VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně"

Transkript

1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dne 29. května 2008 návrh tohoto Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. Akademický senát Vysokého učení technického v Brně podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dne 28. června 2008 schválil tento Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně (dále jen VJŘ AS FCH VUT ) upravuje způsob volby členů Akademického senátu Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně (dále jen "AS FCH VUT"), organizační strukturu AS FCH VUT, způsob volby předsedy a místopředsedy AS FCH VUT, ustavování orgánů AS FCH VUT, pravidla jednání AS FCH VUT a jeho orgánů a způsob volby kandidáta na jmenování děkanem fakulty. (2) Funkční období AS FCH VUT i jeho členů a důvody zániku členství stanoví čl. 16 Statutu Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně (dále jen "Statut FCH "). ČÁST DRUHÁ VOLBY Článek 2 Vyhlášení voleb (1) Volby členů AS FCH VUT vyhlásí AS FCH VUT nejpozději 60 dnů před uplynutím jeho funkčního období. Pokud tak AS FCH VUT neučiní, vyhlásí volby děkan fakulty. (2) Doplňovací volby do AS FCH VUT vyhlásí AS FCH VUT nejpozději 30 dnů po zániku členství člena AS FCH VUT, jehož místo nelze obsadit náhradníkem. Článek 3 Organizace voleb (1) Pro účely voleb do AS FCH VUT v Brně se v akademické obci zřizují dva volební obvody, z nichž jeden tvoří akademičtí pracovníci a druhý studenti. (2) Volby řídí volební komise FCH VUT (dále jen volební komise ). Členy volební komise jmenuje AS FCH VUT z navržených členů AO. Předsedu volební komise jmenuje AS FCH VUT

2 z řad svých členů. Mandát této volební komise trvá po celé funkční období AS FCH VUT a komise řídí i doplňovací volby do AS FCH VUT. Jestliže volby vyhlásí děkan fakulty (čl. 2., odst. 1), pak také jmenuje volební komisi FCH VUT a jejího předsedu. (3) Pokyny pro organizaci voleb vydá AS FCH VUT při vyhlášení voleb. Podrobné organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb na fakultě vydá AS FCH VUT nejpozději 30 dnů před konáním voleb. Jestliže volby vyhlásí děkan fakulty (čl. 2., odst. 1), pak také vydá pokyny pro organizaci voleb. Článek 4 Seznamy voličů Seznam voličů předá děkan fakulty volební komisi 15 dní před konáním voleb. Článek 5 Kandidátní listiny (1) Kandidátem na člena AS FCH VUT může být každý člen akademické obce FCH VUT; členové jsou uvedeni v seznamech voličů akademických pracovníků a studentů. Je-li student současně akademickým pracovníkem, může si zvolit, zda bude kandidovat za akademické pracovníky nebo za studenty. (2) Sestavení kandidátních listin organizuje volební komise podle organizačních pokynů vydaných AS FCH VUT nebo děkanem fakulty (čl. 3 odst. 4) tak, aby: a) byla zajištěna včasná informovanost všech voličů o postupu sestavovaní kandidátních listin, b) návrh kandidáta mohl podat každý volič, c) návrh kandidáta mohly podat orgány fakulty, d) na kandidátní listiny byli zařazeni všichni navržení, kteří souhlasí s kandidaturou. (3) Kandidátní listiny musí být zveřejněny nejpozději 7 dnů před dnem konání voleb. Článek 6 Průběh voleb (1) Průběh a platnost voleb upravuje 26 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ). (2) Hlasování probíhá v obou obvodech odděleně pomocí hlasovacích lístků, na nichž jsou seřazeni jednotliví kandidáti v abecedním pořadí s uvedením jména, příjmení a titulu. Každý volič příslušného obvodu může odevzdat svůj hlas nejvýše takovému počtu kandidátů, kolik je do AS FCH VUT voleno akademických pracovníků, resp. studentů v příslušném volebním obvodu. Způsob platné úpravy hlasovacího lístku voličem stanoví organizační pokyn vydaný AS FCH VUT nebo děkanem fakulty (čl. 3, odst. 3). (3) Po skončení hlasování volební komise: a) sečte počet vydaných, odevzdaných a platných hlasovacích lístků, b) sečte platné hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty, c) sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a v případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem, d) zpracuje protokol o volbách obsahující zejména: datum a místo konání voleb, počet oprávněných voličů, počet vydaných, odevzdaných hlasovacích lístků a platných hlasovacích lístků, seznam kandidátů v pořadí podle písm. c) s uvedením počtu získaných hlasů, jména a podpisy předsedy a členů volební komise. 2

