NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD"

Transkript

1 NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v tísni PROVOZOVATEL: Charita sv. Anežky Otrokovice Na Uličce Otrokovice Tel./fax.: /031 IČO: zastoupená: Ing. Petrem Kubalou VEDOUCÍ: Mgr. Veronika Halasová, DiS. Tel./fax: ; ADRESA: Nový domov Otrokovice Hlavní Otrokovice Tel./fax: Úvodní ustanovení Každý uživatel Nového domova Otrokovice (dále jen NDO), je povinen dodržovat ustanovení tohoto Domovního řádu (dále jen DŘ) a řídit se pokyny vedoucí NDO, popřípadě sociální asistentky ve službě. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a doplňky tohoto DŘ. Všechny výjimky z DŘ uděluje vedoucí NDO. Žadatel o služby NDO je povinen prokázat svoji totožnost a předložit před podpisem smlouvy potvrzení o lékařské prohlídce sebe i dítěte (potvrzení o bezinfekčnosti). Žadatel o služby poskytované NDO vyplňuje Žádost o poskytnutí sociální služby v NDO a na základě posouzení této žádosti je přijímán. Smlouva o poskytnutí služby se s uživateli uzavírá pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hod. Pobyt v NDO je nutné ukončit v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hod., bez ohledu na platnost smlouvy. Charita sv. Anežky Otrokovice má v rámci činnosti NDO pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od Krajského úřadu Zlínského kraje na základě 49 odst. 2 zák. č. 539/1999 Sb. Z tohoto důvodu je DŘ koncipován tak, že zájem dítěte je nadřazen

2 zájmu uživatele. Proto je provoz NDO podřízen především zájmům a potřebám dětí. K osobním zájmům uživatelů se přihlíží tehdy, nejsou-li v rozporu s potřebami dětí. 2. Poslání NDO a formy pobytu Posláním Nového domova je poskytnout ubytování a podporu rodičům s nezletilými dětmi, nezaopatřenými dětmi a ženám z Otrokovic a z nejbližšího okolí, ale i z jiných obcí ČR, a to na přechodnou dobu. Cílem je pomoci klientům překlenout jejich životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a podpořit je v soběstačnosti a aktivitě tak, aby dokázali sami řešit své problémy a vrátit se k plnohodnotnému životu. Ubytování je poskytováno na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na ½ roku. Uživatel/ka si sám/sama hlídá platnost smlouvy a písemně žádá o její prodloužení, nejméně 14 dní před vypršením její platnosti. Uživatelům nevzniká z důvodu přijetí do NDO nárok na náhradní byt ani náhradní ubytování. 3. Návštěvy Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně v době od 9 do 11 hod. a od 15 do 18:30 hod. Nejbližší příbuzní uživatelů (otec, matka, sourozenci) je mohou navštěvovat v jejich bytech, ostatní osoby se mohou zdržovat jen v návštěvní místnosti. Každý návštěvník je povinen sociální asistentce předložit občanský průkaz nebo služební průkaz k prokázání své totožnosti. Otec (matka) může navštěvovat uživatelku (uživatele) a dítě v jejich bytě za předpokladu udělení jejího/jeho souhlasu. Blízcí příbuzní dítěte mohou navštěvovat uživatele v jeho bytě za předpokladu udělení jeho souhlasu. Není dovoleno, aby uživatelé poskytovali ve svém bytě komukoliv přenocování. Výjimkou jsou děti, které nemá uživatel ve své péči (děti v péči druhého rodiče nebo v ústavní péči). Tyto děti mohou v NDO přenocovat za úhradu po schválení vedoucí. Všichni návštěvníci uživatelů jsou povinni dodržovat v domově klid a pořádek. Za případné škody odpovídá uživatel nebo osoba, která škodu způsobila. V případě, že návštěvník nedodrží uvedené zásady, má vedoucí NDO nebo službu konající sociální asistentka právo i povinnost jej z prostor NDO vykázat (v případě potřeby i za účasti policie). Z návštěvy jsou předem vyloučeny osoby evidentně pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy), znečištěné, hrubě se chovající a agresivní. Do všech prostor NDO mají přístup pouze uživatelé a zaměstnanci NDO. Osoby, které jsou pověřeny v domově kontrolou, dozorem, dohledem nad péčí o děti nebo jiným úředním výkonem (policie, pracovníci Odboru sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), soudem pověřená osoba), mají právo vstupovat do všech prostor NDO, prokáží-li se služebním průkazem v doprovodu vedoucí NDO či sociální asistentky. 4. Denní a noční klid Denní a noční klid je uzpůsoben zájmu dětí NDO a je stanoven na dobu od 12 do 15 hod. a od 20 do 7 hod. V této době jsou uživatelé, zaměstnanci i návštěvníci NDO povinni dodržovat klid, nutné práce vykonávat v potřebné tichosti a zvláště na společných chodbách

