VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi Bankou a Klientem na základě smluv uzavřených v souvislosti s poskytováním Bankovních obchodů i na jednání, jehož cílem je uzavření takové smlouvy. Tyto VOP dále specifikují podmínky některých Bankovních obchodů (zejména platebních služeb) na základě smluv uzavřených mezi Bankou a Klientem a nahrazují všechny dříve vydané obchodní podmínky Banky týkající se platebních služeb, peněžních účtů, služeb přímého bankovnictví a platebních karet (to neplatí pro kreditní a charge karty). VOP se vztahují přiměřeně i na vklady na vkladních knížkách, vkladní listy a jiné formy vkladů, na něž se jinak vztahují ustanovení právních předpisů *(1) o vkladních knížkách a vkladních listech. 1.2 Nedílná součást smlouvy VOP tvoří nedílnou součást kterékoli smlouvy či jiných ujednání mezi Bankou a Klientem uzavřených v souvislosti s příslušným Bankovním obchodem za předpokladu, že na ně taková smlouva či ujednání odkazuje a VOP jsou ke smlouvě přiloženy, resp. jsou Klientovi známy. Kromě VOP se Bankovní obchody mohou řídit i Speciálními obchodními podmínkami vydanými Bankou pro jednotlivé druhy produktů a služeb. Obsahuje-li příslušná smlouva nebo Speciální obchodní podmínky nebo další dokumenty upravující práva a povinnosti smluvních stran úpravu odlišnou od VOP, má tato úprava přednost před úpravou VOP. V případě nesouladu mezi Obecnými ustanoveními VOP a ostatními ustanoveními VOP, mají přednost ostatní ustanovení VOP. 1.3 Změna VOP V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Klientovi, v návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj technologií a také s ohledem na obchodní politiku Banky, je Banka oprávněna změnit tyto VOP a další Smluvní dokumenty. Banka je v takovém případě povinna navrhnout Klientovi změnu Smluvních dokumentů v papírové formě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději dva (2) měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna Smluvních dokumentů nabýt účinnosti. Klient a Banka sjednávají nevyvratitelnou domněnku, že Klient návrh na změnu Smluvních dokumentů přijal, jestliže Banka tuto změnu Klientovi navrhla ve výše uvedeném termínu, v návrhu jej informovala o jeho právu vypovědět smlouvu dle následující věty tohoto bodu a o důsledcích neodmítnutí návrhu v níže uvedené lhůtě a Klient návrh na změnu Smluvních dokumentů před nabytím účinnosti této změny písemně neodmítl. Jestliže Klient návrh na změnu VOP nebo dalších Smluvních dokumentů odmítl, má právo příslušnou smlouvu o platebních službách do dne účinnosti změny bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. V případě, že současně s uzavřením smlouvy Banka předá Klientovi návrh na změnu Smluvních dokumentů, které nabývají účinnosti v budoucnu, platí, že ode dne účinnosti této změny je tato změna součástí předmětné smlouvy. Banka je oprávněna provést jednostrannou změnu obchodního názvu produktu nebo služby, o které je povinna informovat Klienta vhodným způsobem a bez zbytečného odkladu. Změna obchodního názvu produktu nebo služby nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, proto takovou změnu smluvní strany nepovažují za změnu smlouvy o daném produktu nebo službě. 1.4 Informace o Bance Základní údaje: Česká spořitelna, a. s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 Kontaktní údaje: informační linka Banky: telex: spdb c, spdb c, spdb c BIC/SWIFT kód Banky: GIBACZPX kód Banky pro účely platebního styku: 0800 Reuters: SPOPsp.PR Orgán dohledu: Česká národní banka sídlo: Na Příkopě 28, Praha 1 Hlavním předmětem podnikání Banky je poskytování bankovních služeb. Banka je držitelem bankovní licence dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která obsahuje také oprávnění poskytovat investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a která byla vydána Českou národní bankou, pod č.j. 2004/61/ (5) 04/2011

2 1.5 Definice pojmů Některé pojmy užívané v těchto VOP jsou z důvodu snazší orientace v textu uvedeny s velkým počátečním písmenem a jejich význam je vysvětlen v bodě 45. Vymezení pojmů. V tomto bodě VOP jsou vysvětleny i další použité termíny. 2. Prokazování totožnosti, oprávnění, zastupování 2.1 Prokazování totožnosti a právní subjektivity Klient je před uzavřením jakéhokoli Bankovního obchodu s Bankou a kdykoli o to Banka během trvání takovéhoto Bankovního obchodu požádá povinen poskytnout Bance doklad o svém založení a právní existenci, popř. z důvodů zřetele hodných údaje či informace o důvodech svého vzniku (je-li právnickou osobou) nebo prokázat svou totožnost (je-li fyzickou osobou), a to způsobem pro Banku uspokojivým. U právnických osob Banka zpravidla uznává jako doklad o právní existenci originální výpis z obchodního rejstříku, který není starší než třicet (30) dnů, úředně ověřenou kopii takového výpisu nebo jiné obdobné osvědčení o zápisu do příslušného veřejného rejstříku. Pokud dojde ke změnám v údajích o Klientovi a tyto dosud nejsou zapsány v příslušném veřejném rejstříku, je Banka oprávněna uznat tuto skutečnost za prokázanou i na základě úředně ověřeného dokladu prokazujícího tyto změny. Právnické osoby, které nepodléhají zápisu do obchodního či jiného veřejného rejstříku, prokazují svoji právní existenci dokladem o svém založení nebo odkazem na právní předpis, na jehož základě vznikly. Osoby oprávněné jednat za tyto osoby jsou povinny předložit doklad stvrzující tuto skutečnost. U zahraniční právnické osoby se použije výše uvedené ustanovení obdobně. Banka je oprávněná požadovat, aby zahraniční právnická osoba předložila doklady o právní existenci vystavené v souladu s právním řádem země, v níž byla právnická osoba zřízena, opatřené verifikační doložkou (viz bod 5.4 VOP) a s úředně ověřeným překladem. Podniká-li taková osoba na území České republiky, doloží současně i výpis z obchodního rejstříku České republiky. Pokud nepodniká, je Banka oprávněna požadovat v tomto smyslu prohlášení od zahraniční osoby. Zahraniční fyzické osoby podnikající na území České republiky předkládají doklad totožnosti, doklad o zahraničním podnikatelském oprávnění s úředně ověřeným překladem, jakož i výpis z obchodního rejstříku České republiky. Povinnost doložit výpis z obchodního rejstříku České republiky se nevztahuje na osoby, které jsou státními příslušníky států EU nebo jiných států tvořících EHP. Jde-li o uzavření Bankovního obchodu s právnickou osobou již založenou, avšak dosud nezapsanou do obchodního rejstříku, předkládá osoba jednající jménem takové právnické osoby Bance doklady o založení právnické osoby a další doklady, které si Banka vyžádá. Osoba jednající jménem Klienta je povinna náležitě prokázat své oprávnění k tomuto jednání. U fyzických osob Banka zpravidla uznává jako doklad totožnosti Klienta platný průkaz totožnosti (zejména občanský průkaz nebo u cizinců cestovní pas). U fyzické osoby jednající za právnickou osobu nebo jejím jménem se prokazuje totožnost stejným způsobem jako u Klienta - fyzické osoby. Fyzická osoba - podnikatel předkládá jako další doklad listinu osvědčující její oprávnění k podnikání nebo výpis z obchodního rejstříku, a to za stejných podmínek jako právnické osoby. 2.2 Povinné prokazování totožnosti a zjišťování dalších skutečností Banka je povinna identifikovat Klienta a požadovat prokázání totožnosti Klienta nebo osob jednajících jeho jménem v případech, kdy jí taková povinnost vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Identifikaci Klienta může na žádost Banky nebo se souhlasem Banky provést i třetí osoba. Banka vede evidenci takto získaných údajů v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Banka je oprávněna požadovat sdělení dalších skutečností souvisejících s Bankovním obchodem, a to včetně adresy a čísla telefonu, faxu, ové adresy či jiných komunikačních prostředků pro elektronickou výměnu dat Klienta. Banka je oprávněna při nedostatku součinnosti ze strany Klienta realizaci Bankovního obchodu odmítnout. 2.3 Osobní údaje Banka je povinna pro účely Bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat osobní údaje Klienta včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno. V případě, že Klient odmítne své osobní údaje poskytnout, je Banka povinna realizaci takového obchodu odmítnout *(2). Banka se zavazuje využívat osobní údaje Klienta výhradně pro identifikační účely a při nakládání s nimi plnit a dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnou právní úpravou. 2.4 Jednání Klienta Klient jedná a ve vztahu k Bance činí právní úkony sám nebo za něho jedná zástupce (pro účely VOP Oprávněná osoba viz bod 2.8 a 45. VOP). 2.5 Omezení způsobilosti k právním úkonům Při právních úkonech ve vztahu k Bance je třeba, aby Klienta - fyzickou osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo bez této způsobilosti zastupoval zákonný zástupce nebo řádně ustanovený opatrovník. Banka však není povinna ověřovat rozsah oprávnění zákonného zástupce nebo opatrovníka. 2.6 Osoby neschopné číst nebo psát Klient - fyzická osoba, který není schopen číst nebo psát, provádí písemný právní úkon ve vztahu k Bance formou úředního zápisu. Úřední zápis se nevyžaduje, pokud má takový Klient schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a pokud je schopen listinu vlastnoručně podepsat. 2.7 Plná moc Plná moc udělená Klientem zmocněnci musí být zvláštní, písemná, dostatečně určitá a podepsána osobně Klientem. Podpis Klienta musí být ověřen úředně nebo jiným pro Banku obvyklým způsobem (např. pracovníkem Banky 2

3 při projednávání Bankovního obchodu, viz rovněž bod 5. VOP). Banka provádí identifikaci zmocněnce Klienta v souladu s právními předpisy. Klient je povinen Bance bezodkladně oznámit jakoukoli změnu či zánik plné moci. V případě pochybnosti o pravosti nebo platnosti plné moci může Banka odmítnout jednat se zmocněncem Klienta, který takovou plnou moc předložil a požadovat, aby Klient udělil plnou moc před pracovníkem Banky. Banka je též oprávněna stanovit ve Sdělení podmínky pro akceptaci plné moci. 2.8 Oprávněná osoba Oprávněná osoba je osoba, která je oprávněna jednat za Klienta s Bankou v rozsahu stanoveném Klientem na základě plné moci (Podpisový vzor, zvláštní plná moc), právním předpisem či rozhodnutím příslušného orgánu (zákonný zástupce, opatrovník). Banka není povinna posuzovat, zda úkony zástupce Klienta odpovídají rozsahu jeho oprávnění svěřených mu soudem, v případě nevymezuje-li výrok soudu konkrétní rozsah oprávnění zástupce Klienta. Za Oprávněnou osobu ve smyslu tohoto bodu se nepovažuje osoba, která Bance pouze doručuje příkaz vyplněný a podepsaný Oprávněnou osobou. Klient seznámí každou Oprávněnou osobu s obsahem příslušné smlouvy. 2.9 Podpisový vzor Podpisový vzor je pro účely Bankovních obchodů zvláštním druhem plné moci, na kterém může Klient tam, kde to Banka připouští, určit osoby, které jsou oprávněny za něho jednat ve vztahu k Bance v rozsahu stanoveném v Podpisovém vzoru. Vedle těchto osob může Klient uvést na Podpisovém vzoru i sebe. Banka může vymezit úkony, ke kterým nemůže Klient udělit zmocnění na Podpisovém vzoru, ale je zapotřebí zvláštní plné moci. Oprávněná osoba provádí svůj vzorový podpis vždy na formulář Banky obvykle v přítomnosti pověřeného zaměstnance Banky, popř. se souhlasem Banky může Oprávněná osoba provést vzorový podpis i mimo Obchodní místo. V tomto případě však Klient zajistí úřední identifikaci a ověření podpisu Oprávněné osoby. Nebude-li dohodnuto jinak, může Klient určit další Oprávněnou osobu nebo naopak může oprávnění Oprávněné osoby zrušit nebo změnit na formuláři Banky. Oprávněná osoba může měnit svůj vzorový podpis nezávisle na Klientovi jen se souhlasem Banky. Jakákoliv změna Podpisového vzoru se stává účinnou a pro Banku závaznou prvním Obchodním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení nového Podpisového vzoru Obchodnímu místu, které spravuje příslušný obchodní vztah s Klientem, nebude-li dohodnuto jinak. Se zánikem smlouvy o Bankovním obchodu zanikají i zmocnění udělená k této smlouvě na Podpisovém vzoru. Vzorový podpis je písemný (grafický) projev Oprávněné osoby osobně učiněný na Podpisovém vzoru a potvrzený Bance jako vzor podpisu pro písemné příkazy předávané Bance ze strany Oprávněné osoby. Vzorový podpis slouží jako ochrana před zneužitím a Oprávněná osoba se zavazuje nepoužívat tento podpis při svých běžných záležitostech a učinit veškerá přijatelná opatření k jeho utajení a zabezpečení. Součástí vzorového podpisu může být v případech, kde to Banka připouští, i razítko. Banka v takovém případě provede pouze dispozice podepsané podle takovéhoto kompletního vzorového podpisu. Banka formulář Podpisového vzoru se vzorovými podpisy Oprávněných osob s ohledem na ochranu bankovního tajemství, ochranu osobních údajů a z bezpečnostních důvodů Klientovi nevydává. Banka i Oprávněná osoba je povinna jednat vždy tak, aby údaje na Podpisovém vzoru a jiné ochranné identifikační prvky nemohly být zneužity třetími osobami. V případě písemných dokumentů, sdělení, příkazů a dispozic přijatých od Klienta, u kterých Banka dohodla s Klientem podepisování podle vzorového podpisu uvedeného na Podpisovém vzoru, Banka ověřuje, zda se podpis na těchto dokumentech shoduje se vzorovým podpisem. Banka je oprávněna odmítnout provedení příkazu, pokud podpis na příkazu neodpovídá vzorovému podpisu vedenému v evidenci Banky, otisk razítka na příkaze neodpovídá otisku, který byl Klientem určen na Podpisovém vzoru, či překrývá podpis Oprávněné osoby (viz rovněž bod 3.3 VOP) Změna klientských údajů Klient neprodleně Bance písemně oznámí změny identifikačních a jiných klientských údajů a předloží dokumenty, popř. další informace dle vyžádání Banky, prokazující tyto změny, a to na své náklady. Nedodržení této povinnosti může Banka považovat za nedostatek součinnosti. Jedná se především o oznámení těchto změn: a) veškeré změny v údajích poskytnutých Bance v souvislosti s jakýmkoliv Bankovním obchodem, b) změny ovlivňující jeho totožnost, právní postavení nebo podpisové oprávnění, c) jakékoli skutečnosti a změny, o kterých lze odůvodněně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na Bankovní obchody (např. ztráta osobních dokladů, platebních prostředků apod.), d) jakékoli změny nebo události, o nichž se dá odůvodněně předpokládat, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Klienta plnit jeho závazky vůči Bance (např. insolvenční řízení, vstup do likvidace apod.), e) skutečnosti, které by z něj činily osobu, jež má ve smyslu Zákona o bankách k Bance zvláštní vztah. Veškeré takto oznámené změny se stávají účinnými a pro Banku závaznými k prvnímu Obchodnímu dni bezprostředně následujícímu po dni doručení příslušného oznámení na Obchodní místo, které spravuje příslušný obchodní vztah s Klientem, pokud není sjednáno jinak. Banka je povinna takto oznámené změny vyznačit ve své evidenci a nadále postupovat v souladu s těmito změnami. 3. Příkazy 3.1 Úplné příkazy Banka je povinna provést příkazy Klienta za předpokladu, že veškeré pokyny a příkazy, které Klient dal Bance, byly určité, srozumitelné, úplné a splňovaly ostatní podmínky stanovené právními předpisy a dohodou s Klientem. V opačném případě je Banka oprávněna provedení příkazu odmítnout. Banka není povinna ověřovat správnost ani úplnost Klientem uvedených údajů. 3.2 Forma příkazu Banka provádí příkazy vyhotovené na určeném nebo s Klientem dohodnutém formuláři, nosiči dat nebo schváleném komunikačním prostředku. V odůvodněných případech může Banka takový příkaz provést i tehdy, nesplní-li Klient stanovenou formu příkazu za předpokladu, že příkaz bude obsahovat náležitosti vyžadované pro daný druh příkazu. 3

