Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inteligentní zastávky Ústí nad Labem"

Transkript

1 Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle platného znění) Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním Oznámení o zakázce k uveřejnění na dne: Evidenční číslo veřejné zakázky v systému VZ Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ zastoupen: Ing. Josefem Zikmundem, primátorem

2 Obsah zadávací dokumentace: 1. Identifikační údaje zadavatele, způsob komunikace Vymezení veřejné zakázky Formální požadavky nabídky Kvalifikace Podmínky a požadavky zadavatele Způsob zpracování nabídkové ceny Podání nabídek Otevírání obálek Posouzení a hodnocení nabídek Přílohy nedílná součást zadávací dokumentace: Inteligentní zastávky 2

3 1. Identifikační údaje zadavatele, způsob komunikace 1.1. Identifikační údaje zadavatele Název: Statutární město Ústí nad Labem Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem IČ: Telefon: Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Josef Zikmund, primátor Osoby oprávněné k administraci veřejné zakázky: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města MmÚ Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Mgr. Vít Zíka Tel: Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení (1) Dodavatel (uchazeč) je povinen potvrdit neprodleně přijetí každé zprávy a to i při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty. (2) Za dobu doručení prostřednictvím elektronické pošty se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele (uchazeče). (3) Zpráva se považuje za doručenou též automatickým potvrzení o přijetí na poštovní server dodavatele nebo o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce). 2. Vymezení veřejné zakázky 2.1. Předmět veřejné zakázky Samotným předmětem veřejné zakázky je realizace 17 inteligentních zastávek MHD na území města Ústí nad Labem. V rámci této akce budou ve vybraných lokalitách nahrazeny stávající označníky MHD (autobusových a trolejbusových linek) novými označníky inteligentních zastávek (IZ) s elektronickými informačními tabulemi, které spolupracují s dopravním dispečinkem a samotným zařízením ve vozidlech MHD a umožňují přenášet aktuální informace o příjezdu a odjezdu, zpoždění linky, spoje apod. Inteligentní zastávky budou vybudovány na nejvytíženějších zastávkách v centru města (viz projektová dokumentace). Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat inteligentní zastávku Divadlo směr Hlavní nádraží z důvodu probíhajícího procesu získání souhlasného stanoviska vlastníka pozemku, který je nutný k vydání územního souhlasu. Podrobný technický popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 6 a 7 této Zadávací dokumentace. Vítězný dodavatel Inteligentních zastávek (IZ) a vítězný dodavatel Elektronického odbavovacího systému (EOS) musí vyřešit na vlastní náklady způsob přenosu informací mezi dispečerským pracovištěm a jednotlivými označníky inteligentních zastávek MHD. Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace stanovené zvláštním právním předpisem (kód CPV): Informační panely, Elektrické zařízení a přístroje, Informační systémy, Inteligentní zastávky 3

4 Výkopové a zemní práce. Podkladem pro vypracování nabídky je výkaz výměr pro realizaci příloha č. 5 a přílohy č. 6 (dále jen Projektová dokumentace ). Uchazeč je povinen všechny podmínky této Projektové dokumentace dodržet. Uchazeč je povinen dodržet technické požadavky a postupy stanovené v přílohách této zadávací dokumentace, pokud je nedodrží, bude ze zadávacího řízení vyloučen a dále jeho nabídka nebude posuzována. (4) Technické podmínky pro stavbu: Předmět díla bude proveden v projektem definovaném rozsahu, kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. Technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace. (5) Stavba bude provedena v souladu s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí, vydaným územním souhlasem a těmito zadávacími podmínkami Doba a místo plnění veřejné zakázky (1) Plnění veřejné zakázky bude zahájeno od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy s vybraným uchazečem. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude s vybraným uchazečem uzavřena bezprostředně po skončení zadávacího řízení, v němž zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. (2) Realizace veřejné zakázky musí být řádně ukončena nejpozději do Místem plnění veřejné zakázky je Ústí nad Labem Katastrální území: Ústí nad Labem (774871). (3) Uchazeč v nabídce předloží reálný harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Při stanovení termínů realizace jednotlivých stavebních objektů v harmonogramu uchazeč bude vycházet z přílohy č. 6, 7 a Formální požadavky nabídky 3.1. Obecné požadavky (1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce s výjimkou dle 51 odst. 7 zákona (a běžně používaných odborných výrazů v tomto oboru), na základě této zadávací dokumentace. (2) V případě dokumentu či dokladu v jiném než českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka, s výjimkou případů popsaných v 51 odst. 7 zákona. (3) Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. (4) Z nabídky musí být zřejmé, že splňuje požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. (5) Nabídka bude předložena v čitelné formě. Tato musí umožnit archivaci alespoň po dobu 10-ti let od konce lhůty vázanosti nabídkou. (6) Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 3.2., jednotlivé listy nabídky musí být Inteligentní zastávky 4

