Výzva k podání nabídky. Meziříčí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky. Meziříčí."

Transkript

1 Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí: Elektronická spisová služba pro technologické centrum ORP Velké Meziříčí Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky. Pokud z důvodu vytížení Vaší firmy nebo z jiných důvodů nemáte v úmyslu podat nabídku, žádáme Vás, abyste o tom zadavatele, jež zadává zakázku, neprodleně informovali. Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle Obchodního zákoníku. Tato výzva je veřejnou výzvou zadávanou dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období a dle vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí. Zadavatel je oprávněn toto zadávací řízení zrušit nebo odmítnout všechny nabídky. Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Název programu: Integrovaný operační program Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Uchazeč je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský soudní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Město Velké Meziříčí IČ: DIČ: CZ Radnická 29/1, Velké Meziříčí tel.: , fax Bankovní spojení: č. účtu /0100 zastoupené starostou Ing. Františkem Bradáčem II. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Název veřejné zakázky: Elektronická spisová služba pro technologické centrum ORP Velké Meziříčí 2. Předmět plnění veřejné zakázky A) Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do 4 částí: Předmět plnění 1. část (dále PP1 ) Upgrade stávající spisové služby IS Radnice VERA Městského úřadu Velké Meziříčí na neomezenou licenci, se zajištěním plné kompatibility s informačním systémem datových schránek (dále ISDS), zahrnující záruku aktuálnosti software po dobu nejméně pěti let (doby udržitelnosti projektu) včetně implementace, propojení na ISDS a zaškolení uživatelů. Předmět plnění 2. část (dále PP2 ) Pořízení a implementace centrální hostované spisové služby pro příspěvkové organizace zřizované Městem Velké Meziříčí (dále jen příspěvkové organizace ) a obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí včetně jejich příspěvkových organizací (dále jen obce ), zahrnující záruku aktuálnosti software nejméně po dobu pěti let (doby udržitelnosti projektu) včetně propojení na ISDS a zaškolení uživatelů. Součástí je poskytnutí licence zadavateli na jakékoliv v současnosti známé využití díla, včetně práva zadavatele udělit k využití díla příspěvkovým organizacím a obcím podlicenci. Předmět plnění 3. část (dále PP3 ) Pořízení a implementace elektronické spisové služby pro 1 obec s pověřeným obecním úřadem ve správním území ORP Velké Meziříčí s plnou kompatibilitou s Informačním systémem Radnice Vera a Informačním systémem datových schránek zahrnující záruku aktuálnosti software nejméně po dobu pěti let (doby udržitelnosti projektu) včetně propojení na ISDS a zaškolení uživatelů. Předmět plnění 4. část (dále PP4 ) Pořízení a implementace elektronické spisové služby pro 1 obec základního typu ve správním území ORP Velké Meziříčí s plnou kompatibilitou s Informačním systémem Munis a Informačním systémem datových schránek zahrnující záruku aktuálnosti software nejméně po dobu pěti let (doby udržitelnosti projektu) včetně propojení na ISDS a zaškolení uživatelů.

3 B) Způsoby podání nabídky Uchazeč může podat nabídku pouze na část plnění označenou jako PP1 nebo na část označenou jako PP2, nebo na část označenou jako PP3, nebo na část označenou jako PP4, nebo může podat nabídku na všechny části. Při částečném plnění lze kombinovat jednotlivé části označené jako PP... mezi sebou libovolně. Nabídka na každou část bude hodnocena samostatně, a to i u uchazečů, kteří podají nabídku na všechny části nebo jen na jednu nebo na více částí. 3. Charakteristika předmětu plnění Dílo musí splňovat tyto náležitosti: Obecné Pro část PP1 a PP2 poptávané el. spisové služby musí být v souladu se zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. plná kompatibilita se stávající architekturou IS MěÚ Velké Meziříčí plná kompatibilita s databázovým prostředím MěÚ Velké Meziříčí nabídka a řešení plně vyhovující příslušné výzvě Integrovaného operačního programu právo města udělit podlicenci příspěvkovým organizacím a obcím v území ORP Velké Meziříčí (platí jen pro PP2 ) Pro část PP3 a PP4 poptávané el. spisové služby musí být v souladu se zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. nabídka a řešení plně vyhovující příslušné výzvě Integrovaného operačního programu Technické a funkční Pro část PP1 : plná kompatibilita s provozovanou Spisovou službou MěÚ Velké Meziříčí včetně zachování stávajících vazeb na stávající agendy MěIS plnohodnotná podpora komunikace s ISDS možnost přihlášení k ISDS a k rozhraní ISDS pomocí systémového certifikátu možnost přihlášení k ISDS a k rozhraní ISDS pomocí loginu a hesla podpora provozu na databázi Informix IDS závazek podpory předávání dokumentů dle modelu OAIS (rozhraní Národního digitálního archivu) otevřené komunikační rozhraní pro externí systémy možnost integrace s ekonomickými systémy možnost integrace s DMS podpora uploadu příloh min 10 MB rozhraní na systém Czech POINT řešení nebo zpřístupnění registru autorizované konverze možnost uživatelských změn (např. sestavy) možnost využití e-learningu pro vzdělávání budoucích uživatelů podpora provozu serverové části ve virtuálním prostředí podpora plné historizace a logování přístupů řešení el. podatelny, el. spisovny, el. výpravny

