INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131"

Transkript

1 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Do Nového 1131, Pardubice Identifikátor: Termín konání inspekční činnosti: únor 2005 Čj.: Signatura: J5-1009/ kj2zy521

2 CHARAKTERISTIKA Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 (dále jen škola) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Vykonává činnost v oborech vzdělání středního odborného učiliště a ve školní jídelně. Přehled vyučovaných oborů uvádí tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Kód oboru vzdělání Název oboru vzdělání Délka studia Způsob ukončení L/001 Mechanik elektronik 4 MZK H/002 Elektrikář - slaboproud 3 ZZ H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení 3 ZZ L/506 Provozní elektrotechnika 2 MZK Legenda: MZK maturitní zkouška, ZZ závěrečná zkouška V době konání inspekční činnosti navštěvovalo výše uvedené obory v17 třídách celkem 442 žáků. Další podrobnosti jsou uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ze dne 17. září PŘEDMĚT INSPEKCE Personální podmínky, materiálně-technické podmínky, průběh a výsledky vzdělávání vzhledem ke schváleným učebním dokumentům zejména v oborech vzdělání a v předmětech uvedených v tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Obor vzdělávání Hospitované předměty Mechanik elektronik český jazyk a literatura, občanská nauka, matematika, fyzika, materiály a technologie, základy elektrotechniky, elektrická měření, elektronická zařízení, odborný výcvik, odborná praxe Elektrikář - slaboproud český jazyk a literatura, občanská nauka, matematika, fyzika, elektrická měření, elektronická zařízení, odborný výcvik, Mechanik elektrotechnických zařízení český jazyk a literatura, občanská nauka, matematika, fyzika, technická dokumentace, technologie zařízení, strojnictví, elektrická měření, elektronika, elektrické stroje a zařízení, odborný výcvik Provozní elektrotechnika český jazyk a literatura, matematika, fyzika, provozní technika, elektrická měření 2

3 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání ve výše uvedených oborech zabezpečuje 39 interních pedagogických pracovníků a 3 externí pracovníci. Zuvedeného počtu vykonává funkci učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů celkem 28 pracovníků (z toho ředitel a 2 zástupci ředitele), z nichž 23 pedagogických pracovníků získalo požadovanou odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v akreditovaných studijních programech. Funkci učitele odborného výcviku zastává celkem 14 pedagogických pracovníků a požadovanou odbornou kvalifikaci pro výkon této funkce splňuje 9 učitelů. Zbývajícím 10 pedagogickým pracovníkům, kteří nemají požadovanou odbornou kvalifikaci, chybí studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy. Většina učitelů odborného výcviku absolvovala před příchodem do školství víceletou odbornou praxi a někteří působí ve školství již delší dobu. Výuku hospitovaných předmětů uvedených v tabulce č. 2 zabezpečovalo celkem 24 pedagogů, z nichž 14 získalo výše uvedené odborné kvalifikace. Skladba úvazků přímé pedagogické činnosti odpovídala převážně odborným kompetencím vyučujících. Zařazení výuky občanské nauky do skladby úvazku přímé pedagogické činnosti dvou pedagogů negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání v uvedeném předmětu. Vyučující své odborné znalosti dále rozvíjejí a obohacují o nejnovější poznatky ve vyučovaných oborech vzdělání, a to prostřednictvím seminářů a školení, popř. samostudiem odborné literatury, firemní literatury a poznatků z Internetu. Perspektivní příprava vyučujících je ze strany vedoucích pracovníků podporována. Činnost školy se řídí vnitřními organizačními předpisy, které jsou pro každý školní rok aktualizovány. Poradními orgány ředitele jsou pedagogická rada, metodická komise, čtyři předmětové komise a výchovná poradkyně. Činnost všech poradních orgánů je funkční, zabývají se koordinací teoretického a praktického vyučování, zkvalitňováním výuky v jednotlivých předmětech, kontrolou plnění učebních osnov, doplňováním a obnovou materiálního zabezpečení, usměrňováním dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zabezpečením účasti žáků na různých soutěžích, sledováním individuálních potřeb žáků s poruchami učení atd. Mezi vedením a pedagogickými pracovníky je vytvořen účelný systém přenosu informací, který preferuje osobní kontakt. Kontrolní činnost je prováděna, z provedených hospitací a kontrol jsou pořizovány písemné záznamy, které jsou s pedagogickými pracovníky projednávány a v případě negativních zjištění jsou přijímána opatření vedoucí k jejich nápravě. Personální podmínky vzdělávání jsou dobré a umožňují realizaci vzdělávacího programu. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Výuka oborů vzdělání je realizována ve školním areálu, který tvoří budova pro teoretické vyučování, 3 pavilony pro praktické vyučování a 3 provozní pavilony. V budově pro teoretické vyučování je pro účely výuky k dispozici 13 kmenových učeben, 5 odborných učeben, 3 laboratoře, elektrodílna a videosál. Základní prostory pro praktické vyučování, které jsou v současnosti využívány, tvoří 14 dílen různého zaměření (slaboproudá a silnoproudá elektrotechnika, navijárna, strojní dílny, svařovna), dále obslužné prostory, kterými jsou kovárna, výdejna nářadí, přípravna a sklady hutního materiálu a měřicích přístrojů. Prostorové podmínky pro teoretické vyučování jsou vzhledem k současnému počtu žáků dostačující. Vyučující mají k dispozici odborné kabinety, návštěvní místnost 3

