Položkový rozpočet. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Položkový rozpočet. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :"

Transkript

1 Položkový rozpočet S: DVORAK/N001 O: DOD_3 R: DOD_3 PODLAHA PODLAHA STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU V BEDŘICHOVICÍCH - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE PODLAHY P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Díl: 00 Poznámka 0, P Poznámka sada 0, ,00 Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace!! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : Nutná součinnost dodavatele stavebních prací a dodavatele interiéru!!!! : Díl: 1 Zemní práce 0, R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 48, ,00 41, ,18410

2 41, ,5*1,5*(1,49+4,35+3,15)*1,1 7, R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 48, ,00 41, , , ,5*1,5*(1,49+4,35+3,15)*1,1 7, R00 Příplatek za další10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 m3 87, ,00 41,1841*2 82, , ,5*0,5*(1,49+4,35+3,15)*1,1*2 4, R00 Poplatek za skládku zeminy m3 43, ,00 41, , , ,5*0,5*(1,49+4,35+3,15)*1,1 2, R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 48, ,00 ZÁSYP odkopané stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m - 23cm : po zřízení hydroizolace : (0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(10,9+1,0+2,0) odkop stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m : zřízení hydroizolace - čelní stěna : (0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*10,9 zřízení hydroizolace - boční stěny : (0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) 005 : 15, , , ,19160 (0,5*(5,45+0,5+4,65+4,82+4,59+4,37+7,08)+0,5*0,5*3,14) *0,5 8, , ,47*0,5 1, , ,5*1,5*(1,49+4,35+3,15)*1,1 7, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm 0,5*0,15*(1,49+4,35+3,15)*1,1 0,74168 m3 0, , R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 215, ,00 S4 - dlažba : 202, ,7*1,6+1,1*0,15 2, , ,5+7,3 10, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 43, ,00

3 ZÁSYP odkopané stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m - 23cm : k zásypu použita stáv. vykopaná zemina : po zřízení hydroizolace : (0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(10,9+1,0+2,0) odkop stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m : zřízení hydroizolace - čelní stěna : (0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*10,9 zřízení hydroizolace - boční stěny : (0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) 005 : 15, , , ,19160 (0,5*(5,45+0,5+4,65+4,82+4,59+4,37+7,08)+0,5*0,5*3,14) *0,5 8, , ,47*0,5 1, , ,5*0,5*(1,49+4,35+3,15)*1,1 2, R Štěrkopísek frakce 0-32 Z m3 43, ,00 41,1841*1,02 42, , ,5*0,3*(1,49+4,35+3,15)*1,1 1,48335 Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 0, R00 Lože trativodu z betonu prostého m3 1, ,00 41,24*0,05*0,5*1,05 1, R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 61, ,00 41,24*1,5 61, RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm m 41, ,00 6,08+0,75+4,59+4,37+4,82+5,45+4,65+1,18+0,41+3, ,24000,26+3, /01 D + M napojení drenáže do stávající studny sada 1, , R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 71, ,00 41,24*1,5*1,15 71,13900 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0, RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, kus 1, ,00 překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x : 1 1, R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 14, , : 2,85*(2,21+3,53) 16, , ,7*2,0-1, R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 5, , : 2,85*2 5,70000 Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 0,00

