PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 2. Bydlení občanů v bytech ve vlastnictví města Odolena Voda je zásadně nájemním vztahem na základě písemné nájemní smlouvy mezi městem Odolena Voda jako pronajímatelem a občanem jako nájemcem. Nájemní smlouvy za město Odolena Voda podepisuje starosta nebo místostarosta. 3. Správu bytového fondu v majetku města Odolena Voda vykonává společnost KLOKOČ s.r.o.. se sídlem Na Výsluní 1234, Neratovice, která na základě zprostředkovatelské smlouvy vyřizuje administrativní agendu a zajišťuje služby spojené s užíváním bytů. Čl. B Možnosti přidělení volného bytu 1. Uchazečům může být přidělen byt na základě: a) nejvyšší nabídky smluvního nájemného, b) zařazení do pořadníku na přidělení bytu, c) zařazení do pořadníku na přidělení bytu zvláštního charakteru, d) zařazení do pořadníku uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město Odolena Voda. 2. Uchazeč má vždy právo na prohlídku volného bytu. 3. Přidělení jakéhokoliv volného bytu v majetku města Odolena Voda je možné pouze na základě Usnesení Rady města Odolena Voda (dále jen RM ). Čl. C Přidělení bytu na základě nejvyšší nabídky smluvního nájemného 1. O bytech přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného rozhoduje RM svým usnesením. 2. Účast uchazeče v nabídce na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné je podmíněna: Trvalým bydlištěm uchazeče ve městě Odolena Voda minimálně 3 roky před podáním nabídky bude doloženo potvrzením z evidence obyvatel Městského úřadu Odolena Voda. Uchazeč trvale nebydlí ve městě Odolena Voda, ale je ve městě Odolena Voda zaměstnán minimálně 1 rok dle pracovní smlouvy nebo zde má místo podnikání bude doloženo potvrzením zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru ne starším 1 měsíce nebo kopií živnostenského listu. Doložením přehledu vlastnictví vydaného katastrálním úřadem, svědčícího o tom, že uchazeč ani členové společné domácnosti nejsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo objektu určeného k bydlení či jeho část (rodinný dům, dům s byty apod.) na území České republiky. Přehled vlastnictví má pro tyto účely platnost ½ roku. Doložením potvrzení odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, že zájemce ani osoby žijící s ním ve společné domácnosti nemají vůči městu Odolena Voda dluh. 1/10

