Zápis č. 15/8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne v kulturním domě v Malšovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 15/8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích"

Transkript

1 Zápis č. 15/8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne v kulturním domě v Malšovicích Přítomni: T. Vejnar, J. Krpálek, R. Urban, Bc. Jiří Šír, Ing. Iveta Krupičková, D. Jehlička, E. Plačková, K. Jehličková, P. Nový Zapisovatel: A. Šefčíková Ověřovatelé: P. Nový, Ing. I. Krupičková Program: 1) Zahájení 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Schválení programu zasedání 4) Připomínky k zápisu z minulého zasedání 5) Prodej p. p. č. 588/83 o výměře 638 m 2 a p. p. č. 588/84 o výměře 380 m 2 v k. ú. Malšovice 6) Prodej p. p. č. 588/64 o výměře 949 m 2 v k. ú. Malšovice 7) Prodej p. p. č. 588/73 o výměře 830 m 2 v k. ú. Malšovice 8) Prodej p. p. č. 588/86 o výměře 700 m 2 a p. p. č. 588/87 o výměře 411 m 2 v k. ú. Malšovice) 9) Nákup části p. p. č. 944/2 v k. ú. Malšovice o výměře 5 m 2 10) Darovací smlouva od Ústeckého kraje na 4 části p. p. č 950/1 v k. ú. Malšovice - (950/4-6 m 2, 950/5-75 m 2, 950/6-1 m 2, 950/7-89 m 2 ) 11) Rozpočtová změna č. 3/ ) Bezúplatný převod částí p. p. č. 803/2 a 803/10 v k. ú. Borek u Děčína od Státního pozemkového úřadu 13) Schválení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Labské skály (MAS Labské skály) na období ) Výběrové řízení Oprava veřejného osvětlení Stará Bohyně - výběr dodavatele 15) Výběrové řízení II. kolo Projektová dokumentace revitalizace návsi v Malšovicích výběr dodavatele 16) Schválení dodavatelů elektrické energie a plynu na období r ) Odměny členkám kulturního výboru za 3. čtvrtletí ) Ţádost ZŠ Malšovice o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 7.284,20 Kč 19) Vybudování náhradního zdroje vytápění pro bytový dům č. p. 44 v Choraticích 20) Pronájem (pacht) pozemků p. č. 320/4 a p. p. č. 249/3 v k. ú. Borek u Děčína 21) Návrh na schválení spolufinancování dotačního projektu Malšovice kanalizace a ČOV II. etapa 22) Návrh na schválení spolufinancování dotačního projektu Rekonstrukce č. p. 6 23) Návrh na schválení spolufinancování dotačního projektu Javory autobusové obratiště se zastávkou 24) Různé - jmenování inventarizační komise 25) Diskuse 26) Závěr -1-

2 ad 1) V hod. zahájil starosta obce p. Tomáš Vejnar veřejné zasedání ZO Malšovice. Upozornil, ţe ze zasedání se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu. ad 2) Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu p. P. Nového a Ing. I. Krupičkovou a zapisovatele zápisu A. Šefčíkovou. ad 3) Program veřejného zasedání přednesl starosta obce p. Tomáš Vejnar. Seznámil přítomné s upraveným programem, který byl zveřejněn na úřední desce. ZO Malšovice schvaluje program veřejného zasedání. Usnesení č. 15/8/105 bylo schváleno. ad 4) Kontrola plnění přijatých usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Předseda kontrolního výboru BC. J. Šír konstatoval, ţe k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny ţádné námitky. Zastupitelstvo obce Malšovice bere na vědomí, že proti zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky. ad 5) Návrh na schválení prodeje p. p. č. 588/83 o výměře 638 m 2 (cena 700,- Kč/1 m 2 ) a p. p. č. 588/84 o výměře 380 m 2 (cena 100,- Kč/1m 2 ) obě v k. ú. Malšovice pro výstavbu RD za celkovou cenu ,- Kč. Kupující manţelé J. D. S. a R. D., bytem Kámen 55, Děčín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje prodej p. p. č. 588/83 o výměře 638 m 2 (cena 700,- Kč/1 m 2 ) a p. p. č. 588/84 o výměře 380 m 2 (cena 100,- Kč/1m 2 ) obě v k. ú. Malšovice pro výstavbu RD za celkovou cenu ,- Kč. Kupující manželé J. D. S. a R. D., bytem Kámen 55, Děčín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/106 bylo schváleno. ad 6) Návrh na schválení prodeje p. p. č. 588/64 v k. ú. Malšovice o výměře 949 m 2 pro výstavbu RD za cenu ,- Kč. Kupující p. H. D., bytem SNP 16, Ústí n. L. a Bc. R. P., bytem Prokopa Holého 114/27, Děčín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje prodej p. p. č. 588/64 v k. ú. Malšovice o výměře 949 m 2 pro výstavbu RD za cenu ,- Kč. Kupující p. H. D., bytem SNP 16, Ústí n. L. a Bc. R. P. bytem Prokopa Holého 114/27, Děčín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/107 bylo schváleno. -2-