3 respektovat potřebu klidu pro děti. Tomuto požadavku je nutno podřídit zvláště hlasitost poslechu rozhlasu a televize. Uživatelé NDO a ve výjimečných případech i jejich děti starší 15 let se mohou zdržovat ve společenské místnosti do 22 hod. s tím, že jsou povinni respektovat noční klid. 5. Přijímání uživatelů do domova Uživatele přijímá vedoucí NDO a to na základě vyplnění Žádosti o poskytnutí sociální služby v Novém domově Otrokovice. Uživatel se povinen složit zálohu k úhradě případné škody (úhrada garance) ve výši min ,- Kč jednorázově nebo v měsíčních splátkách, která mu bude při jeho odchodu ze zařízení vrácena. Částka požadované garance je stanovena i ve smlouvě. Při odchodu z NDO bude provedeno vyúčtování garance. Uživatelé jsou povinni zaplatit výši měsíčního nájemného v den nástupu, nejpozději však do termínu stanoveného ve smlouvě, aby jim nevznikly dluhy. Pokud tak neučiní, hrozí jim vypovězení smlouvy. Při nástupu (nebo před sjednaným dnem nástupu) sepisuje vedoucí (nebo její zástupce) s uživateli Smlouvu o poskytnutí sociální služby, jejíž součástí je i stanovení výše měsíční úhrady, kterou jsou uživatelé povinni hradit nejpozději do 30. dne každého měsíce. Za účelem sepsání smlouvy se uživatel/ka prokáže občanským průkazem. Po splnění těchto náležitostí přidělí vedoucí nebo sociální asistentka uživatelům pokoj, předá jim klíče od pokoje a dle seznamu inventář pokoje. Uživatel/ka potvrdí správnost seznamu a předaného inventáře svým podpisem. Uživatel/ka je poučen/a o bezpečnosti a ochraně zdraví při provozu NDO, požární ochraně. Uživatel/ka je povinen/povinna dodržovat všechny obecně platné předpisy o ochraně života, majetku, požární a bezpečnostní předpisy. 6. Ukončení pobytu v NDO a ukončení platnosti Smlouvy ze strany poskytovatele Uživatelé jsou povinni písemně oznámit den vystěhování z NDO předem vedoucí zařízení nebo službu konající sociální asistentce. Při vystěhování odevzdá uživatel/ka řádně uklizený pokoj (dle pokynů vyvěšených v každé bytové jednotce), veškerý zapůjčený inventář, klíče, uhradí předepsané nájemné či případné pohledávky, pokud jejich výše přesahuje vloženou zálohu. Pokud výše pohledávek zálohu nepřesahuje, po provedeném vyúčtování se zbytek částky v hotovosti vrátí uživateli. Uživatelé jsou povinni vyklidit a řádně předat bytovou jednotku do 15 hodin, do své věci vystěhovat ze zařízení. V případě chybějícího inventáře uživatelka inventář doplní či uhradí. Nepředá-li řádně uklizenou bytovou jednotku, je povinna uhradit skutečné náklady s tímto spojené (vymalování pokoje, praní lůžkovin, záclon, umytí oken aj.) Opustí-li uživatelka bez vědomí vedoucí svévolně NDO, aniž by požádala o ukončení Smlouvy, nese i nadále zodpovědnost za bytovou jednotku, za její úklid i za finanční pohledávky. Náklady spojené s úklidem bytu, s jeho uvedením do původního stavu i ostatní pohledávky budou vedoucí NDO vyúčtovány uživatelům z jejich garance, v případě nedobytnosti budou vymáhány i soudní cestou. Uživatelům může být ukončen pobyt v zařízení ze strany vedoucí NDO v případě opakovaného hrubého porušování DŘ. (Druhy porušení pravidel a jejich závažnost jsou uvedeny v Systému sankcí.) Podmínky tohoto ukončení jsou stanoveny ve

