DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ"

Transkript

1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování služeb v našem domově. Tato pravidla jsou závazná pro všechny klienty, zaměstnance, návštěvy a osoby jakkoliv se pohybující v domově. Svým ohleduplným jednáním, slušným chováním, vzájemnou úctou, porozuměním klienti a ostatní osoby pohybující se v domově vytvářejí klidné a bezkonfliktní prostředí. Námi poskytované služby, výčet základních činností: Poskytnutí ubytování (ubytování převážně ve dvoulůžkových pokojích, pouze dva jednolůžkové, dle možností poskytovatele a s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta) Poskytnutí stravy (celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře) plus dvě jídla vedlejší (dopolední, odpolední svačina), u některých diet navíc 2. večeře) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání/svlékání včetně speciálních pomůcek, přemisťování/mobilita klientů, podávání jídla/pití, orientace v čase, místě, ) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc s umýváním, koupáním, při použití WC, zajištění důstojných podmínek pro osobní hygienu, základní péče o vlasy a nehty) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů pro seniory, obnovení/upevnění kontaktu s rodinou, ) Sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností/dovedností podporujících sociální začleňování našich klientů Aktivizační činnosti v souladu s individuálním plánem podpory uživatele (volnočasové a zájmové aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností/dovedností) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, vyřizování osobních záležitostí, zastupování, hájení osobních práv atd.) Poskytnutí lékařem indikované ošetřovatelské péče Poskytnutí rehabilitace na základě indikace lékaře (s ohledem na kapacitní možnosti rehabilitačního pracoviště DS) Zprostředkování odborné lékařské péče (případně zajištění doprovodu klienta za touto péčí, na lékařská vyšetření) Na žádost klienta zajištění léků a INKO pomůcek předepsaných lékařem a jejich pravidelné podávání (dle indikace lékaře) Nad rámec výše uvedených základních činností může domov zajistit další služby (dle objednávky klienta), které si klient hradí ze svých prostředků, viz nabídka/sazebník fakultativních služeb DS Třeboň. 1. Ubytování Po svém příchodu do domova je klient ubytován na předem dohodnutém pokoji (nejlépe po předchozí osobní návštěvě DS) a dle uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby (jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj). Úhrada za ubytování zahrnuje i nezbytné provozní náklady (teplo, elektřina, vodné a stočné) a související služby (úklid, odvoz odpadu, veškeré praní, žehlení, drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení). Nejde-li o manžele nebo vztah druh-družka (toto soužití se snažíme zachovat s ohledem na kapacitu DS), jsou pokoje rozděleny na dámské a pánské. Přemístění klienta v průběhu jeho pobytu, tj. změna pokoje, je možná pouze po vzájemné dohodě s vedoucí DS a na základě písemné žádosti klienta. Všechny pokoje jsou propojeny se sesternou signalizačním a dorozumívacím zařízením. Většina pokojů má svůj balkon a vždy 2 pokoje mají společné hygienické zařízení (WC, sprcha, umyvadla). Na každém pokoji je potřebné základní vybavení (polohovací lůžko, noční stolek, dvoudílná skříň a křeslo), další dovybavení (elektronika, dekorace, květiny, ) je závislé na velikosti pokoje a mobilitě osob (snažíme se o minimální překážky/zábrany v pohybu). Tyto a další úpravy pokoje (dovybavení klientem) lze provádět po předchozím souhlasu vedoucí DS a spolubydlícího.

