VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša"

Transkript

1 VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od:

2 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa, telefonní číslo, fax, , web, IČO... 4 b) Součásti zařízení... 4 c) Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů... 4 d) Personální zabezpečení... 5 e) Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ... 5 a) Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty... 6 b) Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ... 6 a) Organizace výchovných činností... 6 b) Organizace vzdělávání dětí... 6 c) Organizace zájmových činností... 6 d) Systém prevence patologických jevů ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ... 7 a) Zařazení dětí do rodinných skupin... 7 b) Ubytování dětí... 7 c) Finanční prostředky dětí... 7 d) Systém stravování... 7 e) Úklid rodinných skupin... 7 f) Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení péče v zařízení... 7 g) Postup v případě útěku dítěte ze zařízení... 7 h) Ošacení dětí PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚN... 9 a) Postup při ukládání výchovných opatření b) Kapesné c) Osobní dary d) Věcná pomoc ORGANIZACE DNE (PRACOVNÍ DNY, VOLNÉ DNY) c) Organizace dne d) Aktivity služební skupiny POBYT DĚTÍ MIMO ZAŘÍZENÍ (VYCHÁZKY, POBYT U RODIČŮ ČI JINÝCH OSOB, PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ MIMO ZAŘÍZENÍ) a) Vycházky b) Mimořádné vycházky c) Pobyt u rodičů a jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení KONTAKTY DĚTÍ S RODIČI A DALŠÍMI OSOBAMI (NÁVŠTĚVY, PÍSEMNÉ A TELEFONICKÉ KONTAKTY) a) Kontakty dětí b) Návštěvy dětí c) Telefonování dětí

3 10 SPOLUSPRÁVA DĚTÍ PODMÍNKY ZACHÁZENÍ DĚTÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ SMLUVNÍ POBYT ZLETILÝCH NEZAOPATŘENÝCH OSOB V ZAŘÍZENÍ PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ ŘEDITELI, PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ZAŘÍZENÍ A DALŠÍM OSOBÁM A ORGÁNŮM PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU a) Zákonní zástupci mají právo b) Zákonní zástupci mají zejména povinnost ÚHRADA NÁKLADŮ NA PÉČI O DĚTI V ZAŘÍZENÍ a) Vydání rozhodnutí b) Způsob odvolání POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ a) Zdravotní péče a zdravotní prevence b) Zdravotní stav dětí c) Prevence rizik při pracovních činnostech d) Postup při úrazech dětí, první pomoc e) Postup v případech zásadní důležitosti ohrožující život dítěte f) Zabezpečení dětí při odvozu do nemocnice g) Postup při onemocnění dětí POSTUP PŘI INTOXIKACI, SEBEPOŠKOZENÍ A AGRESIVITĚ DÍTĚTE a) Intoxikace dítěte b) Sebepoškození c) Agresivita dítěte ZLETILÉ NEZAOPATŘENÉ OSOBY V DD OSTATNÍ UJEDNÁNÍ a) Prohlídky zařízení b) Informace o zařízení c) Nahlížení do osobních spisů d) Vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení

4 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ a) Název zařízení, adresa, telefonní číslo, fax, , web, IČO Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace Ledce 55, Smečno tel.: fax.: web: IČO: b) Součásti zařízení Školské zařízení se skládá z těchto součástí: dětský domov základní škola praktická základní škola speciální školní jídelna mateřská škola školní klub c) Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Hlavní činností školského zařízení je výchova a vzdělávání dětí s nařízenou ústavní výchovou a předběžným opatřením nebo dětí nacházejících se přechodně v sociální nouzi. Součástí školského zařízení jsou: Dětský domov celoročně pečuje o svěřené děti s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením. Zajišťuje jejich základní potřeby (ošacení, stravování, kapesné, věcnou pomoc, atd.) a rozvíjí jejich zájmy v mimoškolní činnosti a aktivitách. Základní škola praktická zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí s výukovými problémy, které nejsou schopny úspěšně zvládnout osnovy základní školy a které byly řádně diagnostikovány v příslušných SPC. Základní škola speciální vychovává a vzdělává děti, které vzhledem k mentálnímu postižení nejsou schopny zvládnout učivo základní školy nebo základní školy praktické a které byly řádně diagnostikovány v příslušných SPC. Školní jídelna poskytuje celodenní a celotýdenní stravování pro děti umístěné v DD a závodní stravování pro zaměstnance školského zařízení. Zajišťuje také obědy a svačiny pro mateřskou školu. Mateřská škola poskytuje celodenní výchovu a vzdělávání. Přednostně je určena pro děti s nařízenou ústavní výchovou, ale mohou ji navštěvovat i děti z běžných rodin. Školní klub poskytuje zájmovou činnost pro děti z DD a přilehlého okolí. 4