2 Složením jistiny ve výši 1 000,- Kč v hotovosti při podání nabídky; pokud budoucí nájemce (vítězný uchazeč) nesloží zálohu na nájemné, neuzavře bez vážných důvodů nájemní smlouvu do 15 dnů od vydání usnesení RM, nebo odstoupí od své nabídky po otevření obálek s nabídkami, propadá jistina ve prospěch města Odolena Voda. Uchazečům, kteří neuspějí, bude složená jistina vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů od usnesení RM. 3. Bude-li zjištěno, že uchazeč nesplňuje výše uvedené podmínky, nepředložil v termínu pro podání nabídek všechny požadované náležitosti dle odst. 2, v nabídce jsou uvedeny nepravdivé údaje, nečitelná nebo chybějící nabídka finanční částky či jiné nesrovnalosti, nabídka nebyla podána ve stanoveném termínu, bude jeho nabídka vyřazena. 4. Vyřazena bude také nabídka uchazeče, který byl v posledních 5 letech nájemcem bytu v majetku města a po dobu nájmu se opakovaně dopouštěl porušování nájemní smlouvy a souvisejících právních předpisů nebo se dopustil neoprávněného obsazení bytu. 5. Informace o vyhlášeném nabídkovém řízení na právo nájmu bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Odolena Voda. Součástí informace bude sdělení, o jaký byt se jedná velikost, adresa, vyvolávací částka smluvního nájemného za m 2 bytu za měsíc, termín pro podání nabídek a povinnost složit před uzavřením nájemní smlouvy zálohu na smluvní nájemné na období 12 měsíců od uzavření nájemní smlouvy. 6. Vyvolávací částka smluvního nájemného za m 2 za měsíc bude stanovena do kalendářního roku usnesením RM. 7. Nabídku smluvního nájemného doručí uchazeč v uzavřené obálce označené Neotvírat byt č., ulice. č.p s uvedením jména a adresy uchazeče. Přílohou nabídky musí být náležitosti uvedené v odst. 2. Otevírání nabídek smluvního nájemného provádí komise jmenovaná starostou, která určí pořadí uchazečů a provede zápis. Uchazeči mají právo na účast při otevírání nabídek. V případě stejné nabídky dvou či více uchazečů pokud se tito nedohodnou na místě, proběhne výběr prvního uchazeče losováním. 8. Pořadí na pronájem bytu bude určen usnesením RM sestupně od nejvyšší nabídkové ceny. RM má právo rozhodnout, že neuzavře nájemní smlouvu se žádným zúčastněným uchazečem, proti rozhodnutí RM není odvolání. 9. Uchazeč, který nabídl nejvyšší částku smluvního nájemného za m 2 bytu za měsíc a kterému bylo usnesením RM schváleno přidělení bytu jako prvnímu v pořadí, je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit zálohu na smluvní nájemné ve výši 12násobku nejvýše nabídnutého smluvního nájemného za byt. Záloha je skládána na účet správce bytového fondu vedený u KB a.s. Praha 5, č. ú s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo popisné domu a číslo bytu (např. čp. 275 č. bytu 12 variabilní symbol 27512). Po uzavření nájemní smlouvy je nájemné upisováno ze složené zálohy. Od zálohy se odečítá složená jistina dle bodu Je-li uchazeč nájemcem jiného bytu, musí nejpozději před uzavřením nájemní smlouvy ukončit dohodou nájem tohoto bytu. 11. V případě neuzavření nájemní smlouvy se uhrazená záloha v plném rozsahu vrací, v případě ukončení nájemního vztahu ve lhůtě 12 měsíců od uzavření nájemní smlouvy se vrací poměrná výše zálohy. 12. Pokud uchazeč, který byl první v pořadí, neuhradí ve stanoveném termínu zálohu, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce dle schváleného pořadí pronájmu dle usnesení RM. 13. V případě, že v I. kole vyhlášeného nabídkového řízení na volný byt nebude vybrán žádný uchazeč, vyhlásí město Odolena Voda II. kolo nabídkového řízení s tím, že uchazeč nemusí mít trvalé bydliště ve městě Odolena Voda a nemusí být zaměstnán ve městě 2/10