4 RAA Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou vložení izolační folie tloušťky 2 mm podřezání 4 strany sálu : od sálu k jevišti, tl. 45cm (v patě sklepa) : 10,90*0,48 5,23200 od sálu k hale rerstaurace : 10,90*0,50 5,45000 od sálu k sousedovi (venkovní) : 20,27*0,50 10,13500 k přísálí : 19,77*0,48 9, mezery mezi vnitř. pilíři v sále 60/45cm : -2,55*0,48*4-4,89600 m2 25, ,00 - dveře : -1,30*0,48-0,62400 boční stěna vstupu m. 108 : 1,40*0,32 0,44800 Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0, R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0, ,00 0,5*0,1*(1,49+4,35+3,15)*1,1 0,49445 Díl: 50_SP Sportovní povrchy 0, _SP D + M lajnování ( sada pro běžné sporty ) ks 1, ,00 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 0, R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 21, ,00 pro omítku pod izolaci stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m : zřízení hydroizolace : 1,55*10,9 16,89500 celkem 3,0m do obou boků : 1,55*(2,00+1,00) 4, RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi skladba S2 : m. 101, 102 : 3,9*2+3,15 10, ,20*2+0,10 4,50000 odpočet franc. okna : -2,00+2,00*0,50-1,00000 m. 108 : (1,6+1,7)*2 6, dveře : -1,30-1,00-2,30000 ostění : 0,20*2+0,35*2 1, schody : -1,45-1, , 110 : 18, ,43*2+2,21*2+1,05*2+3,43*2 20,24000 m 38, , R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 21, ,00 omítka pod izolaci stěny mezi hl. sálem a sklepem, hl. 1,55m : pro zřízení svislé hydroizolace : 1,55*10,90 16,89500 celkem 3,0m do obou boků : 1,55*(2,00+1,00) 4, R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 18, ,00 omítka stěny pod čistou podlahou,v=35cm pro provedení hydroizolace : 3 strany sálu m. 105 : (19,77+2*10,9)*0,35 14, strana : (3,89+1,98)*0,35 2,05450 pilíře : (0,25+0,6+0,25)*4*0,35 1, R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 21, ,00 pro omítku pod izolaci stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m : zřízení hydroizolace : 1,55*10,9 16,89500 celkem 3,0m do obou boků : 1,55*(2,00+1,00) 4, R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1-2 m2 21, ,00 pro omítku pod izolaci stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m : zřízení hydroizolace : 1,55*10,9 16,89500 celkem 3,0m do obou boků : 1,55*(2,00+1,00) 4, RT2 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná m2 29, ,00

5 : 2,85*(2,21+3,53)*2 32, , ,7*2,0*2-2, R00 Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva m2 29, , : 2,85*(2,21+3,53)*2 32, , ,7*2,0*2-2, RT2 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně, výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit : 2,85*(2,21+3,53)*2 32, , ,7*2,0*2-2,80000 m2 29, , R01 Plošná injektáž vnitřního zdiva stěna v suterénu m2 10, ,00 m. 005 : cihelná stěna od soused. RD, výška =1,40m : 10,57000 (6,65+0,60+0,30)*1, R01 Plošná injektáž vnitřního cihel. zdiva m2 1, ,00 šikmé vrty do schodišťové stěny : 1,80*1,20/2 1, R02 Proinjektování pilíře cihel. zdiva mezi schodištěm a dveřmi ks 1, ,00 do sálu šikmé vrty -proinjekt. pilířku u stáv. schodišťové stěny : 1 1,00000 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0, R00 Mazanina betonová tl cm C 16/20 m3 2, ,00 3,47*0,09 0,31230 podkladní beton : 0, ,47*0,12 0, : 0,41640 (0,5*(5,45+0,5+4,65+4,82+4,59+4,37+7,08)+0,5*0,5*3,14) 1,65150 *0, R00 Mazanina betonová tl cm C 20/25 m3 29, ,00 S3-S5 : 18,7*0,082 1, , ,8*0,082 0,88560 podkladní beton : S3 - dlažba : 0,88560 (5,8+7,1)*0,1 1, , ,1*0,12 24,25200

