LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,"

Transkript

1 Skupina UNIPETROL Strana 1/20 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE Schválil: Ing. Karel Surma, jednatel UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Platnost od: Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., personální úsek Určeno pouze pro vnitřní potřebu. Podpis: Krzysztof Lozinski, personální ředitel

2 Skupina UNIPETROL Strana 2/20 Seznam změn Číslo změny Číslo strany vyjmuté vložené Předmět změny Platnost od Schválil (funkce, podpis) Upozornění: Změnové řízení tohoto dokumentu je prováděno dle Směrnice 821.

3 Skupina UNIPETROL Strana 3/20 OBSAH 1 Účel Rozsah platnosti Pojmy, definice, zkratky Závodní preventivní péče Základní ustanovení Lékařské preventivní prohlídky a vyšetření Povinnosti při zajištění lékařských preventivních prohlídek a vyšetření Kontrolní činnost Odpovědnost Seznam souvisejících dokumentů...10 Příloha A Záznamový list LPP...11 Příloha B Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL RPA, s.r.o Příloha C Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o Příloha D Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o...17 Příloha E Příloha F Profesní prohlídky...18 Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti...19

4 Skupina UNIPETROL Strana 4/20 1 Účel Směrnice stanovuje způsob organizačního zabezpečení lékařských preventivních prohlídek k posuzování zdravotní způsobilosti k práci, včetně posouzení zdravotní způsobilosti osob, které se účastní provozování dráhy a drážní dopravy dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, provádění lékařských prohlídek jiného druhu a způsob zabezpečení zdravotní péče o zaměstnance společnosti. 2 Rozsah platnosti Směrnice je platná ve společnostech: UNIPETROL, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Příloha B platí pouze pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Příloha C a F platí pouze pro společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Příloha D platí pouze pro společnosti UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Směrnice nahrazuje Směrnici 945, 1.vydání z (Lékařské preventivní prohlídky, systém zdravotní péče). 3 Pojmy, definice, zkratky Společnost - vyjmenované společnosti skupiny UNIPETROL Personální sekce - personální sekce UNIPETROL SERVICES, poskytující dané společnosti služby v oblasti personalistiky HSE&Q - odbor HSE&Q, UNIPETROL SERVICES ZOO - základní odborová organizace LPP - lékařská preventivní prohlídka Plán LPP - roční plán periodických LPP Závodní lékař - lékař vykonávající závodní preventivní péči, tj. posuzující lékař vydávající posudky o zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče - pracovně lékařská péče (dle ZP) Vedoucí zaměstnanec - vedoucí organizačních útvarů, jakož i další zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých stupních řízení Pověřený zaměstnanec - zaměstnanec pověřený vedoucím organizačního útvaru, který koordinuje závodní preventivní péči v rámci daného organizačního útvaru PeIS - personální informační systém SAP HR ZP - zákoník práce MZ - ministerstvo zdravotnictví IDP - izolační dýchací přístroj

5 Skupina UNIPETROL Strana 5/20 4 Závodní preventivní péče 4.1 Základní ustanovení Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Závodní preventivní péče zabezpečuje prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Tato péče je vyloučena ze svobodné volby lékaře ( 9, 18a a 40 zákona č. 20/1966 Sb.). Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti ( 103 odst. 1 písm. a) ZP) a nedovolit zaměstnancům, kteří se ve stanovené lhůtě nepodrobili povinné prohlídce, pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky ( 9 odst. 2 směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR a pro případ zaměstnanců, kteří se účastní provozování dráhy a drážní dopravy 1 a 2 vyhl. MD č.101/1995 Sb.). Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí ( 101 odst. 2 ZP). Zaměstnanci jsou povinni podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením stanoveným právními předpisy ( 94 odst. 2, 106 odst. 4 písm. b) ZP a 9 směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR a pro případ zaměstnanců, kteří se účastní provozování dráhy a drážní dopravy 1 a 2 vyhl. MD č.101/1995 Sb.). u závodního lékaře zvoleného zaměstnavatelem. 4.2 Lékařské preventivní prohlídky a vyšetření V souvislosti se zařazováním zaměstnanců na pracoviště podle zdravotní způsobilosti k práci se v rámci závodní preventivní péče provádějí lékařské preventivní prohlídky a vyšetření. Jedná se o: vstupní LPP při nástupu nového zaměstnance, periodické LPP v průběhu pracovního poměru zaměstnance, LPP při změně pracovního zařazení zaměstnance, mimořádné LPP (mimo stanovený cyklus periodických LPP), výstupní LPP před skončením pracovního poměru zaměstnance, lékařské vyšetření zaměstnanců konajících noční práci mezi 22. a 6. hodinou dle 94 odst. 2 ZP. Vyšetření zaměstnanec povinně absolvuje pouze v roce, ve kterém nemá plánovánu periodickou LPP, a to ve lhůtě 1 roku od poslední LPP. Pokud zaměstnanec v daném roce před provedením vyšetření absolvuje v souvislosti se změnou pracovního zařazení LPP při změně pracovního zařazení, nemusí se již vyšetření zaměstnanců konajících noční práci podrobit. Pozn.: Kromě toho může zaměstnanec konající noční práci požádat o vyšetření lékařem kdykoli během zařazení na noční práci pro zdravotní poruchy vyvolané výkonem noční práce. profesní prohlídky zaměstnanců k účelovému posouzení zdravotní způsobilosti (příloha E) Podle vykonávaných činností jsou stanoveny tyto základní skupiny LPP: A - prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, B - prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce,