3 Odolena Voda minimálně 1 měsíce dle pracovní smlouvy nebo mít místo podnikání v Odoleně Vodě. Čl. D Přidělení bytů uchazečům evidovaným v pořadníku na přidělení bytu 1. Byty přidělované uchazečům evidovaným v pořadníku na přidělení bytu jsou byty uvedené v příloze č. 1 těchto Pravidel. 2. Žádosti o přidělení bytu z pořadníku na přidělení bytu podávají uchazeči písemně na předepsaném formuláři Městskému úřadu Odolena Voda poštou nebo osobně na podatelně v průběhu celého roku. Do pořadníku na následující rok budou zařazeny žádosti podané nejpozději do Pořadník na následující rok bude předložen bytovou komisí RM v průběhu ledna. Přijetí žádosti je podmíněno úhradou částky spojené s nezbytnými náklady se zařazením do pořadníku ve výši 200,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby pobírající starobní důchod a osoby, které prokáží, že v době podání žádosti jim byl přiznán příspěvek státní sociální podpory. 3. Podání žádosti o přidělení bytu nezakládá právní nárok uchazeče na přidělení bytu. Stejně tak nezakládá žádnou povinnost města Odolena Voda uchazeči byt pronajmout, a to ani v případě rozhodnutí soudu o zajištění bytové náhrady, leda by se jednalo o nápravu důsledků předchozího chybného rozhodnutí města Odolena Voda. 4. Podmínky zapsání do pořadníku na přidělení bytu: Uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají byt v osobním vlastnictví, nevlastní dům určený k bydlení nebo podíl na takovém domě, nejsou členem bytového družstva; uchazeč má trvalé bydliště ve městě Odolena Voda; uchazeč trvale nebydlí ve městě Odolena Voda, ale je ve městě Odolena Voda zaměstnán dle pracovní smlouvy nebo zde má místo podnikání; uchazeč i ostatní členové domácnosti mají vypořádány finanční závazky z předcházejících i stávajících nájemních vztahů; uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají pohledávku vůči městu. 5. Do pořadníku na přidělení bytu nebude zařazena žádost žadatele: V případě, že rozvedení manželé nájemci družstevního bytu vypořádají právo společného nájmu formou převodu členských práv a povinností třetí osobě a podají oba nebo jeden z nich žádost o nájem městského bytu; který byl výlučným nájemcem družstevního bytu nebo výlučným vlastníkem původně družstevního bytu a byt převedl na jinou osobu nebo prodal. Totéž platí, žádají-li o zařazení do pořadníku manželé, kteří byli nájemci družstevního bytu nebo vlastníky původně družstevního bytu a byt převedli na jinou osobu (jiné osoby) nebo prodali; kterému byla doručena výpověď nájmu bytu podle 2288 odst. 1 a 2 občanského zákoníku v platném znění, která nabyla právní moci; který žije v registrovaném partnerství a partner je vlastník bytu nebo domu určeného k bydlení nebo nájemce jakéhokoliv bytu. Žádost o byt nelze převést na jinou osobu včetně blízkého příbuzného. 6. Žádost o přidělení bytu v majetku města Odolena Voda, která splňuje podmínky dle výše uvedených odstavců, je zařazena do pořadníku uchazečů. Jednotlivé žádosti jsou bodově ohodnoceny. Bodové hodnocení je přílohou č. 3) těchto Pravidel. Pořadí uchazečů v pořadníku na daný kalendářní rok schvaluje na základě doporučení bytové komise RM usnesením. Po schválení je pořadník zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Odolena Voda. Pořadník je platný vždy do doby schválení nového pořadníku pro následující kalendářní rok. 6. Uchazeč může od své žádosti odstoupit, a to písemným prohlášením podaným osobně na odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda. 3/10

