Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR"

Transkript

1 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy. Pojem památková péče se začíná objevovat na přelomu 18. a 19. století v souvislosti se vznikem romantismu a jeho fascinací středověkem. Často je též spjata se vznikem idejí národního obrození. Snahy o ochranu historických děl existovaly samozřejmě i dříve, ale vznikaly vesměs z mimouměleckých důvodů. Vznik prvních ojedinělých zákonů a nařízení směřujících k ochraně památek a též vznik prvních památkových institucí je znám již v 1. polovině 19.století: byla založena v Dánsku Královská komise k zachování starožitností byl zřízen úřad říšského antikváře ve Švédsku a Dánsku ve Francii založena Generální inspekce historických památek. Další komise různých názvů na ochranu památek vznikaly i v dalších státech Řecko bylo první zemí, která vydala zákon na ochranu památek. Naše země v oblasti uvědomování si hodnoty památek nezůstávaly nijak pozadu. Národní buditelé, kteří koncem 18. století a v prvních dvou desetiletích 19. století vykonali mnoho pro poznání národní minulosti vzbudili tak zájem i o hmotně kulturní památky naší minulosti. Přímým podnětem tohoto zájmu byly práce topografické (Schallerova ). Vznik spolků a organizací zabývajících se kulturním dědictvím byl předzvěstí vzniku památkové péče v Českých zemích: 1796 u nás vznikla Společnost vlasteneckých přátel umění 1818 bylo založeno Národní muzeum vytvoření archeologického sboru při Národním muzeu 1854 začíná archeologický sbor vydávat první odborný časopis ve střední Evropě Památky archeologické a místopisné. od konce 19. století u nás působí též význační teoretici památkové péče jako např. vídeňský profesor Alois Riegl nebo jeho žák Max Dvořák. Praha rovněž hrála význačnou úlohu při zrodu myšlenky ochrany celých urbanistických souborů v polovině 20. století. VZNIK LEGISLATIVY Období Rakouska Uherska Za první legislativní opatření na ochranu památek v Českých zemích (které byly do roku 1918 součástí Rakouska-Uherska) bylo císařské rozhodnutí z 31. prosince 1850, kterým byly dány stavební památky pod ochranu státu a ministerstva pro obchod, průmysl a veřejné stavby. Císařské rozhodnutí dále ukládalo zřídit Centrální komisi pro výzkum a zachování stavitelských památek. Centrální komise pro výzkum a zachování stavitelských památek se sídlem ve Vídni prvně zasedala 10. ledna Její působnost se vztahovala i na české země. Při centrální komisi působili konzervátoři. Jejich úkolem bylo pořizovat soupis památek a upozorňovat na všechny okolnosti, které by ohrožovaly ochranu stavebních památek. Pro Čechy bylo jmenováno 14 konzervátorů, pro Moravu jeden. Centrální komise založila ihned i archiv plánů stavebních památek.

