Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Ohlášené návštěvy: JUDr. Slezák (MBP), p. Chládek (kulturní komise), p. Nosek (žadatel), p. Karlík (ŠJ Madoret), předkladatelé návrhů (pracovníci MěÚ Ing. Krčová, pí Krejčová, pí Ptáčková, JUDr. Vágnerová, Bc. Gregorová, p. Švarc) Program: Schválení programu Interpelace členů rady Informace pro členy rady Finanční záležitosti Školství a kultura Sociální záležitosti Různé Majetkoprávní záležitosti Program bude přizpůsoben přizvaným návštěvám. pro: 7 Interpelace členů rady Interpelace přednesli RNDr. Sitová, Mgr. Baborák a Ing. Verner (problematika výstavby sportovního areálu) - požaduje předložení oceněného výkazu nákladů výměr v projekčních cenách. Na připomínky reagovali p. starosta, Mgr. Urban, Ing. Šebrle a Mgr. Baborák. Informace pro radu města Pro členy rady města jsou v přílohách označených č. 01a 01k připraveny informace, ke kterým se nemusí přijímat usnesení. a) Zápis z jednání komise pro strategický rozvoj města dne (zpráva čj. MULA 4886/2010 ze dne ) Své připomínky přednesla RNDr. Sitová, dotazy zodpověděl p. starosta. b) Informace o provozu Mobilního informačního centra Orlických hor infobusu. Na infobus přispělo město Lanškroun v roce 2009 ze svého rozpočtu částkou Kč ,-- (zpráva čj. MULA 5193/2010 ze dne ) c) Zpráva o výsledku hospodářské činnosti za rok 2009 (zpráva čj. MULA 5146/2010 ze dne ) d) Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání dne (zpráva čj. MULA 5190/2010 ze dne ) e) Zápis z jednání kulturní komise dne (zpráva čj. MULA 5195/2010 ze dne ) f) Zápis z jednání majetkové komise dne (zpráva čj. MULA 5146/2010 ze dne ) g) Nabídka volného bytu splnění závazku Ing. Josefa Mareše stanoveného radou města dne (zpráva čj. MULA 5148/2010 ze dne ) h) Vyúčtování veřejné finanční podpory Občanské sdružení CEMA Žamberk, Oblastní charita Červený Kostelec, Občanské sdružení KONTAKT, Občanské sdružení Náš domov Koclířov (zpráva čj. MULA 5249/2010 ze dne ) Zápis RM stránka 1 z 9

