Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4. Zpráva o činnosti rady města 5. Majetek města 6. Různé 7. Diskuse 1. Zahájení Jednání zastupitelstva města zahájil v 18:00 hod. místostarosta města a konstatoval, že je přítomno 18 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů a tím je zastupitelstvo ve všech bodech jednání usnášeníschopné. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zápis z posledního zastupitelstva byl řádně ověřen, vyvěšen na úřední desce a doručen všem členům zastupitelstva. Proti zápisu nebyla vznesena připomínka. Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval místostarosta paní Jitku Sobotkovou. Současně přivítal vedoucí ekonomického odboru Ing. Renatu Zezulákovou, vedoucího majetkového odboru Luďka Krobota, DiS. a vedoucího oddělení majetkové správy Ing. Bc. Milana Hoška MSc DiS Ověřovatelé zápisu Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje za ověřovatele zápisu MVDr. Václava Vaněčka a Mgr. Ladislava Horáka Schválení programu jednání zastupitelstva Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje program jednání tak, jak byl předložen a projednán včetně doplnění bodu č Prodej části pozemku p.č. 2237/1 v, bodu č Vzdání se funkce přísedícího u Okresního soudu Brnovenkov, bodu č Úprava stanov SVaK Ivančice a bodu č Pověření zastupitele vykonávat sňatečné obřady. 2. Náměty a připomínky občanů Přítomný občan neměl náměty ani připomínky.

2 3. Kontrola úkolů 3.1. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 3/2016 Kontrolní výbor navrhl program 4. zasedání výboru, které se bude konat dne a to 1. Kontrola plnění usnesení. Zastupitelstvo vzalo zápis z kontrolního výboru č. 3/2016, včetně programu dalšího zasedání na vědomí, neboť obsahuje pouze záležitosti vyplývající ze zákona o obcích Kontrola úkolů Kontrolu úkolů provedl a projednal kontrolní výbor na svém zasedání dne Zastupitelstvo ze dne a/ Odprodej pozemků parc. č. PK 523/1 (orná) o výměře 190 m 2 a parc. č. 2301/2 (zahrada) o výměře 241 m 2 manželům Š. z Oslavan a parc. č. 2301/2 (zahrada) o výměře 350 m 2 a parc. č. PK 523/1 (orná) o výměře 50 m 2 manželům Š. z Oslavan a parc. č. 2301/2 (zahrada) o výměře 90 m 2 a parc. č. PK 523/1 (orná) o výměře 300 m 2 manželům Ch. z Oslavan vše v k. ú. Oslavany úkol trvá, v řízení, bude se zřizovat věcné břemeno právo chůze Zastupitelstvo ze dne a/ Výkup pozemků v k. ú. Padochov parc. č. PK 109 o výměře 68 m 2, parc. č. PK 120 o výměře 31 m 2, parc. č. PK 121/1 o výměře 282 m 2, parc. č. 122/1 o výměře 200 m 2 a parc. č. PK 412 o výměře 365 m 2 od manželů M. z Brna - úkol trvá Zastupitelstvo ze dne a/ Odprodej pozemku parc. č. 290/8 (ost.pl. jiná) o výměře 37 m 2 a části pozemku parc. č. 290/3 (nově dle GP p. č. 290/8 část c) o výměře 4 m 2 v k. ú. Oslavany p.ch. z Oslavan úkol trvá, bude se zřizovat věcné břemeno právo chůze Zastupitelstvo ze dne a) Prodej pozemku parc. č. 262 o výměře 231 m 2 v ; pí J.D. z Oslavan úkol trvá, v řízení Zastupitelstvo ze dne a) Výkup pozemků v parc. č. 791/02 o výměře 140 m 2, parc. č. 794/2 o výměře 1910 m 2 ; Římskokatolická církev Oslavany, Kostelní 1, Oslavany v řízení Zastupitelstvo ze dne a) Prodej pozemků v lokalitě V Zaražených v parc. č. 2536/5, 2535/7, 2535/2, 535/5, 2536/13, PK 2893, 2895/21, 2895/29, 2933/4 a v lokalitě Na Černých v k.ú. Oslavany parc. č. PK 715, 721, 726, 727, 731, 732, 733, 1082, 083, 1084, 4718; POOSLAVÍ Nová Ves družstvo žádost odložena do doby vyjasnění podmínek převodu úkol trvá, v řízení, zpracovává se geometrický plán Zastupitelstvo ze dne a) Prodej pozemku parc. č. 2301/20 (orná) o výměře 400 m 2 v k. ú. Oslavany manželům S. z Oslavan úkol trvá, bude se zřizovat věcné břemeno právo chůze b) Prodej pozemku parc. č. 290/9 o výměře 26 m 2 v manž. Š. z Oslavan úkol trvá, bude se zřizovat věcné břemeno právo chůze Zastupitelstvo ze dne a) Prodej pozemku parc. č. 222/1 (ost. plocha) o výměře 300 m 2 v k.ú. Padochov p. P. z Padochova změna GP v souvislosti s ochranným pásmem, k projednání v ZM 3/2016 b) Prodej pozemků parc. č. 240/2 (ost. plocha) o výměře 68 m 2 a 241/2 (zahrada) o výměře 52 m 2 v manž. Š. z Mohelna trvá c) Prodej pozemku parc. č. 2501/40 (orná) o výměře 132 m 2 v p. Ž. z Oslavan trvá d) Prodej pozemku parc. č. 1517/2 (zahrada) o výměře 20 m 2 v pí M. z Ivančic trvá

