VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha 4 - Modřany, PSČ zastoupená: Mgr. Petrem Prchalem - starostou IČO: DIČ: CZ kategorie zadavatele: veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) II. Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky druh veřejné zakázky: dodávka předpokládaná hodnota: Kč bez DPH druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona smluvní vztah: kupní smlouva (dále jen smlouva ), jejíž závazný návrh je přílohou č. 3 této výzvy III. Předmět veřejné zakázky 1. Předmětem smlouvy je závazek uchazeče dle podmínek uvedených ve smlouvě odevzdat zadavateli nový užitkový automobil a umožnit zadavateli nabýt vlastnické právo k němu a závazek zadavatele převzít automobil a zaplatit za něj uchazeči kupní cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č Dodaný automobil musí splňovat minimální technické požadavky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy užitkový automobil, která je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 3. Dále musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, oba ve znění pozdějších předpisů. Skutečné technické parametry dodaného automobilu jsou také uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a dále v příslušné technické dokumentaci. 3. Specifikace předmětu koupě: tovární značku a typ automobilu, karoserie: užitkové vozidlo IV. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky předpokládané zahájení: ihned po podpisu smlouvy předpokládané dokončení plnění: do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy místo plnění: sídlo zadavatele Strana 1 (celkem 13)

2 V. Technická specifikace a podmínky plnění předmětu veřejné zakázky 1. Minimální technické požadavky dodaného nového užitkového automobilu jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy užitkový automobil, která je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č Podrobné podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou součástí smlouvy, která je přílohou č. 3 této výzvy. 3. Minimální délka záruky na vozidlo 2 roky bez ohledu na počet ujetých kilometrů. 4. Minimální délka záruky na neprorezavění karoserie 8 let. 5. Po dobu trvání záruky je uchazeč povinen provést v autorizovaném servisu odstranění vad do 48 hod. od oznámení vady zadavatelem. V případě, kdy opravu nebude možné ukončit do této doby, má zadavatel právo na bezplatné zapůjčení náhradního automobilu se stejnými či vyššími parametry do doby ukončení opravy. 6. U vozidla musí být po dobu záruky na území hl. m. Prahy dostupný autorizovaný servis. 7. Preferovaná barva vozidla je jedna z barev znaku městské části Praha 12, tedy modrá, černá a stříbrná, příp. bílá. VI. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče o veřejnou zakázku Uchazeč musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů: a) základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) - k) zákona formou podepsaného čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy; b) profesních kvalifikačních předpokladů formou prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpisu z registru kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm uchazeč zapsán, prosté kopie dokladů o oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky, nebo výpisu z registru kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm uchazeč zapsán, prostá kopie dokladu o certifikovaném zastoupení výrobce (tovární značky) nabízeného užitkového vozidla, prostá kopie dokladu o autorizaci pro provádění záručního servisu užitkového motorového vozidla zastupovaného výrobce (tovární značky) nabízeného užitkového vozidla, přičemž si zadavatel před podpisem kupní smlouvy s vybraným uchazečem vymiňuje právo případné kontroly originálu těchto dokumentů. c) technických kvalifikačních předpokladů formou seznamu alespoň tří uchazečem úspěšně realizovaných zakázek v období tří let před zveřejněním této výzvy s obdobným předmětem zakázky, tj. zakázek, kterým uchazeč prokáže zkušenosti s dodávkou užitkových vozidel, každá v minimální hodnotě Kč bez DPH. Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné zastupovat uchazeče a bude zde uveden objednatel, předmět zakázky, hodnota uchazečem realizovaných stavebních prací, doba plnění a kontaktní osoba objednatele včetně telefonického, ového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto referenci ověřit. Strana 2 (celkem 13)

3 VII. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 1. Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. 2. Nabídku musí uchazeč předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce a čitelně. 3. Nabídka musí obsahovat: a. krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje uchazeče a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v článku VIII. této výzvy viz příloha č. 1 této výzvy, b. obsah nabídky, c. dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle článku VI. této výzvy, d. doplněný a statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku podepsaný návrh kupní smlouvy viz příloha č. 3 této výzvy, e. doplněnou a statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku podepsanou přílohu č. 1 kupní smlouvy užitkový automobil viz příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy, f. plnou moc poskytnutou uchazečem k ověřování údajů v nabídce, kterou uchazeč zplnomocňuje zadavatele k ověřování skutečností, uvedených v nabídce. Plná moc bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče, g. prohlášení o celkovém počtu listů nabídky. 4. Nabídka včetně příloh, pokud jsou předkládány, musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku. 5. Krycí list nabídky, kupní smlouva a výkaz výměr musí být vlastnoručně podepsány statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 6. Obálka s vloženou nabídkou musí být: a. označena názvem a sídlem zadavatele i uchazeče; b. označena názvem této veřejné zakázky Nákup jednoho užitkového vozidla ; c. označena nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NEOTVÍRAT d. na všech spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. 7. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. VIII. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě, kterou vyplní v krycím listu a předloženém návrhu kupní smlouvy v členění: a) cena bez DPH, b) DPH dle platných právních předpisů, c) celková cena včetně DPH. 2. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nesmí přesáhnout částku Kč bez DPH. 3. Nabídková cena bude stanovena celou částkou na základě ocenění jednotlivých skutečných parametrů položek přílohy č. 1 kupní smlouvy užitkový automobil, která bude součástí nabídky. Strana 3 (celkem 13)

