ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola, Hradec Králové Hradecká 647, Hradec Králové Identifikátor školy: Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 - Malá Strana Školský úřad Hradec Králové, Milady Horákové 504, Hradec Králové Termín konání orientační inspekce: prosince 2000 Čj / Signatura oi1fu204 Š

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 (dále SPŠ) zahájila svoji činnost v roce 1951 jako SPŠ strojnická. V průběhu posledních osmi let docházelo ke změně struktury studijních oborů v souladu s požadavky trhu práce na zajištění odborné pracovní síly. Současné studijní obory navazují na tradici původních technických oborů. Areál školy je tvořen uceleným komplexem budov s učebnami, laboratořemi, odbornými dílnami a tělocvičnou s venkovním hřištěm. Současné prostorové a materiálně technické podmínky odpovídají potřebám školy. V letošním školním roce se ve 21 třídách denního studia vzdělává 586 žáků a dalších 45 žáků ve dvou třídách dálkového studia. Výchovně vzdělávací činnost je personálně zajištěna celkem 51 pedagogickými pracovníky (z toho 8 externích). Přehled o vyučovaných oborech, učebních dokumentech a počtu žáků jednotlivých oborů uvádí následující tabulka. Kód oboru Název Čj. a dat. schválení MŠMT ČR Délka studia Počet žáků M/001 Strojírenství /97-23, M/001 Automatizační technika /99-23, M/004 Slaboproudá elektrotechnik /99-23, M/003 Strojník požární techniky /98-23, M/009* Management strojírenství /93-23, M/005* Strojírenská technická /94-23, administrativa L/507 Provozní technika /95, * obory dobíhající, dálkové studium V rámci uskutečněné orientační inspekce byla sledována a hodnocena pouze část výchovně vzdělávací činnosti denního studia a v návaznosti na to byla hodnocena i kvalita řízení SPŠ. HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Časová týdenní hodinová dotace předmětu koresponduje s časovou dotací stanovenou platnými učebními plány vyučovaných oborů, členění učiva do jednotlivých ročníků je v souladu s osnovami. Předmětová jazyková komise vypracovala jednotné tematické plány, které byly schváleny jejími členy dne , prostupnost a součinnost všech složek předmětu je v nich respektována. Konkrétní postup ve vyučování, tj. pořadí tematických celků, výběr autorů a literárních děl, metod a forem práce, slohový útvar a téma kontrolní slohové práce stanovují jednotlivé vyučující dle svého uvážení. Kontrolou třídních knih bylo u některých vyučujících zjištěno, že v přímé vyučovací činnosti výrazně převažují hodiny literární (až hodin za sebou), hodiny jazykové a zejména slohové jsou zařazovány spíše nahodile a po delším časovém odstupu. V jedné sledované třídě byly hodiny slohového výcviku dle zápisů v třídní knize zařazeny od začátku školního roku poprvé až v prosinci. Inspekční zpráva - str. 2

3 Výuku předmětu zajišťuje pět vyučujících, všechny splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti. Materiálně technická základna výuky je tvořena odbornými příručkami, Pravidly českého pravopisu a cvičebnicemi, které mají pro svoji přípravu vyučující, v základním informačním středisku jsou žákům k dispozici slovníky, encyklopedie, próza i poezie. Některé literární materiály a jazykové rozbory žákům vyučující kopírují nebo je dávají žákům připravené k rozmnožení. Audio materiály, gramofonové desky, video využívají vyučující dle potřeby spíše sporadicky, řadu materiálů mají vlastních. Ve dvou hospitovaných hodinách byl použit radiomagnetofon. Sledované hodiny měly klasickou stavbu, převládala tradiční frontální výuka s využitím dialogické metody. Literárněvědné a jazykové poznatky byly žákům prezentovány především formou výkladu a společného zápisu poznámek. Žáci mají učebnice mluvnice a čítanky, se kterými v hodinách pracují, interpretace literárního textu nebyla vzhledem k výkladovému a opakovacímu charakteru hospitovaných literárních hodin zařazena. V některých hodinách byla činnost žáků stereotypní, neboť byla redukována na poslech výkladu a diktovaný zápis, efektivnějších forem učení spjatých se samostatnou aktivní činností žáků nebylo využito, chyběl dostatečný prostor věnovaný činnostem žáků. Tvořivý vyučovací styl byl zaznamenán u učitelky, která zařadila nahrávku krátkých souvislých mluvních cvičení žáků na volné téma s následným rozborem užitých jazykových prostředků. Dále následoval řízený rozhovor s užitím problémových otázek, závěr hodin byl ukončen shrnutím učiva a jeho společným zopakováním. Učitelka dbala na přesnost vyjadřování i pohotovost reagování žáků, neopomíjela nácvik schopnosti ptát se, formulovat vhodné otázky, vést dialog. Opakovací hodiny maturitního učiva patřily rovněž ke zdařilým, učitelka zpřesňovala a doplňovala informace za přispění žáků. Ve většině vyučovacích hodin chyběl prostor pro závěrečné shrnutí učiva se zhodnocením aktivity žáků. Poznámky a zápisy v sešitech nejsou kontrolovány, vyučující jejich způsob vedení ponechávají na žácích. Žáci v hodinách prokazovali celkem dobrý přehled a znalosti, schopnost samostatného kultivovaného vyjadřování většina z nich postrádá. Pozornost žáků byla udržována kladením otázek, motivačními prvky byla především aktualizace učiva, průběžné hodnocení a formy pozitivního oceňování práce žáků v hodinách chyběly. Hodnocení výkonů žáků při ústním zkoušení bylo přiměřené prokazovaným znalostem. K sebehodnocení byli žáci vyzýváni jen ve dvou sledovaných hodinách při zhodnocení mluvních cvičení. Počet známek z předmětu byl u namátkově vybraných žáků odpovídající. Jazykový výcvik vyučující zaměřují na praktické osvojení progresivních jazykových jevů a věnují jejich procvičování náležitou pozornost (v loňském školním roce byly v jedné třídě na základě podkladů vedoucí předmětové komise napsány 4 diktáty, 4 všestranné rozbory, 6 literárních prověrek a 2 slohové práce). Za letošní školní rok byly v jedné třídě napsány dle zápisů v třídních knihách 1-2 diktáty, 1-2 literární prověrky aslohová práce. Prohlédnuty byly kontrolní diktáty třídy AT3, slohové práce tříd AT4, M4, S3B, S4A za školní rok 2000/2001. Z písemných prací žáků byly dále kontrolovány maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury studijního oboru /04 (třída PT5) za školní rok 1999/2000. Rozsahem byly maturitní práce krátké. I přesto, že vyučující jazykový výcvik neopomíjejí, kontrola všech předložených písemných prací ukázala, že žáci nemají dobře osvojeny pravopisné normy a stylistické postupy a často chybují. Ve zhlédnutých hodinách byla vytvořena pracovní atmosféra, žáci akceptovali dohodnutá pravidla. Komunikativní schopnosti žáků byly rozvíjeny v malé míře, vyučující se většinou spokojili s jednoslovnou odpovědí. Celková úroveň výuky českého jazyka je velmi dobrá. Inspekční zpráva - str. 3

