Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem <<Klient>>, nar. <<Datum narození>>, <<Ulice trvalého bydliště>>, <<PSČ trvalého bydliště>> <<Obec trvalého bydliště>> (dále jen klient ) zastoupen/a opatrovníkem: a 2. Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Topolová 918, Uhlířské Janovice, zastoupen ředitelkou Ing. Bc. Janou Pivoňkovou (dále jen poskytovatel ) uzavírají v souladu s platným zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, a navazujících prováděcích předpisů, tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory podle 49 citovaného zákona, identifikátor služby: (dále jen smlouva ): I. Preambule Poskytovatel je příspěvkovou organizací zřízenou Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č /2015/ZK ze dne podle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. II. Rozsah poskytování sociální služby 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi v domově seniorů tyto úkony: a) ubytování b) stravování c) úkony péče 2. Rozsah a průběh služby je stanoven dle osobního cíle, který je uveden v Dohodě o poskytování služeb v Domově seniorů, v Individuálním plánu a v Plánu péče. 3. Klientovi mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy. III. Ubytování 1. Klientovi se poskytuje ubytování: <<Bydlení>>. 1

2 2. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: polohovatelné lůžko, zdravotní matrace, lůžkoviny, uzamykatelný noční stolek, lampička nad lůžkem, polička nad lůžkem, zástěna mezi lůžky, TV s ovládacím zařízením, stolek se sezením, dřevěné čalouněné křeslo, uzamykatelná úložná skříňka, okenní závěsy a žaluzie, signalizace na ošetřovnu (Help tlačítko), telefon, stropní svítidlo, protipožární zařízení. Součástí pokoje je vstupní chodba s vestavěnou uzamykatelnou šatní skříní, zrcadlem, věšákem, případně malou lednicí a koupelnou s WC, sprchou, umyvadlem a sušákem na ručníky. 3. Účastníci této smlouvy se mohou dohodnout na individuálním vybavení pokoje, které nebude zásadně bránit v provádění ošetřovatelské péče. 4. Užívání vlastních elektrospotřebičů (nabíječka k mobilu, holicí strojek, lampička atd.) je podmíněno souhlasem poskytovatele a na základě platné revize. Pravidelnou roční revizi spotřebičů zajistí poskytovatel a hradí si ji každý vlastník spotřebiče sám. 5. Klient může způsobem obvyklým užívat společně s ostatními klienty také: jídelnu s kuchyňkou, společnou koupelnu, prožitkové místnosti, aktivizační místnost s knihovnou, kapli, bufet, společné chodby, terasy a zahradu domova. 6. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Praní prádla poskytovatel zajišťuje způsobem uvedeným v Hygienicko-epidemiologickém řádu zařízení. Prádlo odnáší do prádelny ošetřující personál. Uložení prádla do skříní je závislé na požadavku a potřebě pomoci u každého klienta. 7. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv klienta spojených s užíváním těchto prostor. 8. Klient je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání řádně a v souladu s Domácím řádem (příloha č. 4 této smlouvy); v prostorách k ubytování a k užívání nesmí klient bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. IV. Stravování 1. Klient má právo požádat poskytovatele o poskytnutí stravy. 2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle Domácího řádu (příloha č. 4 této smlouvy). 3. V případě potřeby poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního či diabetického režimu klienta. 4. Způsob oznamování pobytu mimo domov a odhlašování stravy je uveden v Domácím řádu v článku Stravování. 2

3 V. Úkony péče 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat klientovi, který je příjemcem příspěvku na péči dle ustanovení 7 zákona č. 108/2006 Sb., základní činnosti dle stupně závislosti, do kterého je klient zařazen. 2. Specifikace jednotlivých základních činností pro konkrétní stupně závislosti je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Klient je povinen oznámit poskytovateli stupeň příspěvku na péči a případné změny tohoto stupně. 4. Ošetřovatelská a rehabilitační péče je (dle 36 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) klientům poskytována prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. VI. Fakultativní činnosti 1. Nad rámec základních činností uvedených v článku III., IV. a V. smlouvy se mohou účastníci smlouvy dohodnout na poskytování tzv. fakultativních činností, jejichž specifikace a cena je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 2. Případné zvýšení cen fakultativních služeb je možné nejvýše 1x ročně. Poskytovatel je povinen toto zvýšení cen nejméně 8 dní předem písemně oznámit uživateli. VII. Místo a čas poskytování sociální služby a zdravotní péče 1. Služba sjednaná v článku II. smlouvy se poskytuje v Domově seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace, Topolová 918, Uhlířské Janovice. 2. Služba sjednaná v článku II. smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy. VIII. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu. Specifikace jednotlivých úhrad je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy. 2. V případě, že by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % z jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží a poskytovatel se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů za kalendářní měsíc s osobou blízkou klienta, popř. s jinou fyzickou či právnickou osobou. 3. V případě, že klient neměl v kalendářním měsíci žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc neplatí a poskytovatel je oprávněn uplatnit spoluúčast na úhradě nákladů za kalendářní měsíc na spoluúčastníkovi na straně klienta. 3

