VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná Ing. Rostislav Černohorský úřední osoba: lnternet4you.cz, spol. s r.o. Sokolská Podivín VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podala společnost lnternet4you.cz, spol. s r.o., IČO , Sokolská 534, Podivín (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby rozvod optické sítě v obci Ladná (dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 2, 3, 71, 145/1, 145/2, 148/4, 148/5, 149, 150, 253, 254/1, 254/2, 304/3, 304/4, 304/5, 350, 383, 438, 505, 656/1, 656/2, 656/4, 658, 701, 703, 763, 764, 804, 840, 870, 917/1, 917/2, 917/3, 917/4, 917/5, 917/6, 948, 951/1, 952/4, 952/9, 953/1, 953/3, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1136/1, 1137/2, 1137/4, 1137/5, 1157/1, 1164/5, 1262/1 v katastrálním území Ladná. Druh a účel umísťované stavby: Rozvod optické telekomunikační sítě pro přenos signálů intemetu, televize a multimediálních služeb. - Optický kabel bude sloužit k přenosu telekomunikačního signálu ke všem potenciálním odběrným místům v obci Ladná.

2 Č.j. MUBR 42462/2013 str. 2 Umístění stavby na pozemku: Bude položeno cca m HDPE trubek různých průměrů ve všech ulicích obce Ladná s následným zafouknutím optického kabelu v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí a při soubězích a křížení budou dodrženy minimální vzdálenosti uvedené v ČSN Určení prostorového řešení stavby: Trasa optického kabelu vede v celé své délce pod úrovní terénu ve volném terénu a pod stávajícími chodníky a křížením pod vozovkami. Stavba je řešena v celé zastavěné části obce Ladná, včetně vyvedení hlavního kabelu na okraj obce, kde bude hlavní bezdrátové napojení signálu. Kabel bude uložen s minimálním krytím 0,4 m v chodnících, 0,6 m ve volném nezpevněném terénu a 0,9 m pod vozovkami. V celé délce bude 0,2 m nad kabelem umístěna výstražná folie oranžové barvy šíře min 0,2 m. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. Vlivy stavby budou dotčeny všechny pozemky pare. č. 2, 3, 71, 145/1, 145/2, 148/4, 148/5, 149, 150, 253, 254/1, 254/2, 304/3, 304/4, 304/5, 350, 383, 438, 505, 656/1, 656/2, 656/4, 658, 701, 703, 763, 764, 804, 840, 870, 917/1, 917/2, 917/3, 917/4, 917/5, 917/6, 948, 951/1, 952/4, 952/9, 953/1, 953/3, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1136/1, 1137/2, 1137/4, 1137/5, 1157/1, 1164/5, 1262/1 v katastrálním území Ladná, na kterých se stavba nachází. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. O vytyčení podzemních vedení a inženýrských sítí a následně o kontrolu před záhozem požádá stavebník jednotlivé správce sítí v termínech určených v jejich vyjádření. S vytýčenými trasami budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící stavební práce. 3. Před započetím prací budou ručně provedeny sondy v místech křížení s plynovodním vedením. 4. V ochranném pásmu plynovodu nebude používáno pneumatické, motorové, elektrické a bateriové nářadí, výkopové práce budou prováděny ručně. 5. Započetí činnosti je stavebník povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit provozovateli sítě - společnosti Telefonica. 6. Stavebník je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami. 7. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození nebo odcizení. 8. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit provozovateli sítě a v přerušených pracích pokračovat po obdržení souhlasu provozovatele k pokračování v přerušených pracích. 9. Stavebník není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefonica. 10. Stavebník není oprávněn přejíždět trasu PVSEK mimo vozovku vozidly ani stavební mechanizací do doby řádného zabezpečení PVSEK proti mechanickému poškození. Způsob zabezpečení bude projednán s provozovatelem sítě - společnosti Telefonica.