4 Cizí jazyky Kvalita výuky byla posuzována z navštívených vyučovacích jednotek a z materiálních, personálních a psychohygienických podmínek souvisejících s touto výukou. Pro objektivitu posouzení kvality byly vybrány vyučovací jednotky různých ročníků i studijních směrů. Byla navštívena výuka anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka. Žáci mají možnost si zvolit cizí jazyk, který zpravidla studovali v základní škole, a mohou z tohoto předmětu maturovat. Týdenní dotace tohoto prvního cizího jazyka je tříhodinová. Žáci studijních směrů administrativy a managementu mají možnost studovat ještě další cizí jazyk v dvouhodinové týdenní dotaci. Týdenní časová dotace cizích jazyků je v souladu s učebním plánem. Předložené tematické plány vyučujících korespondují s učebními osnovami a přihlížejí rovněž k daným učebnicím. Všechny tematické plány jsou opatřeny poznámkou ředitele školy týkající se zvláštního režimu výuky pro žáky se specifickými poruchami učení. Učitelé cizích jazyků jsou sdruženi v předmětové komisi společenskovědních předmětů. Její činnost zajišťuje kontinuitu výuky cizích jazyků, stanovuje optimální výukové cíle, vybírá učebnice vzhledem k platným učebním osnovám. Kontrolou zápisů v třídních knihách, zápisů učiva v sešitech žáků bylo ve většině hodin zjištěno zpoždění ve srovnání s časovým rozvržením učiva v tematických plánech. Toto zpoždění bylo způsobeno odpadáním hodin z různých důvodů. Všichni vyučující cizích jazyků mají požadovanou odbornou i pedagogickou způsobilost. Z široké materiálně technické základny sbírek a pomůcek byly využívány zejména radiomagnetofony, slovníky, mapy, v jednom případě videorekordér. Jazykové programy výpočetní techniky nebyly aplikovány. Důsledně byly využívány během výuky učebnice. Při inspekci bylo zjištěno, že ve třídách SA4, SB4, MA4 byly používány při výuce německého jazyka učebnice se starší pravopisnou normou, což je v rozporu se sdělením MŠMT ČR pro zavedení nového německého pravopisu ve vyučování na školách ČR čj / Zjištěné psychohygienické podmínky byly vyhovující, neboť každý žák má dostatek pracovního místa jak v menších jazykových učebnách, tak ve velkých kmenových učebnách. Vyhovující byly ze subjektivního hlediska i světelné a tepelné podmínky. Výuka byla organizována v příslušném cizím jazyce. Ve všech hodinách probíhala fixace učiva písemnou i ústní formou. Nově prezentované učivo gramatického charakteru bylo důkladně vysvětleno, zapsáno na tabuli včetně možných výjimek a upevňováno důkladným procvičováním. Krátké testy zaměřené na upevňování pravopisu a tvarosloví byly ihned po napsání zpětnovazebně prověřovány, což umožňovalo pozitivní posilování a tím upevňování jazykových znalostí. Během výuky se střídaly formy a metody práce, aplikovaná metoda závisela na charakteru a cíli výuky. Převládala snaha o komunikativní metodu. Žáci si připravovali kratičké dialogy. Frazeologie běžného společenského styku byla procvičována na úrovni otázek vyučujícího, jednoduchých odpovědí žáků. Samostatný souvislý připravený ústní projev žáků byl zaznamenán pouze v nejvyšším ročníku při ústním zkoušení maturitních okruhů z jazyka německého. Zkoušený žák byl adekvátně klasifikován, jeho výkon byl slovně ohodnocen. Ve všech jazycích mají žáci dostatečné množství známek pro objektivní stanovení klasifikace. Nová lexikální zásoba týkající se dopravy byla prezentována i za audiovizuální podpory (videoprogram). Konverzační téma svátků, geografické údaje o zemi příslušné jazykové oblasti byly podpořeny při výkladu vizuálně mapou, nakopírovaným materiálem. Žáci měli příležitost seznámit se s touto slovní zásobou v kontextu s reáliemi země příslušné jazykové oblasti. Ojediněle si žáci neznámou slovní zásobu vyvozovali z kontextu, nebo se pokoušeli o synonymní vyjádření. Komunikace při výuce cizích jazyků závisela na stupni osvojení daného Inspekční zpráva - str. 4

5 jazyka. Ze základních jazykových dovedností byl procvičován receptivní poslech a receptivní čtení. Vyučující průběžně kontrolovali stupeň porozumění poslechu dialogů rodilých mluvčí nebo čtení textů vhodnými otázkami. Mezi klady výuky patřila odborná a věcná správnost výuky, dobré organizační schopnosti vyučujících, uvědomělá kázeň žáků, přehledně zpracované tematické plány. Mezi nedostatky výuky patřilo nedostatečné zapojení didaktické techniky do výuky, z hlediska didaktiky předmětu neurčení cíle vyučovací jednotky a závěrečné shrnutí učiva a také cílevědomý nácvik samostatného souvislého ústního projevu žáků. Ojediněle byla zaznamenána trvalá motivace žáků objasňováním odborné terminologie výpočetní techniky, matematiky i fyziky v jazyce anglickém. Namátkově kontrolované písemné práce jsou pečlivě opravovány a splňují požadavky učebních osnov. Celková úroveň výuky cizích jazyků je velmi dobrá. Matematika Sledovány byly hodiny u všech pěti učitelek, které výuku v letošním školním roce zajišťují. Inspekce proběhla v různých ročnících všech realizovaných oborů denního studia. Týdenní hodinové dotace matematiky pro jednotlivé obory jsou v souladu s platnými učebními plány školy pro školní rok 2000/2001. V některých ročnících jsou stanovená minima hodin posílena. Tematické plány pro první ročníky jednotlivých oborů byly sestaveny dle již neplatných učebních osnov (vydaných MŠMT ČR v roce 1990 pod čj /90-21). Pro výuku v prvních ročnících měly být použity nové učební osnovy, vydané a schválené MŠMT pod čj / s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem. Výše uvedenou skutečností došlo k porušení 39 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů. V tematických plánech pro ročníky došlo v porovnání s uspořádáním učiva v učebních osnovách k některým přesunům tematických celků mezi jednotlivými ročníky a změnilo se i doporučené pořadí učiva. Všechny tyto změny však byly projednány v přírodovědné komisi dne 1. září 2000 a schváleny ředitelem školy. Tematické plány výuky matematiky pro jednotlivé obory nejsou v rámci předmětové komise zpracovány jednotně a uceleně. Každý vyučující si je sestavuje sám, což nevylučuje možnost duplicity a nespojitosti učiva v navazujících ročnících a znesnadňuje kontrolu. Ve všech třídách čtvrtého ročníku je realizován nepovinný předmět cvičení z matematiky, který je koncipován jako příprava žáků na maturitní zkoušku, popř. na vysokoškolská studia. Předložený plán přírodovědné komise pro školní rok 2000/2001 je zpracován spíše formálně a plánováním výuky ani kontrolou plnění učebních osnov se nezabývá. Podrobnější analýzou probraného učiva ve dvou náhodně vybraných třídách čtyřletého studijního cyklu ve školních letech 1995/ /1999 bylo zjištěno, že učební osnovy byly splněny. Příprava všech vyučujících na sledované hodiny byla pečlivá a promyšlená. Odborná a pedagogická způsobilost všech učitelek matematiky je stoprocentní, což má na kvalitu výuky pozitivní vliv. Materiální vybavení školy pro výuku matematiky je na běžné úrovni (modely těles, tematické fólie ke zpětnému projektoru, rýsovací potřeby na tabuli ap.). Kalkulačky mají žáci vlastní, většina žáků si může ve škole zapůjčit sbírku příkladů. Škola odebírá odborný časopis, v informačním středisku školy je k dispozici pro žáky i učitele další odborná literatura. Psychohygienické podmínky výuky jsou částečně negativně ovlivňovány zařazováním Inspekční zpráva - str. 5

6 matematiky do rozvrhu na 5., 6. a 7. vyučovací hodiny, kdy výrazně klesá schopnost koncentrace žáků. Ani v jedné z hodin neprobíhá výuka v dělené třídě. První vyučovací hodiny jsou narušovány častými pozdními příchody žáků. V úvodní části některých hodin nebyli žáci dostatečně seznámeni s jejich cílem a obsahem, někdy se tato informace omezila na pouhé zapsání názvu tématu na tabuli. Frontální pojetí výuky bylo doplňováno důsledným individuálním přístupem učitelek k jednotlivým žáků. Ve všech fázích vyučovacích jednotek byla zjevná snaha vyučujících o aktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu kladením problémových otázek, tato snaha byla žáky akceptována v různých třídách zcela odlišně (nejlepší spolupráce byla pozorována v oborech automatizační technika a slaboproudá elektrotechnika). Žádné další aktivizující metody a formy práce nebyly využity. Ve většině hodin byl ponechán dostatečný časový prostor pro samostatnou práci žáků, pouze ojediněle nebyli plně vytíženi nejrychlejší žáci, pro něž pak hodina byla méně efektivní. Volba zadávaných příkladů byla vhodná z hlediska obtížnosti i typového zařazení. Kombinace numerických a grafických metod byla efektivně využívána ve prospěch rozvoje logického myšlení žáků, akceptovány byly alternativní matematické postupy. V některých hodinách byl kladen menší důraz na přesnost nákresů na tabuli i v sešitech žáků (nevyužívání rýsovacích potřeb), učitelky se však důsledně zabývaly podmínkami řešitelnosti a diskusí o počtu řešení zadaných příkladů. Několikrát byla využita práce s chybou k dalšímu objasnění učiva. Pozitivem hodin bylo i časté logické odvozování a dokazování matematických vztahů a vzorců, nikoliv jejich pouhé předkládání v konečné podobě. Zpětná kontrolní vazba prolínala všemi fázemi hodin. Při výuce byly využívány sbírky příkladů, ojediněle i pracovní texty. Učebnice žáci nemají k dispozici, didaktická technika nebyla využita ani v jedné z hodin. Shrnutí probraného učiva za aktivního přispění žáků a zdůraznění základních poznatků prakticky ve všech hodinách chybělo. Zařazení motivačních prvků do hodin nebylo časté. Ojediněle bylo kmotivaci využito ohodnocení žáků známkou za nejrychleji získaný správný výsledek, zmínky o praktickém využití probíraného učiva nebo uvedení vzájemných logických souvislostí mezi jednotlivými tematickými celky. V hodinách chybělo průběžné hodnocení práce žáků, závěrečné hodnocení aktivity a práce žáků bylo provedeno pouze v jedné z vyučovacích jednotek. Učitelky mají dostatek známek, které budou sloužit jako podklad pro pololetní klasifikaci žáků. V omezené míře je u některých vyučujících využíváno ústní zkoušení žáků, které proběhlo pouze v jedné ze sledovaných hodin. Čtvrtletní práce jsou realizovány v průběhu školního roku v předepsaném počtu. Bezprostředně po jejich vypracování a ohodnocení následují jejich důsledné opravy se žáky (doloženo zápisy v třídních knihách). V prokazovaných vědomostech a znalostech byly pozorovány značné rozdíly nejen mezi jednotlivými žáky, ale i třídami stejných ročníků. Vybraní žáci jednotlivých tříd se zúčastňují školního kola matematické soutěže žáků středních odborných škol, středních integrovaných škol a středních odborných učilišť, škola je organizátorem celostátního kola této soutěže, což může být pro mnohé žáky motivačním impulsem pro získávání dalších matematických znalostí. Ve všech hodinách panovala přátelská pracovní atmosféra, vzájemné vztahy mezi žáky a pedagogy jsou založeny na vzájemném respektování. Žáci měli možnost vyjadřovat svoje názory, klást dotazy směrem k učitelkám a navrhovat vlastní řešení. Vlastní interakce učitel - žák však nerozvíjela komunikativní dovednosti žáků, neboť učitelky akceptovaly jednoslovné odpovědi, neúplné věty, matematické výpočty u tabule bez vysvětlujícího slovního komentáře. Úroveň výuky matematiky je posouzena jako velmi dobrá. Inspekční zpráva - str. 6