3 Článek 7 Výsledky voleb (1) Protokol o volbách (čl. 6 odst. 3 písm. d)) předá volební komise předsedovi AS FCH VUT nejpozději do 7 dnů od dne ukončení hlasování v příslušném volebním obvodu. (2) Jsou-li volby platné ( 26 odst. 1 zákona), stávají se členy AS FCH VUT zvolení kandidáti podle pořadí stanoveného podle čl. 6 odst. 3 písm. b) a c) v počtu volených zástupců. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky v pořadí uvedeném v protokolu o volbách. (3) Volební komise svolá ustavující zasedání AS FCH VUT (dále jen ustavující zasedání ) tak, aby se uskutečnilo v průběhu posledních 7 dnů po skončení funkčního období odstupujícího AS FCH VUT. Pokud tak volební komise neučiní, svolá ustavující zasedání AS FCH VUT děkan fakulty. (4) Nový člen AS FCH VUT na prvním zasedání AS FCH VUT, kterého se zúčastní, obdrží osvědčení o členství v AS FCH VUT. ČÁST TŘETÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Článek 8 Struktura a orgány (1) AS FCH VUT je dvoukomorový. Jednu komoru tvoří akademičtí pracovníci (Komora akademických pracovníků, dále jen KAP ), druhou studenti (Studentská komora, dále jen SK ). AS FCH VUT má 13 členů, z nichž 5 tvoří studenti. (2) KAP je reprezentantem zájmů a vůle akademických pracovníků FCH VUT, SK je reprezentantem zájmů a vůle studentů v AS FCH VUT i navenek. (3) Orgány AS FCH VUT jsou: a) předseda AS FCH VUT (dále jen "předseda"), b) předseda KAP, který je současně místopředsedou AS FCH VUT, c) předseda SK, který je současně místopředsedou AS FCH VUT, d) komise AS FCH VUT (dále jen "komise"). (4) Orgány AS FCH VUT jsou za výkon své funkce odpovědné AS FCH VUT. Článek 9 Předseda a místopředsedové (1) Předseda a místopředsedové jsou voleni na ustavujícím zasedání AS FCH VUT a dále na řádném zasedání AS FCH VUT v případě uvolnění těchto funkcí v průběhu funkčního období AS FCH VUT. V případě volby mimo ustavující zasedání musí být zařazení volby na program jednání schváleno AS FCH VUT na zasedání předcházejícím tomu, na kterém proběhne volba. (2) Způsob volby upravuje Volební řád pro volbu předsedy a místopředsedy AS FCH VUT, který tvoří přílohu č. 1. (3) Předseda zejména: a) připravuje a řídí zasedání AS FCH VUT, b) podepisuje zápisy ze zasedání AS FCH VUT, návrhy vnitřních předpisů a norem schválené AS FCH VUT a ostatní dokumenty a listiny vydané AS FCH VUT, c) reprezentuje AS FCH VUT navenek, 3

4 d) koordinuje práci komisí, e) koordinuje činnost AS FCH VUT s ostatními orgány fakulty, VUT a jeho součástmi. (4) Předseda KAP zejména: a) zastupuje předsedu AS FCH VUT v jeho nepřítomnosti, b) připravuje, svolává a řídí zasedání KAP, c) prezentuje usnesení KAP na zasedáních AS FCH VUT a směrem k ostatním orgánům FCH VUT. (5) Předseda SK zejména: a) připravuje, svolává a řídí zasedání SK, b) prezentuje usnesení SK na zasedáních AS FCH VUT a směrem k ostatním orgánům FCH VUT, c) reprezentuje SK AS FCH VUT navenek. Článek 10 Komise (1) AS FCH VUT zřizuje stálé komise ekonomickou a legislativní. AS FCH VUT může zřídit další komise. Stálé komise zřídí AS FCH VUT nejpozději do 30 dnů po svém ustavení a další komise podle potřeby. (2) KAP i SK AS FCH VUT mohou zřizovat další komise komor podle potřeby. (3) Jednání stálých komisí se řídí Jednacím řádem komisí AS FCH VUT uvedeným v příloze č. 2. ČÁST ČTVRTÁ USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ Článek 11 Svolání ustavujícího zasedání (1) Ustavující zasedání svolá volební komise nebo děkan fakulty (čl. 7 odst. 3) písemně tak, aby pozvánku obdrželi všichni zvolení členové AS FCH VUT, děkan fakulty a přizvaní účastníci nejpozději 7 dnů před datem konání ustavujícího zasedání. (2) Pozvánka na ustavující zasedání obsahuje zejména: a) místo a datum konání, čas zahájení ustavujícího zasedání, b) program ustavujícího zasedání (čl. 12 odst. 1). (3) Přizvanými účastníky ustavujícího zasedání jsou předseda, místopředsedové a předsedové stálých komisí odstupujícího AS FCH VUT. (4) Ustavujícího zasedání se dále účastní volební komise. Článek 12 Jednání ustavujícího zasedání (1) Na program ustavujícího zasedání jsou zařazeny zejména tyto body: 4