4 podpora práce s el. podpisem (kvalifikovaný certifikát) možnost administrace uživatelského prostředí (omezení funkčních prvků) na organizace, organizační jednotku a uživatele možnost centrální i delegované administrace podpora vzdálených skenovacích linek (TCP/IP) včetně řešení OCR jedinečných identifikátorů (automatické přiřazení skenu k danému záznamu) Pro část PP2 : plnohodnotná podpora komunikace s ISDS plná funkcionalita klienta v prostředí webového prohlížeče podpora vzdáleného volání zobrazení písemností přes URL a jedinečný identifikátor podpora vzdáleného volání jednotlivých příloh přes URL a jedinečný identifikátor možnost přihlášení k ISDS a k rozhraní ISDS pomocí systémového certifikátu možnost přihlášení k ISDS a k rozhraní ISDS pomocí loginu a hesla podpora provozu na databázi Informix IDS nebo freeware databázi závazek podpory předávání dokumentů dle modelu OAIS (rozhraní Národního digitálního archivu) otevřené komunikační rozhraní pro externí systémy možnost integrace s ekonomickými systémy možnost integrace s DMS podpora uploadu příloh min 10 MB možnost rozhraní na systém Czech POINT řešení nebo zpřístupnění registru autorizované konverze možnost uživatelských změn (např. sestavy) možnost využití e-learningu pro vzdělávání budoucích uživatelů (v ceně licence) podpora provozu serverové části ve virtuálním prostředí podpora plné historizace a logování přístupů řešení el. podatelny, el. spisovny, el. výpravny podpora práce s el. podpisem (kvalifikovaný certifikát) možnost administrace uživatelského prostředí (omezení funkčních prvků) na organizace, organizační jednotku a uživatele podpora logického oddělení jednotlivých organizací v databázi i samostatných databází pro jednotlivé organizace (princip co organizace to jedna databáze) možnost centrální i delegované administrace podpora vzdálených skenovacích linek (TCP/IP) včetně řešení OCR jedinečných identifikátorů (automatické přiřazení skenu k danému záznamu) jedna centrální instalace aplikace pro provoz všech příspěvkových organizací a obcí oddělenost archivu dokumentů od databáze, tzn. možnost ukládání příloh a binárních objektů do filesystému

5 Pro část PP3, PP4 : plná kompatibilita s IS obce včetně zachování stávajících vazeb na stávající agendy IS plnohodnotná podpora komunikace s ISDS podpora provozu na databázi Organizační podpora migrace popř. oddělení jednotlivých subjektů (např. do lokálního prostředí obce nebo příspěvkové organizace) (PP2) návrh postupu implementace návrh typového spisového a skartačního řádu poimplementační podpora HelpDesk, organizování kontrolních dnů, atp. vč. způsobu začlenění do využití stávajících procesů a aplikací zadavatele 4. Dodatečné informace Dodatečné informace je možné získat u Ing. Josefa Švece, Městský úřad Velké Meziříčí, vedoucího odboru správního, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, objekt radnice, mezipatro, místnost č. 106, tel v době od 8,00-11,15 hodin a 11,45 13,00 hodin, mail: nebo u Ing. Radka Novotného, Jaroslava Hladíka a Jiřího Kratochvíla, informatiků odboru správního, objekt radnice, 2. NP, místnost č. 217, tel , , v době od 8,00-11,15 hodin a 11,45 13,00 hodin, mail: 5. Zveřejnění výzvy Datum zveřejnění a odeslání výzvy: Místo a termín předání plnění: Dodavatel předá dílo zadavateli na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí, odbor správní, Radnická 29/1, Velké Meziříčí. Dílo v rozsahu dle této výzvy bude předáno zadavateli nejpozději: instalace a implementace do hromadné školení uživatelů do provoz aplikace nejpozději od Předpokládaná cena zakázky Předpokládaná celková cena veřejné zakázky za všechny části PP1, PP2, PP3 a PP4 je Kč bez DPH.