2 i) Návrh rozpočtu společnosti Technické služby Lanškroun v roce 2010 (zpráva čj. MULA 5426/2010 ze dne ) j) Žádost o snížení nájmů v městských bytech (zpráva čj. MULA 5289/2010 ze dne ) Rozsáhlá diskuse členů RM o výši nájemného. k) Informace o zpracování projektové dokumentace stavby Optická trasa Lanškroun Rudoltice (zpráva čj. MULA 5338/2010 ze dne ) Z dalšího jednání RM se omluvil Mgr. Urban hod. Finanční záležitosti Na jednání RM přizvána Ing. Krčová a JUDr. Slezák. 02) Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 Krátká rozprava, hlasováno o návrhu usnesení: 52/2010 Rada města Lanškroun schvaluje návrh rozpočtu hospodářské činnosti v oblasti správy bytového a nebytového fondu města Lanškroun na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: Odpovídá: JUDr. Milan Slezák, jednatel MBP Lanškroun s.r.o. (zpráva čj. MULA 5148/2010 ze dne ). Majetkové a právní záležitosti Na jednání RM přizvána JUDr. Vágnerová. Zápis RM stránka 2 z 9 pro: 6 28) Pronájem nebytových prostor v budově čp. 43 na ul. S. Čecha Dotazy RNDr. Sitové zodpověděla JUDr. Vágnerová. V diskusi se dále vyjádřil Ing. Šebrle, hlasováno o návrhu usnesení: 53/2010 Rada města Lanškroun projednala žádosti 2 LS GALEN, Sdružení ambulantních lékařů, Lanškroun Čechova 43, IČO: (čj /2009/PRA/JŠv ze dne a čj /2009/PRA/HVá ze dne ) a rozhodla pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží v budově polikliniky - čp. 43, Lanškroun Vnitřní Město, ul. S. Čecha, k. ú. Lanškroun o celkové výměře 131,72 m 2 pro účely poskytování zdravotnických služeb chirurgické ambulance s nájemním vztahem vzniklým od na dobu určitou pěti let, za smluvní roční nájemné Kč ,-- a ukládá jednateli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. JUDr. Milanu Slezákovi uzavřít s nájemcem nájemní smlouvu dle návrhu v příloze. Termín realizace do: Odpovídá: JUDr. Hana Vágnerová, vedoucí odboru právního (zpráva čj. MULA 5286/2010 ze dne ). pro: 6 JUDr. Slezák opustil jednání RM. 27) Prodej veřejného osvětlení na ul. Dobrovského společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. 54/2010 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města Lanškroun schválit prodej nového úseku veřejného osvětlení v ul. Dobrovského (osvětlení přechodu pro chodce u Krčmy a u Základní školy v ul. Dobrovského), k. ú. Lanškroun, společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., Nádražní 822, Lanškroun, IČO: , na základě kupní smlouvy, dle přílohy. Termín realizace do: (podklady do ZM) Odpovídá: JUDr. Hana Vágnerová, vedoucí odboru právního (zpráva čj. MULA 5288/2010 ze dne pro: 6 26) Stanovení měsíční částky na úhradu komunálních služeb V rozpravě se vyjádřili Ing. Verner, RNDr. Sitová Ing. Krčová, p. starosta a Ing. Šebrle. 55/2010 Rada města Lanškroun v souladu s čl. III. Smlouvy na provádění komunálních služeb pro

3 město Lanškroun ze dne , ve znění pozdějších dodatků, stanovuje měsíční částku na úhradu služeb prováděných na základě předmětné smlouvy společností Technické služby Lanškroun, s. r. o., Nádražní 822, Lanškroun, IČO: , tak, jak je uvedeno v příloze s tím, že částka za služby včetně jejího členění je platná od Termín realizace do: (zajištění podpisů) Odpovídá: JUDr. Hana Vágnerová, vedoucí odboru právního (zpráva čj. MULA 5223/2010 ze dne ). pro: 6 JUDr. Vágnerová opustila jednání RM. Finanční záležitosti 03 Schválení zlepšeného výsledku hospodaření zřízených příspěvkových organizací V rozsáhlé diskusi projednány jednotlivé příspěvkové organizace zvlášť. Vyjádřili se všichni členové RM. Na jednání RM dále přizvána pí Krejčová, která odpověděla na dotazy radních. Na jednání RM dále přizván p. Karlík, který zodpovídal dotazy radních. Po vyjasnění veškerých nejasností opustil p. Karlík jednání RM. Diskuse bez přítomnosti p. Karlíka, poté hlasováno o návrhu usnesení: 56/2010 Rada města Lanškroun schvaluje zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lanškroun za rok 2009 a jejich rozdělení do fondů dle přílohy. Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 5216/2010 ze dne )., zdrž.: 1 Z dalšího jednání RM se omluvil Ing. Verner. Ing. Krčová opustila jednání RM, přizván p. Chládek, předseda kulturní komise. Projednán bod 01e) Zápis z jednání kulturní komise dne Předseda vyložil záměr a postoj kulturní komise. V rozpravě se vyjádřili všichni členové RM, poté p. Chládek opustil jednání RM, zpět přizvána Ing. Krčová. 04) Schválení rozpočtových opatření č. 13 až 24 V rozpravě se vyjádřili p. starosta, Ing. Krčová, pí Krejčová a RNDr. Sitová. 57/2010 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města Lanškroun schválit rozpočtová opatření č k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 5260/2010 ze dne ). Ing. Krčová opustila jednání RM. Školství a kultura Na jednání RM přizvána pí Tovtíková, účetní ŠJ Madoret. V rozpravě se vyjádřili RNDr. Sitová, p. starosta, pí Tovtíková, p. Sychra a Ing. Šebrle. Po zodpovězení dotazů členů RM, opustila pí Tovtíková jednání RM. 10) Návrh odměny řediteli Školní jídelny MADORET Lanškroun V rozpravě se vyjádřili p. starosta a pí Krejčová. RNDr. Sitová navrhla poskytnout odměnu ve výši 50% návrhu: pro: 2, zdrž.: 3 Neschváleno, hlasováno o původním návrhu usnesení: Rada města Lanškroun schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany, IČO: , tak, jak je navržena v příloze s tím, že bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace. Termín realizace do: (předání řediteli + účetní příspěvkové organizace) Zápis RM stránka 3 z 9

