Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky"

Transkript

1 Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: Název zadavatele : Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Sídlo : Šrobárova 50, Praha 10 IČ : Zastoupený : MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel Kontaktní osoba : Bc. David Lísal tel , 2. INFORMACE O POVĚŘENÉ OSOBĚ ZADAVATELE PRO ZADÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadáním této veřejné zakázky byla zadavatelem pověřena společnost Victory Consulting, s.r.o. se sídlem : Sokolovská 366/84, Praha 8 - Karlín IČ : DIČ : CZ zastoupená : Mgr. Tereza Hanušová, jednatelka tel., fax, , , 3. DRUH A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Druh veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon ) 3.2. Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je především dodání Bezpečnostního prvku, jehoţ funkce jsou specifikovány v příloze č. 1 této Výzvy (dále jen Bezpečnostní prvek ). Součástí předmětu veřejné zakázky je dále: a) provedení instalace (včetně veškerých analytických a přípravných činností) a implementace Bezpečnostního prvku; b) provedení zaškolení pracovníků zadavatele; c) dodání školících materiálů a uţivatelské dokumentace; -1 -

2 d) dodání dokumentace nastavení bezpečnostního prvku po dokončení implementace; e) poskytnutí oprávnění k výkonu práva uţívat části Bezpečnostního prvku (dále jen licence ), které představují autorské dílo (dále jen software ); f) průběţné dodávání aktualizací software po dobu 6 let včetně poskytnutí příslušných licencí. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Specifikace a minimální technické poţadavky předmětu plnění veřejné zakázky 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a činí ,- Kč bez DPH. 5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5.1. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky : 9/2012 Předpokládaná doba ukončení plnění veřejné zakázky : 10/2012 Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha KVALIFIKACE DODAVATELŮ 6.1. Seznam kvalifikovaných dodavatelů Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona vyuţít za podmínek stanovených v 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, starší neţ 3 měsíce Systém certifikovaných dodavatelů Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů vyuţít za podmínek stanovených v 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ne staršího neţ 1 rok Zahraniční seznam dodavatelů Zadavatel přijme dle 143 zákona, výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán, popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li takto mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, ţe zahraniční dodavatel prokázal splnění níţe uvedených kvalifikačních předpokladů nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát splnění: - základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 nebo 2 zákona; - profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. b) aţ d) zákona; - technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 zákona, jde-li o dodávky, 56 odst. 2 písm. a), c) aţ h) zákona, jde-li o sluţby, a 56 odst. 3 písm. a) aţ c) a písm. e) a f) zákona, jde-li o stavební práce. -2 -

3 Pokud uchazeč pouţije výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů dle 143 zákona zadavatel poţaduje rovněţ předloţit doklady prokazující splnění kvalifikace podle 53 odst. 1 písm. f) aţ h) zákona. Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. zahraniční certifikáty prokazující kvalifikaci dodavatele předloţí dodavatel v původním jazyce a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka Prokázání kvalifikace subdodavatele nebo u společné nabídky a) Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předloţit: 1) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a 2) smlouvou uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a). b) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí kaţdý z nich splnit základní kvalifikační předpoklady podle čl zadávací dokumentace [ 50 odst. 1 písm. a) zákona] a profesní kvalifikační předpoklady podle čl písm. a) zadávací dokumentace [ 54 písm. a) zákona] v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. c) Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně jsou povinni předloţit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu poţadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) aţ k) zákona Uchazeč k prokázání splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů předloţí čestné prohlášení podle 62 odst. 2) zákona: a) dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, -3 -

4 b) dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) k) viz. předchozí odstavec 7.6. zadávací dokumentace formou čestného prohlášení (viz. příloha č. 3 této výzvy) 6.8. Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a b) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předloţením čestného prohlášení, z jehoţ obsahu bude zřejmé, ţe kvalifikační předpoklady poţadované zadavatelem splňuje. Zadavatel poţaduje, aby uchazeči prokázali splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) a b) zákona. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 90 dnů; b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. -4 -

5 6.9. Technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předloţením čestného prohlášení, z jehoţ obsahu bude zřejmé, ţe kvalifikační předpoklady poţadované zadavatelem splňuje. Ke splnění technických kvalifikačních předpokladů musí uchazeč doloţit, ţe: (a) v posledních 3 letech realizoval 2 dodávky z oblasti ochrany sítě na perimetru internetu v celkové hodnotě ,- Kč bez DPH. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli následující doklady: - seznam 2 dodávek z oblasti řešení ochrany sítě na perimetru internetu v celkové hodnotě ,- Kč bez DPH - přílohou tohoto seznamu musí být: - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel požaduje předložit seznam formou čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený dodavatelem pravdivý. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku dodavatele vyřadit Ostatní poţadavky zadavatele v souladu s ustanovením 50 zákona Zadavatel poţaduje kromě prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů předloţit: - čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; čestné prohlášení musí být podepsané statutárním zástupcem uchazeče Pravost a stáří dokladů podle 57 zákona Dle ustanovení 62 odst. 3 zákona dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předloţením čestného prohlášení, z jehoţ obsahu bude zřejmé, ţe kvalifikační předpoklady poţadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předloţit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se povaţuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle 52 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 7. OBSAH NABÍDEK DLE 68 ZÁKONA Zadavatel poţaduje, aby součástí nabídky byly rovněţ doklady dle ustanovení 68 zákona: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, který v posledních 3 letech do konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele - formou čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůty pro podání nabídek - formou čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče c) prohlášení uchazeč o tom, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou - formou čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče -5 -

