Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471"

Transkript

1 Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště IČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Květoslav Tichavský, starosta města Kontaktní osoba pro tuto veřejnou zakázku: Ing. Ivana Hájková, ekonomický odbor - odd. rozpočtů a financování tel.: Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Obchodní firma: ecentre, a.s. Zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9339 Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1595/14, PSČ Kontaktní adresa: Ostrava, Brandlova 1243/8, PSČ: IČ/DIČ: /CZ Kontaktní osoba: Michal Štefek Mobil: Telefon: Skype: ec.stefek Veškeré dotazy týkající se zadávacího řízení této veřejné zakázky je třeba směřovat na osobu zastupující zadavatele blíže uvedenou v předchozím odstavci, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí dle povahy dotazu od příslušných odborných osob.

2 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kód CPV Pojištění kód CPV Pojištění majetku kód CPV Pojištění odpovědnosti za škodu kód CPV Pojištění motorových vozidel kód CPV Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 2. Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) zadavatele a příspěvkových organizací zadavatele. Podrobný rozsah pojištění tzn. předmět pojištění, pojistná nebezpečí, pojistné částky, pojistné limity, spoluúčasti a případné další doplňující informace jsou specifikovány v přílohách č. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, které jsou nedílnou součástí této dokumentace. 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí CZK ,- bez DPH. 4. Místo plnění: Všechna katastrální území, na kterých se nachází město Uherské Hradiště a organizace, na které se vztahuje pojištění, jejich majetek a dále místa na území České republiky, kde pojištění majetek vlastní nebo po právu užívají nebo se na nich jejich majetek v době pojistné události nachází, kromě cestovního pojištění, havarijního pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 5. Doba plnění veřejné zakázky: 5.1. Zahájení doby plnění od 00:00 hod Ukončení doby plnění do 24:00 hod. 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky: 6.1. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a dále její veškeré přílohy Nabídková cena bude uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Uchazeč stanoví v návrzích smluv celkovou nabídkovou cenu celou částkou v CZK bez DPH za dobu od do Nabídková cena musí být shodná s cenou na krycím listu nabídky. Uchazeč závazně použije vzor krycího listu pro každou samostatnou dílčí část pojištění (viz příloha č. 12 k této zadávací dokumentaci). Strana 2 (celkem 10)

3 6.3. Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a bude stanovena pro celou dobu plnění Cena pojištění, uvedená ve smlouvě, bude upravena v době trvání smlouvy vždy v závislosti na skutečném objemu jednotlivých druhů pojištěného majetku města Uherské Hradiště a pověřujících zadavatelů, a to pouze na základě požadavku zadavatele. Konkrétní postup při úpravě ceny pro jednotlivé druhy pojištění bude uveden v závislosti na objemu tohoto druhu pojištěného majetku a musí nabízené ceně pojištění odpovídat Zadavatel si vyhrazuje právo zadat dodatečné služby spočívající ve službách téhož nebo podobného druhu, jako jsou obsaženy v původní zakázce formou jednacího řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 7 zákona Platby pojistného budou probíhat výhradně v CZK bezhotovostním převodem na účet zplnomocněného makléře Zadavatel požaduje čtvrtletní platby pojistného Zadavatel informuje uchazeče (dodavatele), že jim nabídnutá cena nesmí obsahovat provizi pojišťovacího makléře. Pojišťovacím makléřem pro zadavatele je společnost RESPECT, a.s., IČ: a tento pojišťovací makléř je odměňován zadavatelem, tj. městem Uherské Hradiště. 7. Způsob hodnocení nabídek: 7.1 Hodnotící kritéria a) Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. b) Nabídky veřejné zakázky budou hodnoceny v souladu s ustanovením 78 a 79 zákona dle následujících dílčích hodnotících kritérií, kterým jsou přiřazeny uvedené váhy: Dílčí hodnotící kritéria Váha kritéria 1. Nabídková cena 80 % 2. Bonifikace za škodní průběh do 30% předepsaného pojistného 20 % Kritérium č. 1 Nabídková cena Při hodnocení celkové výše pojistného je rozhodné celkové uchazečem navržené pojistné za období 36 měsíců, získané součtem cen jednotlivých druhů pojištění dle této zadávací dokumentace. Pojistné bude v nabídce uchazeče uvedeno v CZK (bez nabídky při využití opčního práva). Strana 3 (celkem 10)

