Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon )s názvem Sanace havarijního stavu Zabezpečení a odstranění rizikových odpadů (látek a chemikálií) v areálu bývalé olejny v Lovosicích 2016 Strana 1 /22

2 Obsah 1.1. Vyhlášení zadávacího řízení Informace o Zadavateli Předmět veřejné zakázky Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu VZ dle CPV a předpokládaná hodnota veřejné zakázky Místo a doba plnění 6 MÍSTO PLNĚNÍ: MĚSTO LOVOSICE, AREÁL BÝVALÉ OLEJNY, POZEMKY PARC.Č.: 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390 VŠE K.Ú. LOVOSICE Požadavky na prokázání kvalifikace Splnění kvalifikace se rozumí: Prokázání kvalifikace Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 ZVZ 10 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ 11 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle 50 ZVZ Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ 11 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 12 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Dodatečné informace, prohlídka místa plnění, způsob komunikace Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Prohlídka místa plnění Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení Nabídka Nabídka a její zpracování Zadávací lhůta Požadavky na varianty nabídek Podmínky, lhůta a místo pro podání nabídky Podpis nabídky Otevírání obálek Kritéria a hodnocení nabídek Obchodní podmínky Způsob zpracování nabídkové ceny Platební podmínky 18 Strana 2 /22

3 Opce Všeobecné smluvní podmínky Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky Další podmínky a práva Zadavatele Jistota Přílohy 22 Strana 3 /22

4 ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace 1.1. Vyhlášení zadávacího řízení Jedná se o veřejnou zakázku na sluţby, která je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon ). Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu Zadavatele formou neomezeného a dálkového přístupu 24 hodin denně po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Adresa profilu Zadavatele: Zadávací dokumentace je souhrnem poţadavků Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých poţadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vţdy řídit nejen poţadavky obsaţenými v zadávací dokumentaci, ale téţ ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech Zadávací dokumentace vymezují závazné poţadavky Zadavatele. Zadávací dokumentace je pro Dodavatele ucházejícího se o veřejnou zakázku závazná. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Tyto poţadavky je kaţdý účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování poţadavků Zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci bude povaţováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení Uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky, označovány jako Uchazeč nebo Dodavatel, Město Lovosice oznamující zadání veřejné zakázky je označen jako Zadavatel Informace o Zadavateli Název: Sídlo: Zastoupený: Město Lovosice Školní 407/2, Lovosice Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou IČ:/DIČ: / Kontaktní osoba ve věcech technických: Telefon: Ing. Vojtěch Hamerník, VO ţivotní prostředí Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění je provedení sanačních prací v areálu bývalé olejny v Lovosicích. Veřejná zakázka je spolufinancována z Národního programu Ţivotního prostředí Státního fondu ţivotního prostředí ČR, Prioritní oblast: 3. Odpady, staré zátěţe, environmentální rizika, Podoblast podpory: 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěţí. Zadavatel při realizaci zadávacího řízení podléhá kontrole výše uvedeného poskytovatele dotace. Dodavatel při vlastním Strana 4 /22