4 4. Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento příspěvek se nezapočítává do příjmu klienta. 5. Úkony zdravotní péče poskytnuté klientovi v domově jsou hrazeny v rámci veřejného zdravotního pojištění dle zvláštní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příslušnou zdravotní pojišťovnou. 6. Činnosti sjednané v článku VI. smlouvy jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle Přílohy č. 2 této smlouvy. 7. Poskytovatel je povinen na požádání předložit klientovi vyúčtování úhrady podle odstavců 1., 2., 3., 4. a 6. za kalendářní měsíc, a to nejpozději do desátého (10.) pracovního dne v měsíci následujícím. 8. Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za poskytované služby do patnáctého (15.) dne aktuálního měsíce, za který náleží, nejpozději do posledního dne aktuálního měsíce, za který má být úhrada zaplacena. 9. Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku jedním z těchto způsobů: převodem na účet poskytovatele č /0100 vedený u Komerční banky Uhlířské Janovice. Do variabilního symbolu uvádějte rodné číslo klienta v hotovosti v pokladně poskytovatele bezhotovostně prostřednictvím hromadného seznamu ČSSZ. Úhrada bude každý měsíc odečtena z důchodu klienta Vybraný způsob úhrady zaškrtněte. 10. Pokud klient oznámí, že jeho příjmy nedosahují výše úhrady za ubytování a stravu nebo že mu po úhradě nezbývá zákonem stanovených 15%, je povinen při nástupu sdělit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu pro výpočet úhrady za poskytování péče. 11. Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy je poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování klientovi předat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit klientovi v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku. IX. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 1. Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje nezbytné pro poskytnutí pobytové sociální služby dle 49 (domov pro seniory) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů po dobu trvání smlouvy. Tento souhlas klient uděluje až do doby skartace spisu. Skartace je stanovena na dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy. 2. Klient má právo po domluvě se sociální pracovnicí do své osobní dokumentace nahlížet. 4

5 3. Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly domova (příloha č. 4 - Domácí řád). 4. Klient prohlašuje, že mu byla vnitřní pravidla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. 5. Klient se zavazuje a je povinen vnitřní pravidla dodržovat. X. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1. Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď klientem činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď poskytovateli doručena. 2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména: I. nezaplacení úhrady za ubytování a stravu, byl-li klient povinen platit úhradu dle článku VIII. smlouvy, II. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn z důvodu vyhnutí se placení úhrad za ubytování a stravu podle článku VIII. odst. 2 a článku VIII. odst. 3 smlouvy. b) jestliže klient i po třetím písemném upozornění hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel domova 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. XI. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami. 2. Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána na dobu neurčitou od okamžiku jejího podpisu smluvními stranami. 3. Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného. XII. Zvláštní ujednání 1. Pokud lékař upozorní na zhoršení zdravotního stavu klienta, je poskytovatel oprávněn klienta přemístit na lůžko určené ke zvýšené péči na dobu nezbytně nutnou. 2. Doplatky na léky, které klient pravidelně užívá, si klient hradí z vlastních příjmů. 5

6 XIII. Závěrečná ujednání 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. V případě, že má klient opatrovníka, je smlouva vyhotovena ve třech exemplářích, přičemž každá strana obdrží jeden originál. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 Přehled základních činností pro konkrétní stupně závislosti, Příloha č. 2 Ceník fakultativních služeb v Domově seniorů Uhlířské Janovice, Příloha č. 3 Výpočet úhrady za pobyt v Domově seniorů Uhlířské Janovice, Příloha č. 4 Domácí řád. 4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Uhlířských Janovicích dne <<Datum nástupu>> podpis klienta podpis poskytovatele.... příp. podpis opatrovníka 6