5 a) zpráva o výsledku voleb a představení zvolených členů AS FCH VUT, b) představení přizvaných účastníků jednání (čl. 11 odst. 3), c) volba předsedy a místopředsedů (čl. 9 odst. 1, 2), d) stanovení termínu prvního řádného zasedání AS FCH VUT. (2) Ustavující zasedání řídí do zvolení předsedy AS FCH VUT předseda volební komise nebo jím pověřený člen této komise. Po zvolení předsedy AS FCH VUT tento přebírá řízení ustavujícího zasedání. (3) Na ustavujícím zasedání je předán každému ze zvolených členů AS FCH VUT po jednom výtisku zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu VUT a Statutu FCH VUT, VJŘ AS FCH VUT. (4) Není-li ustanoveními tohoto článku upraveno jinak, řídí se ustavující zasedání pravidly jednání podle části páté. Volba předsedy a místopředsedů se řídí volebním řádem pro volbu předsedy a místopředsedů AS FCH VUT (příloha č. 1). ČÁST PÁTÁ PRAVIDLA JEDNÁNÍ Článek 13 (1) Řádná zasedání AS FCH VUT se konají pravidelně v termínech schválených AS FCH VUT, nejméně však jednou za dva měsíce. Mimořádně mimo schválené termíny se zasedání AS FCH VUT koná na žádost děkana fakulty, na žádost některé z komor nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina členů AS FCH VUT. (2) Členové AS FCH VUT jsou povinni účastnit se všech zasedání. Pokud se nemohou ze závažných důvodů některého zasedání zúčastnit, jsou povinni svoji neúčast předem omluvit nebo neprodleně podle možnosti oznámit se sdělením důvodu předsedovi nebo místopředsedovi. (3) Každý člen AS FCH VUT je povinen na zasedáních i mimo ně působit tak, aby AS FCH VUT jednal a rozhodoval vždy v zájmu FCH VUT a VUT jako celku, koncepčně, systematicky a principiálně. (4) AS FCH VUT může konat neveřejné pracovní jednání. (5) Komory mohou konat samostatná zasedání. (6) Zasedání komisí AS FCH VUT jsou neveřejná s výjimkou členů AS FCH VUT a osob pozvaných na zasedání předsedou komise. Článek 14 Svolání zasedání (1) Zasedání AS FCH VUT svolává předseda. Zasedání mimo schválené termíny (čl. 13) je povinen svolat na žádost děkana fakulty neprodleně a na žádost členů AS FCH VUT nejpozději do 10 dnů od obdržení žádosti. Pokud tak neučiní, svolá zasedání místopředseda, popřípadě jiný člen AS FCH VUT. (2) Svolání zasedání AS FCH VUT je písemné a obsahuje zejména informaci o místě a datu konání, čase zahájení a návrh programu zasedání. Svolání musí být všem členům AS FCH VUT doručeno nejméně 7 dnů před datem jeho konání. V mimořádných případech může být zasedání svoláno i jinou formou a v kratším termínu před datem jeho konání, vždy však tak, aby byli informováni všichni členové AS FCH VUT. 5

6 (3) Svolání zasedání AS FCH VUT je, ve formě a v rozsahu i v termínech podle odstavce 2, předáno členům AS FCH VUT, děkanovi fakulty, zvaným hostům a zveřejněno zejména v informačním systému FCH VUT a na úřední desce fakulty. (1) Zasedání AS FCH jsou veřejná. Článek 15 Účastníci zasedání (2) Zvanými účastníky zasedání jsou: a) členové AS FCH VUT, b) děkan fakulty, proděkani a tajemník fakulty, c) další stálí účastníci podle rozhodnutí AS FCH VUT, d) další přizvané osoby (odstavec 4). (3) Účastníci zasedání podle odstavce 2 písm. a) až c) mají právo vystupovat v rozpravě ke všem projednávaným záležitostem. Přizvaní účastníci zasedání (odstavec 2 písm. d)) mají právo vystupovat v rozpravě k záležitostem, k jejichž projednání byli přizváni. (4) Přizvat k účasti na zasedání další osoby a to zejména z důvodu podání informací, či výkladu k určitému bodu jednání, může: a) předseda, a to zpravidla na základě požadavku AS FCH VUT nebo některé z komor, b) předkladatel projednávaného návrhu, a to s vědomím předsedy. Článek 16 Usnášení (1) AS FCH VUT je schopen se usnášet, jestliže je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Komora AS FCH VUT je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. (2) AS FCH VUT se usnáší hlasováním. Hlasování je zpravidla veřejné. Tajným hlasováním se AS FCH VUT usnáší: a) je-li tajné hlasování určeno zákonem, Statutem VUT, Statutem FCH VUT nebo jinými ustanoveními tohoto řádu, b) požádá-li o tajné hlasování kterýkoliv člen AS FCH VUT. (3) Na zasedání AS FCH VUT hlasují zpravidla obě komory společně. Odděleně mohou hlasovat, jsou-li obě usnášeníschopné a: a) oddělené hlasování je určeno tímto řádem, nebo b) požádá o oddělené hlasování nejméně jedna třetina členů AS FCH VUT, nebo c) požádá o oddělené hlasování některá komora. (4) Není-li zákonem, Statutem VUT, Statutem FCH VUT nebo tímto řádem stanoveno jinak, je usnesení AS FCH VUT platné: a) hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů AS FCH VUT při společném hlasování obou komor, b) hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů v každé komoře AS FCH VUT při odděleném hlasování. (5) Na návrhu na jmenování děkana fakulty se AS FCH VUT usnáší volbou, která se řídí volebním řádem pro volbu kandidáta na jmenování děkanem fakulty tvořícím přílohu č. 3. (6) Usnesení k zásadním záležitostem, zejména těm, které jsou uvedeny v 27 odst. 1 písm. a) až f) a písm. h) a odst. 2 zákona a jim obdobným, může AS FCH VUT přijmout pouze na základě 6

