Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

40 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 27 Základy Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

41 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 27 Základy Základy pod stroje a zařízení ŽB z B 20 (C 16/20) m3 0, ,00 702,36 Celkem za 27 Základy 702,36 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 133,23 102, ,46 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,46 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 83,37 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 39,97 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 230,38 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 89,50 211, ,03 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,20 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 166,74 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 331,05 3,00 993,15 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 3 660,99 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 85,85 95, ,56 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 8 155,56 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 78,12 88, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,25 208, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,62 110,00 507, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 41,56 11,00 457, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,62 90,00 415, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 36,94 16,00 591, Poplatek za skládku suti t 4,62 260, ,55 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,78 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 7,65 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 147,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 347,21 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 340,40 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 259,62 3, ,65 Celkem za 712 Živičné krytiny ,13 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 340,40 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 340,40 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 79,80 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 340,40 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 347,21 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 347,21 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 665,94 2, ,89 Celkem za 713 Izolace tepelné ,25 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 1,00 80,00 80, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 480,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

42 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 1,00 524,00 524, Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 79,80 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,03 445, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 79,80 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 679,82 1, ,66 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,01 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 79,80 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,03 25,40 889,76 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 206,46 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 126,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 880,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 73,00 180, , Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 4,00 205,00 820, Dodávka a montáž nových stříšek m2 4, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: Světlíky Světlík šířka 2 m, pásový obloukový m 6, , , Demontáž ocelových světlíků m2 14,18 271, ,43 Celkem za Světlíky ,43 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 35,03 147, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 78, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 5, , ,50 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,03 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 180,88 805, ,40 Celkem za 781 Obklady keramické ,40 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 133,23 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 133,23 32, ,36 Celkem za 784 Malby 5 728,89 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

43 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 05 Knihovna Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

44 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 05 Knihovna nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 27 Základy Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

45 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 05 Knihovna nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 27 Základy Základy pod stroje a zařízení ŽB z B 20 (C 16/20) m3 0, ,00 526,77 Celkem za 27 Základy 526,77 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce Nadezdění parapetu tl. 450mm vč. povrch. úprav (zateplení tl.140, omítky, začištění, malba atd.) m2 7, , ,90 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,90 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 128,92 102, ,84 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,84 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 78,11 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 38,68 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 249,89 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 87,69 211, ,91 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,65 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 156,22 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 318,75 3,00 956,25 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 3 455,77 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 97,80 95, ,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 9 291,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 74,15 104, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,96 208,00 823, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,31 110,00 473, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 38,75 11,00 426, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,31 90,00 387, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 34,44 16,00 551, Poplatek za skládku suti t 4,31 260, ,35 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,15 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 8,35 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 252,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 348,60 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 341,76 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 264,65 3, ,74 Celkem za 712 Živičné krytiny ,61 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 341,76 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 341,76 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 77,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 341,76 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 348,60 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 348,60 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 667,81 2, ,62 Celkem za 713 Izolace tepelné ,76 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

46 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 05 Knihovna nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 1,00 80,00 80, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 480,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm plech tl. 0,7mm m 5,10 248, , R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 1,00 524,00 524, R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm plech tl. 0,7 mm m 5,10 329, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 77,90 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,90 445, , R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm plech tl. 0,7 mm m 3,20 385, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 77,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 713,09 1, ,53 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,73 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30 m 5,10 11,00 56, R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30 m 5,10 15,90 81, R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 77,90 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,90 25,40 911, R00 Demontáž odpadních trub kruhových,d 75 a 100 mm m 3,20 15,90 50,88 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 385,28 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 66,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 450,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 37,00 180, ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 39,80 142, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 74, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 3, , ,28 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,90 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 205,93 805, ,83 Celkem za 781 Obklady keramické ,83 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 128,92 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 128,92 32, ,44 Celkem za 784 Malby 5 543,56 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