7 Přírodovědné předměty V rámci přírodovědných předmětů byla hodnocena kvalita vzdělávání ve výuce fyziky a chemie. Hospitace se uskutečnily ve třídách 1. a 2. ročníků. Výuka sledovaných předmětů je realizována v souladu se schválenými učebními dokumenty. Obsah učiva stanovený učebními osnovami je blíže rozpracován v tematických plánech vyučujících. Tematické plány však postrádají jasné vymezení výběrového učiva. Pro studijní obory M/001 a M/004 chybí ucelené rozplánování učiva chemie. Počet plánovaných laboratorních cvičení respektuje požadavky učebních osnov. Učivo probírané ve sledovaných hodinách bylo včasovém i obsahovém souladu s učivem v tematických plánech schválených pro tento školní rok. Bezprostřední příprava učebních pomůcek a pracovních textů určených k výuce byla včas a řádně provedena. Výukové cíle jednotlivých hodin měly stanovenou složku poznávací, rozvíjecí cíle většinou nebyly určeny. Výuku přírodovědných předmětů zajišťují tři zkušené učitelky s úplnou odbornou a pedagogickou způsobilostí. Tato skutečnost se pozitivně odrážela v účelném řízení výuky i v kvalitě interpretace učiva. Vzhledem k vysoké vytíženosti společné odborné učebny chemie a fyziky probíhala sledovaná výuka většinou v běžných učebnách, které nebyly účelově zařízeny k výuce těchto předmětů. Základní didaktická technika nebyla v učebnách instalována. Prostředí učeben však bylo přiměřeně esteticky upraveno a podmínky pro dodržování psychohygienických zásad byly vytvořeny. Materiálně technické vybavení pro výuku přírodovědných předmětů je na běžné úrovni. Laboratoř chemie a fyziky je zařízena laboratorními stoly s rozvodem elektřiny a vody. Přiléhající kabinet je vybaven staršími, avšak funkčními učebními pomůckami, základními chemikáliemi a chemickým nádobím. Jejich množství umožňuje provádět základní pokusy i konat plánovaná laboratorní cvičení. Pro konání názorných demonstračních pokusů bylo v průběhu sledované výuky fyziky účelně použito jednoduchých a běžně dostupných pomůcek. K výuce fyziky i chemie mají žáci k dispozici odpovídající učebnice. Zhlédnuté výkladové vyučovací hodiny měly klasickou strukturu (ověření znalostí, výklad nové látky, fixace učiva). V časovém rozvržení vyučovacích hodin však často nezbýval dostatečný prostor pro závěrečné shrnutí a zhodnocení činnosti žáků v hodině. Výuka byla vedena frontálně s využitím běžných metod práce. Poněkud efektivnější formy práce, které vedly žáky k samostatné činnosti a podporovaly jejich aktivní zapojení do výuky, byly uplatněny v hodinách fyziky. Náročnost učiva byla přiměřeně volena vzhledem ke schopnostem žáků. Ve výkladu učiva byl důraz kladen na logické vyvozování a zdůvodňování nových poznatků i jejich praktické využití. Zápisy vytvářené vyučujícími na tabuli byly přehledné a strukturované. Učebnice byly využívány pouze při upevňování učiva. Procvičování a upevňování učiva byla věnována náležitá pozornost. Didaktické techniky ke zvýšení účinnosti a efektivnosti výuky nebylo využito. V procvičovacích hodinách a hodině laboratorních cvičení docházelo k upevňování získaných poznatků a jejich aplikování při řešení praktických úloh. Náročnost zařazených úloh umožňovala přiměřeně rozvíjet logické a konstruktivní myšlení žáků. Protokoly z laboratorních cvičení byly kvalitně zpracovány po stránce obsahové i formální. K průběžné motivaci žáků bylo nejčastěji využíváno verbálního způsobu aktivace žáků kladením jednoduchých problémových otázek a navazováním sdělovaných poznatků na životní zkušenosti žáků. Ve výuce fyziky bylo kmotivaci žáků úspěšně použito jednoduchých demonstračních pokusů a zadaného referátu. Ačkoliv v průběhu výuky byla formou Inspekční zpráva - str. 7

8 kontrolních otázek ověřována míra pochopení a zvládnutí učiva žáky, formativní hodnocení dílčích výkonů žáků bylo jen zřídka využito k jejich motivování. Znalosti žáků byly ověřovány ústní i písemnou formou. Četnost průběžné klasifikace žáků je dostatečná. Výkony žáků při ústním zkoušení byly před stanovením známky slovně zhodnoceny. Při hodnocení byla pozornost zejména věnována míře a kvalitě osvojených poznatků a schopnosti využívat získané vědomosti a dovednosti. Ocenění projevů samostatného myšlení, způsobů samostatné práce a pozitivních přístupů bylo méně časté. Vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení nebylo výrazné. Při vzájemné komunikaci a interakci byla akceptována dohodnutá pravidla. Vztahy mezi žáky a učiteli byly založeny na vzájemné důvěře a respektu. Žákům bylo umožňováno vyjádřit své názory. Žáci byli vedeni k přesnosti vyjadřování. Jejich komunikativní dovednosti byly na běžné úrovni. Vyrovnaný a vstřícný přístup vyučujících k žákům navozoval příznivou pracovní atmosféru. Verbální i neverbální komunikace vyučujících byla na požadované úrovni. Kvalita výuky sledovaných přírodovědných předmětů je velmi dobrá. Odborné předměty strojírenské Časová dotace všech strojírenských předmětů v jednotlivých studijních oborech odpovídá schváleným učebním plánům a probíhá podle platných učebních osnov. Případné úpravy jsou provedeny v souladu s učebními dokumenty. V době inspekce byl odučen ve všech sledovaných předmětech odpovídající počet hodin a probíraná témata odpovídala obsahově i časově předmětovým tematickým plánům, které mají učitelé vypracovány pro všechny předměty a členěny podle ročníků. Tematické plány učitelé vzájemně konzultují v rámci předmětových komisí, čímž je zaručena kontinuita výuky a omezena možnost vzniku duplicit ve výuce. Jsou vypracovány jako dostatečně podrobné časové harmonogramy výuky, v některých případech i s uvedením pomůcek a s odkazy na odbornou literaturu. Pouze v několika případech bylo zpracování tematických plánů formální a jejich časový rozpis neumožňoval dostatečnou kontrolu plnění. Jednalo se např. o předmět mechanika ve třídě S3 nebo předmět technické kreslení, ve kterém nejsou zvlášť vyčleněny a obsahově konkretizovány hodiny cvičení. Strojírenské předměty vyučuje v tomto školním roce celkem jedenáct učitelů a z nich pouze jeden nesplňuje podmínku pedagogické způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců. V celkové hodinové dotaci výuky strojírenských předmětů činí tato ne plně kvalifikovaná výuka pouze 8,5 %. Toto velmi dobré personální zajištění výuky učiteli, kteří mají ve většině případů i dlouholeté praktické zkušenosti, se pozitivně odráželo v kvalitě sledovaných hodin. Strojírenské předměty jsou vyučovány v kmenových učebnách, odborných učebnách, laboratořích a dílnách. Kmenové učebny mají klasické vybavení, v některých je výzdoba tvořena nástěnnými obrazy nebo prospektovými materiály korespondujícími s odborným zaměřením třídy. Estetická úroveň tříd je pouze průměrná. Názorné pomůcky a didaktická technika jsou uloženy v kabinetech učitelů a ve skladech pomůcek a jsou k dispozici v potřebném množství a kvalitě. Velmi dobrou úroveň vybavení mají všechny odborné učebny, dílny a laboratoře (rýsovny, učebna technologie, učebna programování CNC strojů, učebna technologických a konstrukčních cvičení a počítačové grafiky, laboratoře pro materiálová a rozměrová měření). Vedení školy se daří i v současné době vybavovat tyto učebny a laboratoře moderní technikou. Inspekční zpráva - str. 8