6 8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Závazný návrh smlouvy tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace viz. příloha č. 4 této výzvy. Uchazeč pouze vyplní nedoplněné údaje. Jako Přílohu č. 1 návrhu smlouvy uchazeč přiloţí soupis skutečných parametrů a funkcí bezpečnostního prvku, který je předmětem nabídky, v členění dle tabulky uvedené v příloze č. 1 této Výzy. Jako přílohu č. 2 návrhu smlouvy uchazeč přiloţí licenční ujednání k dodávce bezpečnostního prvku. Návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a podepsaný návrh smlouvy bude vloţen do nabídky v listinné podobě. Pokud bude návrh smlouvy pozměněn oproti vzoru smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace jako příloha, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče Podmínky, při jejichţ splnění je moţno překročit výši nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma: - změny zákonné sazby DPH 8.2. Platební podmínky a smluvní pokuty - viz. návrh smlouvy 9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 9.1. Pokyny pro zpracování nabídky - Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídky. - Uchazeč můţe podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími zájemci, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však můţe být subdodavatelem více zájemců v tomtéţ zadávacím řízení. - Nabídka bude předloţena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém jazyce. - Originál i kopie nabídky bude zabezpečen proti manipulaci; jednotlivé listy nabídky musí být pevně svázány tak, aby nešlo s listy manipulovat. - Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. - Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. - Krycí list nabídky je v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Krycí list bude podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a opatřen datem podpisu. - Poslední list nabídky bude tvořit prohlášení o celkovém počtu listů nabídky Členění nabídky 1) vyplněný a podepsaný krycí list nabídky příloha č. 2 2) doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 7.7 3) doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 7.8 4) doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 7.9 5) technickou specifikaci skutečných parametrů a funkcí bezpečnostního prvku podle pokynů uvedených v příloze č. 1 6) ostatní údaje a dokumenty vztahující se k plnění předmětu veřejné zakázky 7) návrh smlouvy příloha č. 4 8) prohlášení o celkovém počtu listů nabídky 10. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu v souladu s touto výzvou, a to absolutní částkou za celé plnění veřejné zakázky v českých korunách. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a to v členění: - celková nabídková cena v Kč bez DPH - sazba DPH (%) - celková nabídková cena v Kč vč. DPH -6 -

7 Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH. Celková nabídková cena se bude skládat ze dvou poloţek: - nabídková cena dodávky (v Kč bez DPH, výše DPH, celková nabídková cena dodávky vč. DPH) - nabídková cena školení (v Kč bez DPH, výše DPH, celková nabídková cena dodávky vč. DPH) Uchazeč doplní nabídkovou cenu v poţadovaném členění do návrhu smlouvy (viz. příloha č. 4 výzvy) a do krycího listu (viz. příloha č. 2 výzvy). Pokud se bude nabídková cena v těchto dokumentech lišit, bude zadavatel tuto skutečnost povaţovat jako pokus uvést zadavatele v omyl a takovouto nabídku ze zadávacího řízení vyřadí a následně bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Nabídková cena v Kč bez DPH pro plnění předmětu této veřejné zakázky nesmí být vyšší neţ je předpokládaná hodnota této veřejné zakázky. Nabídka, která nesplnění poţadavek podle předchozí věty, bude vyřazena a uchazeč, který takovou nabídku podal, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 11. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Zájemci o zakázku mohou dle 49 zákona poţadovat dodatečné informace k veřejné zakázce. Ţádost o dodatečné informace musí být písemná (zaslaná em nebo faxem a dodatečně potvrzená dopisem) a doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele: Komu: Kateřina Vyšínská Telefon: Fax: Zadavatel odešle dodateční informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení ţádostí. 12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY Způsob a místo podání nabídek Nabídku lze podat osobně nebo poštou na adresu zadavatele - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 ředitelství, pavilon L, do kanceláře náměstka Úseku pro obchod a stabilizaci k rukám asistentky pí. Vránové tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídky Nabídku doručte nejpozději do: datum : hodina : 12:00 hodin Nabídku, která byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, ţe nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. -7 -