7 písemného návrhu, po uplynutí předkládací lhůty platné pro tento návrh (čl. 19 odst. 4), po jeho projednání v komisích AS FCH VUT, jsou-li k projednání tohoto návrhu a příslušné, a po jednání o návrhu alespoň na jednom zasedání AS FCH VUT před zasedáním, na kterém bude k návrhu přijato konečné usnesení. Požadavek na projednání v komisích a na jednom zasedání AS FCH VUT se vztahuje i na zásadní změny a doplňky předloženého návrhu, k nimž došlo v průběhu předkládací lhůty. (7) Usnesení k ostatním záležitostem, než jsou uvedeny v odstavci 6, může AS FCH VUT přijmout: a) bezprostředně po jejich předložení, pokud jsou poskytnuty všechny informace potřebné k rozhodnutí nebo b) po uplynutí předkládací lhůty podle čl. 19 odst. 5. (8) Postup podle odstavce 7 písm. b) se uplatní vždy, když o toto požádá: a) alespoň jedna třetina členů AS FCH VUT, nebo b) komora AS FCH VUT, nebo c) předseda některé ze stálých komisí AS FCH VUT. Článek 17 Průběh zasedání (1) Zasedání řídí a jeho program navrhuje zpravidla předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, ve výjimečných případech i jiný člen AS FCH VUT (dále jen "předsedající"). (2) Na začátku zasedání AS FCH VUT projedná zejména: a) zápis z předchozího zasedání, b) stav plnění usnesení, c) program stávajícího zasedání, d) dále projedná jednotlivé body podle schváleného programu. Na závěr se AS FCH VUT usnese o termínu a o předběžném programu následujícího zasedání. (3) Projednání každého bodu programu vyžadujícího usnesení AS FCH VUT se skládá z úvodního slova předkladatele nebo jím pověřené osoby, rozpravy účastníků zasedání k předloženému návrhu, či k projednávané záležitosti, rozpravy k formulaci usnesení a z vlastního usnesení AS FCH VUT. Článek 18 Zápis ze zasedání (1) Zápis ze zasedání AS FCH VUT pořizuje určený zapisovatel z řad administrativních pracovníků fakulty. (2) Zápis opatřený podpisem předsedy AS FCH VUT se vyhotoví ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je uložen v archivu AS FCH VUT a druhý je předán děkanovi fakulty. Kopie zápisu je zaslána všem členům AS FCH VUT nejpozději do 10 dnů od ukončení zasedání a jeho text je současně zveřejněn na úřední desce fakulty. (3) Zápis ze zasedání obsahuje zejména: a) místo, datum a čas konání zasedání, b) seznam přítomných členů AS FCH VUT i dalších účastníků zasedání včetně případného uvedení části zasedání, které byli přítomni, c) seznam nepřítomných členů AS FCH VUT s vyznačením omluvených, d) program zasedání, e) popis průběhu jednání zejména s uvedením stanovisek účastníků zasedání vyslovených v rozpravě k jednotlivým projednávaným bodům, 7