5 d) Personální zabezpečení V zařízení pracují pedagogičtí a nepedagogičtí (administrativní a provozní) pracovníci. Rozsah povinností pracovníků, vymezení jejich práv a odpovědnosti je stanoven v náplni práce jednotlivých pracovníků, v pracovním řádu pro zaměstnance škol a školských zařízeních a v organizačním řádu. Pracovněprávní poměry pracovníků se řídí obecně závaznými předpisy, zákoníkem práce a pokyny zřizovatele Středočeského kraje. e) Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu Spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu zajišťuje zejména sociální pracovník a ředitel dětského domova, a to zejména v pracovních dnech od 8 do 15 hodin, popřípadě dle domluvy. 2 POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ Děti jsou do dětského domova přijímány na základě rozhodnutí soudu. Dítě je převzato ředitelem zařízení, zástupcem ředitele nebo sociálním pracovníkem domova. Jmenovaní pracovníci současně přebírají a kontrolují úplnost dokladů. Ředitel dětského domova rozhoduje o zařazení do příslušné rodinné skupiny. Vedoucí příslušné rodinné skupiny, popř. službu konající vychovatel této rodinné skupiny, provádí vstupní pohovor s dítětem obsahující také seznámení s vnitřním řádem dětského domova, právy a povinnostmi dítěte, s organizací a režimem domova apod. Vstupní pohovor je prováděn způsobem přiměřeným věku a rozumovým schopnostem dítěte. Vedoucí příslušné rodinné skupiny zpracuje program rozvoje osobnosti dítěte. Tento program rozvoje osobnosti je předložen řediteli dětského domova nebo jeho zástupci ke schválení. Přemisťování dítěte do jiného zařízení je možné jen na základě rozhodnutí soudu. Podnět k přemístění jedince dává ředitel zařízení. Přípravu a předání dítěte včetně jeho kompletní osobní dokumentace zajišťuje sociální pracovník dětského domova za úzké spolupráce pedagogických pracovníků příslušné rodinné skupiny. Propuštění dítěte může nastat pouze v těchto případech: Skončila platnost předběžného opatření. Uplynula doba, na kterou byla ústavní výchova nařízena. Ústavní výchova byla zrušena soudem. Dítě dosáhlo zletilosti a zletilá nezaopatřená osoba nepožádala o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu. Propuštění dítěte zajišťuje, včetně administrativní agendy s tímto spojené, sociální pracovník dětského domova v součinnosti s pedagogickými pracovníky příslušné rodinné skupiny a ředitelem zařízení. 5

6 a) Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty Spolupráci s příslušnými orgány a dalšími subjekty při přijímání, přemísťování (soud, příslušný OSPOD) a propouštění dítěte (příslušný OSPOD a soud, domy na půli cesty apod.) zajišťuje sociální pracovník a ředitel dětského domova. Sociální pracovník, pedagogičtí pracovníci i ředitel zařízení se podílejí na tvorbě a plnění individuálního plánu ochrany dítěte. b) Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Po propuštění nabízíme dětem i rodičům poradenskou, případně zprostředkovatelskou činnost. 3 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ a) Organizace výchovných činností Dětský domov tvoří 6 rodinných skupin. Péči zajišťují 2 vychovatelé a pečovatelka, jejichž povinnosti jsou obsaženy v náplni práce. Organizace činností se řídí: Plánem výchovně-vzdělávací činnosti na školní rok Týdenním plánem. Individuální plán rozvoje osobnosti - povinný dokument každého dítěte v zařízení. Postup a pokyny jsou dány organizační směrnicí. b) Organizace vzdělávání dětí Děti se vzdělávají ve škole při dětském domově a dále ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Školní příprava probíhá na jednotlivých rodinných skupinách v souladu s individuálními potřebami dítěte a na základě stanovených cílů programu rozvoje osobnosti. c) Organizace zájmových činností Zájmovou činnost dětí vyhledávají a podporují skupinoví vychovatelé s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem dítěte. Aktivity zajišťuje především školní klub, který je zřízen při základní škole dětského domova. d) Systém prevence patologických jevů V zařízení je vypracován Minimální preventivní program na příslušný rok. 6