4 Odpovídá: Jitka Krejčová, vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 5201/2010 ze dne ). pro: 3, zdrž.: 2 Žádný z návrhů nebyl přijat. Pí Krejčová opustila jednání RM. 11) Darování majetku 58/2010 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města darovat drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě Kč ,-- Základní škole speciální, Olbrachtova 206, Lanškroun, IČO: dle seznamu v příloze. Termín realizace do: Odpovídá: Jitka Krejčová, vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 5204/2010 ze dne ). Jednání RM opustila pí Krejčová, přizvána Bc. Gregorová. Bod č. 37 předřazen z důvodu přizvání žadatele. Majetkové záležitosti 37) Prodej pozemku za účelem zřízení dětského hřiště Krátká rozprava členů RM, poté přizván žadatel, který podrobně popsal důvod své žádosti a záměr využití pozemku. Po zodpovězení dotazů členů RM žadatel jednání RM opustil. 59/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 2440/2010 ze dne o prodej pozemku a ukládá odboru právnímu zveřejnit úmysl města prodat žadateli část pozemku ppč. 493/5 v k. ú. Lanškroun o výměře cca 40 m 2 smlouvou o smlouvě budoucí kupní k realizaci dětského hřiště. (zpráva čj. MULA 5268/2010 ze dne ). 30) Prodej části pozemku v ulici Wolkerova 60/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 2432/2010 ze dne o prodej pozemku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat žadatelce část pozemku ppč. 723/16 v k. ú. Lanškroun o výměře cca 50 m 2. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního (zpráva čj. MULA 5254/2010 ze dne ). 31) Pronájem části pozemku v ulici Třešňovecká Krátká rozprava, hlasováno o návrhu usnesení: 61/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 748/2010 ze dne o pronájem pozemku a rozhodla zveřejnit úmysl města pronajmout žadatelce část pozemku ppč. 3669/5 v k. ú. Lanškroun o výměře cca 15 m 2 dle přílohy za účelem parkování pro jedno osobní vozidlo. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního (zpráva čj. MULA 5256/2010 ze dne ). 32) Pronájem části pozemku v ulici Třešňovecká Projednáno v rámci předchozího bodu. 62/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 36181/2009 ze dne o pronájem pozemku a rozhodla zveřejnit úmysl města pronajmout žadateli část pozemku ppč. 3669/5 Zápis RM stránka 4 z 9

