Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:"

Transkript

1 DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968 IČ: zastoupená ředitelkou Ludmilou Rapáčovou (dále jen poskytovatel a 2. Příjmení, jméno, titul Datum nar. Posledním bytem Telefon dále jen uživatel II. Vymezení pojmů 1. Poskytovatelem se rozumí Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, zastoupený ředitelem zařízení 2. Uživatelem se rozumí zájemce o sociální službu pan/paní.., a to od okamžiku, kdy tato Dohoda byla mezi jejími účastníky platně uzavřena. 3. Zařízením se rozumí zařízení sociálních služeb Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, zřízené Královehradeckým krajem, které provozuje Poskytovatel. 4. Rozhodnutím o přijetí se rozumí vždy aktuálně platné Rozhodnutí o přijetí do domova důchodců, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královehradeckého kraje, jímž shora uvedený správní orgán rozhodl o přijetí uživatele do Zařízení k celoročnímu nebo jinak časově specifikovanému pobytu. V případě, že ke dni podpisu této Dohody nebylo Rozhodnutí o přijetí vydáno, či nenabylo právní moci, odkazují její účastníci na čl. VIII odst. 5 této Dohody. 5. Rozhodnutím o úhradě se rozumí vždy aktuálně platné Rozhodnutí o úhradě za pobyt v domově důchodců, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královehradeckého kraje, jímž shora uvedený správní orgán rozhodl o stanovení částky měsíční úhrady za poskytovaní standardní služby Poskytovatelem Uživateli v Zařízení. V případě, že ke dni podpisu této Dohody nebylo Rozhodnutí o úhradě vydáno, či

2 nenabylo právní moci, odkazují její účastníci na čl. VIII odst. 5 této Dohody. 6. Standardní službou se rozumí služby dodávané v rámci plnění hrazeného na základě Rozhodnutí o úhradě, jedná se o : a) ubytování b) stravování c) praní prádla a šatstva d) pečovatelské úkony e) základní ošetřovatelskou a zdravotní péči Dále poskytovatel umožní uživateli využívat podle své volby další služby : f) společenské, zájmové a aktivizační programy a aktivity g) úschova peněžních prostředků a drobných cenných věcí uživatele h) pomoc při vyřizování korespondence a při některých úředních úkonech i) služby zprostředkované v zařízení provozované cizími subjekty Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: ad a) ubytování Poskytovatel na základě dohody poskytne uživateli ubytování : - ve vícelůžkovém pokoji (3 a 4 lůžkové) - ve dvoulůžkovém pokoji - v jednolůžkovém pokoji Součástí poskytnutého ubytování je osobní užívání tohoto vybavení pokoje: lůžko včetně lůžkovin, noční stolek s jídelní deskou, křeslo, stůl, uzamykatelná šatní skříň s vestavěnou uzamykatelnou schránkou, polička, lampička u lůžka, dorozumívací a signalizační zařízení. Součástí ubytování je poskytovatelem zajišťované praní lůžkovin a ostatního textilního vybavení pokoje (záclony, závěsy) a úklid. Úklid a praní poskytovatel obstarává způsobem uvedeným v Hygienicko epidemiologickém provozním řádu zařízení, tím se rozumí - denně v pracovní dny stírání podlah, mytí WC, koupelny, vynášení odpadků, týdně mytí dveří, stírání prachu, měsíčně mytí postelí,, nábytku, botníků, čtvrtletně mytí oken,osvětlovacích těles Výměna ložního prádla jednou za tři týdny, v případě znečištění neprodleně. Úklid nočního stolku a skříní bude řešen v individuálním plánu. Poskytovatel může, pakliže mu to kapacitní a provozní podmínky umožňují, vyhovět žádosti uživatele o ubytování v jiném pokoji. V případě, že uživatel žádá přestěhování z dvou nebo vícelůžkového pokoje na jednolůžkový, může mu poskytovatel vyhovět, když mu to kapacitní a provozní podmínky budou umožňovat a uživatel bude mít dostatek finančních prostředků na placení úhrady stanovené pro ubytování na jednolůžkových pokojích.. Žádosti na jednolůžkové pokoje jsou evidovány ve vnitřním pořadníku, o jehož aktuálním stavu se lze informovat u vrchní sestry. O změnu ubytování lze požádat u ředitelky nebo vrchní sestry. Pokud tomu provozní důvody nebrání, je možná realizace po dohodě. Součástí ubytování jsou rovněž prostory pro osobní hygienu a společné prostory zařízení. Při používání vlastního rozhlasového a televizního přijímače si uživatel sám odpovídá za placení telekomunikačních poplatků. Provozování elektrospotřebičů uživatelem musí být v 2

