INFORMACEOBECNÍHOÚŘADU ADU HOLŠTEJN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACEOBECNÍHOÚŘADU ADU HOLŠTEJN"

Transkript

1 INFORMACEOBECNÍHOÚŘADU ADU HOLŠTEJN ÚNOR2013 Č.1/2013 Vážení spoluobčané, slibovaný konec světa se prozatím odkládá na neurčito podle nejnovějších výzkumů zkrátka Mayům došly kameny na stavbu kalendářů. První měsíc roku 2013 je za námi a my jsme zde opět s informacemi obecního úřadu Holštejn. Možná jste si všimli, že se ze záhlaví zpravodaje vytratil znak pánů ze Sovince, který se během posledních několika let celkem běžně v souvislosti s Holštejnem používá. A právě vy, občané Holštejna, rozhodnete v lidovém hlasování jaký znak a vlajku bude naše obec oficiálně používat. V tomto zpravodaji Vám představíme 3 návrhy obecního znaku a celkem 5 návrhů vlajek, které společně tvoří tzv. obecní symboly. Pokud Vám není lhostejné jaké obecní symboly bude naše obec používat, přijďte v pondělí v 18:00 do sálu kulturního domu na přednášku pana Josefa Plcha, který pro nás tyto návrhy připravil. Po veřejné prezentaci vyhlásíme termín, do kterého budete moci hlasovat o návrhu obecních symbolů. Poté bude následovat vyhlášení výsledků ankety a podání oficiální žádosti o udělení obecních symbolů. Rozsáhlejší pojednání na toto téma najdete v příloze. Považuji za důležité připomenout, že na posledním zastupitelstvu v roce 2012 byla schválena nová vyhláška č.2/2012 o místních poplatcích. Na základě této vyhlášky zůstává pro rok 2013 zachován roční poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,-Kč za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci a stavbu sloužící k individuální rekreaci. Poplatek je možno uhradit jednorázově ve výši 500,-Kč v termínu do příslušného kalendářního roku nebo ve dvou shodných splátkách po 250,- Kč do a zbylých 250,- Kč v termínu do příslušného kalendářního roku. Novinkou je ovšem zvýšení ročního poplatku za psa na 100,-Kč za jednoho psa a 150,-Kč za každého dalšího psa. Tento poplatek je splatný najednou do příslušného kalendářního roku. V loňském roce jsme v naší obci společnými silami vyprodukovali 38 tun odpadu (jde o všechny skupiny odpadů, které sváží svozová firma AVE CZ). Na druhé straně jsme díky třídění plastů, papíru a skla získali z firmy EKO-KOM ,-Kč do obecní pokladny. Novinkou pro letošní rok v oblasti odpadového hospodářství je možnost odevzdávat i velké domácí elektrospotřebiče (televizory, pračky, myčky atd.) průběžně po celý rok na sběrné místo ve dvoře místního pohostinství bližší informace podá pan Josef Beneš. Ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašujeme sbírku použitého ošacení, která se uskuteční v termínu Předměty do této sbírky lze odevzdat v době úředních hodin obecního úřadu do předsálí kulturního domu. Věci musí být zabalené do igelitevých pytlů či krabic. Podrobný leták k akci je opět v příloze tohoto zpavodaje.