3 ad 7) Návrh na schválení prodeje p. p. č. 588/73 v k. ú. Malšovice o výměře 830 m 2 pro výstavbu RD za cenu ,- Kč. Kupující p. T. C., bytem Školní 1437/27, Děčín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje prodej p. p. č. 588/73 v k. ú. Malšovice o výměře 830 m 2 pro výstavbu RD za cenu ,- Kč. Kupující p. T. C., bytem Školní 1437/27, Děčín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/108 bylo schváleno. ad 8) Návrh na schválení prodeje p. p. č. 588/86 o výměře 700 m2 (cena 700,- Kč/1 m 2 ) a p. p. č. 588/87 o výměře 411 m 2 (cena 100,- Kč/1 m 2 ) obě v k. ú. Malšovice pro výstavbu RD za celkovou cenu ,- Kč. Kupující Mgr. T. K. MBA, bytem Severní 1626/2a, Děčín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje prodej p. p. č. 588/86 o výměře 700 m2 (cena 700,- Kč/1 m 2 ) a p. p. č. 588/87 o výměře 411 m 2 (cena 100,- Kč/1 m 2 ) obě v k. ú. Malšovice pro výstavbu RD za celkovou cenu ,- Kč. Kupující Mgr. T. K. MBA, bytem Severní 1626/2a, Děčín. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/109 bylo schváleno. ad 9) Návrh na schválení nákupu části p. p. č. 944/2 v k. ú. Malšovice (nově označena v GP jako p. p. č 944/6 o výměře 5 m 2 ) za cenu 1.000,- Kč. Prodejce p. V. M., bytem Ústecká 57, Děčín. ZO Malšovice schvaluje nákup části p. p. č. 944/2 v k. ú. Malšovice (nově označena v GP jako p. p. č 944/6 o výměře 5 m 2 ) za cenu 1.000,- Kč. Prodejce p. V. M., bytem Ústecká 57, Děčín. Usnesení č. 15/8/110 bylo schváleno. ad 10) Návrh na uzavření Darovací smlouvy s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Velká Hradební 1148, Ústí n. Lab., IČ: na bezúplatný převod 4 částí p. p. č. 950/1 v k. ú. Malšovice do majetku obce Malšovice (nově označeny v GP jako p. p. č. 950/4 o výměře 6m 2, p. p. č. 950/5 o výměře 75 m 2, p. p. č. 950/6 o výměře 1 m 2 a p. p. č. 950/7 o výměře 89 m 2 ). /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Velká Hradební 1148, Ústí n. Lab., IČ: na bezúplatný převod 4 částí p. p. č. 950/1 v k. ú. Malšovice do majetku obce Malšovice (nově označeny v GP jako p. p. č. 950/4 o výměře 6m 2, p. p. č. 950/5 o výměře 75 m 2, p. p. č. 950/6 o výměře 1 m 2 a p. p. č. 950/7 o výměře 89 m 2 ). /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/111 bylo schváleno. -3-