4 Kritérium č. 2 Bonifikace za škodní průběh do 30% předepsaného pojistného Hodnotí se procentuální sleva, kterou uchazeč (dodavatel) poskytne zadavateli na další pojistný rok v případě, že škodní průběhu z pojistné smlouvy nepřevýší 30% předepsaného ročního pojistného, ujednání bude uvedeno ve smlouvě. Pojistitel garantuje bonifikační podmínky (tj. slevy z pojistného za škodní průběh), které budou klientovi nabídnuty při škodním průběhu do 30% za uplynulé pojistné období. Škodním průběhem se rozumí podíl vyplacených škod a rezerv na vzniklé škody v příslušném pojistném období a pojistného v příslušném pojistném období. Škodním procentem se rozumí vyjádření škodního průběhu v procentech ze základu přijatého pojistného za posuzované období. a) Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria (resp. subkritéria) přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria (resp. subkritéria). b) V případě dílčího hodnotícího kritéria č. 1 (nabídková cena) se jedná o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; jednotlivým nabídkám budou přiděleny bodové hodnoty (bh) dle následujícího vzorce: bh hodnota nejlepší hodnota z hodnocené nabídky *100 c) V případě dílčího hodnotícího kritéria č. 2 (bonifikace) se jedná o výnosové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími; jednotlivým nabídkám dle uvedených subkritérií budou přiděleny bodové hodnoty (bh ) dle následujícího vzorce: bh hodnota z hodnocené nabídky nejlepší hodnota *100 d) Na základě součtu výsledných bodových hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 7.2 Metodika hodnocení Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky v rámci všech dvou dílčích hodnotících kritérií dodavatelů (uchazečů) podle hodnotících kritérií dle bodu 7.1 s využitím prostředku pro hodnocení nabídek elektronické aukce (e-aukce). Pravidla průběhu e-aukce, jakož i další zákonné požadavky dle ustanovení 97 odst. 4 zákona, jsou upravena v Systémovém dokumentu, který je přílohou č. 8 k této zadávací dokumentaci. Strana 4 (celkem 10)

5 Informace o průběhu elektronické aukce budou dále dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni v rámci tzv. předběžného hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky na e- mailovou adresu v tzv. výzvě k účasti v e-aukci. Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 15 minut s tím, že pokud v posledních dvou minutách soutěžního kola dojde k jakékoliv změně ceny (hodnoty) položky, bude soutěžní kolo prodlouženo vždy o 3 minuty. Minimální rozdíl pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí: 1 Nabídková cena 2 Min. odhoz činí CZK z nabídkové ceny vztažené ke stávající ceně uchazeče Poskytnutí vyššího procenta bonifikace Min. příhoz činí 1% vztažené ke stávající ceně uchazeče Každý dodavatel (uchazeč) je v elektronické aukci povinen u položek v CZK zadávat pouze celé tisíce Kč (hodnoty 1) a u položky v % zadávat pouze celá % (hodnota 2). Maximální rozdíl pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí 50% u nabídkové ceny (vztažené ke stávající ceně účastníka). Podávané aukční hodnoty při zahájení e-aukce je dodavatel povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem vystaveným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Ukončení účasti dodavatele v e-aukci je rovněž dodavatel povinen stvrdit uznávaným elektronickým podpisem. Informace, které budou uchazečům poskytnuty: Uchazeč vidí mimo své nabídky ještě nabídku nejnižší a svou cenovou nabídku může jen snižovat s ohledem na stanovený minimální a maximální krok (viz výše). Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována. Po tzv. předběžném hodnocení nabídek rozešle zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, elektronickými prostředky v zákonem stanovené lhůtě min. dvou pracovních dnů předem výzvu k podání elektronických nabídek do e-aukce - aukčních hodnot. Veškeré informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou uchazečům poskytnuty na ovou adresu uvedenou v nabídce dle čl této zadávací dokumentace. Výzva bude obsahovat: 1. termín konání e-aukce, 2. kontakt na administrátora e-aukce, 3. technické přístupy do e-aukce, tzn. přesná internetová adresa e-aukce, přístupové jméno a přístupové heslo uchazeče do e-aukce. - Od okamžiku rozeslání výzvy k účasti v e-aukci (k podání aukčních hodnot do aukční síně) do doby zahájení soutěžního kola e-aukce proběhne tzv. indikativní přístup (testovací kolo e-aukce), tzn. zadavatel umožní přístup všem účastníkům do testovacího prostředí e-aukce, kde je možné přímo v systému e-aukce vyzkoušet potřebné operace. - Uchazeč musí nejpozději před zahájením soutěžního kola e-aukce zadat do aukční síně svou cenovou nabídku, přičemž takto učiněná cenová nabídka musí být rovna nebo nižší než je jeho cenová nabídka podaná v písemné nabídce. Až do okamžiku zahájení soutěžního kola není uchazeč touto svou indikativní nabídkou vázán a má možnost tuto svou indikativní nabídku změnit (při Strana 5 (celkem 10)