4 7. Žádost o přidělení bytu je vyřazena, pokud nastaly tyto skutečnosti: a) bytová potřeba žadatele je vyřízena, b) jestliže žadatel, kterému byl usnesením RM přidělen byt, do 15 dnů od data oznámení neuzavře s městem Odolena Voda smlouvu o nájmu bytu a nepožádá o prodloužení termínu k uzavření nájemní smlouvy s uvedením a doložením vážných důvodů, c) žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nesprávné údaje, nebo neoznámil změny v údajích, které ho neoprávněně zvýhodní, d) dopustil-li se žadatel protiprávního obsazení bytu nebo hrubě porušuje dobré mravy v dosud užívaném bytě, dokladované projednáním přestupku, nebo opakovanou výzvou správce bytového fondu, e) v případě úmrtí žadatele. 8. Žadateli, který bez vážných důvodů písemně či ústně do protokolu odmítne nebo nebude reagovat na nabídku, bude sníženo bodové ohodnocení o 12 bodů, po druhém odmítnutí bude vyřazen z pořadníku. Odmítnutí přiděleného bytu z důvodu jeho velikosti (menší než je žadatelem požadován) je důvodem ke snížení bodového ohodnocení o 10 bodů, odmítnutí druhého přiděleného bytu je důvodem k vyřazení z pořadníku. 9. RM může rozhodnout o dalších podmínkách pro přidělení konkrétního bytu, zejména pokud je byt nezpůsobilý k řádnému užívání nebo na něm váznou dluhy předchozího nájemce (takový byt může být nabídnut vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Odolena Voda). 10. V případě, že o přidělení bytu nemá zájem žádný uchazeč z pořadníku, je nabídka bytu společně s uvedením kritérií pro přidělení bytu, oznámena vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Odolena Voda. 11. O přidělení bytu rozhoduje na základě doporučení bytové komise RM usnesením. 12. Mimo pořadník pro daný rok lze pronajímat náhradní byty a přístřeší na základě rozhodnutí soudu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, rozhodnutí soudu, případně žádosti jiného pronajímatele o zajištění bytové náhrady. Čl. E Přidělení bytů uchazečům evidovaným v pořadníku bytů zvláštního určení 1. Byty zvláštního určení jsou byty uvedené v příloze č. 2 těchto Pravidel a jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 2. Žádosti o přidělení bytu dle bodu 1. podávají uchazeči písemně na předepsaném formuláři odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda poštou nebo osobně na podatelně. 3. Podání žádosti o přidělení bytu nezakládá právní nárok uchazeče na přidělení bytu. Stejně tak nezakládá žádnou povinnost města Odolena Voda uchazeči byt pronajmout, a to ani v případě rozhodnutí soudu o zajištění bytové náhrady, leda by se jednalo o nápravu důsledků předchozího chybného rozhodnutí města Odolena Voda. 4. Seznam uchazečů o byty zvláštního určení vede odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda. 5. Podmínky zapsání do pořadníku na přidělení bytu: Uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají byt v osobním vlastnictví, nevlastní dům určený k bydlení nebo podíl na takovém domě, nejsou členem bytového družstva; uchazeč i ostatní členové domácnosti mají vypořádány finanční závazky z předcházejících i stávajících nájemních vztahů; uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají pohledávku vůči městu. 7. Žadatel předloží potvrzení o TP a lékařskou zprávu o zdravotním stavu (event. doporučení ošetřujícího lékaře). 4/10

5 8. Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení se uzavírá jen na základě schválení Radou města a na základě písemného doporučení Krajského úřadu. 9. Je-li zájemce nájemcem bytu ve vlastnictví města, je povinen městu tento byt ke dni sepsání nájemní smlouvy na byt zvláštního určení předat. Čl. F Přidělení bytů uchazečům, jejichž práce je důležitá a významná pro město 1. Odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda vede odděleně seznam uchazečů o přidělení bytu (jak na základě žádostí fyzických tak právnických osob), jejichž povolání je pro město Odolena Voda nutné a důležité ve veřejném zájmu. Do tohoto seznamu jsou zapisováni uchazeči na základě rozhodnutí Rady města Odolena Voda. 2. Nájemní smlouva je v těchto případech uzavřena vždy na dobu určitou a lze ji opakovaně prodlužovat, nejdéle však na dobu trvání výkonu zaměstnání. Čl. G Smlouva o nájmu bytu 1. Na základě usnesení RM připraví správce bytového fondu, případně odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda nájemní smlouvu. 2. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou. Nájemní smlouvu na dobu určitou lze obnovit také uzavřením dodatku k nájemní smlouvě vždy za podmínek nájemní smlouvy. Uzavření dodatku vyžaduje předchozí schválení Radou města. 3. Před uzavřením nebo obnovením nájemní smlouvy bude přezkoumána bezdlužnost vůči pronajímateli. V případě existujících pohledávek žadatele o uzavření nebo obnovení nájemní smlouvy vůči pronajímateli, může RM rozhodnout o zkrácení původní doby nájmu nebo neuzavření nájemní smlouvy. 4. Na každý byt v majetku města Odolena Voda, který už je, nebo má být pronajat, musí být sepsána smlouva o nájmu bytu. Znění smlouvy se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění. Nájemní smlouva musí obsahovat dále: Výši nájemného se řídí ust až 2249 Možnost změny nájemní smlouvy na dobu neurčitou se řídí ust odst. 1 obč. zák. v platném znění. (Nejdříve po uplynutí doby 5 let od přidělení bytu a sjednání nájemní smlouvy může RM po zhodnocení plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, změnit smlouvu o nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou.) 5. Nedílnou součástí smlouvy o nájmu bytu je evidenční list o výpočtu nájemného, protokol o předání a převzetí bytu, stvrzený podpisem nájemce. 6. Nájemce je povinen písemně oznámit správci bytového fondu veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle 2272 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění. 7. Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovi domácnosti se vyžaduje písemná forma. 8. V případě, že nájemník nebude z vážných důvodů užívat byt delší dobu než půl roku, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci bytového fondu. 5/10