3 souladu s předpisy požární ochrany (nutné pravidelné revize elektrospotřebičů)) a bezpečnosti práce (BOZP) závaznými pro poskytovatele. ad b) stravování Poskytovatel zajistí uživateli celodenní stravování podle podmínek stanovených ve vyhlášce MPSV 83/ (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, diabetici ještě druhá večeře). Poskytovatel je schopen v případě potřeby uživateli zajistit kromě stravy normální také tyto základní diety: diabetickou, žlučníkovou, případně kombinaci dvou z těchto diet, dále stravu mletou a mixovanou. Stravování probíhá ve společných jídelnách, nebo na pokoji uživatele, bude-li to jeho zdravotní stav vyžadovat nebo jak bude dohodnuto v individuálním plánu. Doba výdeje stravy je určena v Domácím řádu. Poskytovatel bude zajišťovat pro uživatele tekutiny (čaj nebo šťávu slazené i neslazené)) celodenně. Tekutiny budou k dispozici v nápojových kontejnerech, které jsou umístěny ve společných prostorách zařízení. V případě, že to zdravotní stav uživatele bude vyžadovat, budou mu tekutiny poskytovány individuálně. Způsob individuálního podávání tekutin a stravy je řešen v individuálním plánu uživatele. ad c) praní prádla a šatstva Poskytovatel zajišťuje pro uživatele praní osobního prádla a šatstva. Sběr prádla a šatstva k vyprání probíhá každý pracovní den v dopoledních hodinách. Uživatel může také přinést prádlo a šatstvo osobně do prádelny. Poskytovatel rovněž zajišťuje drobné opravy prádla a šatstva.. S uživatelem je dohodnutá před nástupem identifikace (označení) jeho osobního prádla. ad d) pečovatelské úkony - pomoc při chůzi a pohybu - pomoc při stravování a příjímání tekutin - pomoc při péči o osobní hygienu - pomoc při úklidu osobních věcí Rozsah a způsob zajištění těchto služeb je specifikován v individuálním plánu uživatele. ad e) základní ošetřovatelská a zdravotní péče Poskytovatel v případě potřeby a po dohodě s uživatelem obstarává v rámci standardně dodaných služeb pro uživatele také ošetřovatelskou a zdravotní péči poskytovanou na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v tomto rozsahu: - podávání léků podle předpisu lékaře - aplikace podkožních, intramuskulárních injekcí - prevence a péče o proleženiny - převazy ran a kožních defektů - ošetřovatelskou péči kůže - předlékařskou první pomoc a následné zajištění další lékařské pomoci - zajištění kontaktu s dalšími zdravotnickými zařízeními podle aktuálního zdravotního stavu uživatele (stomatolog, psychiatr, kožní možno přímo v zařízení) - zdravotnickou osvětu a edukaci - ošetřovatelské sledování a hodnocení zdravotního stavu a vedení předepsané dokumentace - zajištění výživy s výjimkou sond zavedených do zažívacího traktu 3