4 a pro společná jednání slouží sborovna. Ve škole se nachází učitelská a žákovská knihovna, některé odborné tituly jsou trvale umístěné v jednotlivých kabinetech. Didaktická technika je odpovídající danému typu školy. Část je trvale umístěna v odborných učebnách a v některých kmenových třídách, ostatní didaktickou techniku přiděluje vyučující, který je pověřen evidencí a správou učebních pomůcek. Zoblasti audiovizuálních pomůcek se ve škole používají převážně datové projektory. Sledované předměty byly vesměs vyučovány v kmenových učebnách. Předmět fyzika byl vyučován v odborné učebně, která je vybavena novým školním nábytkem a nejnovější didaktickou technikou. Výuka některých odborných předmětů elektrotechnického zaměření byla realizována ve specializovaných učebnách, které byly vybaveny dostatečným množstvím potřebných přístrojů a materiálu. Motivující prostředí učeben pro výuku předmětu elektrická měření bylo podpořeno dostupností měřící techniky pro všechny žáky. Kromě základního měřícího parku byly k dispozici i relativně nákladné speciální přístroje (např. kombinované víceúčelové přístroje, digitální čítače, TV generátory, TV analyzátor, Q-metry, měřiče nelineárního zkreslení). S pokrokovými technologiemi se žáci setkávají prostřednictvím progresivního výukového stavebnicového systému Dominoputer používaného k modelování lineárních a číslicových obvodů a výukového manipulátoru Emos-Optel kdemonstraci a měření z oblasti optoelektroniky. Dále je k dispozici anténní systém k nácviku montáže a k měření parametrů antén. Učebnice jsou žákům obvykle zapůjčovány, jiná literatura jim je doporučena a sami si ji kupují. Další odborná literatura je žákům dostupná ve škole po dohodě s vyučujícími. Někteří pedagogové si připravují vlastní učební texty. Žáci mohou pracovat v učebně výpočetní techniky a vyhledávat další informace na Internetu. Ve srovnání se stavem od doby poslední inspekce je evidentní cílevědomé doplňování učebních pomůcek, včetně nákladných přístrojů, v souladu se současnými trendy rozvoje elektroniky. Většina dílenských výukových prostorů pro odborný výcvik je postupně doplňována novými učebními pomůckami. Uskladněné přístroje jsou kvalitativně velmi různorodé, přístrojový park byl vzhledem k pracím konaným vdobě inspekce na odpovídající úrovni. Učitelé odborného výcviku využívají ve výuce odborná periodika, ke zvýšení efektivnosti a názornosti výuky je používáno množství výukových panelů a sad dalších učebních pomůcek. Pro výuku odborného výcviku má škola materiální podmínky na velmi dobré úrovni, prostorové podmínky jsou vzhledem k současnému počtu žáků spíše předimenzované. Celkové technické zázemí po kvalitativní i kvantitativní stránce umožňuje bezproblémové plnění vzdělávacího programu. Materiálně-technické podmínky výuky jsou v souhrnu velmi dobré. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Vyučované obory Ve škole jsou vyučovány obory vzdělání v souladu s Rozhodnutím o zařazení do sítě škol. Vzdělávání se řídí platnými učebními dokumenty. Povinná dokumentace je vedena a zachycuje průběh vzdělávání. Obsah učebních osnov je rozpracován v tematických plánech, v některých případech formálně bez možnosti dalšího využití. V rámci inspekční činnosti nebyly zjištěny významné diference v oblasti naplňování učebních osnov hospitovaných předmětů. 4

