Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz"

Transkript

1 Čj.: ČTÚ-68160/ Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Zadavatel: Název: Česká republika Český telekomunikační úřad Se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9 Adresa pro doručování písemností: Poštovní přihrádka 02, Praha 025 IČ: Odpovědná osoba: PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady ČTÚ Kontaktní osoby: Ing. Marek Ebert náměstek předsedy Rady ČTÚ a ředitel sekce regulace Telefon: Ing. Jiří Duchač ředitel odboru správy kmitočtového spektra Telefon:

2 1. Úvod Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Identifikační údaje zadavatele: Název: Česká republika Český telekomunikační úřad Se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9 Adresa pro doručování písemností: Poštovní přihrádka 02, Praha 025 IČ: Číslo datové schránky: a9qaats Údaje o oznámení zadávacího řízení Oznámení zadávacího řízení: dne Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ: Předmět veřejné zakázky Předmětem nabídky je požadavek zadavatele na odbornou podporu při přípravě výběrového řízení aukci volných kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Účelem zadání je zajištění odborné podpory pro přípravu výběrového řízení, které zadavatel připravuje pro udělení přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Výběrové řízení bude provedeno postupem podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), resp. ve smyslu jeho připravované novely (tzv. implementační novela aktuální znění návrhu je dostupné jako sněmovní tisk č. 347 na webových stránkách Poslanecké sněmovny České republiky V připravovaném výběrovém řízení na kmitočty bude pro účely výběru vítězných nabídek použita metoda aukce. V rámci veřejné zakázky vybraný dodavatel zpracuje a předloží následující výstupy: 1. Výstup I. - odborné stanovisko k zadavatelem provedenému vyhodnocení připomínek z diskuse materiálu se základními principy připravovaného výběrového řízení (dále jen Principy ), které zadavatel předloží odborné veřejnosti k připomínkám (dále jen Výstup I. ). Výstupem I. bude materiál obsahující: a) odborné stanovisko k zadavatelem provedenému vyhodnocení připomínek v rámci diskuse Principů, b) odůvodněné doporučení pro akceptaci či odmítnutí u těch připomínek z diskuse Principů, ve kterých bude dodavatel doporučovat jiný závěr, než bude závěr zadavatele. Pro účely plnění podle tohoto bodu poskytne zadavatel dokument Principy a materiál s vlastním vyhodnocením připomínek z diskuse Principů. 2

3 2. Výstup II. - přehled o formátech aukcí používaných při rozdělování kmitočtů v zahraničí a návrh vhodných variant aukce pro účely výběrového řízení připravovaného v České republice (dále jen Výstup II. ). Výstupem II. bude materiál s: a) podrobnou informací o formátech aukcí využívaných nebo připravovaných pro přidělení volných kmitočtů v zahraničí (zejména ve členských zemích EU) s uvedením země, kmitočtových pásem, která byla do aukce zařazena, a v případě dokončených aukcí i včetně rámcového zhodnocení jejich průběhu, b) návrhem dvou nejvhodnějších formátů aukce doporučených pro účely připravovaného výběrového řízení v podmínkách České republiky, včetně jejich analýzy z hlediska silných a slabých stránek, příležitosti a hrozeb (SWOT Analýza), hodnocení ekonomické, technické a administrativní náročnosti realizace. 3. Výstup III. - návrh dokumentu Vyhlášení výběrového řízení pro účely provedení jeho veřejné konzultace (dále jen Výstup III. ). Výstup III. bude zpracován v podobě návrhu právně závazné dokumentace výběrového řízení podle 21 zákona a bude zohledňovat rozhodnutí přijatá zadavatelem na základě dodavatelem předložených plnění podle odst. 1 a 2. Součástí Výstupu III. bude i informace o zadavatelem zvoleném formátu aukce a základní popis rozhodujících podmínek procesu vlastní aukce. 4. Výstup IV. - návrh vypořádání připomínek z veřejné konzultace podle 130 zákona k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení (dále jen Výstup IV). Výstupem plnění podle tohoto bodu smlouvy bude písemný materiál zpracovaný věcně i formálně podle požadavků uvedených dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, zveřejněných na níže uvedené internetové stránce zadavatele - (dále jen výstup IV. ). Výstup IV. bude zpracován ve formě přehledové tabulky. K jednotlivým připomínkám nebo skupinám obsahově obdobných připomínek ke stejné části návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení bude vypracováno odůvodněné doporučení pro akceptaci či odmítnutí. 5. Výstup V. návrh Aukčního řádu pravidly aukce (dále jen výstup V. ). Výstup V. bude zpracován pro zadavatelem zvolený formát aukce ve formě právně závazného dokumentu, který bude obsahovat podrobný popis všech potřebných pravidel, postupů a souvisejících podmínek procesu aukce. Ve výstupu V. budou zohledněny všechna rozhodnutí zadavatele přijatá na základě dříve poskytnutých výstupů. 6. Výstup VI. konečná verze dokumentu Vyhlášení výběrového řízení (dále jen výstup VI. ). Dokument bude zpracován podle požadavků 21 zákona, bude zohledňovat rozhodnutí přijatá zadavatelem na základě dříve předloženého plnění. Výstup VI. bude zpracován v podobě návrhu právně závazné dokumentace výběrového řízení podle 21 zákona. 3