6 Skupina UNIPETROL Strana 6/ Plán LPP Periodické LPP jsou ve společnosti realizovány na základě ročního plánu LPP společnosti pro období od 1.1. do daného roku. Plán LPP zpracovává a se zařízením závodní preventivní péče (závodním lékařem) projednává personální sekce. Schválený roční plán LPP je závazný jak ze strany zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců společnosti, tak ze strany zařízení závodní preventivní péče Zaměstnanci jsou do plánu LPP zařazováni dle druhu LPP pro dané pracovní místo v cyklech stanovených přílohou B, C nebo D (dle společnosti) v návaznosti na datum poslední předchozí LPP. Za datum poslední předchozí LPP je považován: Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti V rámci lékařské preventivní prohlídky posuzuje závodní lékař zdravotní způsobilost zaměstnance a vydává posudek o zdravotní způsobilosti ve znění: a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti, příp. schopen b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti, příp. neschopen c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek, v posudku jednoznačně vyjádřených, příp. schopen s omezením, v posudku jednoznačně vyjádřeným Záznam o provedené prohlídce včetně lékařského posudku provede závodní lékař na Záznamový list LPP zaměstnance (příloha A) C - prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob, D - prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, E - řadové prohlídky zaměstnanců, F - prohlídky mladistvých v pracovním poměru. Podrobný seznam druhů a kódů LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnosti je uveden v příloze B, C nebo D (dle společnosti). Odborná náplň lékařských preventivních prohlídek a vyšetření se řídí účelem prohlídky, povahou práce a pracovního prostředí a je dána příslušnými právními předpisy. u nových zaměstnanců datum vstupní prohlídky u zaměstnanců po návratu z dočasného uvolnění nebo při změně pracovního zařazení datum lékařské prohlídky, pokud byla za tímto účelem provedena u ostatních zaměstnanců datum poslední periodické LPP Zaměstnancům, kteří vykonávají na pracovním místě více činností dle přílohy B, C nebo D (dle společnosti), tj. při souběhu několika druhů LPP pro pracovní místo, je plánována periodická LPP v nejkratším cyklu. Lékařský posudek vydaný v rámci LPP se vztahuje ke všem činnostem vykonávaným na pracovním místě, tzn. jedná se o komplexní posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci. V případě zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku (platí pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.) vystaví závodní lékař i lékařský posudek v podobě přílohy č. 4 nařízení vlády č. 352/2003 Sb. V případě zaměstnanců společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., kteří vykonávají pracovní činnosti podléhající posouzení zdravotního stavu podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., vystaví závodní lékař i lékařský posudek podle 6 této vyhlášky [ a) zdravotně

7 Skupina UNIPETROL Strana 7/ způsobilý k navrhované činnosti, b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti,c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek ] - příloha F. Lhůta platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci je shodná se stanoveným cyklem LPP. To znamená, že další periodická LPP musí být dokončena v souladu s cyklem LPP, nejpozději však v den číselně shodný se dnem, v němž byla vykonána předchozí lékařská prohlídka. Závodní lékař může platnost lékařského posudku zkrátit, v tom případě musí být další LPP provedena ve stanovené zkrácené lhůtě Záznamový list LPP (příloha A) Záznamový list LPP slouží k evidenci provedených lékařských prohlídek a vyšetření zaměstnance během jeho pracovního poměru ve společnosti Záznamový list LPP se skládá ze tří částí. První dvě strany (příloha A.1 a A.2) představují standardní Záznamový list LPP pro každého zaměstnance společnosti, další část (příloha A.3) použije vedoucí zaměstnanec pouze v případě požadavku na tzv. profesní prohlídky zaměstnance dle přílohy E pro záznam těchto prohlídek Tisk Záznamového listu LPP zajišťuje na vyžádání personální sekce. Vedoucí zaměstnanec doplní číslo listu tak, aby vždy navazovalo na počet předcházejících Záznamových listů LPP daného zaměstnance Pokud dojde ke změně části údajů na Záznamovém listu LPP zaměstnance, pro zaznamenání změn vedoucí zaměstnanec použije změnové řádky, a to tak, že uvede druh změny a datum platnosti změny. V případě rozsáhlejších změn může vedoucí zaměstnanec požádat personální sekci o vydání nového Záznamového listu LPP Novým zaměstnancům vydá personální sekce Záznamový list LPP při nástupu do společnosti Řádně vedené Záznamové listy LPP představují " Seznam zaměstnanců podléhajících povinným prohlídkám" ve smyslu směrnice MZ č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR. 4.3 Povinnosti při zajištění lékařských preventivních prohlídek a vyšetření Vedoucí zaměstnanci všech stupňů řízení jsou povinni: Nedovolit zaměstnancům, kteří se ve stanovené lhůtě nepodrobili povinné prohlídce, pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky Za účelem evidence provedených lékařských prohlídek a vyšetření vést pro zaměstnance daného organizačního útvaru Záznamový list LPP (příloha A). Vedoucí zaměstnanci odpovídají za to, že v Záznamovém listu LPP budou vedeny záznamy o všech provedených prohlídkách dle čl V případech dle článku jsou vedoucí zaměstnanci povinni zakládat i tyto další lékařské posudky Zařazovat zaměstnance do příslušného druhu LPP podle činností konaných na pracovním místě v souladu s přílohou B,C nebo D (dle společnosti). K tomuto účelu je možné vyžádat si konzultaci personální sekce a příslušného závodního lékaře, popř. HSE&Q Provádět kontrolu správnosti záznamů a úplnosti údajů podle vykonávané pracovní činnosti v Záznamovém listě LPP u zaměstnanců příslušného útvaru a kontrolu správnosti údajů vedených v evidenci zdravotní péče v PeIS. V případě změn (např. druhu LPP, závodního lékaře) změnu neprodleně oznámit personální sekci k zajištění aktualizace podkladů vedených v PeIS Vysílat zaměstnance k periodickým LPP v dostatečném předstihu (podle zdravotní náročnosti lékařské prohlídky) před skončením platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