8 12.3. Další podmínky k předloţení nabídky Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce, nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a bude podána v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii. Nabídka, vč. dalších dokladů a příloh, bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře, svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a nebude obsahovat ţádné volné listy. V případě podání nabídky v krouţkovém pořadači bude nabídka včetně příloh zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy pomocí pečetě. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené nápisem Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě NABÍDKA, NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřené razítkem a podpisem zájemce. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je moţné zájemci sdělit, ţe jejich nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve 12:30 hod. na adrese Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, zasedací místnost v budově L ředitelství FNKV Komise pro otevírání obálek otevře obálky v pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli a zkontroluje, zda je nabídka v souladu s ustanovením 71 odst. 9 zákona: - zpracována v poţadovaném jazyku a - zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Po provedení kontroly kaţdé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda je nabídka zpracována v poţadovaném jazyku a zde je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Komise rovněţ sdělí přítomným uchazečům informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. Otevírání obálek se mohou zúčastnit max. 2 zástupci uchazeče, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Pokud tito zástupci nejsou statutárním orgánem uchazeče, musí se při otevírání obálek prokázat plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 14. ZADÁVACÍ LHŮTA DLE 43 ZÁKONA Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodluţuje uchazečům, s nimiţ můţe zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, aţ do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběţí. Konec zadávací lhůty se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběţí. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběţí rovněţ po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle zákona smlouvu. Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe (dále jen,,úřad ), zadávací lhůta neběţí. Konec zadávací lhůty se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběţí. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběţí lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběţí rovněţ po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle 118 odst. 1; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce. -8 -

9 15. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH Způsob hodnocení nabídek Zadavatel seřadí nabídky dle výše jejich nabídkové ceny v Kč bez DPH Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení 77 zákona Zadavatel upozorňuje uchazeče, ţe hodnotící komise bude důsledně zkoumat případné otázky mimořádné nízké nabídkové ceny. Hodnotící komise pak bude povaţovat cenu za mimořádně nízkou také v případě, kdy uchazeč nebude schopen uspokojivě doloţit racionální cenotvorbu byť i jediné poloţky tvořící jeho nabídkovou cenu. Zadavatel tak upozorňuje, ţe si hodnotící komise můţe vyţádat podrobné cenové kalkulace, a to ve vztahu k jakékoliv poloţce tvořící nabídkovou cenu. Hodnotící komise můţe cenu příslušné poloţky povaţovat za mimořádně nízkou zejména v níţe uvedených případech: uchazeč nebude schopen uspokojivě doloţit, ţe cena za kterou poloţku nabízí je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná. K této věci si hodnotící komise vyhrazuje právo provést vlastní cenový průzkum (s vyţádáním minimálně tří cenových vzorků náhodně vybraných dodavatelů) a pokud se jeho výsledky budou významnějším způsobem lišit od ceny navrţené uchazečem (rozumí se rozdíl více neţ 20%), bude tuto cenu povaţovat za mimořádně nízkou. uchazeč nebude schopen uspokojivě doloţit, ţe při výrobě dané poloţky budou dodrţeny všechny předepsané nebo obvykle doporučované výrobní a technologické postupy, a to včetně obvyklé časové náročnosti výroby. K tomu bude hodnotící komise sloţena minimálně z části z odborníků pro danou oblast nebo tito budou na jednání hodnotící komise přizváni. uchazečem doloţené mzdové náklady pracovníků podílejících se na výrobě dané poloţky se budou významnějším způsobem lišit od trţních poměrů v daném místě a čase. K této věci si hodnotící komise vyhrazuje právo provést vlastní mzdový průzkum (s vyţádáním minimálně tří cenových vzorků náhodně vybraných zaměstnavatelů) a pokud se jeho výsledky budou významnějším způsobem lišit od ceny navrţené uchazečem (rozumí se rozdíl více neţ 20%), bude tuto cenu povaţovat za mimořádně nízkou. 16. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si dále vyhrazuje níţe uvedená práva a podmínky: - zadavatel vylučuje moţnost podání variantních nabídek; - uchazeči sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; - jednotliví uchazeči jsou povinni zdrţet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichţ důsledku by mohlo dojít k narušení soutěţe mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky; - uchazeči souhlasí se zveřejněním všech náleţitostí budoucího smluvního vztahu; - zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění zakázky; - zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanoveními 84 zákona; - zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit zadávací podmínky v průběhu zadávacího řízení, a to buď na základě ţádosti uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek nebo z vlastního podnětu. Změna bude provedena písemnou formou ve lhůtě stanovené 49 zákona. -9 -

10 17. ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace obsahuje přílohy: 1. Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 2. Krycí list nabídky (vzor) 3. Čestné prohlášení 4. Smlouva návrh V Praze dne podpis osoby oprávněné jednat jménem zadavatele -10 -

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov 2. etapa - zpracování PD - strana 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Hvězdárna Valašské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku č. 11/07

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku č. 11/07 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Sídlo: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 prostřednictvím pověřené osoby CGB Consult, s. r. o. Sídlo: Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8 Karlín Zadávací dokumentace pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3 V Praze dne: 22.5. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle 12, odst. 3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci MČ Praha Vinoř

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Název veřejné zakázky: Univerzita Karlova v Praze Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59 Adresát : Jméno: HOCHTIEF CZ a.s. Divize pozemní stavby Sídlo: Plzeňská16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více