4 3.3 Podepsaný příkaz Banka je povinna provést příkaz Klienta za podmínek, že se jeho podpis na příkazu shoduje s jeho vzorovým podpisem na Podpisovém vzoru a takový způsob podepisování příkazů Banka s Klientem sjednala. Pokud Banka nemá vzorový podpis k dispozici nebo neshoduje-li se podpis Klienta se vzorovým podpisem, Banka takový příkaz neprovede, nebude-li prokázáno jiným způsobem, že se jedná o podpis Oprávněné osoby. Za příkaz podepsaný Klientem se považuje i takový příkaz, který Klient opatřil jiným s Bankou dohodnutým a právním předpisům odpovídajícím způsobem např. elektronickým podpisem. 3.4 Oznámení o neprovedení příkazu Nebyl-li příkaz Klienta proveden z důvodů uvedených v bodech 3.1 až 3.3 VOP, Banka o této skutečnosti Klienta vhodným způsobem informuje. 3.5 Rušení a změny příkazů Banka není oprávněna zrušit ani změnit příkaz, který jí byl již doručen, nedohodne-li se s Klientem jinak. 3.6 Mimořádné opatření Banka je oprávněna odložit provedení Klientem požadovaného úkonu o dobu potřebnou k ověření skutečností uvedených v dokladech předaných Klientem. Na uzavření Bankovního obchodu není právní nárok a Banka je oprávněna uzavření Bankovního obchodu odmítnout bez udání důvodu. Banka může, popř. je oprávněna, z důvodů provozně technických nebo jiných, zvláštního zřetele hodných, odmítnout či neprovést příkaz Klienta. Banka je však povinna o takovém opatření předem Klienta vhodným způsobem informovat a v maximální možné míře šetřit zájmy Klienta. 4. Započtení a promlčení 4.1 Započtení Pokud Klient včas a řádně neuhradil své závazky vůči Bance, je Banka oprávněna kdykoli započíst jakékoliv své splatné peněžité pohledávky za Klientem proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Klienta za Bankou bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv, a dále bez ohledu na jejich měnu a právní vztah, ze kterého vyplývají. Započtení je možné i proti nesplatné pohledávce z účtu Klienta s tím, že případnou úhradu za předčasnou splatnost nese Klient. Klient výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započíst své splatné, Klientem řádně a včas neuhrazené, peněžité pohledávky vůči pohledávkám Klienta z kteréhokoliv účtu Klienta vedeného Bankou. Předpoklady pro jednostranné započtení stanovené ve prospěch Banky platí obdobně i pro Klienta. Banka a Klient mohou ve smlouvě o příslušném Bankovním obchodu s ohledem na jeho účel započtení pohledávky Banky proti peněžité pohledávce Klienta za Bankou vyloučit. 4.2 Zúčtovací oprávnění Banky Pokud se Klient zavázal provést v souvislosti s Bankovními obchody nebo s jinými smlouvami mezi ním a Bankou uzavřenými, či jinými právními úkony Klienta, jakoukoliv platbu ve prospěch Banky, je Banka oprávněna takovou splatnou platbu zúčtovat vůči kterémukoliv účtu Klienta a použít peněžní prostředky evidované na takovém účtu Klienta na úhradu svých splatných pohledávek za Klientem. Banka je povinna o takovém kroku Klienta vyrozumět. 4.3 Promlčecí doba Klient ve smyslu platné právní úpravy *(3) výslovně prohlašuje, že souhlasí s prodloužením promlčecí doby, po kterou je Banka oprávněna uplatnit vůči němu nároky vzniklé z jednotlivých Bankovních obchodů nebo z jiných smluv mezi ním a Bankou uzavřených, a to celkově na dobu deseti (10) let od počátku běhu promlčecí doby, vztahující se vždy zvlášť na každý takový vztah. 5. Komunikace s Bankou 5.1 Prostředky komunikace Klient a Banka používají k vzájemné komunikaci poštu nebo osobní doručování, pokud nedohodnou využívání jiných prostředků komunikace (telefon, fax, SWIFT, nebo jiné prostředky pro elektronickou výměnu dat). Pokud Klient poskytne Bance své údaje k použití jiných prostředků komunikace, Banka je oprávněna komunikovat s Klientem jejich prostřednictvím. V případě, že Klient sjedná s Bankou služby přímého bankovnictví, mohou strany komunikovat prostřednictvím komunikačních kanálů přímého bankovnictví; technické požadavky na vybavení Klienta k této komunikaci jsou uvedeny v uživatelských příručkách pro příslušné služby přímého bankovnictví. 5.2 Oznámení potvrzovaná písemně Banka je oprávněna požadovat, aby byla určitá sdělení (učiněná nikoli písemně) potvrzena do tří (3) pracovních dnů doručením jejich písemného originálu Obchodnímu místu, které spravuje daný Bankovní obchod s Klientem, není-li Bankou určeno jinak. Pokud Klient toto potvrzení neprovede, je Banka oprávněna, ale není povinna, postupovat v souladu s takovým sdělením. 5.3 Záznamy a archivace komunikace s Klientem Klient výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna zaznamenat jakoukoliv komunikaci probíhající mezi Bankou a Klientem prostřednictvím kterýchkoliv dostupných technických prostředků a archivovat veškeré tyto záznamy, jakož i kopie veškerých informací a dokumentů, které Banka obdrží od Klienta nebo třetích osob v souvislosti s jakýmkoliv Bankovním obchodem. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla záznamy komunikace s Klientem i bez dalšího předchozího upozornění, že je takové opatření činěno. Tato opatření, jejichž cílem je předcházet možným nesrovnalostem, které by mohly vzniknout nepřesným pochopením či interpretací daného úkonu nebo příkazu, slouží k ochraně zájmů Klienta i Banky. 4

5 5.4 Úřední ověření a dokumenty opatřené doložkou Apostille Banka je oprávněna požadovat, aby podpis Klienta, který nebyl učiněn před pracovníkem Banky, byl úředně ověřen. Banka je dále oprávněna požadovat, aby byla úředně ověřena shoda jakékoli kopie originálního dokumentu předkládaného Bance s jeho originálem. V případě veškerých zahraničních dokumentů, které Klient předkládá Bance, si Banka vyhrazuje právo požadovat, aby byly tyto dokumenty opatřeny vyšším ověřením (superlegalizace) nebo doložkou Apostille (podle Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z roku 1961). 5.5 Jazyk komunikace a ověřený překlad Smlouvy o Bankovních obchodech Banka uzavírá v českém jazyce, pokud se s Klientem nedohodne na uzavření smlouvy v jiném jazyce. Strany jsou povinny komunikovat v českém jazyce, pokud se Klient s Bankou nedohodnou na komunikaci v jiném jazyce. Banka však není povinna přijmout dokument vyhotovený v jiném než českém jazyce, pokud ve smlouvě s Klientem není stanoveno jinak. V ostatních případech je Banka oprávněna požadovat, aby Klient při předložení dokumentu v jiném než českém jazyce předložil Bance rovněž úředně ověřený překlad takového dokumentu do českého jazyka. 5.6 Adresy Veškerá oznámení a dokumenty Banka zasílá na adresu Klienta uvedenou v příslušné smlouvě uzavřené mezi Klientem a Bankou (popř. na adresu Klientem později oznámenou). V případě, že je mezi Klientem a Bankou sjednána pro doručování písemností u některé služby adresa odlišná, zasílá Banka tyto písemnosti na tuto adresu (korespondenční adresa). V případě, že Klient písemnosti na těchto adresách nepřebírá, je Banka oprávněna pro jejich doručení využít i jinou jí dostupnou adresu Klienta. Klient ve vlastním zájmu s ohledem na hladkou komunikaci s Bankou sdělí Bance i číslo telefonu, faxu, ovou adresu či adresu jiných elektronických prostředků, na které mu bude Banka sdělovat veškerá oznámení a případně zasílat dokumenty, a neprodleně Banku informuje o jakékoli změně těchto údajů. Veškerá oznámení a dokumenty ze strany Klienta budou zasílány Obchodnímu místu, které aktuálně spravuje příslušný Bankovní obchod s Klientem, není-li Bankou určeno jinak. Banka informuje Klienta s dostatečným časovým předstihem o změně Obchodního místa, které spravuje příslušný Bankovní obchod. 5.7 Domněnka doručení oznámení Pokud se vrátí oznámení zaslané ze strany Banky Klientovi na jeho poslední udanou adresu poštou, kurýrem nebo obdobným způsobem jako nedoručené, má se za to, že toto oznámení bylo doručeno dnem vrácení takové zásilky Bance. 5.8 Oznámení doručovaná kurýrem Pokud je jakékoliv oznámení doručováno Klientovi prostřednictvím kurýra, má se za to, že bylo doručeno v den přijetí zásilky Klientem nebo pověřeným zaměstnancem Klienta. Pokud Klient některé oznámení doručuje prostřednictvím kurýra Bance, má se za to, že bylo doručeno v den doručení zásilky do sídla Banky nebo v den přijetí zásilky pověřeným zaměstnancem Obchodního místa, které spravuje příslušný Bankovní obchod s Klientem. 5.9 Osobně přejímaná oznámení V případech, kdy bylo mezi Klientem a Bankou dohodnuto, že jakékoliv oznámení Banky určené Klientovi bude Klient přebírat v příslušném Obchodním místě a Klient takové oznámení osobně v dohodnuté lhůtě nepřevezme, je Banka oprávněna zaslat na náklady Klienta takovéto oznámení na adresy ve smyslu bodu 5.6 VOP. Tento postup neplatí pro výpisy z účtu Klienta a jiná oznámení související s účtem, která jsou ukládána v Bance dle bodu nebo 29.3 VOP Zjištěné chyby Zjistí-li Banka nebo Klient chybu v jakémkoliv sdělení, výpisu z účtu, oznámení nebo jiné informaci nebo prohlášení (s výjimkou chyb v psaní nebo chyb podobného charakteru, které nemění obsah), bezodkladně o tom druhou stranu vyrozumí. Klient je povinen zkontrolovat veškeré výpisy z účtu, oznámení nebo jakákoliv jiná sdělení a informace, které mu Banka zaslala, neprodleně po jejich obdržení a je povinen veškeré zjištěné nesrovnalosti bez zbytečného odkladu sdělit Bance. Banka bez zbytečného odkladu zjištěnou chybu či jinou nesrovnalost odstraní. Chyby způsobené Bankou odstraní Banka na vlastní náklady Dodatečné informace v případě platebních služeb Po dobu trvání smlouvy o Platebním účtu uzavřené mezi Klientem a Bankou je Banka povinna poskytnout Klientovi na jeho žádost obsah smlouvy o Platebním účtu a další informace o smlouvě o Platebním účtu (zejm. o změnách smlouvy, době jejího trvání, o právu Klienta vypovědět smlouvu, o rozhodném právu, o pravomoci a příslušnosti soudů, o mimosoudním řešení sporů mezi Bankou a Klientem a o možnosti Klienta podat stížnost České národní bance) a dále informace o Bance, o poskytované platební službě, o způsobu komunikace mezi Bankou a Klientem, o ochranných a nápravných opatřeních při poskytování platebních služeb a odpovědnosti Banky při poskytování platebních služeb, a to vše v rozsahu stanoveném Zákonem o platebním styku Dodatečné informace v případě smluv o finančních službách uzavíraných na dálku se spotřebiteli Pokud Banka s Klientem uzavře smlouvu o finančních službách s použitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Banky a Klienta, je Banka povinna dodržovat povinnosti podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. *(4) Pokud Banka Klientovi neposkytne informace stanovené Občanským zákoníkem, má Klient právo odstoupit od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne, kdy se o porušení uvedených povinností Banky dozví. Od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku má dále Klient právo odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly předány informace podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku *(5), nastal-li tento den po uzavření smlouvy. Klient nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Banka nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům. Právo 5