9 Žáci měli ve většině sledovaných hodin k dispozici starší učebnice a tabulky, které již v řadě případů neodpovídají současným potřebám především z hlediska platných strojírenských norem, ale také z hlediska obsahu a jeho uspořádání vzhledem k osnovám. Postupně nově vydávané učebnice a nové strojírenské tabulky vlastní jen malá část žáků. K dispozici žákům i učitelům je základní informační středisko, které je vybaveno odbornou literaturou, odbornými časopisy, výpočetní technikou s napojením na Internet a ve kterém mají žáci i učitelé možnost kopírování potřebných materiálů. Psychohygienické podmínky výuky ve sledovaných hodinách byly z hlediska možnosti krátkodobé relaxace žáků i z hlediska subjektivně posouzených podmínek prostorových, tepelných a světelných zcela v pořádku. Ve většině sledovaných hodin byly na začátku jasně stanoveny výukové cíle. Tempo výuky bylo přiměřené, odpovídající možnostem žáků. Ve výkladových hodinách volili učitelé klasickou stavbu vyučovací hodiny s ústním zkoušením jednoho či dvou žáků, s následným rozborem jejich výkonu a ohodnocením známkou. V průběhu zkoušení se nedařilo v některých případech zaměstnat ostatní žáky ve třídě. Návaznost na předcházející učivo před výkladem nové látky byla realizována frontálním opakováním posledního učiva. Snaha o závěrečné shrnutí učiva a zhodnocení hodiny se projevila ve všech hodinách, ale v některých případech na tuto část nezbyl dostatečný čas. Odborný a dobře připravený výklad byl jen v některých případech podpořen využitím názorných pomůcek, případně didaktické techniky, ale použité formy a metody práce byly adekvátní ve většině případů probíranému učivu. Při výkladu se učitelé snažili aktivizovat žáky problémovými dotazy, odkazy na známé učivo, zkušenostmi z praxe apod. Jen zcela ojediněle byl proveden výklad učiva formou prosté přednášky bez aktivní spolupráce žáků. Žáci si ve všech sledovaných předmětech vedli poznámkové sešity, jejich úroveň je rozdílná. Hodiny cvičení probíhaly vesměs v odborných učebnách a s rozdělením třídy na skupiny. Měly činnostní charakter, žáci pracovali jednotlivě nebo ve dvojicích na zadáních při průběžné kontrole a individuální pomoci učitelů. V těchto hodinách měli žáci dostatečný prostor pro samostatnou práci a aktivní učení. Odevzdaná zadání i protokoly z měření mají jednotnou formu, jejich úroveň grafická i odborná je velmi dobrá a odpovídá cílům předmětů. Nejčastěji používanými motivačními prvky ve výuce bylo poukazování na využívání probíraného učiva v praxi, poukazování na mezipředmětové vztahy a aktualizace učiva vzhledem k posledním poznatkům praxe. Podceňována je motivace pozitivním hodnocením. Motivačním prvkem je pro některé žáky účast v odborných soutěžích. Hodnocení výkonu žáků je pravidelné a je prováděno různými formami. Známek pro výroční klasifikace mají učitelé vesměs dostatek. Malý prostor je věnován zhodnocení průběhu hodin a v některých případech i zhodnocení konkrétního výkonu. Pozitivním prvkem výuky je přátelská komunikace mezi učiteli a žáky a dobrý verbální i neverbální projev učitelů, nedostatkem malá snaha o rozvíjení komunikativních schopností žáků. Kázeň a pozornost žáků v hodinách byly velmi dobré. Celkově je kvalita vzdělávání v této skupině předmětů velmi dobrá. Inspekční zpráva - str. 9

10 Hodnocení kvality vzdělávání Na základě souhrnného posouzení sledované výchovně vzdělávací činnosti lze provést následující hodnocení v jednotlivých ukazatelích a jevech, které jsou určující pro kvalitu vzdělávání: Plánování a příprava výuky Výuka sledovaných předmětů probíhala (až na matematiku v prvních ročnících) v souladu s platnými učebními osnovami. Pro výuku sledovaných předmětů jsou zpracovány tematické plány. U části těchto plánů chybí ucelené a neformální zpracování. Bezprostřední příprava na výuku byla pečlivě provedena. Dílčí rezervy byly pozorovány pouze v nižší promyšlenosti poznávacích a rozvíjecích cílů některých vyučovacích hodin. Příprava a plánování výuky vzhledem k učebním dokumentům a podmínkám, ve kterých výuka probíhá, jsou hodnoceny průměrně. Podmínky výuky Psychohygienické podmínky výuky jsou zajištěny na velmi dobré úrovni. Materiální podmínky jsou vzhledem ke sledované výuce rozdílné. Pro výuku odborných předmětů jsou výrazně lepší než pro výuku některých předmětů všeobecně vzdělávacích. Inovace a modernizace fondu učebních pomůcek přírodovědných předmětů zaostává. Na vysoké úrovni je vybavení školy počítačovou a informační technikou. Vybavení kmenových učeben základní didaktickou technikou je však nízké, tato skutečnost se negativně projevila v malém návyku vyučujících využívat tuto techniku pro zvýšení efektivity a účinnosti výuky. Vysoce kvalitní personální zajištění výuky se pozitivně odráželo zejména v rovině odborné a věcné správnosti interpretovaného učiva. Celkově jsou podmínky výuky hodnoceny jako velmi dobré. Organizace, formy a metody výuky U vyučovacích hodin převažovala klasická stavba s frontálním způsobem vedení výuky. Přestože přímé řízení výuky bylo účelně prováděno, v časovém rozvržení zhlédnutých hodin mnohdy nebyl vymezen dostatečný časový prostor pro závěrečné shrnutí učiva, zhodnocení práce žáků a zhodnocení naplněnosti vytčených cílů. Použité formy a metody práce byly většinou adekvátní vzhledem k typu probíraného učiva i schopnostem žáků, umožňovaly přiměřené zapojení žáků do výuky. Používání novějších forem učení, které jsou více spjaty se samostatnou aktivní činností žáků, bylo méně časté. Organizace výuky, použité formy a metody práce jsou hodnoceny velmi dobře. Motivace a hodnocení K průběžné aktivaci žáků bylo využíváno běžných motivačních prvků (problémové otázky, uvádění poznatků do širších souvislostí a jejich využití v praxi). Méně bylo k motivování žáků využito vstupní motivace a provádění formativního hodnocení dílčích výkonů žáků. Hodnocení a klasifikace při ústním i písemném zkoušení žáků odpovídaly podaným výkonům. Při hodnocení byl přiměřený důraz kladen na znalosti i dovednosti žáků. U žáků bylo pozorováno nižší osvojení stylistických a pravopisných dovedností, jakož i dovedností vyjadřovacích. Zařazování individuálního ústního zkoušení bylo méně časté. Četnost klasifikace je dostatečná. Vedení žáků k sebehodnocení své práce chybělo. Účinnost motivace a způsob hodnocení žáků ve vyučovacím procesu jsou v souhrnu hodnoceny průměrně. Interakce a komunikace Spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy probíhala Inspekční zpráva - str. 10

11 v přátelské atmosféře. Pracovní kázeň žáků byla až na výjimky velmi dobrá. Vztahy mezi vyučujícími a žáky jsou založeny na vzájemném respektování a akceptování dohodnutých pravidel.ve výuce přírodovědných předmětů byl přiměřený důraz v rámci komunikace kladen na logické myšlení a přesnost vyjadřování žáků. Celkově však v rozvoji komunikativních dovedností žáků zůstávají rezervy.verbální i neverbální komunikace vyučujících byla na požadované úrovni. Úroveň interakce a komunikace je hodnocena velmi dobře. Celkově je kvalita sledovaného vzdělávání hodnocena velmi dobře. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Škola má písemně zpracované koncepční záměry na období let pro oblast vzdělávání a výchovy, oblast personální, oblast materiální a technické vybavenosti školy a pro oblast vnějších vztahů. Koncepční záměry vypracované v roce 1999 vycházejí z analýzy současných podmínek jednotlivých úseků práce školy a prostředí, ve kterém se škola nachází, a v oblasti vzdělávání se snaží reagovat na předpokládané požadavky trhu práce. Stanovené cíle jsou reálné. Vedení školy vypracovává pro každý školní rok podrobný plán práce, který v úvodu obsahuje obecná východiska, ze kterých je třeba v daném školním roce vycházet a následují termíny všech porad a schůzí na celý školní rok, termíny sportovních kurzů, maturitních zkoušek, prázdnin a dalších důležitých akcí. Plán obsahuje řadu údajů důležitých pro organizační zajištění školního roku, např. přehled vyučovacích hodin a předmětů podle předmětových komisí, úvazky všech pedagogických pracovníků v členění podle předmětů a tříd, seznam třídních učitelů a správců jednotlivých učeben a laboratoří, přehled počtu žáků podle oborů a tříd, seznam nepedagogických pracovníků školy včetně jejich pracovního zařazení apod. Jeho součástí je také plán exkurzí jednotlivých tříd, plán výchovného poradce a plán protidrogové prevence. Tento plán práce je uceleným materiálem, který slouží v průběhu školního roku vedení školy i dalším zaměstnancům k operativnímu zjištění potřebných údajů. Na jeho sestavení se podílejí pedagogičtí pracovníci prostřednictvím předmětových komisí. Na roční plán navazují měsíční plány činnosti, které jsou přehledem konkrétních akcí v daném měsíci s určením jejich termínu a odpovědného pracovníka. Pro zajištění maturitních zkoušek, přijímacího řízení, dnů otevřených dveří a obdobných akcí jsou vypracovány podrobné pokyny. Plnění plánovaných činností je sledováno na poradách vedení školy a na poradách širšího vedení školy. O průběhu těchto porad jsou vždy pořizovány podrobné zápisy, které kriticky hodnotí plnění jednotlivých úkolů a případně je upřesňují. Zápisy jsou zveřejněny na nástěnce ve sborovně. Důležitou roli v plánování činnosti a stanovení koncepčních záměrů školy hraje poradní sbor složený ze zástupců školy a zástupců řady hradeckých i dalších podniků regionu. Tento poradní sbor se mimo jiné zabývá otázkou uplatnění absolventů školy v praxi, materiální pomocí škole, zajišťováním souvislé výrobní praxe, spoluprací v oblasti využívání výpočetní techniky pro strojírenskou praxi, přípravou exkurzí na vybraná pracoviště, náměty zadání pro středoškolskou odbornou činnost. Inspekční zpráva - str. 11