47 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

48 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

49 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 45 cm m3 13, , ,40 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,40 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 126,90 102, , R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 26,88 245, ,60 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,40 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 74,01 13,30 984, R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 38,07 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 446,32 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 421,78 211, ,58 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,44 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 148,02 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 684,57 3, ,71 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 4 422,03 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 153,48 95, ,60 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,60 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 26,88 110, , R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 74,01 52, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,20 110,00 682, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,81 11,00 613, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,20 90,00 558, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 49,61 16,00 793, Poplatek za skládku suti tříděné t 6,20 260, ,00 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,02 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 33,20 150, ,00 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 980,00 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 698,84 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 685,14 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 2 535,28 3, ,02 Celkem za 712 Živičné krytiny ,31 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 685,14 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 685,14 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 151,20 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 685,14 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 698,84 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 698,84 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 3 332,83 2, ,67 Celkem za 713 Izolace tepelné ,05 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

50 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 10,00 80,00 800, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 4, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 5 600,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm plech tl. 0,7mm m 6,20 248, , R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 10,00 524, , R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm plech tl. 0,7 mm m 6,20 329, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 151,20 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 56,10 445, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm plech tl. 0,7mm m 6,00 306, , R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm plech tl. 0,7 mm m 3,60 385, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 151,20 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 352,84 1, ,04 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,94 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30 m 6,20 11,00 68, R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30 m 6,20 15,90 98, R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 151,20 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 56,10 25, , R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 6,00 24,80 148, R00 Demontáž odpadních trub kruhových,d 75 a 100 mm m 3,60 15,90 57,24 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 4 292,56 Díl: Světlíky Demontáž světlíku ks 2,00 240,00 480, Světlík 1,5 x1,2 m, obloukový dodávka + montáž kus 2, , ,00 Celkem za Světlíky ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 25,60 147, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 53, , ,68 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,88 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 81,41 805, ,05 Celkem za 781 Obklady keramické ,05 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 148,74 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 148,74 32, ,68 Celkem za 784 Malby 6 395,82 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

51 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

52 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby Zasklívání M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

53 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm m3 1, , ,53 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 383,53 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 192,45 102, , R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 4,71 245, ,95 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,85 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 120,63 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 57,74 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 317,89 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 93,57 211, ,27 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,51 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 241,26 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 451,56 3, , R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN mm kus 76,00 14, ,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 6 278,84 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 127,26 95, ,70 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,70 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 20,02 110, , R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 90,18 72, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,42 210, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,30 110,00 803, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 65,73 11,00 723, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,30 90,00 657, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 58,43 16,00 934, Poplatek za skládku suti t 7,30 260, ,86 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,08 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 23,11 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 466,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 484,83 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 475,32 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 758,87 3, ,95 Celkem za 712 Živičné krytiny ,36 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 450,20 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 450,20 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 85,80 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 450,20 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 459,20 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 459,20 150, ,84 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

54 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2 160,83 2, ,65 Celkem za 713 Izolace tepelné ,26 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 8,00 80,00 640, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 5, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 6 640,00 Díl: 762 Konstrukce tesařské R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 m 12,00 130, , U00 Bed střech OSB krokve sraz tl 22mm m2 11,33 441, , R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,34 989,00 336, R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0, ,00 265,44 Celkem za 762 Konstrukce tesařské 7 156,52 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 8,00 524, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 85,80 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 49,10 445, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 37,75 430, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 85,80 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 980,44 1, ,86 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,86 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 49,10 25, , R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 123,55 24, ,04 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 4 311,18 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 4,00 205,00 820, Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 18,00 40,00 720, Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 1,20 180,00 216, Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 4,00 205,00 820, Dodávka a montáž nových stříšek m2 6, , ,60 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,60 Díl: Světlíky Demontáž světlíku ks 2,00 240,00 480, Světlík 1,15 x1,65 m, obloukový dodávka + montáž kus 2, , ,00 Celkem za Světlíky ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 49,10 142, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 105, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 9, , ,96 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,28 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 282,06 805, ,28 Celkem za 781 Obklady keramické ,28 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 192,45 11, ,95 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

55 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 192,45 32, ,40 Celkem za 784 Malby 8 275,35 Díl: 787 Zasklívání Zasklívání profilovým sklem vč. dodávky m2 Celkem za 787 Zasklívání Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

