PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky"

Transkript

1 PMR vysílačky FX-332 Návod k použití česky Anténa Vypínač/hlasitost Otáčením zapínáte a vypínáte a měníte hlasitost PTT tlačítko při vysílání stiskněte a držte stisknuté CALL tlačítko vyzvánění stiskněte, když chcete odeslat vyzváněcí tón jiným PMR vysílačkám Tlačítka Nahoru/Dolu pro změnu kanálu a při nastavování Konektory pro sluchátko/ mikrofon/ nabíjení LCD displej zobrazuje aktuální kanál a další symboly. LED indikátor vysílání Tlačítko MENU stiskněte, chcete-li PMR vysílačku nastavovat Mikrofon (MIC) Reproduktor

2 1. LCD displej Číslo kanálu. Lze nastavit od 1 8. CTCSS podkanál. Lze nastavit od DCS kód. Lze nastavit od Indikátor stavu baterií. Zobrazuje-li malý počet sloupků, je potřeba baterie nabít. TX RX Zobrazuje se při vysílání signálu. Zobrazuje se při příjmu signálu. DCM Zobrazuje se, je-li zapnuta funkce Skenování dvou kanálů. DCS Zobrazuje se, je-li zapnut systém digitálních podkanálů DCS. VOX Zobrazuje se, je-li zapnuta automatická aktivace hlasem VOX. SCAN Zobrazuje se, je-li aktivní funkce skenování. Zobrazuje se, jsou-li zamčená tlačítka. Indikátor úrovně hlasitosti. Zobrazuje se, je-li zapnut vyzváněcí tón CALL. Zobrazuje se, jsou-li aktivovány vibrace. 2. Instalace 2.1 Sejmutí klipu na opasek Pojistka a) Zatlačte na pojistku klipu na opasek směrem od těla vysílačky. b) Při neustálém tlaku na pojistku vytáhněte klip na opasek směrem nahoru. Jak je znázorněno na obrázku. 2.2 Instalace klipu na opasek Zasuňte klip na opasek zpět do drážky a zatlačte jej směrem dolů. Mírné cvaknutí indikuje zajištění klipu ve správné poloze pojistkou.

3 2.3 Instalace baterií Upozornění: Při vkládání baterií dejte pozor na správnou polaritu. Nesprávné vložení baterií může mít za následek poškození obojího, baterií i vysílačky. a) Tlakem směrem dolů vysuňte kryt baterií. b) Podle obrázku výše vložte nabíjecí baterie. Dbejte, aby byly baterie správně vloženy podle vyznačené polarity. c) Nasuňte zpět kryt baterií. Důležité: Přečtěte si tato bezpečnostní varování ještě před dobíjením baterií. Při vkládání PMR vysílačky FX-332 do nabíjecí základny používejte pouze nabíječku uvedenou v tomto návodu k obsluze a dodávanou současně v balení s PMR vysílačkami FX-332. Před nabíjením baterií se ujistěte, že kryt prostoru pro baterie je správně a bezpečně uzavřen na svém místě. Použité baterie likvidujte bezpečně a způsobem, který nebude poškozovat životní prostředí. Nikdy je nevhazujte do ohně ani je nedávejte na místa, kde by mohly být vystaveny vysokým teplotám nebo kde hrozí nebezpečí proražení. Vybité baterie nenechávejte uvnitř PMR vysílačky FX-332. Mohly by vytéci. 2.4 Nabíjení baterií a) Zasuňte malou koncovku na konci kabelu dodávaného síťového adaptéru do odpovídajícího konektoru Power-In na nabíjecí základně. b) Zasuňte dodávaný síťový adaptér do síťové zásuvky. Upozornění: PMR vysílačky FX-332 musí být nabíjeny dodávaným nabíjecím síťovým adaptérem. Použití jiného nabíjecího síťového adaptéru může být v rozporu s normou EN a vést ke ztrátě záruky.

