o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu"

Transkript

1 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel.: , fax.: , Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, .: Pavel Toman, nar , V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova Ilona Tomanová, nar , V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Doručení rozhodnutí č. IV/5/2008 ze dne pod č.j. 2210/ / /SI na stavbu rodinného domu, včetně přípojek sítí technického vybavení, dešťové kanalizace, kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla, oplocení na podezdívce a oplocení z pletiva, připojení kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd) na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov vydal rozhodnutí č. IV/5/2008 ze dne pod č.j. 2210/ / /PJ na stavbu rodinného domu, včetně přípojek sítí technického vybavení, dešťové kanalizace, kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla, oplocení na podezdívce a oplocení z pletiva, připojení kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd) na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. (1) písm. g) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydání výše uvedeného rozhodnutí o z n a m u j e v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Vyvěšeno dne Sejmuto dne Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení. Doručí se na vyvěšení: Městský úřad Rousínov, odbor vnitřních věcí, Sušilovo, náměstí č.p.84/56, Rousínov u Vyškova 1

2 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel.: , fax.: , Rousínov, dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukoowietz, .: Pavel Toman, nar , V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova Ilona Tomanová, nar , V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ č. IV/5/2008 Dne podali Pavel Toman, nar , V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova, Ilona Tomanová, nar , V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova žádost o povolení výjimky, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu rodinného domu, včetně přípojek sítí technického vybavení, dešťové kanalizace, kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla, oplocení na podezdívce a oplocení z pletiva, připojení kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd) na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. (1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném řízení o povolení výjimky a územního řízení, ve spojeném územním řízení a stavebním řízení přezkoumal žádost o povolení výjimky, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova a na základě tohoto přezkoumání I. Vydává podle 169 odst. (2) stavebního zákona r o z h o d n u t í o p o v o l e n í v ý j i m k y z ustanovení 25 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vzájemné odstupy staveb, II. podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y III podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu rodinného domu, včetně přípojek sítí technického vybavení, dešťové kanalizace, kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla, oplocení na podezdívce a oplocení z pletiva, připojení kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd) na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. 2

3 I. Rozhodnutí o povolení výjimky z požadavku 25 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vzájemné odstupy staveb, ve kterém je stanoveno, že mezi rodinnými domy, které vytvářejí volný prostor mezi sebou, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m rodinný dům z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby bude umístěn v pravé a v levé hranici se sousedními pozemky. II. Územní rozhodnutí Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Rodinný dům o rozměrech 10,00 x 13,60 m, o půdorysu tvaru písmene L, bude umístěn na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, v katastrálním území Rosusínov u Vyškova tak jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:200. Objekt bude jednopodlažní, nepodsklepený, s obytným podkrovím. Úroveň srovnávací roviny 1.NP±0,000 = 264,800 m n.m. bude 0,30 m od úrovně upraveného terénu. Výška hřebene sedlové střechy od srovnávací roviny 1.NP±0,000 bude 6,77 m, výška hrany pultové střechy zadního křídla rodinného domu bude 5,13 m. Střecha bude pokrytá střešní krytinou KM BETA barvy cihlově červené. 2) Rodinný dům bude umístěn v pravé hranici s pozemkem: parcelní číslo 592 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova a v levé hranici s pozemkem: parcela číslo 594 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. V obvodových stěnách nebudou umístěny stavební otvory. Vzdálenost rodinného domu od přední hranice sousedního pozemku: parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova bude 18,41 m. V zadu bude rodinný dům navazovat na zahradu ve vlastnictví stavebníků. 3) Před rodinným domem bude umístěna krytá odstavná parkovací plocha pro jedno stání osobního motorového vozidla, konstrukčně spojena s rodinným domem, o rozměrech 3,00 x 6,00 m na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. 4) Napojení na sítě technického vybavení: a) Vodovodní přípojka HDPE DN 40 x 3,7 mm bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, parcelní číslo 593 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova a bude napojena na vodovodní řad na pozemku: parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova, před rodinným domem, a bude přístupná pro odečet měření. b) Kanalizační přípojka na splaškové vody DN 125 k čerpací stanice AS - PUMP a výtlačné potrubí DN 56 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova a bude napojena na kanalizační řad na pozemku: parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. c) Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova a bude zaústěna do jímacího zařízení s přepadem do vsakovací jámy. d) Přípojka elektro nn zemním kabelem AYKY 4 x 16 mm 2 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova a bude napojena na stávající distribuční síť na pozemku: parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova, na hranici pozemku, přístupný pro odečet měření. e) Vytápění rodinného domu bude ústřední teplovodní, samostatným elektrickým kotlem ÚT s vestavěným zásobníkem TUV. 3