8 Skupina UNIPETROL Strana 8/ V případě, že zaměstnanec periodickou LPP neabsolvuje do skončení platnosti předchozího lékařského posudku kvůli nepřítomnosti v práci (např. z důvodu pracovní neschopnosti), je vedoucí zaměstnanec povinen po projednání se závodním lékařem vyslat zaměstnance na tuto prohlídku neprodleně před opětovným zahájením výkonu práce. Vysílat zaměstnance k provedení vyšetření zaměstnanců konajících noční práci ve lhůtě 1 roku od poslední LPP (viz čl ). Ve spolupráci s personální sekcí vysílat zaměstnance k prohlídkám při změně pracovního zařazení, a to při takové změně pracovního zařazení: kdy změnou pracovního zařazení dochází ke změně (zvýšení) požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnance oproti jeho předchozímu pracovnímu zařazení, kdy změnou pracovního zařazení dochází k ukončení práce s vyšší zdravotní náročností, pokud zaměstnanec na původním pracovním místě konal vyhlášenou rizikovou práci, kdy je zaměstnanec nově zařazován do pracovního režimu s výkonem noční práce (do směnného provozu), a to ještě před zahájením pracovní činnosti. O nutnosti provedení lékařské prohlídky při změně pracovního zařazení zaměstnance rozhodne po případné konzultaci se závodním lékařem personální sekce Ve spolupráci s personální sekcí a pověřeným zaměstnancem zařadit dodatečně do plánu LPP zaměstnance, který nastupuje do práce po ukončení důvodu dočasného uvolnění (např. rodičovská dovolená) nebo po ukončení dlouhodobé nepřítomnosti, a který přesáhl stanovený cyklus periodické LPP. Tohoto zaměstnance po projednání se závodním lékařem vyslat na LPP před opětovným zahájením výkonu práce Vysílat zaměstnance k mimořádným LPP. Mimořádnou prohlídku mimo stanovený pravidelný cyklus LPP může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví, příslušný závodní lékař (zkrácení platnosti lékařského posudku) nebo si ji může vyžádat vedoucí zaměstnanec, lze-li odůvodněně předpokládat, že se změnila způsobilost zaměstnance k vykonávané práci (např. po ukončení delší pracovní neschopnosti). Ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se v souladu s vyhláškou MD č. 101/1995 Sb., 4 odst. 1 písm. a) se mimořádná prohlídka provádí u zaměstnanců při opakovaném vstupu do zaměstnání po době delší než 6 měsíců, a dalších případech dle 4 odst. 2 (např. na žádost orgánu příslušného k vyšetření mimořádné události, při přímé účasti zaměstnance na této události) Nedovolit zaměstnancům, vykonávat pracovní činnost, jejíž výkon je podmíněn kladným závěrem prohlídky v případě, že výsledek lékařského posudku je zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti, nebo zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek Ve spolupráci s personální sekcí řešit pracovní zařazení pro zaměstnance, kteří jsou zdravotně nezpůsobilí k navrhované činnosti, nebo zdravotně způsobilí k navrhované činnosti jen za určitých podmínek Ve spolupráci s personální sekcí vysílat zaměstnance k výstupní lékařské prohlídce před ukončením pracovního poměru a zajistit předání Záznamového listu LPP propuštěného zaměstnance personální sekci k archivaci Vedoucí zaměstnanci mohou pověřit zaměstnance, který bude v rámci daného organizačního útvaru plnit úkoly v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, tj. koordinovat plánování, organizační zajištění, realizaci, evidenci a kontrolu v oblasti lékařských preventivních prohlídek, vyšetření a další zdravotní péče.