4 c) Vložte obě PMR vysílačky FX-332 ve správné pozici do nabíjecí základny. LED indikátor nabíjení se rozsvítí. d) Průměrná nabíjecí doba zcela vybitých baterií je cca 10 hodin do plného nabití. Nové baterie vyžadují čas na nabití cca 14 hodin. Důležité: Před nabíjením PMR vysílačky vypněte. Zkrátíte tím dobu nabíjení. Síťová zásuvka e) Nabíjení baterií pomocí adaptéru. Odklopte krytku nabíjecího konektoru na PMR vysílačce umístěného na pravé straně vysílačky. Kulatou koncovku na konci kabelu 9V/200mA dodávaného nabíjecího adaptéru zasuňte do odpovídajícího konektoru na PMR vysílačce FX-332. Zasuňte dodávaný nabíjecí síťový adaptér do síťové zásuvky. Nabíjecí konektor Mikr./sluch. Indikátor stavu baterií Ikona baterie je umístěna v levém spodním rohu LCD displeje. Vypadá jako symbol baterie se třemi sloupky uvnitř. Ty indikují úroveň nabití. Pokud úroveň nabití baterií dosáhne minimální hodnoty, vysílačka dvakrát krátce pípne a automaticky se vypne. PMR vysílačka FX-332 indikuje 4 úrovně nabití baterií. Baterie nabité na plnou kapacitu. Částečně vybité baterie. Kapacita baterií přibližně na střední úrovni. Nízká úroveň nabití baterií. Při této úrovni pípne PMR vysílačka FX-332 každých 10 sekund. Důležité: Nabíjejte vysílačku hodin. Velmi nízká úroveň nabití baterií. Pokud úroveň nabití baterií při zapnuté vysílačce dosáhne této úrovně, vysílačka dvakrát krátce pípne a přejde

5 pouze do poslechového režimu. Důležité: Nabíjejte vysílačku hodin. Upozornění: - Při vložení nesprávného typu baterií hrozí riziko exploze. Spotřebované baterie likvidujte podle uvedených instrukcí. Životnost baterií PMR vysílačka FX-332 má zabudovanou funkci pro úsporu energie, aby baterie vydržely déle. Když ale PMR vysílačku nepoužíváte, je lepší ji vypnout, abyste šetřili energii baterií. 3. Obsluha 3.1 Dosah PMR vysílačky FX-332 Dosah závisí na terénu a prostředí. Může být 10 až 12km při plně nabitých bateriích v otevřeném terénu bez překážek jako jsou kopce nebo budovy. Nepokoušejte se používat dvě PMR vysílačky na vzdálenost menší než 1,5 m. Může docházet k interferencím. Důležitá bezpečnostní upozornění: - Pro snížení vystavení se elektromagnetickému záření při používání PMR vysílačky FX-332 ji držte ve vzdálenosti minimálně 5 cm od obličeje. - Nikdy nepoužívejte PMR vysílačku FX-332 venku během bouřky. - Nepoužívejte PMR vysílačku FX-332 za deště. - Pokud se do PMR vysílačky FX-332 dostane voda nebo navlhne, vypněte ji a vyjměte baterie. Nepoužívejte ji, dokud zcela nevyschne. - Držte PMR vysílačky FX-332 mimo dosah batolat a malých dětí. 3.2 Zapnutí a vypnutí PMR vysílačky FX-332 Zapnutí Otáčejte Vypínačem/regulátorem hlasitosti ve směru hodinových ručiček dokud se nerozsvítí displej a nezobrazí aktuální kanál. Vypnutí Otáčejte Vypínačem/regulátorem hlasitosti proti směru hodinových ručiček dokud se displej nevypne. Poznámka: Pokaždé když otáčíte Vypínačem/Regulátorem hlasitosti nastavujete současně hlasitost. Úroveň hlasitosti se bude otáčením zvyšovat nebo snižovat.