6 na odstoupení dále Klient nemá u smluv, z nichž byly smluvní závazky zcela splněny oběma smluvními stranami na výslovnou žádost Klienta před výkonem Klientova práva na odstoupení. Klient vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným prokazatelným způsobem na adresu Obchodního místa, které spravuje příslušný Bankovní obchod, pokud nebude dohodnuto jinak; lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty. Odstoupí-li Klient od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, Banka může po něm požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za skutečně poskytnutou službu. Banka však nebude požadovat úhradu za poskytnutou službu, pokud zahájila plnění smlouvy uzavřené na dálku před uplynutím lhůty pro odstoupení bez souhlasu Klienta nebo pokud Klienta neinformovala o částce. 6. Odpovědnost Banky 6.1 Odpovědnost Banka odpovídá za jakékoliv selhání při provádění příkazu Klienta, či za jednání, které uskutečnila na základě jiných informací předaných Klientem, nebo za splnění jiných závazků vůči Klientovi, pokud neprokáže, že takové jednání Banka nezavinila nebo pokud nemůže být za takové jednání odpovědná podle příslušných právních předpisů, těchto VOP, příslušné smlouvy s Klientem nebo obchodních zvyklostí. 6.2 Vyloučení odpovědnosti Banka není oprávněna posuzovat správnost příkazů Klienta. Banka nenese odpovědnost za žádnou chybnou transakci nebo jiné jednání, které uskuteční v souladu s příkazy Klienta. Banka neodpovídá za neposkytnutí služeb a za škody způsobené Klientům přímo či nepřímo okolnostmi stojícími mimo kontrolu, možnosti a působnost Banky, kartových společností nebo kteréhokoli z jejich partnerů, zejména přerušením dodávky energie, poruchami strojů, nefunkčností zařízení systému zpracování dat nebo přenosových linek, stávkami apod. 6.3 Zmírňující opatření Pokud nastane kterákoli situace uvedená v tomto oddílu, vyvine Banka úsilí na zmírnění veškerých nepříznivých dopadů na Klienta. 7. Ceny za služby, náklady, úroky a měnové kurzy 7.1 Ceny Za služby poskytované Bankou platí Klient Ceny podle Sazebníku platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu nebo dohodnuté v příslušné smlouvě. Banka je oprávněna vázat uzavření obchodu nebo poskytnutí služby na zaplacení Ceny nebo její části. Banka je oprávněna Ceny uvedené v Sazebníku měnit s tím, že o těchto změnách je povinna vhodným způsobem Klienta informovat a zpřístupnit aktuální znění Sazebníku ve veřejných prostorách svých Obchodních míst. Část Sazebníku, která se vztahuje k platebním službám, může Banka měnit postupem a ve lhůtách dle bodu 1.3 VOP. 7.2 Úhrada nákladů Kromě výše uvedeného Klient uhradí Bance další náklady a výdaje, které jí odůvodněně vzniknou v souvislosti s Bankovním obchodem s Klientem zejména v souvislosti s přípravou, vyhotovením a odesláním jakýchkoliv dokumentů, listin a dalších písemností týkajících se přípravy a uzavření Bankovního obchodu, jeho změny apod. 7.3 Úroky Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Banka je oprávněna jednostranně měnit své úrokové sazby v návaznosti na vývoj peněžního trhu a s přihlédnutím ke své obchodní politice. Banka změny úročení zveřejňuje ve svých Obchodních místech a na Domovské stránce Banky Úrok z prodlení Je-li Klient v prodlení se splacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči Bance vyplývajícího z Bankovního obchodu, je Banka oprávněna požadovat z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši, která je určena ve smlouvě mezi Bankou a Klientem nebo v Oznámení. Dlužná částka se úročí úroky z prodlení denně od prvého dne prodlení včetně až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky včetně. Úroky z prodlení je Banka oprávněna vyúčtovávat průběžně vždy se splatností v den vyúčtování. Uplatnění úroků z prodlení nemá vliv na oprávnění Banky požadovat po Klientovi i plnění všech ostatních závazků vůči Bance (např. Ceny, řádné úroky) a náhradu případně vzniklé škody. 7.5 Měnové kurzy U devizových transakcí Banka používá k přepočtům kurzy podle svého kurzovního lístku. Kurz valuta, příp. deviza je použit v závislosti na tom, zda jde o transakce s valutami (bankovkami) nebo devizami. Banka je oprávněna jednostranně a bez předchozího oznámení změnit vyhlášené kurzy. 8. Daně 8.1 Navýšení o daň Veškeré platby, které je Klient povinen uskutečnit na základě těchto VOP nebo kterékoli smlouvy mezi Bankou a Klientem ve prospěch Banky v souvislosti s jakýmkoliv Bankovním obchodem, musí být prosté jakýchkoliv odpočtů částek z titulu daňových či jiných povinností, s výjimkou případu, kdy se od Klienta vyžaduje takový odpočet nebo srážka na základě příslušných právních předpisů, a to včetně mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. V případě existence takového požadavku na odpočet nebo srážku daně se částka splatná Klientem zvýší 6

7 tak, aby po provedení požadovaného daňového odpočtu nebo srážky daně Banka obdržela čistou částku rovnou smluvené hodnotě, tedy s vyloučením vlivu daňových odpočtů. 8.2 Srážky daně Banka jako plátce daně provádí srážky daní v souladu s příslušnými zákony a jinými předpisy platnými v České republice kromě případů, kdy příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví jinak a Klient předloží Bance doklad o svém daňovém domicilu, který dokládá, že se na Klienta příslušná mezinárodní smlouva vztahuje. Takovým dokladem je originální potvrzení vystavené příslušným daňovým orgánem státu, ve kterém má Klient své sídlo nebo bydliště. Na žádost Klienta, na kterého se vztahuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění a který předložil doklad o daňovém domicilu, Banka zajistí, od místně příslušného správce daně, potvrzení o zaplacení daně. Banka je v této souvislosti oprávněna v přiměřeném rozsahu požadovat od Klienta i další dokumenty. PLATEBNÍ ÚČTY 9. Základní ustanovení o Platebních účtech 9.1 Zřízení Platebního účtu Smlouvou o Platebním účtu se zavazuje Banka zřídit od určité doby v určité měně Platební účet pro Klienta, přijímat na zřízený Platební účet peněžní prostředky, vyplácet z něj peněžní prostředky nebo z něj či na něj provádět jiné platební transakce. Není-li ve smlouvě o Platebním účtu sjednáno jinak, smlouva o Platebním účtu se sjednává na dobu neurčitou. Zřízení a vedení Platebního účtu není platební službou. 9.2 Služby související s vedením Platebního účtu Klient může s Bankou sjednat, změnit nebo zrušit Služby. Při převodu na jiný typ Platebního účtu sjednaná Služba nezaniká, není-li s Klientem sjednáno jinak. Poskytování Služeb lze sjednat, změnit nebo zrušit buď na základě samostatné smlouvy, anebo na základě dohody ke smlouvě o Platebním účtu (taková dohoda může být uzavřena také akceptací žádosti Klienta o poskytování, změnu nebo zrušení Služby; Banka může akceptovat žádost Klienta také tím, že začne poskytovat příslušnou Službu nebo změní podmínky poskytování Služby nebo ukončí poskytování Služby). Je-li Služba poskytována na základě dohody (včetně dohody ve formě akceptované žádosti) ke smlouvě o Platebním účtu, může být její poskytování také ukončeno dohodou stran (včetně dohody ve formě akceptované žádosti) nebo na základě výpovědi ze strany Klienta nebo Banky, přičemž podmínky výpovědi Služby jsou stejné jako podmínky výpovědi smlouvy o Platebním účtu jako celku. Pokud jsou pro poskytování Služby Bankou stanoveny zvláštní podmínky a Klient je přestane splňovat, nastávají důsledky stanovené ve Sdělení. 9.3 Pojištění pohledávek z vkladů na Platebním účtu Pohledávky Klienta vůči Bance z vkladů na Platebním účtu jsou za podmínek a v rozsahu stanoveném Zákonem o bankách pojištěny v rámci systému pojištění pohledávek z vkladů, který provozuje Fond pojištění vkladů. 10. Vedení Platebního účtu 10.1 Nakládání s Platebním účtem S Platebním účtem je oprávněn nakládat, tj. zejména uzavřít smlouvu o Platebním účtu, dohodnout změnu jejího obsahu (včetně sjednání Služby), založit a změnit Podpisový vzor, ukončit vztah založený smlouvou o Platebním účtu, jen Klient, jiná osoba jen na základě zvláštní plné moci udělené Klientem, na níž je jeho podpis úředně ověřen (úřední ověření podpisu se nevyžaduje, je-li plná moc udělena v Obchodním místě před pracovníkem Banky) Nakládání s peněžními prostředky na Platebním účtu S peněžními prostředky na Platebním účtu je oprávněn nakládat Klient a Disponující osoby. Jiné Oprávněné osoby, než Disponující osoby, mohou nakládat s peněžními prostředky na Platebním účtu jen na základě souhlasu Klienta uděleného způsobem odpovídajícím charakteru Služby poskytované v souvislosti s vedením Platebního účtu nebo zákonní zástupci Klienta, kteří Bance náležitě prokáží svoje oprávnění jednat za Klienta, nebo na základě zvláštní plné moci udělené Klientem, jehož podpis bude úředně ověřen (úřední ověření podpisu se nevyžaduje, je-li plná moc udělena v Obchodním místě před pracovníkem Banky). Takto udělená zvláštní plná moc neslouží pro opakované nakládání s peněžními prostředky na Platebním účtu, tj. nenahrazuje zmocnění udělená na Podpisovém vzoru k Platebnímu účtu, a Banka je oprávněna ji pro opakované dispozice s peněžními prostředky odmítnout. Banka je oprávněna nakládat s peněžními prostředky na Platebním účtu, stanoví-li tak právní předpis, smlouva o Platebním účtu, VOP či jiné smluvní ujednání mezi Bankou a Klientem. Bez souhlasu Klienta je Banka oprávněna odepsat peněžní prostředky v následujících případech: a) k započtení veškerých svých splatných pohledávek za Klientem nesplacených ve stanovené lhůtě a dále v rámci zúčtovacího oprávnění Banky dle bodu 4.2 VOP; b) na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného soudu nebo orgánu státní správy; c) k úhradě Cen a skutečných nákladů Banky v souvislosti s poskytovanými službami; d) k úhradě splatných úroků; e) při nedodržení podmínek záruky úhrady v případě akceptace soukromých šeků, jež byly odvedeny Bance v tržbě Klienta; f) při předložení jakéhokoli padělaného nebo pozměněného šeku; g) při neproplacení šeku tuzemskou nebo zahraniční bankou za předpokladu, že částka šeku byla již Klientovi připsána včetně poplatku této banky za podmínky, že Banka je schopna doložit potvrzení o neproplacení šeku tuzemskou nebo zahraniční bankou; h) k provedení opravného zúčtování za podmínek stanovených právními předpisy; i) při vrácení neoprávněně vyplacené penze/důchodu, připsaného na Platební účet Klienta po jeho úmrtí; j) v případě připsání avizované částky platební transakce na Platební účet Klienta, která nebyla Bance uhrazena. 7

8 10.3 Číslo a název Platebního účtu Každému Platebnímu účtu Banka přidělí číslo, které musí být uváděno spolu s názvem Platebního účtu a dalšími údaji předepsanými na formulářích Banky vždy při komunikaci mezi Klientem a Bankou. Název Platebního účtu zpravidla tvoří jméno a příjmení/obchodní firma/název Klienta a Banka je oprávněna používat tento údaj v souvislosti s vedením Platebního účtu. V případě změny čísla Platebního účtu Banka nenese odpovědnost a nepodílí se na úhradě nákladů Klienta spojených se změnou čísla Platebního účtu Účel Platebního účtu Při zřízení Platebního účtu je Klient povinen poskytnout Bance informace o tom, zda bude Platební účet sloužit pro podnikatelské účely či nikoliv, jakož i veškeré další informace, které Banka odůvodněně požaduje pro daňové či účetní účely nebo ke splnění svých dalších povinností. Platební účet nesmí být používán k jinému účelu, než ke kterému byl s Klientem sjednán. Banka může odmítnout zřízení Platebního účtu, pokud Klient odmítne uvedené informace poskytnout nebo pokud zřízení Platebního účtu není v souladu s obchodní politikou a zájmy Banky nebo pokud se odůvodněně domnívá, že zřízení a vedení Platebního účtu představuje porušení příslušných právních či jiných pro ni závazných předpisů Základní vklad a minimální zůstatek na Platebním účtu Banka je oprávněna stanovit jako jednu z podmínek pro zřízení a vedení Platebního účtu vložení základního vkladu a udržování minimálního zůstatku na Platebním účtu. Aktuální výše základního vkladu a minimálního zůstatku na Platebním účtu je stanovena pro jednotlivé Platební účty a je uvedena ve Sdělení Dostatečná výše zůstatku Klient udržuje na Platebním účtu peněžní prostředky v takové výši, aby postačovaly ke krytí platebních transakcí dle jeho příkazů a ke krytí jeho závazků vůči Bance vyplývajících ze smlouvy o Platebním účtu a současně neklesly pod výši minimálního zůstatku stanoveného pro takový Platební účet Bankou (viz bod 10.5 VOP) Čerpání peněžních prostředků Banka odepisuje peněžní prostředky z příslušného Platebního účtu na základě platebního příkazu Klienta nebo z důvodů uvedených v bodě 10.2 VOP. Banka také odepisuje z Platebního účtu Klienta peněžní prostředky ve výši platebních transakcí, které byly provedeny prostřednictvím šeku vystaveného k příslušnému Platebnímu účtu nebo odepsány v souladu s Klientovým souhlasem k inkasu. Banka je oprávněna na základě požadavku příjemce platby/inkasní společnosti a v zájmu zachování plynulého provádění trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem předaných jí Klientem provést hromadnou změnu bankovního spojení účtu příjemce jakož i dalších identifikačních údajů platby. Pokud není sjednáno jinak, Banka není povinna provést platební příkaz Klienta, není-li na Platebním účtu dostatek peněžních prostředků. Jestliže tak přesto učiní a Klientovi tak vznikne debetní zůstatek na Platebním účtu, je Banka oprávněna vyrovnat tento debetní zůstatek z prostředků došlých na Platební účet i bez dalšího příkazu Klienta. Pokud vzniklý debetní zůstatek nelze vyrovnat tímto způsobem, je Klient povinen tento debetní zůstatek vyrovnat na první požádání Banky Měna Platebního účtu, konverze Veškeré operace na Platebních účtech se provádějí a zúčtovávají v měně, ve které je veden příslušný Platební účet. Transakce v jiné měně, než ve které Banka vede Platební účet, Banka přepočítává do měny, ve které je Platební účet veden (konverze). U devizových transakcí s konverzí jedné cizí měny do jiné cizí měny Banka provádí přepočet prostřednictvím koruny české. Za konverzi je Klient povinen Bance uhradit Cenu podle Sazebníku platného v den provedení konverze. Banka zpravidla nepřijímá mince v cizí měně. Banka provádí konverzi na základě směnných kurzů vyhlášených Bankou prostřednictvím kurzovního lístku. Směnné kurzy vyhlášené Bankou jsou založeny na referenčních směnných kurzech. Banka je oprávněna jednostranně a bez předchozího oznámení změnit vyhlášené směnné kurzy, pokud je změna založena na změně referenčních směnných kurzů. Informace o změněném směnném kurzu Banka zpřístupní na Domovské stránce Banky nejpozději k okamžiku, kdy se změněný směnný kurz stal účinným. U devizových transakcí s konverzí jedné měny do jiné, jejichž protihodnota v české měně převyšuje limit stanovený Bankou v jejím platném kurzovním lístku, zúčtuje Banka transakci kurzem stanoveným pro nadlimitní konverze. To neplatí pro Kartové transakce a další platební transakce uvedené ve Sdělení. Při zrušení Platebního účtu v cizí měně je Banka oprávněna vyplatit zůstatek i v jiné měně, než byla měna Platebního účtu, pokud její provozní podmínky neumožňují výplatu v měně Platebního účtu. Protihodnotu mincí Banka vyplácí v české měně. V případě zániku měny, ve které je Platební účet veden, převede Banka zůstatek Platebního účtu k datu zániku zanikající měny do nástupnické měny a dále jej povede v nástupnické měně s tím, že o provedené změně Klienta předem informuje vhodnou formou Úročení zůstatku na Platebním účtu Banka úročí kreditní zůstatky a debetní zůstatky (tj. smluvně nesjednané přečerpání peněžních prostředků) na Platebním účtu, pokud je příslušná úroková sazba stanovena v platném Oznámení nebo se na ní písemně dohodne s Klientem. Úrokové sazby uplatňované ve vztahu k Platebním účtům a/nebo platebním transakcím jsou stanoveny v Oznámení nebo sjednány s Klientem a mohou být založeny na referenčních úrokových sazbách. Referenční úrokové sazby jsou vymezeny v Oznámení. Banka je oprávněna jednostranně a bez předchozího oznámení změnit úrokové sazby vyhlášené v Oznámení, jestliže jde o změnu založenou na změně referenční úrokové sazby, přičemž změněné úrokové sazby Banka zpřístupní ve svých Obchodních místech a na Domovské stránce Banky s dostatečným předstihem před účinností změny, případně bez zbytečného odkladu poté, co se stala změněná úroková sazba účinnou. Banka připisuje úroky ve prospěch Platebního účtu ve lhůtách sjednaných dále ve VOP či ve smlouvě o Platebním účtu. V odůvodněných případech může Banka dohodnuté období pro připsání úroků zkrátit; Banka je povinna o tom Klienta 8