2 Dveře pokoje jsou z bezpečnostních důvodů vybaveny zámkem, který nelze z vnitřní strany zablokovat. Pokud se spolubydlící dohodnou na zamykání pokoje, každý z nich obdrží od sociálního pracovníka proti podpisu jeden klíč. Pokud klient klíč od pokoje ztratí, další uhradí z vlastních prostředků. Každý klient má k dispozici na pokoji dva uzamykatelné prostory: noční stolek a šatní skříň. Pokoje, koupelny a toalety jsou považovány za osobní prostor klientů a všichni klienti a zaměstnanci v nich respektují právo na soukromí a důstojnost klienta (klepání, používání zástěn/závěsů apod.). Pro používání vlastních elektrických spotřebičů na pokoji (např. TV, lednice, varná konvice) je nezbytné předložení platné revize nezávadnosti tohoto přístroje. Provedení revize, po předchozí žádosti klienta zajistí za stanovenou úhradu domov (vždy po 12 měsících užívání spotřebiče). Doklad o provedené platné revizi elektrospotřebiče je uložen v kanceláři vedoucí DS. Další náklady spojené s užíváním vlastního spotřebiče (provozní náklady, opravy včetně rozhlasových a televizních poplatků) si klient hradí ze svých prostředků. Přístroje vydávající zvuky může klient používat, pokud jejich provozem neruší spolubydlící. Společná lednice pro klienty je k dispozici na jídelničkách (1. i 2. patro). Na pokojích nelze z bezpečnostních důvodů používat tepelné zdroje (např. ohřívací spirály, přímotopy, elektrické dečky, vařiče). Klienti nesmějí z důvodu vysokého nebezpečí úrazu nijak zasahovat do elektrických rozvodů, strojů a přístrojů, ze stejného důvodu nesmějí vstupovat do provozních místností domova (např. dílna údržby, kotelna, kuchyně, sklady, ). V celém areálu je zakázáno přechovávat případně používat nebezpečné látky, nebezpečné předměty, zákonem zakázané omamné a návykové látky. Na pokojích není povoleno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Pro kouření mají klienti vyhrazený prostor (kuřárna1. patro). Odpadky lze vhazovat pouze do nádob k tomu určených (odpadkové koše). Přechovávat zvířata v domově není možné, výjimku může povolit pouze vedoucí DS. Z hygienicko-epidemiologických důvodů je zakázáno krmit ptactvo na balkónech a terasách. 2. Stravování Stravování je zajištěno vlastní kuchyní v souladu se zásadami správné výživy a ve smlouvou dohodnutém rozsahu na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Jídelníčky sestavuje asistentka DS ve spolupráci s kuchaři a jsou zveřejňovány na přístupných místech. Stravovací normy potravin stanovuje ředitel Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Na žádost klienta, nejlépe s doporučením lékaře domov zajistí příslušné dietní stravování. Klient může přijímat stravu v konzistenci: celá, krájená, mletá, kašovitá (mix), případně PEG sonda (s ohledem na možnosti/zdravotní stav klienta a doporučení lékaře). Mobilní klienti se stravují na jídelně v přízemí. Klienti se sníženou mobilitou a nemocní na jídelničkách (1., 2. patro) nebo na pokoji. Zaměstnanci svou nezbytnou pomocí, podporou a motivací zajistí, aby všichni klienti, měli dostatečný příjem stravy a tekutin (pitný režim). Klienti se sníženou mobilitou a nemocní mají čerstvé nápoje na pokoji, tekutiny jsou doplňovány během dne i noci. Další nápoje jsou k dispozici na jídelničkách na patrech. Doby pro vydávání stravy jsou stanoveny takto: Druh jídla od do (čas) Snídaně Svačina - dopolední Oběd Svačina - odpolední Večeře večeře (diety) Po dohodě a v souladu s provozními možnostmi lze stravu podávat i v jiné, než výše stanovené časy