5 plnění předmětu veřejné zakázky je povinen dodrţovat pravidla výše uvedeného dotačního programu a podléhá téţ kontrole výše uvedeného poskytovatele dotace Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění je provedení sanačních prací v areálu bývalé olejny v Lovosicích. Základním principem řešení havarijního stavu je řízené zabezpečení a odstranění rizikových odpadů (látek a chemikálií) a jejich předání osobě oprávněné k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Při řešení sanaci havarijního stavu budou provedeny následující činnosti: 1. Přípravné práce zajištění oplocení a uzavření lokality, zřízení pracoviště, zajištění manipulačních ploch uvnitř areálu, případně před areálem, zdravotnické a hygienické zajištění, zajištění BOZP; 2. Detailní ověření stavu doplnění inventarizace odpadů odpadních látek, identifikace poškozených obalů; 3. Sanační monitoring identifikace dosud nepřístupných odpadů, doplňkové analýzy; 4. Vlastní vymístění příprava vhodných obalů, třídění dle vlastností a způsobu odstranění, umístění do přepravních obalů, náhrad poškozených obalů, umístění do náhradních obalů, dodatečná identifikace nepřístupných odpadů, shromaţďování odpadů na určených místech před odvozem, odčerpání kapalných odpadů do transportní techniky nebo vhodných nádob; 5. Postupné odvozy odpadů na místa konečného odstranění předání oprávněným osobám v souladu s vymezením jednotlivých druhů odpadů a způsobů jejich odstranění doporučených v Příloze č. 10; 6. Souhrnné činnosti řízení a koordinace prací, zajištění přepravních tras, povolení, odborný dozor; 7. Závěrečné činnosti úklidové práce, vypracování závěrečné zprávy, závěrečný kontrolní den. Podrobné informace k předmětu plnění veřejné zakázky a specifické podmínky stanoví Soubor technických podkladů předmětu plnění, Příloha č. 10 a Smlouva o dílo, Příloha č. 8 této zadávací dokumentace Klasifikace předmětu VZ dle CPV a předpokládaná hodnota veřejné zakázky Název CPV Sluţby související s likvidací odpadů a odpady Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená Zadavatelem postupem dle 13 a 15 ZVZ činí: ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena následujícím způsobem: a) ,- Kč bez DPH cena za předmět plnění b) ,- Kč bez DPH předpokládaná hodnota opce dle 99 ZVZ, představující aktivity, které veřejný zadavatel můţe v případě potřeby uţít v rámci své další potřeby během poskytování plnění veřejné zakázky Strana 5 /22

6 Předpokládaná hodnota stanovená v předchozím odstavci, písmeno a) je maximální a nepřekročitelná. Nabídky Dodavatelů s nabídkovými cenami vyššími neţ je předpokládaná hodnota veřejné zakázky za předmět plnění veřejné zakázky, tedy bez opce, budou vyřazeny z posuzování a hodnocení nabídek, a dodavatel bude poté vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel stanovuje, ţe bude-li nabídková cena některého z dodavatelů činit částku rovnající se nebo niţší ,- Kč bez DPH, můţe být tato nabídková cena povaţována za mimořádně nízkou ve smyslu 77 ZVZ a hodnotící komise bude vůči takovému dodavateli postupovat v souladu s tímto ustanovením Místo a doba plnění Zahájení: předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení Ukončení: termín ukončení se poţaduje do 4 kalendářních měsíců ode dne podpisu Smlouvy o dílo s vybraným Dodavatelem po odpadnutí odkládací podmínky v této Smlouvě o dílo uvedené. Místo plnění: Město Lovosice, areál bývalé olejny, pozemky parc.č.: 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390 vše k.ú. Lovosice 1.5. Požadavky na prokázání kvalifikace Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Poţadavky uvedené níţe pouze zpřesňují poţadavky zveřejněné ve Výzvě k podání nabídky Splnění kvalifikace se rozumí: splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 ZVZ; splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 ZVZ ; předloţení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 ZVZ Prokázání kvalifikace Pravost a stáří dokladů Nestanoví-li zákon jinak, předkládá Dodavatel dle 57 odst. 1 ZVZ kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel požaduje před uzavřením Smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen tyto doklady předloţit. Nepředloţení poţadovaných kvalifikačních dokladů bude Zadavatelem hodnoceno jako neposkytnutí součinnosti dle 82 odst. 4 ZVZ se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro Dodavatele. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být dle 57 odst. 2 ZVZ v případě otevřeného řízení starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Strana 6 /22