6 24, ,8*0,12 1, , ,12*0,5*3,15 0, R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 29, ,00 S3-S5 : 18,7*0,082 1, , ,8*0,082 0,88560 podkladní beton : S3 - dlažba : 0,88560 (5,8+7,1)*0,1 1, , ,1*0,12 24, , ,8*0,12 1, , ,47*0,12 0, , ,12*0,5*3,15 0, RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm S3-S5 : 18,7*3,331*1,15/1000 0, , ,8*3,331*1,15/1000 0,04137 podkladní beton : S3 - dlažba : 0,04137 (5,8+7,1)*3,331*1,15/1000 0, , ,1*3,331*1,15/1000 0, , ,8*3,331*1,15/1000 0, , ,47*3,331*1,15/1000 0, , ,331*1,15/1000*0,5*3,15 0,00603 t 0, , R00 Násyp z kameniva těženého 0-4, zpevňující m3 1, ,00 10,8*0,15 1,62000

7 RT1 Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační podkladový, tloušťky 6 mm, ruční zpracování m2 3, ,00 3,47 3, R00 Sponkování rýh v podlahách m 170, ,00 pole cca 6x6m, prořezání betonu pro dilatace : v sále : 10,9*4 43, ,8*1 19,80000 v přísálí : 3,15*2 6,30000 pro drenáž : 69, ,15*(7,08+6,08+5,45+5,95+0,5*2+4,65+5,05+4,82*2+4,5 100, ,09+4,37+4,87+1,18*2+3,34+0,41+3,4+0,41+1,76*2+3,34*2+3,84) Díl: 8 Trubní vedení 0, R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 8, ,00 8 8, Zaslepení stávající kanalizace ks 1, , Napojení na stávající kanalizaci ks 1, , _99 D + M tvarovek, odboček atd, 10% z oddílu 8 % 10, , AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 9, ,00 9 9,00000 Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0, R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 359, ,00 202,10000 S3 - dlažba : 46, ,8+7,1 12,90000 S4 - dlažba : 12, ,7*1,6+1,1*0,15 2, , ,5+7,3 10,80000 S5 - čistící zóna : 10, ,8-2,885 2, : 2, ,58 67, , ,5 13,50000 Díl: 96 Bourání konstrukcí 0, R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl cm m 177, ,00 pole cca 6x6m, prořezání betonu pro dilatace :

8 v sále : 10,9*4 43, ,8*1 19,80000 v přísálí : 3,15*2 6,30000 pro drenáž : 69, ,15*(7,08+6,08+5,45+5,95+0,5*2+4,65+5,05+4,82*2+4,5 9+5,09+4,37+4,87+1,18*2+3,34+0,41+3,4+0,41+1,76*2+3,34*2+3,84) 100, , ,15*2*3,15 7, R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t kus 66, ,00 strop tepel kanálku poodél venk stěny sálu : m. 104, 105 : 19,77/0,3 65,90000 dorovnání : 0,10 0, RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny cm podkladní beton v celé ploše sálu (vč. 103,104), tl. 10cm : m3 25, ,00 sál : 19,77*10,90*0,10 21, /2 hloubky "niky" do m.č. 107 : 2,55*0,25*4*0,10 0, otvor dvceří do haly od restaurace : 3,16*0,50*0,10 0,15800 m. 108 vstup : 1,60*3,15*0,10 0, ,30*1,10*0,10 0, ,45*1,30*0,10 0, : 22,55780 (0,5*(5,45+0,5+4,65+4,82+4,59+4,37+7,08)+0,5*0,5*3,14) *0,1 1, , ,47*(0,12+0,095) 0, , ,12*0,5*3,15 0, R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 0, ,00 3,47*0,12 0, , ,12*0,5*3,15 0, R00 Bourání dlaždic cihelných tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 3, ,00 3,47 3, R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl m3 1, ,00 0,85 0,85000 stávající zasypané schodiště : 0, ,85 0, R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 5, ,00