9 informovat. Úročení peněžních prostředků došlých ve prospěch Platebního účtu začíná běžet v den, kdy byly peněžní prostředky připsány ve prospěch Platebního účtu. Úročení peněžních prostředků odepsaných na vrub Platebního účtu končí v den, který předchází dni odepsání těchto prostředků z Platebního účtu. Úroky jsou splatné následující Obchodní den po jejich připsání, v případě skončení účinnosti smlouvy o Platebním účtu a zrušení Platebního účtu v den jeho zrušení. Úročení kreditních a debetních zůstatků na Platebním účtu se provádí na základě skutečného počtu dní a roku o třista šedesáti (360) dnech nebo takové jiné délky roku, která je stanovena pro vybrané zahraniční měny, nebo je obvyklá pro příslušný produkt Banky. V případě smluvně nesjednaného přečerpání peněžních prostředků uložených na Platebním účtu úročí Banka vzniklý debetní zůstatek úrokem ve výši stanovené v Oznámení platném v den vzniku debetního zůstatku Zúčtování Cen Částku představující úhradu Cen a uhrazovaných výdajů a nákladů Banky odepíše Banka přímo z příslušného Platebního účtu Klienta. Plní-li Banka povinnosti vyplývající z právních předpisů (např. výkon rozhodnutí), je povinna odložit úhradu Cen, výdajů a nákladů Banky z Platebního účtu Klienta až po splnění její zákonné povinnosti. Zúčtování Cen Banka provede i v případě, že tím na Platebním účtu vznikne debetní zůstatek, tj. částka nekrytá vkladem na Platebním účtu. Klient je povinen vyrovnat všechny dlužné částky, včetně debetního zůstatku, okamžitě na první požádání Banky Výpisy z Platebního účtu Banka je povinna informovat Klienta o zůstatku peněžních prostředků na Platebním účtu a obratech za dohodnuté kalendářní období, a to formou výpisu z Platebního účtu předávaného Klientovi sjednaným způsobem a za předpokladu, že v dohodnutém období byl na Platebním účtu realizován jakýkoliv obrat. Pokud Banka z technických důvodů neuvede ve výpisu z Platebního účtu obraty uskutečněné v závěru dohodnutého období, uvede je ve výpisu z Platebního účtu za další období a při výpočtu úroků souvisejících s těmito obraty vychází z data, kdy k těmto obratům skutečně došlo. Banka není povinna vedle sjednaného řádného výpisu vyhotovovat zvláštní výpis z Platebního účtu obsahující pouze informaci o zůstatku peněžních prostředků na Platebním účtu ke konci kalendářního roku, resp. ke konci sjednané doby pro připsání úroků. Sjednaná frekvence vyhotovování výpisů z Platebního účtu může mít dopad na vyhotovení výpisu, resp. na jeho technologické označení. Forma výpisu z Platebního účtu odpovídá běžně používané technologii v Bance. Výpisy z Platebního účtu jsou standardně vyhotovovány v tištěné podobě. Klient a Banka mohou dle typu daného Platebního účtu sjednat vyhotovování a předávání výpisů z Platebního účtu i v elektronické podobě, přičemž základním předpokladem pro převzetí výpisu z Platebního účtu Klientem, tj. pro stažení vystaveného souboru s výpisem z Platebního účtu, je sjednání a aktivování příslušné služby přímého bankovnictví Klientem pro daný Platební účet. Bude-li sjednán výpis v elektronické podobě či dohodnuto osobní přejímání výpisů z Platebního účtu v Obchodním místě, které vede Platební účet, a nebudou-li takovéto výpisy z Platebního účtu převzaty do tří (3) měsíců ode dne následujícího po jejich vyhotovení, je Banka oprávněna provést jejich likvidaci, a to i dalších ve smyslu tohoto bodu uložených oznámení. K vyzvedávání výpisů z Platebního účtu včetně uložených oznámení jsou kromě Klienta oprávněny i Oprávněné osoby. Pokud se výpis z Platebního účtu zasílaný poštou na sjednanou adresu Bance vrátí jako nedoručitelný, není Banka povinna zasílat výpisy z Platebního účtu na sjednanou adresu a je oprávněna jednostranně změnit sjednaný způsob předávání výpisů z Platebního účtu na přejímání v Obchodním místě, které vede Platební účet. Na takto uložené výpisy z Platebního účtu se pak vztahují výše uvedená pravidla pro vyzvedávání výpisů z Platebního účtu a jejich likvidaci po stanovené době, jakož i uplatnění Ceny dle Sazebníku. Způsob doručování, sjednaný pro výpisy z Platebního účtu, využívá Banka po dobu trvání smlouvy o Platebním účtu též pro doručování jiných oznámení Banky Klientovi, není-li sjednáno s Klientem jinak. Na výpisu z Platebního účtu, případně na jiném oznámení, sděluje Banka další důležité informace, zejména informace o změnách VOP, Speciálních obchodních podmínek, Sazebníku apod. Banka je povinna na žádost Klienta vystavit duplikáty Bance dostupných výpisů z Platebního účtu, v ostatních případech Banka vyhotoví jako náhradu výpis obratů. Za vyhotovení duplikátu výpisu z Platebního účtu nebo výpisu obratů je Banka oprávněna účtovat Cenu dle Sazebníku. Jsou-li požadavky Klienta nad běžný rámec daný povahou věci, množstvím, uhradí Klient i další náklady spojené s vystavením takových dokumentů. V případě úmrtí Klienta je Banka oprávněna omezit zasílání výpisů z Platebních účtů za účelem snížení nákladů na straně dědiců Klienta. 11. Zánik smlouvy o Platebním účtu, úmrtí Klienta 11.1 Výpověď smlouvy o Platebním účtu Klientem Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o Platebním účtu písemně i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi Bance a končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byla Bance doručena. Klient je rovněž oprávněn vypovědět smlouvu o Platebním účtu písemně i bez uvedení důvodu v souladu s pravidly České bankovní asociace upravujícími přechod klientů z jedné banky do druhé (tzv. mobilita klientů ) Výpověď smlouvy o Platebním účtu Bankou Banka je oprávněna vypovědět smlouvu o Platebním účtu písemně i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba počíná běžet ode dne doručení výpovědi Klientovi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Klientovi. Banka je oprávněna vypovědět smlouvu o Platebním účtu i s delší výpovědní dobou než je uvedeno v předchozí větě. Výpověď smlouvy o Platebním účtu Banka zasílá na adresu trvalého 9

10 pobytu/sídla Klienta. V případech zvláštního zřetele hodných je Banka oprávněna využít i jinou jí dostupnou adresu Klienta Dohoda Klient a Banka mohou ukončit účinnost smlouvy o Platebním účtu k sjednanému datu též písemnou dohodou Uplynutí doby Pokud byla smlouva o Platebním účtu sjednána na dobu určitou, účinnost smlouvy o Platebním účtu zaniká uplynutím sjednané doby. Klient je oprávněn vypovědět i smlouvu o Platebním účtu uzavřenou na dobu určitou, a to s výpovědní dobou, jejíž běh počíná ode dne doručení výpovědi Bance a končí ke konci kalendářního měsíce, v němž byla Bance doručena Odstoupení Od smlouvy o Platebním účtu lze odstoupit v případech podstatného porušení smluvních povinností. Za podstatné porušení smluvních povinností Klientem se považuje zejména nepovolené přečerpání peněžních prostředků na Platebním účtu Klientem nebo prodlení Klienta s úhradou Cen. Plnění poskytnuté před odstoupením od smlouvy o Platebním účtu není povinna žádná smluvní strana vrátit. Odstoupením od smlouvy o Platebním účtu není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy o Platebním účtu, ani povinnost smluvních stran uhradit další peněžité závazky, které vznikly před odstoupením od smlouvy o Platebním účtu (např. úroky nebo Ceny). V případě odstoupení od smlouvy o Platebním účtu Bankou nabývá odstoupení účinnost dnem, kdy se Banka dozvěděla o doručení odstoupení Klientovi Vypořádání vzájemných pohledávek Před ukončením účinnosti smlouvy o Platebním účtu (a není-li to možné, tak neprodleně po ukončení účinnosti smlouvy o Platebním účtu) jsou Klient a Banka povinni vypořádat své vzájemné pohledávky a závazky z ní vyplývající. Tím není dotčeno právo Banky na úhradu pohledávek vzniklých za trvání smluvního vztahu, o nichž se Banka dozvěděla po skončení účinnosti smlouvy o Platebním účtu. Klient vrátí Bance všechny platné platební prostředky a tiskopisy šeků vydané k Platebnímu účtu, Banka zruší veškeré Služby související s Platebním účtem Nespecifikovaný způsob vypořádání zůstatku Není-li s Klientem sjednán způsob vypořádání zůstatku na Platebním účtu a Klient Bance nesdělí, jak má být se zůstatkem na Platebním účtu naloženo po zrušení Platebního účtu, je Banka povinna tento zůstatek Platebního účtu dále vést v evidenci bez dalšího úročení, a to až do uplynutí promlčecí lhůty pro výplatu peněžních prostředků s tím, že za první den běhu promlčecí lhůty se považuje den ukončení smluvního vztahu. Banka má nárok na úhradu nákladů spojených s úschovou zůstatku peněžních prostředků Úmrtí Klienta Úmrtím Klienta smlouva o Platebním účtu nezaniká, s výjimkou uvedenou ve druhém odstavci toho bodu. Banka pokračuje v provádění platebních transakcí na základě příkazů, které byly předány před úmrtím Klienta. Jestliže se Banka hodnověrně dozví, že Klient zemřel, zastaví následujícím dnem ty platební transakce z účtu, u kterých Klient stanovil, že po jeho smrti v nich nemá Banka pokračovat, resp. k nejbližšímu možnému datu pro zrušení daného typu trvalého příkazu/souhlasu s inkasem (např. SIPO). Plná moc udělená Klientem na Podpisovém vzoru k nakládání s peněžními prostředky na Platebním účtu jeho smrtí nezaniká, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že má trvat pouze za života Klienta. Je-li Bance hodnověrně doloženo, že byl ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat Platební účet zemřelého Klienta, má práva a povinnosti majitele účtu a Banka se řídí jeho příkazy. V případě, že do práv a povinností Klienta ze smlouvy o Platebním účtu vstupuje více dědiců, nakládají dědicové s peněžními prostředky na Platebním účtu společně, nedohodnou-li se s Bankou jinak. Plná moc k nakládání s peněžními prostředky na Platebním účtu udělená Klientem do úmrtím Klienta zaniká dnem následujícím po dni, kdy se Banka hodnověrně dozvěděla o úmrtí Klienta, pokud Klient nestanovil, že takto udělená plná moc má trvat i po jeho smrti. Plná moc, ve které Klient určil více než jednu osobu oprávněnou jednat za něho ve vztahu k Bance ve stanoveném rozsahu, má charakter společné plné moci ve smyslu Občanského zákoníku. *(6) Smlouva o Platebním účtu zaniká Obchodním dnem následujícím po dni: v němž se Banka věrohodným způsobem dozví o úmrtí majitele účtu, pokud k tomuto dni vykazoval účet debetní či nulový zůstatek nebo ke kterému na účtu, u něhož bylo Bance věrohodným způsobem oznámeno úmrtí majitele účtu, vznikl debetní nebo nulový zůstatek. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, pokud debetní zůstatek na Platebním účtu vznikl z titulu kontokorentního úvěru poskytnutého fyzické osobě - podnikateli. BĚŽNÉ, VKLADOVÉ a ÚVĚROVÉ ÚČTY 12. Osobní účet České spořitelny 12.1 Charakteristika Osobního účtu České spořitelny Osobní účet České spořitelny (dále jen Osobní účet ) je jedním z druhů Platebních účtů zřizovaných Bankou na základě uzavřené smlouvy s Klientem. Osobní účet není určen pro podnikání Varianty Osobního účtu Banka nabízí Osobní účet ve variantách dle věku a postavení (statutu) Klienta. Změna varianty Osobního účtu může být provedena také na základě žádosti Klienta akceptované Bankou. Banka může akceptovat žádost Klienta také tím, že začne pro něj vést požadovanou variantu Osobního účtu. Banka může nabízet i jiné varianty Osobního účtu dle své obchodní nabídky. 10

