ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ"

Transkript

1 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou IČ: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ ve smyslu 12 odst. 3, 18 odst. 5 a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Preambule Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci poptávkového řízení, které není ve smyslu 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v 6 zákona Josef Horinka, v. r.

2 Obsah 1. Základní informace o veřejné zakázce Vymezení předmětu veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Variantní řešení Doba a místo plnění veřejné zakázky Požadavky na prokázání kvalifikace Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny cenová nabídka Platební podmínky Další obchodně smluvní podmínky Návrh smlouvy o dílo Požadavek na formální zpracování nabídky Způsob a kritéria hodnocení nabídek Zadávací lhůta Lhůta a místo pro podání nabídek Dotazy Další podmínky a práva zadavatele Přílohy zadávací dokumentace

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Veřejná zakázka na stavební práce je zadávána v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Základní údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Hrádek nad Nisou Sídlo: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou IČ: Statutární zástupce: Josef Horinka, starosta Kontaktní osoba: Gabriela Krupičková, Odbor dotací, rozvoje města a kultury MěÚ Hrádek nad Nisou Telefon: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je Josef Horinka, starosta. Identifikační údaje koordinátora veřejné zakázky: Název koordinátora: COZE o. s. (Centrum pro propagaci obnovitelných zdrojů energie o. s.) Sídlo: Husova 99, Jičín IČ: Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Pachl Telefon: VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je návrh obnovy resp. výměna stávajícího krytu cyklostezky v úseku okružní křižovatka se sil. I/35 Trojzemí v rámci projektu CZ.3.22/3.3.01/ Sport nás spojuje, který získal dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , CÍL 3, Fond Mikroprojektů Euroregionu Nisa. V současnosti je kryt trasy tvořen betonovou dlažbou, který bude vyměněn za asfaltový kryt, který je bezúdržbovým (prorůstání vegetace dlažbou), bezespárým a hladkým povrchem. Trasa tak bude vhodná i pro užívání in-line bruslaři. Přístup na staveniště bude po stávající síti veřejných místních komunikací ul. Žitavské. Stromová alej podél cyklotrasy musí být po dobu stavebních prací ochráněna proti poškození stavební mechanizací. V rámci projektové přípravy nebyla zjišťována existence inženýrských sítí v prostoru staveniště. Niveleta trasy bude navýšena max. o 50mm, zemní práce se v rámci stavby neuvažují. - délka trasy 663,5m - základní šířka trasy: 2,65m, posledních 40m trasy je šířka 3,10m - zastavěná plocha: 1788m2 Technické řešení Odstranění - bude odstraněn stávající kryt trasy z betonové zámkové dlažby a lože dlažby. Dlažba bude očištěna a uložena na deponii stavebníka. V konci úseku budou dále odstraněny obruby v rozsahu 2x 5,0m. Zemní práce se neuvažují. Po úpravě a přehutnění stávajících štěrkových vrstev bude nově doplněn podklad ze štěrkodrti a poté položena 1 živičná vrstva o celkové mocnosti 50mm následovně: 3

4 - asfaltový beton obrusný ACO 8 (ABJ II) 50mm - štěrkodrť 0/16 ŠD 120mm Podkladní štěrková vrstva bude zhutněna na min. 80MPa. Pro přípravu asfaltových směsí a pokládku asfaltů platí norma ČSN EN 13108, šířka pokládky asfaltového pásu činní 2,65m, resp. 3,10m. Parametry stavby: - kategorie: místní komunikace, funkční třída D2- stezky, pruhy a pásy s vyloučením (nebo přísném omezení) přístupu motorové dopravy - třída dopravního zatížení: VI - délka trasy. 663,5m - základní šířka trasy: 2,65m, posledních 40m trasy je šířka 3,10m - zastavěná plocha: 1788m2 Kryt trasy bude proveden s příčným sklonem 2,0% dle stávajícího stavu, dešťové vody z trasy budou svedeny do přilehlého terénu, kde budou zasáknuty namístě. Dopravní a obslužný režim zůstane zachován dle stávajícího stavu, v rámci stavby nebudou osazovány žádné nové DZ (dopravní značky). Po obvodu staveniště musí být terén, dotčený stavbou uveden do původního stavu, plochy musí být řádně ohumusovány a zatravněny travní směsí. Stromová alej podél cyklotrasy musí být po dobu stavebních prací ochráněna proti poškození stavební mechanizací. Vzhledem k jednoduchosti stavby nebude třeba zajišťovat žádná napojovací místa na energie. Navržené řešení stavby je v souladu s Vyhláškou č. 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci Oprava cyklostezky Trojzemí, Hrádek nad Nisou úsek okružní křižovatka se sil. I/35 Trojzemí, stupeň PD ohlášení stavby, Projektant: Nýdrle projektová kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, provozovna: Ing. Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328, Liberec 30, IČ: , termín zpracování: 04/2014. Uvedená dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. 2.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň hodnotou maximální a nepřekročitelnou. 2.2 Variantní řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 4