7 Kvalifikaci nesplňuje Dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném Zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeni ( 60 odst. 1 ZVZ). Čestné prohlášení Dodavatele V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace poţaduje předloţení Čestného prohlášení Dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zákonem a Zadavatelem poţadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za Dodavatele v souladu s Obchodním rejstříkem Dodavatele. Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předloţena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Pro zamezení pochybnostem se uvádí, ţe podpis nemusí být úředně ověřen. Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane Dodavatel splňovat kvalifikaci, je Dodavatel povinen v souladu s 58 odst. 1 ZVZ nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit a současně předloţit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Zadavateli. Veřejný Zadavatel můţe na ţádost Dodavatele tuto lhůtu prodlouţit nebo můţe zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se dle 58 odst. 2 ZVZ vztahuje obdobně na Dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného Zadavatele podle 81 ZVZ moţné uzavřít smlouvu, a to aţ do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí Dodavatel, s nímţ veřejný Zadavatel uzavírá smlouvu, předloţit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Lhůta pro prokázání kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 ZVZ zahraniční Dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu poţadovaném tímto zákonem a veřejným Zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční Dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíţ splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném neţ českém jazyce Dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Strana 7 /22

8 Splnění části kvalifikace prostřednictvím Subdodavatele Pokud není Dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované Zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím Subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předloţit: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) ZVZ Subdodavatelem, smlouvu uzavřenou se Subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek Subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém Subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím Subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm Dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). Společná nabídka několika Dodavatelů Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je kaţdý z Dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle 53 ZVZ) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm Dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni Dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím Subdodavatele se předchozí odstavec pouţije obdobně. V případě, ţe má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 ZVZ společně několika Dodavateli, jsou veřejnému Zadavateli povinni předloţit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito Dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Poţadavek na závazek podle věty první, aby Dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo Zadavatel nestanoví jinak Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů Předloţí-li Dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů dle 127 odst. 1 ZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky veřejného Zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být dle 127 odst. 4 ZVZ k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší neţ 3 měsíce. Strana 8 /22

9 Použití výpisu ze zahraničního seznamu Dodavatelů Zadavatel, v souladu s 143 ZVZ, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných Dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němţ má Dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční Dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, ţe zahraniční Dodavatel prokázal splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 ZVZ, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) aţ d) ZVZ,, nebo c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a), b) a e) ZVZ. Stáří výpisu ze zahraničního seznamu Dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části. Prokazování kvalifikace certifikátem Předloţí-li Dodavatel veřejnému Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných Dodavatelů, který obsahuje náleţitosti stanovené v 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 ZVZ), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem Prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Splnění kvalifikačních předpokladů se dle 62 odst. 3 zákona prokazuje Uchazeč ve zjednodušeném podlimitním řízení předložením Čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že Uchazeč kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem splňuje. Z obsahu Čestného prohlášení musí být zřejmé, že Dodavatel splňuje příslušné kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem. Strana 9 /22

10 Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 ZVZ Základní kvalifikační předpoklady stanovené v 53 odst. 1 ZVZ splňuje Dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Dodavatele či členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Dodavatele či členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud Dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost Dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 53 odst. 1 písm. i) ZVZ), Strana 10 /22

11 j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; l) vůči němuţ nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího opravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáţe splnění základních kvalifikačních předpokladů předloţením Čestného prohlášení, které je k této Zadávací dokumentaci přiloţeno jako její Příloha č Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předloţí Dodavatel: Dle 54 písm. a) ZVZ - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán Dle 54 písm. b) ZVZ - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci pro předmět podnikání: a) v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; b) v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných; c) k provádění testování, měření, analýzy. Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáţe splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloţením Čestného prohlášení, které je k této Zadávací dokumentaci přiloţeno jako její Příloha č Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle 50 ZVZ Dodavatel předloţí čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatele plnit veřejnou zakázku v souladu s 50 ZVZ. Vzor Čestného prohlášení o splnění o splnění ekonomické a finanční způsobilosti je k této Zadávací dokumentaci přiloţen jako její Příloha č Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ Dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ Dodavatel předloţí seznam významných sluţeb (zakázek) poskytnutých Dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a názvu objednatele, jemuţ byly sluţby poskytnuty; přílohou tohoto seznamu musí být: i. osvědčení vydané či podepsané veřejným Zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému Zadavateli, nebo Strana 11 /22