9 Skupina UNIPETROL Strana 9/ Personální sekce je povinna: Zajistit, aby do pracovního poměru nebyli přijímáni zaměstnanci bez kladného posudku ze vstupní lékařské prohlídky a spolupracovat na tom, aby při prohlídkách při změně pracovního zařazení byly dodržovány principy dle čl V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance zajistit archivaci Záznamového listu LPP v osobním spisu zaměstnance. Koordinovat oblast zdravotní péče o zaměstnance společnosti. Vést evidenci zdravotní péče o zaměstnancích v PeIS a ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci/vedoucími zaměstnanci a závodními lékaři aktualizovat vedené údaje. Na základě evidence zdravotní péče v PeIS průběžně zajišťovat aktuální podklady pro pověřené zaměstnance/vedoucí zaměstnance pro zajištění realizace lékařských prohlídek a vyšetření. Smluvnímu zařízení závodní preventivní péče předávat v dohodnutých lhůtách podklady pro realizaci zdravotní péče o zaměstnance společnosti. Zpracovat pololetní a roční rozbor plnění plánu LPP ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci /vedoucími zaměstnanci Zaměstnanci společnosti jsou povinni: Podrobit se ve stanovených termínech lékařským preventivním prohlídkám a vyšetřením v souvislosti s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci. LPP zahrnující vyšetření u závodního lékaře a další potřebná odborná vyšetření je zaměstnanec povinen absolvovat (dokončit) nejpozději do skončení lhůty platnosti předchozího lékařského posudku. Úmyslné nedodržení stanovených termínů ze strany zaměstnanců je považováno za porušení pracovní kázně Oznámit příslušnému personalistovi změnu závodního lékaře, pokud pravidla společnosti výběr závodního lékaře umožňují Oznámit příslušnému personalistovi skutečnost, zda má zaměstnanec jako ošetřujícího lékaře zvoleného svého závodního lékaře či lékaře mimo zařízení závodní preventivní péče a hlásit případné změny této skutečnosti Na všechny lékařské prohlídky dle čl přinést s sebou k závodnímu lékaři Záznamový list LPP k provedení záznamu o prohlídce a poté ho odevzdat zpět vedoucímu zaměstnanci k uložení. Seznámení s výsledkem provedené lékařské preventivní prohlídky zaměstnanec potvrdí svým podpisem na Záznamovém listu LPP (příloha A.2, A.3) V případě ukončení pracovního poměru po provedení výstupní lékařské prohlídky odevzdat Záznamový list LPP na personální sekci k archivaci.

10 Skupina UNIPETROL Strana 10/ Kontrolní činnost Kontrolu dodržování této směrnice provádí příslušní vedoucí zaměstnanci v rámci své kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Oprávnění ke kontrole mají rovněž zaměstnanci HSE&Q. 5 Odpovědnost Odpovědnost zaměstnanců a útvarů vyplývá z jednotlivých ustanovení této směrnice. 6 Seznam souvisejících dokumentů Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění pozdějších změn a doplňků Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška MD č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků ČSN EN 473 ( ) Nedestruktivní zkoušení Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení Všeobecné zásady ČSN Sváření Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů - provoz Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků Vyhláška č. 352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků Směrnice CHEMOPETROL, a.s. č. 422 Servis a používání dýchací techniky

11 Skupina UNIPETROL Strana 11/20 Příloha A Záznamový list LPP A.1 Přední strana formuláře Logo společnosti ZÁZNAMOVÝ LIST LÉKAŘSKÝCH PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK List č.: PRACOVNÍ MÍSTO: ÚSEK/ZÁVOD ORGANIZAČNÍ ÚTVAR NÁKL. STŘ. PRACOVNÍ REŽIM NOČNÍ PRÁCE RIZIKOVÁ PRÁCE CYKLUS LPP ZKRÁCENÝ CYKLUS DLE VĚKU DRUH LPP (kódy): JMÉNO ZAMĚSTNANCE OSOBNÍ ČÍSLO DATUM NAROZENÍ DATUM NÁSTUPU VSTUPNÍ PROHLÍDKA * VÝSLEDEK * PODPIS * ZMĚNA Datum - od Podpis vedoucího * Vyplní personalista při nástupu zaměstnance do a.s. na základě opisu z nástupního listu

12 Skupina UNIPETROL Strana 12/20 A.2 Zadní strana formuláře Druh prohlídky * Datum prohlídky Výsledek prohlídky, razítko a podpis lékaře Podpis zaměstnance ** * Druh prohlídky: LPP - periodická preventivní NP - vyšetření pro noční práci Z - změna pracovního zařazení V - výstupní ** Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že bere výsledek lékařské prohlídky na vědomí. Poučení: Proti posudku (výsledku lékařské prohlídky) je možno podat návrh na jeho přezkoumání, a to do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dozvěděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal.