56 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 08 Lékárna - sklad PZT Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

57 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

58 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 135,70 102, ,40 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,40 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 99,41 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 40,71 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 201,28 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 68,91 211, ,01 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,77 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 198,82 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 330,17 3,00 990,51 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 4 171,63 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 97,80 95, ,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 9 291,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 83,33 35, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 16,08 159, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,51 110,00 606, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 49,62 11,00 545, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,51 90,00 496, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 44,10 16,00 705, Poplatek za skládku suti t 5,51 260, ,35 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 9 260,62 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 7,73 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 159,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 348,60 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 341,76 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 264,65 3, ,74 Celkem za 712 Živičné krytiny ,61 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 341,76 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 341,76 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 77,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 341,76 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 348,60 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 348,60 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 667,81 2, ,62 Celkem za 713 Izolace tepelné ,76 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 4,00 80,00 320, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 720,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

59 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 4,00 524, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 77,90 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,50 445, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 77,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 685,29 1, ,31 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,81 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 77,90 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,50 25,40 901,70 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 187,05 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 78,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 880,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 73,00 180, , Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 10,00 205, , Dodávka a montáž nových stříšek m2 6, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 35,50 145, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 83, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 16, , ,20 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,60 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 132,37 805, ,85 Celkem za 781 Obklady keramické ,85 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 135,70 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 135,70 32, ,40 Celkem za 784 Malby 5 835,10 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

60 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 10 Lůžkový pavilon následné péče Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

61 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

62 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří, podlah nebo obkladů m 136,90 102, ,80 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,80 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 94,42 13, , R00 Zateplovací systém z desek min. vlákno tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 71,03 543, , R00 Zateplovací systém z desek min. vlákno tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 278,76 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 181,56 211, ,79 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,80 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 188,84 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách a na schodištích m2 709,32 3, , R00 Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. kus 45,00 57, ,50 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 7 736,90 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 88,70 95, ,50 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 8 426,50 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 88,00 1,00 88, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 1,00 2, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0,54 13,00 7, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 2,88 13,00 37, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 4,59 13,00 59, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 90,07 102, , R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 5,61 110,00 617, R00 Vybourání dřevěných zábradlí a madel m 36,90 40, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,98 90,00 268, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,98 110,00 327, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 26,83 11,00 295, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,85 16,00 381, Poplatek za skládku suti t 2,98 260,00 775,58 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,68 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 20,25 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 037,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 371,73 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 364,44 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 348,57 3, ,87 Celkem za 712 Živičné krytiny ,24 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 354,56 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy-lepený,viz detail.d+m m 76,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 354,56 42, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 354,56 20, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 361,65 200, ,24 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

63 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 361,35 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 721,40 2, ,81 Celkem za 713 Izolace tepelné ,15 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení - demontáž stávající a d+m nové střešní vpusti kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 600,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm včetně ventilačního nástavce kus 5,00 524, , Dilatační lišta připojovací Ti Zn plech, rš 200 mm m 2,40 231,00 554, R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm m 36,90 392, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm m 16,00 453, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev - tvarování rímsy m 76,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 425,74 1,95 830,20 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,40 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 16,00 16,50 264, R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 36,90 25,40 937, R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 16,00 24,80 396,80 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 1 598,06 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Demontáž a po zateplení zpětná mont. venk. stříšky a venkovního žebříku soubor 1, , , Demontáž a po zateplení zpětná mont. venk. mříží ks 8, , , Očištění a nový nátěr venk. stříšky a žebříku soubor 1, , , Nátěr ventilačního nástavce a lemování z Pz plechu ks 5,00 350, , Očištění a nový nátěr ocel. mříží ks 8,00 500, ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 36,90 180, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem*včetně žaluzie vnitřní lamelové (rozpis viz specifikace p m2 88, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování viz specifikace plastových výrob m2 5, , ,93 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,16 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele-d+m (lepení do tmele) vč tmele a spárování m2 170,38 805, ,29 Celkem za 781 Obklady keramické ,29 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 218,88 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná dvojnásobná m2 218,88 32, ,16 Celkem za 784 Malby 9 411,84 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výkaz výměr Rozpočet 35 Oprava střechy JKSO Objekt Název objektu SKP 35 Oprava střechy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích Náklady

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 165 707,63 165 707,63

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 2 OBLAST 2 JKSO Objekt Název objektu SKP 2 PAVILON L ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 170/2011 SLEZSKÁ NEMOCNICE Náklady na m.j.