7 Přehled základních činností pro konkrétní stupně závislosti Příloha č. 1 I. stupeň (lehká závislost) Příprava stravy servírování stravy mimo jídelní prostory (jídelní kouty, pokoje) Podávání a porcování stravy servírování na talíře, krájení masa, příloh atd. Koupání nebo sprchování s dohledem a podporou Mytí těla podpora při omývání některých částí těla Provedení jednoduchých ošetření ošetření lehkých poranění nevyžadujících odborné ošetření Zapojení do sociálních aktivit Chůze po schodech podpora při chůzi dolů a nahoru Dodržování léčebného režimu (např. KO diabetu) Udržování pořádku pomoc při úklidu skříně, stolku apod. Ohřívání jednoduchého jídla vaření kávy, čaje, ohřívání potravin apod. Běžný úklid pokoje stírání prachu, zalévání květin atd. Péče o lůžko stlaní a převlékání ložního prádla II. stupeň (středně těžká závislost) Úkony péče pro I. stupeň a dále: Chůze po rovině podpora při chůzi Oblékání, svlékání, obouvání Přemísťování předmětů denní potřeby úklid toaletních potřeb, čistého prádla atd. Zapojení do sociálních aktivit např. ergoterapie Uspořádání času, plánování života individuální plány Obstarávání osobních záležitostí pomoc při obstarávání III. stupeň (těžká závislost) Úkony péče pro I. a II. stupeň a dále: Přijímání stravy, dodržování pitného režimu krmení, hydratace, sledování pitného režimu Výkon fyziologické potřeby včetně hygieny Vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh Stání, schopnost vydržet stát vertikalizace Celková koupel na lůžku včetně mytí vlasů Orientace v přirozeném prostředí IV. stupeň (úplná závislost) Úkony péče pro I., II. a III. stupeň a dále: Sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě podpora při změně polohy, zvyšování vitální kapacity plic Komunikace slovní, písemná, verbální pomoc při neschopnosti vyjádření potřeby Orientace vůči jiným fyzickým osobám v čase a mimo přirozené prostředí Komplexní péče o klienta ošetřovatelská péče, pečovatelská péče 7

8 Příloha č. 2 Ceník fakultativních služeb v Domově seniorů Uhlířské Janovice 1. Fakultativní služby jsou poskytované za zvláštní úhradu a na vyžádání klienta. Fakultativní služby nejsou hrazeny z úhrady za ubytování a stravu. 2. Úhrada za tyto služby je prováděna hotově při vyúčtování kapesného k 15. dni v měsíci, a to podle aktuálního ceníku fakultativních služeb. 3. Fakultativní služby mohou být v případě nemožnosti personálního zajištění poskytovatelem odmítnuty. Mezi nabízené fakultativní služby patří: Zajištění nákupu mimo určený den poskytovatelem.30 Kč Doprava klienta do zdravotnického zařízení, na úřady atd. služebním vozidlem...6 Kč/km Používání telefonního přístroje na pokoji dle platného sazebníku dodavatele služby. Strava nad stanovenou hodnotu stravovací jednotky. 8

9 Příloha č. 3 VÝPOČET ÚHRADY ZA POBYT v Domově seniorů Uhlířské Janovice Organizace: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace Topolová 918, Uhlířské Janovice Pobyt klienta: celoroční Změna platí od: <<Platnost od>> Klient: <<Klient>> Rodné číslo: <<Rodné číslo>> Datum narození: <<Datum narození>> Nastoupil dne: <<Datum nástupu>> Zákonný zástupce: <<Zástupce>> <<Adresa zástupce>> Výše důchodu: Sociální dávky: Jiný příjem: Exekuce: <<Důchod>> Kč měsíčně <<Příspěvek na péči>> Kč měsíčně <<Jiný příjem>> Kč měsíčně <<Exekuce>> Kč měsíčně VÝPOČET ÚHRADY ZA POBYT V DOMOVĚ: Stravovací jednotka <<Denní částka za stravovací jednotku>> Kč denně Bydlení <<Denní částka za bydlení>> Kč denně Celkem <<Denní částka (bydlení + strava)>> Kč denně <<Plná úhrada>> Kč měsíčně Maximální výše úhrady <<Maximální úhrada>> Kč měsíčně Klient hradí <<Klient hradí>> Kč měsíčně Příjem klienta<<příjmy pro výpočet min. zůstatku>> Kč měsíčně Zůstatek důchodu <<Vyplácený zůstatek>> Kč měsíčně Neuhrazeno <<Neuhrazeno>> Kč měsíčně Výsledná úhrada <<Klient hradí>> Kč měsíčně Číslo účtu pro zasílání úhrad: /0100 Variabilní symbol klienta: <<Rodné číslo>> Číslo účtu pro zasílání kapesného: /0100 Variabilní symbol klienta: <<Rodné číslo>> Vypracoval: <<Uživatel>> Datum: <<Datum>> 9