3 e) Prodej pozemku parc. č. 1828/2 (zahrada) o výměře 134 m 2 v manž. S. z Oslavan trvá Zastupitelstvo ze dne a) Žádost o prodej pozemku parc. č (zahrada) o výměře 166 m 2 v p. Š. z Prahy v řízení Zastupitelstvo ze dne a) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1076/13, parc. č. 2636/67 a parc. č. 2636/72 v k.ú. Oslavany ze státu (ČR) na město Oslavany v řízení Zastupitelstvo ze dne a) Žádost o prodej pozemků parc. č. 2653/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 37 m 2 (na pozemku se nachází stavba č. p. 1145, LV č. 2564), parc. č. 2653/3 (vodní plocha - rybník) o výměře 164 m 2, parc. č. 2653/5 (vodní plocha - rybník) o výměře m 2, parc. č. 2653/6 (vodní plocha rybník) o výměře 779 m 2, parc. č. 2653/7 (vodní plocha rybník) o výměře m 2, parc. č. 2653/8 (vodní plocha rybník) o výměře m2, parc. č. 2653/9 (vodní plocha vodní umělá nádrž) o výměře 27 m 2, parc. č. 2653/10 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 48 m 2 (na pozemku se nachází stavba bez čp/če, zemědělská stavba bez LV) a parc. č (vodní plocha rybník) o výměře m 2, vše v, Moravskému rybářskému svazu, PS Oslavany vyvěšen záměr, objednán znalecký posudek b) Žádost o prodej pozemků parc. č. 2219/8 (ostatní plocha, manipulační) o výměře 62 m 2, parc. č. 2219/9 (ostatní plocha, manipulační) o výměře 292 m 2, parc. č. 2219/13 (ostatní plocha, manipulační) o výměře 124 m 2 a parc. č. 2219/14 (ostatní plocha, manipulační) o výměře 77 m 2 v paní K. z Oslavan v řízení (DPH) c) Žádost o prodej pozemků parc. č. 2071/1 (ost. plocha, manipulační) o výměře 349 m 2 a parc. č. 2071/3 (ost. plocha, manipulační) o výměře 231 m 2 v p. Č. z Oslavan prodej schválen, v řízení (DPH) d) Žádost o prodej pozemku parc. č. 1219/2 (ost. plocha, neplodná) o výměře 59 m 2 v k.ú. Oslavany, do podílového vlastnictví p. J.H. a p. J.H. z Oslavan a pí H.Š. z Ivančic prodej schválen, v řízení (DPH) e) Žádost o prodej pozemku parc. č. 1709/2 (zahrada) o výměře 51 m 2 v, manželům Š. z Oslavan prodej schválen, v řízení (DPH) f) Žádost o prodej pozemku parc. č (zahrada) o výměře 166 m 2 v p. Š. z Prahy prodej schválen, v řízení (DPH) g) Žádost o prodej pozemků parc. č. 1721/2 (zahrada) o výměře 62 m 2 a parc. č. 1724/2 (zahrada) o výměře 84 m 2, oba v, pí P. z Oslavan prodej schválen, v řízení (DPH) h) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2237/1 (ost. plocha, neplodná) o výměře 200 m 2, v, manželům P. z Oslavan prodej schválen, v řízení (DPH + geometr. plán) i) Podmínky prodeje pozemku parc. č. 832/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 461 m 2, v (formou výběrového řízení za užití tzv. obálkové metody) ze dne a prodej pozemku parc. č. 832/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 461 m 2, v, vítězi výběrového řízení p. K.K. z Nové Vsi podmínky a prodej schváleny, smlouva podepsána, v řízení j) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 132/2 (ost. plocha, jiná) o výměře 20 m 2, v k.ú. Oslavany, pí C. z Oslavan převod schválen, v řízení (DPH) k) Směna pozemků parc. č. 1527/2 (zahrada) o výměře 12 m 2, v, v majetku města Oslavany za pozemek parc. č. 1559/49 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 34 m2, v, v majetku manž. S. z Oslavan směna schválena, v řízení (DPH) Zastupitelstvo vzalo kontrolu úkolů na vědomí.