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 CZK KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby PL v Dobřanech JKSO Název objektu Oprava fasády - pavilon 2, 3 - slepý výkaz výměr EČO Název části Místo IČO DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Vlastní objekt - část střecha Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek O172 VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA OBCE DOLANY Náklady na m.j. 0 Projektant

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.3.207 420 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 4.3.2014 Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 D CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. D CZ26186896 Projektant: Zpracovatel:

Více

Stavební úpravy objektu č.p. 185

Stavební úpravy objektu č.p. 185 REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY veřejná zakázka na stavební práce Stavební úpravy objektu č.p. 185 Ceny uvedeny v Kč Název objektu - prací Cena bez DPH DPH14% DPH 20% Cena včetně DPH Realizační projektová

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 1361-52 Datum: Tábor AČOV rekonstrukce a opravy svozové jímky, šnekové čerpací stanice, česlovny a haly odvodňování kalu Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ :

Více

SO 01.1: Výměna výplní - Kč

SO 01.1: Výměna výplní - Kč SO 01.1: Výměna výplní - Kč 003: Svislé konstrukce - Kč 003.: Svislé konstrukce - Kč 106. SP 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 m3 73,44 - Kč 107.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 9999999999 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Petr Sojka Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 Snížená DPH 15 % 0,00 Základ pro základní DPH: 21

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 095,00 1 900-001 Odstranění stávajícího potrubí odvětrání, pod střešním pláštěm m 23,40000 25,00 585,00 Vlastní 9*2,60 23,40000 2 900-002 D+M nové odvětrávací potrubí

Více

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : 01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov Rozpočet: 01 Gynekologický a dětský pavilon

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : 01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov Rozpočet: 01 Gynekologický a dětský pavilon Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 112100011RA0 Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 6,00 2 112100013RA0 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 4,00 Celkem za 11 Přípravné

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Krycí list rozpočtu A B C. Rozpočtové náklady v Kč. 0,00 Mimostav. doprava. 0,00 Provozní vlivy. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí

Krycí list rozpočtu A B C. Rozpočtové náklady v Kč. 0,00 Mimostav. doprava. 0,00 Provozní vlivy. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí Krycí list rozpočtu Název stavby: Rekonstrukce střešní krytiny a odvodnění Objednatel: Správa nemovitostí a.s. Olomouc IČ/DIČ: Druh stavby: střecha nad pasáží Projektant: Ing. Pavel Pospíšil IČ/DIČ: 45443815/CZ530211094

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 13/9 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2013/9 Jihom. muzeum ve Znojmě- rekonsrtukce střeš. plánáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Název změny Konstrukce střechy včetně oplechování v části objektu C a D Vstupní

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. j. 0400/2018/01/1050 Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková mezi: ^Jázev: Městská část Praha 14 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 IČO: 00231312

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt 0 Název objektu FINÁLNÍ JKSO SKP 01 Stavba stavební úpravy šatny Název stavby Měrná jednotka Počet jednotek 2013/38 Stavební úpravy šaten žáků - Trávničkova Náklady na m.j.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. PA Půbal a Rosenberg

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. PA Půbal a Rosenberg Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: 12.8.2014 Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita:

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. IČO: 26232073 60200 Brno DIČ: CZ-26232073 Objednatel: 66701 Společenství pro dům č.690-693, Židlochovice Sídliště Družba 690-693

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 Kód: 1 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. D Uchazeč: 64087379 Ricka Karel s.r.o. D CZ64087379 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Cena bez

Více