OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Tereza Suchomelová, Lenka Frieserová, 15. června 2015 Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Liberecký kraj

2 Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Dotace: Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest ( nově zřízená implementační agentura API Agentura pro podnikání a inovace) Finanční nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci, nový systém MS2014+ Ministerstvo financí: Platební a certifikační autorita Auditní orgán

3 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Cíl: dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích -- Základní podmínky: min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období v ČR, nově i u vymezených programů začínající podnikatelé Místo realizace na území ČR mimo hl.m. Prahu Převážně zpracovatelský průmysl, IT, strategické služby, VaV, nově i u některých programů velkoobchod a maloobchod míra podpory dle velikosti firmy a dle programu udržitelnost projektu po dobu 5 let forma podpory: dotace, finanční nástroje platba dotací probíhá po úspěšné realizaci zpětně -- Celková alokace: 4, 9 mld. EUR

4 Druhy výzev Průběžná výzva: Nesoutěžní výzva - projekty si ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují), hodnotí se splnění určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví Výzva Hodnocení probíhá průběžně, příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Kolová výzva: Soutěžní výzva projekty jsou porovnávány mezi sebou, podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace Výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů

5 Před podáním žádosti Konzultovat projekt Regionální kanceláře, Zelená linka Zjistit si: Velikost podniku (vč. propojených subjektů i mimo ČR) Dosavadní čerpání de minimis (Pozor - nově ukládá sčítat limit i pro propojené podniky v ČR, 200tis. Euro na tříleté fiskální období) Registrovaná CZ-NACE společnosti (viz RES) Hlavní činnost společnosti uvedenou v posledním daňovém přiznání Podrobně prostudovat: Výzvu programu a její přílohy Příručka pro žadatele a příjemce dotace (Pokyny)

6 Podmínky poskytnutí dotace, povinnosti žadatele Pravidla pro výběr dodavatelů (zůstává limit bez DPH) Splnění povinné publicity (za porušení sankce, opět limit pod a nad Eur., billboardy, plakety, atd.) Odděleně účtovat výdaje související s projektem (musí být průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na projekt) vedení analytického účetnictví Žádost o platbu do 2 měsíců od plánovaného ukončení projektu + 30 dnů na odstranění nedostatků Poskytnout součinnost kontrolním úřadů, zajistit i u dodavatele/-ů Archivace dokumentace 10 let, zároveň min.do 3 let od uzávěrky OP V době udržitelnosti nesmí dojít k ukončení realizace projektu, nelze vstoupit do likvidace ani nesmí byt rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek, nesmí ukončit podnikatelskou činnost Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nesmí příjemce dotace prodat ani jinak zcizit, ani přemístit mimo podporovaný region, mimo místo realizace projektu (lze obměna v adekvátní výši)

7 Způsobilost výdajů Datum vzniku způsobilých výdajů = Datum podání žádosti o podporu Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. Je možné vyhlásit VŘ na dodavatele dle platných pravidel (Zákon, Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK), podpis smlouvy nikoliv Pro určení konkrétních ZV sledujte Přílohu Výzvy Vymezení ZV ZV: přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti ZV: obvykle od třetích stran, nelze aktivací, nový (obvykle nelze např. repasované stroje X MSP Potenciál repasované stroje mohou) Prokazatelně zaplaceny před proplacením dotace, průkazné účetní doklady

8 Projektový cyklus Podnikatelský záměr Hodnocení a realizace projektu Registrační (předběžná) žádost (1. stupně) Plná žádost (2. stupně) Žádost o platbu Monitoring (období udržitelnosti)

9 Žádost 2 - stupňové podání žádosti Žádost 1. stupně - Předběžná žádost základní údaje o žadateli a projektu Žádost 2. stupně - Plná žádost podrobnosti o projektu, studie proveditelnosti/podnikatelský záměr a povinné přílohy dle Výzvy stavební povolení, smlouva o spolupráci s VŠ, doklady o ukončení VaV atp. U jednoduchých projektů jednokolová: v programech Technologie, Marketing, Inovace projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery Druhy příjmů žádostí: Kontinuální (průběžný) - rozhoduje termín podání žádosti Kolový - nerozhoduje termín podání žádosti