2 V roce 2013 čeká naši obec zásadní událost, která se dotkne všech obyvatel, a to rekonstrukce rozvodů nízkého napětí (kabelizace) a s tím spojená i rekonstrukce veřejného osvětlení. V současné době již projektant z firmy Energetika Boskovice shromáždil písemná vyjádření od všech dotčených osob. Následovat bude žádost o vydání stavebního povolení na stavebním úřadě v Blansku a výběrové řízení na zhotovitele této rekonstrukce. Pokud projde jednání s dotčenými orgány bez zásadních problémů, tak by mohla být rekonstrukce zahájena cca v červenci tohoto roku. Již několik let očekávanou akcí je rekonstrukce mostu přes Novou rasovnu. Dle posledních informací od SÚS jihomoravského kraje jsou na tento projekt vyhrazeny peníze z dotací EU. Jednou z podmínek této dotace je zahájení stavby v letošním roce. Konečným rokem pro čerpání peněz a tudíž i rokem dokončení rekonstrukce je rok V nejbližší době čeká zadavatele vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Můžeme jen doufat, že toto výběrové řízení nikdo z uchazečů nenapadne, a že se letos opravdu začne s náhradou provizorního mostu. V 1. fázi dojde k opravě úseku Holštejn Holštejn rozcestí a následovat bude rekonstrukce silničního úseku v trase Holštejn Lipovec. Podrobné informace o zajištění obslužnosti veřejnou dopravou směrem na Blansko a Boskovice po dobu oprav budou všem občanům včas sděleny. Poslední zmínka tohoto zpravodaje patří informaci o projektové dokumentaci na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod v obci Holštejn. V současné době je projekt ve fázi předběžného schvalování s dotčenými orgány a podání žádosti o vydání stavebního povolení je plánováno na květen tohoto roku. Jménem obecního úřadu Holštejn Vám přeji úspěšný rok 2013 Petr Mynařík, místostarosta - Vychází podle potřeb obecního úřadu - Příloha č.1: Návrh obecního znaku a vlajky obce Holštejn Příloha č.2: Sbírka použitého ošacení

3 Návrh obecního znaku a vlajky Holštejna 1. Několik slov úvodem Věnuji se příležitostně návrhům obecních symbolů od roku 2004, výsledky mé práce jsou znaky a vlajky Bukovinky, Kotvrdovic, Krasové, Spešova a Vilémovic. Současně se zaobírám historií blízkého okolí. Blíže se s některými výsledky mé práce může seznámit na internetových stránkách citované obecní znaky a vlajky pak můžete najít na stránkách Poslanecké sněmovny v Registru komunálních symbolů Již v roce 2005 jsem kontaktoval tehdejšího starostu p. Nesrstu s nabídkou, že pokud by Holštejn někdy uvažoval o pořízení obecního znaku a vlajky bych měl zájem návrh zpracovat. Tehdy se zdálo, že jde o hudbu daleké budoucnosti, nicméně v dalších letech jsem měl možnost pozorovat, jak se v Holštejně začal jako de facto neoficiální obecní znak užívat erb pánů ze Sovince, což mi z různých důvodů nepřipadalo vhodné. Na sklonku roku 2012 jsem tedy znovu oslovil představitele obce s návrhem, aby když už je zjevná tendence nějakou obecní symboliku užívat to byla symbolika oficiálně udělená a schválená, splňující současná doporučení pro obecní symboly. Cílem tohoto textu je seznámit vás, občany Holštejna, s výsledky práce, jak vznikly po konzultacích se zastupiteli obce na straně jedné a s experty na straně druhé. 2. K čemu je to vlastně dobré Nabízí se pochopitelně otázka, k čemu je vlastně dobré mít oficiálně schválený znak a vlajku. Jistě u některých obcí šlo o projev jistého furiantství, někde o přizpůsobení módní vlně, jinde o podlehnutí psychologickému tlaku, že už to všichni kolem mají a my ne. Ale přijetí obecních symbolů může mít i kladnou motivaci a kladný dopad na obecní pospolitost to tehdy, když ony symboly obec opravdu symbolizují, takže je přijme za své většina občanů, když je obec, obecní složky i samotní občané aktivně užívají a tím posilují povědomí o nich pak může dojít k podpoře obecního patriotismu v nejlepším smyslu slova. 