5 Organizace vzdělávání (včetně rozvrhu hodin) je v souladu s právními předpisy. Individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou realizovány. Český jazyk a literatura, občanská nauka Činnost předmětové komise společensko-vědních předmětů tvoří základ v oblasti plánování a přípravy učitelů na výuku. Koncepčně pojatá výuka českého jazyka a literatury respektovala daný typ studia i složení třídních kolektivů. Odborná kvalifikace většiny vyučujících pozitivně ovlivnila aktuální úroveň sledovaného vzdělávacího procesu. Výjimku tvořily některé hodiny občanské nauky, postrádající promyšlené a přiměřené cíle vzdělávání a odbornou správnost. Ve výuce českého jazyka a literatury převažovalo vhodné materiální vybavení, didaktická technika využita nebyla. V jazykovém a literárním vyučování učitelé účelně zařazovali činnosti s učebnicemi, kopírovanými materiály, aktuálními knižními tituly i jazykovými příručkami a slovníky. K využití školní tabule někteří učitelé přistupovali až v závěrečné etapě vyučovacích hodin. Využití materiálního zázemí pro vedení hodin občanské nauky bylo rozdílné. Byly zhlédnuty činnosti s mapou, učebnicemi, slovníky a kopírovaným materiálem na jedné straně, ale výjimečně také hodiny zcela nevybavené na straně druhé. Sledované hodiny českého jazyka a literatury byly obvyklým způsobem vnitřně diferencovány. Nechyběla počáteční informovanost o náplni hodiny i závěrečné shrnutí a hodnocení výkonu žáků. Učitelé organizovali výuku prostřednictvím frontální, skupinové i individuální činnosti žáků. Zařazené aktivity se slovníky a encyklopediemi zvyšovaly efektivitu výuky, vedly žáky k samostatnému vyhledávání informací a dalšímu zpracování. V některých hodinách měli žáci možnost prezentovat připravené referáty. Sledovaná výuka směřovala k jazykovému vzdělávání, rozvoji komunikačních kompetencí a kultivaci mluveného projevu žáků. Aplikované metody byly účelné, stanovené cíle byly plněny. Hodiny provázela odborná a věcná správnost předkládaného učiva. Většina žáků pracovala se zájmem, byl jim poskytován prostor pro uplatnění svých dosavadních vědomostí a zkušeností. Vědomosti žáků byly ověřovány ústním zkoušením, klasifikace byla zodpovědně zdůvodněna. Někteří učitelé dávali žákům možnost posuzovat výkony svých spolužáků. Organizace výuky občanské nauky korespondovala s odbornými a osobnostními dispozicemi jednotlivých vyučujících. Byly sledovány hodiny efektivní, zcela naplňující cíle dané výuky. Výjimku tvořily vyučovací hodiny organizačně neuspořádané, s převažujícím monologem učitelů, bez aktivizace žáků. Pojetí vzdělávacího procesu ve většině sledované výuky směřovalo k naplňování psychohygienických zásad na školní práci. Způsob komunikace mezi vyučujícími a žáky byl zpravidla vstřícný a kolegiální. Chování žáků bylo bezproblémové. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětech český jazyk a literatura i občanská nauka byly v souhrnu velmi dobré. 5

6 Matematika, fyzika Ve sledovaných hodinách obou hospitovaných předmětů byly výukové cíle stanoveny promyšleně, ve vhodné návaznosti na předcházející probraná učební témata a ve většině případů i s ohledem na jednotlivé obory vzdělání. Výuku předmětu matematika zajišťovali čtyři odborně kvalifikovaní učitelé, předmět fyzika vyučovali dva odborně kvalifikovaní pedagogové. Jejich odborná kvalifikace měla ve většině případů pozitivní dopad na kvalitu vzdělávání. Didaktická technika nebyla s ohledem na charakter probíraného učiva v hospitovaných hodinách matematiky použita. V některých případech žáci i vyučující účelně používali dostupné učebnice matematiky a ojediněle i nakopírované listy se soubory příkladů. Oba učitelé, kteří vyučovali předmět fyzika, vhodně doplňovali výklad nového učiva jednoduchými učebními pomůckami a užitím didaktické techniky (snímací kamera, videokazety, zpětný projektor). V uvedeném předmětu jsou žáci vedeni k systematickému využívání učebnice v průběhu celého školního roku. Po počáteční informaci o průběhu vyučovací hodiny byly opakovány základní pojmy z dříve probraných tematických celků učiva, na které obvykle navazovalo vyložení nové učební látky a v některých hodinách matematiky procvičování a prohlubování učiva na příkladech. Většina sledovaných hodin byla zakončena zadáním domácího úkolu, závěrečným opakováním areakcí na případné dotazy žáků. Nová učební látka byla vysvětlována převážně srozumitelně a nenásilnou formou. Výklad byl založen hlavně vhodinách fyziky na aktivní spolupráci vyučujících se žáky. V hodinách matematiky zaměřených na procvičování učiva byly jednotlivé příklady řešeny na školní tabuli. Pedagogové nejen sledovali správnost řešení, ale i odpovídali na individuální dotazy žáků. Výuka byla účelně řízená se snahou o maximální využití vyučovací doby, což se pozitivně projevilo např. v diferencované výuce matematiky ve 4. ročníku oboru L/001 Mechanik elektronik. Pracovní tempo v hodinách obou předmětů u sledované výuky tříd nástavbového studia oboru L/506 Provozní elektrotechnika ale bylo spíše pomalejší. Tito žáci již získali dřívějším studiem střední vzdělání v tříletých učebních oborech středních odborných učilišť, ve kterých absolvovali výuku matematiky i fyziky, což nebylo ve stylu výuky v průběhu hospitací zohledněno. Ověřování žákovských vědomostí bylo vprůběhu hospitací prováděno písemnou i ústní formou. Klasifikace žáků odpovídala předvedeným výkonům, před vypracováním písemných prací byli žáci seznámeni s kritérii na jejich hodnocení. Ve sledovaných hodinách byla respektována osobnost žáka, dohodnutá pravidla komunikace byla akceptována. Vztahy mezi žáky a učiteli byly bezproblémové, žáci se chovali přirozeně. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětech matematika a fyzika byly celkově velmi dobré. Blok odborných elektrotechnických a strojírenských předmětů (základy elektrotechniky, elektrická měření, elektrické stroje a přístroje, elektronická zařízení, elektronika, provozní technika, strojnictví, technická dokumentace, materiály a technologie, technologie zařízení, provozní technika) Příprava vyučujících odpovídala jednotlivým oborům vzdělání a aktuálnímu stavu výuky ve třídách. Plány a cíle byly dle aktuálně získaných informací z opakování nebo prověřování žákovských znalostí operativně korigovány. Řazení jednotlivých činností bylo v návaznosti na předcházející témata logické, ale často stereotypní. Jak již bylo výše zmíněno, probíhala výuka odborných předmětů strojírenského zaměření zejména v učebnách s běžným vybavením, v prostředí pouze částečně orientovaném k vyučovaným předmětům. Pro zvýšení názornosti byly v některých případech účelně využity 6