7 4 ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ a) Zařazení dětí do rodinných skupin Zařazování dětí do skupin je prováděno co nejcitlivěji s ohledem na stávající strukturu skupiny a potřeby dítěte. Vychovatelé dbají na hladký průběh adaptačního procesu dítěte a vedou o něm záznamy do osobní dokumentace. b) Ubytování dětí Skupina ohleduplně užívá a chrání své prostory. Vychovatelé jsou odpovědni za svěřený majetek a spolu s dětmi i za estetickou úpravu prostor. Při zjištění nedostatků zajišťují jejich nápravu. c) Finanční prostředky dětí Cenné předměty a peníze si děti mohou uložit na základě protokolu u svého skupinového vychovatele. U dítěte je prohlubován vztah k jeho osobnímu vlastnictví a péče o něj. Sirotčí důchody pobírá zvláštní příjemce a jsou vypláceny Českou správou sociálního zabezpečení na účet dětského domova (končící právní úprava) nebo na účet zvláštního příjemce. Ze sirotčího důchodu je dítě povinno přispívat na úhradu příspěvku na péči. Výši příspěvku stanovuje ředitel v rozhodnutí. Zbývající část sirotčího důchodu je dítěti spořena nebo ji lze po schválení skupinovými vychovateli a ředitelem čerpat dle individuálních potřeb a zájmů dítěte. Výživné je příjmem dítěte. Je určeno pro čerpání dle individuálních potřeb a zájmů dítěte. Nevyčerpaná finanční částka se při odchodu z dětského domova vyplácí dítěti nebo zákonnému zástupci. d) Systém stravování Stravování v dětském domově je zajišťováno ve školní jídelně DD a dále ve školních jídelnách příslušných škol, které děti navštěvují. Na jednotlivých rodinných skupinách dětského domova je příprava jídel zajišťována v určených dnech pedagogickými pracovníky a za pomocí dětí obdobně jako v rodině. e) Úklid rodinných skupin Zajišťují vychovatelé za pomoci dětí obdobně jako v rodině. f) Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení péče v zařízení V těchto případech zůstává dítě v evidenčním stavu a plné přímé zaopatření je mu poskytováno dle požadavků subjektů prostřednictvím skupinových vychovatelů. g) Postup v případě útěku dítěte ze zařízení Pokud se dítě nedovoleně vzdálí z působení pedagogického pracovníka, tak tento pracovník okamžitě provede vyhodnocení situace s přihlédnutím k možným rizikům. Pokud ani bezprostřední pátrání dítě neodhalí, považuje se tento skutek za útěk a musí být ihned telefonicky oznámen Policii ČR a příslušným pedagogickým pracovníkem vyhotoven Protokol o útěku včetně kopie. Originál je pro potřeby 7

8 policie. Kopie protokolu odevzdá sociální pracovnici, která informuje OS, OSPOD a rodiče. Po zadržení dítěte na útěku je postupováno ve spolupráci s Policií ČR a dle pokynů ředitele. Oprávněná osoba k převzetí dítěte po jeho vypátrání je operativně určena vedením zařízení. h) Ošacení dětí Ošacení dětí je zajišťováno skupinovými vychovateli dle finančních možností zařízení. Evidence ošacení je vedena u každého dítěte zvlášť skupinovými vychovateli ve spolupráci s pečovatelkami na zvláštní šatní karty. 5 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ 5.1 Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo a) Na zajištění plného přímého zaopatření, b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností, c) na respektování lidské důstojnosti, d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců, e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu, h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem, i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat, j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají, názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České 8

9 školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob, l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka i návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy podle 21 odst. 1 písm. e) nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost, p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem, q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti. 5.2 Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost a) Dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení, b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno, c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech, d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, e) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. 6 SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚN Děti jsou hodnoceny v rámci hodnotících systémů příslušných rodinných skupin a to každý den. Vždy je přihlédnuto k věku a mentální úrovni jedince. Na konci každého měsíce se provádí skupinovými vychovateli vyhodnocení. Při hodnocení dětí se dbá na mentální a věkovou úroveň každého dítěte. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo příkladný čin může být dítěti: a) Prominuto předchozí opatření za porušení povinností, 9