3. Heraldika a vexilologie Heraldika je nauka zabývající se znaky. Pracuje se symboly. Je omezen počet tzv. tinktur na dva kovy (zlato, stříbro) a čtyři barvy (modrá, červená, zelená, černá), přičemž je nutno dodržet zásadu, že nesmí být položen kov na kov či barva na barvu. Kromě kovů a barev se užívají i kožešiny (např. hermelín), v době úpadku heraldiky se rozšířila tzv. barva přirozená, kdy se figury kreslí v realistickém provedení (např. ježek šedě, jelen hnědě). Tzv. obecné figury (lidé, věci, zvířata ) mají maximálně vyplňovat pole štítu, nesmějí se však dotýkat (až na dané výjimky) jeho krajů. Pravá a levá strana znaku se vždy posuzuje z pohledu štítonoše, čestnější pozice při použití více figur je nahoře či vpravo. Heraldika je však i uměním, takže by znak měl být i krásný. V potaz by se měly vzít i grafické požadavky, především vzhled znaku při malých rozměrech a jeho převedení do perokresby např. při použití na pohlednicích, razítkách atd.. Vexilologie se zabývá vlajkami a prapory, jde o vědní disciplínu odvozenou z heraldiky. 4. Malý pohled do historie První znaky se v našich zemích objevují u šlechticů již ve 12. století. Jen šlechtické znaky lze nazývat erby (z němčiny: der Erbe = dědic), protože ty byly dědičné a vyjadřovaly rodovou (či rodinnou) příslušnost. Součástí úplného znaku byl nejen štít se znamením (figurou), ale i přilba ozdobená tzv. klenotem, přikryvadla, točenice, později hodnostní koruny, štítonoši atd. viz např. obr. 3. Samostatným oborem se stala městská heraldika (obdobně církevní, zemská, státní, cechovní...). Vzniku městských znaků předcházelo užívání městských pečetí, jež sloužily k potvrzování úředních dokumentů. Znaky byly užívány s časovým odstupem, neboť jejich barevné provedení mělo pouze dekorativní či slavnostní význam. Do znaků se často přejímalo znamení z pečetí, v průběhu následujících staletí se obvykle příliš neměnilo. Po královských městech následovala s jistým odstupem města a městečka poddanská i ta potřebovala pečeti, u některých z nich byl z pečeti následně odvozen znak (např. blanenskou pečeť s věží známe již ze 16. století, ale znak až z roku 1899). V průběhu 17. a 18. století získávají pečetidla (typáře) i obyčejné poddanské vsi, které jimi potvrzují např. hospodářské dokumenty (podklady pro daně). Pečetní znamení si někde volili samotní představitelé vsi, jinde jim 1

4 byla udělena vrchností. Velmi často se objevují atributy zaměstnání obyvatel (např. zemědělské či lesnické nářadí), dále stromy, zobrazení světců Ovšem znaky vsi neužívaly, ty byly vyhrazeny jen městům a městečkům (později městysům). To se projevilo i tím, že některé vsi časem svoje pečetní znamení změnily či zcela vypustily zatímco znak spíše zakonzervoval a udržoval původní podobu. 5. Právní východiska Podle 34a zákona o obcích může obec požádat předsedu Poslanecké sněmovny o udělení nových obecních symbolů nebo o změnu stávajících. Jelikož dosáhnout změny existujících symbolů je složitější, je třeba přistupovat ke schvalování nových obecních symbolů uvážlivě, aby pokud možno vydržely na věky. Rozhodnutí de facto náleží expertní komisi, složené z heraldiků a vexilologů. Udělení symbolů má formu slovního popisu, neurčují se tvar (typ) štítu, konkrétní odstíny tinktur (udává se např. jen v červeném štítě stříbrný lev ), závazná není ani konkrétní kresba. Celý proces je velmi demokratický požadovanou podobu symbolů schvaluje zastupitelstvo obce (tedy obec si je vlastně volí sama), parlamentní expertní komise jen posuzuje, zda návrhy nejsou v rozporu s heraldickými a vexilologickými pravidly či zda nejsou totožné se symboly jiné obce či země a vytvoří závazný slovní popis symbolů (neposuzuje tedy vhodnost užitých symbolů ani estetický vzhled, neuděluje se konkrétní kresebná podoba), předseda Poslanecké sněmovny jen oficiálně obci symboly udělí (v podobě onoho závazného slovního popisu). 6. Obecná doporučení pro návrh obecního znaku a) Motiv z obecní pečeti. Toto doporučení má velkou váhu, v jeho rámci je doporučováno vyjít z nejstarší známé obecní pečeti. Ta holštejnská je na obr. 11. b) Mluvící znamení (typu Býkovice býk, Jabloňany - jabloň). U Holštejna se nabízí skála (vrch) s jeskyní. c) Atribut světce, jemuž je zasvěcen místní kostel (kaple). V případě Holštejna by mohlo jít o mariánskou symboliku podle farního kostela v Lipovci např. lilie, hvězda, z tinktur zlato, stříbro, modrá barva. d) Symbol významného řemesla či zaměstnání obyvatel. e) Symbol významné události či známé pověsti, vážící se k obci. f) Znamení ze znaku rodu, který je významný pro dějiny obce. V úvahu