3 Č.j. MUBR 42462/2013 str Na trase PVSEK nebudou vysazovány jakékoliv trvalé porosty, nebude měněna níveleta terénu a měněn rozsah zpevněných konstrukcí. 12. Stavebník není oprávněn manipulovat s případně odkrytými prvky SEL. 13. Každé poškození nebo krádež SEK bude oznámeno nejpozději do 24 hodin od zjištění na poruchovou službu společnosti Telefonica Uvedené podmínky platí i pro stavebníkem pověřenou třetí osobu. 15. Nejméně 30 dnů před zahájením prací požádá stavebník obec o povolení k narušení nebo záboru veřejného prostranství. 16. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Při křížení nebo souběhu el. zařízení s přípojkami inženýrských sítí bude postupováno v souladu s ČSN Před zahájením prací bude kabelové vedení na základě objednávky vytýčeno v terénu pracovníkem E.ON ČR, s.r.o. Brno. Investor prokazatelně seznámí pracovníky dodavatele provádějících zemní práce s obsahem vyjádření E.ON ČR, s.r.o. Brno a s vytýčenou trasou kabelového vedení. Vytýčení E.ON CR, s.r.o. nepožaduje v případě, že na kabelové trase budou provedeny sondy ručním odkopáním až na kabelové krytí a tím bude známa její přesná poloha. Investor nebo dodavatel stavby osobně oznámí na E.ON ČR, s.r.o. technikovi údržby sítě termín zahájení výkopových prací s cca 10 denním předstihem a dohodne s ním způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu kabelového vedení a správného uložení, event, vypnutí kabelů. Zpětné zapravení bude provedeno dle ČSN Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi budou upozorněni, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Budou upozorněni také na možnou odchylku + 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, bude vyzván pracovník provozovatele sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve potom bude proveden zához. Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení SEK bude neprodleně oznámeno Poruchové službě Telefonica Czech Republic, a.s. 18. V místech křížení budou trubky HDPE nově budované sítě pod PVSEK. 19. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. budou vykonávány velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK budou prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability ( 19 odst. 5 vyhl. č. 324/1990 Sb., ČSN ). Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly ap.), která jsou součásti vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být ani dočasně přemístěna. 20. Trasa vedení bude v terénu vyznačena značkami trvalého charakteru (viditelně). S trasou vedení budou seznámeni vlastníci, popřípadě nájemci stavbou dotčených pozemků. 21. Stromy na staveništi a jeho okolí budou chráněny před poškozením, zejména půda v kořenové zóně stromů nesmí být znečištěna a zhutněna, nedojde k přeseknutí nebo mechanickému poškození kořenů o průměru větším než 5 cm. 22. V případě, že stavební aktivity budou probíhat v blízkosti kmene a kořenových náběhů, budou tyto části stromů chráněny dle ČSN Při výkopových pracích není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani kmeny stromů zasypávat. 24. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.

4 Č.j. MUBR 42462/2013 str V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno podat samostatnou žádost o povolení kácení na příslušný orgán státní správy. 26. Budou dodrženy povinnosti původců odpadů stanovené v ustanovení 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou odstraňovány nebo využívány pouze na zařízeních k tomu určených. 27. Je nutno požádat o souhlas podle ustanovení 17 zákona č. č. 254/2001 Sb., o vodách příslušný vodoprávní úřad za dodržení podmínek souhrnného vyjádření č. j. MUBR 14838/2013 z tohoto. 28. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz w el. zařízení a bezpečnost osob. Budou dodržena platná ustanovení ČSN En a ČSN Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování E.ON ČR je nutno ohlásit provozovateli. 29. Vytýčení trasy kabelu NN v terénu bude objednáno nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON ČR. Vytýčení kabelů zajistí pověřený pracovník. Zemní práce v ochranném pásmu kabelů budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím, bez použití jakýchkoliv mechanismů. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo kjeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou, a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno dle pokynů pracovníka E.ON ČR. Zástupce E.ON ČR bude pozván ke kontrole křížení a souběhů před záhozem. Jakékoli poškození distribučního zařízení bude neprodleně oznámeno provozovateli. 30. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo mohly ohrozit život, zdraví či majetek osob, je zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně. 31. Při stavbě budou používány vhodné technické prostředky, technologie a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a budou činěna účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících přírodní prostředí. 32. Po skončení prací bude proveden úklid staveniště a urovnání terénu do plynulé návaznosti na okolní části lesního porostu. 33. Akce musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod vdaném území, zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek. 34. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí a vyjádření správců inženýrských sítí uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 35. Budou respektovány podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. uvedené ve vyjádření 6. j. POZ ze dne : - Při křížení a souběhu optické trasy s vodovodními řady požadujeme při navrhování PD dodržet požadavek ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" - Rozdělovači uzly budou osazeny tak, aby nezasahovaly do ochranných pásem vodovodních řadů a kanalizačních stok. - Před zahájením zemních prací požadujeme provést vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok, které nejsou v současné době geodeticky zaměřené.