11 12.3 Služby k Osobnímu účtu K jednotlivým variantám Osobního účtu je možné sjednat související Služby, z nichž některé jsou nabízeny výhradně k příslušným variantám Osobního účtu. U některých Služeb k Osobnímu účtu může být předpokladem pro jejich využití existence jiné aktivované Služby. Přehled Služeb, podmínky a způsob jejich sjednání je uveden ve Sdělení. Banka je oprávněna Sdělení doplňovat a měnit s tím, že taková změna je platná a účinná ke dni nabytí účinnosti změny Sdělení. V případě, že změny Sdělení jsou změnou obsahu smluvního vztahu s Klientem, je Banka povinna postupovat obdobně dle bodu 1.3 VOP. Informace k uplatňování Cen u Osobních účtů a Služeb k nim jsou uvedeny v Sazebníku. Další podmínky poskytování některých Služeb mohou být uvedeny v rámcové smlouvě mezi Bankou a příslušnou pojišťovnou nebo jiným poskytovatelem Služby, přičemž pro režim Služby je vždy platná poslední verze rámcové smlouvy Úročení zůstatku na Osobním účtu Banka úročí peněžní prostředky na Osobním účtu (kreditní zůstatky) roční úrokovou sazbou pro běžný režim úročení stanovovanou a vyhlašovanou Bankou pro Osobní účet v Oznámení, nebude-li s Klientem sjednáno speciální úročení. Banka se zavazuje připsat úroky z peněžních prostředků na Osobním účtu ve prospěch Osobního účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. 13. Sporožirový účet Sporožirový účet je jedním z druhů Platebních účtů zřizovaných Bankou na základě uzavřené smlouvy s Klientem. Sporožirový účet není určen pro podnikání. Klient, který má uzavřenou smlouvu o sporožirovém účtu, jenž není Osobním účtem, může požádat o Služby, které jsou poskytovány výhradně k Osobnímu účtu (viz bod 12.3 VOP). Akceptací takové žádosti Bankou zaniká povinnost Banky plnit dříve sjednané podmínky pro vedení sporožirového účtu a nastupuje povinnost vést účet dle podmínek platných pro Osobní účet, včetně podmínky pro úročení peněžních prostředků na Osobním účtu. Je-li ke dni akceptace žádosti evidován na sporožirovém účtu Kontokorent s roční periodicitou vyúčtování úroků, pak se ode dne akceptace žádosti mění periodicita vyúčtování úroků z takového Kontokorentu z roční na měsíční s tím, že tyto úroky budou splatné k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a Banka je oprávněna je tentýž den připsat k jistině příslušného Kontokorentu. Bylo-li ke sporožirovému účtu sjednáno X konto, Program Student+, Výhodný program, Komplexní program, účet Senior či Exclusive konto, zaniká toto ujednání ke dni bezprostředně předcházejícímu dni akceptace žádosti. Nadále však zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle Podpisového vzoru, udělené příkazy apod.) a Služby, včetně čísla a měny původního sporožirového účtu. 14. Kontokorent na Osobním účtu a sporožirovém účtu 14.1 Smlouva o Kontokorentu Není-li ve smlouvě o Kontokorentu výslovně sjednáno jinak, uplatní se tato ustanovení o Kontokorentu pouze pro Klienty, kteří jsou Spotřebiteli, a pouze ve vztahu k Osobnímu účtu nebo sporožirovému účtu Změny výše sjednaného limitu Kontokorentu (Limit management) Limitem Kontokorentu se podle kontextu rozumí výše úvěru sjednaná ve smlouvě o Kontokorentu nebo aktuální výše Kontokorentu, v důsledku navýšení nebo snížení limitu. V rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy je Banka oprávněna kdykoli měnit výši sjednaného limitu Kontokorentu způsobem a za podmínek stanovených dále v tomto bodě; o změně limitu bude Klient vždy informován vhodným způsobem. Banka je oprávněna dle vlastního uvážení kdykoli zvýšit sjednaný limit Kontokorentu s tím, že zvýšení limitu bude Bankou provedeno v případě, že s tímto zvýšením nevysloví Klient písemný nesouhlas ve lhůtě do dvaceti (20) dnů od doručení oznámení o zvýšení limitu Bankou. Banka je oprávněna dle vlastního uvážení kdykoli snížit sjednaný limit Kontokorentu v důsledku porušení smlouvy o Kontokorentu, umožňuje-li smlouva o Kontokorentu takový postup, a dále pokud průměrná výše měsíčního kreditního obratu na Platebním účtu, ke kterému je Kontokorent sjednán, vypočtená za období tří (3) bezprostředně po sobě následujících kalendářních měsíců nedosáhne alespoň padesáti (50) % limitu Kontokorentu, anebo s přihlédnutím ke skutečnému využívání Kontokorentu Klientem, a to i v případě, že nedojde k porušení smlouvy o Kontokorentu ani k výše uvedenému případu nedostatečného kreditního obratu. K takovému snížení sjednaného limitu Kontokorentu dojde s účinností od doručení oznámení o tomto snížení, není-li v příslušném oznámení stanoveno pozdější datum účinnosti snížení limitu. Pokud nastane kterákoliv ze situací, při nichž je Banka oprávněna uplatnit jak postup spočívající ve snížení sjednaného limitu Kontokorentu, tak rovněž ukončit smlouvu o Kontokorentu jiným způsobem v ní uvedeným, zejména prohlásit Kontokorent za splatný či vypovědět smlouvu o Kontokorentu, je Banka oprávněna rozhodnout dle vlastního uvážení, který z uvedených postupů uplatní Splatnost úroků z Kontokorentu a Cen Splatné úroky a Ceny se započítávají do limitu Kontokorentu, a to v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny z kladného zůstatku příslušného Platebního účtu, ke kterému je Kontokorent sjednán. Nepostačuje-li limit Kontokorentu k započtení úroků a Cen, je Banka oprávněna jejich započtení provést i v případě, že tímto vznikne nepovolený debetní zůstatek na příslušném Platebním účtu, ke kterému je Kontokorent sjednán. Úroky z Kontokorentu jsou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a Banka se zavazuje je tentýž den připsat k jistině Kontokorentu. Banka se zavazuje vzájemně zúčtovávat všechny platby ve prospěch a k tíži Platebního účtu, ke kterému je Kontokorent sjednán, stejným způsobem jako na Osobním účtu nebo sporožirovém účtu, ke kterému není Kontokorent poskytován. 11

12 14.4 Oprávnění čerpat Kontokorent Klient je oprávněn čerpat Kontokorent průběžně, přičemž se zavazuje nepřekročit limit Kontokorentu. Právo Klienta čerpat Kontokorent zaniká smrtí Klienta a nepřechází na dědice Informační povinnost Klienta Klient se zavazuje po celou dobu trvání úvěrového vztahu založeného smlouvou o Kontokorentu sdělovat Bance veškeré změny týkající se údajů uvedených ve smlouvě o Kontokorentu, jinak odpovídá za škodu vzniklou Bance v důsledku nedodržení této povinnosti Případy porušení smlouvy o Kontokorentu Za porušení smlouvy o Kontokorentu se považují následující skutečnosti: a) prokázala se nepravdivost nebo neúplnost některého z prohlášení Klienta ve smlouvě o Kontokorentu nebo v jiném dokumentu předaném Bance v souvislosti se smlouvou o Kontokorentu; b) Klient se dostal do prodlení s úhradou kteréhokoli z peněžitých závazků ze smlouvy o Kontokorentu; c) došlo ke vzniku nepovoleného debetního zůstatku na Platebním účtu, ke kterému je Kontokorent sjednán Jiné závažné skutečnosti Za jinou závažnou skutečnost se považuje, bez ohledu na příčinu jejího vzniku, kterákoli z dále uvedených skutečností, pokud by taková skutečnost mohla mít nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit závazky ze smlouvy o Kontokorentu: a) proti Klientovi je vedeno či hrozí insolvenční řízení; b) Banka obdrží usnesení soudu, exekuční příkaz či obdobné rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu; c) Klient se dostal do prodlení s plněním smluvního závazku či povinnosti vyplývající z právního předpisu; d) Klient se dostal do prodlení s plněním některého ze svých peněžitých závazků vůči třetí osobě; e) po uzavření smlouvy o Kontokorentu nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta, které by podle odůvodněného názoru Banky mohlo ohrozit plnění závazků Klienta vůči Bance ze smlouvy o Kontokorentu Následky porušení smlouvy o Kontokorentu Pokud Banka zjistí jedno nebo více porušení smlouvy o Kontokorentu podle bodu 14.6 VOP nebo jinou závažnou skutečnost podle bodu 14.7 VOP, pak s přihlédnutím k jejich závažnosti a ostatním okolnostem je podle vlastní úvahy oprávněna uplatnit opatření uvedená níže v tomto bodě nebo v bodě 14.9 VOP, samostatně či souběžně, najednou či postupně; Banka Klientovi neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s uplatněním kteréhokoli z těchto opatření. Za tímto účelem je Banka zejména oprávněna: a) pozastavit či odmítnout s konečnou platností právo Klienta čerpat Kontokorent; o tomto opatření Klienta písemně informuje; b) snížit limit Kontokorentu s účinností od doručení oznámení o tomto snížení, není-li v příslušném oznámení stanoveno pozdější datum účinnosti snížení limitu; c) prohlásit Kontokorent a veškeré další dosud nesplatné pohledávky z Kontokorentu nebo jejich část za okamžitě splatné; oznámení o tomto opatření odešle nejpozději v den jeho realizace. Klient je povinen uhradit své splatné závazky v termínu Bankou stanoveném; neuhradí-li je, dostává se do prodlení; d) vypovědět smlouvu o Kontokorentu s účinností ke dni doručení výpovědi Klientovi. V případě, že bude výpověď vrácena Bance zpět jako nedoručitelná, zaniká smlouva o Kontokorentu dnem vrácení zásilky Bance. Neuvede-li Banka ve výpovědi pozdější lhůtu, je Klient povinen nejpozději v den účinnosti výpovědi uhradit Bance veškeré pohledávky ze smlouvy o Kontokorentu Postup v případě nepovoleného debetního zůstatku na Platebním účtu Nepovolený debetní zůstatek vzniká na Platebním účtu, ke kterému je Kontokorent sjednán, překročením limitu Kontokorentu nebo nesplacením Kontokorentu ve stanovené lhůtě. Banka je oprávněna z nepovoleného debetního zůstatku účtovat Klientovi úroky ve výši stanovené v Oznámení platném v den vzniku debetního zůstatku. 15. Běžný účet Banka může dle své nabídky zřídit běžné účty s různými podmínkami, které jsou specifikovány ve smlouvách o běžných účtech, případně ve Sdělení nebo ve Speciálních obchodních podmínkách. Na běžné účty, které nejsou Platebními účty, se přiměřeně vztahují ustanovení těchto VOP o Platebních účtech a Platebním styku. 16. Vkladový účet Banka může dle své nabídky zřídit vkladové účty s různými podmínkami, které jsou specifikovány ve smlouvách o vkladových účtech, případně ve Sdělení nebo ve Speciálních obchodních podmínkách. Na vkladové účty, které nejsou Platebními účty, se přiměřeně vztahují ustanovení těchto VOP o Platebních účtech a Platebním styku. Platebním účtem jsou pouze ty vkladové účty, u kterých je sjednáno, že slouží také k provádění platebních transakcí. 17. Úvěrový účet Úvěrové účty vedené Bankou v souvislosti s poskytovaným úvěrem nejsou Platebními účty, vyjma účtů vedených k evidenci úvěru čerpaného prostřednictvím kreditní karty. 18. Kartový účet Kartový účet je jedním z druhů Platebních účtů, který Banka zřídí Klientovi v okamžiku schválení žádosti o vydání předplacené Karty, nebo na základě žádosti o vydání kreditní nebo charge Karty v okamžiku schválení limitu úvěru. Podmínky jsou specifikovány ve smlouvách, resp. ve Speciálních obchodních podmínkách. 12

13 PLATEBNÍ KARTY 19. Vydání Karty Banka je oprávněna stanovit vlastní podmínky pro vydání Karty, ale je přitom povinna dodržovat a řídit se podmínkami kartových společností Žádost o Kartu Banka vydává Karty dle své aktuální nabídky, a to na základě smlouvy s Klientem nebo žádosti podané Klientem, příp. Disponující osobou, která je k tomu zmocněná Držitel Karty Klient je povinen zajistit, aby se každý Držitel Karty seznámil s podmínkami a pravidly pro používání Karty, včetně uživatelské příručky, ve které jsou uvedeny další instrukce a informace související s používáním Karty. Klient souhlasí, že prostřednictvím Karty může Držitel Karty disponovat s peněžními prostředky na Platebním účtu do výše povolených limitů, maximálně do výše zůstatku na Platebním účtu, nebylo-li mezi Bankou a Držitelem Karty nebo Bankou a Klientem dohodnuto jinak. Uživatelská příručka není součástí smlouvy Převzetí Karty Pokud Klient nebo Držitel Karty přebírá Kartu v Obchodním místě, zasílá Banka osobní identifikační číslo (dále jen PIN ) Držiteli Karty na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o vydání Karty obyčejnou poštovní zásilkou ve speciální obálce Banky. Banka Držiteli Karty nevydá Kartu dříve, než tento obdrží PIN a při převzetí Karty v Obchodním místě, které si zvolil k převzetí Karty, písemně potvrdí, že obdržel PIN v neporušené obálce. Pokud Banka umožní i jiný způsob doručení PIN (např. prostřednictvím SMS), může být Bankou Držiteli Karty vydána Karta dříve, než obdrží PIN. V případě, že Klient nebo Držitel Karty nepřevezme Kartu způsobem, který si zvolil, do tří (3) měsíců ode dne, kdy ji Banka připravila k převzetí, je Banka oprávněna Kartu zlikvidovat. Klient nemá v takovém případě nárok na vrácení ceny zaplacené v souvislosti s vydáním Karty. Pokud byla v žádosti o vydání Karty zvolena možnost: zaslání Karty na tuzemskou korespondenční adresu, zasílá Banka Držiteli Karty Kartu obyčejnou poštovní zásilkou a PIN doporučeně do vlastních rukou nebo jiným dohodnutým způsobem; expresního vydání Karty, zašle Banka Kartu a PIN dvěma různými kurýrními službami; zaslání Karty na adresu v zahraničí, zašle Banka Kartu kurýrní službou a PIN doporučeně. Držitel Karty podepíše Kartu na podpisový proužek tak, aby byla zaručena stálost podpisu, a to bezprostředně po jejím obdržení. Držitel Karty aktivuje Kartu dle instrukce Banky zaslané spolu s Kartou, případně sdělené prostřednictvím informační linky Banky Ukončení vydávání určitého typu Karty Banka je oprávněna z důvodu ukončení vydávání určitého typu Karty, rozšíření funkčnosti Karty nebo přechodu na jiný typ Karty vyrobit pro Držitele Karty jiný typ Karty. 20. Používání Karty 20.1 Nakládání s peněžními prostředky na Platebním účtu prostřednictvím Karty Klient se může dohodnout s Bankou, že s peněžními prostředky na Platebním účtu bude Klient a Oprávněné osoby určené Klientem nakládat prostřednictvím Karty. V takovém případě dává Klient pokyn Bance, aby na vrub jeho Platebního účtu, ke kterému byla Karta vydána, zúčtovala všechny oprávněné závazky vyplývající z používání Karty Použití Karty Kartu používá oprávněný Držitel Karty v době její platnosti a v souladu s platnými podmínkami. Držitel Karty dodržuje všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti Karty a prostředků, které umožňují její používání, např. PIN nebo jiný kód. Klient a Banka se dohodli, že prostředky, které umožňují používání Karty a ve spojení s informacemi uloženými na Kartě, jsou unikátními údaji (např. PIN nebo jiný kód), jsou-li připojeny k datové zprávě, jsou považovány za elektronický podpis ve smyslu platné právní úpravy. *(7) Mezinárodní Kartu je Držitel Karty povinen používat v souladu s platnými právními předpisy v té zemi, ve které Kartovou transakci uskutečňuje. Karty vydané ke služebním účelům slouží k úhradě služebních výdajů Transakční limity u Kartových transakcí Držitel Karty provádí Kartové transakce v rámci povolených standardních transakčních limitů uvedených ve Sdělení, avšak pouze do výše zůstatku peněžních prostředků na Platebním účtu, nebylo-li mezi Bankou a Držitelem Karty dohodnuto jinak, anebo nestanoví-li tyto VOP jinak. Standardní transakční limity stanovené Bankou je Banka oprávněna jednostranně měnit. O takové změně je Klient informován Bankou způsobem dle bodu 1.3 VOP. Klient nebo Držitel Karty, který je současně Disponující osobou, může po dohodě s Bankou standardní transakční limity měnit Ověření totožnosti Držitele Karty Realizace Kartové transakce může být prodejním nebo výplatním místem odmítnuta v případě pochybností, že předkladatel Karty je oprávněným Držitelem Karty. V takovém případě může být Držitel Karty prodejním nebo výplatním místem požádán o předložení průkazu totožnosti k ověření, že je oprávněným Držitelem Karty Kartové transakce prostřednictvím ATM Banka nezaručuje Držiteli Karty výplatu jím požadované částky pouze jedním výběrem z ATM a splní svoji povinnost vyplatit požadovanou částku okamžikem vydání hotovosti prostřednictvím ATM (možnost volby částky pro jednotlivé výběry a způsob vydání hotovosti jsou ovlivněny typem ATM). 13