5 spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci (doporučujeme svázání u hřbetu listů a zabezpečení např. provázkem s přelepkami se zachováním možnosti nabídku prostudovat), očíslované nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou arabskými číslicemi začínajícími č. 1 na prvním listu nabídky a krycí list dle přílohy č. 1 bude obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením stránek, kde se daná část nachází v nabídce a údaj o celkovém počtu stran. (7) Uchazeč předloží nabídku v originále a pokud možno jedné kopii v papírové podobě a jedné kopii elektronicky (nejlépe na CD-R v uzavřeném formátu na elektronickém nosiči jsou dostačující části nabídky krycí list, návrh smlouvy s oceněním (včetně přílohy č. 2 zadávací dokumentace, seznam subdodavatelů) včetně částí zakázky, které mají plnit ostatní části i formou naskenovaných dokumentů jsou vítány). V případě zjištění rozdílů mezi papírovou a elektronickou nabídkou je rozhodující papírový originál nabídky. (8) Pro elektronické provedení smějí být použity obecně dostupné formáty a programy PC kompatibilní (Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.). (9) Jako nedílná součást nabídky bude předložen podepsaný návrh smlouvy upravující všechny nároky zadavatele na plnění této veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně obchodních a platebních podmínek uvedených v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí tyto nároky respektovat. (10) Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. (11) Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřeném zapečetěném neprůhledném obalu, který bude výrazně označen NABÍDKA Inteligentní zastávky NEOTVÍRAT. Dále budou na obalu uvedeny identifikační údaje o uchazeči obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena a kontaktní adresu, na kterou lze uchazeči zaslat vyrozumění podle 71 odst. 5 a 6 zákona. (12) Uchazeč v nabídce uvede, kterou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvede identifikační údaje subdodavatele přesahujícího subdodávku 20% z nabízené ceny uchazečem. (13) V případě předložení dokladů či jiných údajů obsahující cizí měnu, bude pro přepočet na české koruny použit kurs ČNB ke dni lhůty podání nabídky. Připouští se pouze měny uvedené v kursovním lístku ČNB. (14) Ostatní skutečnosti v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací a zákonem mají zákonná ustanovení přednost Vlastní sestavení nabídky (1) Nabídka bude seřazena dle přílohy č. 1 krycí list nabídky. (2) Krycí list musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, kontakty v průběhu zadávacího řízení a počet stran nabídky. Inteligentní zastávky 5

6 4. Kvalifikace 4.1. Splnění kvalifikace (1) Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s 54 zákona a technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 zákona. (2) Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace (1) Doklady o kvalifikaci je dostačující předložit v kopii prosté. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. (2) Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z Obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni lhůty pro podání nabídky Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (1) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní Inteligentní zastávky 6

7 kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. (2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)], d) čestného prohlášení [písm. c) až e), g), i) až k)]. (3) Zadavatel si vyhrazuje právo údaje uchazečem uvedené ověřit Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (1) Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, Inteligentní zastávky 7