4 ad 11) Návrh na schválení rozpočtové změny č. 3/2015. Přítomné s rozpočtovou změnou č. 3/2015 seznámila Ing. I. Krupičková. /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2015. /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/112 bylo schváleno. ad 12) Návrh na bezúplatný převod částí p. p. č. 803/2 a 803/10 v k. ú. Borek (nově označeny v GP jako p. p. č. 803/12 o výměře 33 m 2, p. p. č. 803/13 o výměře 68 m 2 a p. p. č. 803/14 o výměře 17m 2 ) do majetku obce Malšovice od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ: /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje bezúplatný převod částí p. p. č. 803/2 a p. p. č. 803/10 v k. ú. Borek (nově označeny v GP jako p. p. č. 803/12 o výměře 33 m 2, p. p. č. 803/13 o výměře 68 m 2 a p. p. č. 803/14 o výměře 17m 2 ) do majetku obce Malšovice od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ: /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/113 bylo schváleno. ad 13) Zastupitelstvo Obce Malšovice se seznámilo se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály. Zastupitelstvo obce Malšovice souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Labské skály na období na svém správním území. Zastupitelstvo Obce Malšovice se seznámilo se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály. ZO Malšovice souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Labské skály na období na svém správním území. Usnesení č. 15/8/114 bylo schváleno. ad 14) Výběr dodavatele na akci Oprava veřejného osvětlení Stará Bohyně. Výběrové komisi byly předloţeny 3 nabídky a zastupitelstvu obce doporučena ta, která dosáhla dle kritérií nejlepšího umístění, a to od firmy COMWELL s. r. o., Teplická 619/18a, Děčín, IČ: za cenu ,- Kč + DPH. ZO dále schválilo pořadí účastníků VŘ. Náhradníkem byl určen dodavatel Vama s. r. o., Vilsnice 94, Děčín, IČ: , který skončil ve VŘ na 2. místě. /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje dodavatele na akci Oprava veřejného osvětlení Stará Bohyně firmu COMWELL s. r. o., Teplická 619/18a, Děčín, IČ: za cenu ,- Kč + DPH. ZO dále schválilo pořadí účastníků VŘ. Náhradníkem je určen dodavatel Vama s.r.o., Vilsnice 94, Děčín, IČ: , který skončil ve VŘ na 2. místě. /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/115 bylo schváleno. -4-

5 ad 15) Výběr dodavatele na akci II. kolo Projektová dokumentace revitalizace návsi v Malšovicích. Výběrové komisi byly předloţeny 3 nabídky a zastupitelstvu obce doporučena ta s nejlepším umístěním dle kritérií výběrového řízení, a to od Ing. Arch. Zdeňka Havlíka, Masarykova 106/129, Ústí nad Labem, IČ: za cenu ,- Kč (není plátcem DPH). Zastupitelstvu obce bylo dále doporučeno schválit pořadí účastníků VŘ a jako náhradníka určit dodavatele CIVIL ENGINEERING s. r. o., Jiráskova 303, Rovensko pod Troskami, IČ: /viz. příloha/ Bc. J. Šír: Máme nějaké reference o vítězi Ing. Arch. Z. Havlíkovi a bylo by dobré je tu říct. starosta: Ano máme velice dobré reference. Ing. Arch. Z. Havlík projektoval řadu projektů, např. náměstí v Srbské Kamenici, které je nově vybudované a je velice pěkné. Ve své nabídce měl řadu dalších referencí, tvoří spoustu projektů pro Ústecký kraj a pro město Ústí nad Labem. Mgr. W.: Byly podmínky pro 2. kolo tohoto výběrového řízení shodné s 1. kolem? starosta: V podstatě se dá říci, ţe byly totoţné. místostarosta J. Krpálek: Měl bych technickou připomínku. Zdráhám se v tomto případě hlasovat o náhradníkovi v tomto výběrovém řízení a raději bych hlasoval pouze o vítězi. starosta: O firmě CIVIL ENGINEERING, s. r. o, která se umístila na 2. místě, nevíme vůbec nic. Reference sice v nabídce měla vypsané, ale my o ní nic nevíme. místostarosta J. Krpálek: Pokud by vítěz odstoupil, tak automaticky by smlouva byla podepsána s náhradníkem, který se umístil na 2. místě, na základě hlasování ZO. Proto bych v tomto případě navrhoval hlasovat pouze o vítězi. Protinávrh Starosta obce navrhl hlasovat o protinávrhu, tj. hlasovat pouze o vítězi výběrového řízení na akci II. kolo Projektová dokumentace revitalizace návsi v Malšovicích Ing. Arch. Z. Havlíkovi, Masarykova 106/129, Ústí nad Labem, IČ: bez určení náhradníka. ZO Malšovice schvaluje, že v následujícím hlasování se bude hlasovat pouze o vítězi výběrového řízení na akci II. kolo Projektová dokumentace revitalizace návsi v Malšovicích Ing. Arch. Z. Havlíkovi, Masarykova 106/129, Ústí nad Labem, IČ: bez určení náhradníka. Usnesení č. 15/8/116 bylo schváleno. Návrh na schválení dodavatele na akci II. kolo Projektová dokumentace revitalizace návsi v Malšovicích Ing. Arch. Zdeňka Havlíka, Masarykova 106/129, Ústí nad Labem, IČ: za cenu ,- Kč (není plátcem DPH), který se ve VŘ umístil na 1. místě. /viz. příloha/. ZO Malšovice schvaluje dodavatele na akci II. kolo Projektová dokumentace revitalizace návsi v Malšovicích Ing. Arch. Zdeňka Havlíka, Masarykova 106/129, Ústí nad Labem, IČ: za cenu ,- Kč (není plátcem DPH), který se ve VŘ umístil na 1. místě. /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/117 bylo schváleno. -5-