5 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Termín realizace: Předpokládaný termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 06/2014 Nejzazší termín dokončení plnění: Místem plnění je Hrádek nad Nisou. 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel v rámci veřejné zakázky malého rozsahu požaduje a uchazeč (dále také jako dodavatel) je povinen prokázat splnění požadované kvalifikace. Splněním této kvalifikace se rozumí prokázání základních kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. a) - k): a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 5

6 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) - k) předložením čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace). Tento doklad nesmí být k termínu pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce zadavatel požaduje: Prokazování kvalifikace a) seznam 3 významných obdobných stavebních prací (dopravní infrastruktura včetně zemních prací, vozovkových vrstev, asfaltování, ) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením základního popisu prací, doby poskytnutí, místa plnění, finančního rozsahu a rok realizace zakázky. - Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být k termínu pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY CENOVÁ NABÍDKA Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH. 6

7 Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících se splněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa určení. Nabídková cena musí dále zahrnovat pojištění, garanci, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr (neoceněný výkaz výměr je v příloze č. 3 této zadávací dokumentace). Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený rozsah prací s tím, že nabídková cena musí být platná minimálně do doby dokončení díla. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr a soupisu prací a dodávek jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: a) Celková nabídková cena zakázky bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena zakázky včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na titulním listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). b) Celková nabídková cena plnění bude v nabídce uvedena jako cena nejvýše přípustná za celý uvedený předpokládaný rozsah prací. Podmínky pro překročení nabídkové ceny Nabídková cena za poskytnuté služby musí být platná a závazná po celou dobu plnění zakázky. Cenová nabídka nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY a) Zadavatel (objednatel) nebude poskytovat zálohy. b) Objednatel uhradí zhotoviteli provedené stavební práce po ukončení veškerých prací bez vad a nedodělků. (Veškeré stavební práce se považují za ukončené a předané podepsáním protokolu o předání a převzetí objednatelem, prostém všech vad a nedodělků.) Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení. c) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený investorem a případně technickým dozorem investora. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. d) Faktura bude označena registračním číslem a názvem projektu: CZ.3.22/3.3.01/ Sport nás spojuje e) Úhrada za plnění předmětu zakázky bude provedena v české měně. Platba bude provedena bezhotovostním převodem. f) Splatnost účetních dokladů (faktur) bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení účetního dokladu zadavateli. 7. DALŠÍ OBCHODNĚ SMLUVNÍ PODMÍNKY Další podmínky plnění veřejné zakázky: a) Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. b) Práce budou prováděny pravidelně a samostatně, ve stanovených termínech nebo dle termínů stanovených a odsouhlasených zástupci obou stran, přičemž zhotovitel ručí za to, že provedené práce odpovídají dané kvalitě prací v souladu platnou legislativou. c) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností, které vyplývají ze smlouvy o dílo. Nese zároveň veškeré náklady spojené s náhradou těchto škod. d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku kvality na provedené práce dle obecně a speciálně platné legislativy v délce 60 měsíců od jejich předání objednavateli a odstranit případné 7