8 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci požaduje se min. provádění a odstraňování staveb. (2) Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) a b) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud tyto údaje obsahuje; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Kvalifikaci lze také prokázat výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů dle 133 a násl. zákona, pokud výpis obsahuje požadované skutečnosti Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti Kvalifikovaný je dále dodavatel, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Prokázání technických kvalifikačních předpokladů K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží: (1) dle 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam významných realizovaných zakázek v posledních 3 letech, v němž budou uvedeny minimálně následující údaje: - název objednatele, - předmět významné zakázky a její popis, - doba realizace významné zakázky (zahájení a ukončení), - údaj o tom, že významná zakázka byla realizována řádně a včas, - kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být alespoň kopie - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud zakázka byla realizována pro veřejného zadavatele, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud zakázka byla realizována pro jinou osobu než pro veřejného zadavatele, nebo - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z osvědčení významných zakázek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval: - minimálně 2 zakázky, které spočívaly v dodávce a instalaci informačních displejů pro dopravu, včetně dodávky a implementace SW a napojení (zajištění funkční komunikace) na dispečink; dodané panely musely být schopny zobrazovat min. následující: datum, čas, aktuální dopravní informace; finanční hodnota každé takové zakázky musela činit minimálně 6,0 mil. Kč bez DPH. - minimálně 2 zakázky, které spočívaly v dodávce a instalaci informačních displejů pro dopravu, včetně poskytnutí SW a napojení (zajištění funkční komunikace) na dispečink; dodané panely musely být schopny zobrazovat min. následující: data spojů (linku, směr, pravidelný odjezd, event. zpoždění); finanční hodnota každé takové zakázky musela činit minimálně 1,0 mil. Kč bez DPH. Inteligentní zastávky 8

9 - minimálně 2 zakázky na informačně - řídicí systém pro dopravu, ve kterém byly implementovány informační displeje pro dopravu informace; finanční hodnota každé takové zakázky musela činit minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH. (2) dle 56 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel požaduje předložení seznamu techniků nebo technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Dodavatel předloží seznam osob, které budou tvořit kvalifikovaný realizační tým dle níže uvedených požadavků. Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u příslušné osoby předložit vždy: - profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele; - údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu (v takovém případě uvede dodavatel v jakém) k dodavateli; a doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání. I. vedoucí realizačního týmu (projektový manažer) - úplné VŠ vzdělání technického zaměření (magisterského stupně), - disponuje jazykovou znalostí českého (anebo slovenského) jazyka na úrovni pracovní komunikace, - minimálně 5 let praxe v řízení projektů v oblasti IT / ICT za období posledních 7 let; II. specialista na SW - úplné VŠ vzdělání technického zaměření (magisterského stupně), - disponuje jazykovou znalostí českého (anebo slovenského) jazyka na úrovni pracovní komunikace, - minimálně 3 roky praxe v oblasti implementace SW řešení za období posledních 5 let; III. dopravní specialista - úplné VŠ vzdělání dopravního směru (magisterského stupně), - disponuje jazykovou znalostí českého (anebo slovenského) jazyka na úrovni pracovní komunikace, - minimálně 3 roky praxe na úrovni dopravního specialisty (v oblasti projektů řízení dopravy) za období posledních 5 let; IV. stavební technik - úplné VŠ vzdělání v oblasti stavebnictví, - disponuje jazykovou znalostí českého (anebo slovenského) jazyka na úrovni pracovní komunikace, - minimálně 3 roky praxe v oblasti stavebnictví v oboru dopravních staveb za období posledních 5 let. Uchazečem navržený člen realizačního týmu může splňovat kvalifikační předpoklady pro více pozic shora, nicméně nabízený realizační tým musí tvořit min. 3 osoby. V rámci realizačního týmu se požaduje předložení minimálně jedno osvědčení o autorizaci autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a jedno osvědčení o autorizaci autorizovaný inženýr v oboru technologické zařízení staveb u zaměstnanců dodavatele. Inteligentní zastávky 9

10 4.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Uchazeč je v souladu s 51 odst. 4 zákona oprávněn splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona Společná nabídka dodavatelů (1) Nabídku je oprávněno podat více uchazečů společně (dle zákona jsou považováni za jednoho uchazeče). V takovém případě musí každý z uchazečů prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. (2) Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Zahraniční dodavatel Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel (uchazeč) prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to v souladu s 51 odst. 7 zákona Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 5. Podmínky a požadavky zadavatele Uchazeč si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení zadavatele definované zadávacími podmínkami Vymezení požadavků instrumentů zákona Jistota Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši ,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých). Jistotu poskytne uchazeč formou složení či převodu peněžní částky na účet zadavatele u KB a.s., pobočka Inteligentní zastávky 10