12 Všechny realizované studijní obory jsou vyučovány v souladu s rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a podle platných základních pedagogických dokumentů. Učební plány pro jednotlivé obory byly rozpracovány podle podmínek školy a v souladu s jejím koncepčním zaměřením do konkrétních učebních plánů schválených ředitelem školy. Tyto konkretizované učební plány respektují závazné pokyny uvedené v pedagogických dokumentech vydaných MŠMT. Pro specifické výběrové odborné předměty, jejichž osnovy nejsou součástí základních pedagogických dokumentů, má škola vypracovány osnovy vlastní. Pro žáky 4. ročníků většiny studijních oborů nabízí škola dvě volitelná zaměření. V oblasti nepovinných předmětů nabízí především jako prohloubení přípravy pro studium vysoké školy ve 3. a 4. ročníku fyzikální seminář a cvičení z matematiky. Žáci se specifickými poruchami učení a chování jsou evidováni třídními učiteli a výchovným poradcem. Pro práci s těmito žáky a jejich hodnocení byl vydán pokyn ředitele školy. Upozornění na tento pokyn je uvedeno ve všech předmětových tematických plánech učitelů. Oblast plánování je hodnocena jako vynikající. Organizování Základní normou, která popisuje organizační uspořádání školy, je Organizační řád školy ze dne 30. srpna Jeho součástí je i organizační schéma, které bylo aktualizované počátkem tohoto školního roku. Organizační řád obsahuje základní údaje o škole, specifikuje statutární orgány a pořadí zastupování ředitele školy. Řád popisuje kompetence a povinnosti ředitele školy, jeho obou zástupců, výchovného poradce, předsedy předmětové komise. V případě pracovních povinností pedagogických pracovníků se tento materiál odvolává na Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení čj /96-42 vydaný MŠMT ČR. Některé informace uvedené v organizačním řádu týkající se pedagogických úvazků pracovníků již nejsou v souladu s aktuální situací ve škole. V závěru tohoto materiálu jsou informace o ekonomickém zajištění provozu organizace. Všichni technicko hospodářští a provozní zaměstnanci, kteří jsou v organizačním řádu vyjmenováni, mají písemně stanovené pracovní náplně. Další informace týkající se organizace práce školy jsou obsaženy v ročním plánu práce. Poradními orgány ředitele školy jsou rada vedení školy (tvořená zástupci ředitele a předsedou odborové organizace - užší vedení školy), dále metodická rada (tvořená zástupci ředitele, výchovným poradcem a předsedy jednotlivých předmětových komisí - širší vedení školy) a pedagogická rada složená ze všech pedagogických pracovníků. Užší vedení školy se schází nepravidelně, minimálně jedenkrát týdně. Pravidelné schůzky širšího vedení školy a pedagogické rady se realizují v termínech stanovených v plánu práce pro daný školní rok (většinou jedenkrát měsíčně). Na schůzky širšího vedení navazují schůze předmětových komisí. Porady třídních učitelů probíhají v rámci schůzek pedagogické rady, popř. jsou svolávané aktuálně dle potřeby. Z pořizovaných zápisů je patrné, že uskutečňovaná jednání nejsou formální. Na základě jednání jednotlivých orgánů se koncem měsíce upřesňují dílčí plány práce na následující měsíc, které jsou v písemné podobě k dispozici všem pedagogům. Poradní sbor tvořený zástupci podniků a školy se schází plánovaně třikrát ročně, dále aktuálně dle požadavků školy. Veškeré další organizační pokyny, příkazy a vnitřní směrnice vydané ředitelem školy jsou evidovány pod pořadovými čísly, povinností pracovníků je s nimi se seznámit. Ředitel školy vydává organizační pokyny i pro konání některých školních akcí, např. Inspekční zpráva - str. 12

13 lyžařských výcvikových kurzů a sportovních kurzů. V souvislosti s kontrolou dokladů čtyř lyžařských výcvikových kurzů konaných ve školním roce 1999/2000 bylo zjištěno, že personální obsazení jednoho z nich (15. ledna ledna 2000) nebylo zajištěno instruktory s platným osvědčením, jak ukládá metodický pokyn MŠMT vydaný dne 6. prosince 1993 čj / Vnitřní řád školy zpracovaný 1. září 2000 se zabývá organizací vyučovacího dne a povinnostmi žáka a je v těchto oblastech dostatečně podrobný. Vedle výčtu povinností a zákazů zde chybí v rovnocenném zastoupení i výčet práv žáka, i když z inspekční činnosti vyplynulo, že práva žáků např. z hlediska využívání zařízení školy v době mimo vyučování (přístup na internet, posilovna ap.) jsou značná. Vnitřní řád je vyvěšen na viditelném místě v každé učebně, podobně jako provozní řády odborných učeben a dílen, ty však nejsou v některých případech podepsány zodpovědnou osobou a opatřeny razítkem školy. Rozvrh hodin je sestaven v souladu s platnými učebními plány školy. Vyučování začíná nejdříve v 7:35 hodin, končí nejdéle dvanáctou vyučovací hodinou v 18:10. Po třetí vyučovací hodině je zařazena dvacetiminutová přestávka, zbývající přestávky jsou do sedmé vyučovací hodiny desetiminutové, dále pak pětiminutové. Ve třídě PT2 není v pondělním rozvrhu jasně vyznačen čas na oběd pro skupinu žáků, kteří mají odpoledne praktické vyučování, v některých dnech mají skupiny žáků různých tříd více než osm vyučovacích hodin povinných a volitelných předmětů, popř. sedm dopoledních vyučovacích hodin v jednom sledu při odpoledním vyučování. Jedná se o chybně sestavený pondělní rozvrh ve třídách SA3, AT3, SB4, AT4, MA4, dále úterní rozvrh tříd EA1, SB3 a čtvrteční rozvrh ve třídách AT3, EA3 a AT4. Touto skutečností došlo k porušení 14 odst.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, v platném znění. Bylo zjištěno omezené dělení hodin v předmětech, kde to přímo nevyžadují předpisy (např. matematika). Z další povinné dokumentace školy byly předloženy a namátkově kontrolovány protokoly o ukončování studia ve školním roce 1998/1999, které byly shledány bez nedostatků. Při kontrole třídních knih a třídních výkazů byly zjištěny drobné administrativní nedostatky, na které bylo vedení školy upozorněno. Kontrolou protokolů z uskutečněných komisionálních zkoušek (opravných a rozdílových) ve školním roce 1999/2000 a 2000/2001 bylo zjištěno, že zkušební komise byla vždy tříčlenná. Veškerá přijetí žáků do vyšších ročníků ve školním roce 1999/2000 a 2000/2001 byla provedena se souhlasem Školského úřadu Hradec Králové. Personální dokumentace zaměstnanců je uložena v ředitelně školy a chráněna proti zneužití obvyklým způsobem. Evidence žáků je vedena v počítačovém programu Bakalář, údaje jsou přístupné pod heslem pouze pověřeným osobám. Ve vedení knihy úrazů nebyly zjištěny nedostatky. Vnitřní informační systém je založen na přenosu informací na schůzích a poradách a prostřednictvím informačních nástěnek pro učitele. Efektivní je využívání elektronické pošty, neboť ve všech kabinetech pedagogů jsou umístěny počítače. Důležitým prvkem tohoto systému je i osobní kontakt mezi jednotlivými pracovníky. Žáci jsou informováni aktuálně díky několika nástěnkám v areálu školy, dále prostřednictvím třídních učitelů. Ve škole jsou umístěny dvě schránky důvěry. Výchovný poradce má stanoveny konzultační hodiny pro žáky, avšak žáci se mohou na výchovného poradce obracet se svými problémy i mimo tuto dobu. Pro přenos aktuálních organizačních informací je využíván školní rozhlas. V oblasti informovanosti zákonných zástupců žáků je důležitá práce třídních učitelů. Termíny třídních schůzek jsou zařazeny v ročním plánu práce školy. Pro rodiče žáků prvních ročníků se realizují již v září, dále pak pro všechny rodiče v listopadu a dubnu v souvislosti s hodnocením žáků po prvním a třetím čtvrtletí školního roku. V lednu pořádá škola informativní schůzky Inspekční zpráva - str. 13

