Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky DLE 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ Zpracováno společnosti OTIDEA a.s., Václavské náměstí, Praha 1, IČ:

2 OBSAH 1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Popis předmětu plnění veřejné zakázky Doba a místo plnění veřejné zakázky Opční právo Předpokládaná hodnota Podmínky podání nabídky a požadavky na její zpracování Kvalifikace uchazečů Kvalifikační předpoklady Doba prokazování splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Technické podmínky Způsob zpracování nabídkové ceny Platební podmínky Hodnotící kritéria Další požadavky Návrh smlouvy, obchodní podmínky Otevírání obálek s nabídkami Prohlídka místa plnění SEZNAM PŘÍLOH: Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 2

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na služby Zadavatel: Česká republika Úřad vlády České republiky Sídlo: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 IČ: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Josef Fatka, pověřen zastupováním ředitele Odboru hospodářské správy Zadavatel se nechává dle 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností OTIDEA a.s., IČ: , se sídlem Václavské náměstí 11, Praha 1. Uchazeči jsou povinni veškeré dokumenty související s daným zadávacím řízení směřovat na společnost OTIDEA a.s. vyjma nabídky (viz. bod 2.3 zadávací dokumentace) a elektronické komunikace prostřednictvím profilu zadavatele (včetně elektronického podání nabídek). Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková Telefon: VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Kód CPV: Úklidové služby 1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády České republiky včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Bližší specifikace je uvedena v závazném vzoru smlouvy (příloha C zadávací dokumentace). 1.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá zahájení plnění nejpozději první den čtvrtého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž bude podepsána smlouva s vybraným uchazečem, nebo podle dohody zadavatele s vybraným uchazečem (v závislosti na ukončení smluv se současnými poskytovateli úklidových služeb). I v případě, že se zadavatel s vybraným uchazečem nedohodnou na jiném okamžiku zahájení plnění, tj. plnění bude zahájeno první den čtvrtého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž bude podepsána smlouva, je zadavatel oprávněn jednostranně odložit okamžik zahájení plnění v hlavní budově Strakovy akademie z důvodu trvání smlouvy se současným poskytovatelem úklidových služeb. Poskytování plnění v hlavní budově Strakovy akademie však bude zahájeno nejpozději od 1. ledna Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 3

4 Doba plnění zakázky je stanovena na dobu neurčitou s možností ukončení smlouvy výpovědí. Místem plnění jsou objekty zadavatele na adresách: nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, hlavní budova a provozní budova (dále společně jen Strakova akademie a samostatně hlavní budova Strakovy akademie a provozní budova Strakovy akademie ), U Sovových mlýnů 4, Praha 1 (dále jen Lichtenštejnský palác ), Loretánská 9, Praha 1 (dále jen Hrzánský palác ), Vladislavova 4, Praha 1 (dále jen budova Vladislavova ), Gogolova 1, Praha 1 (dále jen Kramářova vila ), Slavíčkova 628, Praha 6 (dále jen Slavíčkova vila ) (dále jen objekty ). 1.4 Opční právo Zadavatel si v souladu s 99 zákona vyhrazuje opční právo v předpokládané hodnotě Kč bez DPH. Předmět opčního práva bude shodný s předmětem této veřejné zakázky, případně půjde o plnění obdobného druhu, tj. úklid dalších prostor či objektů Úřadu vlády České republiky nebo další úklid, resp. další typ úklidu stávajících prostor. Zadavatel může na základě opčního práva zahájit jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona nejpozději do tří let od uzavření smlouvy na realizaci této veřejné zakázky. Opční právo bude zadáno v jednacím řízení bez uveřejnění dle 34 zákona vůči témuž dodavateli, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky. Zadavatel předběžně stanoví dobu využití opčního práva nejdříve v druhém pololetí roku 2014 s tím, že může být uzavřena smlouva na dobu neurčitou při splnění podmínek využití opčního práva dle 99 zákona. 1.5 Předpokládaná hodnota Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH (včetně opce) Předpokládaná hodnota opce: ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití opčního práva: ,- Kč bez DPH (Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s 14 odst. 1 písm. b) zákona za 48 měsíců na základě údajů o poskytnutých úklidových službách v předchozím období s přihlédnutím k potřebám zadavatele.) 2 PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY NA JEJÍ ZPRACOVÁNÍ 2.1 Nabídka musí být zpracována a podána v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami. 2.2 Nabídky se mohou podávat písemně, a to nejpozději do do 14:00 hodin, a to v listinné nebo v elektronické podobě. 2.3 Listinné podání nabídky Nabídky v listinné podobě lze podávat na adresu: Česká republika Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1. Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 4