4 Podrobnější vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace Vzor smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky využije poznatky z vyhodnocení z postupu regulačních orgánů jiných zemí zejména v rámci Evropské unie, které provedly nebo připravují aukci na kmitočty ze shodných kmitočtových pásem. Všechny znalosti, informace a výstupy získané v rámci plnění veřejné zakázky budou ve výhradní dispozici zadavatele. Dodavatel je s uvedenými povinnostmi srozuměn a předložením své nabídky je bezvýhradně akceptuje. Dílčí postupy a závěry pro přípravu jednotlivých výstupů I. až VI. bude dodavatel na pracovní úrovni konzultovat se zástupci zadavatele. V rámci dílčích výstupů budou předány i nezbytné podkladové materiály, o které se jednotlivé výstupy opírají. Výstupy i doprovodné materiály budou výhradním majetkem zadavatele. Dodavatel vždy uvede použité zdroje informací. Veškeré výstupy budou předloženy a jednání budou vedena v českém jazyku. Případné náklady na tlumočníka a překlady výstupů bude hradit dodavatel a budou již zahrnuty v nabídkové ceně. Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV Studie proveditelnosti, poradenství, analýza 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Zadavatelem předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč (bez DPH), tj ,- Kč vč. DPH 20%. Uvedená hodnota (cena) je maximální a nejvýše přípustná. Překročení uvedené hodnoty veřejné zakázky znamená nedodržení zadávacích podmínek a příslušná nabídka bude v souladu s 76 odst. 1 ZVZ vyřazena. 4. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá plnění v rámci této veřejné zakázky v období od listopadu 2011 do července Období plnění zakázky je závislé na: a) ukončení zadávacího řízení této veřejné zakázky, nebo b) nabytí účinnosti implementační novely zákona, která je v době zveřejnění této zadávací dokumentace projednávána Parlamentem České republiky. Jednotlivé výstupy podle bodu 2 této zadávací dokumentace budou dodavatelem splněny takto: Výstup I. Výstup II. Výstup III. nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zadavatel předá materiál se závěry přijatými k připomínkám z diskuse Principů, nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy, nejpozději do 75 dnů ode dne účinnosti smlouvy, 4

5 Výstup IV. Výstup V. Výstup VI. nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni, ke kterému uplyne termín stanovený zadavatelem pro předkládání připomínek ve veřejné konzultaci k výstupu III., nejpozději ve stejném termínu jako výstup IV., nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zadavatel poskytne dodavateli informaci o uveřejnění výstupu IV na jeho internetové stránce. 5. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. 6. Dodatečné informace Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se podává výhradně zadavateli, konkrétně pak: na adresu pro doručování písemností, nebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek, a to v českém nebo slovenském jazyce. Písemná žádost musí být označena názvem veřejné zakázky. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci písemně (datovou schránkou, em, faxem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zadavatel zveřejní. 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 7.1 Splnění kvalifikace Dodavatele je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle 53 ZVZ, b) profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 ZVZ a prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ. 7.2 Pravost a stáří dokladů Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace dle 57 ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předložení originálů listin, které jsou k prokázání splnění kvalifikace předkládány v kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5