4 Smlouvě (oddíl VII, bod 6). Zajištění uživatelů řeší v tomto případě příslušný OSPOD, a to na základě předchozího informování OSPOD ze strany vedoucí NDO. Hrubé porušení zaznamenává vedoucí písemným napomenutím uživatelů nebo jejich nezletilých mladistvých dětí či zletilých nezaopatřených dětí do jejich osobních složek. V případě, že uživatelé jim svěřenou bytovou jednotku neobývají 3 dní a o důvodech absence v předstihu neinformují vedoucí NDO popř. službu konající asistentku, bude jim po těchto 3 dnech ukončena smlouva a jejich osobní věci vystěhovány. Je-li uživateli ukončena smlouva v důsledku zanedbání povinné péče o dítě a provede-li OSPOD MěÚ opatření k náhradní péči o dítě (odebrání dítěte), zajistí vedoucí NDO ve spolupráci s tímto odborem, aby před odchodem uživatele z NDO bylo opatření provedeno. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů vedoucí NDO a neztěžovat provedení tohoto opatření. Ukončení smluv uživatelů oznamuje vedoucí ve všech případech Sociálnímu odboru MěÚ Otrokovice. 7. Bydlení uživatelů v NDO Uživatel obývá v NDO bytovou jednotku (pokoj), vybavenou základním bytovým vybavením a zároveň je mu dáno k dispozici společné vybavení NDO a to: společenská místnost, prádelna, zahrada a kolárna a kočárkárna. Vybavení a zařízení, které bylo uživateli předáno k užívání je majetkem NDO. Uživatel je povinen dbát, aby nedošlo k poškození majetku z nedbalosti a je povinna dodržovat zásadu nejvyšší hospodárnosti (spotřeba vody, el. energie). Uživatelé jsou povinni dodržovat všechny předpisy o ochraně zdraví, života i majetku. U elektrických spotřebičů, které jsou součástí vybavení pokojů, vede záruční listy a příslušné doklady o prováděných revizích vedoucí NDO. U vlastních elektrických spotřebičů, je uživatel povinen revizi zajistit sám. Bez této revize nesmí elektrické spotřebiče používat. Uživatel má možnost půjčování věcí ze skladu NDO, které jsou k dispozici mimo standardní vybavení pokoje, a to na základě sdělení požadavku službu konající sociální asistentce (vysavač, žehlička, zahradní a jiné pracovní nářadí a další) Uživateli je umožněno přijímat korespondenci na adrese NDO. Po ukončení pobytu uživatele v NDO, je na jeho žádost, ukládána jeho korespondence v NDO po dobu 1 měsíce po ukončení pobytu. V ostatních případech a v případě nevyzvednutí poštovních zásilek, je vše zasláno zpět poště. NDO neinformuje bývalé uživatele o příjmu korespondence. 8. Hygiena Základním předpokladem nezávadného provozu NDO je dodržování zásad hygieny ve všech prostorách NDO dle platných hygienicko-epidemiologických předpisů. Úklid a celkovou hygienu přidělené bytové jednotky zajišťuje sám uživatel/ka. Pravidelný úklid společně užívaných prostor a zařízení provádějí všichni uživatelé dle týdenního rozpisu vyvěšeného na nástěnce. Po užití společenských prostor zařízení (společenská místnost, herna) je uživatel/ka povinen/a okamžitě provést jejich běžný úklid. Poslední sobotu v měsíci se provádí tzv. sanitární den a nejméně jednou za tři měsíce se provádí všeobecný úklid, včetně mytí oken, dveří, svítidel apod. dle pokynů vedoucí NDO (dle Provozního řádu).

