Bankovní spojení: /0800

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní spojení: 27-1761833319/0800"

Transkript

1 CENOVÁ POPTÁVKA č. 2/2014/ŽPaÚP/vav ze dne: č.j.:žp/ /3-2014/vav Objednatel: Město Bílovec odbor životního prostředí a územního plánování Slezské náměstí 1, Bílovec IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0800 Město Bílovec přijímá cenové nabídky na regenerační ošetření trávníkového hřiště na pozemku par.č. 773/1 v kat.ú. Bílovec-město, které je v majetku města Bílovec, a to na období dle rozsahu, který je popsán v předmětu zakázky. Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu služby. Výběrové řízení proběhne systémem internetové aukce PROe-biz. Uchazeči podají nabídky včetně požadovaných příloh v elektronické podobě v termínu do do 13:00 hod. dle článku 8. Lhůta pro podání nabídek této cenové poptávky. V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení formou elektronické aukce zašlete číslo cenové poptávky, název poptávky, nacionály firmy včetně ového kontaktu na adresu administrátora Mgr. Stanislava Švančaru, a také na zástupce zadavatele Ing. Darju Vavříkovou, Uchazeč musí o zaslání výzvy (přihlášky) do aukční síně zažádat nejpozději 24 hodin před ukončením termínu zadávacího kola. Uchazečům, kteří podají nabídku a splní kvalifikaci stanovenou zadavatelem, bude umožněno zúčastnit se soutěžního kola internetové aukce, které proběhne od 9:00 hod. Vybrán bude ten dodavatel, který nabídne v soutěžním kole internetové aukce nejnižší cenu. 1. Identifikace zadavatele: Město Bílovec, IČ: , DIČ CZ Slezské náměstí č Bílovec zastoupené starostou města Petrem Klimkem ve věcech technických Ing. Darja Vavříková, tel.: , 2. Vymezení předmětu zakázky: Popis předmětu zakázky Předmětem zakázky je regenerační ošetření trávníkového hřiště na pozemku par.č. 773/1 v kat.ú. Bílovec-město, a to v období let dle níže uvedeného rozpisu prací. 1

2 Popis typu práce: Letní regenerace 2014 Dosévací travní směs pro sportovní plochy 90 kg Překrývání plochy substrátem a síťování Překrývací trávníkový substrát 18m3 včetně dopravy Regenerační hnojení včetně dodávky 200kg hnojiva Jarní ošetření 2015 Jarní hnojení včetně dodávky 200kg hnojiva Pískování plochy pískem a síťování Dodávka písku 20 tun včetně dopravy návěsem Dodávka strojů Letní regenerace 2015 Dosévací travní směs pro sportovní plochy 100 kg Letní regenerace 2016 Dosévací travní směs pro sportovní plochy 90 kg Překrývání plochy substrátem a síťování Překrývací trávníkový substrát 19m3 včetně dopravy Jarní ošetření 2017 Jarní hnojení včetně dodávky 200kg hnojiva Pískování plochy pískem a síťování Dodávka písku 20 tun včetně dopravy návěsem Dodávka strojů Letní regenerace 2017 Dosévací travní směs pro sportovní plochy 100 kg K dosevu bude použito travní semeno složené z odrůd jílku vytrvalého určené pro plochy sportoviště (fotbalu), které umožní rychlé a rovnoměrné klíčení i rychlé zapojení poškozených ploch mezi porost stávající. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Obhlídka na místě samém není nutná. V případě požadavku na prohlídku místa předmětu cenové poptávky je nutné kontaktovat Ing. Vavříkovou, a to telefonicky (tel. 556/ ) nebo em nejpozději však do