6 Čl. H Právní okolnosti pronajímání bytů 1. Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce nebo v případě opuštění společné domácnosti se řídí ustanoveními 2279 a násl. občanského zákoníku v platném znění. 2. O žádosti o změnu nájemní smlouvy v průběhu rozhoduje na základě doporučení bytové komise RM usnesením. Na změnu nájemní smlouvy v průběhu trvání nájemního vztahu není právní nárok. 4. Podnájem bytu nebo jeho části se řídí ustanovením 2274 až 2277 občanského zákoníku v platném znění. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Písemný souhlas k podnájmu v bytech v majetku města Odolena Voda včetně souhlasu s dobou, na kterou se podnájem sjednává, vydává RM. Souhlas se uděluje vždy na dobu jednoho roku, maximálně 2x po sobě. Pro podnájem bytu dále platí: skončením smlouvy o nájmu bytu končí i smlouva o podnájmu; skončením podnájmu nemá podnájemník právo na náhradní byt, podnájem, ani náhradní ubytování; doklady potřebné k vydání souhlasu k podnájmu jsou občanské průkazy, úplná žádost o povolení k přenechání části bytu s uvedením důvodu a doby, na kterou bude podnájem sjednán a kopie podnájemní smlouvy. 5. Společný nájem bytu se řídí ustanovením 2270 a následující občanský zákoník v platném znění. Přijetí jiných osob do bytu, aby s nájemníkem trvale nebo dočasně bydlely ve společné domácnosti, je nájemce povinen neprodleně ohlásit správci bytového fondu. V případě sporu je rozhodující, zda je splněna podmínka trvalého soužití ve společné domácnosti ve smyslu znění 748 občanského zákoníku v platném znění. Přihlášení k pobytu podle předpisu o hlášení obyvatel k pobytu trvalé soužití ve společné domácnosti nedokazuje a není rozhodující. Doklady potřebné k vydání potvrzení o společném užívání bytu: Společné užívání bytu druha a družky: občanské průkazy, čestné prohlášení s ověřenými podpisy; společné užívání bytu přímého rodinného příslušníka: občanské průkazy, souhlas nájemce bytu, doklad, který prokáže, že žadatel je skutečně rodinný příslušník. Souhlas k uzavření nájemní smlouvy na společný nájem bytu dává RM. Společný nájem bytu manžely vzniká ze zákona ve smyslu ustanovení 2270 a 2271 občanského zákoníku v platném znění. 6. Zánik nájmu bytu se řídí ustanovením 2285 až 2296 občanského zákoníku v platném znění. čl. CH Závěrečné ustanovení 1. Na přidělení bytu v domech majetku města Odolena Voda není právní nárok, a proto se nelze domáhat právní cestou uzavření nájemní smlouvy k těmto bytů. 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna Tato pravidla byla schválena Usnesením č. 20/2013 Rady města Odolena Voda na jejím zasedání dne /10

7 Přílohy: Příloha č. 1: Seznam domů s byty přidělovanými uchazečům evidovaným v pořadníku na přidělení bytu. Příloha č. 2: Seznam bytů zvláštního určení. Příloha č. 3: Bodové hodnocení naléhavosti bytové potřeby. V Odoleně Vodě dne Ing. Dita Výborová v.r. starostka města Odolena Voda 7/10