5 Nabídky se podávají samostatně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvem a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává svou nabídku tzn. Neotevírat VZ: Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 a 6 zákona. V případě podání nabídky v listinné podobě uchazeč předloží nabídku ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení nabídky bude označeno jako Originál a druhé vyhotovení jako Kopie. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. V případě podání nabídky v listinné podobě zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu *.pdf (netýká se dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče). 2.4 Elektronické podání nabídky Nabídky lze podat elektronicky pouze prostřednictvím profilu zadavatele na adrese Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v 149 zákona. Zadavatel uchazeči doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes profil zadavatele provedl na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh a pod.). V případě podání nabídky elektronicky předloží uchazeč všechny doklady jako naskenované kopie, v čitelné podobě. Předkládá-li uchazeč ve své nabídce prohlášení, návrh smlouvy či jiný dokument, který má být uchazečem dle této zadávací dokumentace podepsán, je vyžadován uznávaný elektronický podpis. Bez opatření těchto dokumentů uznávaným elektronickým podpisem bude na doklad pohlíženo jako na nepodepsaný a nabídka bude vyřazena ze zadávacího řízení. Zadavatel zdůrazňuje, že uznávaným elektronickým podpisem musí být opatřeny jednotlivé vkládané dokumenty. Elektronické podepisování úkonů v rámci funkcí profilu zadavatele není podepsáním nabídky, prohlášení, návrhu smlouvy či jiného dokumentu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu výše uvedeném. 2.5 Dodavatel je oprávněn zvolit pouze jeden z výše uvedených způsobů podání nabídky Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 2.7 Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 2.8 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 2.9 Nabídka musí být předložena v následující struktuře: a) úvodní strana Název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele. Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 5

6 b) obsah Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. c) všeobecné údaje o uchazeči; Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, , adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování; d) krycí list nabídky Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), celková nabídková cena v členění podle formuláře krycího listu, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč předloží krycí list dle vzoru uvedeného v příloze A; e) doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 3 zadávací dokumentace; f) součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona; g) nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace; h) podepsaný návrh smlouvy; i) smlouva o sdružení, resp. jiná obdobná listina v případě podání společné nabídky dodavatelů Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě dle 49 zákona. a) Listinná písemná forma dotazu musí být doručena na společnost OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, Praha 1. b) Elektronická písemná forma dotazu musí být doručena prostřednictvím elektronické komunikace v rámci profilu zadavatele na adrese Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu zadávací lhůty a to minimálně 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle 82 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. 3 KVALIFIKACE UCHAZEČŮ 3.1 Kvalifikační předpoklady Kvalifikaci dle 50 a násl. zákona splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku v souladu s 50 odst. 1 písm. c) zákona technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona 3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace. Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 6

7 3.3 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 7

8 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, jeli podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za právnickou osobu, tak za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby, b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro bod f) zadávací dokumentace, c) potvrzením příslušného orgánu či instituce pro bod h) zadávací dokumentace, d) čestným prohlášením pro body c), d), e), g), i), j), k) zadávací dokumentace. Uchazeč použije vzor, který je uveden v příloze B Čestné prohlášení. 3.4 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který: a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění na výkon úklidových služeb 3.5 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží a) seznam významných služeb b) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců Seznam významných služeb Uchazeč předloží seznam min. 3 významných služeb obdobného plnění poskytnutých uchazečem za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu a doby. Přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatel, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč v rámci daného kvalifikačního kritéria doloží poskytnutí minimálně 3 významných služeb (zakázek) poskytnutých uchazečem na provádění Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 8

9 úklidových služeb o rozsahu nejméně 2 mil. Kč včetně DPH za 1 zakázku za 1 rok (pro 1 odběratele) Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců Uchazeč předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Uchazeč v rámci daného dílčího předpokladu doloží formou čestného prohlášení, že disponuje počtem 20 zaměstnanců (či jiných osob dle předchozího odstavce) v každém roce za poslední 3 roky. 3.6 Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii v souladu s 57 odst. 1 zákona. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy v úředním překladu. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 3.7 V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. 3.8 Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. 3.9 Důsledek nesplnění kvalifikace Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 4 TECHNICKÉ PODMÍNKY 4.1 Technické podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou stanoveny v závazném vzoru smlouvy (příloha C zadávací dokumentace). Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 9