8 f) usnesení AS FCH VUT k jednotlivým předloženým návrhům nebo projednávaným záležitostem včetně uvedení způsobu a výsledku hlasování, g) konstatování místa a termínu následujícího zasedání. (4) Přílohy zápisu tvoří zejména: a) prezenční listina s podpisy přítomných účastníků zasedání a v případě jejich pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu i s uvedením části zasedání, které byli přítomni, b) dokumenty schválené AS FCH VUT na příslušném zasedání, c) jiné písemné materiály vyžádané AS FCH VUT. (5) Každý člen AS FCH VUT, má právo uvést do zápisu ze zasedání svoje stanovisko k přijatému usnesení nebo k projednané záležitosti, které přednesl na zasedání AS FCH VUT. Toto právo lze uplatnit předáním textu stanoviska předsedovi AS FCH VUT nejpozději do 5 dnů od ukončení zasedání. Článek 19 Předkládání návrhů (1) Návrhy na projednání zásadních záležitostí, zejména těch, které jsou uvedeny v 27 odst. 1 písm. a) až f) a písm. h) a odst. 2 zákona a jim obdobných, předkládá AS FCH VUT písemně děkan fakulty. Předložením se rozumí předání návrhu předsedovi AS FCH VUT v písemné a na vyžádání AS FCH VUT v elektronické podobě, který je povinen návrh neprodleně postoupit všem členům AS FCH VUT. (2) Návrhy na projednání v AS FCH VUT mohou předkládat předsedovi AS FCH VUT i ostatní orgány fakulty a členové AS FCH VUT, a to pouze v písemné formě. Předložené návrhy zařadí předseda AS FCH VUT na program nejbližšího následujícího zasedání AS FCH VUT. (3) Členové AS FCH VUT mohou předkládat návrhy k projednání rovněž přímo na zasedání AS FCH VUT při projednávání programu probíhajícího zasedání nebo předběžného programu následujícího zasedání (čl. 17 odst. 2). (4) Dnem předložení návrhu podle odstavců 1 a 2 počíná běžet předkládací lhůta (čl. 16 odst. 6) v délce 4 týdnů. AS FCH VUT se může v jednotlivých případech usnést na zkrácení této předkládací lhůty, nejvýše však o dva týdny. (5) Návrhy podle odstavce 3 projedná AS FCH VUT ve lhůtě podle vlastního uvážení, nejpozději ve lhůtě podle odstavce 4. Článek 20 Styk s akademickou obcí (1) Členové akademické obce FCH VUT se obracejí se svými podněty, připomínkami a dotazy na AS FCH VUT cestou jimi volených zástupců v AS FCH VUT nebo je podávají přímo předsedovi AS FCH VUT. (2) Jednou ročně podá AS FCH VUT akademické obci FCH VUT zprávu o své činnosti za uplynulé období. Zpráva je zveřejněna na úřední desce fakulty. ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8

9 Článek 21 (1) Přílohami tohoto vnitřního předpisu Fakulty chemické VUT jsou: a) Příloha č. 1 Volební řád pro volbu předsedy a místopředsedů AS FCH VUT, b) Příloha č. 2 Jednací řád komisí AS FCH VUT, c) Příloha č. 3 Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem fakulty. (2) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu FCH VUT v Brně ze dne 3. května 2005, ve znění pozdějších změn a doplňků. (3) Tento návrh řádu byl schválen podle 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem FCH VUT v Brně dne 29. května (4) Tento řád nabývá platnosti podle 9 odst.1, písm. b) zákona dnem schválení Akademickým senátem Vysokého učení technického v Brně dne 28. června (5) Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Vysokého učení technického v Brně. Ing. Vítězslav Frank, Ph.D. předseda AS FCH VUT v Brně doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc. děkan FCH VUT v Brně doc. RNDr. Josef Dalík, CSc. předseda AS VUT v Brně 9

10 Příloha č. 1 k Volebnímu a jednacímu řádu AS FCH VUT Volební řád pro volbu předsedy a místopředsedů AS FCH VUT Článek 1 (1) Volba předsedy a místopředsedů AS FCH VUT probíhá tajným hlasováním hlasovacími lístky. Volby mohou být vícekolové. Všechna kola jedné volby musejí proběhnout na jednom zasedání AS FCH VUT. (2) Volbu předsedy a místopředsedů (předsedů komor) AS FCH VUT řídí: a) volební komise (čl. 3 odst. 3 VJŘ AS FCH VUT) na ustavujícím zasedání AS FCH VUT, nebo b) volební komise pro tento účel ustavená z členů AS FCH VUT na řádném zasedání AS FCH VUT. Článek 2 Volba předsedy (1) Právo být volen do funkce předsedy má každý člen AS FCH VUT. (2) Právo volit předsedu má každý člen AS FCH VUT přítomný na ustavujícím zasedání nebo na řádném zasedání AS FCH VUT, na kterém probíhá volba. (3) Na hlasovací lístek pro první kolo volby předsedy jsou zapsáni v abecedním pořadí všichni členové AS FCH VUT, kteří s kandidaturou souhlasí. Na hlasovacím lístku je dále uveden platný způsob úpravy hlasovacího lístku voličem. (4) V prvním kole volič vyznačí na hlasovacím lístku předepsaným způsobem svoji volbu předsedy. (5) Předsedou je v prvním kole zvolen kandidát, který obdrží platné hlasy od nadpoloviční většiny členů AS FCH VUT. (6) Není-li v prvním kole předseda zvolen, pokračuje volba druhým kolem, pro které se sestaví kandidátní listina takto: a) určí se pořadí kandidátů podle počtu hlasů, které obdrželi v prvním kole, b) vyškrtnou se kandidáti, kteří s kandidaturou dále nesouhlasí, a z tohoto seznamu se na kandidátní listinu druhého kola zapíší nejvýše první tři kandidáti; v případě rovnosti hlasů rozhodne volba losem. (7) Volbu předsedy v druhém kole provede volič hlasovacím lístkem, do kterého vepíše jméno jím voleného kandidáta z kandidátní listiny pro druhé kolo. (8) Předsedou je v druhém kole zvolen kandidát, který obdrží platné hlasy od nadpoloviční většiny voličů. (9) Není-li v druhém kole předseda zvolen, pokračuje volba třetím kolem, a to z kandidátů, kteří se ve druhém kole umístili podle počtu jim odevzdaných platných hlasů na prvních dvou místech. (10) Předsedou je v třetím kole zvolen kandidát, který obdrží největší počet platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o volbě předsedy los. 10