14 jednotlivých pedagogů většinou s rodiči žáků se slabším prospěchem. Žáci mají studentské průkazky, které slouží taktéž k předávání informací (s výjimkou prospěchu) směrem k zákonným zástupcům. Výbor Klubu rodičů a přátel školy se s ředitelem školy schází jedenkrát za dva měsíce, diskutují společně náměty, návrhy a připomínky pro zlepšení práce i vybavení školy. Škola se pravidelně zúčastňuje všech prezentačních výstav středních škol vrámci regionu. Dvakrát ročně organizuje den otevřených dveří. Pro zájemce má připravené informační a propagační materiály. Vedení školy akceptuje pozvání ředitelů základních škol na schůzky s rodiči, kde předává základní informace o možnostech studia ve střední průmyslové škole. Na internetu má škola vlastní webovy stránky. Organizační uspořádání školy je funkční, informační systém školy je účinný. Zavedený organizační a informační systém školy je hodnocen jako velmi dobrý. Vedení a motivování pracovníků Vedení pracovníků je prováděno v návaznosti na plánování. Účinným nástrojem operativního řízení pracovníků jsou měsíční porady vedení školy, na které navazují porady předmětových komisí. Řešení dílčích úkolů souvisejících s vedením a motivováním pedagogických pracovníků je v kompetenci předsedů předmětových komisí. Kolektivní záležitosti se projednávají na pedagogických radách. Veškerá rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu vedení s ostatními pracovníky školy, tj. vedoucími i pedagogy. Každý má možnost prezentovat svůj názor veřejně na jakékoli poradě, či radě. Členové vedení jsou současně členy jednotlivých předmětových komisí. Tato vzájemná propojenost, veřejná odpovědnost a otevřenost názorům je základem demokratického principu řízení a vedení pracovníků. Operativní řízení navazuje taktéž na kontrolní činnost. Na poradách vedení je prostřednictvím vedoucích pracovníků bezprostředně reagováno na zjištěné rezervy. Případné nedostatky jsou ihned odstraněny. Obecné záležitosti, které vyplývají z kontrolní činnosti, řeší pedagogická rada, dílčí problémy řeší předmětové komise. Vedení školy cíleně podporuje tvůrčí iniciativu pedagogů. Řada pedagogů je zapojena do procesu postupné inovace a modernizace materiálně technického vybavení školy. Samozřejmostí je podíl pedagogů na přípravě žáků na olympiády a soutěže. Všichni vyučující jsou zainteresováni hmotně i morálně na práci pro školu nad rámec svých pedagogických povinností. Všem jsou známa kritéria pro stanovení osobního ohodnocení i kritéria pro udělování mimořádných odměn. Zohledněny jsou: kvalita vzdělávání a výchovné práce, iniciativa, inovace, modernizace, náročnost vyučovacích předmětů, třídnictví, funkce, počet žáků ve třídách, správcovství sbírek, příprava žáků k maturitě. Kritéria byla přijata v souladu se stanoviskem základní odborové organizace, která působí ve škole. Ředitel školy vypracoval i dokument, ve kterém jsou podrobněji rozebrány jevy a aspekty výuky sledované v průběhu hospitací. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Převládají v něm starší, velmi zkušení a plně kvalifikovaní učitelé. Pouze nově příchozí vyučující odborných předmětů nesplňují podmínku pedagogické způsobilosti. Jejich další setrvání ve škole je podmíněno dalším vzděláváním formou doplňkového pedagogického studia. Všichni vyučující školy mají možnost se dále vzdělávat na seminářích pořádaných akreditovanými pedagogickými centry. V současné době jeden z pedagogických pracovníků dokončuje specializační studium výchovného poradenství. Inspekční zpráva - str. 14

15 Patronát nad novými učiteli přebírají vedoucí předmětových komisí. Začínajícím učitelům je přidělen uvádějící učitel. Každoročně prováděná analýza dosažených pracovních výsledků a současně prováděné posouzení účelnosti stanovených hodnotících nástrojů jsou významným faktorem v evaluaci práce školy. Systém vedení a motivování pracovníků navazuje na plánování i výsledky kontrolní činnosti. Pedagogický sbor je stabilizovaný a vyznačuje se vysokou kvalifikovaností pracovníků. Vedení školy se snaží vytvářet příznivou pracovní atmosféru i vytvářet vhodné pracovní podmínky, které umožňují plné uplatnění lidského potenciálu. Inspekce hodnotí tuto oblast řídicí činnosti jako vynikající. Kontrolní mechanizmy Kontrolní činnost v rámci školy probíhá postupně od vyšších organizačních stupňů směrem k nižším. Kontrolní činnost je v organizačním řádu obecně vymezena jen u ředitele školy a u zástupce pro řízení denního a dálkového studia. Průběžně prováděná kontrolní činnost je pro ředitele základní zpětnou vazbou, která je nezbytnou součástí operativního řízení. Pravidelně je vedením školy prováděna analýza a hodnocení činnosti práce jednotlivých úseků. Výčet prováděných kontrol ve škole je obsažen v Plánu kontrolní činnosti pro školní rok 2000/2001. Plán je zaměřen na tři základní oblasti hospitační činnost, kontrolu pedagogické dokumentace a ostatní kontroly. Vlastní hospitační činnost je prováděna ředitelem školy a jeho dvěma zástupci v součinnosti s vedoucími jednotlivých předmětových komisí. Kritéria posuzování kvality výuky jsou jednoznačně stanovena. Na základě zápisů v třídních knihách za školní rok 1999/2000 bylo provedeno celkem 39 hospitací (zápisy nejsou archivovány), 18 z nich se zúčastnil ředitel školy s vedoucím předmětové komise. Od září letošního školního roku proběhlo 6 hospitací (3 za přítomnosti ředitele školy). Z těchto hospitací byly předloženy zápisy, které obsahují posouzení učebních činností vyučujícího vhodině a odpovídající závěry. Na základě výsledků této kontrolní činnosti je kvalita práce jednotlivých vyučujících pravidelně hodnocena. Závěry z hodnocení ovlivňují výši jejich osobního ohodnocení. Jmenovité návrhy odměn předávají řediteli školy na jeho vyžádání i jednotlivé předmětové komise. V průběhu inspekce byla navštívena jedna vyučovací hodina společně s ředitelem školy, v provedeném rozboru hodiny byla jasně vyzdvihnuta pozitiva i označeny nedostatky. Vedením školy jsou podporovány i vzájemné hospitace mezi vyučujícími (zejména začínajících učitelů u zkušenějších učitelů příslušného oboru). V organizačním řádu jsou stanoveny pravomoci a odpovědnost předsedů předmětových komisí, konkrétní kontrolní činností však pověřeni nejsou. Členové předmětové komise vypracovávají tematické plány, stvrzují je podpisy a předkládají před zahájením školního roku řediteli školy. Kontrolu tematických plánů provádí ředitel školy sám. Vzhledem k počtu vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech je pro něho posouzení souladu obsahu tematických plánů s platnými osnovami zatěžující. Pravidelnou kontrolou pedagogické dokumentace je pověřen zástupce ředitele pro řízení denního a dálkového studia. Průběžnou kontrolu provádí také ředitel školy. Udalších probíhajících kontrol (kontrola pedagogických dozorů, dodržování pracovní doby, čerpání rozpočtů, úklidu ve škole, odstraňování nahlášených závad, stavu objektu, ostrahy majetku, výkazů odučených hodin, dodržování vnitřního řádu školy, dodržování pravidel BOZP) jsou Inspekční zpráva - str. 15