10 Ekonomické hodnocení I. Formulář finančního a nefinančního zdraví Příloha Předběžné žádosti ve formě uzavřeného souboru Excel Min. 5 bodů (z 9) dle hodnocení U start-upů (program Technologie) pouze 2. sloupec nutnost vlastních či vložených aktiv (min. 4 body) Zadluženost 85% ROA 2% Poměr Požadovaná dotace/aktiva 0,6 n n ROA = rentabilita aktiv, tj. porovnání výsledku hospodaření (zisku) s aktivy investovanými do podnikání Požadována jsou 2 uzavřená účetní období

11 Ekonomické hodnocení I. formulář finančního a nefinančního zdraví

12 Ekonomické hodnocení II. projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč finanční analýza investice CBA (cost-benefit analýza), která je součástí Plné žádosti přímo v systému MS projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. - tzv. ekonomická analýza, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku

13 MS Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF ISKP Informační systém konečného příjemce - určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu Edukační videa:

14 MS Komunikace s PM formou tzv. depeší Registrace na:

15 ISKP Registrace osoby/uživatele na rodné číslo (nikoliv na IČ)

16 Elektronický podpis Kvalifikovaný certifikát Požadavky na HW a SW čipová karta, USB token (zařízení pro bezpečné uchování soukromého klíče) Operační systém: Windows 98/2000/XP (optimálně Win 2000 a vyšší), Unix/Linux Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší, Opera 8.5 a vyšší Další potřebný software: Java Runtime Environment a vyšší Kde si lze opatřit elektronický podpis? První certifikační autorita, a. s. Česká pošta, s. p. eidentity, a. s.

17 Založení projektu

18 Role v žádosti: editor, signatář, čtenář Uživateli zaregistrovanému v IS KP je možné přiřadit roli (v záložce Přístup k projektu) Každá žádost musí mít alespoň jednoho uživatele s rolí signatáře Signatářem je statutární zástupce nebo zmocněnec na základě plné moci Plná moc se vkládá naskenovaná. Uživatel vybere, že se jedná o plnou moc listinnou. Listinnou plnou moc v IS KP elektronicky podepisuje zmocněnec (stvrzení přijetí pověření k podpisu dané úlohy). Vzor plné moci ke stažení

19 Přístup pro ostatní osoby přidělování role ostatním samotné odeslání komunikace s ŘO kontrola údajů Žlutá pole s vykřičníkem povinná pole

20 Hodnocení Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě kritérií pro hodnocení, která jsou přílohou Výzvy Hodnocení provádí: CzechInvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE) dva posudky interními hodnotiteli (v případě specifických technologií a požadavků interních hodnotitelů je možné zadat expertní externí nezávislý posudek, který bude sloužit jako podklad interním hodnotitelům pro jejich rozhodnutí), v případě podstatného rozdílu v hodnocení interních hodnotitelů bude o výsledku hodnocení rozhodovat interní arbitr souhrnné hodnocení provede hodnotitelská (výběrová komise) komise Na základě stanovisek předešlých 3 stupňů hodnocení o poskytnutí dotace rozhodne Řídicí orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po podpisu Podmínek poskytnutí dotace).

21 Realizace projektu Podmínky poskytnutí dotace Podklady: Pravidla pro výběr dodavatele Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace Pravidla způsobilosti výdajů Pokyny k Výzvě + samotná Výzva Nezapomenout na: Řádné účtování o dotaci Archivace dokumentace Udržitelnost projektu Součinnost při finanční kontrole Závazný ukazatel nový název: indikátor/ukazatel k naplnění Monitorovací ukazatel nový název: indikátor/ukazatel k vyplnění

22 Prioritní osy a programy podpory Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Prioritní osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Prioritní osa 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Inovace Technologie OZE Vysokorychlostní internet Potenciál Progres Úspory energie ICT a sdílené služby Pre-commercial public procurement Poradenství (pro začínající podniky) Smart grids I. (Distribuční sítě) Proof-of-concept Rizikový kapitál Nízkouhlíkové technologie Aplikace Marketing Úspory energie v SZT Partnerství znalostního transferu Nemovitosti Smart grids II. (Přenosové sítě) Spolupráce Školicí střediska. Služby infrastruktury Inovační vouchery