4 - péči o vyprazdňování podávání klysma, péče o kolostomie, péče o močový katétr - příprava k vyšetřením ve zdravotnickém zařízení - aplikace hygienicko epidemiologických opatření - zprostředkování dopravy do zdravotnického zařízení podle ordinance lékaře - rehabilitační péče Dále poskytovatel umožní uživateli využívat podle své volby další služby poskytovatelem v zařízení zajišťované: ad f) společenské, zájmové a aktivizační programy a aktivity Nabídka těchto individuálních, skupinových, jednorázových nebo pravidelných aktivit je v uveřejňována (nástěnky, rozhlas, osobní pozvání, schůzky s uživateli) V případě potřeby zajistí poskytovatel doprovod na akci podle výběru uživatele. ad g) úschova peněžních prostředků a drobných cenných věcí uživatele Poskytovatel zajistí pro uživatele, na základě dohody (bližší ujednání Dodatek č. 1) úschovu jeho finančních prostředků, vkladních knížek a drobných cenných osobních předmětů. Uživatel dostane od pověřených zaměstnanců poskytovatele potvrzení o každém uložení a výdeji peněz a cenných předmětů.. Poskytovatel ručí za finanční prostředky, vkladní knížky a drobné cenné osobní předměty, které převzal do úschovy. Poskytovatel se zavazuje, že nepředá uložené finanční prostředky, vkladní knížky a drobné cenné osobní předměty jiné osobě než uživateli nebo jeho opatrovníkovi, je-li soudem ustanoven.uložení nebo vyzvednutí podle předcházejícího textu, může uživatel učinit každý pracovní den od 6.00 do hod. v pokladně zařízení. Požadavek na vyzvednutí peněžní hotovosti z vkladní knížky je nutno oznámit v pokladně nejpozději do hod. předcházejícího pracovního dne. Uložené finanční prostředky, vkladní knížky a drobné cenné osobní předměty se stávají v případě úmrtí uživatele předmětem dědického řízení. ad h) pomoc při vyřizování korespondence a některých úředních úkonů, Poskytovatel na základě dohody s uživatelem bude prostřednictvím sociálního pracovníka pomáhat při vyřizování jeho osobní a úřední korespondence a zajistí pro něj jednodušší úřední úkony při kterých není nutná osobní přítomnost uživatele nebo právní pomoc odborně způsobilé osoby. Rozsah bude specifikován v Dodatku č. l při nástupu, později během pobytu v individuálním plánu. ad i ) služby zajišťované v zařízení cizími subjekty Uživatel může využívat v plném rozsahu služby, které v zařízení zajišťují cizí subjekty - kantýna, kadeřnické služby, pedikérské služby. Poskytovatel neodpovídá za podmínky, rozsah a kvalitu těchto služeb. 7. Doplňkovými službami se rozumí služby dodávané na základě zvláštní objednávky Uživatele, a to dle nabídky takových služeb ze strany Poskytovatele a za jím stanovené ceny hrazené přímo Uživatelem. 8. Osobním (individuálním) plánem (Dodatek č. 2 Dohody) se rozumí soupis poskytované Standardní služby a objednaných Doplňkových služeb jakož i specializovaných 4

5 postupů, výše definované podpory a zaopatření individualizovaných podle specifických potřeb a okolností na straně Uživatele, tak, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita života Uživatele, který je přiložen k této Dohodě a může být za podmínek této Dohody aktualizován (např. objednáním některé Doplňkové služby). Poskytovatel se zavazuje při poskytování výše uvedených služeb vycházet s osobních cílů a potřeb uživatele a přizpůsobit podle nich způsob a rozsah služeb. Osobní cíle uživatele jsou zaznamenány v Dodatku č. 2, podle oddílu VIII. této dohody. Osobní cíle a potřeby uživatele budou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány. Poskytovatel bude uživateli nápomocen při jejich formulaci. Uživatel může kdykoliv požádat o změnu ve formulovaných osobních cílech a potřebách a poskytovatel je povinen dodatek doplnit o nové formulace a zajistit jejich plnění v průběhu služeb. 1. Dohodou se rozumí tato Dohoda o poskytování sociálních služeb a Dodatek č. 1(specifikace a upřesnění poskytovaných služeb) a Dodatek č. 2 (individuální plán) III. Předmět Dohody 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli v Zařízení na základě této Dohody služby v rozsahu vymezeném Standardní službou dle čl. II odst. 6 této Dohody a Uživatel se zavazuje zaplatit za tyto služby úhradu stanovenou platným Rozhodnutím o úhradě. 2. Poskytovatel se zavazuje, bude-li tak ujednáno v této Dohodě, nebo objedná-li si tak Uživatel zvláštní objednávkou, dodávat Uživateli služby ze své nabídky Doplňkových služeb a Uživatel se zavazuje uhradit jejich cenu dle vyúčtování. Cenou Doplňkových služeb se rozumí ceny uvedená v platném ceníku Poskytovatele IV. Platební podmínky 1. Uživatel se zavazuje hradit úhradu za Standardní služby ve výši uvedené v aktuálně platném Rozhodnutí o úhradě za podmínek této Dohody nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který se Standardní služba platí). 2. Uživatel se zavazuje hradit cenu Doplňkových služeb dle vyúčtování Poskytovatele do 10 dnů ode dne, v němž vyúčtování převzal a dále za shodných podmínek uhradit cenu služeb případně poskytnutých za podmínek čl. V odst. 7 této Dohody). 3. Účastníci mohou za účelem úhrady dle této Dohody sjednat právo inkasa z bankovního účtu Uživatele ve prospěch Poskytovatele. 4. Placená částka dle této Dohody je uhrazena okamžikem připsání částky na účet Poskytovatele č. : 24230/ vedený u Komerční banky nebo převzetím hotovosti jeho pověřeným zaměstnancem. V. Práva a povinnosti Uživatele 1. Uživatel má právo na rovné a nediskriminující zacházení při poskytování Standardní služby a při poskytování sjednaných Doplňkových služeb. 2. Uživatel je oprávněn požadovat kdykoli za trvání této Dohody úpravu svého Osobního plánu v rozsahu poskytované Standardní služby a s ní spojených specializovaných 5