11 (11) Před hlasováním ve třetím kole i před případným losováním po třetím kole volby může kandidát na předsedu odstoupit. Článek 3 Volba předsedy komory akademických pracovníků (1) Právo být volen do funkce předsedy KAP má každý člen KAP. (2) Právo navrhovat kandidáty a volit předsedu KAP má každý člen KAP přítomný na ustavujícím zasedání nebo na řádném zasedání AS FCH VUT, na kterém probíhá volba. (3) Na kandidátní listinu pro první kolo volby předsedy KAP jsou zapsáni v abecedním pořadí všichni navržení kandidáti, kteří souhlasí s kandidaturou. (4) Volbu předsedy KAP provede volič hlasovacím lístkem, do kterého vepíše jméno jím voleného kandidáta. (5) Předsedou KAP je v prvním kole zvolen kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu z platných hlasů. Není-li v prvním kole předseda KAP zvolen, pokračuje volba druhým kolem, a to z kandidátů, kteří se v prvním kole umístili podle počtu jim odevzdaných platných hlasů na prvních dvou místech. (6) Předsedou KAP je ve druhém kole zvolen kandidát, který obdrží největší počet platných hlasů. V případě rovnosti hlasů se o vítězi rozhodne losem. (7) Před hlasováním ve druhém kole i před případným losováním po druhém kole volby může kandidát na předsedu KAP odstoupit. Článek 4 Volba předsedy studentské komory (1) Právo být volen do funkce předsedy SK má každý člen SK. (2) Právo volit předsedu SK má každý člen SK přítomný na ustavujícím zasedání nebo na řádném zasedání AS FCH VUT, na kterém probíhá volba. (3) Pro průběh volby předsedy SK platí ustanovení čl. 3 odst. 3 až 7 přiměřeně. 11

12 Příloha č. 2 k Volebnímu a jednacímu řádu AS FCH VUT Jednací řád komisí AS FCH VUT (1) Komise jsou iniciativní a poradní orgány AS FCH VUT. (2) Členy a předsedy komisí jmenuje AS FCH VUT z řad svých členů. (3) Komise zasedají podle potřeby na základě požadavků AS FCH VUT a z iniciativy svých členů. Zasedání komisí svolávají jejich předsedové nebo předseda AS FCH VUT. (4) Komise přijímají usnesení většinou hlasů všech svých členů. Stanoviska a usnesení komisí jsou AS FCH VUT předkládána zpravidla písemně. 12

13 Příloha č. 3 k Volebnímu a jednacímu řádu AS FCH VUT Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem fakulty Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem fakulty upravuje postup usnášení se AS FCH VUT o návrhu na jmenování děkanem fakulty. (2) O návrhu kandidáta na jmenování děkanem fakulty se AS FCH VUT usnáší tajnou volbou ( 27 odst. 3 zákona). (3) Volbu kandidáta na jmenování děkanem fakulty vyhlašuje AS FCH VUT současně s pokyny a termíny pro její přípravu. Článek 2 Volební a návrhová komise (1) Přípravu volby zajišťuje a průběh volby řídí volební a návrhová komise. (2) Členy volební a návrhové komise jmenuje a odvolává AS FCH VUT. Předsedu této komise jmenuje AS FCH VUT. (3) Volební a návrhová komise přijímá rozhodnutí většinou hlasů všech svých členů. Článek 3 Kandidáti (1) Návrhy kandidátů na jmenování děkanem fakulty mohou podat: a) minimálně 3 členové AS FCH VUT. b) ústavy FCH VUT, c) odstupující děkan fakulty, d) rektor VUT, e) minimálně 25 akademických pracovníků fakulty nebo 50 studentů fakulty. Navrhovatel nebo navrhovatelé společného návrhu mohou navrhnout jen 1 kandidáta. (2) Návrhy podá navrhovatel nebo navrhovatelé písemně návrhové a volební komisi. Návrhy musí obsahovat zejména: a) jméno a příjmení včetně titulů, věk, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta, b) souhlas navrženého s kandidaturou, c) jméno a příjmení včetně titulů, podpis navrhovatele, resp. všech navrhovatelů u společného návrhu. (3) Z obdržených návrhů vyhovujících náležitostem podle odstavce 2 a 3 sestaví volební a návrhová komise kandidátní listinu obsahující jména kandidátů v abecedním pořadí, kterou v určeném termínu předá předsedovi AS FCH VUT. (4) AS FCH VUT svolá shromáždění akademické obce FCH VUT, na kterém všichni kandidáti, uvedení na kandidátní listině, seznámí shromáždění se svým volebním programem a zodpoví dotazy přítomných členů akademické obce FCH VUT. Shromáždění řídí volební a návrhová komise. 13