3 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky Zahájení plnění jednotlivých etap zakázky: Ukončení jednotlivých etap: na základě písemné výzvy objednatele, do 14 dnů od písemné výzvy objednatele. Ukončením jednotlivých etap se rozumí provedení díla včetně oboustranného podpisu protokolu o převzetí provedené etapy díla. Bez tohoto protokolu o převzetí nebude proplacena zhotovitelem vystavená faktura. Místo plnění: hřiště na pozemku 773/1 v kat.ú. Bílovec-město. 4. Kritéria pro hodnocení nabídek Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny s DPH. Hodnotí se celková nabídková cena s DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídková cena má minimální hodnotu. 5. Způsob hodnocení nabídek Všechny cenové nabídky řádně podané kvalifikovanými uchazeči do systému aukční síně v zadávacím kole, budou v mezikole zadávací komisí posouzeny a hodnoceny. Ustanovená komise provede kontrolu splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů stanovených v zadávací dokumentaci, komise vyloučí ty dodavatele, kteří je nesplňují, případně vyzve uchazeče k doplnění. Uchazeči splňující všechny podmínky se zúčastní soutěžního kola internetové aukce, která proběhne dne od 9:00 hodin. Vybrán bude ten dodavatel, který nabídne v e-aukci nejnižší cenu. 6. Požadavky na zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat tyto informace a podklady nutné pro výběr: a) Název a přesnou adresu uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického, faxového a . spojení b) Zhotovitelem potvrzený návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 1) c) Celkovou nabídkovou cenu, uvedenou v Kč, která musí být definována jako "nejvýše přípustná", cena bude rozdělena na cenu bez DPH a nabídkovou cenu s DPH. Cena bude zároveň rozdělena dle členění v Titulním listu nabídky (viz příloha č. 2). Součástí je také prohlášení uchazeče o tom, že nabídková cena uchazeče zahrnuje veškeré náklady na splnění zakázky. d) Splatnost faktury, která musí být nejméně 21 dnů. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury zadavateli. e) Záruku na jakost (min. 12 měsíců) od skončení jednotlivých etap díla f) Reference, popis technické a odborné způsobilosti uchazeče k provedení díla: - uvedení realizace aspoň 2 obdobných zakázek v období posledních 5-ti let (viz příloha č. 3), vč. uvedení názvu akce, místa realizace, nákladů na danou stavbu a uvedení kontaktní osoby objednatele, která podá informace o realizovaných zakázkách. g) Nabídková cena bude závazná do

4 Uchazeč je povinen v průběhu výběrového řízení objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v předmětu cenové poptávky zahrnuty. Při realizaci nebude brán zřetel na vícepráce vzniklé rozporem se skutečným stavem. 7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Uchazeč musí v nabídce doložit: a) kopii příslušného oprávnění k podnikání, b) podepsaný písemný závazek dodavatele o úhradě smluvní pokuty v případě, že do 30-ti dnů od obdržení písemné výzvy zadavatele nepodepíše smlouvu o dílo na zakázku (viz příloha č. 4). Uchazeč je povinen předložit originál písemného závazku nejpozději do termínu konání soutěžního kola (doručí osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb na adresu zadavatele: Městský úřad Bílovec, podatelna, 17. listopadu 411, Bílovec, v době Pondělí a Středa 8:00 17:00 hodin, Úterý a Čtvrtek 8:00 14:00 hodin, v Pátek 8:00 13:00 hodin). Uchazeč musí doložit veškerou požadovanou dokumentaci formou přílohy do e- aukce nejpozději do konce zadávacího kola, doklady budou do aukčního systému vloženy podepsané a naskenované. 8. Lhůta pro podání nabídek Zadávací kolo bude probíhat v termínu od od 13:00 hodin do do 13:00 hodin. Do této doby bude možno podat cenovou nabídku včetně požadovaných příloh přímo do e-aukční síně. Mezikolo bude probíhat kontrola včetně hodnocení úplnosti podaných cenových nabídek a to v době od od 13:00 hodin do do 9:00 hodin. Soutěžní kolo elektronické aukce se uskuteční dne v 9:00 hodin. Cenové nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou dále hodnoceny. 9. Místo pro podávání nabídek Cenové nabídky včetně požadovaných příloh budete zasílat do vytvořené schránky v internetové aukci - přístupový kód získáte na základě přihlášení do aukce, kdy zašlete iniciály firmy a obratem Vám bude zaslán přístupový klíč. 10. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo a) neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů b) snížit rozsah díla nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů c) odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů d) podané nabídky uchazečům nevrací e) jednat o náplni smlouvy (vyjma ceny, která bude dle nabídky závazná) Aktuální znění výzvy lze nalézt na stránkách 4