4 4.1. Zpráva o činnosti rady města od Rada města se sešla v období od do celkem na 4 schůzích a to , 09.,16. a Tři schůze byly řádné, dle schváleného harmonogramu a jedna byla mimořádná. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje zprávu o činnosti rady od tak, jak byla předložena a projednána. 5. Majetek města 5.1. Zápis z jednání majetkového výboru č. 3/2016 Výbor majetkový, investičně stavební a územně plánovací se sešel na svém zasedání č. 3/2016 dne a k projednávaným materiálům neměl připomínky ani doplnění. Zastupitelstvo vzalo zápis majetkového výboru č. 3/2016 na vědomí Nové žádosti Prodej pozemku p.č. 1963/2 (ost. plocha, jiná) v ; č.j. MUOS/00534/2016 žadatelé: manželé Š. z Oslavan parc. č. 1963/2 (ost. plocha, jiná).. o výměře 43 m 2 Jedná se o pozemek, který vznikl digitalizací operátu. Původně se měla na pozemku nacházet stavba, která tam však nikdy nebyla a řízením u KÚ Brno-venkov byl pozemek převeden na ostatní plochu, jinou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku parc. č. 1963/2 (ost. plocha, jiná) o výměře 43 m 2, v, manželům Š. z Oslavan, za účelem narovnání majetkových vztahů Prodej pozemků p.č. 1958/2 (zast. plocha) a p.č. 1964/2 (ost. plocha, jiná) v k.ú. Oslavany; č.j. MUOS/00535/2016 žadatel: Ing. V. z Oslavan parc. č. 1958/2 (zast. plocha, nádvoří).. o výměře 68 m 2 Pozemek se nachází přímo za domem žadatele a je zastavěn stavbou v majetku žadatele. parc. č. 1964/2 (ost. plocha, jiná). o výměře 43 m 2 Původně se měla na pozemku nacházet stavba, která tam však nikdy nebyla a řízením u KÚ Brno-venkov byl pozemek převeden na ostatní plochu, jinou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemků parc. č. 1958/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 68 m 2 a parc. č. 1964/2 (ost. plocha, jiná) o výměře 43 m 2, v, Ing. V. z Oslavan, za účelem narovnání majetkových vztahů.

5 Prodej pozemku p.č. 1967/2 (zast. plocha, nádvoří), v ; č.j. MUOS/01247/2016 žadatel: p. M. z Roudnice nad Labem parc. č. 1967/2 (zast. plocha, nádvoří).... o výměře 159 m 2 Pozemek se nachází u domu žadatele a jsou na něm stavby v jeho majetku. Žadatel řešil majetkový vztah k pozemku námitkou proti digitalizaci ve správním řízení u Katastrálního úřadu Brno-venkov s tím, že pozemek je jeho a odkazoval na chybný zápis v KN. Vzhledem k tomu, že žádný chybný zápis vlastnického práva nebyl nalezen, požádal o jeho odkoupení. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku parc. č. 1967/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 159 m 2, v, p. M. z Roudnice nad Labem, za účelem narovnání majetkových vztahů Prodej části pozemku p.č. 2501/42 (orná), v ; č.j. MUOS/01623/2016 žadatel: Mgr. K. z Oslavan parc. č. 2501/42 (orná)... o výměře 46 m 2 Pozemek se nachází před pozemkem v majetku žadatele (získán v exekučním řízení od původní majitelky) a plní funkci předzahrádky. Sousední pozemky byly již odprodány. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku parc. č. 2501/42 (orná) o výměře cca 46 m 2, v, Mgr. K. z Oslavan, za účelem narovnání majetkových vztahů Prodej pozemku p.č. 2237/1 (ost. plocha, neplodná) v ; č.j. MUOS/01969/2016 žadatel: manželé P. z Oslavan parc. č. 2237/1 (ost. plocha, neplodná)... o výměře 26 m 2 Pozemek se nachází u RD žadatelů, pod zídkou (oplocením - hranice pozemku) a byl zjištěn geometrickým zaměření jiné části pozemku, kterou již ZM schválilo k prodeji. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku parc. č. 2237/1 (ost. plocha, neplodná) o výměře 26 m 2, manželům P. z Oslavan, za účelem narovnání majetkových vztahů Staré žádosti Prodej pozemku p.č. 222/1 (ost. plocha), v k.ú. Padochov; č.j. MUOS/01916/2015 žadatel: p. P. z Padochova k.ú. Padochov parc. č. 222/1 (ost. plocha).. o výměře 300 m 2 Pozemek se nachází vedle domu žadatele a plní funkci zahrady, vchodu a vjezdu do domu.