5 Všichni uživatelé společenské místnosti i ostatních prostor NDO jsou povinni udržovat naprostý pořádek, v případě znečištění prostoru nebo věcí, jsou povinni uvést vše do pořádku, případně nahradit škodu. Z hygienických a bezpečnostních důvodů je v celém objektu NDO zákaz přechovávání jakýchkoliv zvířat. 10. Péče rodičů o děti První povinností uživatele a podmínkou pobytu v NDO je řádná a všestranná péče o dítě. Uživatel je povinen dítěti zajišťovat všechny biologické potřeby (jako je průběžná hygiena dítěte, stravování dítěte podle racionální výživy, jeho ošacení apod.). Zároveň je uživatel povinen dbát na hygienu svého bytu i hygienu svou vlastní. Uživatel má také usilovat o vytvoření klidného a láskyplného prostředí pro své dítě (děti). Všemi prostředky, hlavně hrou má napomáhat k rozvoji všech oblastí psychiky dítěte. Péče o rozvoj citového života dítěte má zásadní vliv na vytvoření pevné citové vazby mezi rodičem a dítětem. Čas, který tráví rodič spolu s dítětem je povinen využít k přiměřenému pobytu dítěte venku. V době, kdy je rodič v zaměstnání, svěřuje své dítě do péče MŠ a školní družiny. V případě školní mládeže a zaměstnání uživatele je možné, aby krátkou dobu dítě po návratu ze školy nebo školní družiny vyčkalo příchodu rodiče v NDO na základě písemného prohlášení rodiče, které jasně vymezuje všechny podmínky. Rodič je vždy v plné míře zodpovědný za své děti v NDO i mimo něj. Tuto odpovědnost nelze přenášet na zaměstnance NDO. V případě, že rodič ponechá, bez udání důvodu dítě do 12 let věku samotné v NDO déle, než půl dne (4 hodiny), kontaktuje službukonající asistentka nebo vedoucí OSPOD popř. Policii ČR. Pokud se jedná o dítě starší 12 let, situace se řeší stejně, pouze po delším časovém úseku tj h. V případě návratu uživatele se situace řeší individuálně, podle závažnosti situace a délky časového úseku a to, budˇ ústní domluvou nebo písemným napomenutím a v krajním případě ukončením pobytu. Z důvodu bezpečnosti se nesmí děti předškolního věku bez dozoru zdržovat ve společných prostorách domova. Rodič je povinen pečovat o zdraví dítěte. Pro celkovou a zdravotní péči rodič využívá příslušné zdravotní středisko. Uživatelé mohou v zájmu péče o dítě využít všechny možnosti poučení, které jim zabezpečuje NDO, např. prostřednictvím besed s lékaři, návštěvy zdravotnických pracovníků apod. V případě onemocnění uživatele či jeho dítěte jsou po dobu nezbytně nutnou povinni dodržovat omezený styk s ostatními uživateli a dětmi v NDO. V případě, že se v rodině u kohokoli objeví vši, udělí vedoucí NDO zákaz využívání společných prostor (herna a společenská místnost) a to po dobu nejméně jednoho týdne od objevení vší. V případě dlouhodobého onemocnění uživatele nebo jeho hospitalizace, pokud nemá možnost hlídání zletilou osobou, kterou si sám na začátku svého pobytu v NDO písemně stanoví v Prohlášení rodiče, zajišťuje NDO pomoc uživateli v péči o dítě. Zejména tím, že je dítě na nezbytně nutnou dobu umisťováno po domluvě se sociální pracovnicí OSPOD MěÚ v zařízeních, které mají pro tyto účely k dispozici (např. DC Burešov) Při krátkodobém onemocnění uživatele nebo dlouhodobém onemocnění dítěte, které znemožňuje předávání do péče jiných osob nebo i v jiných závažných případech pomáhá NDO podle svých možností zajistit péči o dítě ve spolupráci s OSPOD MěÚ. V zájmu zdraví dítěte je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek v bytech uživatelů a v celém objektu NDO. V případě