8 nedostatky a vzniklé závady. Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění, termín navržený objednatelem při oznámení reklamace. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na provedené výkony a spotřebovaný materiál v souladu s cenovou nabídkou. e) Neodstraní-li zhotovitel závady dle bodu d) v dohodnutém termínu, je stanovena sankce ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení do doby jejich splnění, a zároveň mu budou přefakturovány práce spojené se zajištěním a odstranění těchto závad třetí osobou. f) Sankce za prodlení s termínem nebo dílčími termíny plnění předmětu zakázky odsouhlasenými zástupci smluvních stran při realizaci zakázky ze strany zhotovitele je stanovena na 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení do doby jejich splnění. g) Zhotovitel a objednatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonat řádně a včas příslušející úkony, případně poskytne objednavatel zhotoviteli potřebné plné moci. h) Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla povinné publicity dotačního programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , CÍL 3, Fond Mikroprojektů Euroregionu Nisa. i) Objednatel stanoví, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel (dodavatel) ani osoba s ním propojená. 8. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v textu zadávací dokumentace a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Závazný návrh Smlouvy o dílo je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem Smlouvy o dílo a s touto zadávací dokumentací, nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu Smlouvy o dílo a v této zadávací dokumentaci uvedené a budou barevně označené. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. (Povinnou přílohou smlouvy o dílo bude oceněný výkaz výměr.) 9. POŽADAVEK NA FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem za uchazeče jednat. Nabídka bude předložena v 1 originálním výtisku. Nabídka bude vytištěna nesmazatelnou formou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Jednotlivé strany nabídky budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci sešitím (svázáním apod.). Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených VŘ: HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ, neotevírat. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit. Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. 8

9 Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: a) Titulní list nabídky Na titulním listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalšímu jednání), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum zpracování nabídky a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. Možno použít Vzoru formuláře příloha č. 1 k zadávací dokumentaci. Nabídka musí být datována a na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. b) Doklady k prokázání kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) - k), vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady c) Návrh smlouvy o dílo, (závazný návrh Smlouvy o dílo je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace) d) Cenová nabídka - oceněný rozpočet dle kapitoly 5. této zadávací dokumentace 10. ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena. 11. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výsledku posouzení a hodnocení nabídek uchazeči, přičemž zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 60 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán minimálně do konce této zadávací lhůty. 12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK a) Lhůta pro podání nabídek končí v 8:00. b) Místem pro podání nabídky je Městský úřad Hrádek nad Nisou, podatelna, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou. Nabídky je možno podat osobně nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. c) Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotvírá. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 9

10 13. DOTAZY Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (možno také em) na adresu zadavatele: Název zadavatele: Město Hrádek nad Nisou Sídlo: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: Statutární zástupce: Josef Horinka, starosta Kontaktní osoba: Gabriela Krupičková, Odbor dotací, rozvoje města a kultury MěÚ Hrádek nad Nisou Telefon: Odpovědi na dotazy jednotlivých uchazečů budou v co nejkratším možném termínu zveřejněny na úřední desce zadavatele. 14. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE Podmínky a práva zadavatele: Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) Nevracet uchazečům podané nabídky. b) Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku. c) Upravit rozsah předmětu plnění při realizaci dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici. d) Upřesnit zadávací podmínky, nebo je změnit. e) Zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. f) Jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, které bude v podstatných náležitostech v souladu se zadávacím řízením. g) Vyjasnit, případně ověřit, informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce před vyhodnocením a přidělením zakázky. h) Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. i) Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací dokumentací. 15. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Titulní list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Neoceněný výkaz výměr Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy o dílo Příloha č. 5 Projektová dokumentace 10

11 Příloha č. 1 TITULNÍ LIST NABÍDKY podané v rámci veřejné zakázky HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Název zadavatele : Město Hrádek nad Nisou Sídlo : Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou IČ : Uchazeč: IČ: DIČ: Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče: Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče): Statutární orgán uchazeče: Osoba zmocněná k jednání: Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci): Telefon, fax,( ): Bankovní spojení: Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková nabídková cena včetně DPH Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě a v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Uchazeč dále prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. V dne... podpis oprávněné osoby uchazeče 11