6 III. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídka musí být doručena: nejpozději do 10 hod. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 9 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. Své nabídky můžete doručit na adresu zadavatele v písemné podobě poštou, nebo osobně podat na podatelně MěÚ Velké Meziříčí (místnost č podatelna): Nabídky budou doručeny v zalepené obálce - označené Vašim jménem (názvem firmy), adresou a údajem Elektronická spisová služba pro technologické centrum ORP Velké Meziříčí - NEOTEVÍRAT. IV. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 1. Požadavky na formu zpracování nabídky a na obsahové členění nabídky Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly uchazečem řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány do jednoho svazku tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení pro případ podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. V případě, že nabídka bude podepsána jinou osobou než uchazečem (v případě fyzické osoby) nebo statutárním zástupcem uchazeče (v případě právnické osoby), bude součástí nabídky plná moc, kterou uchazeč k podání nabídky a podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tuto jinou osobu zmocňuje. Dokumenty tvořící tuto nabídku budou předloženy v tomto pořadí: Krycí list nabídky budou v něm uvedeny následující údaje : základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče nabídková cena pro jednotlivé předměty plnění ( PP1, PP2, PP3 a PP4 ) datum a podpis oprávněné osoby jednat jménem nebo za uchazeče Doklady k prokázání kvalifikace Za účelem prokázání kvalifikace dodejte spolu s nabídkou následující podklady:

7 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: - výpisu z evidence Rejstříku trestů, pro předpoklady uvedené v písm. a) a b) stačí kopie ne starší než 90 dnů - čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v písm. c) až i) - Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů stačí kopie ne starší 6 měsíců

8 Pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: - kopie výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dnů - kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (autorizace). - předložení příslušných profesních certifikátů (postačí kopie) - uvedení referencí firmy Pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů: Pouze pro předmět plnění PP2 : Minimálně jednu webovou aplikaci provozovanou za účelem splnění zákonné povinnosti obcí, implementovanou jednou centrální instalací aplikace na jedné databázi se společnou datovou strukturou pro min. 50 subjektů (tj. bez duplikování této struktury pro jednotlivé obce). Nutno uvést o jakou zákonnou povinnost se jedná a doložit referenčním listem potvrzeným odběratelem. Pro předmět plnění PP1, PP2, PP3 a PP4 : Jednu provozovanou dodávku spisové služby realizované dodavatelem splňující požadavky stanovené touto výzvou. Tato reference musí být doložena referenčním listem potvrzeným odběratelem. Dokumenty související s předmětem plnění PP1 : Návrh smlouvy o dílo - uchazeč v návrhu smlouvy, která bude obsahovat obchodní podmínky dané touto výzvou a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede svůj přesný název, IČ a adresu a telefonní a ové spojení na kontaktní osoby. Návrh smlouvy o technické podpoře - uchazeč v návrhu smlouvy o technické podpoře, která bude odpovídat podmínkám daným touto výzvou a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede specifikaci sankcí za prodlení zhotovitele s odstraněním závad ve sjednaných termínech. Prohlášení o vázanosti obsahem nabídky, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Popis nabízeného řešení. Dokumenty související s předmětem plnění PP2 : Návrh smlouvy o dílo - uchazeč v návrhu smlouvy, která bude obsahovat obchodní podmínky dané touto výzvou a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede svůj přesný název, IČ a adresu a telefonní a ové spojení na kontaktní osoby. Návrh smlouvy o technické podpoře - uchazeč v návrhu smlouvy o technické podpoře, která bude odpovídat podmínkám daným touto výzvou a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede specifikaci sankcí za prodlení zhotovitele s odstraněním závad ve sjednaných termínech. Prohlášení o vázanosti obsahem nabídky, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Popis nabízeného řešení.