12 ii. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému Zadavateli, nebo iii. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění Dodavatele, není-li současně moţné osvědčení dle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud předloţí seznam realizovaných významných sluţeb v posledních 3 letech, ze kterého bude vyplývat, ţe Dodavatel v uvedeném období realizoval: - nejméně 3 významné služby, jejichţ předmětem bylo provedení sluţeb obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky definovaný v bodu 1.3. a zadávací dokumentace, tj. sanace, odvoz a odstranění odpadů z průmyslového areálu/skladu apod. v minimální hodnotě 5 mil. Kč bez DPH v součtu. Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáţe splnění technických kvalifikačních předpokladů předloţením Čestného prohlášení, které je k této Zadávací dokumentaci přiloţeno jako její Příloha č. 5. Dle 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ Dodavatel předloţí seznam techniků (projektový tým), kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k Dodavateli. Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky nejméně 3 členný realizační tým sloţený s osob zastávajících níţe uvedené pozice: minimálně 1 osoba na pozici sanační technik; minimálně 1 osoba na pozici technik BOZP; minimálně 1 osoba na pozici technik ADR sanační technik musí splňovat následující: - ukončené vysokoškolské vzdělání - minimální praxe 3 let v oboru realizace sanačních prací - certifikace Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů (VHO) vydaný Českou společností pro jakost, pověření Ministerstva ţivotního prostředí k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle 7 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. nebo Certifikace obdobného zaměření umoţňující provádění činnosti sanačního technika technik BOZP musí splňovat následující: - ukončené vysokoškolské vzdělání a minimální praxe 3 let praxe v oboru BOZP/ ukončené středoškolské vzdělání a minimální praxe 5 let praxe v oboru BOZP - oprávnění k zajišťování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 9 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo Oprávnění o odborné způsobilosti obdobného zaměření umoţňující provádění činnosti BOZP Strana 12 /22

13 technik ADR musí splňovat následující - ukončené vysokoškolské vzdělání a minimální praxe 3 let praxe v oboru ADR/ ukončené středoškolské vzdělání a minimální praxe 5 let praxe v oboru ADR - osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí (Bezpečnostní poradce ADR) Pozice a funkce členů týmu nelze plnit kumulativně. Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáţe splnění technických kvalifikačních předpokladů předloţením Čestného prohlášení, které je k této Zadávací dokumentaci přiloţeno jako její Příloha č Dodatečné informace, prohlídka místa plnění, způsob komunikace Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn poţadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části Zadávací dokumentace včetně příloh). V ţádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační údaje Dodavatele. Písemná ţádost o dodatečné informace bude zaslána prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, který je dostupný na nebo kontaktní osobě uvedené v článku 1.2 zadávací dokumentace. Písemná ţádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena ve lhůtě nejpozději 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v zákonné lhůtě doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění ţádosti, všem Dodavatelům, a to uveřejněním na profilu Zadavatele: Zadavatel můţe poskytnout Dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí ţádosti v souladu s ust. 49 odst. 4 ZVZ Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se bude konat dne Dodavatelé se dostaví v 09:00 hod. na MěÚ Lovosice, Školní 407/2, Lovosice, zasedací místnost ve II patře, kde absolvují vstupní školení BOZP. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že bez absolvování školení BOZP není možné se prohlídky místa plnění účastnit. Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Ing. Vojtěch Hamerník, VO ţivotní prostředí Tel Strana 13 /22