6 3.3 Změna kanálu PMR vysílačka FX-332 má k dispozici 8 kanálů pro komunikaci s jinými PMR vysílačkami v dosahu. Pro vzájemnou komunikaci musí mít všechny PMR vysílačky nastaven stejný kanál. a) Stiskněte 1x tlačítko MENU. Číslo aktuálního kanálu na LCD displeji začne blikat. b) Zatímco číslo aktuálního kanálu bliká, zvolte stiskem tlačítek NAHORU nebo DOLU nový požadovaný kanál. Kanály se postupně mění od 1 do 8 nebo opačně. c) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nově nastavený kanál. Poznámka: - V tabulce frekvencí dále v tomto návodu k obsluze se dovíte více o frekvencích jednotlivých kanálů Nastavení CTCSS podklanálu Každý kanál má k dispozici 38 podkanálů pro vytvoření skupiny uživatelů na stejném kanálu pro méně rušenou vzájemnou komunikaci. Pokud máte nastavený CTCSS podkanál, můžete komunikovat pouze s uživateli těch PMR vysílaček, které mají nastavený stejný kanál i podkanál jako vy. Pro vypnutí funkce CTCSS podkanálů jednoduše nastavte podkanál 0. Může pak komunikovat s kteroukoliv PMR vysílačkou, která má vypnutou funkci CTCSS podkanálů nebo která není CTCSS podkanály vybavena. a) Stiskněte 2x tlačítko MENU. Číslo aktuálního CTCSS podkanálu začne na LCD displeji blikat. b) Zatímco číslo aktuálního podkanálu bliká, zvolte stiskem tlačítek NAHORU nebo DOLU nový požadovaný podkanál. c) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nově nastavený CTCSS podkanál Nastavení digitálních DCS kódů (podklanálů) Každý kanál má také k dispozici 83 digitálních DCS kódů (podkanálů) pro vytvoření skupiny uživatelů na stejném kanálu pro méně rušenou vzájemnou komunikaci. a) Stiskněte 3x tlačítko MENU. Číslo aktuálního DCS kódu začne na LCD displeji blikat.

7 b) Zatímco číslo aktuálního DCS kódu bliká, zvolte stiskem tlačítek NAHORU nebo DOLU nový požadovaný DCS kód. c) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nově nastavený DCS kód. Vysílání a příjem Použití PMR vysílačky FX-332 je v jednom okamžiku pouze jednosměrné. Vysíláte-li, nemůžete přijímat a přijímáte-li, nevysíláte. PMR vysílačka FX-332 využívá licenci na otevřené pásmo. Pokud vysíláte na stejném pásmu, nejprve se identifikujte (představte). 3.4 Příjem volání PMR vysílačka je v režimu příjmu vždy, když je zapnutá a nevysílá. Je-li na aktuálním kanálu přijímán signál, je na LCD displeji zobrazen symbol příjmu signálu RX a LED indikátor se rozsvítí. 3.5 Vysílání a) Pro vysílání vašeho hovoru stiskněte a po celou dobu vašeho hovoru držte stisknuté tlačítko PTT (Push To Talk). Na LCD displeji se zobrazí symbol vysílání signálu TX. b) Držte PMR vysílačku ve svislé pozici s mikrofonem (MIC) vzdáleným přibližně 5 cm od úst. Držte stisknuté tlačítko PTT a mluvte do mikrofonu normálním hlasem. c) Jakmile domluvíte, uvolněte tlačítko PTT. 3.6 Monitorování kanálu Pro ověření, zda na aktuálním kanálu neprobíhá nějaká vzdálená komunikace se slabým signálem, použijte funkci Monitorování kanálu. a) Stiskněte a chvíli podržte stisknutá současně tlačítka MENU a DOLU. Na LCD displeji se zobrazí symbol příjmu signálu RX a z reproduktoru uslyšíte všechny signály na aktuálním kanálu včetně šumu na pozadí. b) Pro ukončení monitorování kanálu a návrat do běžného režimu stisknete tlačítko MENU. 3.7 Nastavení citlivosti funkce aktivace hlasem VOX V režimu aktivace hlasem VOX bude PMR vysílačka FX-332 vysílat pokud bude aktivována vašim hlasem nebo zvuky ve vašem okolí. Vysílačka bude vysílat ještě 2 sekundy poté, co přestanete mluvit.

