VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje zadavatele: zadavatel: se sídlem: Zastoupený: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov IČ: DIČ: CZ Ing. Miroslav Otcovský - jednatel tel , 2) Informace o druhu a předmětu zakázky 2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie, vedenou pod číselným označením v systému JSVZ. 2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy a údržba rozvodů TZB v nebytových objektech ve vlastnictví či správě zadavatele. Jedná se o opravy a údržbu: rozvodů teplé a studené vody rozvodů kanalizace opravy či výměny zařizovacích předmětů TZB rozvodů ústředního vytápění včetně radiátorů 2.3 Popis požadavků: Dodavatel bude provádět drobné opravy a údržbu výše uvedených zařízení, a to dle dohody se zadavatelem a na jeho vyzvání, tj. dodavatel nebude správcem předmětných zařízení TZB. Dle zkušeností zadavatele se bude jednat zejména o tyto práce s tím, že se nevylučují i jiné nutné práce: rozvody vody oprava prasklého potrubí, drobné změny ve vedení tras potrubí, nové odbočky pro nová zařízení apod. kanalizace zejména čištění ucpaných rozvodů jak splaškové tak i dešťové kanalizace, opravy prasklé či propadlé kanalizace, napojování nových zařizovacích předmětů, čištění rozvodů vody na koupališti apod., kamerové zkoušky či průzkumy kanalizace zařizovací předměty drobné opravy při poruchách, instalace nových předmětů apod. vytápění opravy netěsností, výměna radiátorů či jejich komponentů, práce ve výměníkových stanicích na rozvodech vytápění (bez elektroinstalace či regulace) Uvedený výčet prací je pouze orientační, zadavatel nevylučuje i požadavky na jiné práce a dodávky z oborů TZB tak, jak vyplyne z provozu a požadavků doby. 2.4 Způsob plnění: Zakázka bude plněna na základě objednávek vystavených zadavatelem na konkrétní práce či dodávky, a to ve dvou režimech: a) při nenadálé či havarijní situaci zahájení prací do 24 hodin od písemného, elektronického či telefonického objednání s tím, že fakturováno bude dle nabídkové ceny a dle obvyklých cen materiálu

2 b) při plánovaných opravách na základě písemné či elektronické objednávky s tím, že zhotovitel předloží před zahájením prací cenovou kalkulaci požadovaných prací s nástupen 1 týden od výzvy k zahájení plánovaných oprav 2.5 Seznam objektů zadavatele: koupaliště u Koldomu objekt i rozvody bazénové vody sportovní hala u Koldomu kulturní dům Citadela areál národní házené u Soukromé sportovní základní školy atletický areál na Meziboří objekt Business Centre krytý plavecký bazén areál tenisových kurtů 3) Doba, místo a podmínky plnění 3.1 Doba plnění Zahájení prací: Ukončení prací: Místo plnění Litvínov objekty dle bodu 2.4 této zadávací dokumentace 4) Způsob zpracování a obsah nabídky 4.1. Zpracování nabídky: a) Uchazeč je oprávněn předložit 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou c) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští. d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. e) Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem Nabídková cena: Kritériem soutěže je nabídková hodinová sazba za práce uvedené v odstavci 2.2 a 2.3 za práci jednoho pracovníka, a to ve dvou sazbách: a) Havarijní opravy předpoklad 60 hodin za rok b) Plánované opravy předpoklad 400 hodin za rok Počty hodin jsou pouze orientační a nemusí být ze strany zadavatele dodrženy, tj. vítězný uchazeč nemá právo požadovat roční plnění dle předpokládaného počtu hodin. V nabídkové hodinové sazbě budou obsaženy veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, mimo jiné také: a) náklady na dopravu b) administrativní náklady c) náklady na vypracování cenových nabídek na plánované opravy d) další nutné náklady Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