6 Žadatel nechal na svoje náklady zpracovat geometrický plán, ale následně bylo zjištěno, že část pozemku zasahuje do ochranného pásma odvodňovací stoky. Bylo zadáno nové zpracování geometrického plánu tak, aby ochranné pásmo bylo od původní výměry plánu odděleno. Úpravu geometrického plánu bude hradit město Oslavany. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena dle znaleckého posudku č ve výši 150,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno). Úhrada za ZP činí dle faktury č. 5/XI/2015 částku 1.514,- Kč (bez DPH, nebylo stanoveno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej části pozemku parc. č. 222/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře cca 300 m 2 v k.ú. Padochov, panu P. z Padochova, za cenu 150,- Kč/m2 (bez DPH, nebylo stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující (zpracování původního GP, kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.514,- Kč a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti) a zpracování opravy geometrického plánu uhradí prodávající město Oslavany Prodej pozemků p.č. 240/2 (ost. plocha, jiná) a p.č. 241/2 (zahrada) v k.ú. Oslavany; č.j. MUOS/02152/2015 žadatelé: manželé Š. z Oslavan parc. č. 240/2 (ost. plocha, jiná).... o výměře 68 m 2 parc. č. 241/2 (zahrada). o výměře 52 m 2 Pozemky se nacházejí v oplocené zahradě žadatelů. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 300,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno). Úhrada za ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč (bez DPH, nebylo stanoveno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků parc. č. 240/2 (ost. plocha, jiná) o výměře 68 m 2 a parc. č. 241/2 (zahrada) o výměře 52 m 2 v k.ú. Oslavany, manželům Š. z Oslavan, za cenu 300,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem pozemků budou hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti). V 18:25hod. se dostavil starosta p. Vít Aldorf, čímž se počet přítomných zastupitelů zvýšil na 19 a místostarosta Ing. Svatopluk Staněk, který do této doby řídil zasedání zastupitelstva, předal slovo starostovi města Oslavany.

7 Prodej pozemku p.č. 2501/40 (orná), v ; č.j. MUOS/02351/2015 žadatel: p. Ž. z Oslavan parc. č. 2501/40 (orná) o výměře 132 m 2 Pozemek se nachází v oplocené zahradě žadatele. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 360,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno). Úhrada za ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč (bez DPH, nebylo stanoveno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemku parc. č. 2501/40 (orná) o výměře 132 m 2 v, panu Ž. z Oslavan, za cenu 360,- Kč/m2 (bez DPH, nebylo stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti) Prodej pozemku p.č. 1517/2 (zahrada) v, č.j. MUOS/02354/2015 žadatelka: pí M. z Ivančic parc. č. 1517/2 (zahrada).. o výměře 20 m 2 Pozemek se nachází v oplocené části a plní funkci předzahrádky. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 300,- Kč/m 2 + DPH v platné výši. Úhrada za ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč + DPH v platné výši. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemku parc. č. 1517/2 (zahrada) o výměře 20 m 2 v, paní M. z Ivančic, za cenu 300,- Kč/m2 (+ DPH v platné výši ) s tím, že náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč (+ DPH v platné výši), úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč (+ DPH v platné výši) a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti) Prodej pozemku p.č. 1828/2 (zahrada) v ; č.j. MUOS/02384/2015 žadatelé: manželé S. z Oslavan parc. č. 1828/2 (zahrada).... o výměře 134 m 2 Pozemek se částečně nachází v oplocené zahradě a částečně plní funkci vjezdu ke garážím, které jsou v majetku rodiny žadatelů. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 300,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno).