14 Zadavatel nezajišťuje přepravu Dodavatelů do místa plnění ani zpět. Z kapacitních důvodů je omezen počet osob na maximálně 2 osoby od jednoho Dodavatele. Z prohlídky místa plnění lze pořizovat audiovizuální či jiný záznam výhradně pro potřeby zhotovení nabídky. Záznam lze pořizovat pouze tehdy, pokud zástupce Zadavatele nestanoví výslovně jinak. Prohlídka místa budoucího plnění slouţí výhradně k seznámení Dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávacích podmínek, je Dodavatel povinen vznést tento dotaz ve smyslu pokynů dle bodu Zadávací dokumentace Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení Zadavatel stanoví, ţe pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se Zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen. Dodavatel zvolí způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení doručením písemnosti osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní sluţba), prostřednictvím drţitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky/nástroje EZAK, nebo jiným způsobem. Pokud Dodavatel při komunikaci zvolí elektronickou poštu, je povinen neprodleně potvrdit Zadavateli přijetí kaţdé zprávy. Zpráva se povaţuje za doručenou aţ po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se povaţuje téţ automatické potvrzení o přečtení zprávy (její zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se povaţuje okamţik přijetí zprávy poštovním serverem příjemce zprávy Nabídka V případě, ţe má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 ZVZ společně několika Dodavateli, jsou veřejnému Zadavateli povinni předloţit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů Smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito Dodavatelé budou vůči veřejnému Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Poţadavek na závazek podle věty první, aby Dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo Zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného Dodavatele (vedoucí účastník sdruţení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní Dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v případě, ţe taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného Dodavatele (vedoucího účastníka sdruţení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a ového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloţeno řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii Nabídka a její zpracování a) Zadavatel s ohledem na způsob podání nabídky výhradně elektronicky je povinen vkládat veškeré dokumenty tvořící nabídku ve formátech pdf. Strana 14 /22

15 b) Nabídka musí obsahovat v souladu s 68 ZVZ návrh Smlouvy o dílo včetně příloh, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. c) V nabídce musejí být na Krycím listu uvedeny identifikační údaje o Uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce či slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. d) Všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. e) Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi Uchazečem a Zadavatelem. Pokud podává nabídku více Uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty téţ osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto Uchazeče při styku se Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. f) Zadavatel poţaduje, aby nabídka Uchazeče byla zpracována v českém či slovenském jazyce. Bude-li nabídka zpracována v jiném neţ v českém či slovenském jazyce, bude k nabídce připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka. g) Součástí nabídky musí být skutečnosti v souladu s 68 odst. 3 ZVZ. Vzor Čestného prohlášení o těchto skutečnostech je k této zadávací dokumentaci přiloţen jako její Příloha č. 7. h) Součástí nabídky musí být dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů, čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatele plnit veřejnou zakázku, dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. i) Zadavatel doporučuje řazení nabídky v tomto pořadí: Titulní list; Obsah nabídky, včetně číslování všech stránek nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou; Vyplněný formulář "Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje Zadavatele a Dodavatele, opatřený razítkem a podpisem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, pak musí být součástí nabídky, uloţená za krycím listem nabídky) jehoţ vzor tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace; Informace a podklady o Dodavatelích, kteří podávají nabídku společně, vč. náleţitostí poţadovaných dle zákona; Podklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů: - Čestné prohlášení - prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, Příloha č. 2; - Čestné prohlášení - prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, Příloha č. 3; - Čestné prohlášení ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatele plnit veřejnou zakázku, Příloha č. 4; Strana 15 /22