16 stanoveni zodpovědní pracovníci. Chybí však přesnější vymezení jejich rozsahu a četnosti. Písemné zápisy z těchto kontrol nejsou vyhotovovány. Z provedené analýzy kontrolní činnosti však vyplývá, že ze všech prováděných kontrol jsou závěry projednávány a pro odstranění zjištěných nedostatků jsou přijímána příslušná opatření. Pro provádění hodnocení a klasifikace žáků denního studia SPŠ Hradec Králové byla jednoznačně stanovena pravidla, ve kterých je mj. zdůrazněna nutnost komplexního hodnocení žáka, důležitost ústního zkoušení a včasných oprav písemných prověrek. Kontrolou provozu školy je pověřen zástupce pro technicko ekonomickou oblast a provoz. Kontrolu ekonomických dokladů a hospodaření školy provádí ředitel školy. Kontroly uskutečněné v tomto roce vnějšími kontrolními orgány (kontrola hospodaření s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu za rok 1999 provedená ŠÚ Hradec Králové dne a hygienická kontrola provozu a vybavenosti provedená OHS dne ) nezjistily ve sledované oblasti významnější závady a nedostatky. I přes absenci písemných výstupů z některých prováděných kontrol lze konstatovat, že zavedený kontrolní systém je funkční. Náležitá pozornost je vedením školy věnována kontrole kvality výuky. Četnost hospitační činnosti je dostatečná a umožňuje průběžně sledovat kvalitu vzdělávání. Zavedené kontrolní mechanizmy jsou hodnoceny jako velmi dobré. Hodnocení kvality řízení Koncepce školy je stanovena reálně a odpovídá specifickým podmínkám školy i jejímu poslání v rámci regionu. Záměry a hlavní cíle školy vychází z vnitřních potřeb školy i potřeb trhu práce na zajištění odborné pracovní síly. Plánování je účelně prováděno, celoroční plán je rozpracován do uceleného systému dílčích plánů práce. Organizační struktura je funkční. Efektivně je v ní využíváno prvků kooperativního řízení. Rezervy jsou v přesnějším vymezení některých delegovaných kompetencí (např. kompetencí vedoucích předmětových komisí v oblasti kontrolní činnosti). Dílčí nedostatky byly zjištěny v oblasti organizace výuky. Informační systém školy je velmi kvalitně zajištěn. Motivování a vedení pracovníků je účelně prováděno v návaznosti na plánování a kontrolu kvality jejich práce. Kvalifikovanost pedagogického sboru je vysoká, převažuje však věkově starší složení sboru. Kontrolní mechanizmy jsou účelně zavedeny. U části kontrolní činnosti chybí přesnější vymezení jejího rozsahu, četnosti a stanovení formy jejího výstupu. Na základě hodnocení jednotlivých oblastí řízení lze vzhledem k rozsahu zajišťované činnosti a podmínkám školy konstatovat, že zavedený systém řízení je účelně vytvořený a umožňuje efektivní řízení práce školy. Celkově je kvalita řízení školy hodnocena velmi dobře. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15. prosince 1998, čj /98-21, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. září 1999, Inspekční zpráva - str. 16

17 Zřizovací listina, vydaná MŠMT ČR dne 10. března 1992, Dodatek ke zřizovací listině, vydaný MŠMT ČR dne , čj /94-60, 2. dodatek ke zřizovací listině, vydaný MŠMT ČR dne , čj /97-60, Výkaz Škol (MŠMT) V 7-01 podle stavu k , Výroční zpráva SPŠ Hradec Králové za školní rok 1999/2000, SPŠ Hradec Králové - Koncepční záměry pro období (srpen 1999), Plán práce SPŠ Hradec Králové na školní rok 2000/2001, Plány práce předmětových komisí 2000/2001, v Hradci Králové dne , Plán kontrolní činnosti na školní rok 2000/2001, v Hradci Králové dne , měsíční plány činnosti pro školní rok 2000/2001, předmětové tematické plány učitelů pro školní rok 2000/2001, Vnitřní řád SPŠ Hradec Králové pro školní rok 2000/2001, Organizační řád SPŠ Hradec Králové ze dne 30. srpna 1997, Protokol o výsledku kontroly hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu přidělenými prostřednictvím ŠÚ, vydaný Školským úřadem Hradec Králové dne 1. března 2000 pod čj. ŠÚ-K/03/2000, Protokol Okresní hygienické stanice Hradec Králové ze dne , platné učební dokumenty realizovaných studijních oborů (viz tabulka v úvodní části), platné učební osnovy sledovaných předmětů, podkladová inspekční dokumentace SPŠ Hradec Králové ze dne , Podklady předmětových komisí k návrhu na odměny pro ředitele školy, září 2000, základní pedagogická dokumentace pro školní rok 2000/2001 (rozvrh výuky, třídní výkazy, katalogové listy), Metodický pokyn k hodnocení a klasifikaci studentů denního studia SPŠ Hradec Králové ze září 1998, klasifikační záznamníky vyučujících, maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury studijního oboru /04 strojník pro požární techniku (třída PT5) za školní rok 1999/2000, sešity žáků, studijní průkazy, vzorek kontrolních diktátů a slohových prací z českého jazyka za školní rok 2000/2001, písemné kontrolní práce z cizích jazyků, čtvrtletní práce z matematiky za školní rok 2000/2001, protokoly o komisionálních zkouškách ve školním roce 1999/2000 a 2000/2001, protokoly o maturitních zkouškách ve školním roce 1998/1999 a školním roce 1999/2000, třídní knihy za školní roky 1995/1996 až 2000/2001, Zápisy z pedagogických rad, zápisy z provozních porad, zápisy ze schůzí vedení školy, zápisy z jednání předmětových komisí a zápisy z hospitací ve školním roce 1999/2000 a 2000/2001, Příklady jevů a aspektů pro pozorování při hospitaci (bez datumu a podpisu), personální dokumentace vyučujících, pracovní náplně pracovníků školy, Inspekční zpráva - str. 17

18 kniha úrazů, souhlasná vyjádření Školského úřadu Hradec Králové ke všem žádostem žáků o přijetí do vyššího ročníku ve školním roce 1999/ /2001, složka se záznamy o provedených kontrolách vnějšími kontrolními orgány, Sdělení o výsledcích inspekční činnosti vykonané ČŠI Hradec Králové dne 12. prosince 1995 (čj. O-09-01/ ) a 17. října 1996 (čj. O-09-01/ Js), organizační pokyny k lyžařským kurzům konaných ve školním roce 1999/2000, seznam vydaných pokynů, příkazů a směrnic ředitelem školy od roku 1992, pokyn ředitele školy č. 45 pro práci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení ze dne 4. září ZÁVĚR Zásadní pozitiva: účelně ustanovený poradní sbor, který je složen ze zástupců podniků v rámci regionu a je pro školu důležitým spojením s praxí, dlouhodobá specializace školy na studijní obory obdobného zaměření a cílevědomé vytváření podmínek pro jejich výuku, vynikající materiální zázemí výuky strojírenských předmětů, vynikající personální zajištění výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů strojírenských po stránce odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, vynikající úroveň řízení v oblasti plánování, účelný a velmi kvalitní vnitřní informační systém školy, příkladná řídící práce v oblasti vedení a motivování pracovníků. Zásadní negativa: chybně sestavený rozvrh na školní rok 200/2001, který nerespektuje 14 odst.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, v platném znění, nepoužití nových učebních osnov matematiky pro operativní provedení úpravy příslušných tematických plánů, nejednoznačné vymezení rozsahu, četnosti a formy výstupu u části stanovených kontrol. Doporučení: delegovat větší zodpovědnost na předmětové komise při kontrole souladu tematických plánů s osnovami včetně sledování jejich změn a úprav, v tematickém plánu pro předmět technické kreslení vyčlenit zvlášť hodiny výuky cvičení a konkretizovat jejich náplň, v úvodu vyučovacích hodin jasně sdělovat jejich cíle a v závěru hodin ponechávat dostatečný časový prostor pro shrnutí učiva a zhodnocení vyučovací jednotky z hlediska splnění cíle a práce žáků, ve výuce více využívat metody a formy práce, které by žáky vedly k samostatnému Inspekční zpráva - str. 18

19 aktivnímu učení, větší důraz klást na všeobecný rozvoj komunikativních dovedností žáků, vést žáky k přehlednému vedení svých poznámkových sešitů (v prvních ročnících vyjádřit jasné požadavky na jejich vedení), využívat častěji didaktickou techniku při výuce včetně počítačově zpracovaných výukových programů, odpovídající pozornost věnovat modernizaci fondu učebních pomůcek všeobecně vzdělávacích předmětů a postupnému zavedení běžné didaktické techniky do všech kmenových učeben, vybavit jednu ze stávajících učeben školy tak, aby sloužila jako druhá odborná učebna fyziky a chemie, ustanovit samostatnou předmětovou subkomisi cizích jazyků, zajistit umístění provozních řádů s podpisy zodpovědného pracovníka a razítkem školy ve všech odborných učebnách, aktualizovat organizační řád školy včetně upřesnění kompetencí pracovníků, kteří se podílejí na řízení, oddělovat zápisy z pedagogických rad jako povinnou dokumentaci školy od ostatních zápisů z porad vedení a dalších schůzí, aktualizovat vnitřní řád školy a začlenit do něj práva žáků, stanovit rozsah a četnost u všech prováděných kontrol, kontrolní činnost dokladovat písemnými výstupy, zajistit personální obsazení lyžařských výcvikových zájezdů pořádaných školou tak, aby bylo v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR čj / Na základě inspekčních zjištění ve sledované části vzdělávacího procesu a v návaznosti na to i v oblasti řízení je celková práce školy hodnocena jako velmi dobrá. Při inspekci nebylo zjištěno neefektivní vynakládání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Toto zjištění je v souladu i se závěrem kontroly hospodaření se státními prostředky, jež byla provedena ze strany školského úřadu v tomto roce. V porovnání se závěry posledních inspekcí, které byly uskutečněny ve škole v roce 1995 a 1996, lze konstatovat, že v průběhu uplynulých pěti let došlo ke stabilizaci pedagogického sboru, zkvalitnilo se materiálně technické vybavení pro výuku odborných předmětů, výrazně se rozšířilo využívání moderní výpočetní a komunikační techniky v práci školy. Výsledky současné orientační inspekce potvrzují, že práce školy ve sledovaných a vzájemně porovnatelných oblastech činnosti má stálou velmi dobrou úroveň. Inspekční zpráva - str. 19

20 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Jiří Jetel Jiří Jetel v. r. Členové týmu Mgr. Dana Janulíková Dana Janulíková v. r. Ing. Miloslav Jirsa M. Jirsa v. r. Mgr. Jana Kocábová Jana Kocábová v. r. PaedDr. Markéta Stuchlíková Markéta Stuchlíková v. r. V Jičíně dne 2. ledna 2001 Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko Ředitel školy Podpis Ing. Miroslav Pinka Pinka v. r. Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Inspekční zpráva - str. 20

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3. Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 085 643

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3. Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 085 643 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085 643 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267 Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva První soukromá hotelová škola a vyšší hotelová škola, spol. s r.o. Svídnická 506, 180 00 Praha 8 - Bohnice Identifikátor školy: 600 005

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Školní 786, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední a speciální školy MESIT, o.p.s.