4 f) Krytá odstavná parkovací plocha pro jedno stání osobního motorového vozidla bude připojena k místní komunikaci sjezdem na pozemku: parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. II. Stavební povolení Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude obsahovat: a) rodinný dům, b) krytou odstavnou parkovací plochu pro jedno stání osobního motorového vozidla, c) přípojky sítí technického vybavení: - vodovodní přípojku HDPE DN 40 x 3,7 mm, vodoměrnou šachtu, - kanalizační přípojku na splaškovou vodu DN 125, čerpací stanici AS PUMP, výtlačné potrubí DN 56, - přípojku elektro nn zemním kabelem AYKY 4 x 16 mm 2, d) dešťovou kanalizaci, e) krytou odstavnou parkovací plochu pro jedno stání osobního motorového vozidla, f) připojení kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd), g) oplocení na podezdívce a oplocení z pletiva. 2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Tauš, U stadionu 954, Kuřim, ČKAIT a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a za úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 4) Budou dodrženy podmínky souhlasu Police ČR, OŘ, dopravního inspektorátu, Brněnská 7a, Vyškov ze dne ORVY-9214/ČJ : a) V poli rozhledových trojúhelníků se nesmí nacházet žádná překážka vyšší než 0,7 m nad spojnicí vjezdu a MK ul. Tománkova s výjimkou sloupku dopravního značení a sloupku veřejného osvětlení nepřesahující průměr 15 cm. b) Rozhledové poměry v rozhledových trojúhelnících budou zachovány a udržovány po celou dobu připojení sousední nemovitosti k MK. Případná zeleň v rozhledu bude odstraněna. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, a.s., Lidická 36, Brno ze dne zn. VAGNER-Z : a) Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, budou provedena veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem. b) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m do sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. c) Budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN a ČSN d) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektrických zařízení. e) Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR bude ohlášeno na telefonní číslo Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka č.p. 2733/11, Brno ze dne pod č.j. 1591/08/MBO/V00: a) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 4

5 b) V prostoru vjezdu budou telefonní kabely uloženy do betonových žlabů s min krytím 0,6 m. V případě nedostatečné hloubky je nutné telefonní kabely zahloubit. Vedle zažlabovaných kabelů budou založeny rezervní chráničky, trubky min. průměru 100 mm se zataženým silonovým lankem, na obou koncích řádně utěsněny a označeny. Chráničky musí přesahovat vjezd minimálně 0,5 m na každou stranu.v prostoru vjezdu se nesmí nacházet spojky na kabelech. c) Při stavbě oplocení s podezdívkou požadujeme v místě křížení s telefonními kabely uložit telefonní kabely do betonového žlabu s přesahem 0,1 m za základ oplocení. Při stavbě oplocení bez podezdívky musí být sloupky oplocení, včetně betonového základu umístěny min. 0,5 m od trasy telefonních kabelů. Bude zajištěn trvalý přístup pracovníků společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k trase telefonních kabelů za účelem provádění údržby a oprav tohoto kabelu. d) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodržet ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení, v platném znění a normy související, ČSN Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále ČSN Uzemnění a ochrana vodiče. e) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytýčení PVSEK objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací. f) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je rovněž na možnou odchylku +/-30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti neméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. h) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí se ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK projíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.). l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. 5