16 - Čestné prohlášení - splnění technických kvalifikačních předpokladů Příloha č. 5,6; Doplněný návrh Smlouvy o dílo včetně jejích příloh. Všechny tyto dokumenty budou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů.; Projekt způsobu zajištění BOZP a PO.; Nabídková cena v požadovaném členění, tj. kalkulace nabídkové ceny položkový rozpočet dle Přílohy č. 9; Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 ZVZ Příloha č. 7; Jistota; Další dokumenty (Smlouvy se Subdodavateli, aj.) Zadávací lhůta V souladu s 43 odst. 2 ZVZ Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na 60 dní a začíná běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 ZVZ se rovněţ řídí stavění zadávací lhůty. Zadávací lhůta se prodluţuje Uchazečům, s nimiţ můţe Zadavatel v souladu se zněním zákona uzavřít Smlouvu, aţ do doby uzavření Smlouvy dle 82 odst. 4 ZVZ nebo do zrušení zadávacího řízení (viz 43 odst. 3 ZVZ). Zadávací lhůta se posouvá nebo neběţí v případech uvedených v 43 odst. 4 a 5 ZVZ Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští ţádné varianty nabídek Podmínky, lhůta a místo pro podání nabídky Kaţdý Dodavatel můţe podat pouze jednu nabídku v elektronické podobě, v českém či slovenském jazyce. Zadavatel si v souladu s 44 odst. 3 písm. i) ZVZ vyhrazuje právo na podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupného na adrese Při vlastním podání nabídek postupuje Dodavatel v souladu s pokyny EZAK. Nabídka musí být podána v souladu s 149 ZVZ. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně Subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéţ zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ( 69 odst. 2 ZVZ). Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však můţe být Subdodavatelem více Dodavatelů v tomtéţ zadávacím řízení. Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Dodavateli, nebo je Subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéţ zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Dodavatelem samostatně či společně s jinými Dodavateli vyřadí ( 69 odst. 3 ZVZ). Strana 16 /22

17 V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech Dodavatelů. Lhůta pro podání nabídek Konec lhůty pro podání nabídek: Datum: Hodina: 10: Podpis nabídky Nabídka podávaná v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem Uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za Uchazeče Otevírání obálek V souladu s 72 odst. 4 ZVZ se nekoná otevírání obálek. Protokol z otevírání nabídek bude uveřejněn na profilu Zadavatele na adrese Kritéria a hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, ve smyslu ust. 78 odst. 1 písm. b) ZVZ, je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude strukturována v předepsaném členění dle vzoru uvedeného v Příloze č. 9. Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, ţe jednotlivé nabídkové ceny v Kč bez DPH seřadí od nejniţší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejniţší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě shodných nabídkových cen Uchazečů na prvních dvou místech bude pořadí stanoveno náhodným výběrem losem, k němuţ budou přizváni zástupci Uchazečů, jichţ se bude losování týkat Obchodní podmínky Způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty a bez opce. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících. Do nabídkové ceny i jejích jednotlivých poloţek musí být zahrnuty veškeré náklady na provedení poţadovaných úkonů a sluţeb. Dodavatel je povinen respektovat, ţe předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opce představuje současně nejvýše přípustnou výši nabídkové ceny. Dodavatelé se budou informovat o místních podmínkách, nedostatečná informovanost neopravňuje Dodavatele poţadovat úhradu vícenákladů. Zadavatel nebude akceptovat poţadavky na navýšení nabídkové ceny, kdy poţadované náklady zhotovitel objektivně mohl a měl při vynaloţení odborné péče zahrnout do sjednané ceny za provedení předmětu plnění a neučinil tak. Strana 17 /22