14 Článek 4 Volba (1) AS FCH VUT volí kandidáta na jmenování děkanem fakulty tajným hlasováním na svém řádném zasedání. (2) Volba probíhá pomocí hlasovacích lístků, obsahujících jména kandidátů v abecedním pořadí s přiřazenými pořadovými čísly. Člen AS FCH VUT označí zakroužkováním pořadové číslo jednoho jím voleného kandidáta. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné. (3) Volba může být vícekolová, přičemž všechna kola se uskuteční v rámci jednoho zasedání. (4) Kandidát může před jednotlivými koly volby odstoupit od svojí kandidatury. Článek 5 Postup při volbě ze tří nebo více kandidátů (1) Kandidát je zvolen, získá-li hlas od více než poloviny všech členů AS FCH VUT. (2) Není-li zvolen žádný z kandidátů, sestaví volební a návrhová komise kandidátní listinu pro další kolo volby tak, že z kandidátní listiny předchozího kola vyškrtne kandidáta, který získal nejmenší počet hlasů, nebo je-li takových kandidátů víc, všechny kandidáty, kteří získali shodně nejmenší počet hlasů. (3) Je-li počet kandidátů na nové kandidátní listině: a) větší než dva, proběhne další kolo volby podle odstavce 1 a 2, b) roven dvěma, proběhne další kolo volby podle čl. 6, c) menší než dva, proběhne dohodovací řízení podle čl. 8 a volba se opakuje s kandidátní listinou posledního kola podle odstavce 1 a 2. Článek 6 Postup při volbě ze dvou kandidátů (1) Kandidát je zvolen, získá-li hlas od více než poloviny všech členů AS FCH VUT. (2) Není-li zvolen žádný z kandidátů, proběhne dohodovací řízení podle čl. 8 a volba se opakuje podle odstavce 1 a 3. (3) Není-li v opakované volbě zvolen žádný z kandidátů, je volba ukončena a AS FCH VUT vyhlásí nové volby. Článek 7 Postup při volbě v případě jednoho kandidáta (1) Tento způsob volby se uplatní v případě, že kandidátní listina obsahuje pouze jednoho kandidáta, anebo že v důsledku odstoupení ostatních zůstane před volbou jediný kandidát. (2) Kandidát je zvolen, získá-li hlas od více než poloviny všech členů AS FCH VUT. (3) Není-li kandidát zvolen, je volba ukončena a AS FCH VUT vyhlásí nové volby. 14

15 Článek 8 Dohodovací řízení (1) Dohodovací řízení je rozprava členů AS FCH VUT o kandidátech posledního kola, v níž se vzájemně seznámí se svými stanovisky a argumenty. (2) Dohodovací řízení proběhne na uzavřeném pracovním jednání členů AS FCH VUT (čl.13 odst. 4 VJŘ AS FCH VUT). Po dobu trvání dohodovacího řízení se zasedání AS FCH VUT přeruší. Článek 9 Průběžné výsledky voleb Volební a návrhová komise provádí vyhodnocení jednotlivých kol tak, aby jejich výsledky mohli sledovat všichni přítomní členové AS FCH VUT. Článek 10 Vyhlášení výsledků a protokol o volbě (1) Volební a návrhová komise bezprostředně po ukončení řádného zasedání AS FCH VUT, na kterém proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem fakulty, seznámí s výsledky volby rektora VUT, zvoleného kandidáta i ostatní kandidáty. (2) O průběhu volby vypracuje volební a návrhová komise protokol a podepsaný všemi členy komise přítomnými při volbě jej předá předsedovi AS FCH VUT a rektorovi VUT. V případě úspěšné volby tím činnost volební a návrhové komise končí. 15

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ VOLBY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ VOLBY VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ Akademický senát Fakulty architektury VUT v Brně se dne 9. 6. 2005 podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č.111/1998

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 2011

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Záhlaví Schválení AS FSI: 27. 4. 2017 Schválení AS VUT: 30. 5. 2017 Platnost: Účinnost: Odpovědnost: Závaznost:

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Záhlaví Schválení AS FSI: 27. 4. 2017 Schválení AS VUT: 30. 5. 2017 Platnost: Účinnost: Odpovědnost: Závaznost:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně schválil podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY CHEMICKÉ VUT

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY CHEMICKÉ VUT VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY CHEMICKÉ VUT Platnost: dnem schválení AS VUT Za věcnou stránku odpovídá: děkan FCH VUT Účinnost: dnem platnosti Závaznost: FCH VUT Vydává: děkan FCH VUT Nahrazuje:

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Ústí nad Labem, únor 2018 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 19. 9. 2017 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení Akademického

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2003

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen řád

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 22. PROSINCE 2016

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 22. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2016

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT Záhlaví Schválení AS: 4. 4. 2017 Platnost: 16. května 2017 Účinnost: 16. května 2017 Odpovědnost: Právní odbor Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT Záhlaví Schválení AS: 7. března 2017 Platnost: 16. května 2017 Účinnost: 16. května 2017 Odpovědnost: Právní odbor Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Volební a jednací řád (dále jen řád )