8 Úhrada za ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč (bez DPH, nebylo stanoveno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemku parc. č. 1828/2 (zahrada) o výměře 134 m 2 v, manželům S. z Oslavan, za cenu 300,- Kč/m2 (bez DPH, nebylo stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem pozemku budou hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti). V 18:33 hod. se dostavil vedoucí Stavebního úřadu 1. Stupně MěÚ Oslavany Ing. Vladimír Lapeš Prodej pozemků v lokalitě "Na Pískách" v ; č.j. MUOS/00960/2016 žadatel: MŘS, z. s., pobočný spolek Oslavany, Nádražní 1145/24, Oslavany parc. č. 2653/2 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 37 m 2 (na pozemku se nachází budova č.p. 1145, obč. vybavenost, LV MRS, PS Oslavany) parc. č. 2653/3 (vodní plocha, rybník) o výměře 164 m 2 parc. č. 2653/5 (vodní plocha, rybník)... o výměře 1963 m 2 parc. č. 2653/6 (vodní plocha, rybník)... o výměře 779 m 2 parc. č. 2653/7 (vodní plocha, rybník). o výměře 4969 m 2 parc. č. 2653/8 (vodní plocha, rybník)... o výměře 6239 m 2 parc. č. 2653/9 (vodní plocha, rybník). o výměře 27 m 2 parc. č. 2653/10 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 48 m 2 (na pozemku se nachází stavba bez č.p/č.e, bez LV) parc. č. 2654(vodní plocha, rybník).. o výměře 6171 m 2 Žadatel, MRS, z. s., PS Oslavany, má zájem o prodej pozemků, které se nachází v uzavřeném areálu rybochovném zařízení Na pískách, část pod rybníky (o celkové výměře m 2 ) a část jako zastavěná plocha (ocelkové výměře 85 m 2 ), za účelem narovnání majetkových vztahů a současně požádal o splátkový kalendář. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 v celkové výši ,- Kč + DPH v platné výši. Úhrada na ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč + DPH v platné výši. Zastupitelé Ing. Svatopluk Staněk a p. Jaroslav Hrubeš oznámili možný střet zájmů dle Jednacího řádu zastupitelstva 6 odst. 4, 5 z důvodu, že jsou členy Kontrolní a revizní komise Moravského rybářského svazu, z. s., PS Oslavany. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků parc. č. 2653/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 37 m 2, parc. č. 2653/3 (vodní plocha, rybník) o výměře 164 m 2, parc. č. 2653/5 (vodní plocha, rybník) o výměře 1963 m 2, parc. č. 2653/6 (vodní plocha, rybník) o výměře 779 m 2, parc. č. 2653/7 (vodní plocha, rybník) o výměře 4969 m 2, parc. č. 2653/8 (vodní plocha, rybník) o výměře 6239 m 2, parc. č. 2653/9 (vodní plocha, rybník) o výměře 27 m 2, parc. č. 2653/10 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 48 m 2 a parc. č (vodní plocha, rybník) o výměře 6171 m 2, v, MRS, z. s., PS Oslavany, za celkovou částku ,- Kč + DPH v platné výši s tím, že náklady spojené s převodem pozemků bude hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu

9 na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč + DPH v platné výši, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč + DPH v platné výši a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti). Zastupitelé Ing. Svatopluk Staněk a p. Jaroslav Hrubeš oznámili možný střet zájmů dle Jednacího řádu zastupitelstva 6 odst. 4, 5 z důvodu, že jsou členy Kontrolní a revizní komise Moravského rybářského svazu, z. s., PS Oslavany. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje rozložení plateb za prodej pozemků parc. č. 2653/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 37 m 2, parc. č. 2653/3 (vodní plocha, rybník) o výměře 164 m 2, parc. č. 2653/5 (vodní plocha, rybník) o výměře 1963 m 2, parc. č. 2653/6 (vodní plocha, rybník) o výměře 779 m 2, parc. č. 2653/7 (vodní plocha, rybník) o výměře 4969 m 2, parc. č. 2653/8 (vodní plocha, rybník) o výměře 6239 m 2, parc. č. 2653/9 (vodní plocha, rybník) o výměře 27 m 2, parc. č. 2653/10 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 48 m 2 a parc. č (vodní plocha, rybník) o výměře 6171 m 2, v k.ú. Oslavany, MRS, z. s., PS Oslavany (v celkové výši ,- Kč vč. DPH) do dvou splátek s tím, že první splátka ve výši ,50 Kč bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy a druhá splátka ve výši ,50 Kč bude uhrazena do Smlouva o zřízení VB č /001 (ADITIS, s.r.o., Brno); č.j. MUOS/01562/2016 žadatel: ADITIS, s.r.o, Božetěchova 36, Brno Smlouva o zřízení VB se týká stavby Padochov - č. 184, Čermák: NN příp. kab. na pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Padochov. Smlouva je úplatná ve výši 1.000,- Kč + DPH v platné výši. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č /001 pro stavbu Padochov - č. 184, Čermák: NN příp. kab. na pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Padochov tak, jak byla předložena a projednána Smlouva o zřízení VB č /001 (ADITIS, s.r.o., Brno); č.j. MUOS/01577/2016 žadatel: ADITIS, s.r.o, Božetěchova 36, Brno Smlouva o zřízení VB se týká stavby Padochov-Küfhaberová: NN přip. kab. ved. na pozemku parc. č. 473/2 v k.ú. Padochov. Smlouva je úplatná ve výši 1.214,- Kč + DPH v platné výši a cena za zpracování odborného vyjádření č činí dle faktury 387,50 Kč (1/2 nákladů) + DPH v platné výši. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne

10 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č /001 pro stavbu Padochov-Küfhaberová: NN přip. kab. ved. na pozemku parc. č. 473/2 v k.ú. Padochov tak, jak byla předložena a projednána s tím, že úplata za zřízení věcného břemene činí 1.214,- Kč + DPH v platné výši a úhrada za zpracování odborného vyjádření č ve výši 387,50 Kč + DPH v platné výši Smlouva o zřízení VB č /001; č.j. MUOS/00886/2016 žadatel: ADITIS, s.r.o, Božetěchova 36, Brno Smlouva o zřízení VB se týká stavby Padochov - čp. 195, DIATKA: NN přip. kab. ved. na pozemku parc. č. 394/3 v k.ú. Padochov. Smlouva je úplatná ve výši 331,- Kč + DPH v platné výši a cena za zpracování odborného vyjádření č činí dle faktury 387,50 Kč (1/2 nákladů) + DPH v platné výši. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č /001 pro stavbu Padochov-čp. 195, DIATKA: NN přip. kab. ved. na pozemku parc. č. 394/3 v k.ú. Padochov tak, jak byla předložena a projednána s tím, že úplata za zřízení věcného břemene činí 331,- Kč + DPH v platné výši a úhrada za zpracování odborného vyjádření č ve výši 387,50 Kč + DPH v platné výši Schválení účetní závěrky společnosti Městský zámecký pivovar Oslavany, s.r.o. V souladu se Zakladatelskou listinou o založení obchodní společnosti s ručením omezeným Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o., Zámecká 1/16, PSČ , ze dne , je město Oslavany jediným společníkem této obchodní společnosti. Jako jediný společník vykonává působnost valné hromady, do jejíž pravomoci náleží mimo jiné schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát společnosti, jmenování, odvolání a odměňování jednatelů. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje předloženou účetní závěrku společnosti Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o, Zámecká 1/16, PSČ , IČ , sestavenou ke dni a úhradu ztráty společnosti za rok 2015 převodem na neuhrazenou ztrátu minulých let v plné výši Pracovní cesta zastupitelů Město Oslavany obdrželo z partnerského města Schkeuditz v SRN pozvání pro zástupce města na městské slavnosti, které se uskuteční ve V letošním roce bude delegace malá, maximálně čtyřčlenná. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě u, rozeslaného zastupitelům města dne , se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil, budou zástupci města z řad zastupitelů pouze dva, místostarosta Ing. Staněk a držitel ocenění Ceny města Schkeuditz (SRN) Mgr. Musil.