6 postupů, podpory a zaopatření individualizovaných podle svých specifických potřeb tak, aby odpovídal jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a sociálním potřebám. 3. Uživatel je oprávněn, kdykoli za trvání této Dohody, objednat si Doplňkové služby z aktuální nabídky Poskytovatele za podmínek touto nabídkou stanovených. 4. Uživatel je oprávněn mít v Zařízení v rozsahu přiměřeném typu a povaze Zařízení, blíže specifikovaném vnitřními předpisy a svým Osobním plánem své věci, tak, aby výkonem vlastnických práv neobtěžoval jiné osoby ubytované v Zařízení. 5. Uživatel má právo na takové zaopatření ze strany Poskytovatele, aby bez ohledu na to, že tak není výslovně uvedeno v Dohodě nebo obsaženo v Osobním plánu, bylo vždy přihlíženo k jeho momentální psychické a fyzické kondici, aby nebyl obtěžován nad míru přiměřenou okolnostem, a aby v žádném případě nebylo, nejedná-li se o situace krajní nouze zasahováno do jeho fyzické či psychické integrity, či jeho jiných osobnostních práv. Za krajní nouzi se pro účely této dohody považují, kromě situací popsaných ve vnitřních směrnicích zařízení, rovněž řádění přírodních živlů, epidemie a havárie infrastruktury spolu s ostatními zásahy vyšší moci znemožňujícími řádný chod Zařízení. 6. Uživatel je oprávněn podat proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb stížnost k vedoucímu pracovníku Zařízení. V případě pochybností se za vedoucího pracovníka Zařízení vždy považuje osoba uvedená jako zástupce Zařízení v čl. I této Dohody. Uživatel má právo na odpověď o způsobu vyřízení stížnosti do 28 dnů od jejího podání. Bližší podmínky pro uplatnění práva na podání stížnosti upravují Pravidla pro podávání a vyřizování stížností, jež jsou součástí vnitřních předpisů Zařízení. Uživatel má právo podat proti vyjádření o vyřízení stížnosti opravný prostředek k orgánu označenému v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností. 7. Uživatel má právo obrátit se na Poskytovatele se žádostí o zprostředkování specializované služby, která není součástí nabídky Poskytovatele. Náklady spojené se zprostředkováním takové služby a s poskytnutím služby jako takové nese, není-li nároku na jejich úhradu z veřejnoprávních zdrojů, ze svého Uživatel. Zprostředkování specializovaných služeb může být v některých odůvodněných případech poskytovatelem odmítnuto a není na základě této dohody vymahatelné (například nedostatečné personální (časové) kapacity pro zajištění této služby apod.) 8. Uživatel se zavazuje dodržovat vnitřní režim Zařízení stanovený Domovním řádem a ostatními interními předpisy pro pobyt v Zařízení), zejména omezení týkající se kouření ve společných prostorách, konzumace alkoholických nápojů, hluku a šetřit zařízení a vybavení v majetku nebo správě Poskytovatele. Uživatel prohlašuje, že se s podmínkami pro pobyt v Domově, jak jsou stanoveny těmito předpisy, seznámil, že jim rozumí a že je bude dodržovat. 9. Uživatel se zavazuje platit úhrady za Standardní služby ve výši stanovené Rozhodnutím o úhradě a cenu Doplňkových služeb dle vyúčtování Poskytovatele, vše ve lhůtách a za podmínek za podmínek této dohody. 10. Uživatel se zavazuje uhradit škodu na zařízení a věcech Poskytovatele, kterou způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. 11. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel v rozsahu stanoveném čl. VI odst. 5 zpracovával jeho osobní údaje. VI. Práva o povinnosti Poskytovatele 6