23 Programy podpory Prioritní osy 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

24 Potenciál Výzva I Podporované aktivity založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací Příjemce dotace podnikatelské subjekty Forma a výše podpory dotace 50 % ze ZV. Absolutní výše dotace 2-75 mil. Kč na projekt. Pro regiony s vymezenou podporou státu až ve výši 150 mil. Kč. Plánovaná alokace výzvy 1,5 mld. Kč. Způsobilé výdaje pořízení dlouhodobého hmotného majetku (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how ) pro MSP: Vybrané provozní náklady v režimu de minimis (osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie ) náklady na povinnou publicitu projektu Příjem žádostí: průběžná výzva, předběžné žádosti: 6-8/2015, plné žádosti: 9-11/2015

25 Potenciál Výzva I specifika Průzkum VaV kapacit, ze kterého bude patrné, zda v okolí (NUTS II s místem realizace projektu) existuje/neexistuje obdobná kapacita. V případě, že obdobná VaV kapacita existuje, uvést řádné odůvodnění, proč tato kapacita nemůže být využita pro daný projekt. Povinnost umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek a povinnost vést časovou evidenci využití pořízených technologií pro účely výzkumu a vývoje. Minimální investice do DHM a DNM MSP 4 mil. Kč / VP 10 mil. Kč Výdaje na stavby max. 40 % / na pozemky 10 % z celkových investičních ZV Výdaje na DNM nesmí přesáhnout 50 % z celkových investičních ZV Povinnost vedení časové evidence pořízených VaV technologií Nejzazší termín ukončení realizace projektu: max. 3 roky/ do

26 Inovace Inovační projekt - Výzva I Podporované aktivity zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) doplňkově: zvýšení prodeje výrobků a služeb (marketingová inovace) doplňkově: zavedení nových metod organizace firemních procesů (organizační inovace) Příjemce dotace podnikatelské subjekty, zejména MSP Forma a výše podpory Dotace pro velký/střední/malý podnik 25/35/45 % ze ZV. Absolutní výše dotace mil. Kč na projekt. Pro regiony s vymezenou podporou státu až ve výši 200 mil. Kč. Plánovaná alokace výzvy 4 mld. Kč. Způsobilé výdaje pořízení dlouhodobého hmotného majetku (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardware a sítě) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (SW a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů) služby (certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci a náklady na povinnou publicitu projektu) Příjem žádostí: kontinuální, předběžné žádosti: 6-11/2015, plné žádosti: 9/2015-1/2016

27 Inovace Inovační projekt Výzva I specifika Podpora inovací vyšších řádů (od V. řádu MSP / od VI. řádu VP viz výběrová kritéria) Ukončený a prokazatelně doložený výstup VaV aktivity (vlastní, spolupráce, transfer) Výdaje na stavby max. do výše 20 % ZV na technologie Výdaje na DNM max. do výše 50 % investičních ZV na projekt Podporované CZ-NACE výstupu projektu: C 10, 11, 13 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60; M 71.2, S 95.1 Nejzazší termín ukončení realizace projektu: max. 3 roky/ do Ukazatel k naplnění Počet zavedených inovací Udržitelnost projektu 5 let 1 žadatel = 4 aktivní žádosti

28 Partnerství znalostního transferu Výzva I Podporované aktivity zlepšení výrobních procesů; vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb; zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace Příjemce dotace podnikatelské subjekty organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako příjemce dotace), žadatel pouze MSP Způsobilé výdaje pro MSP: HW a sítě, SW a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné pro znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita Forma a výše podpory dotace 70 % ze ZV. Absolutní výše dotace 0,5-3,5 mil. Kč na projekt, plánovaná alokace výzvy 0,3 mld. Kč Příjem žádostí: kolová výzva, předběžné žádosti: 6-8/2015, plné žádosti: 9-11/2015

29 Partnerství znalostního transferu- Výzva I - specifika Žadatel vždy firma Smlouva o partnerství (závazný vzor v příloze č. 8) Veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace Příspěvek MSP partnerské organizaci ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů z vlastních zdrojů Poradce znalostního transferu