by připadaly erby rodů z Ceblovic, z Holštejna, z Rogendorfu a ze Salm-Reifferscheidtu. g) Symbolické ztvárnění významné přírodní či kulturní památky, jež je pro obec typická. U Holštejna se nabízí hrad, mlýn, propadání, skály, jeskyně. U nových obecních znaků se používají tzv. znaky neúplné (tedy jen štíty). Doporučuje se užití tzv. španělského štítu (typ dole oblý). Heraldika je vědou stále živou, o čemž svědčí i neshody mezi heraldiky jak by to mělo být. Jedni tvrdí, že všechny tinktury jsou rovnocenné, podle druhých jsou zlatá a červená lepší a neměly by se na znacích pouhých vsí užívat. Jedni se domnívají, že nové znaky by měly být tvořeny výhradně prostým převzetím nejstarší pečeti, podle druhých lze pečeť i zcela pominout ve prospěch vyjádření něčeho výstižnějšího. Jedni lpí na zásadě barva na kov, kov na barvu, druzí ji považují za pouhé doporučení; jedni odmítají přejímání symbolů vrchnosti ( vrchnost lidi jen obírala ), druzí to považují za přirozené i vzhledem k praxi minulosti, jedni odmítají ve znaku písmena a číslice, druzí (opět s poukazem na praxi minulosti) v tom nevidí problém, jedni zavrhují realistické kresby jako zlořád realismu 19. a 20. století, jiní je užívají, jedni vyžadují znaky jednoduché, druzí bez uzardění tvoří komplikované 7. Erb pánů ze Sovince a jeho užití jako obecního znaku Holštejna Jelikož užití sovineckého erbu v souvislosti s Holštejnem je v posledních letech nepřehlédnutelné, je třeba komentovat i vhodnost či nevhodnost přímého užití tohoto znaku jako obecního znaku Holštejna. Samotné uspořádání erbu, kdy je štít svisle dělený, pravé pole (z pohledu štítonoše!) prázdné a levé tvořené několika pruhy, ať už vodorovnými (erb tzv. Drslaviců, rod z Víckova) nebo šikmými či kosmými, se v Čechách a na Moravě vyskytuje poměrně často. Na Moravě ho užívali vladykové z Kněžic, Boleradic, Suchohrdel, páni ze Sovince, Holštejna, Vartnova. V Čechách vladykové Valovští z Úsuší (obr. 5), Jeníkové ze Zásady (obr. 6), ze Zvěřince, z Bernartic (obr. 7), z Tučap, z Chvojna, Hořičtí z Hořic a další. Jako klenot se na přilbě nejčastěji vyskytují orlí křídla či býčí rohy. Zdá se, že rody z Čech měly erby jen dvoubarevné. Některé erby známe jen z pečetí, takže jejich tinktury jsou neznámé. Pruhy se někdy objevují v opačné, tedy pravé polovině štítu. Obvykle byly kosmé (obr. 2), ale vyskytly se i šikmé (obr. 1). Kolísal i počet pruhů obvykle jich bylo 6, méně často 7. 2

5 Důvodem těchto odchylek mohla být jak neustálenost erbu, tak snaha odlišit pečeť (osobní) od jednotného rodového znaku např. Vok z Holštejna r má pečeť doplněnou vpravo písmenem H (obr. 4). Sovinecký erb je znám patří pod skupinu moravských erbů zvaných hrutovické, polotrojříčí či polo(u)trojčaří. Jeho současné vnímání velmi ovlivnila nesprávná kresba v populární knize České erby (Janáček Louda, 1988), která měla 7 šikmých pruhů (obr. 1). Přesnější je provedení se 7 kosmými pruhy (obr. 2), ale spolehlivé je originální zobrazení ze Zemských desk, kde v erbu Voka Pňovského ze Sovince vlevo vidíme 6 kosmých pruhů obr. 3). Podle pečetí je právě toto nejčastěji užívaná podoba nejen sovineckého erbu, ale i erbu pánů z Holštejna. Pokud jde o barevnost známe ji jen u pánů ze Sovince, starší literatura uvádí chybně vlevo pruhy modré a černé. Erb pánů z Holštejna známe jen z pečetí, o barevnosti lze jen spekulovat tak učinil třeba Milan Mysliveček v publikaci Erbovník II, který erb pánů z Holštejna bez jakýchkoliv podkladů zobrazil vpravo zlatý, vlevo stříbrný se 3 červenými kosmými pruhy (!). Podle stejného uspořádání znamení ve štítu i podle shodného klenotu (býčí rohy) lze usuzovat na blízkou příbuznost pánů ze Sovince a z Holštejna, i proto, že oba rody často vstupovaly do právních vztahů, ale nedošlo mezi nimi k provázání sňatkem. Usuzovat na stejnou barevnost je ovšem problematické, protože máme příklady, kdy právě změnou tinktur došlo k odlišení rodových větví např. u Vítkovců (pánů z růže). Kromě nejasné barevnosti jsou i další, podstatnější námitky proti mechanickému převzetí sovineckého erbu: Užití erbu vlastníků do městského znaku bylo přímo podmíněno udělením nebo souhlasem daného rodu (Letovice, Lysice), převzetí bez souhlasu rodu je poněkud problematické i v případě, kdy jde o rod vymřelý. Sovinecký erb navíc člověku neznalému nic o obci nevypoví, znalci by si ho logicky spojili se Sovincem. Člen expertní parlamentní komise PhDr. Karel Müller proto užití tohoto erbu jednoznačně nedoporučuje. 