13 Skupina UNIPETROL Strana 13/20 A.3 Dodatek Záznamového listu lékařských preventivních prohlídek Logo společnosti ZÁZNAMOVÝ LIST - ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH PROFESNÍCH PROHLÍDKÁCH JMÉNO ZAMĚSTNANCE: OSOBNÍ ČÍSLO: Dodatek č.: Požadovaná prohlídka (kód) Podpis vedoucího Datum prohlídky Výsledek prohlídky, razítko a podpis lékaře Podpis zaměstnance * Druh prohlídky: P01 - prohlídka zvl. zdrav. způsobilosti pro železniční provoz (nutno rozlišit zda se jedná o činnost ke kódu LPP C09 nebo C18) P02 - speciální vyšetření řidiče dle 87a zákona č. 361/2000 Sb. P03 - prohlídka nositele IDP P04 - prohlídka k získání svářečského průkazu P05 - prohlídka pro práci ve výškách P06 - prohlídka k získání zdravotního průkazu P07 - prohlídka k získání topičského průkazu P08 - prohlídka k získání jeřábnického a vazačského průkazu P09 - prohlídka řidiče dle zákona č. 361/2000 Sb. P10 - prohlídka k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky P11 - prohlídka zrakové způsobilosti zaměstnanců defektoskopie P12 - prohlídka k získání osvědčení k revizím vyhrazených technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích) P13 - vyšetření zrakové schopnosti dle ČSN * Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že bere výsledek lékařské prohlídky na vědomí. Poučení: Proti posudku (výsledku lékařské prohlídky) je možno podat návrh na jeho přezkoumání, a to do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dozvěděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal.

14 Skupina UNIPETROL Strana 14/20 Příloha B Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL RPA, s.r.o. Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se v UNIPETROL RPA, s.r.o.vzhledem k provoznímu charakteru společnosti je vedením společnosti stanoven maximálně 2letý cyklus LPP. Kód Druh LPP Cyklus LPP B - Prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce Jedná se o pracovní místa s faktory pracovního prostředí, které jsou rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví vyhlášeny jako rizikové práce B01 Prach saze (Chezacarb) 1x za 2roky B02 Hluk do 21 let 1x za rok B03 Ionizující záření (vyhláška č. 307/2002 Sb.) 1x za rok B05 Benzen 1x za rok B06 1,3-butadien 1x za rok ostatní B07 Amoniak 1x za 2roky B10 Chrom (VI) 1x za rok B11 Prach hnědé uhlí a lignit 1x za 2roky B12 Prach PVC (PP,PE) 1x za 2roky B14 Prach močovina 1x za 2roky B16 Psychická zátěž 1x za 2roky B17 Celková fyzická zátěž 1x za rok C - Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C01 Řidiči z povolání všech motorových vozidel pro přepravu osob nebo nad 50 let 1x za rok nákladů všeho druhu, pohybující se motorickou silou po pozemních ostatní komunikacích, motorových vozidel požární ochrany, zdravotnické služby, řidiči, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny C, C1, D, D1 a E a řidiči motorových vozíků a malotraktorů ( 87 zákona č. 361/2000 Sb.) C02 Řidiči z povolání, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny C, C1 a E, kteří řídí nákladní automobil, speciální automobil nebo jízdní soupravu o největší povolené hmotnosti převyšující kg, skupiny D a D1 ( 87a zákona č. 361/2000 Sb.) C09 Obsluha všech zařízení sloužících k místnímu posunu vagónů, včetně řízení ručního posunu oprávněným zaměstnancem ( 2 a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) před zahájením výkonu uvedené činnosti, před dovršením 50 let, dále pak 1x za 5 let nad 50 let 1x za rok ostatní C10 Zaměstnanci obsluhující stavební stroje např. buldozery, kolové traktory s mech.zařízením, lopatová pásová rýpadla, nakládací a vykládací stroje, silniční válce, kompresory s provozním tlakem nad 0,5 MPa

15 Skupina UNIPETROL Strana 15/20 C11 C12 Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují motorové a parní jeřáby (jeřábníci) Zaměstnanci, kteří vážou jeřábová břemena nebo řídí výtahy s nosností nad 500 kg s oprávněním pro danou činnost C13 Zaměstnanci obsluhující transportní zařízení C15 Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují tlakové nádoby, turbokompresory, chladící zařízení a zařízení vysokého napětí C16 Zaměstnanci pracující s kapalným chlorem C18 Zaměstnanci, kteří při provádění kontrolní činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) D - Prohlídky zaměstnanců, vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost D02 D04 D11 D12 D13 Zaměstnanci určení k používání izolačních dýchacích přístrojů (záchranáři, hasiči, údržbáři, provozní zaměstnanci a další určení zaměstnanci dle Směrnice 422) Zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 metrů nad úrovní terénu na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, v zavěšených klecích a závěsu na pásu Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie I (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie II (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) Zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku kategorie III (příloha č. 1 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) 1x za rok do 21 let a nad 50 let 1x za rok ostatní 1x za rok 1x za rok E - Řadové prohlídky E00 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok Příloha C Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

16 Skupina UNIPETROL Strana 16/20 Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Vzhledem k provoznímu charakteru společnosti je vedením společnosti stanoven maximálně 2letý cyklus LPP. Kód Druh LPP Cyklus LPP B - Prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce Jedná se o pracovní místa s faktory pracovního prostředí, které jsou rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví vyhlášeny jako rizikové práce B04 Neionizující záření (ultrafialové) B05 Benzen 1x za rok B07 Amoniak B15 Zraková zátěž 1x za 2roky B16 Psychická zátěž 1x za 2roky C -Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C01 C02 C03 C04 C05 C11 C12 Fyzické osoby řídící drážní vozidlo a uchazeči o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla ( 1 odst.1a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Obsluha všech zařízení sloužících k místnímu posunu vagónů, včetně řízení ručního posunu oprávněným zaměstnancem ( 2 a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Zaměstnanci, kteří při provádění činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) č. 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Osoby, které provádí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení ( 2 b) č. 2 vyhlášky č. 101/1995 Sb.) Osoby mladší 18-ti let, které při volbě povolání provádí činnosti podle vyhlášky č.101/1995 Sb. Zaměstnanci, kteří obsluhují nebo opravují motorové a parní jeřáby (jeřábníci) Zaměstnanci, kteří vážou jeřábová břemena nebo řídí výtahy s nosností nad 500 kg s oprávněním pro danou činnost nad 50 let 1x za rok ostatní nad 50 let 1x za rok ostatní nad 50 let 1x za rok 1x za rok E - Řadové prohlídky E00 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok Noční práce N00 Zaměstnanci konající práci v době od do hod. ( 94 odst. 2 ZP) 1x za rok