30 Spolupráce Klastry Výzva I Podporované aktivity kolektivní výzkum (1) sdílená infrastruktura založení/rozvoj a vybavení centra klastru (2) internacionalizace klastru navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí apod. (3) rozvoj klastrové organizace rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení apod. (4) Příjemce dotace MSP, výzkumné org. Forma a výše podpory Dotace až 50 % ze ZV dle typu aktivity. Dotace ve výši 0,5-16 mil. Kč na projekt. Plánovaná alokace výzvy 0,5 mld. Kč. Způsobilé výdaje osobní náklady, externě pořizované služby ve VaV (1) nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, HW a sítě, SW a data, práva duševního vlastnictví, nájem (2) mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím (3) mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím, nájem, správa zařízení klastru, materiál (4) Příjem žádostí: kolový, předběžné žádosti: 6-8/2015, plné žádosti: 9-11/2015

31 Spolupráce - Klastry Výzva I specifika Žadatel vždy firma tzv. nezralý klastr, může podat projekty pouze k podporovaným aktivitám Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace pro každou aktivitu se musí podat samostatný projekt, nelze aktivity kombinovat v rámci jednoho projektu Pro aktivity Internacionalizace kl. a Rozvoj kl. organizace max. doba realizace projektu 2 roky Podporované CZ-NACE výstupu projektu: C10, 11, 13 33; E 38.32; J 58, 59, 60, 62, 63, M 71.2, 72, 73.2, 74.1 S 95.1 Nejzazší termín ukončení realizace projektu: max. 3 roky/ do Ukazatel k naplnění: Společné projekty VaVaI, Společné projekty v oblasti rozvoje a internacionalizace Udržitelnost projektu 5 let 1 žadatel = 4 projekty, u kolektivního výzkumu omezení dle typu klastru

32 Programy mimo první vlnu Výzev prioritní osy 1 Aplikace realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podnikatelské subjekty (MSP i VP), organizace pro výzkum a šíření znalostí, konsorcia složená z více podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí dotace 1mil mil. Kč, % stroje, nástroje, vybavení, mzdy, provozní náklady, patenty, licence, materiál, atp. Inovační vouchery nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP - zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod. ( Kč Kč) podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů ( Kč 5 mil. Kč) Služby infrastruktury Vědeckotechnické parky - poskytování služeb inovačním podnikům (poradenství při vstupu na nové trhy, komercializace výsledků výzkumu, atp.) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru V odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. V ojedinělých případech výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu

33 Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

34 Technologie Výzva I Podporované aktivity: pořízení strojů, technologických zařízení a vybavení Příjemce dotace podnikající FO nebo PO, která splňuje definici mikropodniku s podnikatelskou historií max. 3 roky Forma a výše podpory dotace 45 % ze ZV (v režimu de minimis) výše dotace tis. Kč na projekt, plánovaná alokace výzvy 250 mil. Kč celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH Způsobilé výdaje nákup strojů zařízení, technologií a HW SW je-li nezbytný pro funkčnost strojů a zařízení patentové licence jsou-li nezbytné pro provoz strojů a zařízení Příjem žádostí (jednostupňový): průběžná výzva, plné žádosti:

35 Marketing Výzva I Podporované aktivity Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích; Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály). Příjemce dotace MSP Forma a výše podpory Dotace 50 % ze ZV. Výše dotace 200 tis. 5 mil. Kč na projekt.

36 Marketing Výzva I Způsobilé výdaje účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí (pronájem, zřízení a provoz stánku) doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení (de minimis) marketingové propagační materiály v cizích jazycích (de minimis) Specifika max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok) 1 žadatel max. 4 aktivní žádosti Příjem žádostí: kontinuální, plné žádosti: (12:00)