6 m) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK bude neprodleně oznámeno Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov ze dne zn /752/TÚ/so: a) Vodovodní přípojka (tj. i výkop pro provádění odbočení vodovodní přípojky v místě napojení součástí PD) a vodoměrná šachta budou odpovídat svým technickým provedením předložené PD. b) Vysazení vodovodní přípojky (stavebníkem bude proveden výkop tj. výkop pro provádění odbočení vodovodní přípojky v místě napojení), provedení navrtávky a osazení vodoměrné soupravy na vodovodní přípojce do předem připravené vodoměrné šachty provádí VaK Vyškov, a.s.. Stavebník nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodoměrnou šachtu a její osazení do předem připraveného výkopu je možno objednat u VaK Vyškov, a.s. (stř. 05, p. Formánek, tel.: ). c) Napojení tlakové kanalizační přípojky pro veřejnou potřebu provede na základě objednávky VaK Vyškov, a.s. (stř. 02 ČOV Vyškov, Ing. Marek, tel.: ). d) Provedené navrtáváky (stavebníkem bude předem proveden výkop tj. výkop pro provádění odbočení kanalizační přípojky v místě napojení) a napojení kanalizační přípojky si stavebník objedná u VaK Vyškov, a.s. (stř. 02 ČOV Vyškov, Ing. Marek, tel ). Stavebník, resp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do kanalizace pro veřejnou potřebu. e) Stavebník přizve VaK Vyškov,a a.s. (stř. 02 ČOV Vyškov, Ing. Marek, tel ) ke kontrole provedení kanalizační přípojky před jejím zasypáním. f) Při křížení nebo souběhu zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. (vodovod, kanalizace) a přípojek těchto zařízení s ostatními inž. sítěmi a jejich přípojkami, dodržet ČSN Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. g) Na základě pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu stavebník u VaK Vyškov, a.s. podá žádost o zřízení vodovodní přípojky (stř. 05, p. Formánek, tel.: ), uzavře smlouvu o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (pí Bařinová, tel.: ), podá žádost o zřízení kanalizační přípojky a uzavře smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (stř. 02 ČOV Vyškov, Ing. Marek, tel: ). h) Před zahájením stavebních prací objednat u VaK Vyškov, a.s. vytýčení vodovodního řadu (stř. 05, p. Formánek, tel.: ) a vytýčení kanalizačního řadu (stř. 02 ČOV Vyškov, Ing. Marek, tel.: ). 5) Budou provedena dostatečná protiradonová opatření (střední radonový index pozemku) všech kontaktních konstrukcí s přihlédnutím k ČSN Ochrana staveb proti radonu. 6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 7) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP"). 8) Případně způsobené škody uvedenou stavební činností na sousedních nemovitostech nebo veřejném majetku musí být odstraněny na náklad stavebníka. 9) Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 6

7 10) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka Stavba povolena ). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do doby provedení závěrečné kontrolní pohlídky stavby. 11) Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě. 12) Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle 178 až 183 stavebního zákona. 13) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 14) Stavba bude prováděna dodavatelsky fa REALITY Z LIPÉ develop s.r.o., nám. 1. května 1305, Kuřim, IČ: ) Stavebník si vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek Stavba povolena. 16) Kontrolní prohlídku stavby stavební úřad stanovuje ihned po dokončení stavby. O předpokládaném termínu dokončení stavby uvědomí stavebník stavební úřad s měsíčním předstihem. Přesný termín závěrečné kontrolní prohlídky stanoví stavební úřad. 17) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle 120 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, tyto doklady: a) dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačením odchylek oproti vydanému rozhodnutí, b) geometrický plán zaměření budovy, c) výchozí revizní zprávu elektroinstalací a elektrických zařízení d) zápis o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a přípojky, e) zápis o zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace a přípojky, f) osvědčení o stavu komínů, g) revizní zprávu hromosvodů, h) zápis o tlakové zkoušce ÚT. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení Žádné námitky účastníků řízení nebyly uplatněny. O d ů v o d n ě n í Dne podali Pavel Toman, nar , V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova, Ilona Tomanová, nar , V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova žádost o povolení výjimky, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu rodinného domu, včetně přípojek sítí technického vybavení, dešťové kanalizace, kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla, oplocení na podezdívce a oplocení z pletiva, připojení kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd) na pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené řízení o povolení výjimky a územní řízení, spojené územní řízení a stavební řízení. Protože předložené žádosti nebyly úplné a nebyly doloženy všemi podklady, byla řízení dne přerušena a žadatelé vyzváni k odstranění nedostatků podání v termínu do Návrh byl doplněn dne Stavební úřad opatřením č.j. 2210/ / /PJ ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Žádosti byly doloženy těmito podklady: 7