7 učební pomůcky (např. nástroje, stroje, součástky). Výuka byla dále doplňována grafickým projevem učitelů na tabuli, který byl v některých případech nedůsledně provedený. Didaktická technika nebyla k zefektivnění výuky využita v žádné z hospitovaných hodin. V některých vyučovacích hodinách byli žáci vhodně vedeni k práci sodbornou literaturou (strojírenské tabulky). Odborné předměty elektrotechnického zaměření, s výjimkou elektrických měření a základů elektrotechniky, byly vyučovány většinou v prostorných kmenových učebnách s propojeným televizním okruhem a zpětnými projektory. Odborné učebny pro výuku předmětu elektrická měření mají charakter vzájemně propojených laboratoří s potřebným vybavením. Předmět základy elektrotechniky byl vyučován v moderně zařízené učebně vybavené v maximální míře audiovizuální technikou (PC, datový projektor, dálkově ovládané promítací plochy, individuální žákovská pracoviště s elektrickými rozvody apod.). Učební pomůcky (s výjimkou hodin předmětu elektrická měření) byly používány jen ojediněle. Ve většině hodin chyběla práce s učebnicí a převládalo neefektivní diktování textu. Stavba hospitovaných jednotek, použité formy a metody byly většinou srovnatelné, dílčí rozdíly spočívaly v osobnostních předpokladech a zkušenostech jednotlivých učitelů, ale i v probíraném tématu a charakteru konkrétního předmětu. Po zahájení vyučovacích hodin předmětů strojírenského zaměření a prověřování znalostí nebo frontálním opakování minulého učiva následoval obvykle postupný výklad, často pouze formou přednášky, střídaný s převážně diktovaným zápisem poznámek do sešitů. V závěru některých hodin bylo provedeno velmi stručné shrnutí nového učiva většinou bez zpětnovazebních informací o pochopení učiva ze strany žáků. Vyučující se snažili o názornost výkladu, ale jak již bylo výše uvedeno, didaktickou techniku k tomuto účelu nevyužili. Tato absence se negativně projevovala zejména při popisu obrázků v učebnicích. Výuka byla vedena v tempu přiměřeném věku a možnostem žáků. Velmi kvalitní bylo metodické vedení hodin předmětu základy elektrotechniky studijního oboru Mechanik elektronik spočívající v úzké spolupráci se žáky, s využitím výpočetní techniky, datového projektoru a množství připravených softwareových textů s animovanými obrazy z vlastní tvorby učitele. V ostatních předmětech elektrotechnického zaměření používali učitelé převážně frontální metody výuky a práci se školní tabulí. V ojedinělých případech z počtu navštívených hodin byly identifikovány občasné metodické nedostatky spočívající v nejistém a neuspořádaném výkladu, neefektivním a nadměrně dlouhém zkoušení jediného žáka, v absenci motivačních prvků. V předmětu elektrická měření (část laboratorní cvičení) byly třídy děleny na skupiny. Po úvodních formalitách proběhlo rozdělení měřících úloh a přejímka měřících přístrojů. Na jednotlivých úlohách pracovali žáci ve skupinkách po dvou. Ve výuce byly využívány mezipředmětové vztahy, výklad byl orientovaný zejména na praktickou stránku využití získaných poznatků při potlačení podřadných informací. Aktivní zapojení žáků do výkladu, diskuse s učiteli na dané téma nebo poptávka po dalších informacích byly pozorovány pouze ojediněle, zejména u žáků v oboru vzdělání ukončeném maturitní zkouškou. Při opakování a zkoušení směřovaly kladené otázky k podpoře logického myšlení a uplatnění širších souvislostí. Předvedené znalosti žáků často nebyly odrazem maximálního úsilí, které ve vyučovacích hodinách vynaložila většina vyučujících. Rovněž žákovský grafický projev (v odborných předmětech strojírenského zaměření) na tabuli nebo do sešitů nebyl na vysoké úrovni, byl nedokonalý a s odbornými chybami. Ocenění případných úspěšných žákovských řešení bylo pro učitele samozřejmostí. 7