37 Nemovitosti Výzva I Podporované aktivity rekonstrukce objektu revitalizace plochy pro vlastní podnikání Příjemce dotace MSP Forma a výše podpory dotace pro střední/malý podnik: 35/45 % ze ZV výše dotace mil. Kč na projekt, plánovaná alokace výzvy 1,5 mld. Kč Způsobilé výdaje nákup či úprava pozemků (nákup nezastavěných pozemků relevantních pro projekt max. 10 % způsobilých investičních výdajů) nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby inženýrské sítě, komunikace ke stavbám hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy technická zařízení budov služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost bezprostředně související s realizací projektu Příjem žádostí: průběžná výzva, předběžné žádosti: , plné žádosti:

38 Nemovitosti Výzva I - specifika Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů Brownfield - nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity Nemovitost k rekonstrukci - nemovitost, která není dostatečně efektivně využívaná, je ze stavebního hlediska zanedbaná a zastaralá, nelze ji efektivně plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace či modernizace za účelem rozšíření výroby či navýšení výrobních kapacit. Velikost podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem projektu, musí po realizaci projektu dosahovat minimálně 500 m2

39 Školicí střediska Výzva I Podporované aktivity výstavba nových školících center rekonstrukce stávajících školících center pořízení vybavení školících prostor- nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky atd. pořízení vzdělávacích programů Příjemce dotace MSP Forma a výše podpory Dotace 50 % ze ZV. Výše dotace 0,5 5 mil. Kč na projekt.

40 Školicí střediska Výzva I Způsobilé výdaje rekonstrukce, výstavba či odstranění stavby, inženýrská činnost, inženýrské sítě, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, školící programy, software a data, drobný hmotný a nehmotný majetek, služby školitelů, pouze v případě křížového financování Specifika: 1 IČ max. 4 žádosti Příjem žádostí: kolový, předběžné žádosti: plné žádosti:

41 Programy mimo první vlnu Výzev prioritní osy 2: Poradenství poradenské služby pro začínající podnikatele poskytované provozovateli inovační infrastruktury podpora formou dotace Progres Realizace podnikatelských záměrů začínajících inovativních podniků Podpora formou finančních nástrojů Rizikový kapitál kapitálový vstup investičního fondu (částečně financovaného z OP PIK) do soukromého subjektu, financování v milnících dle uzavřené smlouvy a business plánu, exit fondu prodejem podílu po 3-5 letech

42 Prioritní osa 3 Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

43 Úspory energie Výzva I Podporované aktivity modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

44 Úspory energie Výzva I Příjemce dotace podnikatelské subjekty Forma a výše podpory dotace pro velký/střední/malý podnik 30/40/50 % ze ZV výše dotace 0,5 250 mil. Kč na projekt na ekologické studie (energetický posudek) max. 350 tis. Kč plánovaná alokace výzvy 5 mld. Kč Způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) ekologické studie (energetický posudek) Příjem žádostí: Průběžná výzva, předběžné žádosti: /2015, plné žádosti: 9/2015 1/2016

45 Úspory energie Výzva I Specifika: nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace projekt nesmí být realizován na pozemku, který má způsob využití pozemku typu: objekt k bydlení bytový dům rodinný dům stavba pro rodinnou rekreaci

46 Programy mimo první vlnu Výzev prioritní osy 3: Obnovitelné zdroje energie výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla, atd. Nízkouhlíkové technologie nízkouhlíková doprava, akumulace energie, inteligentní prvky řízení budov, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě, inovativní výroba energie z obnovitelných zdrojů, zavádění off grid systémů (systémy, které nejsou propojeny s rozvodnou elektrickou sítí), zavádění systémů řízení spotřeby energií, inovativních zpracování a využívání druhotných surovin, Smart grids I., II. pro držitele licence na distribuci elektřiny (CZ NACE Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu) zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům Úspory energie v STZ rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem CZ NACE Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

47 Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

48 ICT a sdílené služby Výzva I Podporované aktivity tvorba nových IS/ICT řešení- tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání apod. zřizování a provoz center sdílených služeb budování a modernizace datových center Příjemce dotace Podnikatelské subjekty (i začínající)

49 ICT a sdílené služby Výzva I Forma a výše podpory Dotace pro velký/střední/malý podnik 25/35/45 % ze ZV. Výše dotace mil. Kč na projekt. Způsobilé výdaje Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb: Osobní náklady, nájemné, služby expertů, poradců a studie (pouze MSP) Hardware, software a ostatní neinvestiční výdaje související s projektem v režimu de minimis. Budování a modernizace datových center Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení Služby poradců, expertů a studie (pouze MSP).