10 b) udělena věcná nebo finanční odměna s přihlédnutím k finančním možnostem DD, c) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádné vycházky apod., d) navýšeno kapesné, e) dítě se má právo k navrhovanému opatření ve výchově vyjádřit. a) Postup při ukládání výchovných opatření Vychovatel ihned projedná přestupek, přihlédne ke všem okolnostem, určí výchovné opatření dle zákona 109/2002 Sb. a učiní o tom zápis (viz formulář DD). Přestupky podléhající trestnímu stíhání vychovatel nahlásí ihned na Policii ČR. b) Kapesné Výše kapesného se stanoví podle aktuálního znění zákona. Provedení: Vychovatelé provedou každý měsíc spolu s dětmi vyhodnocení. Skupinový vychovatel provede do konce měsíce předpis, pro následující měsíc, kde rovněž stručně zdůvodní a předloží ke schválení řediteli nebo jeho zástupci. Po schválení předá pokladní, aby výplata mohla být provedena nejpozději do 5. každého měsíce. Z výchovných důvodů a jako prevence patologických jevů mají děti kapesné uschováno v trezoru u vychovatele a vedou si evidenci v notýscích. Čerpaná částka nesmí přesáhnout poměrnou část kapesného za uplynulou dobu v měsíci. Pro nové děti vypočítá a vyzvedne vychovatel nejpozději do 5 dnů po přijetí. Vyrovnání za dny, po které dítěti kapesné nenáleží, bude provedeno po návratu a v následujícím měsíci bude o tuto částku snížen předpis. c) Osobní dary Osobní dary se dětem poskytují ke jmeninám, narozeninám, úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem. Návrh na dar předkládá pedagogický pracovník řediteli. Výši daru určuje ředitel. Osobní dar může být věcný nebo finanční, při volbě záleží na posouzení jednotlivých případů a na přínosu daru pro dítě. d) Věcná pomoc Poskytnutí věcné pomoci podle 33, zákona 109/2002 Sb. ve formě věcné či finanční. Návrh na věcnou pomoc předkládají skupinoví vychovatelé řediteli DD, který návrh vyhodnotí. Vždy se přihlédne k momentálním finančním možnostem DD. 10

11 7 ORGANIZACE DNE (PRACOVNÍ DNY, VOLNÉ DNY) Budíček ve všední dny během školního roku je dle rozvrhu a potřeb dětí. Snídaně se vydává ve školní jídelně a probíhá na rodinných skupinách po celý týden. Dopolední svačina pro děti navštěvující školu při DD je od 9:30 9:45 hodin v jídelně DD. Obědy v DD se vydávají od 11:30 hodin. Děti navštěvující základní školu při DD se stravují dle rozvrhu. Děti navštěvující školy mimo DD využívají dle potřeb a rozvrhu hodin školní jídelny dané školy nebo se stravují v DD. Děti navštěvující mateřskou školu při DD se stravují v rámci organizace. Odpolední svačina probíhá celý týden na rodinných skupinách. Vydává se ve školní jídelně od 14:00 hodin. Večeře probíhá celý týden na rodinných skupinách. Vydává se ve školní jídelně od hodin. V určené dny si rodinná skupina připravuje večeři na rodinné skupině, suroviny jsou vydány ve školní jídelně. a) Budíček Budíček PO - PA Dle rozvrhu a potřeb dětí Budíček SO, NE, PRÁZDNINY, SVÁTKY 8:00-9:00 hodin b) Večerka Večerka PO - PA Děti: 3 5 let 19:30 Děti: 6 9 let 20:00 Děti: let 21:00 Děti: let 21:30 Nad 18 let Večerka SO, NE, PRÁZDNINY, SVÁTKY 20:15 hodin 21:00 hodin 21:30 hodin 22:00 hodin Dle domluvy c) Organizace dne Tato činnost je plně v kompetenci vychovatelů dle týdenních plánů. 11