10 5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za poskytnutí služeb za 4 roky (tj. 48 měsíců). Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci služeb, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na čistící, desinfekční a ošetřovací prostředky, nezbytné nákupy doplňků, sáčků a pytlů do odpadních nádob, obecný vývoj cen, vynášení odpadků, používání přístrojů, strojů a jiných nástrojů a zařízení, pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro zaměstnance dodavatele, praní jejich pracovních oděvů a mopů a jejich distribuci a pod., mzdové náklady včetně zákonných odvodů a náklady na dopravu, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.) s výjimkami výslovně uvedenými ve vzoru smlouvy (příloha C zadávací dokumentace). Veškeré náklady je uchazeč povinen kalkulovat s ohledem zejména na technickou specifikaci (rozsah ploch atd.). Zadavatel pro účely kalkulace uvádí, že přibližná spotřeba sáčků a pytlů do odpadních nádob je 4520 ks měsíčně. 5.2 Nabídková cena za provedení služeb bude zpracovaná podle popisu věcného plnění služeb uvedeného návrhu smlouvy ve struktuře dle přílohy č. 1 vzoru smlouvy Nabídková cena, tj. přílohy č. 01a Celková nabídková cena a přílohy č. 01b a 01c Cena pravidelného úklidu. Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně. Uchazeč předloží vyplněné všechny části přílohy č. 1. Příloha č. 01a ve formátu.xlsx má nastavený automatický výpočet nabídkové ceny bez DPH pro modelový příklad. Uchazeč vyplní cenu v Kč bez DPH za měrnou jednotku (sloupec č. 4), sloupec č. 6 vč. celkové nabídkové ceny bez DPH se spočítá automaticky. Uchazeč nesmí zasahovat do nastavených vzorců přílohy č. 01a. Uchazeč dále vyplní sloupce č. 5, 7 a 8 přílohy č. 01a a všechny sloupce přílohy č. 01b a 01c. 5.3 Za soulad nabídkové ceny s vymezeným požadovaným množstvím prací a služeb je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu 76 odst. 3 zákona. Povinností uchazeče související s oceněním požadovaných služeb je zejména dodržet strukturu a členění na jednotlivé činnosti a dodržet požadovanou obsahovou náplň předmětu veřejné zakázky. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi vymezením předmětu veřejné zakázky a oceněním uchazeče (např. chybějící položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování. 5.4 Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny a tuto svou nabídkovou cenu zadat v absolutní hodnotě. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná. Zadavatel nemůže počítat nabídkovou cenu uchazeče, ale musí posuzovat cenu uvedenou uchazečem. 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Platební podmínky jsou specifikovány v návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace v příloze C. Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 10

11 7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 7.1 Nabídky budou hodnoceny dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena ve výši bez daně z přidané hodnoty. 7.2 Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. 8 DALŠÍ POŽADAVKY 8.1 Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů včetně části, kterou bude subdodavatel realizovat. 8.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 8.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 8.4 Vybraný uchazeč je povinen nejpozději při podpisu smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v zadávacích podmínkách (v čl. V. bodu 18 vzoru smlouvy, který tvoří přílohu C této zadávací dokumentace). 9 NÁVRH SMLOUVY, OBCHODNÍ PODMÍNKY 9.1 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou. Pokud návrh smlouvy nepodepisují osoby uvedené v Obchodním rejstříku plně v souladu se zápisem do Obchodního rejstříku (tj. všemi osobami a formou uvedenou v Obchodním rejstříku), žádá zadavatel o přiložení dokladu, z něhož vyplývá oprávnění jednající osoby (pověření) jednat za uchazeče (např. jmenovací listina osoby oprávněné jednat za uchazeče z titulu své funkce, plná moc dále jen zmocnění ), aby bylo zřejmé, že návrh smlouvy je podepsán osobou k tomu oprávněnou. V případě listinného podání nabídky předloží uchazeč originál či úředně ověřenou kopii zmocnění jako součást návrhu smlouvy uchazeče. V případě podání nabídky elektronicky je uchazeč oprávněn předložit scan takového zmocnění a vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, bude povinen předložit zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto zmocnění. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Návrh smlouvy musí být zpracován výhradně s pomocí vzoru, který je uveden v příloze C zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce k návrhu smlouvy připojí přílohu č. 1 Nabídková cena (tj. 01a Celková nabídková cena, 01b Cena Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 11