8 Příloha č. 1 Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda Seznam domů s byty přidělovanými uchazečům evidovaným v pořadníku na přidělení bytu (k 1. lednu 2010) čp. Počet bytů Velikost bytu KK L , (z toho 4 pro osoby se sníženou pohyblivostí)* Byty zvláštního určení - sídliště Cukrovar CELKEM * Přidělování bytů v čp. 395 (Dům s pečovatelskou službou) bude řešeno dodatkem k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda. 8/10

9 Příloha č. 2 Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda Seznam bytů zvláštního určení Byty zvláštního určení Počet bytů Velikost bytu čp KK čp L čp L čp L CELKEM 16 9/10

10 Příloha č. 3 Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda Bodové hodnocení naléhavosti bytové potřeby pro účely sestavování Pořadníku pro obecní byty (Podle Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda.) 1. Délka pobytu v obci do 5 let 1 bod do 10 let 2 body do 20 let 3 body nad 20 let 4 body Při ověřování údajů se vychází z evidence obyvatel Městského úřadu Odolena Voda. 2. Žádost o byt podána před více než 5 lety před více než 3 lety do 3 let 3. Rodinné poměry a) stav žadatele: svobodný, rozvedený, ovdovělý 5 bodů 3 body 1 bod 1 bod ženatý, vdaná 2 body b) počet dětí žijících se žadatelem ve společné domácnosti: 1 dítě 1 bod 2 děti 2 body 3 a více dětí 3 body c) počet osob včetně žadatele, které by v případě přidělení bytu sdílely společnou domácnost (lze započítat pouze manžela a děti): 2 osoby 1 bod 3 osoby 2 body nad 3 osoby 3 body 4. Dosavadní bytové poměry u rodičů u jiných příbuzných, druha/družky u rozvedeného manžela, u osoby dříve v druhovském poměru podnájem na ubytovně výměna bytu poskytnutí prázdného bytu 2 body 2 body 2 body 3 body 3 body 5 bodů 5. Odmítnutí přiděleného bytu a) bez zdůvodnění mínus 12 bodů b) z důvodu velikosti (menší než je požadován žadatelem) mínus 10 bodů Odmítnutí druhého přiděleného bytu je důvodem k vyřazení z Pořadníku. 10/10

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova

P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova Příloha usnesení RM č. 2767-08 ze dne 25. 3. 2013 P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova Pro účely těchto pravidel se rozumí: Část I. Čl. 1 Základní pojmy a) bytem místnost nebo

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1.Úvodní ustanovení... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14... 3 2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky... 4 2.2 Pronájem bytu

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Čl. I Úvodní ustanovení Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytů v DPS a evidenci těchto

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Seznam uchazečů o byt 3. Uchazeči o bytovou náhradu 4. Bytový

Více

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/180/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou Tato pravidla upravují závazný postup pro uzavírání nájemních smluv k bytům nebo k jiným nemovitostem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 529/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 501 ze dne 22.06.2015 Metodické pokyny pro nakládání s prostory nesloužícími k bydlení v majetku městské části Praha 3 Rada městské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Oznámení zám ru V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona. 128/2000 Sb. o obcích ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje obec Jino any sv j zám r pronajmout tento nemovitý

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

Stanovy STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 -

Stanovy STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 - STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 - Část I. Základní ustanovení Obchodní firma družstva zní: Čl. 1 Obchodní firma a sídlo LÍPA, bytové družstvo Sídlo družstva je na adrese: Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ

Více

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců,

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců, Strana 5028 Sbírka zákonů č. 390 / 2011 390 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Konkurzní řád. Vyhlášení konkurzu a přihláška do konkurzu

Konkurzní řád. Vyhlášení konkurzu a přihláška do konkurzu Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. n) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava č.j.: KHSMS/43941/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice Moravskoslezského

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ------------------------------------------------------------------------- Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více