12 Příloha č.2: Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní kvalifikace Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní kvalifikace Název veřejné zakázky: HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Název zadavatele : Město Hrádek nad Nisou Sídlo : Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou IČ : ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) - k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti): čestně prohlašuji (-eme), že: název společnosti sídlo IČ dle 53 odst. 1 písm. a) zákona Já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti, ani společnost, jejímž jsem statutárním orgánem, jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; Tento předpoklad splňujeme jak ve vztahu území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. dle 53 odst. 1 písm. b) zákona Já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti, ani společnost, jejímž jsem statutárním orgánem, jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; Tento předpoklad splňujeme jak ve vztahu území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. dle 53 odst. 1 písm. c) zákona Já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštní právního předpisu; dle 53 odst. 1 písm. d) zákona Vůči majetku společnosti neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; dle 53 odst. 1 písm. e) zákona Majetek společnosti není v likvidaci; dle 53 odst. 1 písm. f) zákona V evidenci daní naší společnosti nejsou zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; dle 53 odst. 1 písm. g) zákona Nemáme nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 12

13 dle 53 odst. 1 písm. h) zákona Nemáme nedoplatky na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa bydliště či bydliště; dle 53 odst. 1 písm. i) zákona Žádný ze členů statutárního orgánu uchazeče ani žádný z odpovědných zástupců uchazeče ve smyslu zvláštních právních předpisů ani žádná z osob prokazujících odbornou způsobilost v souladu s 54 písm. d) zákona a odpovídající za činnost dodavatele při plnění výše uvedené veřejné zakázky nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. dle 53 odst. 1 písm. j) zákona Nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. dle 53 odst. 1 písm. k) zákona Nebyla nám v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V... dne jméno a funkce oprávněného zástupce uchazeče podpis (razítko) 13

14 Příloha č. 4: Závazný návrh smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo 1. Smluvní strany Zhotovitel Objednatel Název: Sídlo: IČ: Statutární zástupce: Osoba odpovědná za provedení předmětu díla: Telefon: dále jen zhotovitel Město Hrádek nad Nisou Sídlo: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: Statutární zástupce: Josef Horinka, starosta dále jen objednatel 2. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy o dílo je návrh obnovy resp. výměnastávajícího krytu cyklostezky v úseku okružní křižovatka se sil. I/35 Trojzemí v rámci projektu CZ.3.22/3.3.01/ Sport nás spojuje, který získal dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , CÍL 3, Fond Mikroprojektů Euroregionu Nisa. V současnosti je kryt trasy tvořen betonovou dlažbou, který bude vyměněn za asfaltový kryt, který je bezúdržbovým (prorůstání vegetace dlažbou), bezespárým a hladkým povrchem. Trasa tak bude vhodná i pro užívání in-line bruslaři. Přístup na staveniště bude po stávající síti veřejných místních komunikací ul. Žitavské. Stromová alej podél cyklotrasy musí být po dobu stavebních prací ochráněna proti poškození stavební mechanizací. V rámci projektové přípravy nebyla zjišťována existence inženýrských sítí v prostoru staveniště. Niveleta trasy bude navýšena max. o 50mm, zemní práce se v rámci stavby neuvažují. - délka trasy 663,5m - základní šířka trasy: 2,65m, posledních 40m trasy je šířka 3,10m - zastavěná plocha: 1788m2 Technické řešení Odstranění - bude odstraněn stávající kryt trasy z betonové zámkové dlažby a lože dlažby. Dlažba bude očištěna a uložena na deponii stavebníka. V konci úseku budou dále odstraněny obruby v rozsahu 2x 5,0m. Zemní práce se neuvažují. Po úpravě a přehutnění stávajících štěrkových vrstev bude nově doplněn podklad ze štěrkodrti a poté položena 1 živičná vrstva o celkové mocnosti 50mm následovně: 14