5 Č.j. MUBR 42462/2013 str Budou respektovány podmínky Lesů České republiky, s. p., uvedené ve vyjádření č.j. LCR 004/000922/2013 ze dne : - Před zahájením stavebních prací zajistí dodavatel stavebních prací uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem dotčených pozemků p. č. 952/4, 953/3 a 1137/4 v k. ú. Ladná a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. - Do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu předmětné stavby investor zajistí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s dodržením podmínek. - Po ukončení stavebních prací bude staveniště uvedeno do původního stavu a protokolárně předáno zástupci polesí Valtice. 37. Po dokončení stavby požádá stavebník stavební úřad podle 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu, stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád") s přihlédnutím k 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: Internet4you.cz, spol. s r.o., Sokolská 534, Podivín Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejností a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal jí s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s územním plánem obce Ladná vydaným dne , č. usnesení 41 včetně následných změn č. 1A - 1B. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanoviska sdělili: - MěÚ Břeclav, OŽP č. j. MUBR 14838/2013 ze dne KHS JMK Břeclav, HOK č. j. KHSJM 09493/2013/BV/HOK ze dne HZS JMK, ú. o. Břeclav č. j. HSBM /4-POKŘ-2013 ze dne VaK a.s. Břeclav č. j. POZ ze dne E.ON servisní č. j. E7456-Z ze dne E.ON ČR č. j. M18522-Z ze dne JMP a.s. č. j ze dne Telefonica č.j /13 ze dne SPÚ Břeclav č. j. SPU /2013/523359/Olej ze dne Lesy ČR Židlochovice č. j. LCR004/000922/2013 ze dne Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