6 alkoholických nápojů je povolena jejich konzumace pouze ve výjimečných případech, například v době narozenin a svátků uživatelů, významných výročí atd., a to pouze v omezené míře (aby stav uživatele nenarušil řádnou péči o dítě). Jiná než výjimečná konzumace alkoholu u uživatele může být důvodem k ukončení smlouvy. Má-li pracovník podezření, že je uživatel pod vlivem alkoholu, může vyzvat uživatele k provedení dechové zkoušky. Uživatel je povinen se dechové zkoušce podrobit. Při odmítnutí dechové zkoušky uživatelem se má za to, že uživatel alkohol požil. V době nočního klidu (tj. od 20 do 7 hod.) jsou v zájmu dětí nevhodné vzájemné návštěvy uživatelů na pokojích. V této době uživatel sám (ani s dítětem) neodchází z NDO. Výjimku stanovuje vedoucí NDO. Vedoucí NDO nebo sociální asistentka mají právo kdykoliv se přesvědčit, jak uživatel o dítě pečuje. Uživatel je v této péči povinen řídit se pokyny a příkazy vedoucí NDO nebo jiných zodpovědných pracovníků. Uživatel má právo obracet se na vedoucí NDO a sociální asistentky se žádostí o radu nebo pomoc při řešení jakýchkoli otázek v péči o dítě. Vedoucí NDO a sociální asistentky konají pravidelné kontroly dodržování DŘ. Za tímto účelem mají právo vstupu do bytové jednotky za přítomnosti uživatele. V nepřítomnosti uživatele mají pracovníci NDO právo vstupu do jeho bytové jednotky pouze v případě mimořádné události jako je požár, zatopení nebo jiná havárie. Výjimečně mohou pracovníci NDO vstoupit do bytové jednotky v nepřítomnosti uživatele z důvodu umožnění vykonání naplánovaných oprav či odstranění závad, jestliže s tím uživatel předem souhlasí nebo v případě náhlé havárie v tomto případě i bez souhlasu uživatele. 11. Odchody a příchody uživatelů a mladistvých z/do NDO Rodič nesmí ponechat dítě do 10 let bez dozoru, zejména pokud odchází z NDO. V takovém případě musí svěřit dítě do péče jiné zletilé osobě (např. příbuzné) nebo jiného zletilého uživatele, který po tuto dobu přebírá za dítě odpovědnost. Oba uživatelé musí o této skutečnosti uvědomit pracovníka NDO. V případě nepřítomnosti delší než jeden den je rodič povinen brát si dítě s sebou nebo zajistit nejbližší rodinou (matka, otec, sourozenci) v krajním případě mohou příbuzní pohlídat děti v bytě uživatele. V případě krátkodobé nepřítomnosti (např. vyšetření u lékaře) zajistí rodič hlídání dítěte druhým uživatelem v NDO nebo jinou zletilou osobou. Rodič se musí vrátit s dětmi do 15 let do NDO nejpozději do 19:00 hod. (v době letních prázdnin do 20:00 hod). Není vhodné, aby rodič odcházel mimo NDO a ponechával děti do 10 let bez dozoru v pokoji. Ve 22:00 se zamyká hlavní vchod. Uživatelka, která byla přijata bez dětí, se musí vrátit do NDO do 22:00 hodin. Po 19. hodině může rodič opustit NDO maximálně 1x měsíčně a maximálně dva uživatelé NDO zároveň s návratem nejpozději do 24:00 hodin, a to za předpokladu předchozího schválení vedoucí NDO a zajištění hlídání dětí nejbližšími příbuznými (možno v bytě uživatele) nebo jiným zletilým uživatelem NDO. O hlídání se předem provede písemný zápis, který podepíší oba uživatelé. Jestliže rodič svěří dítě do péče jiné osobě, nese i nadále (spolu s touto osobou) plnou zákonnou zodpovědnost za bezpečnost dítěte. Mladiství nad 15 let mají povinnost vrátit se do NDO nejpozději do 20:00 (v době letních prázdnin do 21:00). V době školních prázdnin a průběhu školního roku o pátcích a sobotách lze po domluvě a schválení vedoucí NDO návrat do 22:00 hodin.