15 - asfaltový beton obrusný ACO 8 (ABJ II) 50mm - štěrkodrť 0/16 ŠD 120mm Podkladní štěrková vrstva bude zhutněna na min. 80MPa. Pro přípravu asfaltových směsí a pokládku asfaltů platí norma ČSN EN 13108, šířka pokládky asfaltového pásu činní 2,65m, resp. 3,10m. Parametry stavby: - kategorie: místní komunikace, funkční třída D2- stezky, pruhy a pásy s vyloučením (nebo přísném omezení) přístupu motorové dopravy - třída dopravního zatížení: VI - délka trasy. 663,5m - základní šířka trasy: 2,65m, posledních 40m trasy je šířka 3,10m - zastavěná plocha: 1788m2 Kryt trasy bude proveden s příčným sklonem 2,0% dle stávajícího stavu, dešťové vody z trasy budou svedeny do přilehlého terénu, kde budou zasáknuty namístě. Dopravní a obslužný režim zůstane zachován dle stávajícího stavu, v rámci stavby nebudou osazovány žádné nové DZ (dopravní značky). Po obvodu staveniště musí být terén, dotčený stavbou uveden do původního stavu, plochy musí být řádně ohumusovány a zatravněny travní směsí. Stromová alej podél cyklotrasy musí být po dobu stavebních prací ochráněna proti poškození stavební mechanizací. energie. Vzhledem k jednoduchosti stavby nebude třeba zajišťovat žádná napojovací místa na Navržené řešení stavby je v souladu s Vyhláškou č. 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Předmětem smlouvy o dílo bude proveden dle projektové dokumentace Oprava cyklostezky Trojzemí, Hrádek nad Nisou úsek okružní křižovatka se sil. I/35 Trojzemí, stupeň PD ohlášení stavby, Projektant: Nýdrle projektová kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, provozovna: Ing. Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328, Liberec 30, IČ: , termín zpracování: 04/2014. Vytyčení inženýrských sítí v místě realizace předmětu smlouvy zajistí před zahájením prací zhotovitel na své náklady. 3. Doba a místo plnění Termín realizace: Předpokládaný termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo Nejzazší termín dokončení plnění: Místem plnění je Hrádek nad Nisou. 15

16 4.Cena za provedení prací Cena za provedení prací se sjednává jako cena nejvýše přípustná za celý předpokládaný rozsah prací ve výši: Cena celkem bez DPH DPH Cena celkem včetně DPH Podmínky pro překročení nabídkové ceny Cena za provedení prací musí být platná a závazná po celou dobu plnění předmětu smlouvy o dílo. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena za provedení prací zahrnuje veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících se splněním předmětu smlouvy o dílo, včetně dopravy do místa určení. Cena dále zahrnuje pojištění, garanci, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla. 5. Platební podmínky a) Objednatel nebude poskytovat zálohy. b) Objednatel uhradí zhotoviteli provedené stavební práce po ukončení veškerých prací bez vad a nedodělků. (Veškeré stavební práce se považují za ukončené a předané podepsáním protokolu o předání a převzetí objednatelem, prostém všech vad a nedodělků.) Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení. c) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený investorem a případně technickým dozorem investora. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. d) Faktura bude označena registračním číslem a názvem projektu: CZ.3.22/3.3.01/ Sport nás spojuje e) Úhrada za plnění předmětu zakázky bude provedena v české měně. Platba bude provedena bezhotovostním převodem. f) Splatnost účetních dokladů (faktur) bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení účetního dokladu zadavateli. 6. Obchodně smluvní podmínky a) Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. b) Práce budou prováděny pravidelně a samostatně, ve stanovených termínech nebo dle termínů stanovených a odsouhlasených zástupci obou stran, přičemž zhotovitel ručí za to, že provedené práce odpovídají dané kvalitě prací v souladu platnou legislativou. c) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností, které vyplývají ze smlouvy o dílo. Nese zároveň veškeré náklady spojené s náhradou těchto škod. d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku kvality na provedené práce dle obecně a speciálně platné legislativy v délce 60 měsíců od jejich předání objednavateli a odstranit případné nedostatky a vzniklé závady. Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění, termín navržený objednatelem při oznámení reklamace. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace 16