8 Vyučujícími předávané pokyny byly srozumitelné, s logickou posloupností. Komunikativní schopnosti žáků byly menší, rozvíjeny však byly jen v některých hodinách. Chování žáků bylo ukázněné a přirozené. Průběh a výsledky vzdělávání v odborných předmětech strojírenského zaměření byly v souhrnu dobré, v odborných předmětech elektrotechnického zaměření byly v souhrnu velmi dobré. Odborný výcvik, odborná praxe Tématické plány učitelů odborného výcviku respektují složení učebních skupin a odpovídají technickým možnostem jednotlivých pracovišť. Plnění tematických celků a témat je kontrolováno prostřednictvím kontinuálně vedených záznamů v denících evidence odborného výcviku. Ve výuce odborného výcviku byla zřetelná systematičnost vycházející ze sborníku cvičných modulů pro školní rok 2004/2005, které jsou též základem pro přípravu potřebného materiálu i jeho financování. Výuka odborného výcviku uskutečňovaná v objektech školy byla organizována skupinovou formou pod vedením učitelů odborného výcviku. Způsob výuky po úvodních formalitách (docházka, kontrola nářadí dle seznamu, kontrola sešitů) vycházel z osobnostních předpokladů a zkušeností jednotlivých pedagogů, z probíraného tématu i ze stavu rozpracovanosti výrobků z předchozího učebního dne. Vyučující vzávislosti na náročnosti zadaných úkolů volili přiměřený poměr mezi rozsahem teoretického výkladu a vlastní manuální činností. Návazností na znalosti z odborných teoretických předmětů byl podchycen zájem většiny žáků, vytvořen prostor pro komunikaci a vyjadřování jejich vlastních názorů k probíranému učivu. Učitelé postupně kontrolovali jednotlivé žáky a usměrňovali je v postupu práce. Uplatňována byla zásada rovnoměrnosti a přiměřené náročnosti s ohledem kpředchozím znalostem, dovednostem a také k věku žáků. Manuální dovednosti a obratnost v používání pomůcek byly na stupni odpovídající době studia. Rovněž tak bylo pozorováno vedení žáků k udržování pořádku v místě pracovního prostoru. Ve výuce odborného výcviku byla zjištěna i témata odrážející soulad výuky se současným trendem rozvoje elektroniky (např. používání obvodů s moderními integrovanými obvody). Náležitá pozornost byla věnována i každodennímu dodržování zásad bezpečné práce. Na všech kontrolovaných pracovištích byli žáci vybaveni odpovídajícími pracovními oděvy a obuví. Důležitou motivací pro žáky byla skutečnost, že zadané úkoly často zahrnovaly komplex různorodých činností od základních mechanických konstrukčních prací, obvodovou techniku až k finálnímu funkčnímu výrobku s konkrétní užitnou hodnotou. Působení pedagogů na rozvoj komunikativních schopností bylo na úrovni odpovídající příslušnému oboru vzdělání s tím, že u učebních oborů byl upřednostňován rozvoj řemeslných dovedností. V učebních skupinách byly pozorovány přirozené sociální vztahy bez projevů nekázně, ve většině učebních skupin také bezkonfliktní prostředí pro komunikaci mezi žáky a učiteli odborného výcviku. Vždy bylo patrné zaujetí pro probíhající práci, vystupování žáků v průběhu učebního dne bylo přirozené. Pro výuku předmětu odborná praxe konanou ve 4. ročníku oboru vzdělání Mechanik elektronik má škola okruh vybraných firem (v době inspekční činnosti 34 firem), se kterými uzavírá Dohodu o provádění praktického vyučování žáků. Vhodnou smluvní organizaci někdy kontaktují sami žáci dle místa svého bydliště. Dohody obsahují všechny náležitosti stanovené právním předpisem, včetně jmenovitého uvedení instruktora. Před nástupem do praxe se ve škole provádí školení žáků z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 8

9 ochrany. Další školení zaměřené na konkrétní podmínky pracoviště absolvují žáci v příslušné organizaci. Odborná praxe v navštívených soukromých firmách probíhala v moderních výrobních provozech, vesměs se špičkovými výrobními technologiemi. Dle charakteru prováděné práce jednotlivými žáky bylo zřejmé, že žáci mají přístup k širokému spektru činností, přičemž jim byla při práci dávána motivující důvěra. O průběhu praxe si žáci vedou Deník praxe, který je jedním z podkladů k hodnocení předmětu odborná praxe. Průběh a výsledky vzdělávání v odborném výcviku a odborné praxi byly velmi dobré. Celkové hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Průběh a výsledky vzdělávání ve skupině výše uvedených předmětů byly celkově velmi dobré. Výsledky vzdělávání zjišťované školou Škola se autoevaluací zabývá příležitostně a postupně si autoevaluační systém vytváří. Žáci posledních ročníků v oborech vzdělání Provozní elektrotechnika a Mechanik elektronik zpracovávají Maturitu na nečisto. Učitelé některých odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů vytvářejí vlastní zkušební testy. Za důležité evaluační nástroje jsou považovány výsledky žáků v oblastních a celostátních soutěžích odborných dovedností za účasti škol s obdobným zaměřením. Všechny zjištěné údaje jsou pedagogickým pracovníkům poskytovány a zveřejňovány. O zjištěních se ve škole diskutuje a zpravidla jsou vyvozeny konkrétní závěry, které vedou k dílčím opatřením a změnám. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Škola je již po několik let zapojena do česko-nizozemského projektu IQ, v rámci kterého se stala jedním z pěti zkušebních center v České republice. Žáci školy počínaje 3. ročníkem i dospělí zájemci mají možnost získat kvalifikaci v oborech (dle holandského značení) MCE Spotřební elektronika, MIE Průmyslová elektronika, EMCE-první montér spotřební elektroniky a EMIE-první montér průmyslové elektroniky. Po uhrazení nákladů spojených se zkouškou a při jejím úspěšném vykonání obdrží absolvent kvalifikační certifikát uznávaný v některých zemích EU. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Zřizovací listina školy, čj. KH /2003/OŠMS, ze dne 17. dubna 2003 s účinností od 1. května Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol, čj /03-21, ze dne 1. října 2003, s účinností od 1. září Učební dokumenty schválené MŠMT dne 20. března 1996, čj. 4266/96-74, splatností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem 4. Učební dokumenty schválené MŠMT dne 25. června 1996, čj /96-23, splatností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem 9