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední a speciální školy MESIT, o.p.s. Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední a speciální školy MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 Adresa: Hradební

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště technické, Krnov, Soukenická 21. Soukenická 21, 749 01 Krnov. Identifikátor školy: 600 016 145

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště technické, Krnov, Soukenická 21. Soukenická 21, 749 01 Krnov. Identifikátor školy: 600 016 145 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště technické, Krnov, Soukenická 21 Soukenická 21, 749 01 Krnov Identifikátor školy: 600 016 145 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec Identifikátor školy: 600 012 221 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154 39/99-11094 Signatura: bo2ns202 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Kroměříž INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Kroměříž, 1. máje 14 PSČ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Kněžice, okres Třebíč 675 29 Kněžice 215 Identifikátor školy: 600 122 204 Zřizovatel: Obec Kněžice, 675 29 Kněžice 47 Školský

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Proboštov, Kpt. Jaroše 130 Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov Identifikátor školy: 600084779

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž Ludslavice 90, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 363

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Adresa: Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9 Identifikátor školy: 600040356 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno Politických vězňů 777, 274 01 Slaný Identifikátor školy: 600 044 297 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Kopidlno, Hilmarovo náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Ovčárecká 374, 280 02 Kolín V. Identifikátor školy: 600 045 391 Zřizovatel: Město Kolín,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 Identifikátor školy: 600 010 015 Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Více

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín , ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště okresní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Dobkovice, okres Děčín Adresa: 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790. Dřevnická 1790, 760 01 Zlín. Identifikátor školy: 600 114 147

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790. Dřevnická 1790, 760 01 Zlín. Identifikátor školy: 600 114 147 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 Dřevnická 1790, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 114 147 Termín konání inspekce: 6. 8. říjen 2003 Čj.:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Dr. Farského 300 Identifikátor školy: 600 170 900 Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství ČR,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Cihelní 6 792 01 Bruntál, Cihelní 6 Identifikátor školy: 600131807 Termín konání inspekce: 11. - 14. květen 2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 Adresa: Kyjevská 25, 530 03 Pardubice, Pardubičky Identifikátor školy: 600 096 378 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 8, Burešova 14 Adresa: Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Identifikátor školy: 600 039 749 Zřizovatel: Městská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278 K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM

HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM CHARAKTERISTIKA ŠKOLY/ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Škola s právní subjektivitou je zřízena obcí Jindřichov (Obecní úřad, Jindřichov č. 57, PSČ 793 83). Dle zřizovací listiny sdružuje základní školu s kapacitou 350

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vyškov, Purkyňova 39. Purkyňova 39/308, 682 01 Vyškov

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vyškov, Purkyňova 39. Purkyňova 39/308, 682 01 Vyškov Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vyškov, Purkyňova 39 Purkyňova 39/308, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 126 064 Termín konání inspekce: 2. 5. listopad

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 náměstí Míru 616, 417 14 Kamenický Šenov Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 073 7/99-002406 Signatura: bg3cs105 Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Rapšach

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Opava - Kylešovice U Hřiště 4, 747 06 Opava Identifikátor školy: 600142817 Zřizovatel: Město Opava, Městský úřad Opava,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Oblačná 11/11, 460 01 Liberec

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Oblačná 11/11, 460 01 Liberec Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 230/99-5083 Signatura: bh4cs103 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola, Liberec, Oblačná 11 IZO

Více

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí. Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí. Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 249 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola České Budějovice, Matice školské 3 Matice školské 3, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 569

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Havířov Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Havířov Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Havířov Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50 Kapitána Jasioka 50/635,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště. Bánov 507, 687 54 Bánov. Identifikátor školy: 600 124 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště. Bánov 507, 687 54 Bánov. Identifikátor školy: 600 124 053 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště Bánov 507, 687 54 Bánov Identifikátor školy: 600 124 053 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 Adresa:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 298 Statutární město Ostrava, Městský

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 8 Liberec okresní pracoviště Semily Inspekční zpráva Základní škola Bozkov Identifikátor ředitelství: 600 098 974 Zřizovatel: Obec Bozkov Školský úřad: Semily

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Veltrusy, okres Mělník Opletalova 493, 277 46 Veltrusy Identifikátor školy: 600 047 725 Zřizovatel: Město Veltrusy,

Více

ZPRÁVA. Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek. Identifikátor školy: 600 016 358

ZPRÁVA. Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek. Identifikátor školy: 600 016 358 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Obchodní akademie Praha, s. r. o. Vinořská 163, 190 15 Praha 9 Identifikátor školy: 600 005 836 Zřizovatel: Obchodní akademie, s. r. o.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín, Pod Strání 1776. Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín. Identifikátor školy: 600 018 245

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín, Pod Strání 1776. Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín. Identifikátor školy: 600 018 245 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín, Pod Strání 1776 Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín Identifikátor školy: 600 018 245 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu okres Nový Jičín. 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 137 937

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu okres Nový Jičín. 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 137 937 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu okres Nový Jičín 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 137 937 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dukelských hrdinů Žehuň, okr. Nymburk 289 05 Žehuň 52 Identifikátor školy: 600 050 815 Zřizovatel: Obec Žehuň, 289

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prapořiště, okres Domažlice. Prapořiště 100, 345 06 Kdyně. Identifikátor školy: 600 065 588

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prapořiště, okres Domažlice. Prapořiště 100, 345 06 Kdyně. Identifikátor školy: 600 065 588 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prapořiště, okres Domažlice Prapořiště 100, 345 06 Kdyně Identifikátor školy: 600 065 588 Termín konání inspekce: 10. 12. září

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Škola Základní škola, Nový Bydžov, Klicperova 561 okres Hradec Králové Adresa Klicperova 561, 504 01 Nový Bydžov Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-158/99-11106 Signatura: bo5bs101 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 022 194/99-2800 Signatura: nb6cs102 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Rakovník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Mutějovice, okres

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola T. G. Masaryka České Budějovice, Nové Vráto Adresa: Rudolfovská 143, 370 01 České Budějovice - Nové Vráto Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Sedlo, okres Louny Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 082 792 Termín konání inspekce: 8. 9. prosinec

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Pičín, okres Příbram 262 25 Pičín 23 Identifikátor školy: 600 054 691 Zřizovatel: Obec Pičín, 262 25 Pičín 90 Školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Bílovec, Komenského 3, okres Nový Jičín Komenského 3/701, 743 01 Bílovec Identifikátor školy: 600138429 Zřizovatel: Město

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vlastějovice, okres Kutná Hora

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vlastějovice, okres Kutná Hora Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vlastějovice, okres Kutná Hora 285 23 Vlastějovice 56 Identifikátor školy: 600 046 532

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice, okres Benešov. Krhanice 149, 257 42. Identifikátor školy: 600 042 049

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice, okres Benešov. Krhanice 149, 257 42. Identifikátor školy: 600 042 049 1 Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krhanice, okres Benešov Krhanice 149, 257 42 Identifikátor školy: 600 042 049 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13. Škroupova 13, 301 36 Plzeň. Identifikátor školy: 600 170 501

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13. Škroupova 13, 301 36 Plzeň. Identifikátor školy: 600 170 501 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Škroupova 13, 301 36 Plzeň Identifikátor školy: 600 170 501 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Znojmo, Václavské nám. 8

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Znojmo, Václavské nám. 8 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Znojmo, Václavské nám. 8 Václavské náměstí 8, 669 42 Znojmo Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 Nádražní/615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Identifikátor školy: 600 130 096 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí, Dukla 313

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní škola Mileč, okres Plzeň - jih Základní škola Mileč 45, 335 01 Nepomuk Identifikátor školy: 600070565 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karviná Ráj, U Lesa 713

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karviná Ráj, U Lesa 713 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karviná Ráj, U Lesa 713 Adresa: 734 01 Karviná, U Lesa 713 Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291. Želivského 291, 386 42 Strakonice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291. Želivského 291, 386 42 Strakonice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291 Želivského 291, 386 42 Strakonice Identifikátor školy: 600 020 304

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více