9 3,47*1,1 3, , ,15*0,5*3,15 1, R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm m2 3, ,00 3,47 3, R01 Vyřezání trubek 4ks v tepelném kanálku v sále, likvidace, kompl 1, ,00 odvoz 56 96_001 Bourání železobetonu hl. řezu do 30cm odbourání stěny m 19, ,00 tep kanálu odřezání stěny tepel. kanálku v m. 105 (severní stěna) : 19,8 19,80000 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0, R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 164, ,00 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,10,11,12,15,16,17,18,20,23,24,25,26,27,34,35,38,40,45, 46,52, : Součet: : ,90767 Díl: 711 Izolace proti vodě 0, R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 23, ,00 izolace stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m-podlaha : pro zřízení hydroizolace : (1,55-0,15)*10,9 15,26000 položení folie do paty výkopu, š=30cm + na boky : 4, ,30*(10,9+1,0+2,0) 3,0m do boků : (1,55-0,15)*(1,0+2,0) 4, RZ1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, včetně dodávky PVC-P typ A 202,1*1,15 232,41500 m2 232, , R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 232, ,00 202,1*1,15 232, RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modif.pás 40 special mineral S3 - dlažba : (5,8+7,1)*1,15 14, , ,4*1,15 53, , ,8*1,15 12, , ,15*0,5*3,15 1, RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x, 2x ALP, 2x modifikovaný Elastek 40 SP,1x Na 3,47*1,15 3, RAC Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifik. pás 40 special mineral m2 82, ,00 m2 3, ,00 m2 30, ,00

10 zřízení hydroizolace v 1.PP : 1,55*10,9 16,89500 zřízení hydroizolace - boční stěny/základ. pasy : 4, ,55*(1,0+2,0) +30cm na patě : (10,90+1,0+2,0)*0,30 4,17000 prořez 10% : 51,594*0,10 5, R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 267, ,00 202,1*1,15*1,15 267, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 0,00 Ceny z položek s pořadovými čísly: : 59,64, : Součet: : ,82960 Díl: 713 Izolace tepelné 0, RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve m2 32, ,00 specifikaci S3-S5 : 18,7 18, , ,8 10, , ,47 3, R00 Izolace tepelná podlah vložením do konstrukce m2 248, ,00 202, R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 19, ,00 odečet tl. podlahy tl. 17cm : zateplení stěny v 1.PP : (1,55-0,17)*10,9 15,04200 zateplení - na boční stěny : (1,55-0,17)*(1,0+2,0) 4, RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 29, ,00 S3-S5 : 18,7 18, , ,8 10, R Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 60mm m2 21, ,00 zateplení +hydroizolace v 1.PP : (1,55-0,17)*10,9 15,04200 zateplení +hydroizolace - boční stěny : (1,55-4, ,17)*(1,0+2,0) prořez 10% : 19,182*0,10 1, AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S m3 18, ,00 202,1*0,08*1,02 16, , ,4*0,04*1,02 1, AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 2, ,00 S3-S5 :

11 18,7*0,08*1,02 1, , ,8*0,08*1,02 0, , ,47*0,05*1,02 0, R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 0,00 Ceny z položek s pořadovými čísly: : 67,70,71, : Součet: : ,68270 Díl: 762 Konstrukce tesařské 0, _01 D + M trojitého nosného roštu pod vlysové podlahy - m2 202, ,00 skladba S1, od záklopu po podkl. špalíky 80mm _02 D + M trojitého nosného roštu pod vlysové podlahy - skladba S2, od záklopu po podkl. špalíky 30mm m2 46, , R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 0,00 Ceny z položek s pořadovými čísly: : 74,75, : Součet: : ,48000 Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00 77 T/01 D + M vnitřní dveře 1kř 700/ kompletně dle výkresu ks 1, ,00 D R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 0,00 Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0, R00 Penetrace podkladu pod lepidlo m2 18, ,00 S3 - dlažba : 5,8+7,1 12,90000 S4 - dlažba : 12, ,7*1,6+1,1*0,15 2,88500 S5 - čistící zóna : 2, ,8-2,885 2, R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 38, ,00 skladba S2 : m. 101, 102 : 3,9*2+3,15 10, ,20*2+0,10 4,50000 odpočet franc. okna : -2,00+2,00*0,50-1,00000 m. 108 : (1,6+1,7)*2 6, dveře : -1,30-1,00-2,30000 ostění : 0,20*2+0,35*2 1, schody : -1,45-1, , 110 : 18, ,43*2+2,21*2+1,05*2+3,43*2 20, R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 38, ,00 skladba S2 : m. 101, 102 : 3,9*2+3,15 10,95000