9 Dokumenty související s předmětem plnění PP3 : Návrh smlouvy o dílo - uchazeč v návrhu smlouvy, která bude obsahovat obchodní podmínky dané touto výzvou a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede svůj přesný název, IČ a adresu a telefonní a ové spojení na kontaktní osoby. Návrh smlouvy o technické podpoře - uchazeč v návrhu smlouvy o technické podpoře, která bude odpovídat podmínkám daným touto výzvou a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede specifikaci sankcí za prodlení zhotovitele s odstraněním závad ve sjednaných termínech. Prohlášení o vázanosti obsahem nabídky, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Popis nabízeného řešení. Dokumenty související s předmětem plnění PP4 : Návrh smlouvy o dílo - uchazeč v návrhu smlouvy, která bude obsahovat obchodní podmínky dané touto výzvou a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede svůj přesný název, IČ a adresu a telefonní a ové spojení na kontaktní osoby. Návrh smlouvy o technické podpoře - uchazeč v návrhu smlouvy o technické podpoře, která bude odpovídat podmínkám daným touto výzvou a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede specifikaci sankcí za prodlení zhotovitele s odstraněním závad ve sjednaných termínech. Prohlášení o vázanosti obsahem nabídky, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Popis nabízeného řešení. 2. Popis nabízeného řešení Popis nabízeného řešení u předmětu plnění PP1 musí obsahovat: detailní popis díla popis systémových požadavků řešení vyjádření způsobu a míry splnění (splněno, částečně splněno, nesplněno) jednotlivých charakteristik předmětu plnění návrh metodiky implementace včetně závazného harmonogramu plnění této veřejné zakázky předběžný seznam členů implementačního týmu identifikační údaje subdodavatelů a rozsah plnění dodané jejich prostřednictvím CD-ROM s elektronickou verzí nabídky Popis nabízeného řešení u předmětu plnění PP2 musí obsahovat: detailní popis díla popis systémových požadavků řešení (serverová i klientská část), včetně škálovatelnosti (případný odhad systémových požadavků pro různé počty organizací a různý počet přístupů) vyjádření způsobu a míry splnění (splněno, částečně splněno, nesplněno) jednotlivých charakteristik předmětu plnění

10 návrh metodiky implementace včetně závazného harmonogramu plnění této veřejné zakázky předběžný seznam členů implementačního týmu identifikační údaje subdodavatelů a rozsah plnění dodané jejich prostřednictvím CD-ROM s elektronickou verzí nabídky Popis nabízeného řešení u předmětu plnění PP3 musí obsahovat: detailní popis díla popis systémových požadavků řešení vyjádření způsobu a míry splnění (splněno, částečně splněno, nesplněno) jednotlivých charakteristik předmětu plnění návrh metodiky implementace včetně závazného harmonogramu plnění této veřejné zakázky předběžný seznam členů implementačního týmu identifikační údaje subdodavatelů a rozsah plnění dodané jejich prostřednictvím CD-ROM s elektronickou verzí nabídky Popis nabízeného řešení u předmětu plnění PP4 musí obsahovat : detailní popis díla popis systémových požadavků řešení vyjádření způsobu a míry splnění (splněno, částečně splněno, nesplněno) jednotlivých charakteristik předmětu plnění návrh metodiky implementace včetně závazného harmonogramu plnění této veřejné zakázky předběžný seznam členů implementačního týmu identifikační údaje subdodavatelů a rozsah plnění dodané jejich prostřednictvím CD-ROM s elektronickou verzí nabídky V případě nabídky na více předmětů plnění v rámci této výzvy poskytne uchazeč pouze 1 CD-ROM s elektronickou verzí nabídky. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny V případě, že uchazeč je plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu formu tabulky : Položka cenové nabídky uchazeč je plátcem DPH Cena bez DPH Sazba DPH Cenová nabídka pro část plnění označenou jako PP1 Cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu pro část plnění označenou PP1 Cena hodinové sazby za servisní zásah pro část plnění označenou PP1 Cenová nabídka pro část plnění označenou jako PP2 Cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu pro část plnění označenou PP2 Cena hodinové sazby za servisní zásah pro část plnění označenou PP2 Cena vč. DPH