2 Roku 1859 byla Centrální komise přičleněna k ministerstvu kultury a vyučování. V roce 1872 byla komise přejmenována na Centrální komisi pro péči o památky a její zájem rozšířen i na památky movité. Za památky se považovaly věci či stavby pocházející minimálně z 18. století (či starší). Komise neměla nařizovací pravomoc, protože zatím neexistoval památkový zákon. Ten byl připravován od roku 1891 z podnětu prezidenta Centrální komise barona Josefa Alexandra Helferta. V Uherské části monarchie byl památkový zákon schválen již od roku Centrální komise se řídila platnými zásadami své doby vycházející z tzv. purismu (to znamená snahou uvést památku do jejího původního stavu, bez ohledu na její pozdější stavební vývoj očištěním památky od pozdějších úprav tak docházelo k zásahům, které jsou z dnešního hlediska nevhodné). Odklon od purismu směrem k modernějším metodám péče o památky nastal pod vlivem tzv. vídeňské uměleckohistorické školy, díky působení profesorů Franze Wickhoffa a Aloise Riegla. V jejich idejích pokračoval jejich žák profesor dějin umění na vídeňské universitě, místopředseda Centrální komise a vědec světové pověsti Čech Max Dvořák ( ). Statut komise byl změněn roku 1911, kdy byl při ní zřízen ve Vídni Státní památkový úřad. V Čechách se místo názvu zemský konzervátor začal užívat název zemský konzervátorský úřad. V květnu 1918 byl nařízen název C.K. zemský památkový úřad pro Království České. Morava a Slezsko byly až do konce monarchie spravovány z vídeňské Centrální komise. Období První republiky Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se nejvyšším úřadem pro věci památek stalo ministerstvo školství a národní osvěty. Bývalý C. K. zemský památkový úřad pro Království české byl změněn na Statní památkový úřad a to pro celý stát i pro Slovensko. Od října roku 1919 byl zřízen Vládní komisariát pro zachování památek na Slovensku a od 1. dubna 1920 zahájil činnost Státní památkový úřad pro Moravu a Slezsko v Brně. Za okupace byly úřady v Praze a Brně sloučeny v Památkový úřad v Praze, s brněnskou pobočkou. Pro dokumentaci památek byl roku 1919 založen Státní fotoměřický ústav v Praze. Pro výzkum archeologických památek byl r založen Státní archeologický ústav v Praze. Období po 2. světové válce Zákonem z května 1946 byl zákonem vytvořen pojem státní kulturní majetek a byly zřízeny Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku v Praze a Bratislavě. Ihned po osvobození v roce 1945 se Státní památkový úřad opět rozdělil na úřad v Praze a pro Moravu a Slezsko v Brně. Po zrušení zemí roku 1949 a zavedení krajských národních výborů byly oba úřady opět v roce 1950 sloučeny. Od 1. ledna 1952 vládním nařízením č. 112/1951 Sb., o reorganizaci státní památkové péče bylo určeno, že památkovými orgány jsou krajské odbory školství věd a umění. Památkový úřad byl přeměněn na Státní památkový ústav. Národní kulturní komise v Praze přestala být správcem majetku a byla přeměněna na poradní sbor ministra. Po roce 1951 se však nikdy nesešla. Opatřením ministra byl roku 1953 vytvořen zvláštní orgán Státní památková správa. Zahrnovala agendu Národní kulturní komise, dále Státní památkový ústav v Praze s pobočkou v Brně a Státní fotoměřický ústav. Vznik památkových rezervací Význačným přínosem českých památkářů do oblasti památkové péče byla ochrana celých urbanistických komplexů (na rozdíl od ochrany pouze jednotlivých památek). Od konce 40. let počínají probíhat debaty o ochraně historických jader měst a bylo vytipováno 22 jader v rámci poválečného

3 plánu obnovy. V roce 1952 pak došlo vládou ČR k vyhlášení 30 městských památkových rezervací. Statut památkových rezervací vznikl na základě usnesení vlády z července 1950, v němž byl schválen postup na zajištění péče o opravu některých domů v historických jádrech měst ministerstvem školství, věd a umění. Pro městské památkové rezervace počaly být zpracovávány asanační plány a průzkumy nově k tomuto účelu založeným ateliérem R pražského Stavoprojektu, který se v roce 1954 proměnil ve Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů tzv. SÚRPMO. Jeho práce byla svým rozsahem a komplexností jedinečná v celé Evropě a dosáhla světové špičky. Bohužel ekonomická realita socialistického vlastnictví, neexistence tržního hospodářství, diktát firem socialistického stavebnictví i nedostatek financí v centrálně řízené ekonomice nakonec vedly jen k proklamativní péči o městské památkové rezervace, které ve skutečnosti chátraly. První památkový zákon Prvním speciální zákon ošetřujícím památkovou péči u nás byl schválen a vydán v roce Zákon o kulturních památkách č. 22/1958 Sb., vymezil památky velice široce. Za památku podle tohoto zákona se považovala každý kulturní statek, který byl dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy či jiných oborů lidské práce a života jednoduše řečeno: vykazoval architektonické, historické a památkové hodnoty. To znamená, že se za památku považovaly nejen ty, které byly zapsány ve státních seznamech památek. V případě pochybnosti o tom, zda věc je či není památka rozhodovaly ve správním řízení orgány památkové péče. Vrcholným orgánem památkové péče bylo ministerstvo školství a kultury. Při ministerstvu byl zřízen Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. Výkonnými orgány byly krajské národní výbory, při nichž se od roku 1958 zřizovala krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Současně platný památkový zákon Zákon č. 22/1958 Sb byl nahrazen až v roce 1987 dodnes platným Zákonem o památkové péči č. 20/1987 Sb. (který od té doby prodělal celou řadu novelizací). Ten mimo jiné silně zúžil pojem kulturní památka za kulturní památky se podle tohoto zákona považují pouze ty, které byly ministerstvem kultury za kulturní památky prohlášeny. Tím zákon jednoznačně stanovil co je a není kulturní památkou, avšak na řadu objektů, které sice vykazovaly památkovou hodnotu, ale nebyly zapsány, se památková ochrana přestala vztahovat a někdy to bohužel k jejich zániku či poškození. Pozitivem bylo zavedení nového pojmu plošné ochrany pomocí památkových zón. Současné právní normy: jak zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči tak také jeho prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb. jsou v dnes (přes řadu novelizací) nevyhovující. Ministerstvo kultury již řadu let připravuje nový památkový zákon, ale doposud se jej nepodařilo prosadit v Parlamentu ČR. Mezinárodní úmluvy Kromě památkového zákona jsou významné pro památkovou péči následující mezinárodní úmluvy ratifikované parlamentem ČR, které se tím staly součástí našeho právního řádu: Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní (č. 94/1958 Sb.,). Úmluva o opatřeních zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (č. 15/1980 Sb.,). Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sb. m. s.). Úmluva o ochraně archeologického dědictví (revidovaná) (č. 99/2000 Sb. m. s.).