10 5. Učební dokumenty schválené MŠMT dne 25. září 1991, čj /91-21, splatností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem 6. Učební dokumenty schválené MŠMT dne 1. června 2001, čj / , s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem 7. Učební dokumenty pro tříleté učební obory SOU matematika, schválené MŠMT ČR dne 14. června 1999, čj /99-22, s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem 8. Učební dokumenty pro studijní obory SOŠ a SOU matematika, schválené MŠMT ČR dne 14. července 2000, čj / , s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem 9. Učební dokumenty pro nástavbové studium matematika, schválené MŠMT ČR dne 14. června 1999, čj /99-22, s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem 10. Učební osnova předmětu fyzika pro učební obory SOU, schválená MŠMT dne 15. července 2002, čj /02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem 11. Učební osnova předměty fyzika pro studijní obory SOŠ a SOU (včetně nástavbového studia), schválená MŠMT dne 15. července 2002, čj /02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem 12. Školní řád Střední odborné školy elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště, Pardubice, Do Nového 1131, Pardubice, 30. ledna Organizační řád Střední odborné školy elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště, Pardubice, Do Nového 1131, Pardubice, 30. září Popis pracovní činnosti učitele (doklad bez bližšího určení) 15. Popis pracovní činnosti učitele odborné výchovy (doklad bez bližšího určení) 16. Učebně výchovný plán na školní rok 2004/2005 (doklad bez bližšího určení) 17. Plán činnosti výchovného poradce (doklad bez bližšího určení) 18. Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2003/2004 (doklad bez bližšího určení) 19. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004, Pardubice, 17. září Zápisy z pedagogických rad ze dnů 22. listopad 2004 a 24. leden Rozvrh hodin pro školní rok 2004/2005 platný od 13. září Tematické plány hospitovaných předmětů pro školní rok 2004/ Plány práce předmětových komisí na školní rok 2004/2005 (doklady bez bližšího určení) 24. Zhodnocení činnosti předmětové komise M F za školní rok 2003/2004 (doklad bez bližšího určení) 25. Deníky evidence odborného výcviku hospitovaných učebních skupin oborů vzdělání Elektrikář - slaboproud, Mechanik elektronik, Mechanik elektrotechnických zařízení ve školním roce 2004/ Deníky praxe žáků tříd ME 3A a ME 3B pro školní rok 2004/ Střídací plán bloků učiva A, B, C, D odborného výcviku pro školní rok 2004/ Zadání laboratorních úloh v předmětu elektrická měření pro třídy MET 2, ME 2A, ME 2B a EL 2 ve školním roce 2004/ Pedagogické záznamy žáků při OV třídy EL 2 pro školní rok 2004/ Karty o školení BOZP a PO žáků hospitovaných učebních skupin 31. Dohody o provádění praktického vyučování žáků Střední odborné školy elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 uzavřené v období od 31. srpna 2004 do 14. ledna 2005 (celkem 34 dohod) 10

11 32. Technické zprávy žáků návrh EZS třídy ME 3A za školní rok 2003/ Třídní knihy všech tříd pro školní rok 2004/ Katalogy a katalogové listy žáků všech tříd pro školní rok 2004/ Doklady o vzdělání všech pedagogických pracovníků pro školní rok 2004/ Protokoly o závěrečné zkoušce tříd EL 3A, EL 3B (obor H/002 Elektrikář- - slaboproud) pro školní rok 2003/ Protokoly o maturitní zkoušce tříd ME 4A, ME 4B (obor L/001 Mechanik elektronik) pro školní rok 2003/ Protokol o maturitní zkoušce třídy PET 2 (obor L/506 Provozní elektrotechnika) pro školní rok 2003/ Protokoly o komisionální zkoušce žáků s katalogovými čísly 9, 10, 14, 18, 20 třídy MET 3 (obor H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení) za školní rok 2003/2004 ze dne 26. srpna Protokoly o komisionální zkoušce žáků s katalogovými čísly 3, 9, 12 třídy EL 3 (obor H/002 Elektrikář - slaboproud) za školní rok 2003/2004 ze dne 26. srpna Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2004/2005 do oborů středního odborného učiliště (26-43-L/001, H/002, H/004, L/506) ze dne 20. dubna 2004 ZÁVĚR Personální zajištění sledované výuky z hlediska naplnění požadavků odborné kvalifikace je příznivé pouze částečně. Stabilizovaný pedagogický sbor se v rámci dalšího vzdělávání zaměřuje převážně na rozšiřování znalostí v rámci svých odborností i na zvládnutí a využití výpočetní techniky. Chod školy je zajišťován systémem vnitřních předpisů, které postihují školu jako celek. Prostory ve školním areálu umožňují svým vybavením realizaci deklarovaného vzdělávacího programu. Škola dále spolupracuje s celkem 34 firmami různého elektrotechnického zaměření, ve kterých je na smluvním základě realizována individuální výuka praktického vyučování. Prostřednictvím této spolupráce má možnost značnou měrou usměrňovat výuku, přizpůsobovat profil absolventů i ovlivňovat případné náměty produktivních a cvičných prací. Nepřímo je takto pozitivně ovlivňována uplatnitelnost absolventů v praxi. Výuka byla realizována v souladu se schválenými učebními dokumenty. Ve sledovaných vyučovacích jednotkách teoretického vyučování převažovaly frontální metody upřednostňující informativní složku vzdělávání. Hodnotící stupnice: vynikající velmi dobrý dobrý (průměrný) vyhovující nevyhovující 11