3 Svačiny se v některých případech mohou podávat s předchozím hlavním jídlem. Na základě přání klienta a po dohodě se službu konajícím personálem je možné stravu podávat i mimo uvedené hodiny, pokud to lze organizačně zajistit. Potraviny podléhající zkáze klienti ukládají do lednic (vlastních, nebo společných), v případě, že je včas nespotřebují, zlikvidují je vhozením do určených nádob nebo je předají k likvidaci zaměstnancům DS. Zaměstnanci přímé péče a úklidu dbají na čerstvost a nezávadnost potravin na pokojích i v lednicích, s ohledem na možné zdravotní komplikace klienta, hygienické předpisy zařízení a celkový dojem v domově. 3. Hygiena klientů Klienti dodržují zásady osobní hygieny sami nebo za asistence či pomoci personálu přímé péče, hygiena probíhá v souladu s individuálním ošetřovatelským plánem. Sprchování/koupání se provádí minimálně 1 x týdně (na centrální koupelně na patře, která je vybavena speciálními přístroji a zařízením), v případě potřeby, nebo na přání klienta častěji. Hygienické potřeby (mýdlo, šampon na vlasy, krém na tělo/ruce, zubní kartáček, zubní pastu nebo přípravek na čištění zubní protézy) si pořizuje klient dle potřeby ze svých prostředků. Návštěvu holiče, kadeřnice nebo pedikérky (služby externích subjektů), které klienti hradí z vlastních prostředků, zprostředkují zaměstnanci domova. 4. Lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče Odbornou lékařskou péči domov zajišťuje pravidelnou návštěvní službou praktického lékaře (2 x týdně) a psychiatra (cca 1 x za 6 týdnů), s ostatními specialisty zprostředkuje kontakt/návštěvu, případně zajistí doprovod klienta za touto péčí. Za poskytnutou lékařskou péči zodpovídají příslušní lékaři. Ošetřovatelskou a přímou obslužnou péči zajišťují zaměstnanci DS nepřetržitě 24 hodin (odborně způsobilý personál přímé péče: registrované všeobecné sestry a pracovníci v sociálních službách, dle platných právních předpisů, na základě sjednané smlouvy s klientem, s ohledem na zdravotní stav klienta). Ošetřovatelská péče je poskytována dle individuálních ošetřovatelských plánů a vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře, u kterého je klient registrován. Základní rehabilitaci v domově zajišťuje registrovaná všeobecná sestra případně fyzioterapeut (dle indikace ošetřujícího lékaře). Indikovaná ošetřovatelská péče a rehabilitace, zprostředkování odborné lékařské péče, zajišťování léků/podávání léků dle indikace lékaře je klientovi hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, případně na náklady poskytovatele. Předepsané léky, které se v souladu se seznamem léčiv doplácí, si hradí klient ze svých prostředků, pokud se s lékařem nedohodne na plně hrazených preparátech. Stejně tak, si klient hradí INKO pomůcky, které jsou nad rámec poukazu předepsaného lékařem. Každý klient je povinen, v případě, že je očkování indikováno lékařem, podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění, podrobit se očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumonie. Při podezření na infekční onemocnění klienta, je ošetřovatelská péče prováděna v zájmu ochrany zdraví spoluobyvatel a na základě vnitřních pravidel DS. V případě, že domov není schopen zajistit dostatečnou ochranu proti infekci, je klient dočasně hospitalizován ve zdravotnickém lůžkovém zařízení. Po dobu hospitalizace, až do jeho návratu je klientovo lůžko zachováno/není obsazeno jiným klientem. 5. Úklid pokojů, společných prostor, praní a žehlení prádla Úsek úklidu se řídí vnitřními předpisy domova (Provozní hygienický řád DS Třeboň). Úklidové práce se vykonávají denně (dle časového harmonogramu nebo dle potřeby). Nutností je pravidelné větrání, s ohledem na aktuální počasí. Ve svých pokojích si klienti mohou po dohodě s personálem zajistit úklid vlastními silami (některé klienty zvolené činnosti). Udržování čistoty a pořádku v osobních věcech, se s klienty dojednává a provádí za jejich přítomnosti. Klienti si podle svých možností pečují o prádlo, ošacení a obuv. Osobní prádlo a oblečení si klienti převlékají dle potřeby, každý má možnost denně odevzdat znečištěné prádlo do prádelny DS.

4 Domov navíc zajišťuje praní ložního prádla, ručníků, osušek a utěrek dle potřeby. Vyprané prádlo je imobilním klientům rozváženo na pokoje, mobilní si jej sami v dohodnutých časech vyzvedávají v prádelně (3. patro). Pro správné doručení prádla je vhodné jeho označení (fix na textil, výšivka), aby nedošlo k záměně mezi klienty. Čistírnu prádla a opravnu obuvi si klient hradí z vlastních prostředků, zprostředkování těchto služeb zajistí po dohodě zaměstnanci DS. Prát a sušit drobné osobní prádlo na pokojích je možné pouze v nezbytných případech, po dohodě s vedoucí DS. 6. Aktivizační/volnočasové činnosti Klienti se dle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v domově i mimo něj, ten zajišťují a organizují příslušní zaměstnanci domova. Nabídka aktivit koresponduje a vychází ze SKSS č. 5 Individuální plánování sociální služby. Činnosti (pravidelné i nepravidelné) jsou zveřejňovány na nástěnkách v domově. Klienti jsou navíc osobně informováni, vhodnou formou motivováni k účasti na těchto aktivitách. 7. Vycházky, návštěvy, noční klid Klienti kdykoli vycházejí a pobývají mimo areál domova, v zájmu své bezpečnosti je vhodné sdělit personálu přímé péče přibližný čas odchodu z domova, cíl cesty a přibližnou dobu návratu. Klient se zavazuje oznamovat pobyt mimo domov a odhlašovat stravu způsobem stanoveným v Sazebníku poskytovaných sociálních služeb. Toto oznámení personálu přímé péče s dostatečným předstihem (alespoň dva pracovní dny před plánovaným odchodem) je nutné také z důvodu zajištění dostatečného množství léků, které klient dostane s sebou. Při včasném oznámení pobytu mimo domov náleží klientovi za omluvené dny finanční vratka dle uzavřené smlouvy. Domov je volně přístupný/otevřený od 6.00 do hod, mimo tuto dobu je nutné své příchody a odchody domlouvat se službu konajícím personálem (zvonek hlavní vchod pro návštěvy). Navštěvování klientů rodinnými příslušníky, přáteli, blízkými osobami je možné kdykoliv (v doporučených časech), kromě nočního klidu od hod. do 6.00 hod. Návštěvy nejsou vhodné při ranním vstávání, v době provádění osobní hygieny, v době podávání stravy a po hodině. V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni, s výjimkou podání léků, poskytnutí neodkladné lékařské, ošetřovatelské a přímé obslužné péče nebo při mimořádných situacích. Návštěvám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek nebo narušují klidný chod domova, bude návštěva odepřena. Návštěvy na pokoji klient přijímá s ohledem na svého spolubydlícího. Další prostory pro návštěvy: zákoutí chodeb s nábytkem, jídelničky na patrech, klubovna 2. patro, terasy, odpočinková zóna. Ubytování a stravu nelze návštěvám poskytnout. V případě výskytu závažných infekčních onemocnění, má domov právo zavést (na základě pokynu krajské hygienické stanice) příslušná dočasná režimová opatření - omezení/zákaz návštěv. 8. Úschova cenných věcí, VK, šperků a finanční hotovosti klienta Každý klient má možnost, požádat o uložení svých cenných věcí, vkladních knížek, šperků do úschovy DS, do trezoru u vedení domova (viz platný sazebník fakultativních služeb), aby nedošlo k jejich ztrátě, poškození, zničení či zneužití. Klientovi se v takovém případě vydává písemné potvrzení o převzetí do úschovy DS (složní list). Úschova finančních prostředků klienta je možná u sociálního pracovníka v depozitní pokladně DS - tato služba je bezplatná. V případě úmrtí klienta nebudou žádné cenné věci ani finanční prostředky nikomu vydány, stávají se předmětem dědického řízení (občanský zákoník). Domov nezodpovídá za výše uvedené věci, které nepřevzal do úschovy.