4 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V PAMÁTKOVÉ PÉČI Mezinárodní spolupráce v péči o památky se začíná rozvíjet po 1. světové válce. Určité zásady ochrany byly již formulovány v roce 1931 na Mezinárodní konferenci památkových teoretiků a restaurátorů v Athénách. Zásadním dokumentem o urbanismu byla tzv. Athénská charta přijatá na 4. zasedání Mezinárodního kongresu moderní architektury CIAM v Athénách v roce V roce 1946 vzniká UNESCO - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu z jejíž podnětu byla v roce 1954 přijata Haagská konvence o ochraně kulturních statků v případě válečného konfliktu. Tato úmluva je jako jedna ze tří úmluv UNESCA právně závazná i pro Českou republiku, dále jsou to: Úmluva o opatřeních k zákazu a zabránění nedovoleného dovozu, vývozu a předání vlastnického práva kult. statků z r a Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z r Ta také zavedla Seznam světového dědictví UNESCO, kam může každý stát, který k úmluvě přistoupil, navrhovat své památky. Dalším závažným dokumentem přijatým na II. mezinárodním kongresu architektů a techniků historických památek v Benátkách v roce 1964 byla tzv. Benátská charta soubor základních principů ochrany a péče o památky. V roce 1965 byla ustavena v Polsku Mezinárodní rada pro památky a sídla ICOMOS, která je tak již téměř 40 let mezinárodní odbornou platformou pro řešení teoretických i praktických otázek památkové péče. Její sídlo je v Paříži a sdružuje osoby a instituce, které se zajímají o památkovou péči. ICOMOS vytváří specializované mezinárodní vědecké komitéty, na našem území pracuje Český národní komitét ICOMOS. Mezivládní organizací, kde jsou rovněž řešeny otázky památkové péče je Rada Evropy založená v roce 1949, která přijala též celou řadu úmluv a deklarací zaměřených na záchranu architektonického i archeologického dědictví. Česká republika využívá této spolupráce od roku Za zmínku v rovině mezinárodní spolupráce také stojí Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví vytvořené v roce 1959 organizací UNESCO, jako mezinárodní vědecká instituce mezivládní struktury, do něhož ČR přistoupila v roce 1995 a také Mezinárodní rada muzeí založená v roce 1946 jako základní organizace muzejních pracovníků. PAMÁTKOVÁ PÉČE DNES Základní právní normou, která vymezuje péči o památky v České republice je tzv. Památkový zákon - zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (dále jen PZ) a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 66/1988 Sb. Zákon i vyhláška prošly řadou novelizací. Účelem zákona je zabezpečit ochranu kulturních památek jako nedílnou součást kulturního dědictví společnosti, hmotného svědectví dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelného bohatství státu. Zákon vytváří podmínky pro jejich zachování a vhodné využívání, vymezuje práva i povinnosti vlastníků kulturních památek a stanovuje postupy jakými stát zabezpečuje jejich ochranu prostřednictvím příslušných správních orgánů a odborných organizací. Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu vede Ústřední seznam kulturních památek, což obnáší přes 38 tisíc nemovitých a 320 tisíc movitých památek. Zvláštní ochrana je věnována Národním kulturním památkám, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. Kromě ochrany jednotlivých izolovaných památek existuje i způsob plošné ochrany. Dnešní legislativa zná jednak pojem památková rezervace, kterých je u nás 113 (z toho 40 městských, 61 vesnických a 10 archeologických). Jedná se o území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů. Nižším stupněm plošné ochrany je památková zóna, kde je menší podíl kulturních památek, ale jako historické prostředí nebo část