6 ad 16) Výběr dodavatele elektrické energie a plynu pro obec Malšovice a její příspěvkové organizace pro rok Na tuto akci nebylo vyhlášeno klasické výběrové řízení z důvodu krátkodobé platnosti cen, které firmy nabízejí. (viz Vnitřní směrnice obce Malšovice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2011 článek 2, odst. 3). Pro výběr dodavatele bylo osloveno několik firem. a) Pro výběr dodavatele elektrické energie bylo zastupitelstvu obce předloţeno 6 nabídek a byla vybrána ta s nejvýhodnější cenou od firmy ČEZ Distribuce a. s., Děčín, Teplická 874/8, Děčín, IČ: /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje dodavatele elektrické energie pro obec Malšovice a její příspěvkové organizace pro rok 2016 firmu ČEZ Distribuce a. s., Děčín, Teplická 874/8, Děčín, IČ: , která nabídla nejvýhodnější cenu. /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/118 bylo schváleno. b) Pro výběr dodavatele plynu byly zastupitelstvu obce předloţeny 4 nabídky a byla vybrána ta s nejniţší cenou od firmy Bohemia Energy entity s. r. o., Na Poříčí 1046, Praha, IČ: Stejnou cenu nabídla i firma E.ON a. s., Praţská 290, Jidřichův Hradec, IČ: Vybrána byla firma Bohemia Energy entity s. r. o., jelikoţ je stávajícím dodavatelem plynu pro obec Malšovice. /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje dodavatele plynu pro obec Malšovice a její příspěvkové organizace pro rok 2016 firmu Bohemia Energy entity s. r. o., Na Poříčí 1046, Praha, IČ: /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/119 bylo schváleno. ad 17) Návrh na schválení odměn členkám kulturního výboru, které nejsou členkami zastupitelstva obce, za 3. čtvrtletí 2015 na návrh předsedkyně KV p. E. Plačkové /viz. příloha/. ZO Malšovice schvaluje odměny členkám kulturního výboru, které nejsou členkami zastupitelstva obce, za 3. čtvrtletí 2015 na návrh předsedkyně KV p. E. Plačkové /viz. příloha/. Usnesení č. 15/8/120 bylo schváleno. ad 18) Návrh na schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Malšovice do investičního fondu ve výši 7.284,20 Kč na financování výroby a montáţe mříţí na 2 okna budovy ZŠ Malšovice včetně zinkování. /viz. příloha/ ZO Malšovice schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Malšovice do investičního fondu ve výši 7.284,20 Kč na financování výroby a montáže mříží na 2 okna budovy ZŠ Malšovice včetně zinkování. /viz. příloha/ Usnesení č. 15/8/121 bylo schváleno. -6-