14 V případě zadržení Karty z technických důvodů nebo z důvodu chybné manipulace Držitele Karty v ATM kontaktuje Držitel Karty telefonicky informační linku Banky a řídí se pokyny operátora. Neobdrží-li Držitel Karty stvrzenku o důvodu zadržení Karty, požádá zároveň o zákaz na Kartu z technických důvodů Zvláštní ustanovení o odpovědnosti u Kartových transakcí Banka neodpovídá za odmítnutí prodejního nebo výplatního místa akceptovat Kartu k zaplacení za zboží nebo služby nebo provedení výplaty hotovosti. Banka neodpovídá za škodu, která Klientovi vznikne v případě, kdy Klient neodebere hotovost vyplacenou ATM. Banka neodpovídá za vady zboží/služeb (např. množství a kvalitu) zaplacených Kartou. Tyto reklamace a stížnosti uplatňuje Držitel Karty na příslušném prodejním místě, kde nákup uskutečnil. Při uznané reklamaci zboží/služeb prodejní místo může vystavit refundační doklad, kde uvede částku, která je zúčtována ve prospěch Platebního účtu, ke kterému byla Karta vydána Ukončení vydávání pokračovací Karty Pokud Držitel Karty nemá zájem o vydání pokračovací Karty, oznámí své rozhodnutí kterémukoli Obchodnímu místu, a to nejpozději dva (2) měsíce před skončením platnosti jím používané Karty Ukončení používání Karty V případě, že Klient zruší Držiteli Karty oprávnění používat platnou Kartu nebo Držitel Karty oznámí Bance, že ukončuje používání Karty, Klient nebo Držitel Karty zajistí odevzdání této Karty Obchodnímu místu, ve kterém je veden Platební účet, nebo požádá Banku o blokaci této Karty a zároveň zajistí znehodnocení Karty přestřižením přes magnetický proužek a čip Povinnost splnit závazky Ukončením používání Karty není Klient zbaven povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z používání Karet. 21. Zúčtování Kartových transakcí 21.1 Pravidla pro zúčtování Kartových transakcí Banka zúčtuje k tíži/ve prospěch Platebního účtu všechny položky související s vydáním a používáním Karty/Karet vydaných k Platebnímu účtu. Banka zkoumá oprávněnost zúčtovaných položek pouze na základě Klientem nebo Držitelem Karty podané reklamace nebo stížnosti. Banka je oprávněna zúčtovat na vrub Platebního účtu všechny náklady a prokázané škody, které Bance vznikly v důsledku porušení právních nebo smluvních povinností Klientem nebo Držitelem Karty Lhůta zúčtování Kartových transakcí z podnětu nebo prostřednictvím příjemce K odepisování nebo připisování peněžních prostředků z nebo ve prospěch Platebního účtu dochází obvykle v průběhu dvou (2) až čtyřiceti pěti (45) dní, dle druhu Kartové transakce a v závislosti na lhůtě dané ke zpracování Kartové transakce Informace o zůstatku pro použití Karty Informace o zůstatku pro použití Karty, je-li Držitelem Karty vyžádána, má s ohledem na poslední nezaúčtované Kartové transakce pouze orientační charakter a nezajišťuje vždy aktuální písemnou informaci o stavu prostředků na Platebním účtu Měna zúčtování Kartových transakcí Kartové transakce jsou zúčtovány v české měně. Částka mezinárodní Kartové transakce uskutečněná v jiné zahraniční měně než v EUR bude přepočtena přes USD na EUR, příp. přímo na EUR podle pravidel kartových společností. Pro přepočet se použije kurz příslušné kartové společnosti platný v den zpracování touto společností. Na vrub Platebního účtu se zúčtuje částka v české měně přepočtená z částky v EUR kurzem Banky deviza prodej vyhlášeným v den zpracování Kartové transakce Bankou. 22. Bezpečnost při používání Karty 22.1 Ochrana bezpečnostních údajů a Karty Držitel Karty je povinen uchovávat svůj PIN nebo jiný bezpečnostní kód v tajnosti, nezaznamenávat jej ve snadno rozeznatelné podobě, zejména nikoli na samotnou Kartu nebo jiný předmět, který uchovává či nosí společně s Kartou. Držitel Karty je povinen jednat tak, aby zabránil odcizení, ztrátě a zneužití Karty neoprávněnými osobami, je povinen ji chránit před magnetickým, mechanickým i tepelným poškozením. Neúmyslné porušení stanovených bezpečnostních pravidel při používání Karty Klientem je hrubou nedbalostí Ztráta, odcizení, zneužití Karty a PIN, blokace Karty Držitel Karty je povinen neprodleně ohlásit Bance ztrátu, odcizení Karty nebo podezření na zneužití Karty nebo PIN, nebo neautorizované použití Karty, a to dvacet čtyři (24) hodin denně na informační lince Banky nebo na telefonních číslech uvedených v dalších informačních materiálech Banky, případně osobně v kterémkoliv Obchodním místě v úředních hodinách. Je-li ohlášení prováděno telefonicky, poskytne Banka v rámci téhož telefonického hovoru Držiteli Karty zákazový kód, jako důkaz, že tuto skutečnost ohlásil. Držitel Karty sdělí Bance všechny jemu známé informace o okolnostech ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití Karty nebo PIN. V případě podezření na zneužití Karty je Držitel Karty povinen, pokud má Kartu ve svém držení, tuto Kartu na vyžádání Banky Bance neprodleně vrátit. Banka po ohlášení ztráty nebo odcizení či podezření na zneužití Karty nebo PIN zablokuje Kartu. 14

15 V případě, že má Banka důvodné podezření na neautorizované nebo podvodné použití Karty, je oprávněna ji zablokovat. Klienta nebo Držitele Karty o tomto úkonu před provedením blokace Karty, případně neprodleně po provedení blokace informuje. V případě, že Banka a Klient nesjednají podmínky dalšího použití Karty zároveň při podání informace o zamezení používání Karty ze strany Banky nebo při oznámení o ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovaném použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Karty, umožní Banka Klientovi opětovně používat Kartu nebo mu vydá Kartu novou, jakmile pominou důvody pro zamezení používání Karty. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 23. Služby přímého bankovnictví 23.1 Vymezení služeb přímého bankovnictví Službami přímého bankovnictví jsou služby poskytované Bankou Klientovi, v rámci kterých může Klient prostřednictvím telefonu (např. Telebanking, GSM banking) nebo internetu (např. Internetbanking) nebo jinými prostředky dálkové komunikace předat Bance platební příkaz, vyjádřit souhlas s provedením platební transakce, získat informace o peněžních prostředcích uložených na účtu, který je prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví dostupný. Případně může Klient zvolit další související možnosti, jež jsou Bankou poskytovány v návaznosti na příslušnou službu přímého bankovnictví (jejich výčet včetně dalších úkonů je uveden v uživatelské příručce k příslušné službě přímého bankovnictví a Banka je oprávněna ho jednostranně měnit). Každá služba přímého bankovnictví je platebním prostředkem Informace o dalších předpokladech pro využití služeb přímého bankovnictví Další instrukce a informace potřebné pro využívání služeb přímého bankovnictví, včetně formy komunikace, případně podmínkách kladených na technické vybavení Klienta, způsob předání pokynů/žádostí/dotazů Klienta jsou obsaženy v uživatelských příručkách a obdobných dokumentech, vydaných Bankou k jednotlivým službám přímého bankovnictví. Uživatelské příručky ke službám přímého bankovnictví nejsou součástí smlouvy. Klient je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé seznámili s uvedenými dokumenty Poskytování služeb přímého bankovnictví Podmínkou pro poskytování služeb přímého bankovnictví je uzavření smlouvy o účtu a sjednání služeb přímého bankovnictví jako Služby související s vedením účtu, není-li dohodou Klienta a Banky stanoveno jinak Dostupnost služeb přímého bankovnictví Ačkoliv Banka obvykle poskytuje služby přímého bankovnictví dvacet čtyři (24) hodin denně po sedm (7) dní v týdnu (tím není dotčeno vymezení Obchodního dne nebo Provozní doby za účelem stanovení lhůty pro provedení platební transakce, okamžiku přijetí pokynu/žádosti nebo platebního příkazu), Banka se nezavazuje poskytovat služby přímého bankovnictví nepřetržitě a bez přerušení. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s uvedenou skutečností. V odůvodněných případech je Banka oprávněna přerušit poskytování služeb přímého bankovnictví, včetně přijímání platebních příkazů. O plánovaném přerušení dostupnosti služeb přímého bankovnictví Banka informuje obvykle předem, zpravidla prostřednictvím služeb přímého bankovnictví. V případě technické poruchy na straně Banky nebo jakékoliv třetí osoby, je Banka oprávněna přerušit poskytování příslušné služby přímého bankovnictví i bez předchozího upozornění. Klient je povinen přistupovat ke službám přímého bankovnictví s využitím technických prostředků, které jsou přiměřeně zabezpečeny proti případnému zneužití Primární účet Primární účet je Platební účet určený Klientem, který slouží k zúčtování Cen za služby přímého bankovnictví. Identifikační údaje Klienta uvedené u primárního účtu slouží pro identifikaci dalších účtů a služeb Banky využívaných Klientem Obsluhované účty Účty Klienta, které mají být přístupné prostřednictvím služeb přímého bankovnictví, je nutno k příslušné službě přímého bankovnictví přiřadit. Přiřazením účtu se rozumí jeho dostupnost pro realizaci platebních transakcí, získání informací týkajících se účtu a provedení operací, které služba přímého bankovnictví ve vztahu k příslušnému účtu umožňuje. Některé účty jsou ke službě přímého bankovnictví přiřazeny automaticky Uživatel služeb přímého bankovnictví Ke službám přímého bankovnictví může přistupovat vždy pouze Uživatel. Uživatel odlišný od Klienta je oprávněn využívat služby přímého bankovnictví v rozsahu oprávnění, které bylo takové osobě Klientem uděleno. Uvedení Uživatele na Podpisovém vzoru k příslušnému účtu je předpokladem pro vznik oprávnění nakládat s peněžními prostředky na daném účtu. Oprávnění Uživatele nakládat s peněžními prostředky na příslušném účtu je uděleno prostřednictvím příslušných služeb přímého bankovnictví. Uživatel shodný s Klientem, případně Uživatel uvedený na smlouvě je oprávněn k administrativním operacím dle uživatelské příručky. Dle dohody s Klientem Banka přidělí každému Uživateli Bezpečnostní údaje, případně Bezpečnostní prostředky, které slouží k jeho identifikaci a autentizaci při využití služeb přímého bankovnictví. Dle obchodní nabídky Banky a v závislosti na příslušném prostředku dálkové komunikace může dojít k identifikaci a autentizaci Uživatele při využití služeb přímého bankovnictví i jiným unikátním údajem, případně i jiným platebním prostředkem (např. pomocí platební karty a PIN). Není-li Uživateli po dobu sto dvaceti (120) dnů Klientem uděleno prostřednictvím služeb přímého bankovnictví oprávnění nakládat s peněžními prostředky, pozbývá dotčená osoba statut Uživatele, pokud jí nejsou v souvislosti se službami přímého bankovnictví Klientem udělena jiná oprávnění. Po uplynutí sto dvaceti (120) dnů ode dne platnosti Bezpečnostních údajů, které jsou Uživateli přiděleny, pozbývá Uživatel udělená oprávnění, jestliže neprovedl přihlášení ke službám přímého bankovnictví způsobem popsaným v uživatelské příručce. Oprávnění Uživatele může 15