12 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu RNDr. Radmila Hýblová Hýblová R. v. r. Člen týmu Jan Bakeš Bakeš J. v. r. Člen týmu Ing. Jan Černý Černý J. v. r. Člen týmu Ing. Vilém Dostál Dostál V. v. r. Člen týmu Dagmar Masopustová Masopustová v. r. Člen týmu Eva Nováková Nováková v. r. Člen týmu Mgr. Eva Škodová Škodová v. r. V Ústí nad Orlicí dne 15. března 2005 Razítko Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Česká školní inspekce, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 1. duben 2005 Razítko Ředitel nebo jiná osoba oprávněná jednat za Střední odbornou školu elektrotechnickou a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Titul, jméno a příjmení Podpis Ing. Lubomír Kroužílek Kroužílek L. v. r. 12

13 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel Čj. J5-1009/ Školská rada Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány. 13

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí, Dukla 313

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267 Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště technické, Krnov, Soukenická 21. Soukenická 21, 749 01 Krnov. Identifikátor školy: 600 016 145

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště technické, Krnov, Soukenická 21. Soukenická 21, 749 01 Krnov. Identifikátor školy: 600 016 145 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště technické, Krnov, Soukenická 21 Soukenická 21, 749 01 Krnov Identifikátor školy: 600 016 145 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3. Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 085 643

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3. Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 085 643 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085 643 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín, Pod Strání 1776. Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín. Identifikátor školy: 600 018 245

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín, Pod Strání 1776. Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín. Identifikátor školy: 600 018 245 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín, Pod Strání 1776 Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín Identifikátor školy: 600 018 245 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola, Hradec Králové Hradecká 647, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 011 704 Zřizovatel: MŠMT

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí. Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí. Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 249 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola chemická Pardubice Na Třísle 135, 530 88 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 433 Termín konání inspekce: 7. 11.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední a speciální školy MESIT, o.p.s.

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední a speciální školy MESIT, o.p.s. Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední a speciální školy MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. Litvínovská 600, 190 21 Praha 9. Identifikátor školy: 600 006 239

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. Litvínovská 600, 190 21 Praha 9. Identifikátor školy: 600 006 239 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. Litvínovská 600, 190 21 Praha 9 Identifikátor školy: 600 006 239 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13. Škroupova 13, 301 36 Plzeň. Identifikátor školy: 600 170 501

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13. Škroupova 13, 301 36 Plzeň. Identifikátor školy: 600 170 501 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Škroupova 13, 301 36 Plzeň Identifikátor školy: 600 170 501 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 Adresa: Hradební

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž Ludslavice 90, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 363

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prapořiště, okres Domažlice. Prapořiště 100, 345 06 Kdyně. Identifikátor školy: 600 065 588

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prapořiště, okres Domažlice. Prapořiště 100, 345 06 Kdyně. Identifikátor školy: 600 065 588 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prapořiště, okres Domažlice Prapořiště 100, 345 06 Kdyně Identifikátor školy: 600 065 588 Termín konání inspekce: 10. 12. září

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680. 5. května 680, 432 01 Kadaň

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680. 5. května 680, 432 01 Kadaň Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680 5. května 680, 432 01 Kadaň Identifikátor školy: 600 010 350 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278 K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540. Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540. Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540 Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vyškov, Purkyňova 39. Purkyňova 39/308, 682 01 Vyškov

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vyškov, Purkyňova 39. Purkyňova 39/308, 682 01 Vyškov Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vyškov, Purkyňova 39 Purkyňova 39/308, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 126 064 Termín konání inspekce: 2. 5. listopad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12. Adresa: Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Identifikátor školy: 600 004 678

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12. Adresa: Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Identifikátor školy: 600 004 678 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 Adresa: Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Identifikátor školy: 600 004 678 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Havířov Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Havířov Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Havířov Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50 Kapitána Jasioka 50/635,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Kopidlno, Hilmarovo náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Cihelní 6 792 01 Bruntál, Cihelní 6 Identifikátor školy: 600131807 Termín konání inspekce: 11. - 14. květen 2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Identifikátor školy: 600 171 264

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Opava - Kylešovice U Hřiště 4, 747 06 Opava Identifikátor školy: 600142817 Zřizovatel: Město Opava, Městský úřad Opava,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Oblačná 11/11, 460 01 Liberec

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Oblačná 11/11, 460 01 Liberec Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 230/99-5083 Signatura: bh4cs103 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola, Liberec, Oblačná 11 IZO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie. Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8. Identifikátor školy: 600 005 976