12 pravidelného úklidu - Strakova akademie a 01c Cena pravidelného úklidu - budova Vladislavova) a v případě využití subdodavatelů přílohu č. 3 Seznam subdodavatelů. Přílohu č. 2 (02a až 02eee) uchazeč ve své nabídce nepředkládá a bude připojena ke smlouvě až při jejím podpisu s vybraným uchazečem. Vzor smlouvy nesmí být uchazeči měněn, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná místa). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost. V nabídce podané v elektronické podobě musí být návrh smlouvy podepsán uchazečem uznávaným elektronickým podpisem (viz bod 2.4). 9.2 Obchodní podmínky jsou specifikovány ve vzoru smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace v příloze C zadávací dokumentace. 10 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek proběhne dne ve 14:00 hod. v sídle zadavatele, tj. nábř. E. Beneše 12/4, Praha 1. Otevírání obálek, tj. nabídek podaných v listinné podobě, jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Otevírání obálek v listinné podobě proběhne ihned po dokončení otevírání obálek podaných v elektronické podobě. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 11 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Prohlídka místa plnění se uskuteční v jednotlivých objektech v níže uvedených termínech: Strakova akademie dne od 10:00 hodin. Setkání všech účastníků prohlídky místa plnění proběhne v recepci sídla zadavatele (tzv. Informace, vchod vlevo od hlavního vchodu do budovy); Lichtenštejnský palác dne od 09:00 hodin. Setkání všech účastníků prohlídky místa plnění proběhne před vstupem do objektu; Hrzánský palác dne od 09:00 hodin. Setkání všech účastníků prohlídky místa plnění proběhne před vstupními vraty do objektu; budova Vladislavova dne od 9:00 hodin. Setkání všech účastníků prohlídky místa plnění proběhne v recepci budovy u ochranné služby; Kramářova vila dne od 12:00 hodin. Setkání všech účastníků prohlídky místa plnění proběhne u vstupní brány před vilou; Slavíčkova vila dne od 15:00 hodin. Setkání všech účastníků prohlídky místa plnění proběhne před vstupní brankou do objektu. SEZNAM PŘÍLOH: A. Krycí list nabídky B. Čestné prohlášení C. Vzor smlouvy (včetně následujících příloh) Příloha č. 1 smlouvy Nabídková cena 01a Celková nabídková cena Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 12

13 01b Cena pravidelného úklidu - Strakova akademie 01c Cena pravidelného úklidu - budova Vladislavova Příloha č. 2 smlouvy Technická specifikace (SP = skleněné plochy) 02a Pravidelný úklid typu A 02b Pravidelný úklid typu B 02c Pravidelný úklid typu C 02d Pravidelný úklid typu D 02e Pravidelný úklid typu E 02f Pravidelný úklid typu F 02g Pravidelný úklid typu G 02h Prostory 1.PP hlavní budova Strakovy akademie 02i Prostory 1.NP hlavní budova Strakovy akademie 02j Prostory 2.NP hlavní budova Strakovy akademie 02k Prostory 3.NP hlavní budova Strakovy akademie 02l Prostory 4.NP hlavní budova Strakovy akademie 02m Prostory provozní budova Strakovy akademie 02n Souhrn ploch a typů úklidu - Strakova akademie 02o SP Okna 1.PP hlavní budova Strakovy akademie 02p SP Okna 1.NP hlavní budova Strakovy akademie 02q SP Okna 2.NP hlavní budova Strakovy akademie 02r SP Okna 3.NP hlavní budova Strakovy akademie 02s SP Okna provozní budova Strakovy akademie 02t SP Skleněné dveře a stěny Strakova akademie 02u Souhrn skleněných ploch Strakova akademie 02v SP Okna 1.NP Lichtenštejnský palác 02w SP Okna 2.NP Lichtenštejnský palác 02x SP Okna 3.NP Lichtenštejnský palác 02y SP Okna 4.NP Lichtenštejnský palác 02z SP Souhrn okna Lichtenštejnský palác 02aa SP Skleněné dveře a stěny Lichtenštejnský palác 02bb Souhrn skleněných ploch Lichtenštejnský palác 02cc SP Souhrn okna Hrzánský palác 02dd SP Skleněné dveře a stěny Hrzánský palác 02ee Souhrn skleněných ploch Hrzánský palác 02ff Prostory 2. PP budova Vladislavova 02gg Prostory 1. PP budova Vladislavova 02hh Prostory 1. NP budova Vladislavova 02ii Prostory 2. NP budova Vladislavova 02jj Prostory 3. NP budova Vladislavova 02kk Prostory 4. NP budova Vladislavova 02ll Prostory 5. NP budova Vladislavova 02mm Prostory 6. NP budova Vladislavova 02nn Prostory 7. NP budova Vladislavova 02oo Souhrn ploch a typů úklidu budova Vladislavova 02pp SP Okna 1. NP budova Vladislavova 02qq SP Okna 2. NP budova Vladislavova 02rr SP Okna 3. NP. budova Vladislavova 02ss SP Okna 4. NP budova Vladislavova 02tt SP Okna 5. NP budova Vladislavova 02uu SP Okna 6. NP. budova Vladislavova 02vv SP Okna 7. NP. budova Vladislavova 02ww SP Skleněné dveře a stěny budova Vladislavova 02xx Souhrn skleněných ploch budova Vladislavova 02yy SP Okna 1. NP Kramářova vila 02zz SP Okna 2. NP Kramářova vila Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 13