16 zaniknout na základě jeho požadavku o zrušení podaném na Obchodním místě Banky, popřípadě zaslaném písemně s jeho úředně ověřeným podpisem Transakční limity při využívání služeb přímého bankovnictví Dispozici s peněžními prostředky na účtu dostupném prostřednictvím služeb přímého bankovnictví může Klient po dohodě s Bankou omezit, a to ve vztahu k maximálnímu objemu peněžních prostředků, s nimiž je možné nakládat nebo ve vztahu k celkovému objemu peněžních prostředků, s nimiž lze disponovat v průběhu určeného časového úseku. Z důvodu bezpečnosti je Banka oprávněna stanovit další limity využívání služeb přímého bankovnictví ve Sdělení. V případě, že povaha příslušných služeb přímého bankovnictví takové omezení umožňuje, může Klient rovněž v dispozici s peněžními prostředky na účtu omezit jednotlivého Uživatele, případně určit způsob společného jednání několika Uživatelů ve vztahu k příslušnému příkazu či platebnímu příkazu Ukončení účinnosti dohody o poskytování služeb přímého bankovnictví Dohoda o poskytování služeb přímého bankovnictví pozbývá účinnosti dnem, kdy byl ukončen smluvní vztah na základě smlouvy o Platebním účtu, který byl Klientem označen jako primární účet, a to za předpokladu, že v okamžiku ukončení tohoto smluvního vztahu nedošlo k určení jiného primárního účtu. To neplatí, pokud podmínkou poskytnutí služeb přímého bankovnictví není uzavření smlouvy o účtu. Dohoda o poskytování služeb přímého bankovnictví pozbývá účinnosti po uplynutí sto dvaceti (120) dnů od okamžiku platnosti Bezpečnostních údajů, v nichž nedošlo k přihlášení ke službám přímého bankovnictví žádnou osobou, která je Uživatelem ve vztahu k příslušné dohodě o poskytování služeb přímého bankovnictví. Dohoda o poskytování služeb přímého bankovnictví pozbývá účinnosti v případě úmrtí Klienta, a to ke dni, kdy se Banka o úmrtí Klienta věrohodně dozvěděla, nebo v případě nastane-li v rámci insolvenčního řízení událost, se kterou je spojen zánik oprávnění dlužníka k nakládání s peněžními prostředky na účtu. Pro ukončení účinnosti dohody o poskytování služeb přímého bankovnictví platí přiměřeně pravidla stanovená v bodech 11.1 až 11.6 VOP. Pro případ odstoupení od dohody o poskytování služeb přímého bankovnictví dále platí, že podstatným porušením smluvních povinností je rovněž nakládání s Bezpečnostními údaji nebo prostředky v rozporu se sjednanými pravidly. 24. Bezpečnost při využívání služeb přímého bankovnictví 24.1 Bezpečnostní údaje Každý Uživatel obdrží od Banky Bezpečnostní údaje. V případě korespondenčního předání Bezpečnostních údajů je Banka zasílá na adresu Uživatele, která je jí sdělena. Jestliže jsou Bezpečnostní údaje předávány zásilkou (např. v obálce), je Uživatel povinen zkontrolovat její neporušenost a je-li zásilka poškozena, její převzetí odmítnout, vyžádat si u pošty sepsání zápisu o jejím poškození a o této skutečnosti bezodkladně informovat Banku, a to stejným způsobem jako v případě ztráty Bezpečnostních údajů. Uživatel je povinen Bezpečnostní údaje chránit před vyzrazením neoprávněné osobě, před ztrátou, odcizením a jakýmkoliv zneužitím. Bezpečnostní údaje mohou mít charakter opakovaně používaných údajů, případně údajů určených k jednorázovému použití. Základní Bezpečnostní údaje pro příslušnou službu přímého bankovnictví obdrží každý Uživatel, přičemž Banka a Klient se mohou dohodnout na formě a použití i dalších Bezpečnostních údajů. Unikátní Bezpečnostní údaje poskytnuté Bankou Uživateli mohou rovněž představovat elektronický podpis Uživatele Bezpečnostní prostředky Klient a Banka mohou sjednat, že ve vztahu k příslušné službě přímého bankovnictví musí být používány Bezpečnostní prostředky. Uživatel je oprávněn požádat Banku o poskytnutí Bezpečnostního prostředku; akceptací této žádosti Bankou je mezi Uživatelem a Bankou uzavřena smlouva o používání Bezpečnostního prostředku, pro kterou platí ustanovení VOP a Uživatel je v právním vztahu založeném smlouvou o používání Bezpečnostního prostředku Klientem. Smlouva o používání Bezpečnostního prostředku zanikne v důsledku výpovědi, podané písemně Uživatelem, jehož podpis bude úředně ověřen, a to první Obchodní den následující po jejím doručení Bance, nebo v důsledku písemné výpovědi zaslané Bankou Uživateli, a to v den určený v této výpovědi. Banka může zrušit oprávnění používat Bezpečnostní prostředek, je-li využíván v rozporu se sjednanými pravidly, smlouva o používání Bezpečnostního prostředku pak zaniká v den, kdy Banka zrušila oprávnění k jeho použití. O této skutečnosti Banka Uživatele písemně informuje. Smlouva o používání Bezpečnostního prostředku zaniká úmrtím Uživatele. Uživatel je povinen uhradit Cenu za Bezpečnostní prostředek. Uživatel je oprávněn používat poskytnuté Bezpečnostní prostředky ve vztahu k jakémukoliv účtu vedenému Bankou, u kterého je Uživatelem. Výčet dostupných Bezpečnostních prostředků pro příslušné služby přímého bankovnictví je vymezen obchodní nabídkou Banky. Bezpečnostní prostředky slouží především k posílení bezpečnosti komunikace s Bankou a umožňují ověření totožnosti držitele Bezpečnostního prostředku, zároveň mohou sloužit k vytváření elektronického podpisu oprávněného držitele příslušného Bezpečnostního prostředku. Bezpečnostní prostředky se používají buď namísto, anebo společně s Bezpečnostními údaji. Bližší podmínky, za kterých lze příslušný Bezpečnostní prostředek získat a používat, jsou uvedeny v uživatelské příručce k příslušné službě přímého bankovnictví či Bezpečnostnímu prostředku. Uživatel je povinen chránit Bezpečnostní prostředek před ztrátou, odcizením, zneužitím, zabránit použití Bezpečnostního prostředku třetí osobou, dále zabránit jeho modifikaci nebo jiné formě nesjednaného zásahu, který by měnil povahu, účel a charakter vydaného Bezpečnostního prostředku. V případě, že jsou Uživateli předány k dispozici další údaje, které mají zamezit přístupu neoprávněných osob k příslušnému Bezpečnostnímu prostředku (např. přístupové heslo, kód), je Uživatel povinen vůči těmto údajům zachovávat stejné povinnosti jako ve vztahu k Bezpečnostním prostředkům. 16

17 Bezpečnostní prostředky Banka poskytuje Uživateli výhradně v souvislosti se službami přímého bankovnictví. V případě, že dojde k jejich použití jiným způsobem, než v souvislosti se službami přímého bankovnictví, Banka za takové použití nenese odpovědnost. Ačkoliv Banka obvykle poskytuje služby související s používáním Bezpečnostních prostředků dvacet čtyři (24) hodin denně po sedm (7) dní v týdnu, Banka se nezavazuje umožnit používání Bezpečnostního prostředku nepřetržitě a bez přerušení. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s uvedenou skutečností Elektronický certifikát Elektronický certifikát je jedním z Bezpečnostních prostředků; uzavřením smlouvy o jeho používání se Uživatel zavazuje dodržovat licenční podmínky upravující používání úložiště elektronického certifikátu (např. čipovou kartu). Uživatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o používání elektronického certifikátu (rovněž označovaná jako smlouva o poskytování služby vyššího zabezpečení ) s těmito podmínkami seznámil; odkaz na aktuální umístění uvedených licenčních podmínek je obsažen v uživatelské příručce. Uživatel neprodleně po vydání elektronického certifikátu ověří jeho náležitosti; jestliže zjistí rozpor náležitostí elektronického certifikátu a obsahu žádosti o jeho vydání, je povinen na tuto skutečnost Banku upozornit a požádat o ukončení platnosti elektronického certifikátu způsobem popsaným v uživatelské příručce. Platnost elektronického certifikátu je jeden (1) rok ode dne jeho vydání příslušnou certifikační autoritou; před uplynutím této doby může být platnost ukončena na základě žádosti Uživatele. Banka je oprávněna ukončit platnost vydaného elektronického certifikátu, pokud: elektronický certifikát byl vydán na základě nepravdivých nebo zfalšovaných informací anebo ověřené certifikované údaje již nejsou platné; Uživatel porušil jakoukoliv povinnost vyplývající ze smlouvy o používání elektronického certifikátu; Uživatel ohlásí Bance ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití elektronického certifikátu; to Bance ukládá závazný právní předpis nebo správní či soudní rozhodnutí. V případě předčasného ukončení platnosti elektronického certifikátu na žádost Uživatele nebo ze strany Banky nenáleží Uživateli náhrada za zbývající řádné období, po které by zůstal elektronický certifikát v platnosti Ztráta, odcizení nebo zneužití Bezpečnostních údajů nebo Bezpečnostních prostředků Klient nebo Uživatel je povinen neprodleně ohlásit Bance ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Bezpečnostních údajů nebo Bezpečnostních prostředků pro využití služeb přímého bankovnictví, a to dvacet čtyři (24) hodin denně na informační lince Banky nebo na telefonních číslech uvedených v dalších informačních materiálech Banky, případně osobně v kterémkoliv Obchodním místě v úředních hodinách. Je-li ohlášení prováděno telefonicky, poskytne Banka Uživateli na vyžádání potvrzení, jako důkaz, že tuto skutečnost ohlásil. Klient nebo Uživatel sdělí Bance všechny jemu známé informace, včetně údajů o Uživateli, jenž byl oprávněným držitelem příslušných Bezpečnostních údajů nebo Bezpečnostních prostředků, o okolnostech ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití Bezpečnostních údajů nebo Bezpečnostních prostředků. Banka po ohlášení ztráty nebo odcizení či podezření na zneužití Bezpečnostních údajů nebo Bezpečnostních prostředků učiní veškerá přiměřená opatření, aby zamezila jejich použití. Neúmyslné porušení stanovených bezpečnostních pravidel při používání služeb přímého bankovnictví, zejména pravidel pro nakládání s Bezpečnostními údaji a Bezpečnostními prostředky Klientem je hrubou nedbalostí Blokace služeb přímého bankovnictví Banka je oprávněna zamezit využití služeb přímého bankovnictví v těchto případech: Klient nebo Uživatel učiní oznámení nebo vysloví podezření o ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovaném použití Bezpečnostních údajů nebo Bezpečnostních prostředků, má důvodné podezření na neautorizované nebo podvodné použití služeb přímého bankovnictví zamezení lze uplatnit i pouze ve vztahu ke konkrétnímu Uživateli, nastanou skutečnosti, které vedou k závěru o významném zvýšení rizika, že Klient nebude moci splácet poskytnutý úvěr. Banka informuje Klienta o provedení blokace služeb přímého bankovnictví učiněné z podnětu Banky před jejím provedením, případně neprodleně po jejím provedení vhodným způsobem Odblokování služeb přímého bankovnictví V případě, že Banka a Klient nesjednají podmínky dalšího využití služeb přímého bankovnictví zároveň při podání informace o zamezení přístupu ke službám přímého bankovnictví ze strany Banky nebo při oznámení o ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovaném použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Bezpečnostních údajů nebo Bezpečnostních prostředků, umožní Banka Klientovi opětovně služby přímého bankovnictví využívat, jakmile pominou důvody pro zamezení přístupu k příslušným službám přímého bankovnictví. Klient je rovněž oprávněn, poté co učinil oznámení dle bodu 24.4 VOP, požádat o opětovné zpřístupnění služeb přímého bankovnictví způsobem popsaným v uživatelské příručce. 25. Přímé bankovnictví a smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku 25.1 Využití služeb přímého bankovnictví ke sjednávání smluv Klient souhlasí s tím, aby příslušné sjednané služby přímého bankovnictví byly použity jako prostředek komunikace na dálku mezi Klientem a Bankou ke sjednávání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku (včetně jejich změn). Banka a Klient se dohodli, že projev vůle Klienta, který může být podáním žádosti, podáním návrhu smlouvy Bance nebo přijetím návrhu smlouvy Banky, a to ve formě datové zprávy, může být opatřen elektronickým podpisem Klienta. Návrh smlouvy nebo přijetí návrhu smlouvy, která musí být sjednána v písemné formě podle právního předpisu platného v době podání jejího návrhu, nebo na základě dohody Banky a Klienta, musí být opatřen elektronickým 17