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie. Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8. Identifikátor školy: 600 005 976 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8 Identifikátor školy: 600 005 976 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1930/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborné učiliště

Více

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště. Bánov 507, 687 54 Bánov. Identifikátor školy: 600 124 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště. Bánov 507, 687 54 Bánov. Identifikátor školy: 600 124 053 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště Bánov 507, 687 54 Bánov Identifikátor školy: 600 124 053 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291. Želivského 291, 386 42 Strakonice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291. Želivského 291, 386 42 Strakonice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291 Želivského 291, 386 42 Strakonice Identifikátor školy: 600 020 304

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Školní 786, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec Identifikátor školy: 600 012 221 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 náměstí Míru 616, 417 14 Kamenický Šenov Identifikátor školy:

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790. Dřevnická 1790, 760 01 Zlín. Identifikátor školy: 600 114 147

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790. Dřevnická 1790, 760 01 Zlín. Identifikátor školy: 600 114 147 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 Dřevnická 1790, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 114 147 Termín konání inspekce: 6. 8. říjen 2003 Čj.:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. Koulova 15, 160 00 Praha 6. Identifikátor školy: 600 005 828

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. Koulova 15, 160 00 Praha 6. Identifikátor školy: 600 005 828 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. Koulova 15, 160 00 Praha 6 Identifikátor školy: 600 005 828 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Sedlo, okres Louny Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 082 792 Termín konání inspekce: 8. 9. prosinec

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 298 Statutární město Ostrava, Městský

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 073 7/99-002406 Signatura: bg3cs105 Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Rapšach

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 Adresa: Kyjevská 25, 530 03 Pardubice, Pardubičky Identifikátor školy: 600 096 378 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Proboštov, Kpt. Jaroše 130 Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov Identifikátor školy: 600084779

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ČSA 482, 73802 Frýdek-Místek. Mgr. Ivana Matulová Mgr. Ivana Matulová ŠÚ Frýdek-Místek

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ČSA 482, 73802 Frýdek-Místek. Mgr. Ivana Matulová Mgr. Ivana Matulová ŠÚ Frýdek-Místek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 550/98-011119 Signatura: bn2fs303 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště: Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Soukromá

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu okres Nový Jičín. 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 137 937

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu okres Nový Jičín. 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 137 937 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu okres Nový Jičín 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 137 937 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Obchodní akademie Praha, s. r. o. Vinořská 163, 190 15 Praha 9 Identifikátor školy: 600 005 836 Zřizovatel: Obchodní akademie, s. r. o.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 8, Burešova 14 Adresa: Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Identifikátor školy: 600 039 749 Zřizovatel: Městská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Ovčárecká 374, 280 02 Kolín V. Identifikátor školy: 600 045 391 Zřizovatel: Město Kolín,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Kmochova 1823, 430 00 Most. Identifikátor školy: 600110178

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Kmochova 1823, 430 00 Most. Identifikátor školy: 600110178 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Kmochova 1823, 430 00 Most Identifikátor školy: 600110178 Termín konání inspekce: 24. - 28. listopadu

Více

ZPRÁVA. Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek. Identifikátor školy: 600 016 358

ZPRÁVA. Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek. Identifikátor školy: 600 016 358 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1740/10-S Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Adresa: Dubno, Příbram 1, 261 01 Identifikátor: 600007928

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dívčí katolická škola. Legerova 28, 280 02 Kolín III. Identifikátor školy: 600 007 154

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dívčí katolická škola. Legerova 28, 280 02 Kolín III. Identifikátor školy: 600 007 154 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dívčí katolická škola Legerova 28, 280 02 Kolín III Identifikátor školy: 600 007 154 Termín konání inspekce: 19. 21. listopadu 2003 Čj.: 025

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Kněžice, okres Třebíč 675 29 Kněžice 215 Identifikátor školy: 600 122 204 Zřizovatel: Obec Kněžice, 675 29 Kněžice 47 Školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Adresa: Svážná 2342, 434 01 Most. Identifikátor: 600 083 667

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Adresa: Svážná 2342, 434 01 Most. Identifikátor: 600 083 667 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Adresa: Svážná 2342, 434 01 Most Identifikátor: 600 083 667 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun. Hlinky 650, 266 01 Beroun 2. Identifikátor školy: 650 004 311

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun. Hlinky 650, 266 01 Beroun 2. Identifikátor školy: 650 004 311 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun Hlinky 650, 266 01 Beroun 2 Identifikátor školy: 650 004 311 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154 39/99-11094 Signatura: bo2ns202 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Kroměříž INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Kroměříž, 1. máje 14 PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, 17. listopadu 526. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor školy: 600 016 773

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, 17. listopadu 526. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor školy: 600 016 773 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, 17. listopadu 526 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor školy: 600 016 773 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2465/11-S. Havlíčkova 42, Kolín IV. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2465/11-S. Havlíčkova 42, Kolín IV. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice, okres Benešov. Krhanice 149, 257 42. Identifikátor školy: 600 042 049

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice, okres Benešov. Krhanice 149, 257 42. Identifikátor školy: 600 042 049 1 Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krhanice, okres Benešov Krhanice 149, 257 42 Identifikátor školy: 600 042 049 Termín

Více