8 a) Stiskněte 4x tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí ikona VOX a bude blikat nápis OFF. b) Tlačítkem NAHORU nastavíte citlivost aktivace hlasem režimu VOX (maximální úroveň je 3). Pro vypnutí režimu aktivace hlasem VOX stiskněte tlačítko DOLU, dokud se na displeji nezobrazí opět OFF. c) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastavení. Pokud je aktivní režim aktivace hlasem VOX, je na displeje trvale zobrazena ikona VOX. V hlučném nebo větrném prostředí není doporučeno používat režim aktivace hlasem VOX. 3.8 Automatické Skenování PMR vysílačka FX-332 dokáže v nekonečné smyčce skenovat všech 8 kanálů, 38 CTCSS podkanálů a 83 DCS kódů, zda na nich neprobíhá nějaká komunikace. a) Stiskněte 5x tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí ikona SCAN. b) Tlačítkem NAHORU nebo DOLU spustíte skenování kanálů. Pokud je detekován aktivní kanál, skenovaní se na aktivním kanálu pozastaví. c) Stiskněte 6x tlačítko MENU. Na displeji začne blikat ikona CTCSS, Tlačítkem NAHORU nebo DOLU spustíte skenování CTCSS podkanálů d) Stiskněte 7x tlačítko MENU. Na displeji začne blikat ikona DCS, Tlačítkem NAHORU nebo DOLU spustíte skenování DCS kódů e) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastavení. 3.9 Vibrace a zvukové upozornění PMR vysílačka FX-332 vás může upozornit na přicházející signál vydáním zvukového tónu nebo vibracemi. 4.0 Vyzváněcí tón Okolním PMR vysílačkám můžete odeslat vyzváněcí signál, který je upozorní na to, že s nimi chcete komunikovat Stiskněte tlačítko CALL. Po dobu asi dvou sekund uslyšíte vyzváněcí tón a na displeji se zobrazí ikona TX. Každá vysílačka v dosahu nastavená na stejném kanálu a podkanálu (pokud je použit) uslyší tento vyzváněcí tón. 4.1 Volba Vyzváněcího tónu PMR vysílačka FX-332 má k dispozici 15 vyzváněcích tónů.

9 a) Stiskněte 8x tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí blikající nápis C 1. b) Tlačítkem NAHORU nebo DOLU zvolte požadovaný vyzváněcí tón. Při stisku tlačítka a změně vyzváněcího tónu se přehraje nově zvolený vyzváněcí tón. c) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastavení. 4.2 Aktivace Vibrací a) Stiskněte 9x tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí blikající 3. b) Tlačítkem NAHORU nebo DOLU aktivujte funkci vibrací. c) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastavení. Poznámka: Vibrace a zvukové upozornění mohou být aktivovány současně. 4.3 Signál Roger Beep Signál Roger Beep je tón, který je automaticky vysílán v okamžiku uvolnění tlačítka PTT. Tento signál informuje přijímací stranu, že jste ukončili vysílání a nacházíte se opět v přijímacím režimu. a) Stiskněte 10x tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí blikající nápis ON. b) Tlačítkem NAHORU nebo DOLU aktivujte ( ON ) nebo deaktivujte ( OFF ) Roger Beep signál. c) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastavení. 4.4 Zvuková indikace stisku tlačítka Tato funkce PMR vysílačky FX-332 indikuje stisk tlačítka krátkým zvukovým tónem. a) Stiskněte 11x tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí blikající nápis ON. b) Tlačítkem NAHORU nebo DOLU aktivujte ( ON ) nebo deaktivujte ( OFF ) zvukovou indikaci stisku tlačítka. c) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastavení. 4.5 Funkce skenování dvou kanálů PMR vysílačka FX-332 dokáže sledovat aktivitu na dvou kanálech, na aktuálním a jednom dalším. Pokud detekuje aktivitu na některém z těchto dvou kanálů, přestane přepínat mezi kanály a začne přijímat signál.

10 a) Stiskněte 12x tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí ikona DCM a blikající nápis OF. b) Tlačítkem NAHORU nebo DOLU vyberte druhý kanál (1-8 s výjimkou aktuálního), na kterém budete chtít sledovat aktivitu. c) Pokračujte stiskem tlačítka MENU pro změnu CTCSS podkanálu. d) Tlačítkem NAHORU nebo DOLU zvolte požadovaný CTCSS podkanál (1-38) e) Pokračujte stiskem tlačítka MENU pro změnu DCS kódu. f) Tlačítkem NAHORU nebo DOLU zvolte požadovaný DCS kód (1-83) g) Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastavení. 5. Další funkce 5.1 Zámek tlačítek Funkce Zámek tlačítek umožní uživateli zamknout tlačítka: NAHORU, DOLU a MENU takže nelze omylem změnit nastavení PMR vysílačky FX a) Pro aktivaci zámku tlačítek stlačte a podržte stlačené tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí symbol klíče b) Pro deaktivaci zámku tlačítek stlačte a podržte stlačené tlačítko MENU, dokud z displeje nezmizí symbol klíče Poznámka: Tlačítka PTT a CALL zůstávají i nadále funkční i když je aktivována funkce zámku tlačítek. 5.2 Podsvícení displeje Při každém použití Vypínače/Regulátoru hlasitosti a tlačítek (s výjimkou tlačítek PTT a CALL) se na 5 sekund zapne podsvícení displeje. 5.3 Konektory pro mikrofon/sluchátka a nabíjení PMR vysílačka FX-332 je vybavena konektorem pro hands free sadu (není součástí dodávky) a konektorem pro připojení nabíječky umístěným na protější straně tlačítka PTT.