7 1. Poskytovatel se oprávněn jednostranně změnit domovní řád a ostatní interní předpisy pro pobyt v Zařízení, nebo vydat jednorázová opatření, vždy však jen po dobu nezbytnou k vyřešení mimořádných situací odpovídajících krajní nouzi. Taková změna nesmí mít za následek snížení kvality poskytovaných služeb, obtěžování Uživatele nad míru přiměřenou poměrům, či jakýkoliv zásah do jeho fyzické či psychické integrity, či jeho jiných osobnostních práv s výhradou případů nouzových a havarijních situací (krajní nouze), jak jsou vymezeny výše. 2. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat Uživateli náhradu škody vzniklé na jeho nebo jím spravovaném majetku v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání Uživatele. 3. Poskytovatel je oprávněn v rozsahu nezbytném pro poskytování odborných, kvalitních a bezpečných služeb a v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. zpracovávat osobní údaje Uživatele. 4. Poskytovatel je povinen dodat řádně a včas Uživateli veškeré plnění dle jeho Osobního plánu s výhradou dle odst. 1 tohoto čl. V Dohody. 5. Poskytovatel je povinen jednat vůči Uživateli při plnění dle Dohody čestně a poctivě, dodržovat právní, etické a společenské normy, nedopouštět se jakéhokoliv jednání, jež by svými důsledky znamenalo diskriminaci Uživatele. 6. Poskytovatel je povinen vyřizovat dle Pravidel pro podávání a vyřizování stížností stížnosti Uživatele proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb a to nejpozději do 28 dnů od podání stížnosti. 1. Tato dohoda zaniká: VII. Zánik Dohody a) dnem ukončení pobytu Uživatele v Zařízení - na základě písemného oznámení Uživatele nebo jeho zákonného zástupce, - rozhodnutím obce, kraje nebo jiné osoby příslušné k takovému rozhodnutí o přemístění do jiného zařízení nebo o propuštění Uživatele, - úmrtím Uživatele, - ukončením pobytu Uživatele dle 80 odst. 2 vyhl. č. 182/1991 Sb. 2. Výpovědí ze strany Uživatele. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím posledního dne měsíce, v němž byla Poskytovateli doručena. 3. V případě výpovědi této Dohody dle předchozích odstavců se práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem nadále řídí vyhl. č. 182/1991 Sb. v platném znění. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Uživatel prohlašuje, že se s touto Dohodou seznámil, její text si přečetl, že je mu znám obsah Standardní služby poskytované Zařízením, jakož i případná nabídka Doplňkových služeb, a že informacím, jichž se mu dostalo, rozumí. Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a že mu není známa žádná okolnost, která by mu bránila tuto Dohodu uzavřít. 7