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Volební a jednací řád (dále jen řád )

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 8. 7. 2013 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Volební a jednací řád Akademického senátu Univerzity

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Schválení AS FEKT: 2. 5. 2017 Schválení AS VUT: 30. 5. 2017 Platnost: dnem schválení

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Univerzita Karlova v Praze VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 19. 9. 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Akademickou obec Filozofické fakulty Univerzity Jana

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS J E D N A C Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení (1)

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 18. ŘÍJNA 2016

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 18. ŘÍJNA 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. října 2016

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta Nemčoková. Předsedkyně AS FT TUL. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. předseda

Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta Nemčoková. Předsedkyně AS FT TUL. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. předseda Vnitřní předpis Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Název: Jednací řád Akademického senátu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze komory jsou voleni z řad akademických pracovníků AMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů AMU. Pedagogická komora má 9 členů, studentská komora má 6 členů. Za každou fakultu se volí 3

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 27.02.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s par. 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: Jednací řád akademického senátu Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno:

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty. Část I. Jednací řád.

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty. Část I. Jednací řád. Název: Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 23. 5. 2017

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11788/2017-591 Článek 1 Úvodní ustanovení Akademický senát Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE 19. ČERVENCE 2017 Článek 2 Ustavující zasedání a volba předsedy a místopředsedy 1. Po každých volbách do senátu se do jednoho měsíce

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VOLBY

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VOLBY ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VOLBY do Akademického senátu Vysokého učení technického v Brně a do Akademického senátu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého

Více

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Předmět úpravy Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

J E D N A C Í Ř Á D AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

J E D N A C Í Ř Á D AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dne. Jednací řád Akademického

Více

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne 5. 10. 2017 Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Datum vydání: 17. 7. 2017 Za věcnou stránku odpovídá: děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (na návrh

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE - FAKULTY STROJNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE - FAKULTY STROJNÍ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE - FAKULTY STROJNÍ Část první Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze - Fakulty strojní

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Vyhlašování voleb do AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Vyhlašování voleb do AS FIS V O L E B N Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení Tento

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Část PRVNÍ

Více

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Podle 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne července 2017 pod čj. MSMT-16896/2017

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v.r.

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE)

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE) Akademický senát Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. b), 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní norma Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vnitřní norma VŠCHT Praha č /14 STATUT KOLEJNÍ RADY

Vnitřní norma Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vnitřní norma VŠCHT Praha č /14 STATUT KOLEJNÍ RADY Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.27/14 STATUT KOLEJNÍ RADY Správy účelových zařízení Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ KOLEJNÍ RADA A JEJÍ ČINNOST Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Statut

Více

Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne

Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze pro předložení AS PF UK dne 6. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Článek 2 Řešení sporných situací

Článek 2 Řešení sporných situací zákona o VŠ je jejich předkladatel povinen nejméně sedm kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž tuto lhůtu prominout

Více

Volební řád Akademického senátu

Volební řád Akademického senátu Volební řád Akademického senátu FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinární hygieny

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení (1) Tento řád stanoví zejména počet členů Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

Vnitřní předpisy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Akademický senát Fakulty filozofické (dále jen senát ) je volen akademickou

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2017 Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení... 2 Čl. 2 Orgány vědecké rady... 2 Čl. 3 Tajemník... 3 Čl. 4 Zasedání vědecké rady...

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze schválená AS PF UK dne 25. května 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Ustavení senátu. Článek 3 Předseda a místopředsedové senátu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Ustavení senátu. Článek 3 Předseda a místopředsedové senátu Jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Jednací řád Akademického senátu Slezské

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7. 3. 2019 Akademického senátu Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ze dne 7. 3. 2019 Článek

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7.3.2019 Akademický senát Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze na návrh děkana Technické fakulty

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení.

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení. Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně. JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně. JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Univerzity Hradec Králové ze dne 28. ledna 2011

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Univerzity Hradec Králové ze dne 28. ledna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. srpna 2010

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017 Vydáno v Karviné, srpen 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne dd. měsíce 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UP Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS FF) se usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu Akademického senátu Filozofické

Více

Jednací řád akademického senátu fakulty

Jednací řád akademického senátu fakulty Č. j.: MENDELU 8592/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Jednací řád akademického senátu fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm.

Více

r--., Schválil AS TUL: Ing. Olga Malíková, PhD. předsedkyně AS TUL lJ'LV

r--., Schválil AS TUL: Ing. Olga Malíková, PhD. předsedkyně AS TUL lJ'LV Název: Vnitřní předpis Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Volební řád Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis:

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 28. června 2017 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického senátu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Článek 1 Základní ustanovení 1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinárního lékařství

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Volební a jednací řád Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se

Více

Volební a jednací řád

Volební a jednací řád Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Volební a jednací řád Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Článek 1 Systém voleb a zastoupení akademické obce

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2018 Obsah ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ČÁST PRVNÍ VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Základní ustanovení Volby do Akademického senátu (dále jen

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2018 Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU dne 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více