5 v k. ú. Lanškroun o výměře cca 15 m 2 dle přílohy za účelem parkování pro jedno osobní vozidlo. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního (zpráva čj. MULA 5257/2010 ze dne ). 33) Zveřejnění prodeje domu čp. 306, Lidická ulice bývalá hájenka 63/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru právního a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat dům čp. 306, Žichlínské Předměstí, Lidická ulice, Lanškroun na pozemku stpč. 813 a část pozemku stpč. 813 o výměře cca 1400 m 2 vše v k. ú. Lanškroun. (zveřejnění) (zpráva čj. MULA 5265/2010 ze dne ). 34) Stavba Centra sociálních služeb - Oblastní charita 64/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost Oblastní charity Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Kopečku 356, Letohrad, IČO: (čj. MULA1804/2010 ze dne ) o darování pozemků pro stavbu Centra sociálních služeb Lanškroun a doporučuje zastupitelstvu města darovat část pozemků ppč. 2036/11, ppč. 2036/12 a ppč. 2036/30 a pozemek stpč o výměře cca 500 m 2 vše v k. ú. Lanškroun Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Kopečku 356, Letohrad, smlouvou o budoucí smlouvě darovací k realizaci Centra sociálních služeb Lanškroun. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního (zpráva čj. MULA 5259/2010 ze dne ). 35) Prodej pozemku v ulici Lázeňská 65/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 26/2010 ze dne o prodej pozemku a odvolání vůči usnesení rady města (čj. MULA 4758/2010 ze dne ) a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat pozemek ppč. 3675/35 v k. ú. Lanškroun o výměře 207 m² žadatelům. (zpráva čj. MULA 5236/2010 ze dne ). 36) Mimořádné přidělení bytu v domě čp. 536, Kežmarská ulice Na jednání RM přizván p. Urban (MBP). Upřesnil nejasnosti členů RM. Závěr: 66/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA4111/2010 ze dne o mimořádné přidělení bytu, rozhodla pronajmout žadatelce byt č. 3, v domě čp. 536, Kežmarská ulice, Lanškroun a ukládá jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat se žadatelkou nájemní smlouvu na dobu neurčitou za smluvní nájemné dle přílohy. Odpovídá: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 5261/2010 ze dne ). 38) Bezúplatný převod pozemku u kabin v Dolním Třešňovci 67/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: (čj. MULA 35876/2009 ze dne ) k majetkovému vypořádání pozemku u kabin fotbalistů v Dolním Třešňovci a doporučuje zastupitelstvu města bezúplatně nabýt pozemek ppč. 443/7 o výměře 264 m 2 v k. ú. Dolní Třešňovec dle geometrického plánu č /2009 z majetku Pardubického kraje, Zápis RM stránka 5 z 9

6 Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 5267/2010 ze dne ). 39) Mimořádné přidělení bytu v domě čp. 536, Kollárova ulice 68/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA3510/2010 ze dne o mimořádné přidělení bytu a rozhodla pronajmout žadateli byt č. 1, v domě čp. 244, Ostrovské Předměstí, Kollárova ulice, Lanškroun a ukládá jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat se žadatelem nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Odpovídá: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 5262/2010 ze dne ). 40) Mimořádné přidělení bytu 69/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 4133 ze dne o mimořádné přidělení bytu, seznámila se se zápisem z jednání čj. MULA 4347 ze dne a rozhodla pronajmout byt č. 2, v domě čp. 218, Žichlínské Předměstí, Žižkova ulice, Lanškroun na dobu určitou 6 měsíců za smluvní nájemné dle přílohy a ukládá jednateli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. sepsat se žadatelkou příslušnou nájemní smlouvu. Odpovídá: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 5266/2010 ze dne ). 41) Prodej bytu č. 13, Seifertova ulice 70/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 2761/2010 ze dne o prodej městského bytu a doporučuje zastupitelstvu města byt č. 13, v domě čp. 465, Ostrovské Předměstí, Seifertova ulice, Lanškroun za Kč ,-- žadateli neprodávat, z důvodu nízké nabídnuté ceny. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního (zpráva čj. MULA 5263/2010 ze dne ). 42-1)+ 42-2) Cyklostezka Lanškroun Rudoltice smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemena 71/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru právního ke zřízení práva věcného břemene z důvodu výstavby cyklostezky Lanškroun Rudoltice, souhlasí s výstavbou tělesa stavby Cyklostezka Lanškroun-Česká Třebová, 1. etapa na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 3754/2, ppč. 1664/4, ppč. 1607/5, ppč. 1598/11, ppč. 1598/31, ppč. 1596, ppč. 1550/3, ppč vše v k. ú. Lanškroun a ppč. 4298/2, ppč vše v k. ú. Rudoltice a rozhodla o zřízení práva věcného břemene pro oprávněnou stranu Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, J. M. Marků 12, Vnitřní Město, Lanškroun, IČO: s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy. (zpráva čj. MULA 5263/2010 ze dne ). Zápis RM stránka 6 z 9