14 02aaa SP Souhrn okna Kramářova vila 02bbb SP Skleněné dveře a stěny Kramářova vila 02ccc Souhrn skleněných ploch Kramářova vila 02ddd SP Souhrn okna Slavíčkova vila 02eee Souhrn skleněných ploch Slavíčkova vila Příloha č. 3 smlouvy Seznam subdodavatelů V Praze dne Josef Fatka pověřen zastupováním ředitele Odboru hospodářské správy Úklidové služby v objektech Úřadu vlády ČR Stránka 14

15 Příloha A zadávací dokumentace Krycí list nabídky Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Zadavatel: Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky Česká republika Úřad vlády České republiky nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 IČ: Identifikační údaje uchazeče: Obchodní firma/název:... Sídlo:... IČ:... Osoba oprávněná jednat za uchazeče:... Nabídková cena Cena v Kč bez DPH Sazba DPH (%) Výše DPH (Kč) Cena v Kč vč. DPH Celková nabídková cena: Prohlášení o nabídkové ceně: nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za poskytnutí služeb za 48 měsíců v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Čestné prohlášení o zpracování nabídky: zájemce, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel zájemce, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky, zájemce nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku. V... dne razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Údaje o případném zmocnění:......

16 Příloha B zadávací dokumentace Čestné prohlášení Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům a ekonomické a finanční způsobilosti dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) Prohlašuji tímto čestně, že: dle 53 odst. 1 písm. c) zákona dle 53 odst. 1 písm. d) zákona dle 53 odst. 1 písm. e) zákona dle 53 odst. 1 písm. f) zákona dle 53 odst. 1 písm. g) zákona - dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení, - vůči mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, - dodavatel není v likvidaci, - dodavatel nemá v evidenci spotřebních daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, dle 53 odst. 1 písm. i) zákona - dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, dle 53 odst. 1 písm. j) zákona - dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, dle 53 odst. 1 písm. k) zákona - dodavateli nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění nelegální práce dle 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. dle 50 odst. 1 písm. c) zákona - dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. V dne podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele (uchazeče) (Obchodní firma osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče - doplní uchazeč)

17 Příloha C zadávací dokumentace - Vzor smlouvy SMLOUVA o zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy objednatele: 14/...-0 Číslo smlouvy dodavatele: Česká republika - Úřad vlády České republiky se sídlem: nábřeží E. Beneše 4, , Praha IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1 číslo účtu: /0710 jejímž jménem jedná: Josef Fatka, pověřen zastupováním ředitele Odboru hospodářské správy (dále jen objednatel ) a... se sídlem:..., IČ:... DIČ: CZ..., zapsaná v obchodním rejstříku u..., spisová značka (oddíl, vložka)..., jejímž jménem jedná:...,... (funkce) bankovní spojení:..., účet č.:..., kontaktní osoba:..., tel...., (dále jen dodavatel ) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění úklidových služeb (dále jen smlouva ). I. Úvodní ustanovení 1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen veřejná zakázka ). Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou dodavatele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne....