6 respektování podmínky, že cenová nabídka musí být rovna nebo nižší než je jeho cenová nabídka podaná v písemné nabídce). Pokud uchazeč svou indikativní nabídku do okamžiku zahájení soutěžního kola nezmění, je tato nabídka považována za platně učiněnou při zahájení soutěžního kola a stává se pro uchazeče závaznou. Pokud uchazeč do okamžiku zahájení soutěžního kola nezadá do aukční síně svou cenovou nabídku, má se za to, že uchazeč podal nabídku ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce a tato cenová nabídka je pro uchazeče závazná, přičemž administrátor e-aukce je oprávněn zadat do aukční síně jako výchozí hodnotu nabídkovou cenu ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce. Rovněž v případě, pokud uchazeč zadá do aukční síně cenovou nabídku, která bude vyšší než je jeho cenová nabídka podaná v písemné nabídce, a uchazeč do okamžiku zahájení soutěžního kola tuto svou cenovou nabídku nezmění, má se za to, že uchazeč podal nabídku ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce a tato cenová nabídka je pro uchazeče závazná, přičemž administrátor e-aukce je oprávněn zadat do aukční síně jako výchozí hodnotu nabídkovou cenu ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce. 7.3 Technické podmínky a rozsah elektronické aukce: Výzva do elektronické aukce bude dodavatelům zaslána elektronickými prostředky na kontaktní ovou adresu, kterou je povinen dodavatel uvést v nabídce V průběhu e-aukce spolu zadavatel a uchazeči komunikují výlučně prostředky elektronické komunikace. Počítač, ze kterého se bude uchazeč přihlašovat do e- aukce, musí mít uchazeč funkční připojení k internetu, které v době přihlášení musí být aktivní, a nainstalovaný internetový prohlížeč typu Mozilla Firefox 1.0 nebo vyšší, anebo Microsoft Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší Funkční nastavení internetového prohlížeče: Pro správné fungování aukčního softwaru je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro soubory cookie. Návod k tomu, jak má být toto nastavení v internetovém prohlížeči správně provedeno je trvale dostupný na veřejné internetové adrese: v části Nastavení, odkaz Nastavení cookies. Počítač musí mít nainstalovaný aktuální Java Software (jre = Java Runtime Environment). Tento software je nutný pro korektní chod e-aukčního softwaru, při podepisování dat elektronickým podpisem (nutné při podávání nových aukčních hodnot). Java Software je možné stáhnout z adresy Tento software je zdarma. Dodavatel musí vlastnit platný kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. V případě, že dodavatel nevlastní platný kvalifikovaný certifikát, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit. Výzva do elektronické aukce bude dodavatelům zaslána elektronickými prostředky na kontaktní ovou adresu, kterou je povinen dodavatel uvést v nabídce. 8. Požadavky na prokázání kvalifikace dle 50 a násl. zákona K prokázání kvalifikace jednotlivých uchazečů o zadání veřejné zakázky jsou uchazeči povinni prokázat splnění níže uvedené kvalifikace. Strana 6 (celkem 10)