7 72/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru právního ke zřízení práva věcného břemene z důvodu výstavby cyklostezky Lanškroun Rudoltice, souhlasí s výstavbou tělesa stavby Cyklostezka Lanškroun-Česká Třebová, 1. etapa na části pozemků ppč (PK), ppč. 1669/4 a ppč. 1669/6 vše v k. ú. Lanškroun ve vlastnictví města Lanškroun na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy (čj. MULA 4137/2010) a smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy (čj. MULA 5173/2010) a rozhodla o zřízení práva věcného břemene pro oprávněnou stranu Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, J. M. Marků 12, Vnitřní Město, Lanškroun, IČO: s obsahem dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy. (zpráva čj. MULA 5263/2010 ze dne ). 43) Schválení nájemní smlouvy pozemek pro stavbu skautské klubovny 73/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru právního k uzavření nájemní smlouvy z důvodu plánované výstavby skautské klubovny a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Lanškroun a Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: na pronájem části pozemku ppč. 3304/3 v k. ú. Lanškroun o rozloze 400 m 2 ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkovým fondem České republiky s obsahem dle přílohy. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního (zpráva čj. MULA 5264/2010 ze dne ). 44) Prodej pozemků u turistické loděnice 74/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost občanského sdružení Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 1315/2010 ze dne ), seznámila se se zdůvodněním žádosti o prodej pozemků (čj. MULA 2782/2010 ze dne ) a ukládá odboru právnímu zveřejnit úmysl města prodat žadateli pozemky ppč. 994/27 a stpč vše v k. ú. Lanškroun o výměře 885 m 2. (zpráva čj. MULA 5238/2010 ze dne ). 45) Prodej pozemku Na Rozhraní 75/2010 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 2504/2010 ze dne o prodej pozemku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat žadateli pozemek ppč. 3882/2 v k. ú. Lanškroun o výměře 28 m 2. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního (zpráva čj. MULA 5243/2010 ze dne ). Bc. Gregorová opustila jednání RM, přizván opět JUDr. Slezák a p. Švarc. 50) Pronájem nebytového prostoru Informační centrum V rozpravě se vyjádřili oba přizvaní a členové RM. 76/2010 Rada města Lanškroun rozhodla pro účely zřízení Informačního centra pronajmout nebytový prostor v domě čp. 124, Vnitřní Město, ul. B. Němcové, Lanškroun a ukládá jednateli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. uzavřít nájemní vztah na dobu neurčitou za obvyklých podmínek. Termín realizace do: Zápis RM stránka 7 z 9