7 Vedoucí není povinna schválit návrat do NDO po 20. hodině (21. hodině) mladistvému v případě závažných výchovných problémů nebo jiných závažných okolností týkajících se mladistvého. Po dobu pobytu dítěte (mladistvého) mimo NDO nenese zařízení a jeho pracovníci žádnou zodpovědnost za dítě (mladistvého). Tuto zodpovědnost má pouze a jedině rodič. Má-li uživatel v úmyslu odejít s dětmi na dobu 24 hodin a déle z NDO a konzultuje to s vedoucí NDO nebo sociální pracovnicí. Delší absence uživatele je písemně zaevidována zápisem v osobním listě uživatele buď vedoucí, nebo službukonající sociální asistentkou. V zájmu dobré péče o dítě nesmí rodič odcházet s dítětem na delší dobu mimo NDO tak, aby NDO ztratilo přehled o úrovni péče o dítě. Návštěvy uživatelů a dětí u nejbližších příbuzných jsou žádoucí a pracovníci NDO je podporují, protože přispívají k dobrému psychickému vývoji dítěte. Podmínkou je však kvalitní sociální prostředí v těchto rodinách (může ověřit příslušný OSPOD). Rodič může odejít na noc s dětmi ke svým známým, kteří nejsou rodinnými příslušníky, jen za podmínky vhodného sociálního prostředí včetně přiměřené velikosti bytu (může ověřit příslušný OSPOD), po předchozí konzultaci s vedoucí NDO nebo sociální pracovnicí. V každém případě má NDO ve spolupráci s příslušným OSPOD právo přesvědčit se, zda je prostředí, kde bude rodič na přechodnou dobu pobývat, skutečně vhodné pro jeho děti. Nedodržení předchozích ustanovení včetně návratu ve stanoveném čase, který nedodrží uživatel/ka nebo mladistvý, je hrubým porušením DŘ a může být důvodem k ukončení pobytu v NDO! 12. Řešení ekonomických a sociálních problémů uživatelů Uživatelé jsou povinni sami a iniciativně řešit své ekonomické a sociální problémy. Vedoucí NDO a sociální asistentky jsou povinny poskytnout uživatelům základní informace o způsobu řešení těchto otázek tam, kde uživatelé z různých důvodů nestačí sami na jejich řešení. Dále na žádost uživatelů poskytnout pomoc v rámci možností, které jsou dány platnými právními předpisy a obecně platnými postupy. Uživatelé jsou povinni postarat se o to, aby zajišťovali výživu svou i výživu dítěte (dětí) z vlastního příjmu. Je žádoucí, aby po ukončení zákonné rodičovské dovolené nastoupili do zaměstnání a s předstihem vyřídili všechny k tomu potřebné formality (umístění dítěte do školky, jednání se zaměstnavatelem, atd.). Je žádoucí, aby celou dobu v NDO (zvláště pak na mateřské dovolené) uživatelé využili k rozšíření svých vědomostí a znalostí v péči o dítě, ve vedení domácnosti, v ručních pracích i ke zvyšování své kvalifikace. Za tímto účelem se uživatelé mohou účastnit tzv. výchovně vzdělávacích programů společného pečení a vaření uživatelů, společných besed s odborníky aj. Uživatelé ve vlastním zájmu samostatně řeší i své sociální problémy (soudní řízení o určení výživného apod.). Za pomoci sociální pracovnice NDO nebo sociálního pracovníka příslušného OSPOD. Uživatelé aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci a zajišťuje si podmínky pro budoucí samostatný život s dítětem po odchodu z NDO (podání žádosti o byt, hledání podnájmu, umístění dítěte do MŠ apod.). V opačném případě je zvažována potřebnost využívat služby NDO. Uživatelé mohou za úhradu využívat tyto fakultativní služby:

8 - Praní v automatické pračce 20,- Kč /cyklus - Užívání televizoru a set-top boxu na pokoji.. 70,- Kč/měsíc - Užívání notebooku na pokoji.. 70,- Kč/měsíc. Uživatel/ka je povinen/povinna zaplatit úhradu za fakultativní služby před jejím využitím v případě praní v automatické pračce nebo vždy k prvnímu dni v měsíci, bude-li užívat televizor popř. notebook na pokoji. Od poplatku je osvobozeno praní prádla, které je v majetku NDO nebo města Otrokovice (povlečení, lůžkoviny, prostěradla, přehozy, ochranná prostěradla, ručníky, utěrky, záclony) a to jedenkrát měsíčně a při ukončení pobytu v NDO. Dále také využívání televizoru ve společenské místnosti. Uživatel ve finanční tísni může požádat o krizové potraviny ve výši cca 300,-/měsíc, které vydá na požádání vedoucí nebo sociální asistentka. Vydání potravin předchází sociální šetření v bytové jednotce uživatele. Uživatelé jsou povinni tyto zapůjčené potraviny opět vrátit ve stejné hodnotě a kvalitě a to následující měsíc po zapůjčení. Při opakovaném poskytnutí krizových potravin se uživateli doporučí plánované hospodaření. V případě, že uživatel potraviny nevrátí, další měsíc mu nebudou poskytnuty a stanoví se mu splátkový kalendář. 13. Vzájemné vztahy mezi uživateli v domově Uživatelé v NDO se podle svých sil musí snažit o vytvoření harmonického prostředí v NDO a usilovat o dobré vzájemné vztahy v souladu se zásadami soužití ve společnosti. Je vítáno, aby si uživatelé vzájemně pomáhali v různých oblastech života. Rodič nemá právo přenášet na jinou uživatelku/uživatele v NDO péči o své dítě (pouze ve výjimečných případech, kdy se o krátkodobém hlídání děti s jinou uživatelkou provede písemný zápis). Narušování pravidel společného soužití v NDO je považováno za hrubé porušení DŘ. Patří sem: vyvolávání konfliktů, hádek, šíření pomluv, slovní agresivita vůči jiným uživatelům či personálu, opilství, či jinými návykovými látkami vyvolávaný stav podobný opilství, prokázané okrádání jiných uživatelů či personálu, apod. Vzájemné spory mezi uživateli řeší v první řadě uživatelé mezi sebou. Jen v závažnějších případech, pokud uživatelé nejsou schopni se mezi sebou domluvit, řeší tyto spory vedoucí NDO nebo sociální asistentka za účasti všech účastníků sporu, svědků, nebo jiných zodpovědných osob. Trestné činy řeší Policie ČR. Vedoucí NDO a zástupkyně vedoucí konají pravidelně 1x měsíčně schůzky, sociální asistentky konají schůzky každé pondělí, těchto schůzek jsou všichni uživatelé povinni se účastnit. Na těchto schůzkách jsou za účasti uživatelů řešeny všechny důležité otázky života NDO a uživatelé je mohou využít k získání nových poznatků nebo informací ve věcech péče o děti, nebo i z jiných oblastí. Je žádoucí, aby zde uživatelé podávali své náměty, připomínky či kritiku týkající se poskytované služby a života v NDO. Tyto schůzky jsou chápány jako jedna z možností vedoucí ke zkvalitňování poskytované služby. 14. Ostatní ustanovení Uživatelé s dětmi se nesmí bezdůvodně zdržovat dlouhou dobu mimo NDO (dlouhodobé návštěvy známých, příbuzných, neohlášený odchod z NDO apod.). Ubytování v NDO jim bylo přiděleno pro výchovu svých dětí v krizové bytové situaci. V takovém případě bude uživateli doporučeno ukončení smlouvy, neboť bytová

9 jednotka není dostatečně využitá a může být nabídnuta jinému zájemci, který se nachází v akutní tísni a naléhavě potřebuje ubytování. Tento DŘ nabývá účinnosti dne Mgr. Veronika Halasová, DiS. vedoucí NDO Ing. Peter Kubala ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY kterou podle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřely tyto smluvní strany

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY kterou podle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřely tyto smluvní strany Charita sv. Anežky Otrokovice NOVÝ DOMOV OTROKOVICE Hlavní 1229 765 02 Otrokovice Tel.: 577 932 388, 739 113 245 www.otrokovice.caritas.cz e-mail: ndo@otrokovice.charita.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v tísni --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko byl zpracován v souladu s 30 odst.3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve kterém

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům)

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) VNITŘNÍ PRAVIDLA (stanovená poskytovatelem pro poskytování sociální služby azylový dům v Domě Žofie) Poskytovatel: Pečovatelská služba

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Domácí řád Harmonie, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Úvod Harmonie, p. o., poskytuje uživatelům registrovanou pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. kterou podle ustanovení 57 a 91, případně dalších ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřely

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA

PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA V platnosti a účinnosti od 2. 4. 2015 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY 1.1 Tento Provozní řád upravuje a vymezuje práva a povinnosti Provozovatele Coworkingového a mateřského

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 OBSAH ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Čl.1Předmět a rozsah úpravy... 2 ČÁST DRUHÁ POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB... 2 Čl.2 Místo a poskytované služby...