11 Cestu místostarostovi schvaluje rada města, cestu členu zastupitelstva Mgr. Musilovi musí schválit zastupitelstvo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerského města Schkeuditz (SRN) ve dnech neuvolněnému členovi zastupitelstva města Oslavany Mgr. Miloši Musilovi tak, jak bylo předloženo a projednáno Činnost výborů Členům výborů může dle 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnout zastupitelstvo za jejich práci peněžité plnění - odměnu. Rada města potom může členům komisí rady za jejich práci poskytnout finanční dar. Zastupitelstvo zřídilo celkem tři výbory a to výbor finanční, výbor kontrolní a majetkový, investičně stavební a územně plánovací výbor. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje na základě 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí peněžitého plnění - odměny pro členy kontrolního výboru, finančního výboru a výboru majetkového, investičně stavebního a územně plánovacího, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za jejich činnost ve výborech za období od do tak, jak bylo předloženo a projednáno Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov Do funkce přísedícího byl zastupitelstvem města Oslavany zvolen p. J.S. z Oslavan dne , který se této funkce vzdává z důvodu zvolení do funkce přísedícího Krajského soudu dne na dobu 4 let. Zastupitelstvo města Oslavany bere na vědomí dané oznámení Změny stanov SVaK Ivančice Změna stanov reaguje především na potřebu řešení majetkových "vkladů" jednotlivých obcí do svazku. Stanovy nově umožňují tři způsoby, vklad majetku do hospodaření, darování majetku a mimo jiné také pronájem. Návrh stanov dále reaguje na strukturální uspořádání svazku, které bylo dosud určeno směrnicí. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací, sídlem Kounická 1598/78, Ivančice, IČ tak, jak byly předloženy a projednány. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany deleguje na řádnou valnou hromadu Svazku vodovodů a kanalizací, sídlem Kounická 1598/78, Ivančice, IČ , starostu města Oslavany pana Víta Aldorfa a pověřuje ho, aby na řádné valné hromadě Svazku vodovodů a kanalizací, sídlem Kounická 1589/78, Ivančice, IČ: , hlasoval pro schválení nového znění stanov svazku obcí v souladu s usnesením zastupitelstva města Oslavany.

12 6.6. Pověření k vykonávání sňatečného obřadu Vzhledem k narůstajícímu počtu žádostí o provedení sňatečného obřadu v rámci našeho matričního obvodu (letos již 37 žádostí), je třeba pověřit vykonáváním obřadů dalšího zastupitele. V návrhu je uveden Mgr. Miloš Musil, který v minulosti obřady prováděl a byl by čtvrtým zastupitelem s pravomocí obřady provádět. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany pověřuje zastupitele Mgr. Miloše Musila prováděním sňatečných obřadů v rámci matričního obvodu města Oslavany. 7. Diskuse PhDr. Ivan Kocáb: Upozornil na handicapovaného žáka, který nastoupí školní docházku v roce 2017 a je třeba zajistit technické vybavení školy tak, aby tento žák mohl užívat prostory školy bez omezení. p. Vít Aldorf, starosta: Již jsme se touto otázkou zabývali a jednou z možností je výstavba vnějšího (venkovního) výtahu, kdy náklady by se pohybovaly okolo 2 mil. korun. Další možností je přizpůsobení výuky v přízemních prostorách školy. Řešení dané situace bude pokračovat i v součinnosti s rodiči žáka. Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta: Podal informace týkající se opravy části zámku, kdy práce by měly být ukončeny v součinnosti s památkáři do Upozornil, že z důvodu probíhajících oprav je malé nádvoří pro veřejnost zcela uzavřeno. pí Dana Koudelná: Jak bude pokračovat oprava opěrné zdi pod kostelem? p. Vít Aldorf, starosta: Oprava opěrné zdi je ukončena, provedeno bylo vyspárování a případné další úpravy je třeba řešit s vedoucím majetkového odboru p. Luďkem Krobotem, DiS. p. Ivan Ostružka: Bude se konat investiční akce E.Onu v ulici Havířská a 1. máje, týkající se položení IS do chodníků? p. Vít Aldorf, starosta: E.ON byl městem vyzván, aby písemně sdělil, kdy a kde se budou investiční akce konat. Současně starosta informoval, že na ulici Hybešova dojde k souběhu několika stavebních akcí a to kanalizace, splašková voda a oprava silnice. starosta města p. Vít Aldorf dále informoval zastupitele o tom, že výstavbu Domu chráněného bydlení nebude provádět společnost OVEREUS, neboť dle podmínek dotačního titulu není možné DCHB postavit v záplavové zóně. Oslovena však byla jiná společnost a to SENIOR Park, která nemá zájem využívat dotační tituly a nedávno ukončila podobnou výstavbu DCHB v Medlově. Nyní se projednávají bližší podmínky převodu pozemků a další podmínky spojené s výstavbou DCHB. Dále informoval o protestním mítinku Zachraňme údolí řeky Oslavy, proti výstavbě přehrady v Čučicích, resp. v údolí řeky Oslavy a Chvojnice, který se bude konat v neděli