17 Skupina UNIPETROL Strana 17/20 Příloha D Seznam kódů a druhů LPP UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Seznam obsahuje druhy LPP odpovídající pracovním činnostem vyskytujícím se ve společnostech UNIPETROL, a.s., BENZINA, s.r.o. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Kód Druh LPP Cyklus LPP C - Prohlídky zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo jiných osob C18 Zaměstnanci, kteří při provádění kontrolní činnosti vstupují do kolejiště ( 2 b) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) D - Prohlídky zaměstnanců, vykonávajících činnosti, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost D04 Zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 metrů nad úrovní terénu na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, v zavěšených klecích a závěsu na pásu do 21 let a nad 50 let 1x za rok ostatní E - Řadové prohlídky E01 Ostatní zaměstnanci společnosti, pokud se na ně nevztahuje povinnost periodických LPP podle ustanovení skupin A, B,C, D nad 50 let 1x za 2 roky ostatní 1x za 4 roky F - Prohlídky mladistvých F00 Zaměstnanci a.s. do 18 let věku 1x za rok

18 Skupina UNIPETROL Strana 18/20 Příloha E Profesní prohlídky Profesní prohlídky zaměstnanců jsou lékařské prohlídky k účelovému posouzení zdravotní způsobilosti, tj.: prohlídky zvláštní zdravotní způsobilosti pro železniční provoz dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., speciální vyšetření řidičů dle 87a zákona č. 361/2000 Sb., * prohlídky nositelů IDP, prohlídky k získání svářečského průkazu, prohlídky pro práci ve výškách, prohlídky k získání zdravotního průkazu, prohlídky k získání topičského průkazu, prohlídky k získání jeřábnického a vazačského průkazu, prohlídky řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb., prohlídky zdravotní způsobilosti k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, prohlídky zrakové způsobilosti zaměstnanců defektoskopie dle ČSN EN 473, prohlídky k získání osvědčení k revizím vyhrazených technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích), vyšetření zrakové schopnosti dle ČSN Na profesní prohlídku vysílá vedoucí zaměstnanec podřízeného zaměstnance zpravidla mimořádně a jednorázově a to pouze v případě, že prohlídku nelze provést v rámci řádné lékařské preventivní prohlídky dle čl Obvykle se jedná o řešení náhle vzniklé provozní potřeby pro zajištění činností na příslušném organizačním útvaru (např. nutnost doplnění počtu nositelů IDP, zařazení zaměstnance na školení k získání jeřábnického a vazačského průkazu apod.). Pro záznam profesní prohlídky použije vedoucí zaměstnanec Dodatek Záznamového listu LPP (příloha A.3). Pokud činnost, pro kterou je profesní prohlídka provedena, je uvedena v příslušné příloze jako druh LPP, je po potvrzení zdravotní způsobilosti zaměstnance pro danou činnost vedoucí zaměstnanec povinen informovat personální sekci o nutnosti doplnění příslušného druhu LPP k pracovnímu místu v PeIS a zároveň zajistit aktualizaci Záznamového listu LPP (postup dle čl ). * Speciální vyšetření řidičů dle 87a zákona č. 361/2000 Sb. je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti při dosažení stanoveného věku zaměstnance, jeho provedení si vyžádá závodní lékař v rámci běžné LPP.

19 Skupina UNIPETROL Strana 19/20 Příloha F F.1 Přední strana formuláře Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti... označení žadatele Ž á d o s t o posouzení zdravotní způsobilosti při provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb. Posuzujícímu lékaři: v Žádáme o provedení preventivní lékařské prohlídky a o posouzení zdravotní způsobilosti p.... rodné č zaměstnance* / uchazeče o zaměstnání * u který vykonává * / má vykonávat činnost * *** zařazenou podle 1 odst. 1 písm. a)* podle 2 písm. a)* podle 2 písm. b) č. 1* podle 2 písm. b) č. 2* Současně žádáme o vydání posudku o zdravotní způsobilosti podle 6 uvedené vyhlášky. Důvod mimořádné prohlídky podle 4 odst Další údaje a informace pro posuzujícího lékaře: V... dne... razítko a podpis osoby oprávněné k vyžádání posudku *škrtněte údaje, které se nehodí ***do žádosti nutno doplnit následující text k jednotlivým : 1 odst. 1 písm. a) osoby řídící drážní vozidlo 2 písm. a) osoby přímo zabezpečující drážní dopravu 2 písm. b) č. 1 osoby nepřímo se podílející na drážní dopravě