4 4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nutné a způsobilé k realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. veškeré personální a režijní náklady související s realizací zakázky. IX. Dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám 1. ové dotazy k podmínkám uvedeným v této výzvě a souvisejícím návrhu smlouvy o dílo mohou uchazeči zasílat do 12:00 hod. dne Kontaktní osobou zadavatele pro dotazy uchazečů je: Jitka Macourková, vedoucí oddělení správy movitého majetku, odboru provozního Úřadu městské části Praha 12, tel: , X. Místo a lhůta pro podání nabídky na veřejnou zakázku Uchazeč podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena do podatelny v sídle zadavatele uvedeném v článku I. této výzvy nejpozději do 10:00 hod. dne XI. XII. Zadávací lhůta Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Hodnotící kritéria a postup otevírání obálek a hodnocení nabídek 1. Otevírání obálek, kontrolu kvalifikačních předpokladů a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem. 2. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (je-li uchazeč plátcem DPH, je touto cenou cena s DPH, a není-li uchazeč plátcem DPH, je touto cenou cena nabídková), která je rovněž jediným hodnotícím kritériem. 3. Na základě vyhodnocení oceněného výkazu výměr u jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti nabídek tak, že jako nejvhodnější je stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. XIII. Oznámení výsledků zadávacího řízení Informaci zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně informaci o zrušení veřejné zakázky zadavatel doručí elektronicky datovou zprávou případně na e- mailovou adresu uvedenou v krycím listu nabídky dotčeným uchazečům. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení 18 odst. 5 zákona, tj. mimo režim zákona o veřejných zakázkách, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v 6 zákona. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy, b) změnit termín plnění veřejné zakázky, c) ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a požádat o jejich upřesnění, d) na úpravu konečného znění smlouvy, e) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě uchazeče vyloučit z další účasti v zadávacím řízení, f) odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, Strana 4 (celkem 13)

5 g) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy. 3. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. 4. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 5. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená. V Praze dne Mgr. Petr Prchal Starosta Strana 5 (celkem 13)

6 Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla Identifikační údaje zadavatele: městská část Praha 12 se sídlem Písková 830/25, Praha 4 Modřany IČO: DIČ: CZ Údaje o uchazeči: obchodní firma (právnická osoba) jméno a příjmení (podnikající fyzická osoba) sídlo (právnická osoba) sídlo (podnikající fyzická osoba) IČO zastoupený/á (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče) Telefon Fax kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky nabídková cena (nejvýše přípustná) uchazeč je plátcem DPH bez DPH DPH včetně DPH nabídková cena (nejvýše přípustná) uchazeč není plátcem DPH V... dne.... jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. podpis Strana 6 (celkem 13)

7 Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k nabídce v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla Identifikační údaje uchazeče: obchodní firma (právnická osoba) jméno a příjmení (podnikající fyzická osoba) sídlo (právnická osoba) sídlo (podnikající fyzická osoba) IČO zastoupený/á (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče) Uchazeč čestně prohlašuje, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs Strana 7 (celkem 13)

8 zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů a dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V... dne.... jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. podpis Strana 8 (celkem 13)

9 Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky Kupní smlouva I. Smluvní strany městská část Praha 12 zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem - starostou se sídlem: Písková 830/25, Praha 4 - Modřany IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 (dále jen kupující ) a název: zastoupena: se sídlem: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném (dále jen prodávající ) uzavírají v souladu s ustanovením 2079 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ), tuto kupní smlouvu na dodávku užitkového automobilu: II. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dle podmínek v této smlouvě uvedených odevzdat kupujícímu nový užitkový automobil a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu a závazek kupujícího převzít automobil a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 2. Dodaný automobil musí splňovat minimální technické požadavky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Dále musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, oba ve znění pozdějších předpisů. Skutečné technické parametry dodaného automobilu jsou také uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a dále v příslušné technické dokumentaci. (dále jen předmět koupě nebo automobil ) 3. Specifikace předmětu koupě: automobil tovární značky: typ: karoserie: užitkové vozidlo 4. Prodávající je vázán svou nabídkou ze dne předloženou v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla. Strana 9 (celkem 13)