5 Vítězný uchazeč bude o výsledku písemně informován, ostatní zájemci se o výsledku dočtou na internetových stránkách kde bude zveřejněn výsledek výběrového řízení. V Bílovci dne

6 Příloha č.1 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. občanského zákoníku mezi 1. Objednatelem: Město Bílovec Slezské nám. 1, Bílovec Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Klimkem - starostou města Zastoupený ve věcech technických: Ing. Darjou Vavříkovou-vedoucí odboru ŽPaÚP Městského úřadu Bílovec tel.: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec Číslo účtu: /0800 IČO: DIČ: CZ (dále jen objednatel) 2. Zhotovitelem: Zastoupený ve věcech smluvních: Zastoupený ve věcech technických: Bankovní spojení: Číslo účtu DIČ: IČO: Telefon: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v, oddíl...,vložka. (dále jen zhotovitel) - společně označováni jako smluvní strany I. Předmět smlouvy: Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 1. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem Regenerační zásahy na trávnikovém hřišti na pozemku par.č. 773/1 v kat.ú. Bílovec-město. 2. Předmětem díla je provedení regeneračních zásahů na trávníkovém hřišti na pozemku par.č. 773/1 v kat.ú. Bílovec-město, a to včetně dodávky materiálu a dopravy strojů nutných k provedení tohoto předmětu zakázky. 6

7 3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v popisu jednotlivých etap díla zahrnuty. 4. Zhotovitel prohlašuje, že s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky k realizaci díla. 5. Místo plnění: parc. č. 773/1 v kat. území Bílovec-město. 6. Zhotovitel se zavazuje provádět všechny činnosti související s realizací předmětu zakázky s odbornou péčí. 7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti stanovenému předmětu zakázky, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě. 8. Předmět díla je podrobněji specifikován dle jednotlivých etap v článku II. Cena a jednotlivé etapy díla. 9. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné. 10. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla. 11. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení jednotlivé etapy a podepsání protokolu o předání a převzetí dílčí etapy díla. II. Cena a jednotlivé etapy díla: 1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši: etapa díla cena bez DPH cena vč.dph Letní regenerace 2014 Dosévací travní směs pro sportovní plochy 90 kg Překrývání plochy substrátem a síťování Překrývací trávníkový substrát 18m3 včetně dopravy Regenerační hnojení včetně dodávky 200kg hnojiva Jarní ošetření 2015 Jarní hnojení včetně dodávky 200kg hnojiva Pískování plochy pískem a síťování Dodávka písku 20 tun včetně dopravy návěsem Dodávka strojů 7

8 Letní regenerace 2015 Dosévací travní směs pro sportovní plochy 100 kg Letní regenerace 2016 Dosévací travní směs pro sportovní plochy 90 kg Překrývání plochy substrátem a síťování Překrývací trávníkový substrát 19m3 včetně dopravy Jarní ošetření 2017 Jarní hnojení včetně dodávky 200kg hnojiva Pískování plochy pískem a síťování Dodávka písku 20 tun včetně dopravy návěsem Dodávka strojů Letní regenerace 2017 Dosévací travní směs pro sportovní plochy 100 kg K dosevu bude použito travní semeno složené z odrůd jílku vytrvalého určené pro plochy sportoviště (fotbalu), které umožní rychlé a rovnoměrné klíčení i rychlé zapojení poškozených ploch mezi porost stávající. Cena celkem za všechny výše uvedené etapy a období roku : (slovy : ***. korun českých ) Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu etap díla, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení. 3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. dodávka hnojiva, trávníkového substrátu, písku a travního semene, odklizení odpadu, dopravy a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla. 8

9 4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v rozpočtu jednotlivých etap díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění dílčích etap. 5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. III. IV. Doba plnění: 1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: Zahájení prací na jednotlivých etapách zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele. Ukončení, předání a převzetí jednotlivých etap díla: do 14 dnů od zaslání písemné výzvy objednateli, nebude-li předem dohodnuto jinak. 2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení jednotlivých etap díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení jednotlivých etap díla a podepsání zápisu o předání a převzetí etapy díla. Platební a fakturační podmínky: 1. Objednatel neposkytuje zálohy. 2. Práce budou fakturovány po ukončení jednotlivých etap popsaných dle článku II. Cena a jednotlivé etapy díla. 3. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí provedené etapy díla. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. V. Dodací a kvalitativní podmínky: 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy. 2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály a standardní výrobky. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu či výměnu nevyhovujících materiálů na vlastní náklady. 9