5 krajinného celku vykazuje významné kulturní hodnoty. Památkových zón je u nás v současnosti přes 400 a jsou rozděleny na městské, vesnické a krajinné. 1. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE ( 25 PZ) - orgány státní památkové péče - státní památkovou péči vykonávají orgány státní památkové péče, jimiž jsou: ministerstvo kultury krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností Tyto orgány vydávají příslušná rozhodnutí na základě žádostí vlastníka kulturní památky resp. národní kulturní památky.před vydáním rozhodnutí si vyžádají stanovisko odborné organizace státní památkové péče - odborná organizace státní památkové péče Národní památkový ústav, kromě jiného zdarma poskytuje odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky a zpracovává odborná vyjádření k provádění obnovy kulturních památek jako podklad pro rozhodnutí orgánů státní památkové péče.dále vede ústřední seznam kulturních památek. -památková inspekce ministerstvo kultury zřizuje památkovou inspekci jako svůj specializovaný kontrolní orgán v oboru památkové péče ( 27 PZ) -komise státní památkové péče, konzervátor a zpravodajové rada kraje a rada obce s rozšířenou působností mohou zřídit komise státní památkové péče, jako své pracovní komise, které napomáhají plnění úkolů úřadu v oblasti památkové péče. Zapojit do činnosti může rada obce s rozšířenou působností také dobrovolné pracovníky ve funkci konzervátora či zpravodaje památkové péče ( 31 PZ) 2. PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY ( 9 PZ) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením znehodnocením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Vlastník, který kulturní památku převádí na někoho jiného, někomu ji přenechá k dočasnému využití apod. je povinen toho, komu ji přenechá nebo předá uvědomit, že věc je kulturní památkou. 3. OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK ( 14 PZ) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen obnova) je povinen předem si vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu ( 14 odst.(1) PZ). V závazném stanovisku se orgán státní památkové péče vyjádří, zda navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současné stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru ( 14 odst.(3) PZ). 4. RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE Obnovu kulturních památek nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi je možné obnovit pouze restaurátorsky oprávněnou osobou. O povolení restaurování je nutno požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (krajský úřad u národní kulturní památky), který stanoví (po předchozím vyjádření odborné organizace památkové péče) podmínky pro restaurování. Seznamy restaurátorů včetně uvedení rozsahu licence jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností i ostatních orgánech či organizacích památkové péče. 5. STAVBY V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ ( 14 odst.(2) PZ) Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny je povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této