10 III. Kupní cena 1. Cena v tomto článku uvedená je nejvýše přípustná a je stanovena na základě nabídky prodávajícího dle čl. odst. 4 této smlouvy, a to: Cena za předmět koupě: Cena v Kč bez DPH Samostatná DPH 21 % v Kč doplní uchazeč Cena v Kč včetně DPH doplní uchazeč 2. Kupní cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s předmětem koupě. 3. Úhrada kupní ceny bude provedena kupujícím na základě daňového dokladu (dále jen faktura ) vystaveného prodávajícím do 15 dnů po odevzdání předmětu koupě kupujícímu dle tohoto článku. 4. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury kupujícímu. Za datum úhrady se považuje datum odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, který musí být totožný s č. ú. uvedeným na faktuře. 5. Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být označena názvem Nákup jednoho užitkového vozidla. 6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30 denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury kupujícímu. IV. Práva a povinnosti stran 1. Prodávající je povinen předat předmět koupě odpovídající specifikaci dle přílohy č.1 této smlouvy, včetně všech dokladů a písemné dokumentace, do šedesáti (60) dnů od uzavření této smlouvy. Za řádné předání předmětu koupě se považuje předání prodávajícím a převzetí kupujícím v místě sídla kupujícího na adrese Písková 830/25, Praha 4 Modřany, a to v termínu dle předchozí vzájemné dohody. Spolu s předmětem koupě budou předány i návody k obsluze automobilu v českém jazyce, servisní kniha automobilu a řádně vypsaný a potvrzený technický průkaz. O předání a převzetí obě strany sepíší protokol, který oprávnění zástupci stran stvrdí svým podpisem. Oprávněnými zástupci dle této smlouvy jsou: za kupujícího: Jitka Macourková, vedoucí oddělení správy movitého majetku OPR, tel: , mobil: , za prodávajícího: 2. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost po dobu měsíců a záruku za neprorezavění karoserie po dobu, která počíná plynout od data Strana 10 (celkem 13)

11 předání a převzetí předmětu koupě. Běh záruční doby se staví po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 3. Po dobu trvání záruky je prodávající povinen provést v autorizovaném servisu odstranění vad do 48 hod. od oznámení vady kupujícím. V případě, kdy opravu nebude možné ukončit do této doby, má kupující právo na bezplatné zapůjčení náhradního automobilu se stejnými či vyššími parametry do doby ukončení opravy. V případě neposkytnutí náhradního automobilu ve lhůtě podle první věty tohoto odstavce smlouvy se prodávající dostává do prodlení s odstraněním vady. Po dobu bezplatného poskytnutí náhradního automobilu není prodávající v prodlení s odstraněním vady dle předchozí věty. 4. Poskytne-li prodávající kupujícímu na dobu nezbytnou pro provedení opravy bezplatně náhradní automobil, je povinen do 30 kalendářních dnů ode dne nahlášení vady vadný předmět koupě buď opravit, nebo vyměnit za bezvadný stejných či vyšších parametrů, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. 5. Tím není dotčeno právo kupujícího postupovat v souladu s ustanovením 2106, 2107 a následujících OZ. Za oznámení vady kupujícím dle této smlouvy považují smluvní strany oznámení vady bez zbytečného odkladu, a to i telefonicky na tel. čísle a zároveň elektronicky na ové adrese. 6. Prodávající je povinen uhradit škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním, v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 7. V případě zjištěných zjevných vad předmětu koupě při jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na předávacím protokolu. 8. Vlastnictví předmětu koupě přejde z prodávajícího na kupujícího dnem řádného předání a převzetí. 9. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu potřebnou součinnost k tomu, aby kupující mohl sjednat na předmět koupě pojištění, a to s počátkem doby pojištění ke dni převzetí předmětu koupě. Osobou oprávněnou sjednat pojištění je oprávněný zástupce kupujícího uvedený v odst. 1 tohoto článku. 10.Kupující je povinen řádně a včas zaplatit kupní cenu za předmět koupě tak, jak je stanoveno v čl. III. této smlouvy. V. Sankční podmínky, odstoupení od smlouvy 1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za dodaný předmět koupě po dohodnuté době splatnosti je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky, neuhrazené v době splatnosti, za každý den prodlení. Kupující se zavazuje tento úrok z prodlení zaplatit do patnácti (15) pracovních dnů po obdržení jeho vyúčtování. 2. Pokud předmět koupě nesplňuje minimální požadované rozměry a vlastnosti tak, jak je stanoveno v článku II. této smlouvy nebo technické parametry, jež prodávající uvádí v příloze č. 1 této smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy. 3. Pokud prodávající řádně nepředá předmět koupě v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je kupující oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení, případně od smlouvy odstoupit. Prodávající se zavazuje zaplatit tuto smluvní pokutu do třiceti (30) pracovních dnů po obdržení jejího vyúčtování. 4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 3 Strana 11 (celkem 13)