6 7.3 Způsob prokázání kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel předkládá kopii dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat vybraného dodavatele, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace a dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen tyto doklady předložit. Tam, kde zadavatel připouští prokázání kvalifikace předložením prohlášení nebo čestného prohlášení, musí být takové prohlášení podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě společné nabídky může podepsat takové prohlášení pouze ten z dodavatelů (resp. oprávněná osoba), který takové prohlášení činí. Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 ZVZ), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 ZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v tomto certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, uzná zadavatel certifikát za způsob prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené pokrývají požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovené zadavatelem popřípadě jejich část. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem; a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu to se netýká ekonomické, finanční nebo technické způsobilosti nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné 6

7 profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni dodavatelé společně. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatel stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka to neplatí, pokud jde o slovenský jazyk. Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky platí předchozí věta obdobně. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost dle předcházející věty se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle ust. 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. V případě nesplnění toto povinnosti bude dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen stejně tak jako uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Údaje o kvalifikaci poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu dodavatel předá v rámci této veřejné zakázky, a které označí jako důvěrné. 7.4 Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až h, j) až l) ZVZ, prokáže dodavatel následujícím způsobem Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 7

8 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno Způsob prokázání splnění: prostřednictvím organizační složky, doloží dodavatel výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.), je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží dodavatel výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. kvalifikačního předpokladu kvalifikačního předpokladu 8

9 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů Způsob prokázání splnění: e) který není v likvidaci f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek j) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele k) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem vyšším než 10 % kvalifikačního předpokladu Prohlášení příslušného finančního úřadu kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke spotřební dani kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám Potvrzení od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení kvalifikačního předpokladu kvalifikačního předpokladu kvalifikačního předpokladu 7.5 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 9

10 7.6 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ( 55 odst. 1 písm. a) ZVZ) nebo b) pojistný certifikát, ze kterého jednoznačně vyplývá, že dodavatel má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Dodavatel splňuje ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, pokud limit pojistného plnění bude nejméně ve výši ,- Kč. 7.7 Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, tedy předložením seznamu významných služeb poskytnutých nebo poskytovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou musí být a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Seznam významných služeb musí obsahovat minimálně tyto údaje: a) název a sídlo objednatele, b) období kdy byla služba realizována (pokud plnění trvá, pak datum, kdy bylo plnění zahájeno a kdy se přepokládá jeho ukončení), c) stručný popis řešení, d) telefonní číslo a ová adresa kontaktní osoby, u níž si zadavatel může ověřit pravdivost informací uvedených v nabídce dodavatele týkajících se prokázání této části kvalifikace. Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje za minimální úroveň, kdy dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že poskytoval, nebo nejpozději k zahájil poskytování služby odborného poradenství týkající se procesu udělování volných rádiových kmitočtů v aukci, z hlediska právních a ekonomických aspektů a z hlediska rozvoje konkurence. Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který dále předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb tzv. realizační tým, podle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ: a) dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů realizačního týmu, ve kterém uvede přehled členů realizačního týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace, a to bez ohledu 10