18 podpisem vždy. Elektronickým podpisem je Bezpečnostní údaj, obvykle jedinečný jednorázově použitelný. Elektronický podpis pak může být rovněž vytvořen za pomoci dalších bezpečnostních prostředků pro využití služeb přímého bankovnictví (zejména pak klientského certifikátu). Elektronický podpis osoby oprávněné jednat za Banku je generován za použití dat pro vytváření elektronického podpisu na základě certifikátu vystaveného interní certifikační autoritou Banky. Seznam zneplatněných certifikátů je Klientovi k dispozici na Domovské stránce Banky. Banka a Klient se dohodli, že elektronické podpisy dle předcházejících vět považují za elektronické podpisy ve smyslu Zákona o elektronickém podpisu. Banka a Klient se dohodli, že při uzavírání smluvního vztahu prostřednictvím služeb přímého bankovnictví lze Klientovi doručit návrh smlouvy nebo přijetí návrhu smlouvy do prostředí příslušné aplikace nebo instalace služeb přímého bankovnictví. Prostředí příslušné aplikace nebo instalace služeb přímého bankovnictví se pro tyto účely považuje za korespondenční adresu Klienta. Návrh smlouvy či jeho přijetí se považují za doručené okamžikem, kdy se s ním mohl Klient v prostředí příslušné aplikace nebo instalace služeb přímého bankovnictví seznámit. Smlouva uzavřená prostřednictvím služeb přímého bankovnictví je Bankou archivována a na základě žádosti Klienta mu její znění může být poskytnuto Obchodní sdělení Banka může využít služeb přímého bankovnictví k nabídkám produktů a služeb ve formě obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení může Uživatel odmítnout prostřednictvím kteréhokoliv Obchodního místa Banky, případně i prostřednictvím služeb přímého bankovnictví, jež takový projev odmítnutí umožňuje. 26. SERVIS Rozsah a způsob využití služby SERVIS 24 Služba přímého bankovnictví SERVIS 24 zahrnuje několik způsobů obsluhy prostřednictvím internetu, telefonu a mobilního telefonu dle aktuální obchodní nabídky Banky, přičemž zároveň slouží pro přístup ke službám poskytovaným Bankou v souvislosti se službou SERVIS 24. Rozsah úkonů, které může Klient činit prostřednictvím jednotlivých způsobů obsluhy služby SERVIS 24, se liší (podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce) E-faktura V rámci služby e-faktura Banka umožňuje Klientovi sjednání přijetí daňového dokladu v elektronické podobě od jeho výstavce nebo osoby oprávněné jednat jménem výstavce, jsou-li uvedeni v seznamu dostupném při aktivaci služby e-faktura v aplikaci SERVIS 24 Internetbanking. Aktivací služby e-faktura Klient souhlasí s tím, aby mu zvolený výstavce od data aktivace služby e-faktura nadále předával daňové doklady za poskytnutá zdanitelná plnění v elektronické podobě prostřednictvím Banky. Klient zmocňuje Banku, aby předala aktivací služby e-faktura projevený souhlas jím zvolenému výstavci daňových dokladů. Odpovědnosti Banky a Klienta jsou následující: a) Klient ověřuje, zda je předaný daňový doklad opatřen elektronickou značkou nebo elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu Zákona o elektronickém podpisu. Klient bere na vědomí, že elektronickou značku nebo elektronický podpis dle věty předchozí může k daňovému dokladu připojit subjekt odlišný od výstavce daňového dokladu. Není-li elektronická značka nebo podpis připojen nebo jsou vytvořeny na základě neplatného certifikátu, obrátí se Klient s tímto zjištěním na Banku. b) Banka neodpovídá za to, zda výstavce splnil všechny předpoklady kladené právními předpisy na daňové doklady v elektronické podobě. Banka není povinna a oprávněna zkoumat ani ověřovat obsahové náležitosti předávaných daňových dokladů. c) Banka odpovídá Klientovi za to, že daňový doklad byl předán výstavcem nebo osobou oprávněnou jednat jménem výstavce a zároveň za to, že od okamžiku připojení elektronické značky nebo elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu Zákona o elektronickém podpisu se předaný daňový doklad v elektronické podobě nezměnil. d) V případě reklamací obsahové nesprávnosti nebo formálního nedostatku předaného daňového dokladu Klient kontaktuje výstavce reklamovaného daňového dokladu. 27. SERVIS 24 Start Pro službu SERVIS 24 Start platí ustanovení bodu 26.1 VOP. Podmínkou poskytnutí služby SERVIS 24 - Start není vedení Platebního účtu ani jiného účtu Bankou. 28. BUSINESS Podmínky využití služby BUSINESS 24 Podmínkou aktivního využívání služby BUSINESS 24 je použití příslušných Bezpečnostních prostředků, které slouží pro přihlášení a pro potvrzení příkazů či platebních příkazů adresovaných prostřednictvím služby BUSINESS 24 Bance BUSINESS 24 Databanking Služba BUSINESS 24 Databanking (dále jen Databanking ) je součástí služby BUSINESS 24 a veškerá nastavení platná pro službu BUSINESS 24 jsou platná i pro službu Databanking. Využívat službu Databanking může pouze Klient, který má aktivovánu službu BUSINESS 24 a zároveň využívá účetní či jiný systém, který službu Databanking podporuje. Seznam účetních systémů je k dispozici na Domovských stránkách Banky. Tento seznam je Banka oprávněna jednostranně rozšiřovat. Ze strany Banky je služba Databanking zajišťována příslušným datovým rozhraním nutným pro běh služby s ohledem na systém Klienta a službu BUSINESS 24. Banka nezajišťuje provoz Klientova účetního nebo jiného systému a dalšího 18

19 vybavení nutného pro přístup k datovému rozhraní služby Databanking. Banka poskytne Klientovi službu Databanking pro jeho účty vedené Bankou v rozsahu uvedeném v uživatelské příručce pro službu BUSINESS 24. Banka se zavazuje realizovat příkazy či platební příkazy zadané prostřednictvím služby Databanking na základě pokynů Uživatele služby BUSINESS 24 v případě, že byly pořízeny v souladu s podmínkami sjednanými pro jejich zadání. Příkazy či platební příkazy je Uživatel oprávněn zadávat prostřednictvím svého účetního nebo jiného systému a datového rozhraní Databanking v souladu s pokyny dodavatele účetního či jiného systému. Příkazy či platební příkazy zadané prostřednictvím služby Databanking, které nevyžadují pro vyjádření souhlasu s jejich provedením součinnost více Uživatelů, jsou opatřeny daty vytvořenými za použití Bezpečnostních prostředků přímo z účetního nebo jiného systému Klienta. Pokud vyjádření souhlasu s provedením příkazu či platebního příkazu vyžaduje součinnost více Uživatelů, je nutné, aby byl k provedení takového příkazu nebo platebního příkazu zadaného prostřednictvím účetního nebo jiného systému a služby Databanking udělen souhlas přímo ve službě BUSINESS 24 sjednaným způsobem. Totéž platí v případě, kdy v důsledku využívaného technického řešení služby Databanking je třeba, aby byl vyjádřen souhlas s provedením příkazu či platebního příkazu Uživatele přímo prostřednictvím služby BUSINESS 24. Banka nezaručuje ani neodpovídá Klientovi za nedostupnost služby Databanking, která je vyvolána chybou, vadou, nedostatkem na jakémkoliv zařízení, které Klient využívá pro spojení s datovým rozhraním služby Databanking, zejména na používaném (např. účetním) systému Klienta. Banka neposkytuje Klientovi podporu v případě nefunkčnosti účetního nebo jiného systému, kde je datové rozhraní implementováno. V tomto případě se Klient musí obrátit na dodavatele účetního, popř. jiného systému. PLATEBNÍ STYK 29. Provádění platebních transakcí 29.1 Pravidla provádění platebních transakcí Tento oddíl VOP obsahuje obecná pravidla pro provádění platebních transakcí Bankou a jejich zúčtování na Platebních účtech Klientů vedených Bankou. Specifická pravidla jsou upravena ve Sdělení, zejména definice náležitostí platebních příkazů, vymezení Provozní doby pro určené platební transakce apod Lhůty pro provádění platebních transakcí Banka zúčtuje správně doručený a účinný platební příkaz s datem splatnosti, které uvedl Klient, při splnění podmínek a při dodržení lhůt stanovených ve Sdělení Informace o platebních transakcích Banka je povinna informovat Klienta o platebních transakcích za předchozí kalendářní měsíc. Uvedené informace Banka na vyžádání Klientovi zpřístupní zdarma na Obchodním místě Odmítnutí provedení platebního příkazu Klienta Banka je oprávněna platební příkaz Klienta odmítnout v případě, že nejsou splněny sjednané podmínky pro jeho provedení nebo pokud by provedení platebního příkazu bylo v rozporu s právními předpisy. Informaci o odmítnutí platebního příkazu Banka Klientovi zpřístupní způsoby uvedenými ve Sdělení. Je-li s Klientem sjednáno také poskytnutí této informace, může Banka účtovat Cenu dle Sazebníku (taková informace se však nezasílá v případě odmítnutí platebního příkazu z důvodu nedostatku peněžních prostředků na Platebním účtu, neboť o této skutečnosti je Klient informován na výpisu z Platebního účtu). Banka je oprávněna odmítnout provedení platebního příkazu zejména, když nejsou splněny následující podmínky pro jeho provedení: a) doručený platební příkaz není určitý, srozumitelný, úplný; b) doručený platební příkaz neobsahuje všechny stanovené náležitosti; c) na Platebním účtu nejsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky pro provedení platebního příkazu; bude-li Bance doručen hromadný platební příkaz, jehož všechny položky nelze pro nedostatek peněžních prostředků provést, je Banka oprávněna provést pouze část hromadného platebního příkazu, přičemž je oprávněna určit pořadí jednotlivých platebních transakcí a zbývající odmítnout; v případě většího počtu platebních příkazů, u nichž by nastal stejný okamžik přijetí, je Banka z důvodu nedostatku peněžních prostředků pro provedení všech takových platebních příkazů oprávněna určit, v jakém pořadí a které platební příkazy provede a ostatní odmítnout; d) Klient nevyjádřil s platební transakcí souhlas (např. neautorizovaná transakce), nestanoví-li dohoda mezi Bankou a Klientem nebo tyto VOP jinak; e) částka platební transakce, která má být na základě platebního příkazu provedena, překračuje horní hranici peněžních prostředků (limit platebního příkazu), kterou je Banka oprávněna stanovit Dodatečné náklady Pokud v případě provádění platební transakce vzniknou Bance dodatečné náklady v důsledku poplatků nebo výloh účtovaných jiným poskytovatelem platebních služeb, je Banka oprávněna tyto dodatečné náklady účtovat Klientovi. To neplatí v případě, že dodatečné náklady vznikly v důsledku nesprávně provedené platební transakce, za kterou odpovídá Banka Srážky z převáděných částek Banka, jako poskytovatel příjemce, je oprávněna odečíst svou Cenu z převáděné částky před jejím připsáním na Platební účet Klienta. 19

20 30. Vklady a výběry peněžních prostředků 30.1 Druhy hotovostních operací Klient může provádět hotovostní operace, jejichž výčet je uveden ve Sdělení, a pouze v měnách, pro které jsou Bankou stanovovány valutové kurzy Výběr větší částky v hotovosti Banka je oprávněna vázat výběr peněžních prostředků v hotovosti od určité výše (tzv. limit) na splnění ohlašovací lhůty, ve které je Klient povinen výběr Bance předem oznámit. Limit a ohlašovací lhůtu stanoví Banka dle místních podmínek např. ve Sdělení, popř. jiným vhodným způsobem. Nadlimitní výběr hotovosti může Klient objednat pouze prostřednictvím řádně vyplněného, k tomu určeného, tiskopisu o avízu nadlimitního výběru hotovosti nebo jiným předem smluveným způsobem. Marným uplynutím dne určeného k výběru hotovosti pozbývá Banka povinnost mít hotovost k okamžité dispozici Klienta. Současně je oprávněna za neuskutečněný výběr účtovat Klientovi Cenu dle Sazebníku Náhradní měna Pokud Klient neprovedl nahlášení výběru předem, Banka je oprávněna v případě výjimečného nedostatku peněžních prostředků konkrétní cizí měny (tzv. valuty) vyplatit měnu náhradní. 31. Obecná pravidla pro bezhotovostní platební styk 31.1 Charakteristika bezhotovostního platebního styku Bezhotovostní platební styk umožňuje provádět převod peněžních prostředků odepsáním peněžních prostředků z účtu plátce (nebo přijetím peněžních prostředků v hotovosti) a jejich převod příjemci Platební příkazy a souhlasy s inkasem Povinné i nepovinné náležitosti platebních příkazů v platebním styku jsou stanoveny ve Sdělení. Banka je povinna provést platební příkazy Klienta za předpokladu, že veškeré příkazy, které Klient dal Bance, byly určité, srozumitelné, úplné, správné a splňovaly ostatní podmínky stanovené právními předpisy a dohodou s Klientem. V opačném případě je Banka oprávněna provedení platebního příkazu odmítnout; o této skutečnosti Banka Klienta informuje dle bodu 29.4 VOP. Banka není povinna ověřovat správnost, přesnost ani úplnost údajů, za jejichž uvedení odpovídá Klient. Souhlas s inkasem musí Klient vždy udělit Bance, souhlas s inkasem udělený Klientem příjemci nebo poskytovateli příjemce je vůči Bance neúčinný. Pokud se Banka a Klient nedohodnou jinak, musí být součástí každého souhlasu Klienta s inkasem stanovení limitu, tj. stanovení maximální částky, která je Klientem očekávána, že bude v průběhu stanoveného období (např. kalendářního měsíce) odepsána z jeho Platebního účtu na základě jeho souhlasu s inkasem Druhy platebních příkazů Klient může v závislosti na obchodní nabídce Banky a na typu platby zadávat v bezhotovostním platebním styku zejména tyto druhy platebních příkazů: jednorázový příkaz k úhradě ve formě jednotlivého nebo hromadného příkazu; jednorázový příkaz k inkasu ve formě jednotlivého nebo hromadného příkazu; trvalý příkaz k výplatě v hotovosti (např. příjemce získává hotovost prostřednictvím poštovní poukázky typu B); trvalý příkaz k úhradě nebo inkasu nebo k regulaci zůstatku (tzv. sweep); jednorázový platební příkaz k úhradě do zahraničí; trvalý platební příkaz k úhradě do zahraničí; příkaz k výplatě hotovosti (např. příjemce získává hotovost prostřednictvím poštovní poukázky typu B nebo prostřednictvím ATM) Způsoby předávání platebních příkazů Klient může Bance předkládat platební příkazy následujícími způsoby: a) písemně na formulářích Banky nebo na tiskopisech (poštovních poukázkách či daňových složenkách), které obsahují povinné náležitosti platebního příkazu a jsou vyplněny podle předtisku příslušných formulářů. (Platební příkazy na poštovních poukázkách Banka realizuje výhradně podle zúčtovacích dat příjemce uvedených na přední straně a zúčtovacích dat plátce uvedených na zadní straně.) Písemné příkazy může Klient předávat na Obchodních místech, popřípadě zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, není-li takový způsob předání určitého platebního příkazu vyloučen; b) ve formě kompatibilního média; c) za využití platebních prostředků; d) jinými způsoby sjednanými Bankou a Klientem ve Sdělení. Banka a Klient mohou dohodnout omezení částky platební transakce nebo platebních transakcí provedených na základě platebního příkazu nebo platebních příkazů předaných Bance některým z dohodnutých způsobů. Takové omezení je sjednáno prostřednictvím Sdělení Přijetí platebního příkazu Platební příkaz se považuje Bankou za přijatý v okamžiku, kdy Banka obdrží platební příkaz přímo od plátce nebo z podnětu příjemce. V případě, že má být platební příkaz Bankou proveden až v okamžiku, kdy dojde ke splnění určitých podmínek, nebo na konci určitého období (odložená splatnost platebního příkazu), považuje se takto určený okamžik za okamžik přijetí platebního příkazu. Jestliže Banka obdrží platební příkaz, pro jehož realizaci nejsou během Provozní doby, kdy byl Bance doručen, k dispozici dostatečné peněžní prostředky pro jeho provedení, platí, že jeho přijetí nastane okamžikem, kdy budou Bance k dispozici peněžní prostředky potřebné k jeho provedení, nejpozději však musí být peněžní prostředky 20

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY Stránka 1 z 8 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto obchodní podmínky pro vedení účtů a platební služby (dále jen Podmínky )

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU 1. Československá obchodní banka, a. s, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaném v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního rejstříku vedeného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček 1. Působnost a platnost Obecných obchodních podmínek 1.1. Obecné obchodní podmínky společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY V platnosti od 1.1.2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2. doménových

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B:

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více