6 Č.j. MUBR 42462/2013 str. 6 Účastníci řízení - další dotčené osoby dle 27 odst. 2 a 3 správního řádu s přihlédnutím k 85 stavebního zákona: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: para č. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12/1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24/1, 24/3, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41/1, 42/2, 43, 46, 48, 49, 50/1, 51, 52, 53/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 82/1, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 97/1, 97/2, 98, 100, 101, 103, 104/2, 105/2, 105/3, 105/4, 106, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 134, 136, 137, 138, 140, 142/1, 142/2, 146, 148/2, 148/3, 151, 152, 153, 156/1, 156/2, 157, 159, 160, 162, 164, 166, 168/1, 168/2, 171, 174, 176, 178, 180, 182, 183/2, 184, 185/2, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 199, 201, 203, 205, 206/1, 206/2, 208, 210, 211, 212, 213/1, 214, 216, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 223, 225/1, 225/2, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 252, 255, 256, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 280/1, 282, 284, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304/1, 304/2, 305, 306, 307/1, 309/1, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 320/1, 320/3, 321, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 348, 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 384/1, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 396, 397, 398, 401, 402, 404/1, 404/2, 405, 406, 407, 410/1, 410/2, 411, 413, 414/1, 414/2, 416, 418, 420, 422, 424, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 437/1, 437/2, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 440/1, 440/3, 441/1, 441/2, 442/1, 442/3, 459/1, 459/4, 460/3, 461/3, 461/43, 462/3, 462/4, 475/1, 475/2, 476/1, 476/2, 477/1, 478, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5, 480, 481/1, 481/2, 485, 489, 490, 493, 495, 497, 499, 501, 502, 503, 506/7, 507, 558/2, 560/2, 560/3, 560/4, 560/10, 560/13, 577/4, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 600, 601/1, 602, 603/2, 604, 606, 609, 611, 614, 616/2, 617, 619, 621, 624, 627, 630, 633, 635, 638, 641, 644, 647, 649, 651, 654, 656/3, 656/5, 656/6, 657/1, 657/2, 659/1, 659/2, 660/1, 660/2, 661, 662, 663, 664, 665/1, 667/1, 667/3, 667/4, 667/5, 667/6, 668, 669, 670, 671, 672, 674/2, 675, 676, 677/3, 678, 680, 682, 684, 686, 687, 688, 689/2, 690, 691/2, 692/1, 692/2, 694, 696, 697, 698/3, 698/4, 699, 700, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 744/1, 744/2, 744/4, 745, 746, 747, 749, 751, 753, 754, 755, 756, 758, 760/1, 760/3, 761, 765, 766, 767, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 801, 802, 805, 806, 807, 809, 811, 812, 813, 815, 816, 818/1, 819, 821, 823/1, 823/2, 824, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 842/1, 842/3, 843, 845/1, 848, 851, 853/1, 856, 858, 860, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 871, 872, 874, 876, 878, 880/1, 880/2, 882/1, 882/2, 884, 887, 889, 891, 893, 894, 895, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 912, 913, 914/1, 914/11, 918, 919, 921, 923, 925/2, 926, 927/2, 928/1, 928/2, 930, 932, 934/2, 934/3, 935, 936, 937, 940, 942/4, 942/9, 942/10, 944/1, 945/26, 949, 950, 951/2, 952/1, 952/2, 952/3, 952/7, 952/8, 953/2, 961, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 1015/1, 1023, 1024, 1026, 1029, 1032, 1035, 1038, 1043, 1051/1, 1051/2, 1057, 1063, 1067, 1072, 1077, 1079, 1100/2, 1100/3, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1111, 1112/2, 1113/1, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1128, 1131, 1133, 1134, 1136/2, 1137/1, 1139/6, 1143/4, 1145/3, 1146/3, 1147/3, 1148/1, 1149/1, 1150/1, 1151/1, 1152/3, 1153/1, 1154/1, 1156, 1157/2, 1158/32, 1158/49, 1158/51, 1158/54, 1158/57, 1158/60, 1158/63, 1158/65, 1158/71, 1158/88, 1158/94, 1158/96, 1158/97, 1158/98, 1158/99, 1158/100, 1158/101, 1158/102, 1158/103, 1158/104, 1158/105, 1158/106, 1158/107, 1158/108, 1158/109, 1158/110, 1158/111, 1158/112, 1158/113, 1158/114, 1158/115, 1158/116, 1158/117, 1158/118, 1158/119, 1163/5, 1164/3, 1164/4, 1165, 1260, 1261/30, 1261/32, 1261/34, 1261/37, 1261/40, 1261/41, 1261/44, 1261/47, 1261/49, 1261/52, 1261/53, 1261/54, 1262/3 1262/4, 1263/31, 1263/43, 1263/57, 1263/107, 1278/8, 1279/22, 1279/24, 1280/1, 1280/3, 1281/4, 1281/5, 1284, 1285, 1288/1, 1288/3, 1289, 1290/1, 1322/20, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 v katastrálním území Ladná Obec Ladná, Telefonica Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., JMP Net, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o.,