11 na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném pracovněprávním vztahu k dodavateli. Seznam bude zahrnovat minimálně 5 členů realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Dodavatel rovněž doloží způsob organizace realizačního týmu, a to formou grafického znázornění a stručného slovního popisu. b) zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel níže uvedeným způsobem prokázal, že vedoucí týmu a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky: 1. musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonní; 2. vedoucí týmu má praxi v poskytování poradenství v oblasti podpory ekonomického nebo odborného poradenství v oblasti trhů elektronických komunikací spektra nebo délce nejméně 5 let a má zkušenosti s poradenstvím souvisejícím s předmětem zakázky minimálně 3 roky; 3. všichni členové týmu (vyjma vedoucího týmu) musí mít zkušenost s poskytováním ekonomického nebo odborného poradenství v oblasti trhů elektronických komunikací v délce nejméně 3 roky; 4. nejméně jeden z členů týmu se podílel se na realizaci nejméně jedné zakázky s obdobným charakterem plnění (tak jak je vymezeno v požadavcích na prokázání významných služeb); 5. nejméně jeden z členů musí mít prokazatelnou zkušenost v odborném poradenství v oblasti správy rádiového spektra v rámci členské země či členských zemí EU (jiné či jiných než Česká republika). Člen týmu prokáže splnění toho předpokladu formou uvedení služeb, na jejichž poskytování se člen týmu podílel včetně stručné charakteristiky každé takové služby. Přílohu tohoto seznamu členů realizačního týmu bude tvořit: soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu kopie dokladů o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných těmito členy realizačního týmu. Profesní životopis bude obsahovat následující údaje: jméno a příjmení člena realizačního týmu, funkci při plnění veřejné zakázky, dosažené vzdělání, délku odborné praxe, relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel, přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky. Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou jinou osobou, která splňuje požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci. 8. Obchodní podmínky zadavatele Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky (s výjimkou ceny a termínů plnění) jsou obsaženy ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. 11

12 Podmínky zadavatele stanovené ve vzoru smlouvy o dílo nelze měnit a uchazeč je povinen je akceptovat. V případě, že podmínky ve vzoru smlouvy o dílo budou uchazečem změněny, bude to důvodem k vyloučení uchazeče. 9. Požadavek na zpracování nabídkové ceny 9. 1 Nabídková cena Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné zakázky. Překročení nabídkové ceny je možné pouze a jen v případě změny sazby DPH. Nabídková cena bude předložena v členění na cenu plnění podle jednotlivých Výstupů, uvedených v bodu 2, odst. 1 až 6 zadávací dokumentace tak, že bude vždy uvedena: a) nabídková cena v Kč bez DPH, b) sazba a výše DPH, c) nabídková cena v Kč včetně DPH. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, případně s ohledem na právní předpisy platné v zemi sídla dodavatele. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Údaj o dílčích nabídkových cenách podle jednotlivých výstupů dle bodu 2, odst. 1 až 6 zadávací dokumentace a celkové souhrnné nabídkové ceně uchazeč uvede v samostatném prohlášení a současně tento údaj zapracuje do návrhu smlouvy o dílo Platební podmínky Ceny za plnění budou uhrazeny dodavateli po převzetí a odsouhlasení předaného díla zadavatelem. Odsouhlasení provede zadavatel písemným prohlášením (předávací protokol), a to nejpozději do 15 dnů ode dne předání díla, které nebude mít vady bránící řádnému užívání díla. Záloha na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta. Platební podmínky dále viz příloha č. 1 zadávací dokumentace Vzor smlouvy o dílo, článek VII Cena a platební podmínky. 10. Kritérium hodnocení nabídek Jediným kritériem, podle kterého se jednotlivé nabídky budou hodnotit, je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Při splnění všech podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci bude jako nejvhodnější vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 11. Návrh smlouvy Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy o dílo, který bude odpovídat vzoru smlouvy o dílo, tvořícímu Přílohu zadávací dokumentace. Návrh smlouvy, podepsaný za uchazeče oprávněnou osobou a obsahující veškeré požadované náležitosti, předloží uchazeč v jednom vyhotovení. 12