8 1) Výpisem z katastru nemovitostí ze dne , 2) Kopií z katastrální mapy ze dne , 3) Rozhodnutím č. D/IX/9/2008 Městského úřadu Rousínov, stavební úřad, Sušilovo nám. č.p. 84/56, Rousínov u Vyškova ze dne pod č.j. 2210/08-745/ /PJ, 4) Rozhodnutím č. D/VIII/14/2008 Městského úřadu Vyškov, stavební úřad, Sušilovo nám. č.p. 84/56, Rousínov u Vyškova ze dne pod č.j. 2210/08-746/ /PJ 5) Nájemní smlouvou č. 8/08 VS ze dne , 6) Závazným stanoviskem Městského úřadu Vyškov, odboru ŽP, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne č.j. MV 62887/2007, 7) Souhlasem Policie ČR, OŘ, dopravního inspektorátu, Brněnská 7, Vyškov ze dne ORVY-9214/ČJ , 8) Vyjádřením Města Rousínov, Sušilovo nám. č.p. 84/56, Rousínov u Vyškova ze dne č.j. 2200/ /2007-5/trtil, 9) Vyjádřením Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, Brno ze dne zn /07/5/2, 10) Vyjádřením E.ON Česká republika, a.s., Lidická 36, Brno ze dne zn. VAGNER Z , 11) Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic., a.s., DLSS Brno, Jana Babáka č.p. 2733/11, Brno ze dne č.j. 1591/08/MBO/V00, 12) Vyjádřením Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov ze dne zn /752/TÚ/so, 13) Protokolem o stanovení radonového indexu pozemku číslo zakázky: 417/07 ze dne , 14) Projektovou dokumentací stavby Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 85 a 109 stavebního zákona, 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád přísluší kromě (stavebníků a vlastníků pozemků Pavla Tomana, nar , Ilony Tomanové, nar ) pouze správcům sítí technického vybavení, majetkovému správci drážního pozemku parcela číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova, osobám jejíchž vlastnická práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich mohou být povolením výjimky, územním rozhodnutím a navrhovanou stavbou přímo dotčeny, Městu Rousínov. Stavební úřad z moci úřední spojil řízení o výjimce s územním řízením podle 169 odst. (5) stavebního zákona a územní řízení se stavebním řízením podle 78 odst. (1) stavebního zákona 140 odst. (1) správního řádu. Předmětná stavba je navrhována v oblasti pro kterou je zpracován územní plán. Řízení se týká téhož předmětu řízení, podmínky v území jsou jednoznačné, řízení se týká týchž účastníků řízení. Je umožněno napojení rodinného domu na sítě technického vybavení a připojení nemovitosti k místní komunikaci ul. Tománkova. Předložena projektová dokumentace stavby odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu. Z těchto důvodů jsou podmínky v území jednoznačné. Žadatelé prokázali, že mají k pozemku: parcelní číslo 593 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova, na němž se stavba rodinného domu, kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla, včetně přípojek sítí technického vybavení umísťuje, vlastnické právo. Vlastnické právo bylo doloženo výpisem z katastru nemovitostí ze dne , LV: 1870, vyhotoveným Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. K umístění přípojek sítí technického vybavení na pozemku: parcelní číslo 356/1 ostatní plocha, v katastrálním území Rousínov u Vyškova předložili nájemní smlouvu č. 8/08 VS České dráhy, a.s., Správy dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno, jako správce majetku. Souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba. 8

9 Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. Stavebníci uvedli, že navrhují umístění novostavby rodinného domu v pravé hranici se sousedním pozemkem: parcelní číslo 592 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova a v levé hranici se sousedním pozemkem: parcelní číslo 594 orná půda, v katastrálním území Rousínov u Vyškova z důvodu stísněných územních podmínek šířka pozemku 10,00 m a na umístění rodinného domu v návaznosti na plánovanou zástavbu lokality. Stavební úřad povolil výjimku z ustanovení 25 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v návaznosti na plánovanou zástavbu dané lokality plánované řádové zástavby rodinných domů. Umístěním stavby na hranicí pozemků nebude znemožněna zástavba sousedních pozemků. Ve stěnách na hranici pozemků nebudou žádné stavební otvory tj. okna, větrací otvory. Bude zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby rodinného domu a kryté odstavné parkovací plochy pro jedno stání osobního motorového vozidla na sousední pozemek a stavba ani její část nebude přesahovat na sousední pozemek. Umístění závětří, které není obytnou místnosti, pobytovou místnosti nebo příslušenstvím rodinného domu nemá vliv na zástavbu sousedního pozemku. Stavební úřad též zkoumal, zda novostavba rodinného domu nebude ohrožovat požárně nebezpečným prostorem sousední pozemky na základě předloženého požárně bezpečnostního řešení. Boční průčelí rodinného domu jsou bez požárně otevřené plochy, konstrukční systém objektu je nehořlavý, střecha, střešní plášť vyhovuje ČSN Požadovaná požární odolnost nosné konstrukce střechy nad podkrovím bude docílena sádrokartonovým podhledem. Povolením výjimky nejsou dotčeny požadavky na umísťování staveb, ani požadavky na ochranu území před jeho znehodnocením. Stavba rodinného domu svým objemem nezhorší životní prostředí ani nenaruší užívání okolních staveb pro bydlení. Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na umísťování staveb, obsažených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, bude v daném případě dosaženo řešením podle povolené výjimky, které se odchyluje od požadavku, stanovícího minimální vzdálenosti rodinných domů od společných hranic pozemků, tj. 2 m. V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schváleného územního plánu sídelního útvaru Rousínov. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrocích rozhodnutí. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka /dle 82 odst. (2) správního řádu/. 9