6 nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( 14 odst. 2 PZ). 6. STAVBY A ČINNOSTI V ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. 7. NEPŘEDVÍDANÉ NÁLEZY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB Případ, kdy během přípravy stavby nebo jejím provádění dojde k nepředvídanému nálezu řeší 127 zákona č.50/1976 Sb. (stavební zákon). 8. PŘÍSPĚVEK NA ZACHOVÁNÍ A OBNOVU KULTURNÍ PAMÁTKY Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. ( 16 PZ). Forma příspěvku není jednotná, většina Krajských úřadů a některá města za tímto účelem vyhlašují speciální programy či granty. O podrobnostech je nutné se informovat přímo na těchto úřadech. V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky může výjimečně poskytnout příspěvek Ministerstvo kultury. Tento zájem se snaží Ministerstvo kultury definovat prostřednictvím některého ze zde uvedených programů: 1. Havarijní program (určen na podporu a krytí finančních potřeb pro zabezpečení naléhavých oprav památek, především odstranění havarijního stavu střechy a staticky narušených nosných konstrukcí). 2. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (určen pro opravy památek na území měst s vyhlášenou městskou památkovou rezervací nebo městskou památkovou zónou) 3. Program záchrany architektonického dědictví (určen na obnovu a zachování kulturních památek, které tvoří nejcennější část architektonického dědictví ČR jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely, obranné městské a pevnostní systémy apod.) 4. Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny (určen na podporu obnovy a zachování kulturních památek. zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy kapličky, boží muka apod., které se nacházejí na území prohlášených vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. 5. Program restaurování movitých kulturních památek (určen restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi - např. oltáře, sochařská díla, kostelní lavice, varhany apod). 6. Program podpory záchranných archeologických výzkumů (určen na terénní výzkumy a jejich zpracování, prováděné obecní úřady obcí s rozšířenou působnostíenými organizacemi a zaměřené na poznání a dokumentaci ohrožených archeologických pramenů). VYMEZENÍ POJMŮ Kulturní památka ( 2 PZ) - za kulturní památku se podle zákona o státní památkové péči považují nemovité i movité věci, popřípadě jejich soubory, které pro jejich historickou hodnotu za kulturní památku prohlásilo Ministerstvo kultury ČR a jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Ústřední seznam kulturních památek ČR vede odborná organizace památkové péče Národní památkový ústav. O tom zda je věc ve smyslu PZ považována za kulturní památku není tedy rozhodující její kulturní hodnota, ale skutečnost, zda je zapsána do ústředního seznamu kulturních památek.

7 Národní kulturní památka ( 4 PZ) - nejvýznamnější kulturní památky prohlašuje vláda ČR na národní kulturní památky. Jejich památková ochrana je přísnější než u ostatních kulturních památek. Památková rezervace ( 5 PZ) - území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek a vláda ČR je prohlásila za památkovou rezervaci. Vláda také stanovuje nařízením obecné podmínky zabezpečování památkové péče v tomto území, které se mohou vztahovat nejen na kulturní památky, ale také na ostatní nemovitosti nacházející se na tomto území. V praxi se zpravidla setkáváme s případem, kdy je historicky nejstarší a nejcennější část města nebo vesnice prohlášena za Městskou památkovou rezervaci (MPR) resp. Vesnickou památkovou rezervaci (VPR). Památková zóna ( 6 PZ) - území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které Ministerstvo kultury ČR prohlásilo za památkovou zónu a určilo podmínky její ochrany. Památková zóna je v hierarchii památkové péče postavena níže než rezervace. Rozlišujeme především Městské památkové zóny (MPZ) a Vesnické památkové zóny (VPZ). Ochranné pásmo ( 17) - kulturní nemovitá památka, památková rezervace či zóna může mít vymezeno ochranné pásmo, v kterém mohou být omezeny nebo zakázány určité činnosti. Je zde orgány státní památkové péče regulována stavební činnost a využití území. Archeologický nález ( 23 PZ) - je věc (soubor věcí), které jsou dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. Území s archeologickými nálezy - je pojem, který není v zákoně o státní památkové péči přesně definován. Z dikce zákona vyplývá, že se jedná o území na kterém se nacházejí archeologické nálezy dle 23 PZ. Praxe je taková, že je nutné ověřit u Archeologického ústavu akademie věd ČR (nebo jiné oprávněné organizace) zda se o takovou lokalitu jedná. Ing. Lucie Kozlerová, Ing. Vladimír Hrabák

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

Dotační tituly na zachování a obnovu kulturních památek

Dotační tituly na zachování a obnovu kulturních památek Dotační tituly na zachování a obnovu Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky ( 16) Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

Městská památková rezervace Kolín. Postoj občanů a veřejné správy k regeneraci města a významu pro cestovní ruch

Městská památková rezervace Kolín. Postoj občanů a veřejné správy k regeneraci města a významu pro cestovní ruch Městská památková rezervace Kolín Postoj občanů a veřejné správy k regeneraci města a významu pro cestovní ruch PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Martinu Prokopovi a panu doc. RNDr.