7 Č.j. MUBR 42462/2013 sir. 7 Okruh účastníků byl stanoven z žadatele; obce, na jejímž území se má záměr uskutečnit; vlastníků pozemků a staveb, na kterých má být stavba umístěna, a těch, kdo mají věcné právo k těmto nemovitostem; osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním nemovitostem může být přímo dotčeno. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost nevznesla připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby čí zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Milena Osičková, MPA vedoucí odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a dále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8 Č.j. MUBR 42462/2013 str. 8 Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav. Úřední deska: ^ f.fafs?* JL *+<*% Vyvěšeno dne: #..: 'Z Sejmuto dne:...t.7..?...?...*. rr... Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: M&STSKÝ'ÚIÍÁOsite Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši Kč byl zaplacen dne v hotovosti na pokladně MěÚ Břeclav. Obdrží: účastníci (dodejky) Internet4you.cz, spol. s r.o., IDDS: sutcim2 sídlo: Sokolská č.p. 534, Podivín dotčené orgány Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, Brno 14 Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, Břeclav Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, Břeclav Obecní úřad Ladná, Masarykova č.p. 119/60, Ladná ostatní (na vyvěšení) Obecní úřad Ladná, Masarykova č.p. 119/60, Ladná a Městský úřad Břeclav, podatelna a výpravna, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, Břeclav vyvěšeno pro: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: pare. č. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12/1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24/1, 24/3, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41/1, 42/2, 43, 46, 48, 49, 50/1, 51, 52, 53/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 82/1, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 97/1, 97/2, 98, 100, 101, 103, 104/2, 105/2, 105/3, 105/4, 106, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 134, 136, 137, 138, 140, 142/1, 142/2, 146, 148/2, 148/3, 151, 152, 153, 156/1, 156/2, 157, 159, 160, 162, 164, 166, 168/1, 168/2, 171, 174, 176, 178, 180, 182, 183/2, 184, 185/2, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 199, 201, 203, 205, 206/1, 206/2, 208, 210, 211, 212, 213/1, 214, 216, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 223, 225/1, 225/2, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 252, 255, 256, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 280/1, 282, 284, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304/1, 304/2, 305, 306, 307/1, 309/1, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 320/1, 320/3, 321, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 348, 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 384/1, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 396, 397, 398, 401, 402, 404/1, 404/2, 405, 406, 407, 410/1, 410/2, 411, 413, 414/1, 414/2, 416, 418, 420, 422, 424, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 437/1, 437/2, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 440/1, 440/3, 441/1, 441/2, 442/1, 442/3, 459/1, 459/4, 460/3, 461/3, 461/43, 462/3, 462/4, 475/1, 475/2, 476/1, 476/2, 477/1, 478, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5, 480, 481/1, 481/2, 485, 489, 490, 493, 495, 497, 499, 501, 502, 503, 506/7, 507, 558/2, 560/2, 560/3, 560/4, 560/10, 560/13, 577/4, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 600, 601/1, 602, 603/2, 604, 606, 609, 611, 614, 616/2, , 621, 624, 627, 630, 633, 635, 638, 641, 644, 647, 649, 651, 654, 656/3, 656/5, 656/6, 657/1, 657/2, 659/1, 659/2, 660/1, 660/2, 661, 662, 663, 664, 665/1, 667/1, 667/3, 667/4, 667/5, 667/6, 668, , 672, 674/2, 675, 676, 677/3, 678, 680, 682, 684, 686, 687, 688, 689/2, 690, 691/2, 692/1, 692/2, 694, 696, 697, 698/3, 698/4, 699, 700, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722,