12 d) Aktivity služební skupiny Musí být naplánovány v bezprostřední blízkosti DD z důvodu pohotovosti pro případ nečekaných událostí v zařízení. 8 POBYT DĚTÍ MIMO ZAŘÍZENÍ (VYCHÁZKY, POBYT U RODIČŮ ČI JINÝCH OSOB, PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ MIMO ZAŘÍZENÍ) a) Vycházky Udělení vycházky a její délka je plně v kompetenci příslušného pedagogického pracovníka konajícího službu. Volná vycházka je možná od sedmi let věku dítěte. b) Mimořádné vycházky Vycházka udělená jako odměna v rámci výchovného opatření. Délku a místo mimořádné vycházky určuje odpovědný vychovatel, který přihlédne ke všem okolnostem. c) Pobyt u rodičů a jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení. Ředitel dětského domova povoluje pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob na základě 23 odst. 1 písm. a, b, c zákona 109/2002 Sb. v pozdějším znění. Prakticky a administrativně tento proces koordinuje sociální pracovnice. S aktuální situací seznamuje účastníky na místě obvyklém na služebně. Při předávání dítěte postupují vychovatelé na základě uvedených pokynů. Dbají, aby dítě bylo vydáno pouze osobě uvedené na povolení nebo jejímu zmocněnci a to po vyplnění propouštěcího protokolu. V případě, že je souhlas vydán v předstihu, předvyplní protokol soc. pracovnice, a založí do desek označených slovy povolení mají. Protokol doplní pracovník, který dítě propouští nebo přijímá a založí do desek příslušné skupiny. Při návratu jej pracovník, který dítě přijímá, doplní záznamem o návratu. 9 KONTAKTY DĚTÍ S RODIČI A DALŠÍMI OSOBAMI (NÁVŠTĚVY, PÍSEMNÉ A TELEFONICKÉ KONTAKTY) a) Kontakty dětí a) Návštěvy dětí v zařízení koordinuje sociální pracovnice ve spolupráci s příslušným pedagogickým pracovníkem. b) Předání dětí osobám odpovědným zajišťuje sociální pracovnice, v případě její nepřítomnosti vychovatel a to pouze osobám uvedeným v souhlasu OSPOD. c) Uskutečněný kontakt s rodinou - zapisuje pracovník DD, který je přítomný Tento zápis provede do příslušného formuláře kontaktu s rodinou. b) Návštěvy dětí Návštěvy je žádoucí domluvit předem telefonicky zejména s ohledem na plánování mimoškolních aktivit dětí a z důvodu zabezpečení průběhu návštěvy. Pro návštěvy je vyhrazena návštěvní místnost. 12

13 Pouze návštěva zákonných zástupců, osob odpovědných za výchovu a osob blízkých (zletilost) může probíhat i mimo prostor DD, v tomto případě vyplní pedagogický pracovník potvrzení převzetí dítěte. Návštěvy ostatních osob mimo DD mohou probíhat jen se souhlasem zákonného zástupce. Dopisování dětí Děti mají možnost psát dopisy (pohledy) kdykoliv ve svém osobním volnu. Pokud korespondence probíhá prostřednictvím DD, evidují ji vychovatelé. c) Telefonování dětí V naléhavých případech (úmrtí, úraz v rodině, citová indispozice dítěte) jsou telefonické hovory umožněny dětem ze zařízení a schvaluje je ředitel. Dítě má právo na telefonický hovor bez přítomnosti dalších osob. Telefonický kontakt ze strany zákonných zástupců, osob odpovědných za výchovu a osob blízkých se může uskutečnit kdykoliv s ohledem na organizaci dne příslušné rodinné skupiny. Telefonický kontakt ze strany dětí s těmito osobami je umožněn po zohlednění naléhavosti, četnosti, tarifních poplatků. Pro tento účel jsou k dispozici skupinové telefony. Zákonní zástupci jsou seznámeni s příslušnými telefonními čísly. Pokud bude mít dítě svůj mobilní telefon, bude seznámeno s tím, že si jej může uschovat u vychovatele jako cennou věc, jinak dětský domov za tento přístroj nenese žádnou zodpovědnost. Manipulace s mobilním telefonem nesmí narušovat výchovnou činnost. V opačném případě je pověřen pedagogický pracovník převzít mobilní telefon do úschovy. 10 SPOLUSPRÁVA DĚTÍ Členové spolusprávy jsou voleni skupinou za pomoci skupinového vychovatele. Z každé rodinné skupiny je zvoleno jedno dítě. Z jednání se provádí zápis, který je podepsán všemi přítomnými, s obsahem schůzky seznámí člen spolusprávy celou skupinu. Pokud dojde k tomu, že člen spolusprávy svého postavení zneužije, popřípadě se dopustí závažného kázeňského přestupku proti vnitřnímu řádu, je ze spolusprávy vyloučen a nahrazen jiným členem skupiny. Schůzky se konají dle potřeb ředitele a dětí v DD. Ředitel může podněty ze schůzek spolusprávy využít pro zpestření a obohacení výchovné činnosti. S přihlédnutím k podnětům a připomínkám spolusprávy se sestavují plány týdenní i celoroční. 11 PODMÍNKY ZACHÁZENÍ DĚTÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Děti chrání majetek organizace školského zařízení před poškozením. Nemanipulují s jakýmkoli zařízením, pokud není přítomen pedagogický pracovník, který dá k těmto úkonům pokyn. Každou škodu nebo závadu, kterou dítě zjistí, oznámí pedagogovi. 13