50 ICT a sdílené služby Výzva I Specifika: minimální výše investice do DHM a NHM související s projektem: malý podnik střední podnik velký podnik 300 tis. Kč 0,5 mil. Kč 1 mil. Kč 1 projekt musí obsahovat právě 1 podporovanou aktivitu 1 IČ max. 4 aktivní žádosti Příjem žádostí: kolový, předběžné žádosti: /2015 plné žádosti: 9/ /2015

51 Programy mimo první vlnu Výzev prioritní osy 4 Vysokorychlostní internet Rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn Příjemcem podpory jsou podnikatelé v elektronických komunikacích

52 Děkujeme za pozornost! Kontakt: Regionální kancelář pro Liberecký kraj Nám. Dr. E. Beneše 4/ Liberec Tel.: , ,

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Renata Kořínková Programy podpory OP PIK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Renata Kořínková Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015 16. 9. 2015 Osnova -- Žádost o dotaci

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Diskuzní fórum export 2015, 2.června 2015, Liberec Ing. Tereza Suchomelová, Regionální kancelář Agentury CzechInvest

Více

Výzva I programu podpory POTENCIÁL

Výzva I programu podpory POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory POTENCIÁL Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Operační program podnikání a inovace. 24.1.2008, Česká Lípa

Operační program podnikání a inovace. 24.1.2008, Česká Lípa Operační program podnikání a inovace 24.1.2008, Česká Lípa Obsah -Představení služeb agentury CzechInvest - Podpora podnikání v novém programovacím období 2007-2013 -představení Operačního programu podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11.

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11. OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Brownfields a greenfields Libereckého kraje Liberec, 19.11.2015 Činnosti regionální kanceláře Regionální kancelář Strukturální fondy

Více

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Seminář: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 10. 6. 2015 Obsah prezentace Představení prioritní osy 3 Efektivní energie

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

OP PIK INOVACE - Inovační projekt

OP PIK INOVACE - Inovační projekt OP PIK INOVACE - Inovační projekt Cílem programu INOVACE je podpora růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru a udržitelného růstu a rozvoje české ekonomiky Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Aktuální dotační možnosti OP PIK. Jakub Hudec, Pavla Řezníčková, Marta Šindlářová 14. ledna 2016, Dolní Břežany

Aktuální dotační možnosti OP PIK. Jakub Hudec, Pavla Řezníčková, Marta Šindlářová 14. ledna 2016, Dolní Břežany Aktuální dotační možnosti OP PIK Jakub Hudec, Pavla Řezníčková, Marta Šindlářová 14. ledna 2016, Dolní Břežany Obsah Představení agentury CI OPPIK Aktuální výzvy: Inovace: ochrana práv průmyslového vlastnictví

Více

SG II_Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům Výzva I. Smart Grids II. (Přenosová síť)

SG II_Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům Výzva I. Smart Grids II. (Přenosová síť) SG II_Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům Výzva I. Smart Grids II. (Přenosová síť) ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o podporu ze strukturálních fondů EU v rámci programu Smart Grids II.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Expirit, s.r.o. 2. 2. 2015 Expirit, s.r.o., 2015 2 OBSAH Změny v programovacích obdobích Základní informace o

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) , Brno Mgr. Petra Kuklová

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) , Brno Mgr. Petra Kuklová Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 28. 2. 2018, Brno Mgr. Petra Kuklová Agentura pro podnikání a inovace (API) Příspěvková organizace s celostátní působností podřízená

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Přehled programů OP PIK Program

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK 18. 4. 2018 Průmysl 4.0 selským rozumem Co je ITI? Strategické cíle SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce Alokace: 1 077

Více

Implementační struktura

Implementační struktura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. PRIORITNÍ OBLASTI PODPORY MSP... 4 2.1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP... 4 2.2.