9 Č.j. MUBR 42462/2013 str , 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 744/1, 744/2, 744/4, 745, 746, 747, 749, 751, 753, 754, 755, 756, 758, 760/1, 760/3, 761, 765, 766, 767, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 801, 802, 805, 806, 807, 809, 811, 812, 813, 815, 816, 818/1, 819, 821, 823/1, 823/2, 824, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 842/1, 842/3, 843, 845/1, 848, 851, 853/1, 856, 858, 860, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 871, 872, 874, 876, 878, 880/1, 880/2, 882/1, 882/2, 884, 887, 889, 891, 893, 894, 895, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 912, 913, 914/1, 914/11, 918, 919, 921, 923, 925/2, 926, 927/2, 928/1, 928/2, 930, 932, 934/2, 934/3, 935, 936, 937, 940, 942/4, 942/9, 942/10, 944/1, 945/26, 949, 950, 951/2, 952/1, 952/2, 952/3, 952/7, 952/8, 953/2, 961, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 1015/1, 1023, 1024, 1026, 1029, 1032, 1035, 1038, 1043, 1051/1, 1051/2, 1057, 1063, 1067, 1072, 1077, 1079, 1100/2, 1100/3, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1111, 1112/2, 1113/1, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1128, 1131, 1133, 1134, 1136/2, 1137/1, 1139/6, 1143/4, 1145/3, 1146/3, 1147/3, 1148/1, 1149/1, 1150/1, 1151/1, 1152/3, 1153/1, 1154/1, 1156, 1157/2, 1158/32, 1158/49, 1158/51, 1158/54, 1158/57, 1158/60, 1158/63, 1158/65, 1158/71, 1158/88, 1158/94, 1158/96, 1158/97, 1158/98, 1158/99, 1158/100, 1158/101, 1158/102, 1158/103, 1158/104, 1158/105, 1158/106, 1158/107, 1158/108, 1158/109, 1158/110, 1158/111, 1158/112, 1158/113, 1158/114, 1158/115, 1158/116, 1158/117, 1158/118, 1158/119, 1163/5, 1164/3, 1164/4, 1165, 1260, 1261/30, 1261/32, 1261/34, 1261/37, 1261/40, 1261/41, 1261/44, 1261/47, 1261/49, 1261/52, 1261/53, 1261/54, 1262/3, 1262/4, 1263/31, 1263/43, 1263/57, 1263/107, 1278/8, 1279/22, 1279/24, 1280/1, 1280/3, 1281/4, 1281/5, 1284, 1285, 1288/1, 1288/3, 1289, 1290/1, 1322/20, 1362, 1363, 1364, 1365,1366, 1367 v katastrálním území Ladná Obec Ladná, Masarykova č.p. 119/60, Ladná E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz sídlo: F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice 1 JMP Net, s.r.o., IDDS: te2d68s sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn sídlo: Přemyslova č.p, 1106/19, Hradec Králové Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza sídlo: Čechova č.p. 1300/23, Břeclav Ostatní Obecní úřad Ladná, Masarykova č.p. 119/60, Ladná (po nabytí právní moci) Městský úřad v Břeclavi Vyvěšeno dne: 2 2ó & podpis. ^ K / Sejmuto dne: podpis: Vyvéíeno na elektronické úřední desce Vyvěšeno dne: o- /.?*( > podpis: / Sejmuto dne: podpis: BUDESfcjMUtC

10 1 - ^ ->-.. V7 Grafická příloha k územnímu rozhodnuti sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 č.j. MUBR 42462/2013! V\ \ -1 - < MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV Namést. T.G. Masaryka 3, PSČ I

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPX9F SOORXOOHWADS Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 30031/2011 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 17.08.2011 Č.j.: MUBR 50954/2011

Více

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě S00RP00SPW0V S00RX00I7C2W Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad ^ Sp.zn. MUBR-S 49218/2011 OSŘOŽÚ/Vl-328 Břeclav, dne 14.09.2011 Č.j.: MUBR 61800/2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SOORXOOKKPKT Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 39171/2012 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 06.11.2012 Č.J.: MUBR 68875/2012 Oprávněná

Více

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského S00RP00JHP1R SOORXOOKCSVL Městský úřad Břeclav odbor stavebního rády a obecního živnostenského úřadu _ oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 54081/2012 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, óne 23.08.2012 Č.j: MUBR 57834/2012