11 Ústí nad Labem, číslo účtu: /0100 (s variabilním symbolem 11520), nebo formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky. V případě poskytnutí jistoty formou složení či převodu prostředků na bankovní účet, musí být tato částka připsána na účet zadavatele nejpozději k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu dni skončení lhůty pro podání nabídek a v nabídce doložen způsob poskytnutí jistoty. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude tato předložena v nabídce v kopii pevně svázána a originál přiložen volně. Pokud bude jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67, odstavci 7 ZVZ pojistné plnění. Uchazeč je povinen zajistit platnost jistoty po celou dobu zadávací lhůty Obchodní podmínky (1) Dodavatel uzavírá smlouvu se zadavatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení a skutečnosti uvedené v nabídce uchazeče jsou závazné pro plnění zakázky. (2) Obchodní, platební a další podmínky navržené dodavatelem v jeho návrhu smlouvy musí splňovat podmínky plnění obsažené v této zadávací dokumentaci a obecně platných předpisech. (3) Nabídkovou cenu lze překročit pouze při změně legislativy při změně sazeb DPH Dodací podmínky (1) Uvedeno v příloze č. 3 této zadávací dokumentace Platební podmínky (1) Veškeré platby uchazeči zadavatelem budou provedeny v korunách českých na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem. (2) Daňové doklady podléhají kontrole zadavatele. Při zjištění chyby bude daňový doklad vrácen dodavateli k opravě a bude běžet nová lhůta splatnosti Další podmínky zadávacího řízení (1) Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění zadávací dokumentace v souladu se zákonem. (2) Nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů nebudou vráceny. (3) Uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované) a s výjimkou informací zveřejňovaných podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. (4) Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. Inteligentní zastávky 11

12 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). (5) Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky. (6) Vítězný dodavatel předloží pojistnou smlouvu nebo certifikát prokazující, že má uzavřeno pojištění škod způsobených výkonem svých činností třetím osobám v min. výši plnění 80 milionů Kč. Pro vyjasnění pochybností zadavatel uvádí, že uchazeč nemůže splnit tuto podmínku pouze příslibem banky. 6. Způsob zpracování nabídkové ceny (1) Uchazeč navrhne svou cenu oceněním výkazů výměr, jež je součástí přílohy č. 5 a 6 této zadávací dokumentace. (2) Nejvýše přípustná cena je ,- Kč bez DPH. Nabídky obsahující vyšší cenu budou vyřazeny pro nesplnění podmínek zadavatele. (3) Tato cena je cenou smluvní a musí obsahovat veškeré účelové náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. (4) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na vyhotovení realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, poplatky, pojištění, softwarového řešení včetně jeho zapojení do nadřazeného systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz, zařízení staveniště, zřízení elektropřípojek, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb, zajištění materiálů a dodávek a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Uchazeč odpovídá za to, že v předložené nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré položky uvedené ve výkazu výměr. Dále uchazeč odpovídá za skutečnost, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací a oceněná nabídková cena (soupis prací včetně výkazů výměr) byla zpracována v souladu s požadavky a technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat i veškeré činnosti, které nejsou zahrnuty v soupisu prací včetně výkazu výměr vycházející z prověrky jednotlivých lokalit a projektové dokumentace. Cena nesmí být od okamžiku otevření první nabídky měněna a je závazná až do uzavření smlouvy. (5) Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. Nabídku nelze podat pouze na dílčí část. (6) Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých, max. na 2 desetinná místa. (7) Všechny ceny musí být reálné, cena jakékoliv položky 0,- či cena jakékoliv položky záporná či uvedená rozpětím se nepřipouští. Nabídky obsahující tyto nepřípustné položky budou vyřazeny pro nesplnění podmínek zadavatele. (8) Všechny ceny podléhají ustanovení zákona o mimořádně nízké nabídkové ceně. 7. Podání nabídek 7.1. Lhůta pro podání nabídek (1) Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat a která je uvedena v Oznámení o zakázce (Věstník veřejných zakázek - ISVZUS). Inteligentní zastávky 12