10 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle 115 odst. (4) stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podle položky 17 odst. 1 písm. a), ve výši 300, - Kč, položky 17 odst. 1. písm. f), ve výši 300,- Kč, sazebníku správních poplatků, v celkové hodnotě 600,- Kč, byl uhrazen. Příloha: - ověřený situační výkres v měřítku 1:250, - ověřená projektová dokumentace stavby, - štítek Stavba povolena. Doručí se: Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) Pavel Toman, V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova Ilona Tomanová, V sídlišti č.p.386/37, Rousínov u Vyškova Město Rousínov, Sušilovo náměstí č.p.84/56, Rousínov u Vyškova Aleš Schlesinger, V sídlišti č.p.353/21, Rousínov u Vyškova Jan Schlesinger, Čechyňská č.p.227/29, Rousínov u Vyškova Ludmila Schlesingerová, Čechyňská č.p.227/29, Rousínov u Vyškova Petr Malík, Čechyňská č.p.334/31, Rousínov u Vyškova Zdeňka Malíková, Čechyňská č.p.334/31, Rousínov u Vyškova Vak Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Jana Babáka č.p.2733/11, Brno E.ON Česká republika a.s., Lidická 36, Brno JMP, a.s., Plynárenská č.p.499/1, Brno Jan Valíček, Čechyňská č.p.311/33, Rousínov u Vyškova Vladimíra Valíčková, Čechyňská č.p.311/33, Rousínov u Vyškova České dráhy, a.s, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno Dotčené orgány (doporučeně) HZS Jm kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská č.p.425/2, Vyškov Krajská hygienická stanice Jm kraje, územní pracoviště, Masarykovo náměstí 16, Vyškov 10

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Rousínov

Městský úřad Rousínov Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/07-8133/2007-1491/PJ Rousínov, dne 1. února 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4213/2010-608/HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE/41013/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 4. října 2012 Spis zn.: 8394/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Aleš Rieger, 22.08.1979, Nad lesním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2 Č.j.: MBE/31431/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 15. října 2012 Spis zn.: 7059/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3297/2011/156Žd Č.j.:SÚ24737/11/3297/2011 156 Kyjov, dne 17.6.2011 Vyřizuje: Ždánská Ludmila, tel. 518 697 543, e-mail: l.zdanska@mukyjov.cz

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Mníšek pod Brdy

Městský úřad Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Č.j.: SÚ 175/11-134/2011-Pet Mníšek pod Brdy, dne 23. března 2011 Oprávněná úřední osoba: Lenka Petříková, tel.: 318541925,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08 St-Ka Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08 St-Ka Pavel Kavlík Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 4.8.2008 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2034/2009-682/VLJ Rousínov, dne 5. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/788/11/Po Mnichovice : 18.7.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 45935/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 12. října 2010 Spis zn.: 1567/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 38662/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 10. září 2010 Spis zn.: 1272/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1110/10 218/2010-Hla Chlumec nad Cidlinou, dne 28. dubna 2010 Naše značka: 12/1110-1/330/2010-HL Oprávněná úřední osoba: Hlaváčová Miluše tel.č. : 495 703

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 11440/2011 VÚP/ŠJ V

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-7675/2010-1266/HH Rousínov, dne 20. ledna 2011 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4546/2010-674/PJ Rousínov, dne 10. září 2010 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 1/2012 OV MUMI 11981/2011 8.2.2012 Dobrota 487 805 004 487 805 044 dobrota@mestomimon.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Počet listů: Příloh: Datum: 05.03.2012. Rozhodnutí

Počet listů: Příloh: Datum: 05.03.2012. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Č.j.: MBE 40780/2011/VÝST-S V Berouně dne 25. srpna 2011 Spis zn.: 1295/2011/VÝST Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: vyst5@muberoun.cz Ing. Martin Řepík, Pod Lysinami č.p.470, Hodkovičky,

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dvůr Králové nad Labem, dne 18. listopadu 2009 Oprávněná

Více