18 Stanovení nabídkové ceny - Nabídková cena bude strukturována v předepsaném členění dle vzoru uvedeného v Příloze č. 9. Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a uvedena v české měně (v korunách českých) v členění na celkovou nabídkovou cenu bez DPH, sazbu (v %) a výši DPH a celkovou nabídkovou cenu včetně DPH. Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost Dodavatel. Pro předloţení kalkulace nabídkové ceny - poloţkového rozpočtu v nabídce platí: - Není přípustné přenášet náklady nebo část nákladů poloţky do nákladů poloţky jiné. - Kaţdá poloţka musí být oceněna alespoň podle ekonomicky nutných nákladů poloţky, ocenění hodnotou 0,- Kč není přípustné. - Poloţkový rozpočet musí svou strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části poloţky jsou nepřípustné. - Kaţdý předaný soupis sluţeb předaný Zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce Dodavatele prokázán poloţkový rozpočtem. - Příloha č. 9 neobsahuje kalkulační vzorce. Za správnost součtů zodpovídá Dodavatel. Nedodrţení výše uvedeného znamená nedodrţení zadávacích podmínek, příslušná nabídka bude vyřazena a Dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Podmínky změny nabídkové ceny Změna nabídkové ceny je moţná pouze v případě, ţe v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění Platební podmínky Zadavatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat na základě Dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených po provedení dílčích plnění, a to za uskutečněná, prokázaná a Zadavatelem odsouhlasená plnění. Konkrétní platební podmínky jsou obsaţeny v Příloze č. 8 ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo Opce Zadavatel si v souladu s 99 ZVZ vyhradil opční právo na poskytnutí dalších sluţeb, které představují aktivity, které veřejný zadavatel můţe v případě potřeby uţít v rámci své další potřeby během poskytování plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota opce: ,- Kč bez DPH. Předběţná doba vyuţití opce: po celou délku trvání uzavřené Smlouvy o dílo Předmět plnění opce: v rozsahu článku Strana 18 /22

19 Všeobecné smluvní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu 44 odst. 3 písm. a) ZVZ, a to ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh. Dodavatelé doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy, které jsou označeny doplní zhotovitel a předloţí jej jako součást své nabídky, včetně Zadavatelem požadovaných příloh. Dodavatel není oprávněn činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných neţ shora uvedených částí textu závazného vzoru Smlouvy o dílo povaţuje Zadavatel za nedodrţení podmínek stanovených touto Zadávací dokumentací. Návrh Smlouvy o dílo předloţí Dodavatel jako součást své nabídky. Návrh Smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky Jiné poţadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové poţadavky, které Zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky. Nesplnění těchto poţadavků povaţuje Zadavatel za nedodrţení podmínek stanovených touto Zadávací dokumentací a je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Je-li poţadavek stanoven pro vybraného Dodavatele, je nedoloţení poţadovaného neposkytnutím součinnosti při uzavření Smlouvy dle 82 odst. 4 ZVZ se všemi jeho důsledky. Rozsah jiných požadavků Projekt způsobu zajištění BOZP Dodavatel zpracuje Projekt způsobu zajištění BOZP a PO při realizaci předmětu plnění a prací souvisejících s manipulací s rizikovými odpady a chemikáliemi uloţenými v areálu bývalé olejny, kterým se bude při provádění předmětu plnění řídit. Tento Projekt musí odpovídat zadávacím podmínkám a platné legislativě. Projekt bude tvořit nedílnou součást Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 1. Pojistná smlouva Vybraný Dodavatel před podpisem Smlouvy o dílo předloţí v originále nebo v úředně ověřené kopii pojistné smlouvu, jejímţ předmětem bude pojištění odpovědnosti za škody způsobené Dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč. Seznam subdodavatelů Jednotlivé subdodavatele je Uchazeč povinen doplnit do závazného návrhu Smlouvy o dílo, Příloha č. 3. Sloţení Subdodavatelů je závazné po celou dobu trvání této veřejné zakázky, přičemţ změna sloţení podléhá předchozímu výslovnému souhlasu Zadavatele, který si tímto vyhrazuje právo tuto změnu z váţných objektivních důvodů odmítnout (neodsouhlasit). Nový Subdodavatel musí vţdy splňovat poţadavky stanovené Zadavatelem v tomto zadávacím řízení (pokud byly Zadavatelem stanoveny). Tuto skutečnost Uchazeč doloţí Zadavateli při oznamování změny Subdodavatele, a to prostřednictvím stejných dokladů, kterými Uchazeč prokazoval splnění příslušného kvalifikačního předpokladu a doklady dle 51 odst. 4 ZVZ a/nebo identifikačními údaji kaţdého Subdodavatele dle 44 odst. 6 ZVZ. Strana 19 /22

