schodiště, pěšina IO 01 Napojení na inženýrské sítě 2.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: - vytýčení podzemních sítí před zahájením prací a jejich ochrana při provádění prací - potřebné stavební průzkumné práce - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení staveniště - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému splnění díla - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch - opatření BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů - provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem (náklonové zkoušky a zkoušky plovatelnosti mola, výpočtu počáteční stability mola dle skutečného provedení) str. 25 z 44

26 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x. pdf., 1x.dgn,1x dwg - dílenské dokumentace pro daný objekt ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x. pdf., 1x.dgn,1x dwg - uživatelská příručka pro manipulaci s molem ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - zajištění a předání atestů, certifikací a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky) - zajištění inspekční prohlídky mola a lávky včetně vystavení inspekční zprávy - zajištění vydání osvědčení plovoucího zařízení a registrace do plavebního rejstříku ČR - proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných návodů a záručních listů v českém jazyce - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu a uložení na skládce - úhrada všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla - fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD) - zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG); zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v projektové dokumentaci 2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 2.4. Místem plnění je katastrální území města Kroměříž - blíže specifikováno projektovou dokumentací, která byla nedílnou součástí zadávacího řízení Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost, musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí vyhovovat požadavkům dle platné legislativy na provedení stavby. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též výchozí dokumenty ), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou str. 26 z 44

27 uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru Práce, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel písemně trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla písemně souhlasí se nazývají vícepráce. Práce, které v dokumentaci nebo ve výkazu výměr obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, nebo je dodavatel neprovedl v celku, či části se nazývají méněpráce a dodavatel je povinen tyto méněpráce neúčtovat Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl této smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené. 3. DOBA PLNĚNÍ 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: Zahájení díla: předpoklad (dle reálného ukončení zadávacího řízení a klimatických podmínek). Dokončení díla: nejpozději do Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací Dřívější plnění je možné V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl uzavřen dodatek k této smlouvě Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, řízení před ÚOHS, klimatické podmínky) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. str. 27 z 44

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř Název veřejné zakázky Energetické úspory objektu OÚ Luboměř Identifikační údaje zadavatele Název Obec Luboměř IČ 00298158 Adresa sídla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více