14 Dítě udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení a dále ty, jež mu byly svěřeny do osobního užívání. 12 SMLUVNÍ POBYT ZLETILÝCH NEZAOPATŘENÝCH OSOB V ZAŘÍZENÍ Sociální pracovnice informuje mladistvého o možnosti uzavřít dohodu o pobytu. Ten nejpozději 1 měsíc před zletilostí podá písemnou žádost řediteli. Podmínky pobytu určí ředitel ve spolupráci se skupinovými vychovateli. Smlouva musí být uzavřena nejpozději 1 den před zletilostí. 13 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ ŘEDITELI, PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ZAŘÍZENÍ A DALŠÍM OSOBÁM A ORGÁNŮM Děti mají možnost podávat žádosti, stížnosti, návrhy řediteli, pedagogickým pracovníkům, dalším osobám a orgánům prostřednictvím spolusprávy, schránky důvěry, osobního kontaktu. 14 PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU a) Zákonní zástupci mají právo a) Na informace o dítěti, a to na základě své žádosti, b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření, c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě, d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě, e) písemně požádat ředitelku zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle 23 odst. 1 písm. a) a b) zákona 109/2002 Sb. b) Zákonní zástupci mají zejména povinnost a) Při předání dítěte do DD předat dokumentaci uvedenou v 5 zákona 109/02 Sb., b) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let při převzetí z DD event. písemně požádat o jiný postup, c) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení, d) oznámit bezodkladně DD podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy, e) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost. 14

15 15 ÚHRADA NÁKLADŮ NA PÉČI O DĚTI V ZAŘÍZENÍ a) Vydání rozhodnutí Ředitel zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy. Administrativní činnosti spojené se správním řízením činí sociální pracovnice nebo jiná pověřená osoba. b) Způsob odvolání Proti rozhodnutí ředitele zařízení se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství, mládeže a sportu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele zařízení. 16 POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ a) Zdravotní péče a zdravotní prevence Zajišťována dle individuálních potřeb. b) Zdravotní stav dětí Zdravotní stav dětí sledují a vychovatelé a pečovatelé rodinných skupin. Skupinoví vychovatelé mají přehled o zdravotním stavu dětí, zajišťují akutní lékařskou péči a péči o nemocné. Dostupnou dokumentaci a další poznatky ke zdravotnímu stavu shromažďuje zdravotnice. c) Prevence rizik při pracovních činnostech Prevence rizik při pracovních činnostech je zajišťována především příslušným službu konajícím zaměstnancem. Před každou činností zajistí odpovědný pracovník poučení o BOZP a provede zápis do deníku skupiny, případně do osobní dokumentace. d) Postup při úrazech dětí, první pomoc Vybavené lékárničky jsou na služebně, rodinných skupinách, sborovně, tělocvičně, kuchyni, cvičné kuchyni, školní dílně a v dílně údržbáře. Doplňování má na starost zdravotnice na žádost správce místnosti. Při vzniku úrazu poskytne přítomný zaměstnanec nezbytnou první pomoc a základní ošetření. Dle potřeby zajistí přivolání rychlé lékařské pomoci, další lékařské ošetření. Každý úraz musí být zaznamenán v Knize úrazů. O úraze vyžadující lékařské ošetření či hospitalizaci je informován zákonný zástupce. e) Postup v případech zásadní důležitosti ohrožující život dítěte a) Uvědomit bezodkladně ředitele zařízení nebo jeho zástupce o vzniklé situaci, b) úraz a vzniklou situaci hlásit zákonnému zástupci, c) ihned zajistit údaje potřebné pro vyplnění formuláře Záznam o úrazu, 15