8 2. Pro tuto dohodu se v záležitostech blíže neupravených užije příslušné ustanovení Občanského zákoníku, případě ustanovení obsahově nejbližší, vždy však s přihlédnutím k případné závazné právní úpravě předpisů veřejného práva 3. Poskytovatel bere na vědomí, že Uživatel udělil ke dni podpisu této smlouvy plnou moc k jednání o úpravě jeho Osobního plánu za níže uvedených podmínek zmocněnci panu/paní, nar., bytem, který podpisem této smlouvy s tímto ujednáním o plné moci souhlasí. V případě, že by na straně Uživatele došlo k události, která nasvědčuje takové změně poměrů, že pro ni Uživatel byť přechodně pozbyl způsobilosti samostatného jednání, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti informovat shora uvedeného zmocněnce. Změna poměrů dle předchozího ujednání musí odpovídat okolnostem neplatného právního úkonu dle ustanovení 38 odst. 2 občanského zákoníku a o skutečnosti, že taková změna poměrů nastala, může rozhodnout vedoucí pracovník Zařízení spolu s dalšími dvěma pracovníky. O tomto rozhodnutí musí být pořízen zápis. Je-li třeba upravit Osobní plán Uživatele, uskuteční Zařízení jednání za účasti pracovníků, kteří ve smyslu shora uvedeného rozhodli o změně poměrů, zmocněnce a umožňuje-li to jeho zdravotní stav i Uživatele, na kterém může být Osobní plán Uživatele změněn. O této změně musí být pořízen zápis. Jeho vyhotovením je změna Osobního plánu účinná a je tak stanoven nový rozsah plnění dle této Dohody. Předpokladem ke změně osobního plánu za podmínek tohoto odstavce Dohody je, že taková změna bude prokazatelně ve prospěch Uživatele. Veškeré zápisy dle tohoto odstavce podepisují všichni zúčastnění zaměstnanci Zařízení a další osoby, které se jednání účastní a Zařízení je povinno tyto zápisy archivovat po dobu tří let od ukončení platnosti této Dohody. 4. Tato Dohoda může být měněna jen písemnými číslovanými oboustranně podepsanými dodatky. 5. Účastníci této Dohody výslovně sjednali, že považují tuto Dohodu za platně uzavřenou a cítí se jí vázáni i v případě, že ke dni jejího podpisu dosud nebyla vydána Rozhodnutí o přijetí nebo Rozhodnutí o úhradě. Ohledně těchto rozhodnutí se má však v každém případě za to, že se stávají závazná a rozhodná pro tuto Dohodu okamžikem, v němž nabyla právní moci. 6. Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma zúčastněnými stranami a nabývá účinnosti dnem, kdy již Rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci a zároveň Uživatel do Zařízení fyzicky nastoupil a byl v něm ubytován. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Ve Dvoře Králové n.l., dne Poskytovatel Zmocněnec Uživatel 8

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne..

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. uzavřená podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) XY, nar. bytem (v textu této smlouvy dále jen Osoba ) na straně

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

S m l o u v a. o nájmu prostoru sloužícího podnikání

S m l o u v a. o nájmu prostoru sloužícího podnikání S m l o u v a o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ). Čl. I. Subjekty Národní památkový ústav,

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI PAN(Í) NAR., RODNÉ ČÍSLO, BYDLIŠTĚ V TEXTU TÉTO SMLOUVY DÁLE JEN UŽIVATEL, ZASTOUPENÝ A DIAKONIE

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené na základě Obstaravatelské smlouvy

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. Čl. 1 Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) tvoří neoddělitelnou součást smlouvy o členství ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT, Londýnské nám. 2, 639 00 Brno, uzavřené mezi

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, 73945 Fryčovice, IČ: 73025984,

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury

RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury 2 Obsah SEZNAM PŘÍLOH... 3 Smluvní strany:... 4 1. Předmět a účel smlouvy... 5 2. Obsah závazkového vztahu... 6 3. Všeobecná ustanovení... 6 4. Rozsah

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu uzavřená podle ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi 1. Panem/paní. bytem:.. rodné číslo. číslo OP:. Telefon:. (dále také pronajímatel ) a 2. Panem/paní. bytem:.. rodné číslo.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy SMLOUVA O STUDIU I. Účastníci smlouvy 1.Student (studentka)...dosud zájemce o studium, rodné číslo:..., bytem... PSČ:..., dále jen student na straně jedné a 2. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,

Více

Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen "ubytovaný")

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen ubytovaný) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ (dále jen smlouva ) Student/ka: příjmení, jméno, titul Datum narození: Státní příslušnost: Číslo OP: cizinci uvedou číslo povolení k pobytu nebo pasu Trvalé bydliště IDStudenta/tky:

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi:

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: Vzor č. 37: Smlouva o dílo I. (1/5) I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: ing. Miroslavem Matyášem, podnikajícím pod názvem Miroslav Matyáš AZ stavby, IČ: 23234545, DIČ: CZ5612312323, s místem

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Pan/paní: dále jen uživatel a Poskytovatel: FOKUS Vysočina 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupený Mgr. Annou Šimonovou dále jen poskytovatel uzavřeli v souladu se zákonem

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. mezi smluvními stranami

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. mezi smluvními stranami SMLOUVA O NÁJMU BYTU uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami Bytové družstvo Babákova 2151-5, družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více