12 2,20*2+0,10 4,50000 odpočet franc. okna : -2,00+2,00*0,50-1,00000 m. 108 : (1,6+1,7)*2 6, dveře : -1,30-1,00-2,30000 ostění : 0,20*2+0,35*2 1, schody : -1,45-1, , 110 : 18, ,43*2+2,21*2+1,05*2+3,43*2 20, R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 38, ,00 skladba S2 : m. 101, 102 : 3,9*2+3,15 10, ,20*2+0,10 4,50000 odpočet franc. okna : -2,00+2,00*0,50-1,00000 m. 108 : (1,6+1,7)*2 6, dveře : -1,30-1,00-2,30000 ostění : 0,20*2+0,35*2 1, schody : -1,45-1, , 110 : 18, ,43*2+2,21*2+1,05*2+3,43*2 20, xx Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, spárovací hmota S3 - dlažba : 5,8+7,1 12,90000 S4 - dlažba : 12, ,7*1,6+1,1*0,15 2, , ,5+7,3 10, , ,5*(1,18+0,41+1,76+3,59) 3,47000 m2 30, , Rx Dlažba m2 30, , , XX Cihelná dlažba - dle výběru investora, vč. tmele a spárovací hmoty 0,5*(1,18+0,41+1,76+3,59) 3,47000 m2 3, , R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 0,00 Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 0, R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 248, ,00 202, R00 Broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24 m2 248, ,00

13 202, R00 Broušení dřevěných podlah střední zr m2 248, ,00 202, R00 Broušení dřevěných podlah jemné zr m2 248, ,00 202, R00 Nátěr dřevěných podlah polyuretanovým lakem m2 248, ,00 202, R00 Montáž přechodové, podlahové lišty na hmoždinky m 11, ,00 mezi m. 105 a 107 : mezi pilíři : 2,55*4 10,20000 do dveří : 1,30 1, R99 D + M systémového provětrávaného soklu m 63, ,00 obvod podlahy v celé ploše sálu (m.č. 105 vč. 103,104) : sál : (19,77+10,90)*2 61, dveře do přísálí : -2,55*4-10, dveře do m. 108 : -1,30-1, otvor dveří do haly od restaurace : -3,16+0,30*2-2, obvod podlahy v přísálí, m. 101, 107 (odměřeno softw) : 36, ,678 - dveře do přísálí : -2,55*4-10, okna 4+1 : -2,00*4-1,00-9, dveře do m. 108 : -0,80-0, XX Položení vlysových podlah dle technologického předpisu výrobce 202,10000 m2 248, , R Lišta přechodová nerez /A lepicí l=270 cm vč. kus 5, ,00 prořezu RX Vlys dřevěný nalepený na velkoformátovém dílci 277, ,00 podlaha v celé ploše sálu (m.č. 105 vč. 103,104) : sál : 19,77*10,90 215,49300 v přísálí, m. 101, 107 (odměřeno softw) : 59,474-47,18900 (3,15*3,90) + otvor dveří do haly od restaurace : 3,16*0,50 1,58000 prořez 5% : 264,262*0,05 13, R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 0,00 Ceny z položek s pořadovými čísly: : 94, :