11 6. Technické parametry Dostupné kanály CTCSS podkanály DCS kódy Frekvenční rozsah Výstupní výkon (TX) Napájení Dosah 8 kanálů 38 podkanálů pro každý kanál 83 kódů pro každý kanál 446, ,09375 MHz max 0,5 W 4x AAA NiMh (každá jednotka) až 12 km ve volném prostranství na přímou viditelnost bez překážek při plně nabitých bateriích 7. Tabulka frekvencí kanálů Kanál Frekvence (MHz) Kanál Frekvence (MHz) Podmínky používání vysílaček PMR 446 Mobilní zařízení určené pro hlasovou komunikaci standardu PMR 446 ve frekvenčním pásmu 446,0-446,1 MHz. Vyzářený výkon maximálně 500 mw e.r.p. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecného oprávnění ČTU č. VO- R/3/ Seznam zemí a případná omezení, ve kterých lze provozovat zařízení PMR446. Stát Povolení Výjimky v používání Belgie Ano Nutná individuální licence Bulharsko Ano Bez omezení Česká republika Ano Bez omezení Dánsko Ano Bez omezení Estonsko Ano Bez omezení Finsko Ano Bez omezení Francie Omezeně Není povoleno použití 1. a 2. kanálu Chorvatsko Ano Bez omezení Irsko Ano Bez omezení Island Ano Bez omezení

12 Itálie Ano Nesmí se omezovat prodané frekvence Kypr Ano Bez omezení Lichnstejnsko Ano Bez omezení Litva Ano Bez omezení Lotyšsko Ano Bez omezení Lucembursko Ano Nutná individuální licence Maďarsko Ano Bez omezení Monako Ne Frekvence jsou obsazené Německo Ano Bez omezení Nizozemí Ano Bez omezení Norsko Ano Nesmí se omezovat prodané frekvence Polsko Ano Nutná individuální licence Portugalsko Ano Bez omezení Rakousko Ano Bez omezení Rumunsko Omezeně Není povoleno použití 1. a 8. kanálu Rusko Ano Po proškolení Řecko Ano Bez omezení Slovensko Ano Bez omezení Španělsko Ano Bez omezení Švédsko Ano Bez omezení Švýcarsko Ano Bez omezení Turecko Ano Nutná individuální licence Velká Británie Ano Bez omezení 10. Bezpečnost Před použitím PMR vysílaček a veškerého jejich příslušenství jako jsou nabíječky baterií a baterie si přečtěte a dodržujte následující pokyny a bezpečnostní opatření. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pro snížení rizika zranění při používání nabíječky nabíjejte pouze originální nabíjecí baterie. Jiné druhy baterií by mohly explodovat a způsobit zranění nebo škody. 1. Nevystavujte nabíjecí síťový adaptér působení vlivu deště nebo sněhu. 2. Nepoužívejte nabíjecí síťový adaptér, pokud byl vystaven prudkému nárazu, nebo po upadnutí, nebo po poškození jakýmkoliv jiným způsobem. 3. Nabíjecí síťový adaptér nerozebírejte. Pokud by byl nesprávně zpětně smontovaný, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 4. Nikdy neměňte napájecí kabel dodaný spolu s nabíjecím síťovým adaptérem. Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za vlastní zástrčku ne za kabel, aby se snížilo riziko poškození kabelu nebo zástrčky.