11 Cenová nabídka pro část plnění označenou jako PP3 Cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu pro část plnění označenou PP3 Cena hodinové sazby za servisní zásah pro část plnění označenou PP3 Cenová nabídka pro část plnění označenou jako PP4 Cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu pro část plnění označenou PP4 Cena hodinové sazby za servisní zásah pro část plnění označenou PP4 V případě, že uchazeč není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu formou tabulky : Položka cenové nabídky uchazeč není plátcem DPH Cena Cenová nabídka pro část plnění označenou jako PP1 Cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu pro část plnění označenou PP1 Cena hodinové sazby za servisní zásah pro část plnění označenou PP1 Cenová nabídka pro část plnění označenou jako PP2 Cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu pro část plnění označenou PP2 Cena hodinové sazby za servisní zásah pro část plnění označenou PP2 Cenová nabídka pro část plnění označenou jako PP3 Cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu pro část plnění označenou PP3 Cena hodinové sazby za servisní zásah pro část plnění označenou PP3 Cenová nabídka pro část plnění označenou jako PP4 Cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu pro část plnění označenou PP4 Cena hodinové sazby za servisní zásah pro část plnění označenou PP4 V případě, že uchazeč předkládá nabídku pouze na dílčí předmět plnění, vyplní pouze příslušné řádky tabulky. Nabídková cena ve výše uvedeném členění bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj. i náklady, které plně nespecifikuje zadávací dokumentace a jsou nutné k užívání díla (např. doprava, instalace sw, ).

12 V. Obchodní podmínky 1) Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad bude vystaven do 14 kalendářních dnů po převzetí dodávky. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit dodavateli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli. Zaplacením se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 2) Sankce V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním předmětu plnění ve sjednaných termínech je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem ve stanovené lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 3) Další podmínky zakázky a práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prací ve smlouvě o dílo. Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

13 VI. ROZHODUJÍCÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnotícím kriteriem pro část plnění označenou jako PP1 je nejnižší: cena pořízení včetně DPH - 60% cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu včetně DPH - 20% hodinová sazba za servisní zásah včetně DPH - 20% Hodnotícím kriteriem pro část plnění označenou jako PP2 je nejnižší: cena pořízení včetně DPH - 60% cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu včetně DPH - 20% hodinová sazba za servisní zásah včetně DPH - 20% Hodnotícím kriteriem pro část plnění označenou jako PP3 je nejnižší: cena pořízení včetně DPH - 60% cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu včetně DPH - 20% hodinová sazba za servisní zásah včetně DPH - 20% Hodnotícím kriteriem pro část plnění označenou jako PP4 je nejnižší: cena pořízení včetně DPH - 60% cena za roční support a sw maintenance po dobu udržitelnosti projektu včetně DPH - 20% hodinová sazba za servisní zásah včetně DPH - 20% Ve Velkém Meziříčí dne 9. října 2009 Ing. František Bradáč v.r. starosta města

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 1/2011 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3002 Modernizací výuky k vyšší

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon ) a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OPLZZ,

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Dodání portálové technologie

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (dpp) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XXVIII. zasedání dne 22.10.2009 rozhodlo usnesením č. 182/2009 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zák.č.137/2006 v úpl.znění Název akce : Úprava stávajícího rozvodu VO Verneřice 1.Podmínky

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky na akci TRAKTOR PRO MĚSTO MANĚTÍN Projekt je spolufinancován v rámci Programu rozvoje venkova z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. Výběrové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci Směrnice Rady města Jeseník č. 3/2010 o zadávání zakázek malého rozsahu a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, verze 1.4 ze dne 1. 1. 2011 Na výběrové řízení se

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám, CZ..07/.4.00/2.2906, Dodávka projekční techniky Obsah:. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky: Restaurování barokního oltáře v románském kostele

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ostraha areálu národní kulturní památky státní zámek Sychrov Číslo jednací: NPÚ-353/4763/2011 Zadavatel: Národní památkový ústav Se sídlem: Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE 1. Identifikace zadavatele Firma: CONEO, s. r. o. Adresa: Durďákova 38,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3 V Praze dne: 22.5. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle 12, odst. 3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci MČ Praha Vinoř

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

Jednotné značení Bílá stopa Šumava

Jednotné značení Bílá stopa Šumava MIKROREGION HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO Adresa: Stožec 54, 384 44 Stožec Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zakázky: Rekonstrukce II. NP pavilonu A severního křídla Psychiatrické léčebny Červený Dvůr Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Psychiatrická léčebna

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více