12 této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení. 5. Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezaniká povinnost prodávajícího splnit svůj závazek ani právo kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti. VI. Závěrečná ustanovení 1. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se vztah kupujícího a prodávajícího řídí českým právním řádem, především OZ. 2. Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy se prodávající i kupující zavazuje řešit primárně jednáním mezi oběma smluvními stranami, pro případ přetrvávající neshody pak před obecným soudem místně příslušným podle sídla kupujícího. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat text smlouvy, údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti a informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 504 OZ a udělují tímto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři (3) a prodávající jeden (1) stejnopis. 5. Součástí této smlouvy je příloha č Ustanovení této smlouvy a její přílohu lze měnit nebo rušit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V Praze dne V Praze dne za kupujícího: za prodávajícího: městská část Praha 12 Mgr. Petr Prchal starosta. Strana 12 (celkem 13)

13 Příloha č. 1 kupní smlouvy užitkový automobil Technické specifikace Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového užitkového automobilu. Automobil bude mít minimálně následující vnitřní rozměry a vlastnosti/skutečné parametry: Vlastnost/parametr Rozměry nákladového prostoru při sklopení zadních sedadel Minimální parametry Skutečné parametry 1,7 x 1,2 x 1,2 m Počet míst 5 Počet dveří 4 Typ paliva benzín benzín Výkon motoru 71 kw Délka záruky na vozidlo Délka záruky na neprorezavění karoserie 2 roky bez ohledu na počet ujetých kilometrů 8 let Požadavky na výbavu vozidel: gumové koberečky imobilizér plnohodnotné rezervní kolo centrální zamykání povinná výbava vozu (dle vyhlášky č. 283/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) příprava na rádio klimatizace svisle dělené zadní dvoukřídlé dveře a minimálně jedny prosklené boční posuvné dveře U vozidla musí být po dobu záruky na území hl. m. Prahy dostupný autorizovaný servis. Preferovaná barva vozidla je jedna z barev znaku městské části Praha 12, tedy modrá, černá a stříbrná, příp. bílá. Strana 13 (celkem 13)

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie VN pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie VN pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmo@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie VN pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Trenažéry volejbalového podání

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Trenažéry volejbalového podání V Praze dne 25.10.2013 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy Vyhlašovatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace se sídlem: Praha 7, U Trojského

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky 1. Zadavatel 1.1 Základní údaje o zadavateli Název: MĚSTYS NOVÉ VESELÍ Sídlo: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí Druh zadavatele

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

vyzývá uchazeče k podání nabídky na:

vyzývá uchazeče k podání nabídky na: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 1. Zadavatel zakázky: Obchodní firma: Společenství vlastníků domu Gočárova 1225-1229 IČ : 288 52 036 Sídlo: Hradec Králové, Gočárova třída 1225 PSČ: 500 02 Zapsán v rejstříku společenství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce Pořízení komposterů a kontejnerů MAS Šipka (dále jen oznámení ) Jedná se o nabídkové

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M ě s t o B y s t ř i c e ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 2011/4014 Název veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Husova č.p. 432, Kojetín 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA k podání nabídky Vážená paní / Vážený pane, VÝZVA k podání nabídky dovoluji si Vás vyzvat jako zájemce o zakázku s názvem: Oprava bočního balkonu Löw- Beerovy vily k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení. 1.

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 Výzva v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Rastrový podhled, konstrukce SDK, malba 2. NP Malba interiéru internátu a učeben masérů 3.NP

Rastrový podhled, konstrukce SDK, malba 2. NP Malba interiéru internátu a učeben masérů 3.NP 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: C H L A D Í

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební úpravy sociálního zařízení v 5. NP objektu Písková 830/25 I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém VYZÝVÁ

Diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Diskové pole s deduplikací

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné zakázky 2 Identifikace veřejného zadavatele Zahraniční jazykové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Provedení revizí elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, výpočetní techniky a prodlužovacích elektrických kabelů zadávané

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více