10 VI. Předání a převzetí díla: 1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím jednotlivé etapy díla. 2. O předání a převzetí etapy díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména popis provedených prací, soupis dodaného a použitého materiálu a jejich cenu. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 3. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy etapu díla nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 4. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady: 1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotovené etapy díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených dle článku II. Cena a jednotlivé etapy díla a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat místu plnění tj. trávníkovému fotbalovému hřišti se střední zátěží využívání. 2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce:.. (min. 12 měsíců) měsíců od data protokolárního předání jednotlivých etap díla. 3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 4. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost. 6. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených vad do 30-ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele. 10

11 X. Sankce: 1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu a) za nedodržení dokončení jednotlivé etapy díla ve lhůtě 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla, b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení, c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1.000,-- Kč za každou vadu a den, Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur. 2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. XI. Odstoupení od smlouvy: 1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace. 3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností: a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc. 4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty. XIII. Závěrečná ujednání: 1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy. 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou. 11

12 3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. V Bílovci dne:. V. dne:.. Za objednatele: Za zhotovitele:. Petr Klimek starosta města.. 12

13 Příloha č.2 Titulní list nabídky Regenerační zásahy na trávníkovém hřišti na pozemku par.č. 773/1 v kat.ú. Bílovec-město Zadavatel Název Město Bílovec Sídlo Slezské náměstí 1, Bílovec IČ DIČ CZ Oprávněná osoba zadavatele Petr Klimek, starosta města Kontaktní osoba Ing. Darja Vavříková, odbor ŽPaÚP MěÚ Bílovec Tel Uchazeč Název Sídlo Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče) Tel./fax IČ (u f.o. rovněž RČ ) DIČ Bankovní spojení Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Kontaktní osoba Tel./fax Nabídková cena v Kč celkem za Cena bez DPH všechny etapy díla v rozmezí let Regenerační zásahy na trávníkovém hřišti na pozemku par.č. 773/1 v kat.ú. Bílovec-město Cena vč. DPH Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě podmínek výzvy k předložení nabídky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Uchazeč je vázán předloženou nabídkou po dobu 6 měsíců. V... dne Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče (razítko) 13

14 Příloha č.3 SEZNAM OBDOBNÝCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH UCHAZEČEM, JEHO PRACOVNÍKY NEBO JEHO SUBDODAVATELI V POSLEDNÍCH 5 LETECH Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu pro dodavatele: Obchodní firma / IČ: Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena: Alespoň 3 obdobné zakázky realizované a řádně dokončené v posledních 5 letech. REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 1 Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje Název zakázky Popis předmětu zakázky Místo plnění zakázky Doba plnění zakázky Finanční objem zakázky (v tis. Kč bez DPH) Objednatel (název a sídlo) Kontaktní osoba objednatele k zakázce, telefon, REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 2 Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje Název zakázky Popis předmětu zakázky Místo plnění zakázky Doba plnění zakázky Finanční objem zakázky (v tis. Kč bez DPH) Objednatel (název a sídlo) Kontaktní osoba objednatele k zakázce, telefon, 14

15 Příloha č.4 PÍSEMNÝ ZÁVAZEK DODAVATELE splnění kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem Já (my) níže podepsaný(í).. (dodavatel, obchodní firma, sídlo), IČ/RČ se zavazujeme, že uhradíme městu Bílovec, IČ: , se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec (dále jen zadavatel), smluvní pokutu v případě, že do 30-ti dnů od obdržení písemné výzvy zadavatele nepodepíšeme smlouvu o dílo na zakázku zadavatele č. 2/2014/ŽPaÚP/vav. Smluvní pokuta bude činit 10% z ceny, kterou zadavateli nabídneme v cenové nabídce k zakázce č. 2/2014/ŽPaÚP/vav, přičemž minimálně bude smluvní pokuta činit 5.000,- Kč. Předmětná smluvní pokuta je splatná na základě vystavené faktury zadavatele, se splatností 7 dnů od vystavení předmětné faktury. V., dne.. razítko a podpis 15