3 Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko administrativně organizační úkony, náklady na dopravu, telefony atd. Nedílnou přílohou cenové nabídky je Krycí list, kterým je oceněn celý předmět veřejné zakázky. Uchazeč v rámci své nabídky předloží doplněný (identifikační údaje, cena a pojistná smlouva) návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (příloha zadávací dokumentace). Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení. 4.3 Závazná struktura nabídky: 1. Krycí list nabídky s informací o uchazeči (příloha č. 1 ZD) vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou. 2. Čestné prohlášení (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) 3. Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD) - oprávněnou osobou uchazeče podepsaný návrh Smlouvy o dílo, který je součástí této zadávací dokumentace včetně doplnění identifikačních údajů, ceny a údajů o pojistné smlouvě 4. výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne starší 90 dnů (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii 5. doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění, licence), ne starší 90 dnů (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii), 6. seznam minimálně 5 prací (dodávek) v předmětném oboru TZB prováděných dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu, místa a doby plnění v rozsahu min. 150 tisíc Kč za zakázku Kč bez DPH, podepsaný uchazečem Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky Zadávací lhůta: je stanovena na 6 měsíců, po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou. 5) Způsob hodnocení nabídek Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. 6) Platební podmínky Plnění na základě faktur během a po ukončení jednotlivých oprav viz. smlouva Platby budou probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů bude 14 dní. 7) Místo, forma a lhůta pro podání nabídek 8.1. Místo pro podání nabídky: Poštou na adresu zadavatele: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov Osobně v sekretariátu společnosti SPORTaS s.r.o. Po Čt od 08:00 do 11:30 a dále od 12:30 do 15:00, Pá od 08:00 do 11:30 Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel Forma podání nabídky: Uchazeči podají písemnou nabídku v zalepené obálce s nápisem veřejná zakázka SPORTaS drobná údržba TZB NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění, v souladu s ustanovením 71 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky. 8.3 Lhůta pro podání nabídek Zakázka bude zveřejněna dne: Lhůta pro podání nabídek je stanovena do do 10:00 hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

4 8.4. Vyhodnocení nabídek proběhne do 3 dnů od po , uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona. 8.5 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, e- mail: 8) Práva zadavatele - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny - zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky - zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále akceptovat nabídku pouze v částečném rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace - zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění - uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána smlouva, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 9) Kontaktní údaje zadavatele Případné potřebné informace podá kontaktní osoba: Anna Egerová tel.: , Ing. Miroslav Otcovský jednatel společnosti, tel.: Uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly zakázky, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole. V Litvínově Ing. Miroslav Otcovský SPORTaS s.r.o. jednatel Příloha č. 1 krycí list nabídky

5 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: SPORTaS drobná údržba TZB 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel název: SPORTaS s.r.o. sídlo: Jiráskova 413 IČ : DIČ: CZ zastoupený : kontaktní osoba pro toto výběrové řízení: tel./fax: Ing. Miroslav Otcovský, jednatel Anna Egerová, vedoucí provozu 2.2. Uchazeč název: sídlo/místo podnikání: tel./fax: bankovní spojení: č. účtu: IČ: DIČ: spisová značka pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu: osoba oprávněná jednat za uchazeče: kontaktní osoba: tel./fax: 3. Nabídková cena: Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká SPORTaS drobná údržba TZB hodinová sazba pro plánované opravy SPORTaS drobná údržba TZB hodinová sazba pro havarijní opravy SPORTaS drobná údržba TZB cena celkem Hodinová sazba bez DPH Předpokládaný Počet hodin Cena celkem bez DPH Cena celkem včetně DPH

6 4. Oprávněná osoba 1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení :.. Funkce:.. Podpis:.. 1 Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.

7 s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB Uchazeč: Čestné prohlášení uchazeče k veřejné zakázce malého rozsahu Příloha č. 2 (formulář Čestné prohlášení ). sídlo:. IČ:. statutární orgán (jméno, funkce): A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva). B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to dle jeho ustanovení 53 odst. 1 že: nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů); vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů); není v likvidaci; nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,

8 tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; není vůči městu Litvínov, jeho příspěvkovým organizacím, organizacím ve 100% vlastnictví města Litvínova a k Dopravnímu podniku města Mostu a Litvínova, a.s. v prodlení s plnění jakékoliv povinnosti nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). V dne Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní) *) uvést všechny členy statutárního orgánu