20 Realizační tým Uchazeč bude povinen po celou dobu plnění této veřejné zakázky disponovat realizačním týmem, prostřednictvím něhoţ bude plnit tuto veřejnou zakázku, a to v následujícím sloţení: - pozice sanační technik; - pozice technik BOZP; - pozice technik ADR. Jména jednotlivých členů realizačního týmu na shora uvedených pozicích je Uchazeč povinen doplnit do závazného návrhu Smlouvy o dílo, Příloha č. 4. Sloţení realizačního týmu je závazné po celou dobu trvání této veřejné zakázky, přičemţ změna sloţení realizačního týmu podléhá předchozímu výslovnému souhlasu Zadavatele, který si tímto vyhrazuje právo na tuto změnu z váţných objektivních důvodů odmítnout (neodsouhlasit). Nový člen realizačního týmu musí vţdy splňovat poţadavky stanovené Zadavatelem v tomto zadávacím řízení pro osobu zastávající v realizačním týmu příslušnou pozici (pokud byly Zadavatelem stanoveny). Tuto skutečnost Uchazeč Zadavateli doloţí při oznamování změny realizačního týmu, a to prostřednictvím stejných dokladů, kterými Uchazeč prokazoval splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ Další podmínky a práva Zadavatele 1. Zadavatel nepřiznává Dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněţ nepoţaduje poplatky za to, ţe se Dodavatel můţe o veřejnou zakázku ucházet. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených Zadávací dokumentací, a to buď na základě ţádostí Dodavatelů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu. 3. V případě zrušení zadávacího řízení bude Zadavatel postupovat v souladu s ustanovením 84 ZVZ. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet Uchazečům podané nabídky. 5. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případnou změnu Subdodavatelů uvedených v nabídce. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu Zadavatele Rozhodnutí o vyloučení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Uveřejněním na profilu Zadavatele se povaţuje Rozhodnutí o vyloučení a Rozhodnutí o výběru za doručené všem dotčeným Zájemcům a Uchazečům. 7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí Uchazeče ze zadávacího řízení v případě, ţe Uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 8. Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. 9. Dodavatel je povinen umoţnit vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské Strana 20 /22

21 komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných úřadů státní správy. 10. Dodavatel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady váţící se k realizaci projektu, umoţnit průběţné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 11. Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemţ se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt Jistota Zadavatel poţaduje od Uchazečů k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle 67 ZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku ,00 Kč. Jistota můţe být sloţena jednou z těchto forem: - sloţení jistoty na účet Zadavatele ( peněţní jistota ) - poskytnutím bankovní záruky - pojištěním záruky. 1. Peněţní jistota. Pokud Uchazeč zvolí peněţní jistotu, zašle ji na depozitní účet Zadavatele číslo: /0100, variabilní symbol: IČ Uchazeče, tak, aby byla připsána na účet Zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Sloţení jistoty Uchazeč prokáţe příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky, zároveň v nabídce uvedou číslo účtu, na který poţadují peněţní jistotu vrátit. 2. Bankovní záruka. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí nabídka Uchazeče obsahovat kopii dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky. Originál Uchazeč doručí Zadavateli na adresu Školní 407/2, Lovosice, k rukám Ing. Vojtěcha Hamerníka, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty. 3. Pojištění záruky. V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, ţe pojištěným je Uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit Zadavateli za podmínek stanovených v 67, odst. 7 ZVZ. Nabídka Uchazeče bude obsahovat kopii pojištění záruky. Originál Uchazeč doručí Zadavateli na adresu Školní 407/2, Lovosice, k rukám Ing. Vojtěcha Hamerníka, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen zajistit platnost pojištění po celou dobu zadávací lhůty. Strana 21 /22

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov 2. etapa - zpracování PD - strana 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Hvězdárna Valašské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: Hroznová 227/17, Brno-střed-Pisárky, 603 00 Brno 3 Zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Název veřejné zakázky: Univerzita Karlova v Praze Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ/REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.04/4.1.00/32.00018 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve výběrovém řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více