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPUXQ IHIIlllIIIHillIIIIIIII SOORXOOHYLSU Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 39176/2011 OSŘOŽÚ/Vi-328, Břeclav, dne 10.08.2011

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00JN4H9 SOORXÓOIYWFi Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavobní úřad Sp. zn. MUBR-S 59429/2011 OSŘOŽÚ/Če-330 Břeclav, dne 06.02.2012 C.j\: MUBR 3644/2012

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Lednice - vodovod a kanalizace ulice Břeclavská

Lednice - vodovod a kanalizace ulice Břeclavská S00RP00GPUU3 SOORXOQHYZHN Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 41618/2011 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeciav, dne 11.08.2011 Č.J.: MUBR 54597/2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Kamenice nad Lipou

Městský úřad Kamenice nad Lipou Městský úřad Kamenice nad Lipou odbor výstavby a životního prostředí PSČ 394 81 Nám. Čsl. armády 52 Číslo spisu: VŽP-1843/2008/Bo Číslo jednací : 2438/2008/VŽP/Bo Odpovědná úřední osoba: Josef Bojanovský

Více

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ tel: 317 754 111 fax: 317 754 199 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Restaurační zařízení

Restaurační zařízení S00RP00JN2TZ SOORXOOIYEOM Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu odděienf stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 86806/2009 OSŘOŽÚA/l-328 Břeclav, dne 21.02.2012 Či: MUBR 2999/2012

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3297/2011/156Žd Č.j.:SÚ24737/11/3297/2011 156 Kyjov, dne 17.6.2011 Vyřizuje: Ždánská Ludmila, tel. 518 697 543, e-mail: l.zdanska@mukyjov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 7104/2012/243Vá Č.j.:SÚ47818/12/243 / SÚ 7104/2012/243Vá Kyjov, dne 8.11.2012 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby.

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 23.2.2010 VÚP 5783/10-231/10-HAN-328.3 Ladislav

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/156156/2012 ST2/Svo MMHK/195754/2012 ST2/Svo Vladimír Svoboda 495 707 886 Vladimir.Svoboda@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/3459/10/OSVO/Ma Č.J.: MK/3459/10/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1536/09/Che Mnichovice : 25.11.2009 Vyřizuje: Chejnová Pavlína Telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193. Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193. Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193 č. j. 1460-330-10-4 Vracov 14.11.2010 vyřizuje: Helena Novotná Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Dne 14.09.2010

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0754/2012/Ka Č. J.: 1281/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 5618/2014/158Ba Č.j.:SÚ43080/14/158 / SÚ 5618/2014/158Ba Kyjov, dne 19.8.2014 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH S00RP80Jf1KBC SOORXOOKMYQI Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 68008/2012 OSŘOŽG/Št-328 Břeclav, dne 22.10.2012 C.j.: MUBR 72181/2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S80RP00GPK5I S0ORXO0IP4OT Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 64500/2011 OSŘOŽÚ/Ba-328 Břeclav, dne 06.12.2011 Čj.: MUBR 79733/2011

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Páteřní trasa a rozvod optické sítě v obci Bulhary a Lednice

Páteřní trasa a rozvod optické sítě v obci Bulhary a Lednice S00RP00M7NLD S00RX00O1V19 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S14966/2014 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, dne 22.05.2014 Č.j.: MUBR 31151/2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6480/2008OÚPSŘ-328/Va-8 23.5.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2034/2009-682/VLJ Rousínov, dne 5. listopadu 2009 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Spisový znak: SÚ - 38/12/Hyn Číslo jednání: 4/2012 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2284/11/Ne 2666/11/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

rozhodnutí o umístění stavby Plynovodní přípojka restaurace Břeclav, Jungmannova 1

rozhodnutí o umístění stavby Plynovodní přípojka restaurace Břeclav, Jungmannova 1 S00RP80GPGPK S00RX00IPS5G Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 75953/2011 OSŘOŽÚ/Če-330 Břeclav, dne 07.12.2011 č.j.: MUBR 80610/2011

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více