13 5. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a až potom provádějte údržbu nebo čištění. Použití jakéhokoliv nedoporučeného příslušenství může mít za následek riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo fyzické poranění. 6. Dbejte prosím na to, aby napájecí zásuvka, do které je zapojený nabíjecí síťový adaptér byla vždy přístupná a ovladatelná. VÝSTRAHA Poškozená anténa Nepoužívejte vysílačku, pokud má poškozenou anténu. Pokud se poškozená anténa dotkne kůže, může dojít k malému popálení. Baterie Všechny baterie mohou způsobit poškození majetku a/nebo zranění osoby jako jsou popáleniny, pokud se vodivý materiál, jako jsou šperky, klíče nebo korálky, dotkne holých koncovek. Materiál může vytvořit elektrický obvod (zkrat) a rychle se zahřát. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nabitými bateriemi, zvláště při jejich ukládání do kapsy, náprsní tašky nebo do jiné nádoby s kovovými předměty. VAROVÁNÍ Pro vozidla s Air Bagy Nepokládejte vysílačky do míst nad air bag nebo do oblasti vystřelení air bagu. Air bag se nafukuje velkou silou. Pokud umístíte vysílačku do oblasti rozbalení air-bagu může být vysílačka vržena velkou silou a způsobit vážná zranění pasažérům vozidla. Prostředí s nebezpečím výbuchu Pokud se nacházíte v prostoru s potenciálně výbušnými plyny, vypněte vaši vysílačku. Jiskry v takovémto prostředí mohou způsobit výbuch nebo požár s následnými poraněními nebo dokonce smrtelným úrazem. Baterie Nevyměňujte nebo nenabíjejte baterie v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jiskra mezi kontakty při instalaci nebo výměně baterií může způsobit výbuch. Rozbušky a výbušné oblasti Aby nedošlo k možné interferenci s výbušnými úkony, vypněte vysílačku v blízkosti rozbušek nebo ve "výbušných oblastech" nebo v oblastech označených "vypněte

14 dvoucestné vysílačky". Dbejte všech výstražných značek a pokynů. POZNÁMKA: Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy jasně označeny. Týká se to míst s palivy, jako jsou spodní paluby lodí, zařízení na přesun nebo skladování paliv a chemikálií, míst, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice jako jsou zrna, prach nebo kovový prach, a dalších oblastí, kde je doporučeno vypnout motor vozidla. 11. Likvidace Evropská směrnice o likvidaci 2002/96/ES. Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické zařízení). Určeno pro Evropskou unii a další evropské země se systémem sběru separovaného odpadu. Tento symbol uvedený na výrobku, na obalu nebo v dokumentaci označuje, že tento výrobek nesmí být po skončení životnosti likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Chcete-li zabránit nebezpečnému působení na životní prostředí nebo na lidské zdraví způsobené nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte toto zařízení od jiných typů odpadů a odevzdejte je k recyklaci, a tím k optimálnímu opakovanému využití materiálních zdrojů. Uživatelé v domácnostech se musí obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, které jim poskytnou informace o místě a způsobu manipulace s tímto výrobkem, který je šetrný vůči životnímu prostředí. Firemní uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a ověřit si podmínky uvedené v kupní smlouvě. Tento výrobek nesmí být při likvidaci smíšen s jiným podnikovým odpadem.

15 12. Prohlášení o shodě Společnost Brondi S.p.A. registrovaná v Itálii, Via B. Gozzoli n Roma s provozní jednotkou v Itálii, Via Guido Rossa 16, Moncalieri (TO), tímto prohlašuje, že výrobek: FX-332 vyhovuje směrnici 2004 /108 / CE týkající se rozhlasových a telekomunikačních koncových zařízení a splňuje následující normy: EN V.1.1.1( ) EN V1.3.1( ) EN60950 : 2002 Shoda s uvedenými požadavky je vyjádřena značkou: Kompletní Prohlášení o shodě je možno si vyžádat em na:

16 Brondi Telefonia S.P.A.

FX-200 TRIO. Souprava PMR (Personal Mobile Radio)vysílaček. Návod k obsluze Česky

FX-200 TRIO. Souprava PMR (Personal Mobile Radio)vysílaček. Návod k obsluze Česky FX-200 TRIO Souprava PMR (Personal Mobile Radio)vysílaček Návod k obsluze Česky Anténa Vypínač Hlasitost Otáčením se mění hlasitost Tlačítko PTT Stiskněte a držte, když chcete vysílat Zámek tlačítek Stiskněte

Více

FX-400 professional Twin PMR446 Private mobile radio

FX-400 professional Twin PMR446 Private mobile radio FX-400 professional Twin PMR446 Private mobile radio Návod k obsluze - ČESKY LCD obrazovka Zobrazuje aktuální výběr kanálu a další symboly vysílačky Tlačítko PTT (STISKNI a MLUV) Stiskněte a držte během

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek MIDLAND G8 Děkujeme, že jste si vybrali Midland! Midland G8 je přenosná radiostanice, která se používá téměř v celé Evropě. Pro více informací doporučujeme projít si schéma omezení použití. Midland G8