Více

Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídicí orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie Název programu podpory Prioritní

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Možnosti podpory z OP PIK

Možnosti podpory z OP PIK Aktuální dotační příležitosti Možnosti podpory z OP PIK 5. 6. 2017, JVTP České Budějovice Ing. Kateřina Moravanská Obsah Představení Agentury pro podnikání a inovace Projektový cyklus Otevřené výzvy OP

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Řídícího orgánu OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost Obsah OP PIK Efektivní energie prioritní osa 3 Harmonogram Výzev Podpora bioplynových stanic program Obnovitelé zdroje - I. Výzva (statistika)

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav příprav Prosinec 2014

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav příprav Prosinec 2014 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav příprav Prosinec 2014 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Stručný přehled o harmonogramu výzvy: Příjem Registračních žádostí: Projekty z oblasti OZE: 21. 5. 2012 (od 12h) 8. 6.

Stručný přehled o harmonogramu výzvy: Příjem Registračních žádostí: Projekty z oblasti OZE: 21. 5. 2012 (od 12h) 8. 6. Dne 2. května 2012 byla vyhlášena III. Výzva - prodloužení k předkládání žádostí v programu Eko-Energie z Operačního programu Podnikání a inovace. Rádi Vás touto cestou informujeme o způsobu, jak podat

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost APLIKACE Výzva I Září 2015 Základní data k Výzvě Prioritní osa: 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Datum vyhlášení výzvy: 26. 6. 2015 Příjem

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Aktuální a připravované výzvy Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Aktuální a připravované výzvy Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aktuální a připravované výzvy Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 23. 10. 2017, České Budějovice Ing. Kateřina Moravanská, Mgr. Jana Havlíková Prioritní osy OP PIK Prioritní osa

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Programy podpory OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) svým zaměřením navazuje na OP Podnikání a inovace (OP

Více

Mgr. Daniela Vašíčková Mgr. Ondřej Machek

Mgr. Daniela Vašíčková Mgr. Ondřej Machek Mgr. Daniela Vašíčková Mgr. Ondřej Machek Dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Základní informace o OPPIK Dotace do podnikatelského sektoru (zejména podpora zpracovatelského

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální konference Podpora exportu, 5. května 2015, Karlovy Vary Ing. Jana Pavlasová, DiS., Regionální kancelář

Více

Možnosti podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Možnosti podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Možnosti podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Stav před schválením EK Implementační struktura

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

Výroční konference OP PIK. Mgr. Lukáš Vymětal, generální ředitel Praha

Výroční konference OP PIK. Mgr. Lukáš Vymětal, generální ředitel Praha Výroční konference OP PIK Mgr. Lukáš Vymětal, generální ředitel Praha 10. 12. 2018 Přijaté a schválené Žádosti o platbu v období leden listopad 2018 Přijaté a předané Žádosti o platbu na MPO 1 800 000

Více

OP PIK Úspory energie podnikatelského sektoru Seminář Energetické úspory, Eurocentrum Jihlava,

OP PIK Úspory energie podnikatelského sektoru Seminář Energetické úspory, Eurocentrum Jihlava, OP PIK Úspory energie podnikatelského sektoru Seminář Energetické úspory, Eurocentrum Jihlava, 17. 4. 2018 programů PO3 1 Obsah prezentace Prioritní osa 3 Efektivní energie OP PIK 2014 2020 II. a III.

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace Výzva I - Poradenství Operační program Podnikání a inovace Obsah prezentace Představení CzechInvestu Operační program Podnikání a inovace Program Poradenství a jeho charakteristiky Co není Poradenství

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF Ministerstvo průmyslu a obchodu Brno,

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014)

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz).

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha Ing. Petr Porák

Více

Aktuální výzvy v OP PIK

Aktuální výzvy v OP PIK Evropské fondy pro MSP Aktuální výzvy v OP PIK 31. srpna 2017 Ing. Renata Pašková Ing. Veronika Štruncová Obsah prezentace Současné výzvy OP PIK Aktuality Užitečné odkazy Programy podpory Prioritní osy

Více

Moţnosti čerpání dotace

Moţnosti čerpání dotace Operační program podnikání a inovace (OPPI) Moţnosti čerpání dotace Mgr. Alena Chodovská Ředitelka regionální kanceláře 24. dubna 2008 Obsah prezentace 1. CzechInvest a regionální kanceláře 2. Obecně k

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více