18 II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit provádění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR na adresách: nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, hlavní budova a provozní budova (dále společně jen Strakova akademie a samostatně hlavní budova Strakovy akademie a provozní budova Strakovy akademie ), U Sovových mlýnů 4, Praha 1 (dále jen Lichtenštejnský palác ), Loretánská 9, Praha 1 (dále jen Hrzánský palác ), Vladislavova 4, Praha 1 (dále jen budova Vladislavova ), Gogolova 1, Praha 1 (dále jen Kramářova vila ), Slavíčkova 628, Praha 6 (dále jen Slavíčkova vila ) (dále jen objekty ) v rozsahu a za podmínek dále stanovených a závazek objednatele zaplatit za poskytnuté služby smluvní cenu. 2. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje řádně, včas, dle pokynů a potřeb objednatele poskytnout objednateli plnění minimálně v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména zadávací dokumentací (včetně jejích příloh) a minimálně v rozsahu, kvalitě a způsobem dle nabídky dodavatele předložené ve výše uvedeném zadávacím řízení. 3. Dodavatel bude poskytovat objednateli následující úklidové služby: a) pravidelný úklid, b) další úklid na žádost objednatele (dále jen úklid na žádost ). 4. Pravidelný úklid je rozdělen do 7 typů úklidu označených A až G a jeho podrobný popis je uveden v příloze č. 2 této smlouvy Technická specifikace (přílohy 02a až 02g). Pravidelný úklid bude poskytován v objektech Strakova akademie a budova Vladislavova. 5. Úklid na žádost spočívá v - mytí oken (včetně rámů) a ostatních skleněných ploch, - mytí silně znečištěných oken (po malování apod.), - čištění koberců suchou cestou, - čištění koberců mokrou cestou, - čištění čalouněného nábytku, - čištění vertikálních žaluzií, - čištění horizontálních žaluzií, - mytí a odmrazování lednic (kromě lednic v gastronomickém provozu), - mytí osvětlovacích těles, - úklid po malování, - pomoc při úklidu při mimořádných událostech a zástupy za zaměstnance objednatele, - doplňování náplně Air Fresh 75 ml včetně dodávky náplně. Pomoc při úklidu při mimořádných událostech znamená, že pracovník dodavatele bude k dispozici k provádění úklidových prací dle okamžité potřeby v době dle dohody (úklid 2

19 po stěhování, luxování koberce, asistence při přijetí delegací, kontrola a úklid prostor před akcemi, odstranění aktuálního znečištění apod.). Zástupy za zaměstnance objednatele (pracovníky úklidu), jsou zástupem za pracovníky úklidu objednatele - úklid kanceláří, reprezentativních prostor, kuchyněk a sociálních zařízení, doplňování hygienických potřeb (toal. papír, ručníků, mýdel apod.). 6. Specifikace prostor v objektech, ve kterých bude objednatel provádět úklid a četnost jejich úklidu, časový harmonogram (rozpis) a popis úklidových a čistících prací je uveden v příloze č. 2 této smlouvy Technická specifikace. 7. Zkratkou PP se rozumí podzemní podlaží, tj. suterén; zkratkou NP se rozumí nadzemní podlaží, tj. přízemní, mezanin a další patra. Zkratkou SP se rozumí skleněné plochy, tj. okna, skleněná dveře a skleněné stěny. III. Doba plnění Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Dodavatel se zavazuje zahájit poskytování služeb dle této smlouvy první den čtvrtého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla tato smlouva podepsána, pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak. I v případě, že se objednatel s dodavatelem nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn jednostranně odložit okamžik zahájení plnění v hlavní budově Strakovy akademie z důvodu trvání smlouvy se současným poskytovatelem úklidových služeb. Poskytování plnění v hlavní budově Strakovy akademie však bude zahájeno nejpozději od 1. ledna IV. Cena a platební podmínky 1. Smluvní cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") a včetně DPH je uvedena v příloze č. 1 smlouvy Nabídková cena. 2. Cena předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy (poplatky, vedlejší náklady např. na čistící, desinfekční a ošetřovací prostředky, nezbytné nákupy doplňků, sáčků a pytlů do odpadních nádob, obecný vývoj cen, vynášení odpadků, používání přístrojů, strojů a jiných nástrojů a zařízení, pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro zaměstnance dodavatele, praní jejich pracovních oděvů a mopů a jejich distribuci a pod., mzdové náklady včetně zákonných odvodů a náklady na dopravu, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.), tj. i činnosti a související výkony, materiály a pod., které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale dodavatel, s ohledem na svou odbornost o nich věděl nebo měl vědět, s výjimkou materiálu, výkonů a plnění, u kterých je v této smlouvě výslovně uvedeno, že je poskytne či zajistí objednatel. 3. Cena pravidelného úklidu Strakovy akademie a budovy Vladislavova je stanovena jako paušální za kalendářní měsíc. Tuto paušální cenu nelze měnit v závislosti na počtu dnů v měsíci a počtu dnů úklidu. 4. Cena úklidových služeb bude objednatelem uhrazena dodavateli na základě jednotkových cen (tj. cen za měrnou jednotku) uvedených v příloze č. 1 Nabídková cena podle druhu a množství skutečně poskytnutých služeb. Ceny za měrnou jednotku jsou závazné (měrnou jednotkou pravidelného úklidu je 1 měsíc). Plánovaný objem služeb uvedený v příloze č. 1 smlouvy (zejm. sloupec č. 3 přílohy č. 1a) je pouze orientační a 3