7 ad 19) Vybudování náhradního zdroje vytápění pro bytový dům č. p. 44 v Choraticích. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem a na začátku topné sezóny došlo k problému, kdy ve vrtu došla voda, která je potřebná k provozu čerpadla. Nyní se dům vytápí elektřinou, coţ je cenově nákladné. Byly zvaţovány 3 varianty náhradního zdroje vytápění a po celkovém zváţení z různých hledisek byl vyhodnocen jako nejvhodnější kotel na tuhá paliva za celkovou cenu ,- Kč + DPH. Vytápění tímto kotlem bude uţito jen v případě nedostatku vody ve vrtu k uţití tepelného čerpadla. Z důvodu krizového stavu se na pořízení kotle nevyhlašovalo klasické výběrové řízení (viz Vnitřní směrnice obce Malšovice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2011 článek 2, odst. 3). p. H.: Zajímalo by mne, jak to bude probíhat technicky, kdo nám bude topit? starosta: Bude to zajišťovat nějaký člověk, se kterým bude uzavřena dohoda o provedení práce. Můţe to být někdo z nájemníků, pokud by měl zájem. p. J.: Pokryje výše nájemného náklady na provoz budovy? Vyplatí se vůbec byty mít? starosta: To je sloţitá otázka. Myslím si, ţe po této investici by to mohlo být alespoň trochu ziskové. Na provozování bytového domu se podle mne vydělat moc nedá. Navíc nás čeká investice do opravy střechy, která je ve špatném stavu atd. Ale pro obec to není jen výdělečná činnost. Obec vlastní byty i pro občany, kteří na tom nejsou finančně nejlépe, takţe to není jen o výdělečné činnosti. Dále pokračovala diskuse k tomuto tématu. ZO Malšovice schvaluje vybudování náhradního zdroje vytápění v bytovém domě č. p. 44 v Choraticích, a to kotle na tuhá paliva včetně příslušenství, a to od firmy Ing. Zdeněk Ješeta, Thunská 1810/7b, Děčín IV, IČ: za cenu ,- + DPH. Usnesení č. 15/8/122 bylo schváleno. ad 20) Návrh na schválení pronájmu p. p. č. 320/4 o výměře m 2 a 249/3 o výměře m 2, obě v k. ú. Borek k zemědělským účelům panu Miroslavu Šírovi, bytem Borek 21, Děčín za cenu 3.792,- Kč ročně (0,10 Kč/1m 2 /1 rok), a to na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Tyto pozemky měl p. M. Šír v pronájmu i předchozích 5 let, k smlouva o pronájmu končí. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ Bc J. Šír: Říkal jsi, ţe pronájem parcel byl na 5 let. Ostatní smlouvy jsou uzavřené také na 5 let? starosta: Ostatní smlouvy, které se týkají pronájmu zemědělských pozemků, byly uzavírány různě, ale převaţují smlouvy na dobu neurčitou s roční či půlroční výpovědní lhůtou. Já bych při pronájmu zemědělských pozemků drţel model smlouva na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, aby byly všechny smlouvy uzavírány se stejnými podmínkami. ZO Malšovice schvaluje pronájem p. p. č. 320/4 o výměře m 2 a 249/3 o výměře m 2, obě v k. ú. Borek k zemědělským účelům panu Miroslavu Šírovi, bytem Borek 21, Děčín za cenu 3.792,- Kč ročně (0,10 Kč/1m 2 /1 rok), a to na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce + elektronicky: /viz. příloha/ Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrţel se: 1 /Bc. J. Šír/ Usnesení č. 15/8/123 bylo schváleno. -7-