13 Do návrhu smlouvy uchazeč doplní, kromě nabídkové ceny, identifikační údaje uchazeče, jméno a kontakt na zástupce dodavatele pověřeného jednáním o věcném plnění předmětu smlouvy (čl. XIII. Odst. 3, Přílohy č.1 zadávací dokumentace Vzor smlouvy o dílo). 12. Zadávací lhůta Zadávací lhůta je 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 13. Místo pro podání nabídky a doba, v níž lze podat nabídku Uchazeč předloží svoji nabídku na plnění veřejné zakázky nejpozději do 30. září 2011 do 12:00 hodin na adresu sídla zadavatele, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem NEOTVÍRAT, názvem veřejné zakázky, názvem a adresou uchazeče. Nabídku je možné odevzdat osobně na adrese sídla zadavatele v pracovní době podatelny, která je: Po, St: 7:45 17:00 hod. Út, Čt: 7:45 16:15 hod. Pá: 7:45 14:45 hod. Nabídku je možné zaslat i doporučenou zásilkou označenou výše uvedeným způsobem na korespondenční adresu zadavatele. Zásilka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, na datum odeslání nebude brán ohled. Nabídku není možné podat elektronicky. 14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami budou otevírány dne 3. října 2011 v 9:00 hod. v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit, kromě osob za zadavatele, všichni uchazeči, kteří podali nabídku řádně a ve lhůtě k podání nabídek; maximálně však jedna osoba za jednoho uchazeče. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat a průkazem totožnosti. 15. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřipouští variantní ani dílčí plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce, b) umožnit uchazečům do konce lhůty pro podávání nabídek zpětvzetí jejich nabídky, c) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazeči nabídku, d) zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených v 84 ZVZ, e) před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečně upravit, doplnit nebo změnit zadávací podmínky. Uchazeč bere na vědomí, a potvrdí to svým čestným prohlášením, že zadavatel je na základě 2 odst. 2 a 4 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace vztahující se k jeho působnosti. 13

14 16. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek Nabídka uchazece musí být zpracována podle jednotné závazné osnovy. Soucástí nabídky uchazece musí být vyjádrení nebo doložení požadovaných podkladu ke všem uvedeným bodum osnovy ve stanoveném poradí: a) krycí list nabídky - identifikacní údaje o uchazeci a kontaktní údaje na osobu, která je oprávnená za uchazece jednat Uméno, telefon, , poštovní adresa pro dorucován í), b) prohlášení o nabídkové cene zpracované v souladu s bodem 9 zadávací dokumentace, c) doklady prokazující splnení kvalifikacních predpokladu, d) návrh smlouvy o dílo. Nabídku, zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací (a to vcetne požadovaného razení) je uchazec povinen podat písemne v Iistinné podobe ve dvou vyhotoveních, a to v jednom originále a v jedné kopii. S výjimkou úkonu Podání nabídky lze ostatní úkony v souladu se ZVZ cinit elektronicky. Originál nabídky bude výrazne oznacen jako "ORIGINÁL", kopie nabídky bude výrazne oznacena jako "KOPIE". Originály, resp. úredne verejné kopie príslušných dokladu (tam, kde je to požadováno), predloží uchazec ve vyhotovení nabídky oznaceném jako "ORIGINÁL". Ve vyhotovení nabídky s oznacením "KOPIE" postací neoverené kopie príslušných dokladu. Jednotlivé listy nabídky budou ocíslovány vzestupnou císelnou radou. Císlování listu a razení jednotlivých dokladu musí být ve všech vyhotoveních nabídky totožné. Všechny listy nabídek musí být pevne spojeny, s výjimkou trojího vyhotovení návrhu smlouvy o dílo. Nabídka musí být zpracována výhradne v ceském jazyce. K veškerým listinám, které nejsou v ceském nebo slovenském jazyce, musí být priložen úredne overený preklad do ceského jazyka. Uchazec je povinen podepsat následující dokumenty, které budou tvorit jeho nabídku: krycí list nabídky, veškerá prohlášení, návrh smlouvy a další dokumenty, na kterých je podpis uchazece výslovne požadován zadávací dokumentací. 17. Prílohy zadávací dokumentace Príloha C. 1 - Vzor smlouvy o dílo Príloha C. 2 - Krycí list nabídky V Praze dne r~,srpna 2011 PhDr. Pavel Dvorák, CSc. predseda Rady Ceského telekomunikacního úrad 14

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ/REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.04/4.1.00/32.00018 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve výběrovém řízení

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PORADENSTVÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2 2. ZADAVATEL ZadavateI: Česká

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu v rámci výběrového řízení Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. V souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zák.č.137/2006 v úpl.znění Název akce : Úprava stávajícího rozvodu VO Verneřice 1.Podmínky

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více