16 d) hlásit bez zbytečného odkladu Policii ČR v případě, že zjištěné skutečnosti nasvědčují, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz. f) Zabezpečení dětí při odvozu do nemocnice V případě odvozu dítěte do nemocnice: Pracovník, který dítě doprovází, se seznámí s dostupnými zdravotními údaji a zajistí pro něj osobní potřeby pro hospitalizaci. Sociální pracovnice informuje rodiče, příp. OSPOD o umístění dítěte v nemocnici. g) Postup při onemocnění dětí V případě zjištěné změny zdravotního stavu, příslušný pracovník stav dítěte vyhodnotí a učiní potřebná opatření, včetně záznamu do formuláře O zdravotním stavu. Pracovníci podílející se na péči tyto záznamy sledují, nadále zdravotní stav vyhodnocují a v případě potřeby mění opatření spolu se záznamem o změně tak, aby mohla být dalšími zajištěna kvalitní návaznost v péči. Léky jsou dětem podávány na základě pokynů lékaře a jejich podávání musí být určeno písemně. Minimální zásoba léků je uzamčena na ošetřovně. Pro okamžitou potřebu jsou léky dávkovány do lékovek a umístěny na služebně. Děti nemají k lékům volný přístup a vychovatelé dbají, aby byly řádně zajištěny před zneužitím. 17 POSTUP PŘI INTOXIKACI, SEBEPOŠKOZENÍ A AGRESIVITĚ DÍTĚTE a) Intoxikace dítěte Při podezření intoxikace dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami je dítě povinno podrobit se na výzvu ředitele příslušným vyšetřením. O situaci je proveden zápis. Další postup je projednán ředitelem zařízení s pedagogickými pracovníky příslušné rodinné skupiny, sociálním pracovníkem. b) Sebepoškození Při sebepoškození dítěte, či jeho sebevražedném pokusu, je neprodleně kontaktována lékařská pomoc, popřípadě policie ČR, následně ředitel zařízení. O mimořádné události je službu konajícím zaměstnancem vyhotoven písemný záznam Ředitel zařízení v součinnosti s příslušnými pedagogickými pracovníky kontaktuje a spolupracuje s odbornými pracovníky (ošetřující lékař, psycholog, psychiatr apod.). c) Agresivita dítěte Při agresivitě dítěte, která ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastních je neprodleně kontaktována lékařská pomoc popřípadě Policie ČR. V co nejkratším možném termínu je o situaci informován ředitel zařízení. O mimořádné události je službu konajícím zaměstnancem vyhotoven písemný záznam. Ředitel zařízení, v součinnosti s příslušnými pedagogickými pracovníky zařízení, kontaktuje a spolupracuje s odbornými pracovníky (ošetřující lékař, psycholog, psychiatr apod.). 16

17 18 ZLETILÉ NEZAOPATŘENÉ OSOBY V DD a) Informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení podle 2 odst. 6 je pověřena sociální pracovnice. b) Zletilé nezaopatřené osoby jsou povinny dodržovat dohodu o pobytu v dětském domově a dodržovat vnitřní řád zařízení. c) Při opuštění dětského domova jsou zletilé nezaopatřené osoby povinny písemně nahlásit do formuláře propouštěcích protokolů na jakém místě a na jak dlouho se budou zdržovat mimo dětský domov (adresa, telefonní spojení). d) V případě že zletilá nezaopatřená osoba si prodlouží pobyt mimo zařízení, je povinna telefonicky informovat zařízení s dostatečným předstihem. e) Na základě porušení dohody a vnitřního řádu zařízení, může ředitel dětského domova ukončit dohodu o pobytu zletilé nezaopatřené osoby. 19 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ a) Prohlídky zařízení Prohlídky zařízení se mohou uskutečnit pouze se souhlasem ředitele dětského domova vyjma kontrolních orgánů s právem vstupovat do zařízení. b) Informace o zařízení Informace o zařízení poskytuje ředitel, zástupce ředitele, sociální pracovnice nebo jiná pověřená osoba. Všeobecné informace o zařízení jsou dostupné a zveřejněné ve výroční zprávě organizace. c) Nahlížení do osobních spisů Do osobních spisů dětí smí nahlížet ředitel, zástupce ředitele, sociální pracovnice, pedagogičtí pracovníci zařízení, pracovníci příslušného orgánu péče o dítě, kontrolní orgány, státní zástupci a orgány policie. Osobní spisy jsou uzamčeny a zabezpečeny proti případnému zneužití v kanceláři sociální pracovnice. d) Vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení Převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí, jsou pověřeni pedagogičtí pracovníci. Seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi jsou povinni pedagogičtí pracovníci. Informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný OSPOD o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte, je pověřena sociální pracovnice. V době noční služby je povinností službu konajícího vychovatele ihned o všech důležitých skutečnostech souvisejících s provozem DD informovat ředitele zařízení nebo jeho zástupce. 17