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Uživatelský manuál T5622

Uživatelský manuál T5622 Uživatelský manuál T5622 BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny pro bezpečné používání, které jsou obsaženy

Více

MIDLAND G7 XT dvojbarevná a dvojpásmová PMR/LPD radiostanice

MIDLAND G7 XT dvojbarevná a dvojpásmová PMR/LPD radiostanice MIDLAND G7 XT dvojbarevná a dvojpásmová PMR/LPD radiostanice 1. Úvod Midland G7 XT kombinuje nejnovější radiokomunikační technologie s pevnou mechanickou konstrukcí. Poskytuje tak ideální a efektivní řešení

Více

Radiostanice Model MT 550 ČESKY. Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon. Anténa. Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI. Tlačítko UZAMČENÍ

Radiostanice Model MT 550 ČESKY. Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon. Anténa. Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI. Tlačítko UZAMČENÍ Radiostanice Model MT 550 ČESKY Anténa Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon This Toto zařízení equipment je určeno is intended pro použití for v: use in: AT CY FI IE LU PT BA CZ FR IS MK RO BE DE GB

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

OBSAH BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH DVOUSMĚRNÝCH RÁDIÍ

OBSAH BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH DVOUSMĚRNÝCH RÁDIÍ OBSAH BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH DVOUSMĚRNÝCH RÁDIÍ Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny pro práci s nabíječkou 2 ZAČÍNÁME Vaše nové rádio 4 Baterie a nabíjení baterií

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6 Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6 Upozornění 1. Neohýbejte anténu 2. Dodržujte vzdálenost 5cm mezi ústy a mikrofonem vysílačky 3. Vysílačku sundávejte z opasku oběma rukama 4. Zakrývejte otvor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

FX 4. Souprava PMR (Personal Mobile Radio) vysílaček. Návod k obsluze Česky

FX 4. Souprava PMR (Personal Mobile Radio) vysílaček. Návod k obsluze Česky FX 4 Souprava PMR (Personal Mobile Radio) vysílaček Návod k obsluze Česky Anténa LCD displej Zobrazuje aktuálně zvolený kanál a jiné symboly vysílačky LED příjem Rozsvítí se při příjmu signálu Tlačítko

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

FX-Dynamic. PMR446 Osobní přenosná vysílačka USER GUIDE. Návod k obsluze Česky

FX-Dynamic. PMR446 Osobní přenosná vysílačka USER GUIDE. Návod k obsluze Česky FX-Dynamic PMR446 Osobní přenosná vysílačka Návod k obsluze Česky USER GUIDE Anténa LCD displej - zobrauje: Aktuální výběr kanálu a další symboly vysílačky. PTT (PUSH To TALK) tlačítko Stiskněte a držte

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

PMR 446 Přenosná vysílačka. Tectalk easy. Návod k použití

PMR 446 Přenosná vysílačka. Tectalk easy. Návod k použití PMR 446 Přenosná vysílačka Tectalk easy Návod k použití Obslužné prvky 1 5 6 2 7 3 8 9 4 10 1 Anténa 2 LCD-displej zobrazuje aktuální kanál a jiné symboly pro provoz. 3 Klávesy pro pohyb nahoru a dolů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 02 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 02 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 02 26 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

VHF/UHF vodotěsné radiostanice

VHF/UHF vodotěsné radiostanice VHF/UHF vodotěsné radiostanice CE SHODA Radiostanice série HT900 má na svém štítku značku CE, potvrzující její shodu se základními poţadavky EEC direktivy na elektromagnetickou kompatibilitu. My Entel

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500

it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500 it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500 I N S T A L A Č N Í M A N U Á L it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 2 Údaje

Více

FX-400 Twin PMR446 Osobní přenosná vysílačka (PMR) Návod

FX-400 Twin PMR446 Osobní přenosná vysílačka (PMR) Návod FX-400 Twin PMR446 Osobní přenosná vysílačka (PMR) Návod Anténa LCD obrazovka - Zobrazuje aktuální výběr kanálu a další symboly vysílačky. Tlačítko PTT (STISKNI a MLUV) - stiskněte a držte během přenosu.