7 Zadavatel v souladu s ust. 62 odst. 3 zákona požaduje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném 50 odst. 1 písm. c), 53 odst. 1, 54 písm. a), b) zákona: 8.1 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku dle ust. 50 odst. 1 písm. c) zákona - uchazeč předloží Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 9 této zadávací dokumentace). 8.2 Základní a profesní kvalifikační předpoklady dle ust. 53 odst. 1 a ust. 54 písm. a), b) a c) zákona - uchazeč prokáže Čestným prohlášením, podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 9 této zadávací dokumentace). 8.3 Forma předložení kvalifikace uchazečem: Veškeré informace a doklady o kvalifikaci uchazeč předloží v prosté kopii (Čestné prohlášení). 8.4 Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je v souladu s ust. 62 odst. 3 zákona povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace: - Čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohu č. 9 této zadávací dokumentace), podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče + - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů + - Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky tj. povolení Ministerstva financí nebo ČNB k provozování pojišťovací činnosti dle 4 zákona č. 277/2009 Sb. Dále uchazeč předloží v rámci své nabídky čestné prohlášení (Příloha č. 10). Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; event. čestné prohlášení, že žádná z výše uvedených osob nepracovala v posledních 3 letech u zadavatele (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 10 této zadávací dokumentace); Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, má-li uchazeč formu akciové společnosti, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 10 této zadávací dokumentace); Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s veřejnou zakázkou, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 10 této zadávací dokumentace). Strana 7 (celkem 10)

8 S ohledem na ust. 52 odst. 1 zákona, které stanovuje, že uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, doporučuje zadavatel uchazečům, aby pro případ, že budou vybrání zadavatelem jako vítězný uchazeč, měli připravené doklady prokazující splnění kvalifikace již v okamžiku podávání nabídky (zejm. výpis z obchodního rejstříku musí být vyhotoven nejpozději k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ust. 82 odst. 4 zákona! 9. Místo pro podání nabídky, doba v níž lze nabídky podat: Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně na adresu osoby zastupující zadavatele: ecentre, a.s., Brandlova 1243/8, Ostrava, a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek či prostřednictvím poštovního doručovatele. Otevírání obálek se nemají právo účastnit žádní uchazeči, jelikož bude využita v rámci hodnocení nabídek elektronická aukce. 10. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 90 dnů a začíná běžet v souladu s 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 11. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace Nabídka bude obsahovat návrh pojistné smlouvy dle zák. č. 37/2004 Sb. v platném znění a v rozsahu odpovídajícím zcela předmětu veřejné zakázky, zejména přílohy č. A. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel není oprávněn do návrhu smlouvy vložit žádné podmínky, který by obsahovaly ujednání o smluvních pokutách sankcích či jiným zatížení pro zadavatele, vyjma zákonných úroků z prodlení pro nedodržen závazků zadavatele. Bude-li návrh smlouvy takováto výše uvedená ujednání i přesto obsahovat, může být dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné listinné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Strana 8 (celkem 10)

9 Nabídka bude předložena v originále a jedné kopii, vytištěna nesmazatelnou formou. V případě pochybností platí údaje uvedené v originálu nabídky. Nabídka musí být zpracována přehledně tak, aby nemohla uvést zadavatele v omyl a musí obsahovat veškeré požadované či potřebné přílohy (např. v případě odkazu na pojistné podmínky musí být tyto přiloženy). Nabídka bude podána v písemné formě, v uzavřené obálce, zřetelně označené názvem a číslem veřejné zakázky: Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště - NABÍDKA a opatřené na uzavření razítky uchazeče. Na obálce bude dále uvedena adresa, na niž je možné nabídku případně vrátit. Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou předepsány označeným způsobem, nebudou na uzavření opatřeny razítkem uchazeče, nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout V případě dvojjazyčného vyhotovení smlouvy bude vždy rozhodující česká verze Právní vztahy vzniklé ze smlouvy se budou řídit českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy Nabídka bude seřazena dle obsahu s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) Požadovaná nabídka včetně kvalifikačních dokumentů bude vyhotovena 1x v listinné formě (originál a kopie) a 1x na CD nosiči v elektronické podobě (dobře čitelné). Nabídka bude učiněna v českém jazyce, elektronická a listinná nabídka bude totožná. 12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. 49 zákona. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci, který umožňuje dálkový přístup. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Písemná žádost musí být zástupci zadavatele tj. spol. ecentre, a.s. (organizátora) doručena do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 13. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění je možná po dohodě se zadavatelem, viz kontaktní osoby veřejné zakázky. 14. Další podmínky zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo - správcování pojistných smluv makléřskou společností RESPECT, a.s., sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ , - Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky, - Zadavatel neumožňuje varianty nabídek. Strana 9 (celkem 10)