8 Odpovídá: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 5076/2010 ze dne ). Sociální záležitostí 15) Předchozí souhlas 77/2010 Rada města Lanškroun uděluje předchozí souhlas v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, na základě novely zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 477/2008 Sb., řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, Lanškroun IČO: , k přijetí účelově určeného daru - elektrického zvedáku do vany, v pořizovací ceně Kč ,-- na základě darovací smlouvy, dle přílohy. Odpovídá: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zpráva čj. MULA 4916/2010 ze dne ). 16) Předchozí souhlas 78/2010 Rada města Lanškroun uděluje předchozí souhlas v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, na základě novely zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 477/2008 Sb., řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, Lanškroun, IČO: , k přijetí účelově určeného daru harmonia na základě darovací smlouvy, dle přílohy. Odpovídá: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zpráva čj. MULA 4920/2010 ze dne ). Různé 05) Jmenování stávající vedoucí odboru změna na dobu neurčitou Připomínky přednesla RNDr. Sitová. 79/2010 Rada města Lanškroun byla seznámena s průběhem výběrového řízení na vedoucí finančního odboru a jmenuje Ing. Renatu Krčovou do funkce vedoucí finančního odboru ke dni na dobu neurčitou. Odpovídá: Ing. Lenka Mačátová, mzdová účetní (zpráva čj. MULA 5458/2010 ze dne ). 18) Zahraniční služební cesta Štrasburk Své připomínky přednesla RNDr. Sitová. 80/2010 Rada města Lanškroun schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Martina Košťála s manželkou do francouzského města Štrasburk na návštěvu Evropského parlamentu ve dnech Termín realizace do: Odpovídá: Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 5223/2010 ze dne ). pro: 4, zdrž.: 1 Zápis RM stránka 8 z 9

9 Diskuse V rozpravě nepřednesl žádný radní žádnou připomínku, jednání RM ukončeno v hod. Ing. Martin Košťál.... starosta města Ing. Jan Šebrle... místostarosta Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, o obcích, mohou přijít a nahlédnout do zápisu, který je uložen u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26). Zápis RM stránka 9 z 9

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 76/2015 Rada města Lanškroun projednala návrh obecně závazné vyhlášky města, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 05. prosince 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 05. prosince 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 + 2 (usnesení) Spisová značka: SEK/40007/2011/KKa Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 05. prosince 2011 Místo a čas

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 30. 1. 2012 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003 Přítomni: dle prezenční listiny Přizváni: Firma Hold - Albert 13.15 hod. Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003 Program jednání : Schválení programu Ohlášené návštěvy Kontrola úkolů Interpelace

Více

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý, MUDr. Aleš Rybka, Bc.

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015

Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015 Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) - omluven Teodor

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

U s n e s e n í ze 31.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 8.9.2010 U 119 ZMP bere na vědomí: U 120 ZMP schválilo: U 121 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 31.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 8.9.2010 U 119 ZMP bere na vědomí: U 120 ZMP schválilo: U 121 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 31.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 8.9.2010 U 119 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 30.jednání Zastupitelstva Města Planá. 2. informaci o hospodaření Města

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/100/16/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 5. 4. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 5. 4. 2004 Usnesení RM 5. 4. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 5. 4. 2004 262/2004 RM podle 31, odst. 1 zák. č. 199/94 Sb. v platném znění jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na obchodní

Více

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Karel Kopřiva,

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.8/2015 z 8. zasedání

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 15. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (15. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 24.

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 009/15/Šm U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 339/9 375/9 Rozdělovník - členové

Více

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 7.3.2011 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 20.10 hodin PŘÍTOMNI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima,

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

ZÁPIS. Ing. Karel Med, Ing. Břetislav Vodák

ZÁPIS. Ing. Karel Med, Ing. Břetislav Vodák ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 22. 9. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: Omluveni: 29 - dle prezenční listiny

Více

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011 Usnesení č. 3/36 s c h v a l u j e smlouvu o dílo mezi Obcí Mosty u Jablunkova a DIGIS,

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Pohořelice. Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007

Město Pohořelice. Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007 Město Pohořelice Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007 Účast zastupitelů: 17, při zahájení 14 Omluven: Počet přítomných občanů: 3 Zahájení: 16.00 hodin ad 1) Zahájení Zasedání

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 24 02 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 61/2016/RM Ing. Pavel Zálom,

Více

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.03.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.10/2014 konaného dne 19. 5. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen rady příchod

Více

Zápis č. 23 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 23 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 23 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 25. 11. 2013 Místo jednání: kancelář

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Informace z usnesení 11. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.04.2015

Informace z usnesení 11. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.04.2015 Informace z usnesení 11. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.04.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Jana Šimečková Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Vojtěch Šín, Bc. Marek Karger, Ladislav Karn, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor

Více