Více

Ubytovací řád Apartmány DAJANE

Ubytovací řád Apartmány DAJANE Ubytovací řád Apartmány DAJANE Provozovatel : Anna Ada Bulín Provozna : Na Vinici 602/20 Telefon : +420 773 507 563 Email : penzion@dajane.cz jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle 754 a násl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Majitelem, Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Čeho se držet aneb Vaše povinnosti Dodržujte všechna níže uvedená pravidla. Jejich opakované porušování může vést ke konci vašeho pobytu v zařízení Domu na půl cesty

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Vnitřní řád školní družiny čl. 1 Obecná ustanovení školní družiny 1. Školní družina je školské zařízení

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova Úsměv a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové organizace upravuje organizační strukturu, řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti.

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA Ředitelka Mateřské školy Vidnava, Zahradní 213, 79055 Vidnava v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odb. a jiném vzdělávání, vydává

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme svět kolem nás Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace 3 Školní vzdělávací

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43 Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 309 311, mobil 737 034 280 e-mail: skola@zslinecka.cz, web www.zslinecka.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala a schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. kterou podle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřely tyto smluvní strany

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. kterou podle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřely tyto smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. kterou podle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřely tyto smluvní strany Paní: S trvalým bydlištěm: na straně jedné jako uživatelka

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více

Obchodní podmínky. I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu, obsah smluvního vztahu

Obchodní podmínky. I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu, obsah smluvního vztahu Obchodní podmínky Obchodní podmínky pro detoxikační pobyty (dále jen "Podmínky") organizované společností TĚLO & DUŠE, s. r. o., se sídlem Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 27875067, zapsané

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, 67801 Blansko

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

PRAVIDLA POBYTU V PENSIONU PAMFERKA. Tato pravidla platí pro všechny hosty pensionu Pamferka!

PRAVIDLA POBYTU V PENSIONU PAMFERKA. Tato pravidla platí pro všechny hosty pensionu Pamferka! PRAVIDLA POBYTU V PENSIONU PAMFERKA Tato pravidla platí pro všechny hosty pensionu Pamferka! Ve všech prostorách pensionu Pamferka je zakázáno kouřit! ZAPLACENÍM ZÁLOHY NA POBYT SOUHLASÍTE S TĚMITO PRAVIDLY

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE pro školní rok 2015/2016 I. Přijímací řízení Přihlášku o přijetí k ubytování (přihlášku) do Domova mládeže (dále jen DM) podávají rodiče nebo zákonní zástupci nebo sami žáci

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD sportovně-rekreačních zařízení obce Teplice nad Bečvou

PROVOZNÍ ŘÁD sportovně-rekreačních zařízení obce Teplice nad Bečvou Strana 1 Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání konaném dne 15. 5. 2012 svým usnesením č. 124/2012 schvaluje tento provozní řád sportovně-rekreačních zařízení : Čl. 1 Předmět úpravy, společná ustanovení

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen "ubytovaný")

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen ubytovaný) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ (dále jen smlouva ) Student/ka: příjmení, jméno, titul Datum narození: Státní příslušnost: Číslo OP: cizinci uvedou číslo povolení k pobytu nebo pasu Trvalé bydliště IDStudenta/tky:

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, 73945 Fryčovice, IČ: 73025984,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 1.7.2013. Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 1.7.2013. Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby 7.2013 Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení. Část Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Azylový dům pro rodiny s dětmi

Popis realizace poskytování sociální služby. Azylový dům pro rodiny s dětmi Identifikátor: 4625034 Popis realizace poskytování sociální služby Azylový dům pro rodiny s dětmi Cílová skupina - okruh osob, kterým jsou poskytovány služby AD: Služba je poskytování osobám, které se

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

Základní škola Přerov, Želatovská 8

Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola Přerov, Želatovská 8 Želatovská 8, 750 02 Přerov tel: 581 202 970; fax: 581 202 970 www.zs-zelatovska.cz e-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku na služby

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ KONTEŠINEC

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ KONTEŠINEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ TĚŠÍN POD ZVONEK, Pod Zvonek 1835 Český Těšín Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 11 Účinnost: 01. 03. 2015 Evidenční číslo: 06. 01. 06 Revize: 4 VNITŘNÍ

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2015 O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel Luxor Poděbrady,

Více