10 10

11 Dohoda o poskytování služeb v Domově seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace uzavřená mezi: Poskytovatel: Klient: Domov seniorů Uhlířské Janovice Příjmení a jméno: <<Klient>> Topolová 918 Datum narození: <<Datum narození>> Uhlířské Janovice Bydliště: <<Ulice trvalého bydliště>> <<PSČ trvalého bydliště>> <<Obec trvalého bydliště>> IČO Zastoupen: ředitelkou Ing. Bc. Janou Pivoňkovou Můj osobní cíl: Trvalé bydliště Přeji si přihlášení k trvalému pobytu na adresu Domov seniorů Uhlířské Janovice, Topolová 918, Uhlířské Janovice ANO NE Sociální agenda Přeji si úschovu peněžní hotovosti. ANO NE Přeji si, aby v případě mé hospitalizace nebo výrazného zhoršení zdravotního stavu byly mé veškeré finanční prostředky uloženy na můj depozitní účet. ANO NE Přeji si úschovu občanského průkazu. ANO NE Přeji si úschovu průkazky pojištěnce ZP. ANO NE Souhlasím s pořízením kopie mého OP a průkazu pojištěnce ZP a jejich uložením ve složce u sociální pracovnice a u vrchní sestry. ANO NE Přeji si úschovu vkladních knížek. ANO NE Přeji si úschovu jiných cenností. ANO NE Zdravotní péče Přeji si registraci u smluvního praktického lékaře domova. ANO NE Přeji si uložení léků na sesterně domova. ANO NE Přeji si podávání léků zdravotním personálem. ANO NE Souhlasím s tím, aby doplatky za mé léky byly hrazeny z mého depozitního účtu. ANO NE 11

12 Ostatní Přeji si, aby došlou poštu za mě převzali pracovníci sociálního úseku a neprodleně mi ji předali. Souhlasím se zveřejňováním fotografií, videí a audioprezentace pro účely Domova seniorů Uhlířské Janovice. ANO ANO NE NE Domov seniorů Uhlířské Janovice nabízí možnost využití služby holiče, kadeřníka, pedikúry, masáží (ceny jsou smluvní). Domov seniorů Uhlířské Janovice nabízí možnost objednat si nákup, který jednou týdně zajišťuje domov. Nákupní den určí poskytovatel. Domov seniorů nabízí možnost účasti na aktivizačních programech. Beru na vědomí, že finanční hotovost, vkladní knížky a ceniny si mohu uložit do úschovy v Domově. Za věci, které si ponechám u sebe, poskytovatel neručí. Beru na vědomí, že v Domově seniorů je přísný zákaz kouření na pokojích. Beru na vědomí, že výzdoba pokojů (např. upevnění obrázku na zeď) je možná pouze za pomoci pracovníka Domova seniorů Uhlířské Janovice. Beru na vědomí, že Domov seniorů Uhlířské Janovice má smluvně zajištěnou Pohřební službu Jeřábek. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že svá uvedená rozhodnutí mohu během pobytu změnit. V případě, že si budu přát změny, vyplním se sociální pracovnicí tento formulář znovu. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem nástupu klienta do Domova seniorů Uhlířské Janovice. Tato dohoda je uzavřena dne: <<Datum nástupu>> podpis klienta.. sociální pracovnice.. příp. opatrovník 12

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) XY, nar. bytem (v textu této smlouvy dále jen Osoba ) na straně

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI PAN(Í) NAR., RODNÉ ČÍSLO, BYDLIŠTĚ V TEXTU TÉTO SMLOUVY DÁLE JEN UŽIVATEL, ZASTOUPENÝ A DIAKONIE

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne..

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. uzavřená podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2017 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Pan/paní: dále jen uživatel a Poskytovatel: FOKUS Vysočina 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupený Mgr. Annou Šimonovou dále jen poskytovatel uzavřeli v souladu se zákonem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. 588/DD-SML

Smlouva o poskytování sociální služby č. 588/DD-SML Smlouva o poskytování sociální služby č. 588/DD-SML Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Smlouva o sociální službě poskytované ve zdravotnickém zařízení Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

Smlouva o sociální službě poskytované ve zdravotnickém zařízení Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Smlouva o sociální službě poskytované ve zdravotnickém zařízení Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan/ í.. jako osoba, které je sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace Topolová 918 Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem %KLIENT, nar. %DATNAR, %TBYDULICE,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory v Senior centrum Nový Bor číslo..