9 Smlouva o dílo č. (návrh) SPORTaS drobná údržba TZB uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění) Příloha č. 2 (smlouva o dílo) Článek I. Smluvní strany 1.01 Objednatel : SPORTaS s.r.o. Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem Sídlo : Jiráskova 413, Litvínov IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : KB a.s.litvínov č.ú. : / 0100 (dále jen objednatel) 1.02 Zhotovitel : Zastoupený : Sídlo : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : datová schránka : kontaktní telefon : kontaktní (dále jen zhotovitel) 1.03 Zástupce pověřený objednáváním prací, jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele: Ing. Miroslav Otcovský - jednatel, Anna Egerová vedoucí provozu, František Kratochvíl správce budov, 1.04 Zástupce pověřený přijímáním objednávek, jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za zhotovitele: XXXXXX XXXXXX Článek II. Předmět smlouvy 2.01 Zhotovitel se tímto zavazuje provádět pro objednatele na jeho účet a dle jeho potřeb vodoinstalatérské a topenářské práce v objektech ve vlastnictví či správě objednatele, a to na základě obdržených příkazů písemných, elektronických či telefonických Zakázka bude plněna na základě objednávek vystavených zadavatelem na konkrétní práce či dodávky, a to ve dvou režimech: při nenadálé či havarijní situaci zahájení prací do 24 hodin od písemného, elektronického či telefonického objednání s tím, že fakturováno bude dle nabídkové ceny a dle obvyklých cen materiálu pokud nebude dohodnuto jinak při plánovaných opravách na základě písemné či elektronické objednávky s tím, že zhotovitel předloží před zahájením prací cenovou kalkulaci požadovaných prací s nástupem 1 týden od výzvy k zahájení plánovaných oprav pokud nebude dohodnuto jinak

10 2.03 Dodavatel bude provádět drobné opravy a údržbu TZB v níže uvedených objektech. Dle zkušeností zadavatele se bude jednat zejména o tyto práce s tím, že se nevylučují i jiné nutné práce: rozvody vody oprava prasklého potrubí, drobné změny ve vedení tras potrubí, nové odbočky pro nová zařízení apod. kanalizace zejména čištění ucpaných rozvodů jak splaškové tak i dešťové kanalizace, opravy prasklé či propadlé kanalizace, napojování nových zařizovacích předmětů, čištění rozvodů vody na koupališti apod., kamerové zkoušky či průzkumy kanalizace zařizovací předměty drobné opravy při poruchách, instalace nových předmětů apod. vytápění opravy netěsností, výměna radiátorů či jejich komponentů, práce ve výměníkových stanicích na rozvodech vytápění (bez elektroinstalace či regulace) Uvedený výčet prací je pouze orientační, zadavatel nevylučuje i požadavky na jiné práce a dodávky z oborů TZB tak, jak vyplyne z provozu a požadavků doby. Článek III. Doba a místo plnění 3.01 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do Konkrétní práce budou prováděny na základě objednání takto: Havarijní situace zahájení do 24 hodin od předání objednávky či telefonického vyzvání pokud nebude dohodnuto jinak Plánované opravy zahájení do 1 týdne od předání objednávky s tím, že v době od vyzvání do zahájení prací bude objednatelem předána cenová kalkulace na požadované práce a dodávky pokud nebude dohodnuto jinak 3.03 Místem plnění jsou nemovitosti či pozemky v majetku či správě objednatele. Jedná se o tyto objekty: koupaliště u Koldomu objekt i rozvody bazénové vody sportovní hala u Koldomu kulturní dům Citadela areál národní házené u Soukromé sportovní základní školy atletický areál na Meziboří objekt Business Centre krytý plavecký bazén areál tenisových kurtů Článek IV. Cena 4.01 Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu 4.02 Zhotovitel bude účtovat jednotnou hodinovou sazbu za práci jednoho pracovníka, a to: Při havarijních opravách: xxx,- Kč/hod Při plánovaných opravách: xxx,- Kč / hod Touto dohodou není dotčena povinnost zhotovitele předložit cenovou kalkulaci na plánované opravy Při plánovaných opravách dle článku 2 této smlouvy předloží zhotovitel cenovou kalkulaci na plánované opravy. V kalkulaci plánovaných oprav bude kalkulována výše uvedená hodinová sazba V odměně (hodinové sazbě) jsou zahrnuty náklady zhotovitele nutně a účelně vynaložené na splnění svého závazku, a to zejména doprava na staveniště, telefony, administrativní činnost, apod Materiálové náklady při havarijních opravách budou účtovány dle cen obvyklých. Článek V. Platební podmínky 5.01 Podkladem pro placení je faktura. Fakturace bude prováděna jednorázově po ukončení požadovaných prací a dodávek dle jednotlivých objednávek.