10 15. Závěrečná ustanovení Opční právo: zadavatel je oprávněn v letech 2013 až 2015 využít opčního práva na služby pro zadavatele, resp. pro osoby, které jsou zahrnuty do pojištění v rámci předmětu veřejné zakázky, v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a zákonem. Zadavatel si v souladu s ust. 76 odst. 6 a ust. 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, umístěného na adrese: Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se bude považovat za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel je oprávněn kdykoli v průběhu zadávacího řízení tuto veřejnou zakázku zrušit z důvodů stanovených v zákoně. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky k veřejné zakázce v průběhu běhu lhůty pro podání nabídek, přičemž o této změně bude informovat formou oznámení dodatečných informací k zadávacím podmínkám veškeré dodavatele, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Při změně zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. 40 odst. 3 zákona. Přílohy zadávací dokumentace: Příloha č. A Obchodní podmínky (Rozsah pojištění) Příloha č. 1, č. 2, č. 3 Seznam pojištěných subjektů Příloha č. 4 Příklady nemovitostí nad 50 mil. Kč Příloha č. 5 Seznam vozidel Příloha č. 6 Zřizovací listiny příspěvkových organizací (přílohy P6_0 až P6_20) Příloha č. 7 Škodní průběh Příloha č. 8 Pravidla ecentre pro elektronickou aukci Příloha č. 9 Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům Příloha č. 10 Čestné prohlášení k požadavkům dle 68 odst. 3 zákona Příloha č. 11 Souhlas s obchodními podmínkami Příloha č. 12 Krycí list nabídky Za organizátora veřejné zakázky: Strana 10 (celkem 10)

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: Pořízení technologií do masné výroby - Přerovské jatky,

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Investice do zemědělského podniku

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), mimo režim tohoto zákona

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, podlimitní veřejná zakázka Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Jurkovičova rozhledna, Rožnov pod Radhoštěm zjednodušené podlimitní řízení

Jurkovičova rozhledna, Rožnov pod Radhoštěm zjednodušené podlimitní řízení Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Jurkovičova rozhledna, Rožnov pod Radhoštěm zjednodušené podlimitní řízení Čl. 1.: Název veřejné zakázky Jurkovičova

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor městských organizací a školství Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 21. 06. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Oprava okapu střechy schodiště na východním průčelí BD Horácké Nám. 6 a 7 v Brně - Řečkovicích.

Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Oprava okapu střechy schodiště na východním průčelí BD Horácké Nám. 6 a 7 v Brně - Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.9.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Zadávací podmínky zakázky: Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a oprava suterénu objektu B 1. etapa

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR VE 4. NP BUDOVY CT V AREÁLU ÚSTAVU STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR, V. V. I., NA ADRESE V HOLEŠOVIČKÁCH 94/41, PRAHA

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: Výzva k podání nabídky na akci: Předehřev TUV solárním systémem pro ISŠ E Chomutov

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejná zakázka na dodávku Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika Česká geologická služba IČO: 00025798 Sídlo/místo podnikání: Klárov

Více

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. (dále jen Zadávací dokumentace ) se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ Čl. 1.: Název veřejné zakázky

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 V Písku dne: 02.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Obec Bystřice Bystřice 334, 739 95 Bystřice Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu na základních školách v Bystřici Vážení,

Více