20 Skupina UNIPETROL Strana 20/20 F.2 Zadní strana formuláře Posudek o zdravotní způsobilosti Posuzující lékař... v... na základě výsledků... preventivní lékařské prohlídky rozhodl v souladu s 6 odst. 1 a odst. 3 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, že p.... r. č....je a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti *... b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti *... c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek: ** Doba platnosti posudku:... roky ode dne vystavení Odůvodnění: Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení 77 zákona č. 20/1966 Sb., návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dověděl o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal. Podání návrhu nemá odkladný účinek na vykonatelnost tohoto rozhodnutí, neboť uvedeným posudkem je chráněno zdraví vyšetřovaného a také bezpečnost při provozování dráhy nebo drážní dopravy ( 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení). V... dne Razítko a podpis lékaře Posuzovaná osoba vzala obsah posudku na vědomí dne... podpis... žádá* / nežádá* předání písemného vyhotovení. * Škrtněte údaje, které se nehodí ** Konkretizují se požadované podmínky, např. způsob úpravy pracovní doby, rozvrh směn, omezení některých úkonů a činností

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE Skupina UNIPETROL Strana 1/26 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

Závodní preventivní péče

Závodní preventivní péče Závodní preventivní péče Úvod Závodní preventivní péče existuje všude ve světě. Její pozice a význam stoupá z důvodu zvyšujícího přetěžování zaměstnanců duševní a fyzickou prací v zaměstnání, chemickými,

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Zajištění pracovnělékařských služeb Strana: 1 Celkem: 5 Lhůtník lékařských prohlídek Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 22. PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRO ZAMĚSTNANCE Spisový znak/ Skartační znak A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01.09.2018 Směrnice nabývá účinnosti

Více

SD - Kolejová doprava, a.s. Směrnice ředitele 2011-S-A-023-A

SD - Kolejová doprava, a.s. Směrnice ředitele 2011-S-A-023-A SD - Kolejová doprava, a.s. Lékařské prohlídky zaměstnanců Směrnice ředitele 2011-S-A-023-A Účinnost ode dne: 31. 5.2011 Nahrazuje: 23/2003 zpracovatel vydavatel schválil Funkce Inspektor BHP a PO EPN

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Vstupní a periodická ORL prohlídka pro pracovníka v riziku hluku + prachu z dřevin: - tónová audiometrie 120,-

Vstupní a periodická ORL prohlídka pro pracovníka v riziku hluku + prachu z dřevin: - tónová audiometrie 120,- C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01. 12. 2018 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy společnost NÁZEV vydává výcvikový a zkušební řád pro zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče V Plzni dne 02. 01. 2012 Č. j.: 86/2011 Opatření děkana č. 01 / 2012 Závodní preventivní péče 1. Posuzování zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče je poskytována vždy lékařem závodní preventivní

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed SMĚRNICE K PROKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU PRÁCE

Statutární město Brno, městská část Brno-střed SMĚRNICE K PROKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU PRÁCE Statutární město Brno, městská část Brno-střed SMĚRNICE K PROKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU PRÁCE Směrnice č.: 65 Bc. Petr Štika, MBA, LL. M., v.r. Vydání č.: 1 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost:

Více

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely, při posuzování a odškodňování

Více

4. V 4 se ve větě první za slovem předpisem 5 ) vkládá čárka. ve znění zákona č. 202/2017 Sb.:

4. V 4 se ve větě první za slovem předpisem 5 ) vkládá čárka. ve znění zákona č. 202/2017 Sb.: Strana 5122 Sbírka zákonů č. 436 / 2017 Částka 156 436 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

POLIKLINIKA PROSEK a.l.

POLIKLINIKA PROSEK a.l. POLIKLINIKA PROSEK a.l. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 66010111 Směrnice Č. 50/016 o zajištění pracovnělékařské služby Vydal: Jiří Dufek - ředitel společnosti Platnost od: 15.6.016 Určeno: všem

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Strana: 1 Organizační směrnice Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval:

Více

VZOR Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku

VZOR Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku VZOR Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku Poskytovatel pracovnělékařských služeb I. Smluvní strany a Zaměstnavatel II. Předmět smlouvy 1. Podle

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Přehled ověření znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny, požární ochrany a přehled některých

Více

Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova GYMNÁZIUM TIŠNOV, příspěvková organizace Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova Obsah: 1. Pravidla při podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova 2 2. Příloha č. 1

Více

BOZP, PO ŠKOLENÍ OBECNÉ INFORMACE

BOZP, PO ŠKOLENÍ OBECNÉ INFORMACE OBECNÉ INFORMACE O ŠKOLENÍ BOZP A PO SPOLEČNOST: Město Černošice 1. ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnavatele týkající se školení BOZP stanoví Zákoník práce 1) Zaměstnavatel

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.09.2016 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Schválil: 43-POR/33/2007

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

POPLACHOVÁ VÝSTRAHA FIREFLY

POPLACHOVÁ VÝSTRAHA FIREFLY UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/6 Datum vytištění: 17.09.2007 POPLACHOVÁ VÝSTRAHA FIREFLY Schválil: Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HR a HSE&Q UNIPETROL SERVICES, s.r.o Platnost od: 1.9.2007 Správce dokumentu:

Více

419/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

419/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 419/2002 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. září 2002 o osobních radiačních průkazech Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 47 odst. 7 k provedení 3 odst. 2 písm.