13 (2) Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena do místa pro podání nabídek. (3) Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a zadavatel takového uchazeče bezodkladně vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. (4) Povinnost za včasné doručení nabídky (i při použití držitele poštovní licence aj.), je plně na straně uchazeče Místo pro podání nabídek (1) Uchazeči mohou své nabídky podávat na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem (2. patro), v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin nebo doporučenou poštou na adresu zadavatele, nebo jiným způsobem za dodržení zde uvedených podmínek Změny a odvolání nabídky (1) Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání nabídek. Poté začíná běžet lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze nabídku měnit. Doba vázanosti nabídkou je uvedena v Oznámení o zakázce Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1) Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího řízení ze strany dodavatelů musí být zadavateli zaslány pouze v písemné formě (poštou, osobně, em na adresu uvedenou v čl.1.1., způsobem uvedeným v čl.1.2), a to v souladu s ust. 49 ZVZ. Při komunikaci musí být jasno od uchazeče, o jaké zadávací řízení se jedná včetně evidenčního čísla a úplný kontakt na uchazeče Prohlídka místa plnění veřejné zakázky (2) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se neuskuteční. Lokality pro jednotlivé Inteligentní zastávky jsou volně přístupné. 8. Otevírání obálek (1) Otevírání obálek se uskuteční v termínu uvedeném v Oznámení o zakázce. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem zasedací místnost, 6 patro, č. dveří 604. Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče, které se prokážou zmocněním pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 1 osoba za uchazeče. Zadavatel požaduje, aby přítomní uchazeči svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Inteligentní zastávky 13

14 9. Posouzení a hodnocení nabídek 9.1. Posouzení kvalifikačních předpokladů (1) Při posuzování kvalifikace se považuje za dostatečné alespoň dosažení limitů požadovaných zadavatelem, případně jejich překročení. Uchazeči, kteří nesplní kvalifikaci nebo jen její část, budou ze zadávacího řízení vyloučeni, což jim bude bezodkladně písemně oznámeno Posouzení nabídek (1) Nabídky, které nesplňují zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy, zadavatel vyřadí a uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení Hodnotící kritéria (1) Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. 78 a 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií (s využitím bodovací metody): (2) Dílčí hodnotící kritérium: A. Nabídková cena 85 % B. Délka záruční doby 15 % (3) V rámci dílčího kritéria A. Nabídková cena bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v souladu s odst. 6 zadávací dokumentace. Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou. (4) V rámci dílčího kritéria B. Délka záruční doby bude zadavatel hodnotit uchazečem navrženou záruční dobu (uvedenou v celých měsících) počínaje akceptací plně funkčního plnění jako celku zadavatelem. Uchazeč je povinen v nabídce respektovat, že nejkratší záruční doba musí činit nejméně 60 měsíců a nejdelší záruční doba pro účely hodnocení nabídek činí 120 měsíců (uchazeč je oprávněn navrhnout i delší záruční dobu než 120 měsíců, avšak taková nabídka nebude hodnocena lépe). (5) Údaje, které uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro uchazeče závazné i z hlediska následného plnění smlouvy. Uchazeč je povinen údaje zapracovat přímo do návrhu smlouvy (doplnění na vyznačená místa v návrhu smlouvy) Metoda hodnocení (1) Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. (2) V případě dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena se jedná o kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená Inteligentní zastávky 14

15 bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria. (3) V případě dílčího hodnotícího kritéria B. Délka záruční doby se jedná o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími; hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria. (4) Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích, tj. součtem bodových ohodnocení v daných dílčích hodnotících kritériích převážených vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. (5) Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek Způsob hodnocení nabídek Hodnotící komise provede hodnocení nabídek uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a jejichž nabídky splnily všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebyly nepřijatelné ve smyslu 22 odst. 1 Zákona a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, podle uvedeného kritéria. Hodnotící komise v souladu s 79 odst. 1) stanoví pořadí nabídek podle ekonomické výhodnosti 10. Přílohy nedílná součást zadávací dokumentace: 1. Krycí list 2. Seznam subdodavatelů 3. Smlouva o dílo 4. Harmonogram Seznam Inteligentních zastávek 5. Výkaz výměr 6. Projektová dokumentace 7. Technická specifikace 8. Příslušná povolení (viz bod (5) Odst Předmět veřejné zakázky) a ostatní vyjádření Inteligentní zastávky 15

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PORADENSTVÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2 2. ZADAVATEL ZadavateI: Česká

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ s názvem Rámcová kupní smlouva na Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství dále jen veřejná zakázka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Trenažéry volejbalového podání

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Trenažéry volejbalového podání V Praze dne 25.10.2013 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů,

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více