13 od 14:00 hod. na náměstí 13. prosince v Oslavanech a o dnešním jednání s ministrem ŽP ČR Brabcem o této problematice. Jednání zastupitelstva ukončil starosta v 19:43 hod. ověřovatelé: starosta Vít Aldorf... zapsala: Jitka Sobotková Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany

z 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany Č.j.: MUOS/02575/2015 U p r a v e n ý z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 21.09.2015, v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j.: MUOS/02112/2017 Upravený zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 21.06.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Majetek

Více

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Č.j. MUOS/03785/2016 Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 19.12.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Upravený zápis. z 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. z 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 1 Upravený zápis Č.j. MUOS/02272/2018 z 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 25.06.2018, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis. ze 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. ze 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 1 Upravený zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města Oslavany Č.j. MUOS/03689/2017 konaného dne 13.11.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany MUOS00240971 Upravený zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 30.01.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Upravený zápis z jednání zastupitelstva města č. 4/2013

Upravený zápis z jednání zastupitelstva města č. 4/2013 Č.j: MUOS/02303/2013 M Ě S T O O S L A V A N Y Upravený zápis z jednání zastupitelstva města č. 4/2013 Datum konání: 09.09.2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Oslavany Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j. MUOS/04075/2017 Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 18.12.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 1 Č.j.: MUOS/00319/2018 Upravený zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 29.01.2018, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany 1 U p r a v e n ý z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany Č.j. MUOS/01989/2017 konaného dne 12.06.2017, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů

Více

Upravený zápis. z 6. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne Oslavany, zasedací místnost

Upravený zápis. z 6. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne Oslavany, zasedací místnost Č.j. MUOS/03125/2016 Upravený zápis z 6. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 19.09.2016 Oslavany, zasedací místnost Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů

Více

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Č.j. MUOS/00237/2016 Upravený zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 25.01.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j. MUOS/01225/2017 Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 19.04.2017, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Upravený zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Oslavany

Upravený zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Oslavany 1 Č.j.: MUOS/01800/2015 Upravený zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 15.06.2015 v sále Sokolovny v Padochově Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany, konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany, konaného dne , v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j.: MUOS/04177/2018 Upravený zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Oslavany, konaného dne 10.12.2018, v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 1/2014

Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 1/2014 Č. j.: MUOS/00316/2014 M Ě S T O O S L A V A N Y Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 1/2014 Datum konání: 20.01.2014 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Oslavany Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne Oslavany v zasedací místnosti

Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne Oslavany v zasedací místnosti Č.j.: MUOS/01425/2016 Upravený zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 25.04.2016 Oslavany v zasedací místnosti Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Zápis. z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku

Zápis. z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku Zápis z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, M. Kindlová, J. Kasalický, J. Mahovská

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Suchý, p. Choc, p.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Město Pohořelice Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009 OBEC KLADRUBY ZÁPIS č. 10/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kladruby, které se uskutečnilo dne 7.prosince 2009, od 16:45 hod do 18:15 v místnosti Obecního úřadu Kladruby Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KRE- ML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Václav Štarman, Ing. Vladimír Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Mgr. Dana Urbánková, Ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 08. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni:

Více

OBEC OSTŘEDEK Ostředek 60, 257 24 p.chocerady ostredek@chopos.cz tel. 775710112

OBEC OSTŘEDEK Ostředek 60, 257 24 p.chocerady ostredek@chopos.cz tel. 775710112 Zasedání zastupitelstva obce Ostředek č. 8/2015 dne 22. dubna 2015 Místo konání: Kancelář OÚ Ostředek, Ostředek 60 Začátek zasedání: 19:05 Přítomni: Ing. Marek Škvor, Klára Škvorová, Ing. Veronika Floriánová,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b)

Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b) o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 314, 315, 316/1,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 16.7.2012, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 3/2014

Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 3/2014 Č. j.: MUOS/01166/2014 M Ě S T O O S L A V A N Y Upravený zápis z jednání zastupitelstva č. 3/2014 města Datum konání: 28.04.2014 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Oslavany Přítomni: viz. prezenční listina

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné. Z Á P I S ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více