8 ad 21) Návrh na schválení spolufinancování dotačního projektu Malšovice kanalizace a ČOV II. etapa ve výši cca 15% z celkové částky (85% z dotace). Rozpočet činní cca 55 mil. Kč. p. V.: Chtěl by se zeptat ohledně napojení kanalizačních přípojek u nás v ulici. Není vůbec jednoduché se napojit, konkrétně u mého pozemku je to minimálně 2,5 hluboko, to je potřeba překopat zahradu, nikdo vám nic nevrátí. Počítáte v rozpočtu s něčím? starosta: V rozpočtu je počítáno s tím, ţe kanalizace bude přivedena aţ na hranici vašeho pozemku. Obec vám všem, kdo se budete napojovat, zaplatila vyhotovení projektu. p. V.: Ale tady jde o to, ţe to není tak technicky jednoduché. Pro ty, co jsou nahoře nad silnicí to problém připojit se nebude, ale my jsme utopeni. Kdyţ jsem to měřil, tak mi to vychází 2,5 m hluboko a ještě je tam rezerva. Jsou tam udělané podezdívky a to se vše zbortí. Nejde mi o projekt, jde mi o úpravy, vše se zničí. starosta: Já vám rozumím. Nicméně jestliţe tady budujeme kanalizaci, tak obec má zájem o to, aby byl provoz efektivní. A technicky připojení u vás moţné je. Dále probíhala diskuse k tomuto tématu. ZO Malšovice schvaluje spolufinancování dotačního projektu Malšovice kanalizace a ČOV II. etapa ve výši cca 15 % z celkové částky (85% z dotace). Usnesení č. 15/8/124 bylo schváleno. ad 22) Návrh na schválení spolufinancování dotačního projektu Rekonstrukce č. p. 6 ve výši cca 60% z celkové částky (40 % z dotace). Dotace by se týkala zateplení, fasády a nových oken. ZO Malšovice schvaluje spolufinancování dotačního projektu Rekonstrukce č. p. 6 ve výši cca 60% z celkové částky (40% z dotace). Dotace by se týkala zateplení, fasády a nových oken. Usnesení č. 15/8/125 bylo schváleno. ad 23) Návrh na schválení spolufinancování dotačního projektu Javory autobusové obratiště se zastávkou. ZO se dohodlo, ţe v případě, ţe nebude dotace schválena, bude tato investice celá financována z rozpočtu obce Malšovice. Předpokládaná dotace cca tis. Kč. ZO Malšovice schvaluje spolufinancování dotačního projektu Javory autobusové obratiště se zastávkou. Dále ZO Malšovice schvaluje, že v případě, že nebude dotace schválena, bude celá investice financována z rozpočtu obce Malšovice. Usnesení č. 15/8/126 bylo schváleno. ad 24) Různé starosta obce: - nařídil provedení inventur majetku obce Malšovice k , seznámil přítomné s plánem inventur a jmenoval inventarizační komisi - předsedkyni p. K. Jehličkovou, členy p. A. Šefčíkovou a p. M. Krumpla. Inventury v příspěvkových organizacích obce se provedou ve spolupráci s ředitelkou ZŠ Mgr. S. Weisheitelovou a ředitelkou MŠ p. J. Šmalclovou. -8-

9 - podal informaci, ţe k dnešnímu dni je prodaných 16 pozemků z celkových 40 pozemků v dolní části výstavby a v horní části jsou volné poslední 3 pozemky. - informoval o soudním jednání, které proběhlo dne s paní P. D., která obci dluţí za nájemné bytu č. 3 v č. p. 44 v Choraticích. Bc. J. Šír: Jak to vypadá s dluţníkem panem Šípem (trenérem tenisu) a s náhradou? starosta: Byl odsouzený, proběhl soud. My jsme ho zaţalovali za podvod, ale jednání není ukončené. Bc. J. Šír: Přidala se obec k náhradě škody? starosta: Ano, určitě, nahlásili jsme tam všechny pohledávky. ad 25) Diskuse p. H.: Neuvaţuje obec o tom, ţe by opravila a dodělala chodníky na trase z Choratic do Malšovic, kdyţ se jde zadem? Z chodníků u nových domů neexistuje sjezd, kterým byste se dostal na další. starosta: Ano, je tam chyba, počítá se tam s vybudováním přechodu pro chodce. V hod. starosta obce p. Tomáš Vejnar poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil. V Malšovicích dne: Zapsala: Alena Šefčíková Ověřovatelé:.. P. Nový Ing. I. Krupičková starosta T. Vejnar 1. místostarosta J. Krpálek 2. místostarosta-r.urban -9-

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis č. 16/15. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne v kulturním domě v Malšovicích

Zápis č. 16/15. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne v kulturním domě v Malšovicích Zápis č. 16/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 16. 11. 2016 v kulturním domě v Malšovicích Přítomni: J. Krpálek, R. Urban, Bc. Jiří Šír, D. Jehlička,

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 10.12.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 10.12.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 10.12.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Omluveni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Kloubová Martina, Heřmanský Jan, Chadraba Jan, Hušová