5 Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráta těchto věcí, případně finančních prostředků klientů, převezme je domov do úschovy z vlastního podnětu. Přesné podmínky úschovy jsou uvedeny na samotných žádostech. 9. Osobní (depozitní) účet klienta, s následnou možností vedení tohoto účtu Klient má možnost založit si u sociálního pracovníka svůj osobní účet a následně zažádat o provádění finančních transakcí z tohoto účtu, tj. vedení osobního účtu (depozita). Maximální částka na osobním účtu je ,- Kč, prostředky nad tuto částku je možné uložit např. na vkladní knížku apod. Vedení osobního účtu je fakultativní službou prováděnou domovem za úhradu. Z tohoto účtu mohou být klientovi hrazeny především doplatky za léky, regulační poplatky, nákupy, složenky, služby pedikérky, kadeřnice,... Po provedení každé finanční transakce klient obdrží účetní doklad a měsíčně úplný výpis pohybů na jeho osobním účtu. Přesné podmínky založení a vedení osobního účtu jsou uvedeny na žádostech. 10. Výplata zůstatku důchodů Klientům, kteří se rozhodnou pro způsob výplaty důchodů hromadným seznamem České správy sociálního zabezpečení přímo na účet poskytovatele (domova) je po odečtení úhrady za poskytované služby vyplácen zůstatek důchodu. Zůstatek důchodu je odpovědným zaměstnancem vyplácen každého 15. dne v měsíci, pokud termín 15. připadne na sobotu, je zůstatek důchodu vyplácen v pátek, pokud připadne na neděli nebo svátek, vyplácí se následující pracovní den. Přijetí zůstatku důchodu stvrzuje klient nebo jeho zákonný zástupce (opatrovník) podpisem na výplatní listině, předání se účastní zástupce výboru obyvatel. Klienti, kteří nepožádali o zařazení na hromadný seznam výplaty důchodů, si hospodaří se svými finančními prostředky sami, případně s pomocí opatrovníka (pokud je soudem ustanoven), nebo mohou požádat o vedení osobního účtu sociálního pracovníka. 11. Osobní údaje, telefonování a doručování poštovních zásilek Ochranu osobních údajů klientů řeší samostatný vnitřní předpis organizace. Každý klient, či jeho zákonný zástupce při nástupu do domova obdrží a podepisuje poučení k ochraně osobních údajů uživatele. Klient může kdykoli přijímat soukromé telefonní hovory a soukromě volat z vyhrazených pevných linek DS, hovorné si následně platí jako fakultativní službu. Způsob doručování pošty závisí na zdravotním stavu klienta (přebírá buď samotný klient, odpovědný zaměstnanec domova nebo zákonný zástupce klienta opatrovník). Doporučené zásilky, balíky a dopisy s doručenkou sociální pracovník zaeviduje v samostatné knize pošty klientů a proti podpisu v této knize neprodleně vydá adresátovi. Obyčejné listovní zásilky se do knihy pošty nezapisují, stejně jako denní tisk a časopisy, které mají klienti objednané na svá jména. Peněžní prostředky posílané poštovní poukázkou jsou na základě smlouvy s Českou poštou vyzvedávány na místní poště pověřeným zaměstnancem domova. Dobírkové zásilky jsou řešeny individuálně s klientem. Pokud klient nemůže z vážných důvodů zásilku přijmout, vrátí ji odpovědný zaměstnanec zpět České poště a v knize pošty sociální pracovník tuto skutečnost uvede. 12. Odpovědnost za škody Všechny osoby v domově jsou povinné dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, chovají se tak, aby předcházeli rizikovým, havarijním a mimořádným situacím. Domov odpovídá klientům za škodu na zdraví a majetku, kterou způsobil vlastním zaviněním, při poskytování sociálních služeb a zavazuje se uhradit škodu v rozsahu povinně uzavřené pojistné smlouvy. Klienti odpovídají za škodu jimi způsobenou na majetku DS nebo majetku a zdraví osob žijících a pracujících v domově, za předpokladu, že jsou schopny posoudit následky svého jednání. Rozsah škody a míra zavinění se posuzuje případ od případu.