Smlouva o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory v Senior centrum Nový Bor číslo.. AHC a.s., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 Michle Provozovna Senior centrum Nový Bor B. Egermanna 354, 473 01 Nový Bor IČ: 24160369 Tel.: +420 702 081 437 E-mail: malkova@sestricka.cz www.ahc.cz, www.ddnovybor.cz

Více

Domov důchodců U Zlatého kohouta Zborovská 857, Hluboká nad Vltavou IČO: , e.mail: telefon:

Domov důchodců U Zlatého kohouta Zborovská 857, Hluboká nad Vltavou IČO: , e.mail: telefon: Domov důchodců U Zlatého kohouta IČO:62534424, e.mail: domov.duchodcu@hluboka.cz telefon: 387966160 číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců U Zlatého kohouta Hluboká

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - Odlehčovací služby v Senior centrum Nový Bor číslo..

Smlouva o poskytnutí sociální služby - Odlehčovací služby v Senior centrum Nový Bor číslo.. AHC a.s., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 Michle Provozovna Senior centrum Nový Bor B. Egermanna 354, 473 01 Nový Bor IČ: 24160369 Tel.: +420 702 081 437 E-mail: malkova@sestricka.cz www.ahc.cz, www.ddnovybor.cz

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí sociální péče v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí sociální péče v domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. pan (paní)... datum narození... rodné číslo.... č. OP..... bydliště.. zastoupený(á)..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: Domov důchodců Malá Čermná Malá Čermná 42 549 31 Hronov Číslo účtu: 26932551/0100,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Smlouva o poskytnutí sociální služby 1. pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupen/a: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v textu této smlouvy dále jen uživatel 2. Domov se zvláštním

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče osobní asistence

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče osobní asistence Smlouva o poskytnutí služby sociální péče osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby č.j.sos//dss Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Pí. trvale bytem: v textu této smlouvy (dále jen uživatel ) datum narození: a Sociální a ošetřovatelské

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově se zvláštním režimem Číslo smlouvy: a 1. Dům seniorů Domov důchodců se sídlem IČO: 63893703 zastoupená Ing. Michaelou Pučálkovou, DiS. (dále jen Poskytovatel)

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva č. x/2019 o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců v Poličce

Smlouva č. x/2019 o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců v Poličce Smlouva č. x/2019 o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců v Poličce 1. Pan/ Paní: Jméno Příjmení Datum narození: xx. xx. xxxx Bydliště: (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) a 2. Svazek

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby a sociální péče v Domově Kytín č /2017/soc níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smlouva o poskytnutí sociální služby a sociální péče v Domově Kytín č /2017/soc níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smlouva o poskytnutí sociální služby a sociální péče v Domově Kytín č. 69344035/2017/soc níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 1 Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Kytín 2 252 10 Mníšek pod

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Č.. /2010 Smlouva o poskytování sociální služby kterou uzavřely dle ust. 91 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů a ust. 51 zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouva o poskytování služeb osobní asistence

Smlouva o poskytování služeb osobní asistence Smlouva o poskytování služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem) Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní %KLIENT nar: %DATNAR trvalé bydliště :

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Poskytovatel sociální služby: Duševní zdraví, o. p. s., nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, zastoupená Bc.

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o umístění zařízení a bezplatném rozvodu internetových, hlasových a TV služeb

Smlouva o umístění zařízení a bezplatném rozvodu internetových, hlasových a TV služeb Smlouva o umístění zařízení a bezplatném rozvodu internetových, hlasových a TV služeb Provozovatel zařízení: JON.CZ s.r.o. podnikající na základě živnostenského zákona Sídlo: Na Neklance 3232/38 Praha

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v centru denních služeb č.: SPIS

Smlouva o poskytování sociální služby v centru denních služeb č.: SPIS Smlouva o poskytování sociální služby v centru denních služeb č.: SPIS 1) Pan (paní): KLIENT datum narození: bydliště: ULICE, ČÍSLO, OBEC, PSČ v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské

Více

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2015 O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel Luxor Poděbrady,

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice U Kaple 494, 407 21 Česká Kamenice

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více