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2012/Pol. VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz EP: ep-petrvald@iol.cz www.petrvald.info

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení:

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 53.47.08 Městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 Modřany zastoupená starostou Petrem Hánou, IČ: 00231151 tel: 244 028 111, 241 764 504 příslušný odbor:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění "Regenerace veřejné zeleně v obci Komňa - Mlýn" mezi: Objednatelem: 1. Obec Komňa zastoupena: Karlem Navrátilem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení)

Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení) Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení) I. Smluvní strany Thomayerova nemocnice se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč jednající: MUDr. Karel Filip,

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 Se^í službo mleta SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 smlouva číslo Jli itsjz- Smluvní strany: Zhotovitel: Fibre Optics Service s.r.o. se sídlem Švihovská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zadavatele : Sídlo zadavatele: IČ zadavatele: 00271691 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mail adresa: Rostislav Němec,

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j.: ORŽP/4395/2015/1171/2015/mch dne: 29.06.2015 PD Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo :

SMLOUVA O DÍLO číslo : SMLOUVA O DÍLO číslo : Zhotovitel:......... jednající... bankovní spojení IČ zapsaný v číslo účtu DIČ a Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

SMLOUVA O DÍLO ČLÁNEK I. Číslo účtu:. Zapsaný v OR u:, oddíl, vložka ČLÁNEK II,

SMLOUVA O DÍLO ČLÁNEK I. Číslo účtu:. Zapsaný v OR u:, oddíl, vložka ČLÁNEK II, SMLOUVA O DÍLO dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách ČLÁNEK I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeské muzeum v

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MOST DNE: Karel Sedláček + 420 476 448 449 Karel.Sedlacek@mesto-most.cz 25. 4. 2016 Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

CS Olomoucká - IV. etapa, Prostějov

CS Olomoucká - IV. etapa, Prostějov CS Olomoucká - IV. etapa, Prostějov 1. SMLUVNÍ STRANY Název objednatele: Město Prostějov Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Právní forma: 801 obec Zastoupeno: starostou města Prostějova,

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Masarykovo nám. č. 510/6 tel. +420 583 468 111 789 01 Zábřeh. pro účely výběrového řízení dále jen. z a d a v a t e l. z a s í l á

Masarykovo nám. č. 510/6 tel. +420 583 468 111 789 01 Zábřeh. pro účely výběrového řízení dále jen. z a d a v a t e l. z a s í l á 02-2014 M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel. +420 583 468 111 789 01 Zábřeh pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á dle 6, 12 odst. 3) a 18 odst. 5) zákona č.

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč. Účel Smlouvy

Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč. Účel Smlouvy SMLOUVA O DÍLO (dále též jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky:

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky: POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky: I. Smluvní strany 1. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni se sídlem: Husova 3, 306 05 Plzeň zastoupená: Doc. MUDr. Jaroslavem

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění na akci FN Hradec Králové zřízení provizorních šaten v chirurgickém Bedrnově pavilonu v 1.NP uzavřená mezi: Článek

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Čistší obec Nezdenice

Čistší obec Nezdenice Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku Čistší

Více

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl.

Více

Smlouva o dílo č.../2/2010 - návrh na realizaci stavby Chodníky ul. Topolová u bloků 564 a 565

Smlouva o dílo č.../2/2010 - návrh na realizaci stavby Chodníky ul. Topolová u bloků 564 a 565 Smlouva o dílo č..../2/2010 - návrh na realizaci stavby Chodníky ul. Topolová u bloků 564 a 565 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1.1 Objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

Město Chrast. Oprava místní komunikace v Chrasti - Nová Čtvrť. Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě

Město Chrast. Oprava místní komunikace v Chrasti - Nová Čtvrť. Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou IČ: 00270199

Více

ze dne 2.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 2.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-042-026-15 ze dne 2.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna dveří v budovách v majetku

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací - díla pod názvem NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - BRANKA U OPAVY Jedná

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA SMLOUVA O DÍLO Objednatel : Město Dolní Benešov sídlem Městského úřadu Hájecká 65, Dolní Benešov 747 22 IČ: 00299979 zast.: Martinem Štefkem - starostou zástupce ve věcech smluvních: Martin Štefek....,

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský

Více