20 není v tomto směru rozhodný, a proto celková nabídková cena stanovená za 48 měsíců na základě předpokládaného odběru služeb závazná není. Objednatel se nezavazuje odebrat veškerý předpokládaný objem plnění. Dodavatel je povinen poskytnout úklidové služby v rozsahu dle požadavků objednatele. 5. Smluvní cena bez DPH je nepřekročitelná, může být zvýšena pouze v případě, pokud se v daném roce podle údajů Českého statistického úřadu zvýší úhrnný index spotřebitelských cen zboží a služeb v České republice. Přesáhne-li meziroční nárůst inflace v kterémkoliv roce po uzavření smlouvy hodnotu 3 % (pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, ve kterém byla uzavřena smlouva, se nepřihlíží), může být smluvní cena splatná v následujícím a každém dalším kalendářním roce poté zvýšena podle níže uvedeného vzorce: X = Y * (1 + ((Z (doplňte příslušnou výši roční míry inflace v procentech)/100)) s tím, že X příslušná část ceny za provedení předmětu plnění veřejné zakázky splatná v kalendářních letech následujících po zvýšení v důsledku meziročního nárůstu inflace Y původní část ceny za provedení předmětu plnění veřejné zakázky splatná v následujících kalendářních letech dle smlouvy, resp. dle nabídky uchazeče, kalkulovaná na základě jednotkových cen Z hodnota v % roční míra inflace celkem, která je pro uplynulý rok zveřejněna Českým statistickým úřadem. Změna ceny podléhá souhlasu obou smluvních stran. Dodavatel je oprávněn předložit objednateli žádost o zvýšení ceny a v případě schválení objednatelem cenu od následujícího kalendářního měsíce zvýšit. První takové navýšení ceny však může dodavatel navrhnout nejdříve v lednu Smluvní cenu včetně DPH je dále možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, ve výši odpovídající změně DPH. Výše DPH bude na daňovém dokladu uvedena vždy ve výši dle platných právních předpisů pro dané období. 7. Paušální cenu pravidelného úklidu Strakovy akademie a budovy Vladislavova je dále možno překročit, případně snížit pouze na základě objektivních změn v těchto objektech, tj. zejména na základě změny rozsahu uklízených ploch či změny typu povrchů v uklízených prostorách. 8. Veškeré ceny podle této smlouvy budou uváděny v českých korunách (Kč). 9. Smluvní cena bude objednatelem hrazena dodavateli na základě faktur dodavatele do 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli a to formou příkazu k úhradě. Včasným provedením platby se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch dodavatele v termínu splatnosti. Připadne-li poslední den splatnosti faktury na den pracovního volna, rozumí se dnem splatnosti následující pracovní den. 10. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu měsíčně a to vždy zpětně za služby poskytnuté v předchozím kalendářním měsíci na základě soupisu poskytnutých služeb dle požadavků objednatele potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele. 11. Faktury dodavatele musí obsahovat náležitosti dle příslušných platných právních předpisů, zejména náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 4