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

77/1965 Sb. VYHLÁŠKA

77/1965 Sb. VYHLÁŠKA 77/1965 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, ostatními

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2017, NÁVRH II VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech Citace: 419/2002 Sb. Částka: 149/2002 Sb. Na straně (od-do):

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

OBEC RADOSTOV Pracovní řád

OBEC RADOSTOV Pracovní řád OBEC RADOSTOV Pracovní řád Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění. Pracovní řád je vydán s cílem zajistit úspěšné

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Smlouva o poskytování pracovně lékařské služby

Smlouva o poskytování pracovně lékařské služby Smlouva o poskytování pracovně lékařské služby mezi Zaměstnavatelem: MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, F. Formana 13, příspěvková organizace Adresa F. Formana 251/13 700 30 OSTRAVA-DUBINA IČO: 75029821 Bankovní

Více

vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 1/5

vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 1/5 vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 1/5 Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, ostatními ústředními orgány a Ústřední radou odborů

Více

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení *

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení * *Povinné pole Jméno a Příjmení * Firma * IČ DIČ Dana Lindová Dana Lindová osoba osoba odborně odborně způsobilá způsobilá v PO v a PO v prevenci a v prevenci rizik rizik koordinátor koordinátor bezpečnosti

Více

3 4 6 / S b. VYHLÁŠKA. ze dne 13. října 2017

3 4 6 / S b. VYHLÁŠKA. ze dne 13. října 2017 3 4 6 / 2 0 1 7 S b. VYHLÁŠKA ze dne 13. října 2017 o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném

Více

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY PRA str. 1 (dřívější tzv. závodní preventivní péče) a související otázky jsou upraveny především v těchto předpisech: zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Zákon č. 373/2011 Sb. k

Zákon č. 373/2011 Sb. k 5.17.9.3. Zákon č. 373/2011 Sb. k 1. 11 2017 http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovnelekarskesluzby/zakon-c-373-slash-2011-sb-k-1-11-2017 Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb.

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

S M L O U V U O P O S K Y T O V Á N Í P R A C O V N Ě L É K A Ř S K Ý C H S L U Ž E B

S M L O U V U O P O S K Y T O V Á N Í P R A C O V N Ě L É K A Ř S K Ý C H S L U Ž E B S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í P R A C O V N Ě L É K A Ř S K Ý C H S L U Ž E B Smluvní strany: Název zaměstnavatele: IČ: se sídlem: Bank. spojení: -------------------, č.ú. ---------------/----

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

PROPUSTKY. Směrnice 694 Vydání 2 Propustky Změna 0. Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o. Platnost od: 1.11.2007. Určeno pouze pro vnitřní potřebu.

PROPUSTKY. Směrnice 694 Vydání 2 Propustky Změna 0. Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o. Platnost od: 1.11.2007. Určeno pouze pro vnitřní potřebu. UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/11 PROPUSTKY Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o. Platnost od: 1.11.2007 Správce dokumentu: Zpracovatel: UNIPETROL SERVICES, s.r.o, odbor HSE&Q Odbor ochrany areálu Určeno

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 42. SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU ZAMĚSTNANCEM V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 23. 1.

Více

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3. Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.2010 spirála zdravotnických zákon konů 2005 2003... 1994 1991

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Tomáš Neugebauer Listopad 2015

Tomáš Neugebauer Listopad 2015 Tomáš Neugebauer Listopad 2015 V druhé polovině roku 2015 došlo k mnohým zásadním změnám v požadavcích na zajištění BOZP, a to především v oblastech: nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Městská část Praha - Kunratice. GM ordinace s.r.o. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Městská část Praha - Kunratice. GM ordinace s.r.o. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 18 016 0 00 Městská část Praha - Kunratice a GM ordinace s.r.o. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Smlouva o zajišťování pracovnělékařské služby ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o zdravotních

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU VI ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Rozdílová tabulka k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. rektor Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník:

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. rektor Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Zpracoval (podpis): SMĚRNICE K ODBORNÉ PRAXI PRO STUDENTY VŠPJ Druh: Směrnice prorektora pro studium Č.j.: VSPJ/06960/2017 Oblast OŘN: OS Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval:

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Opatření děkana č. 12/2015,

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Opatření děkana č. 12/2015, Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 12/2015, kterým se stanoví bližší podmínky poskytování pracovnělékařských služeb Vypracoval: Eva Žáková,

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Preventivní prohlídky. 17.konzultační den Státní zdravotní ústav MUDr.Jaroslav Baumruk

Preventivní prohlídky. 17.konzultační den Státní zdravotní ústav MUDr.Jaroslav Baumruk Preventivní prohlídky 17.konzultační den Státní zdravotní ústav 18.10.2007 MUDr.Jaroslav Baumruk Legislativa Zákon o veřejném zdraví Zákon o veřejném zdravotním pojištění Vyhláška MZd,, ČSR, kterou se

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Střední škola, základní škola

Více