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 2. Bezpečnostní předpisy (informace k používání radiostanic)...4 3. Rozsah dodávky...5 Obj. č.: 93 06 46 Tento návod k obsluze

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha Návod k obsluze brite WeighOnly Pultová obchodní váha 2 METTLER TOLEDO Návod k obsluze brite WeighOnly Číslo zakázky 30209989 Obsah 1 Vaše nová pultová obchodní váha...4 1.1 Nejdůležitější funkce...4 1.2

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ JAZYK 2 Mobilní zařízení určené pro hlasovou komunikaci standardu PMR 446 ve frekvenčním pásmu 446,0-446,1 MHz. Vyzářený výkon maximálně 500 mw e.r.p.

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

HYT TC-780 PROFESIONÁLNÍ PŘENOSNÁ RADIOSTANICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HYT TC-780 PROFESIONÁLNÍ PŘENOSNÁ RADIOSTANICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HYT TC-780 PROFESIONÁLNÍ PŘENOSNÁ RADIOSTANICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘEDMLUVA Jsme rádi, že jste si zakoupili radiostanici HYT TC-780. Tato radiostanice je konstruována s využitím moderních technologií

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 75 88 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

FX-350 TWIN PMR 446. Návod k obsluze česky

FX-350 TWIN PMR 446. Návod k obsluze česky FX-350 TWIN PMR 446 Návod k obsluze česky 1. Vlastnosti a doporučení pro použití 1.1 Vlastnosti Speciální funkce Ovládání VOX aktivace vysílání hlasem Monitorování 2 kanálů najednou Podsvícený displej

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

... 3... 23... 43... 63

... 3... 23... 43... 63 BBM 7010 EN / Digital Audio Baby Monitor User s manual CZ / Digitální audio chůvička Návod k obsluze SK / Digitálna audio opatrovateľka Návod na obsluhu HU / Digitális audió babaőrző Használati útmutató

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

PMR FX-100 TWIN. 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu. Český jazyk

PMR FX-100 TWIN. 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu. Český jazyk PMR FX-100 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu Český jazyk 2 OBSAH OBSAH... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, OCHRANA A ÚDRŽBA... 3 VYBAVENÍ, TECHNICKÁ DATA, INSTRUKCE PRO POUŽITÍ... 5 OBSAH BALENÍ...

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ Rychlý instalační průvodce DA-30501 Obsah Před použitím... 2 1. O DA-30501... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Přehled... 2 Začínáme... 3 1. Nabíjení baterie DA-30501...

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

PMR FX-25 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu

PMR FX-25 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu PMR FX-25 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu Český jazyk 2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ... 3 NASTAVENÍ PMR VYSÍLAČE... 5 INSTALACE BATERIÍ... 5 Vkládání baterií...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

www.elix.cz ELIX, spol. s r.o., Klapkova 48, 182 00 Praha 8 ΕΛΙΞ Tento návod nesmí být dále šířen a rozmnožován bez souhlasu firmy ELIX!

www.elix.cz ELIX, spol. s r.o., Klapkova 48, 182 00 Praha 8 ΕΛΙΞ Tento návod nesmí být dále šířen a rozmnožován bez souhlasu firmy ELIX! www.elix.cz ELIX, spol. s r.o., Klapkova 48, 182 00 Praha 8 ΕΛΙΞ Tento návod nesmí být dále šířen a rozmnožován bez souhlasu firmy ELIX! 1 1. Bezpečnostní informace. Doporučujeme velmi důrazně dodržovat

Více

ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Základní informace o radiostanici.......2 Ovládací prvky radiostanice............. 2 Tóny zvukové signalizace............... 3 Programovatelná tlaèítka............... 3 Tlaèítka

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA B-SPEECH HEADSET SORA GRATULUJEME Gratulujeme Vám k výběru B- SPEECH SORA headsetu. Tento vám umožňuje bezdrátově komunikovat přes váš mobilní telefon a obsahuje vestavěný mikrofon

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH 1 Úvod 18 2 Náhled a velikost.19 2.1 Materiál a barva..19 2.2 Velikost displeje a velikost instalace.19 3 Přehled funkcí a definice tlačítek....20 3.1 Stručný

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

PMR FX-11 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu

PMR FX-11 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu PMR FX-11 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu Český jazyk 2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 Ovládání a zobrazení... 3 POPIS VÝROBKU... 4 NASTAVENÍ PMR VYSÍLAČE... 5 Instalace baterií... 5

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET WS9767 - NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ STANICE S RÁDIOVĚ ŘÍZENÝMI HODINAMI A BUDÍKEM ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘIJMU Teplotní stanice přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více