14 Součet: : ,16510 Díl: 776 Podlahy povlakové 0, _01 D + M čistícího koberce - skladba S5, čistící zóny 2. m2 2, ,00 stupeň S5 - čistící zóna : 5,8-2,885 2, R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,00 Ceny z položek s pořadovými čísly: : 98, : Součet: : ,52920 Díl: 784 Malby 0, RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace m2 32, ,00 jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá : 2,85*(2,21+3,53)*2 32,71800 Díl: M21 Elektromontáže 0, M21/01 D + M stropního osvětlení nářaďovny - kompletně dle TZ sada 1, ,00 Díl: M46 Zemní práce při montážích 0, R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 9, ,00 (1,49+4,35+3,15)*1,1 9, AR Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg kg 3, ,00 (1,49+4,35+3,15)*1,1/3,3*1,05 3,14650 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0, R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 82, ,00 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : Součet: : , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 82, ,00 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : Součet: : , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 744, ,00 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : Součet: : , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 82, ,00 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : Součet: : , R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 413, ,00 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : Součet: : , R00 Poplatek za skládku stavební suti t 82, ,00 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : Součet: : , R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 82, ,00

15 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : Součet: : , R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 41, ,00 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : Součet: : ,36322 Díl: ON Ostatní náklady 0, VRN VRN % 1, ,00 Celkem 0,00 Poznámky uchazeče k zadání

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S:

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S: S: 20161850 O: 01 R: 01 Položkový rozpočet SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřice nad Pernštejnem BD Masarykovo námšstí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. j. 0400/2018/01/1050 Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková mezi: ^Jázev: Městská část Praha 14 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 IČO: 00231312

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

položkový rozpočet stavby Stavba: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny

položkový rozpočet stavby Stavba: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny položkový rozpočet stavby Stavba: 2018-095 ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny objekt: 1 objekt Rozpočet: 22 Dodatečně prováděné práce Objednatel: Město Chrudim IČO: 00270211 Resselovo

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: 2017/120 R: 01 Provětrávací potrubí Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 406,85 1 212753113R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 114,62000 15,20

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN NOUZOVÝ VÝCHOD A TERASA MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: Karlštejn č.p.67, 267 18 Karlštejn, parc.č.st.27/1 a 12/1, v katastrálním území Budňany, obec Karlštejn, okres Beroun městys KARLŠTEJN,

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016 Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch který uzavřely smluvní strany: Správa Krkonošského národního se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená:

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Stavební rozpočet. Objednatel: Název stavby:minimlékárna Býšť. Doba výstavby: Projektant: Druh stavby: Rekonstrukce. Začátek výstavby: 20.4.

Stavební rozpočet. Objednatel: Název stavby:minimlékárna Býšť. Doba výstavby: Projektant: Druh stavby: Rekonstrukce. Začátek výstavby: 20.4. Stavební rozpočet Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce Doba výstavby: Začátek výstavby: 20.4.2016 Objednatel: Projektant: Lokalita: p.č. 52/1 k.ú. Bělečko Konec výstavby: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování:20.4.2016

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: N170501 Objednatel: ČR Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK IČ312774 Hroznová 227/17 DIČ: 603 00 Brno Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

Položkový soupis MÉNĚPRACÍ k soupisu skutečně provedených prací a dodávek

Položkový soupis MÉNĚPRACÍ k soupisu skutečně provedených prací a dodávek Položkový soupis MÉNĚPRACÍ Elektroinstalace -8 140,00 14 Svítidlo zářivkové nástěnné 38W kus -1,000 907,00-907,00 Tento typ svítidla nebyl na stavbě namontován. 15 Svítidlo stropní s nouzovým zdrojem kus

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000179 ÚDRŽBA A OPRAVY VODOINSTALACE A TOPENÍ OBJEKTŮ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 Kód: 1 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. D Uchazeč: 64087379 Ricka Karel s.r.o. D CZ64087379 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Cena bez

Více

Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 80259/2013 Mgr. Tvrzová/kl. 218 22. 11. 2013

Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 80259/2013 Mgr. Tvrzová/kl. 218 22. 11. 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor majetkový Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Všem zájemcům o veřejnou zakázku Tazateli zasláno prostřednictvím DS Zveřejněno na profilu zadavatele Váš dopis značky/ze

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více