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne 19.4.2006 Č. j.: 11560/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA, vydaná podle

Více

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Ze dne 19.12.1949 Částka 088/1949 Účinnost od 01.06.1950 Znění 30.12.1949 280. Zákon ze dne 19. prosince 1949 o územním plánování a výstavbě

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 4 0 Autor děkuje za grafické

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 ÚVODNÍ SLOVO STAROST Y Vážení spoluobčané, v našem srpnovém vydání Ostroveckého zpravodaje, bych Vás rád informoval o akcích, které v současné době probíhají nebo v blízké

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013 FOTO INGBAUCZ s.r.o. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 0 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 ZPRACOVALI: Městská část Praha 2 Oddělení

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Země, ve které žijeme

Země, ve které žijeme Země, ve které žijeme - Česká republika naše vlast, náš stát leží ve střední Evropě je to vnitrozemský stát - zahraničí území za státní hranicí sousední státy Spolková republika Německo, Polsko, Slovensko

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 484 návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Seminář Život s památkami. Základní pojmy z památkové péče, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a doplnění

Seminář Život s památkami. Základní pojmy z památkové péče, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a doplnění Seminář Život s památkami Základní pojmy z památkové péče, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a doplnění Kulturní památky ( 2 památkového zákona) za kulturní památku

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Zastavěné území obce. Vyznačení zastavěného území obce v mapě EN

Zastavěné území obce. Vyznačení zastavěného území obce v mapě EN Zastavěné území obce (1) Zastavěné území obce Ing. Karavdič, Ing. Kocáb Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Stavební kultura a obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku

Stavební kultura a obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku Stavební kultura a obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku Ing. arch. Josef Veselý školitel: doc. Ing. arch. Karel Havliš Ústav navrhování 5, FA VUT v Brně Abstrakt Úvod do problematiky

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Prohlašování věcí za kulturní památky (k 3 zákona) Památkové zóny (k 6 zákona)

Prohlašování věcí za kulturní památky (k 3 zákona) Památkové zóny (k 6 zákona) VYHLÁŠKA č. 66/1988 Sb., ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění Vyhlášky č.

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH Anna Andrlová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni Doplňování knihovních fondů je proces nebo činnost, při kterém dochází

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

Pojetí veřejné správy a její členění

Pojetí veřejné správy a její členění MODUL 2 - Veřejná správa Úvod Vstoupili jsme do části vstupního vzdělávání následného nazvané Veřejná správa. Jejím cílem je zprostředkovat základní znalosti a vědomosti v této problematice orientované

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozhodnutím Ministerstva kultury České

Více

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Paříž, 19. října 2005 - 2 - MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, nadále jen

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010 Moravská galerie v Brně Husova 18 662 26 Brno Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010 V Brně dne 1.2.2011 Vypracovala: Ing. Marie Kočařová Vedoucí ekonomického oddělení Marek P o k o r n ý ředitel Moravské

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu)

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) 1. Charakteristika studentské výzkumné práce 1. 1. Oblast zájmu a výzkumu Hlavní město

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/6 2015 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS ČÁST 1. Jednací řád SH ČMS I. Úvodní ustanovení Článek 1 Jednací řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vychází ze stanov

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

MINISTERSTVO KULTURY. I. Umění a knižní kultura

MINISTERSTVO KULTURY. I. Umění a knižní kultura MINISTERSTVO KULTURY I. Umění a knižní kultura II. Státní památková péče III. Ochrana movitého kulturního dědictví, muzea a galerie IV. Hromadné sdělovací prostředky a audiovize V. Ochrana práv duševního

Více

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997 M ě s t o B r n o V y h l á š k a č. 2 /l997 o názvosloví veřejných prostranství, číslování objektů trvalého i dočasného charakteru a základních zásadách orientace v městě Brně Zastupitelstvo města Brna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 122/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 483/2004 Sb. Změna: 203/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech

STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Mojmír Sabolovič

PRÁVNICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Mojmír Sabolovič MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Stavební řízení Mojmír Sabolovič 2006 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma:

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Výnos děkana č. 11/2008

Výnos děkana č. 11/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0076VVX* UOHSX0076VVX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2015/VZ-19595/2015/521/KMz Brno 24. července 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více