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard a Návratová Dagmar, Říha Václav Do návrhové

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Z á p i s č. 4 / 2009

Z á p i s č. 4 / 2009 Z á p i s č. 4 / 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 30. září 2009 v Kulturním domě v Malšovicích Přítomni: dle presenční listiny Zapisovatelka: J. Gaudeková Ověřovatelé:

Více

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 -1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: - Hosté: Jiřina Velková-hospodářka obce Program: viz příloha zápisu 1), 2) a 3) Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 18:52 hodin přítomni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva obce Labská Stráň č. 4 /2012. konaného dne 27. 6. 2012 od 17 hodin v kanceláři OÚ.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva obce Labská Stráň č. 4 /2012. konaného dne 27. 6. 2012 od 17 hodin v kanceláři OÚ. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Labská Stráň č. 4 /2012 konaného dne 27. 6. 2012 od 17 hodin v kanceláři OÚ. Přítomni: Ludmila Hejdová, Aleš Hambálek, Michal Hofírek, Vlastimil Bošina, Luboš

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 8 / 2 0 1 0 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

Více

Zápis č. 7. ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 7. ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ladislav Beran, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav

Více

Zápis č. 12/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu 14. 10. 2015 v 17:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 12/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu 14. 10. 2015 v 17:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 12/2015

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0.

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0. Z Á P I S 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno : 13 (omluvili se: Zdenka Tillová, Jiří Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č. 16/10. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne v kulturním domě v Malšovicích

Zápis č. 16/10. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne v kulturním domě v Malšovicích Zápis č. 16/10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 27. 1. 2016 v kulturním domě v Malšovicích Přítomni: T. Vejnar, J. Krpálek, R. Urban, Bc. Jiří Šír,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 20. října 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křížkový Újezdec. Zasedání

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Z Á P I S z 29. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 23.12.2013 od 18.00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Zápis č. 17/2015. Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 1.9. 2015

Zápis č. 17/2015. Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 1.9. 2015 Zápis č. 17/2015 Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 1.9. 2015 Přítomni: Ing. K. Čech, Ing. V. Konvalinka, Ing. P. Kotík, D. Lacina, Mgr. I. Matějková, R. Svoboda, Ing. M. Stříbrný, J.

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Návrh usnesení č.1/25112010 Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se:o

Návrh usnesení č.1/25112010 Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se:o Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendraţice konaného dne 25.11.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Přítomni: Nepřítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové -, Ing. Arch. Zuzana Menšíková,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Obec Miroslavské Knínice Obecní úřad Miroslavské Knínice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 27.

Více

Zápis č. 18/31. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne v kulturním domě v Malšovicích

Zápis č. 18/31. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne v kulturním domě v Malšovicích Zápis č. 18/31 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 19. 12. 2018 v kulturním domě v Malšovicích Přítomni: J. Krpálek, D. Jehlička, Bc. R. Urban, M. Bačo,

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Jaroslav Ježek, František Koman,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015 Přítomno: dle presenční listiny - 7 členů zastupitelstva obce, přítomni 2 občané, 2 hosté Zasedání bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Přítomni: Ing. Koněvalík R., Cetkovský F., Mgr. Vláčil V., Hanzelová

Více

USNESENÍ. z 20. jednání zastupitelstva obce ze dne 24.4. 2013

USNESENÍ. z 20. jednání zastupitelstva obce ze dne 24.4. 2013 USNESENÍ z 20. jednání zastupitelstva obce ze dne 24.4. 2013 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti od minulého jednání zastupitelstva 2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dalším

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.11.2010 od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné.

ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.11.2010 od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné. ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.11.2010 od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné. Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva, David Šašek DiS., Ing. Antonín

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod.

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod. Obec Miroslavské Knínice Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice ZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod. Přítomni : Pozdnější příchod: Omluveni

Více

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z veřejného zasedání dne 21.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou města Miroslavem Kraucherem. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 hodin

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2010 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 5. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis č. 54. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 1. 10. 2013 konaného v malém sále společenského domu v Solnici.

Zápis č. 54. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 1. 10. 2013 konaného v malém sále společenského domu v Solnici. Zápis č. 54. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 1. 10. 2013 konaného v malém sále společenského domu v Solnici. Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu. 1. Samotnému

Více