6 13. Výbor obyvatel, stížnosti V domově působí výbor obyvatel (z řad klientů) zvolený zpravidla na období jednoho roku. Výbor obyvatel je poradní orgán vedoucí domova, hájí a prezentuje zájmy klientů, vyjadřuje se k provozu zařízení, vznáší připomínky, námitky, návrhy apod. Klienti nebo jiné osoby si mohou kdykoliv stěžovat na kvalitu nebo průběh poskytované sociální služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi nebo poškozeni. Základní postup k podání stížnosti samostatně upravuje příslušný vnitřní předpis DS Třeboň, volně přístupný na nástěnkách v domově. 14. Ukončení poskytování sociální služby Klient je oprávněn ukončit pobyt/vypovědět smlouvu, kdykoli i bez uvedení důvodu. Důvody k výpovědi ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování sociální služby. Tento domácí řád nabývá účinnosti dne , zároveň tímto dnem končí účinnost domácího řádu ze dne Ing. Lenka Krakowitzerová, vedoucí DS Třeboň

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova Domov pro pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 IC:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906 Domácí řád Pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociálních služeb v Domově pro seniory Trutnov. Pracoviště R.Frimla

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Domácí řád Domácí řád Centra sociálních služeb města Letovice,

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 2. 2016 do : Aktualizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2015 O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel Luxor Poděbrady,

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600 Tel : 042 412 386 312 042 412 387 154 e-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz Fax: 042 412

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Bohumínská 1056/71 710 00 Ostrava - Slezská

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Domácí řád Harmonie, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Úvod Harmonie, p. o., poskytuje uživatelům registrovanou pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a návštěvníky domova. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Poslání domova pro seniory

VNITŘNÍ ŘÁD. Poslání domova pro seniory VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád popisuje podmínky poskytování sociálních a dalších služeb v našem zařízení a stanovuje pravidla pro klidné a přívětivé soužití všech uživatelů, pracovníků i návštěvníků. Poslání

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Evidenční číslo: DŘ DZR Čtyřlístek Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Zpracoval: Mirka

Více

Domov pro seniory, T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná telefon: 383 422 026, IČ: 00668109. identifikační číslo pobytové sluţby: 4274986

Domov pro seniory, T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná telefon: 383 422 026, IČ: 00668109. identifikační číslo pobytové sluţby: 4274986 Domov pro seniory, T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná telefon: 383 422 026, IČ: 00668109 identifikační číslo pobytové sluţby: 4274986 číslo účtu: 174 5501505544/0600 Domácí řád Chceme Vám umoţnit ţít důstojný

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby.

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby. odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby. Obsah Kapitola Obecná ustanovení... 3 Kapitola 2. Cíl služby... 3 Kapitola 3.

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 1.7.2013. Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 1.7.2013. Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby 7.2013 Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení. Část Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele

Více

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům)

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) VNITŘNÍ PRAVIDLA (stanovená poskytovatelem pro poskytování sociální služby azylový dům v Domě Žofie) Poskytovatel: Pečovatelská služba

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více