11 5.02 Splatnost faktury bude do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena Faktura bude mít tyto náležitosti: označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ označení díla číslo objednávky číslo faktury zhotovitele den odeslání a den splatnosti celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma dodací list ses ouhrnem provedených prací a dodávek razítko a podpis oprávněné osoby 5.04 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. Článek VI. Práva a povinnosti zhotovitele 6.01 Zhotovitel je povinen při provádění objednaných činností postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele. Od těchto pokynů se zhotovitel může odchýlit jen, jsou-li zjevně v rozporu se zákonem nebo je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet objednatelův souhlas Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zajistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů objednatele Zhotovitel použije všechny materiály a informace, které obdrží od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy a neposkytne je třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů ze zákona Zhotovitel nenese odpovědnost za sankce nebo jiné škody vzniklé v důsledku nepravdivých informací poskytnutých mu objednatelem Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti ve prospěch zhotovitele uvedené v článku 1. Této povinnosti ho může zbavit pouze objednatel svým prohlášením, avšak i v tomto případě je zhotovitel povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu objednatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé porušením povinností, které vyplývají z této smlouvy. Článek VII. Práva a povinnosti objednatele 7.01 Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytnout mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a informace ve lhůtě stanovené zhotovitelem, vyzve zhotovitel objednatele písemně k poskytnutí součinnosti a potřebných informací v přiměřené lhůtě Vyžaduje-li plnění povinností zhotovitele z této smlouvy uskutečnění úkonů jménem objednatele, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli písemně potřebné zmocnění. Zhotovitel je povinen znění písemného zmocnění připravit a požádat o jeho potvrzení s náležitým předstihem Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli úplné, pravidelné a přehledné informace, jež jsou nutné ke včasnému plnění předmětu smlouvy.

12 Článek VIII. Výpověď a odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty 8.01 Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, kteroukoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně Smluvní strany se mohou kdykoli dohodnout na předčasném ukončení této smlouvy. Dohoda o ukončení smlouvy musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, ke kterému datu smlouva končí Poruší-li zhotovitel povinnosti vymezené v článku 1, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den prodlení Smluvní pokuty jsou splatné na základě daňového dokladu (faktury) ve lhůtě dané v článku 2, odst. 2.3 této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s., č. smlouvy.. na hodnotu škody ve výši. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli. Článek IX. Záruční doba 9.01 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 24 měsíců Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby Nároky z vad díla a záruční doba se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. Článek X. Závěrečná ustanovení Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.

13 10.04 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz připojují své podpisy. V Litvínově dne: V Litvínově dne: Za objednatele: Za zhotovitele:... Ing. Miroslav Otcovský - jednatel......

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem: uchazeče k podání SPORTaS pronájem restaurace v areálu národní házené

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice Obsah zadávací dokumentace a) Vymezení předmětu zakázky b) Obchodní

Více

MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Litvínov, jakožto zadavatel, vyzývá v souladu se směrnicí rady města č. 2/2014 Pravidla pro

Více

MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Litvínov, jakožto zadavatel, vyzývá v souladu se směrnicí rady města č. 2/2014 Pravidla pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný v Českém Krumlově - III. etapa

Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný v Českém Krumlově - III. etapa Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov MĚSTO LITVÍNOV se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Litvínov, jakožto zadavatel, vyzývá v souladu se směrnicí rady města č. 2/2014 Pravidla pro

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA k podání nabídky Vážená paní / Vážený pane, VÝZVA k podání nabídky dovoluji si Vás vyzvat jako zájemce o zakázku s názvem: Oprava bočního balkonu Löw- Beerovy vily k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení. 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy Vyhlašovatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace se sídlem: Praha 7, U Trojského

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

Diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém VYZÝVÁ

Diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Diskové pole s deduplikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Provedení revizí elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, výpočetní techniky a prodlužovacích elektrických kabelů zadávané

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ O umístění a provozování prodejních automatů na pamětní medaile v areálu Zoo Praha Vyhlašovatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁZVEM O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie VN pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie VN pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmo@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie VN pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce Pořízení komposterů a kontejnerů MAS Šipka (dále jen oznámení ) Jedná se o nabídkové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M ě s t o B y s t ř i c e ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 2011/4014 Název veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Dodání portálové technologie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :390-2/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 6.11..2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 Počet příloh: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více