17 objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na provedené výkony a spotřebovaný materiál v souladu s cenovou nabídkou. e) Neodstraní-li zhotovitel závady dle bodu d) v dohodnutém termínu, je stanovena sankce ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení do doby jejich splnění, a zároveň mu budou přefakturovány práce spojené se zajištěním a odstranění těchto závad třetí osobou. f) Sankce za prodlení s termínem nebo dílčími termíny plnění předmětu zakázky odsouhlasenými zástupci smluvních stran při realizaci zakázky ze strany zhotovitele je stanovena na 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení do doby jejich splnění. g) Zhotovitel a objednatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonat řádně a včas příslušející úkony, případně poskytne objednavatel zhotoviteli potřebné plné moci. h) Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla povinné publicity dotačního programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , CÍL 3, Fond Mikroprojektů Euroregionu Nisa. i) Objednatel stanoví, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel (dodavatel) ani osoba s ním propojená. 7. Ostatní ujednání Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednanými termíny o více jak 15 dní. 8. Předání a převzetí díla Předmět smlouvy se považuje za řádně ukončený a předaný podepsáním protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, prostém všech vad a nedodělků. Po celou dobu zhotovování díla je dílo ve vlastnictví zhotovitele, který nese veškerá nebezpečí škody na tomto díle. Vlastnictví k dílu a současně nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla. 9. Závěrečná ustanovení Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran. Ujednání neupravená touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem ( ). Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. V..., dne... V..., dne... Zhotovitel: Objednatel: 17

18 Josef Horinka, starosta Příloha: Oceněný rozpočet 18

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ve smyslu 12, 18 a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel veřejné zakázky Sdružení obcí Libereckého kraje SOLK Tř. 1. máje 858/26 460 01 Liberec III IČ: 64669246 Zastoupené: Mgr. Hanou Moudrou vydává dokument: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 1. Název veřejné zakázky: Samostatný sjezd ke kostelu 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Farní sbor ČCE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA k podání nabídky Vážená paní / Vážený pane, VÝZVA k podání nabídky dovoluji si Vás vyzvat jako zájemce o zakázku s názvem: Oprava bočního balkonu Löw- Beerovy vily k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení. 1.

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

Obec Pěnčín Pěnčín 62 46345 Pěnčín IČ 00263095. veřejné zakázky

Obec Pěnčín Pěnčín 62 46345 Pěnčín IČ 00263095. veřejné zakázky Obec Pěnčín Pěnčín 62 46345 Pěnčín IČ 00263095 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM veřejné zakázky CVIČNÁ TENISOVÁ STĚNA Zadavatel Obec Pěnčín, Pěnčín 62, 46345 Pěnčín, IČ 00263095 - obdržel žádost

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 Výzva v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M ě s t o B y s t ř i c e ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 2011/4014 Název veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice Obsah zadávací dokumentace a) Vymezení předmětu zakázky b) Obchodní

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Město Krásné Údolí, Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim, IČO: 00573256. Obnova náměstí a dopravní infrastruktury v Krásném Údolí - změna

Město Krásné Údolí, Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim, IČO: 00573256. Obnova náměstí a dopravní infrastruktury v Krásném Údolí - změna S ohledem na administrativní pochybení ve výkazu výměr se mění lhůta pro podání nabídek Město Krásné Údolí, IČO: 00573256 Se sídlem : Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim oznamuje svůj úmysl zadat zakázku

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Dodání portálové technologie

Více

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Trenažéry volejbalového podání

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Trenažéry volejbalového podání V Praze dne 25.10.2013 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy Vyhlašovatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace se sídlem: Praha 7, U Trojského

Více

Bytový podnik města Železného Brodu

Bytový podnik města Železného Brodu vyzývá za přiměřeného použití vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek města Železného Brodu schválené RM dne 1.3.2011 usnesením č. 125/2011rm a v souladu s ustanovením

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Dodavatel kancelářského vybavení a materiálu

Dodavatel kancelářského vybavení a materiálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční akce Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru I.

Zadávací dokumentace. Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční akce Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru I. Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) (zakázka není zadávána dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na zakázku. FITNESS PARK Sportovní areál Bučiska v Rožnově pod Radhoštěm

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na zakázku. FITNESS PARK Sportovní areál Bučiska v Rožnově pod Radhoštěm VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na zakázku FITNESS PARK Sportovní areál Bučiska v Rožnově pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 14.4.2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel: KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV,

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Na zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Na zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Obec: Obec Tršice se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice IČ: 00299588 Zastoupené: Leonou Stejskalovou, starostkou Email: ou@trsice.cz Uchazeč Vážený uchazeči, zadavatel vás,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více