21 12. Přílohou faktury musí být soupis služeb poskytnutých dodavatelem a potvrzený oprávněnou osobou objednatele s uvedením - data (období) poskytnutí služeb, - druhu úklidových služeb, - specifikace prostor, ve kterých byly služby poskytovány (budova, č. místnosti, chodba apod.) - měrné jednotky (dle přílohy č. 1 Nabídková cena), - počtu měrných jednotek, - ceny bez DPH za měrnou jednotku, - ceny včetně DPH za měrnou jednotku, - celkové ceny bez DPH za počet měrných jednotek, - celkové ceny včetně DPH za počet měrných jednotek, - celkové ceny bez DPH za fakturované období, - výše DPH za fakturované období, - sazby DPH, - celkové ceny včetně DPH za fakturované období. 13. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. V. Práva a povinnosti dodavatele 1. Dodavatel je povinen provádět pravidelný úklid dle rozpisu prací typu A-G uvedeného v příloze č. 2 smlouvy Technická specifikace (02a, 02b, 02c, 02d, 02e, 02f a 02g). 2. Služby dle rozpisu prací typu A, E a G bude dodavatel vykonávat v pracovních dnech v době od 5:00 hod. do 7:30 hod. Tyto práce musí být dokončeny do 7:30 hod. 3. Služby dle rozpisu prací typu B, C a D budou vykonávány za přítomnosti zaměstnance objednatele v pracovních dnech v době od 6:00 hod. do 9:00 hod. dle požadavků objednatele. 4. Dodavatel zajistí přítomnost dvou pracovníků úklidu v pracovních dnech v době od hod do hod. na zajištění úklidu dle rozpisu prací typu F. 5. Dodavatel se zavazuje, že v případě potřeby zajistí pracovníky na úklid prostor obvykle zabezpečovaných pracovníky Úřadu vlády ČR (tj. zástupy za zaměstnance objednatele dle řádku č. 13 přílohy 1a Celková nabídková cena), a to v pracovních dnech v době od 5:00 hod. do 13:30 hod. 6. Úklid na žádost dle čl. II. bodu 5 této smlouvy je dodavatel povinen provádět dle potřeb a požadavků objednatele v čase stanoveném objednatelem. Dodavatel je povinen zajistit provádění těchto úklidových prací potřebným počtem pracovníků do 12 hodin od oznámení požadavku objednatele nebo dle dohody s objednatelem, tj. dodavatel je povinen operativně zajistit provedení nárazových prací dle požadavku objednatele. 7. Pracovníci dodavatele zahájí činnost ve stanovenou dobu nástupem na pracoviště a kontrolou docházky. 8. Klíče od jednotlivých prostor si pracovníci dodavatele vyzvednou na místě určeném objednatelem. (Následnou likvidaci odpadu zajistí objednatel.) 5

22 9. Po ukončení úklidu přesunou pracovníci dodavatele ekologicky roztříděný odpad do příslušných kontejnerů. 10. Po dokončení úklidových prací odevzdají pracovníci úklidu klíče od jednotlivých prostor na místě určeném objednatelem. 11. Dodavatel je povinen zajistit po dobu provádění úklidových prací přítomnost manažerů úklidových prací, kteří budou řídit a koordinovat prováděné práce a v případě mimořádné události reagovat na požadavky objednatele. Manažeři budou plynně hovořit a rozumět česky. Manažeři úklidových prací musí být přítomni ve Strakově akademii a ve Vladislavově budově, přičemž budou řídit a koordinovat činnosti ve všech ostatních objektech. 12. Dodavatel je povinen před zahájením plnění předmětu této smlouvy předložit objednateli čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky v prostorách objednatele. Při nástupu každého nového pracovníka, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky v prostorách objednatele je dodavatel povinen rovněž předložit objednateli čestné prohlášení o jeho trestní bezúhonnosti. 13. Dodavatel se zavazuje, že na jednoho pracovníka provádějícího úklid nepřipadne více než 750 m² úklidové plochy. 14. Dodavatel se zavazuje používat ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky a materiál. 15. Pracovníci provádějící úklid jsou povinni používat při úklidu jednotný pracovní oděv. 16. Dodavatel se zavazuje při poskytování služeb objednateli dodržovat všechny platné právní předpisy a interní předpisy objednatele vztahující se k předmětu plnění dle této smlouvy, zejména zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a provozní řád objektů. Příslušné interní předpisy objednatel poskytl dodavateli při podpisu této smlouvy. 17. Dodavatel nese plnou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku objednatele nebo jiné škody vzniklé při poskytování předmětu plnění této smlouvy nebo neprovedení všech prací dle této smlouvy. 18. Dodavatel je povinen po celou dobu plnění mít uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám pokrývající předmět plnění této smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši ,- Kč. Dodavatel předložil objednateli předmětnou pojistnou smlouvu (certifikát pojištění) při podpisu této smlouvy a dále je povinen v průběhu plnění předmětu smlouvy na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu (certifikát pojištění) do 5 pracovních dnů k ověření skutečnosti, že povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu je dodavatelem plněna po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. 19. Dodavatel je povinen zajistit, aby pracovníci dodavatele zachovávali mlčenlivost o skutečnostech a informacích, se kterými se mohou při poskytování služeb objednateli (při výkonu práce) seznámit. VI. Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za jím poskytnuté služby úplatu způsobem a ve výši určené touto smlouvou. 6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

Úřad vlády České republiky Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřad vlády České republiky Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Č. j.: 9557/2015-RVV Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Provedení výpočtů

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více