18 Tento vnitřní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou dne Tento vnitřní řád byl schválen školskou radou dne Platnost od V Ledcích dne Mgr. Roman Pejša ředitel 18

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace 1 Vnitřní řád vydává ředitel zařízení. 2 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ 1. a ) NÁZEV ZAŘÍZENÍ, ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO - Dětský domov Vranov,

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice příspěvková organizace Jihomoravského kraje se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice Vypracovala: Schválila: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY s 417/2015-Čer

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 67 V N I T Ř N Í Ř Á D

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 67 V N I T Ř N Í Ř Á D DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 67 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 318/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013 Mgr. Ivana Málková,

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova Úsměv a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové organizace upravuje organizační strukturu, řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán na pedagogické radě dne 28.8. 2015 pod číslem jednacím 117/2015 se schválenou platností od 1. 9. 2015. Školní řád základní

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny je vydán na základě ustanovení 30 zákona

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina 1 Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň, okres Beroun Školní řád - družina Č.j.: Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Vnitřní řád ŠD Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 21.8.2015 Pedagogická rada projednala: 21.8.2015 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost od 1.9.2015

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43 Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 309 311, mobil 737 034 280 e-mail: skola@zslinecka.cz, web www.zslinecka.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala a schválila

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VRCHLABÍ, ŽIŽKOVA 497 Tel.:499 421 516 IČO: 60153423 PSČ: 543 01 Tel./fax: 499 421 228 ČNB HK č. ú.: 1434601/0710 Č.j.:DDaŠJ 365/2015 Vrchlabí 9. 10. 2015 VNITŘNÍ ŘÁD Dětského

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

1 Působnost a zásady směrnice

1 Působnost a zásady směrnice se sídlem Bystročice 65 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Č.j.: Spisový znak Skartační znak 51.15 A.1. A5 Vypracovala: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 35/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Vnitřní řád SVP. Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 NÁZEV.

Vnitřní řád SVP. Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 NÁZEV. NÁZEV TYP Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 Vnitřní řád SVP Vnitřní dokument ČÍSLO JEDNACÍ VYDAL ZPRACOVAL VD-1/2015 Mgr. Petr Urban Mgr.

Více

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v tísni --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední škola designu a módy, Prostějov Vápenice 1, 796 01 Prostějov E-mail: info@ssdam.cz www: www.ssdam.cz Telefon/fax: 582 346 711, 582 346 722 IČO: 47922061 Ředitelka: PhDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, 280 02 tel.: 321 722 429, e-mail: zsmsovcary@seznam.cz IČO: 70 99 32 11

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, 280 02 tel.: 321 722 429, e-mail: zsmsovcary@seznam.cz IČO: 70 99 32 11 Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, 280 02 tel.: 321 722 429, e-mail: zsmsovcary@seznam.cz IČO: 70 99 32 11 Školní řád základní školy Školní řád je vydáván na základě

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 105 2007 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova. Neobsahuje absolutně všechna ustanovení o činnosti zařízení.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Příšovice, okres Liberec příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 84/14 Účinnost: od 1. 5. 2014 Spisový znak: 2 1 Skartační znak: S 5 Školní řád mateřské školy je vydáván v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 0. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Vnitřní řád školní družiny čl. 1 Obecná ustanovení školní družiny 1. Školní družina je školské zařízení

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Příloha č. 19 VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU 1 Vnitřní směrnice č. 19 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní řád internátu Č.j.: OUKR/1142/2014 Spis. sk.: 18.1. S5 V Křenovicích dne 1. září 2014 Působnost Pedagogičtí

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více