8. Významné šlechtické rody Prvním významným rodem, který by mohl být ve znaku obce připomenut, jsou páni z Ceblovic (zaniklé vsi u Tetčic). Někdy kolem r získávají rozlehlé území na Drahanské vrchovině, přivádějí sem patrně ze svých moravských i rakouských držav množství kolonistů, nechávají zbudovat desítky vsí a tím natrvalo mění tvářnost těchto končin. Tuto činnost patrně řídí bratři Bohuše a Hartman, součástí je i stavba hradu Holštejna jako nového rodového sídla poprvé je Holštejn (hrad) doložen r v opisu Hartmanovy pečeti. Se vznikem hradu by mohl být spojen vznik podhradního mlýna i počátky osídlení pod hradem. Naposledy se zmiňuje Hartman z Holštejna r. 1315, může však jít i o vnuka Hartmana - zakladatele. U pánů z Ceblovic Holštejna ovšem (také) neznáme tinktury páni z Drahotuš, potomci Hartmanova bratra Bohuše, užívali nejčastěji černé beraní rohy v modrém štítě (obr. 8). Druhým rodem jsou Vokové z Holštejna hrutovického erbu s hradem jsou spjati po pět generací od r snad až do do r. 1466, za jejich zřejmě došlo k rozkvětu Holštejna, protože r je zmiňováno městečko pod hradem. Zatímco první dvě generace lze i po staletích hodnotit kladně, následovaly dvě generace válečníků, kteří se zapletli do domácích válek a poslední z Voků panství ztratil. Právě za posledních tří generací dochází k zániku řady vsí a k počátku konce slavného hradu. V 16. století dochází k zániku hradu i vsi. Až v r je za Karla Ludvíka hraběte z Rogendorfu založen na ploše zaniklého městečka panský dvůr, což byl první impuls k oživení zpustlých končin. Rogendorfský čtvrcený erb je na obr. 9. A konečně r dochází k obnově Holštejna jako samostatné vsi, když za Salm-Reifferscheidtů (erb na obr. 10) dochází k rozparcelování panského dvora. Tento knížecí rod je tak zakladatelem nového, dnešního Holštejna. 9. Nejstarší známá obecní pečeť Holštejna (obr. 11) Našel jsem ji ve fondu G125 (odlitky pečetí) Moravského zemského archívu v Brně, má číslo 648. Pochází z r. 1850, kdy byla zrušena vrchnostenská (patrimoniální) správa obcí. Pečeť zobrazuje realisticky vlevo skalisko, uprostřed nízkou budovu bez oken, se sedlovou střechou s dveřmi; u budovy stojí kříž. Vpravo vidíme příkrou skálu s portálem jeskyně, na skále zříceniny dvou věžovitých paláců vlevo se 2 okny, vpravo s jedním oknem. Opis pečeti zní: PECET DĖDINI HOLSTENSKO Podobně realistickou kresbu má na pečeti pořízené rovněž roku 1850 i blízké Housko. Je vidět, že předkové zvolili za pečetní znamení to, co považovali za typická znamení Holštejna skály, jeskyni Hladomornu a zříceninou hradu. Kříž je patrně ten na návsi z roku 1828, budova by snad mohla být dnešní hasičskou zbrojnicí, v r patrně sloužící jako zvonice (?). Název je zachycen patrně v tehdejší 3

6 nářeční podobě Holšténsko (znám i tvar Vošténsko). Samotná přípona sko je typická pro zaniklé lokality (např. blízká ves Husí Housko) a je tedy odrazem dočasného zániku Holštejna. Otázkou je kresba zachovalých hradních paláců buď jde o čirou fantazii výtvarníka, nebo může (nepravděpodobně) zachycovat stav zřícenin r. 1850, nebo (pravděpodobněji) může zachycovat vzpomínky pamětníků, jak hrad vypadal, než ho rozebrali na stavbu svých domů po vzniku vsi r Východiska pro návrh obecních symbolů Holštejna Podle mého přesvědčení musí pečeť Holštejna obsahovat hrad na skále s jeskyní. Jsou pro to tři pádné důvody: 1. Stejné znamení si vybrali už předkové, jde tedy o motiv z nejstarší známé obecní pečeti. 2. Jde de facto o dvojnásobně mluvící znamení jednak mluví hrad Holštejn, jednak mluví skála s jeskyní (hohl = dutý, Höhle = jeskyně, Stein = kámen), jež dala název i hradu. 3. Zkoušel jsem se ptát známých, co se vybaví, když se řekne Holštejn na prvním místě vždy jmenovali hrad, pak (už v různém pořadí) dolní mlýn, Hladomornu, Rasovnu Aneb je šance, že podle hradu na skále s jeskyní bude Holštejn ze svého znaku poznatelný. A takový znak bude i dělat obci reklamu, protože může vzbudit zájem o návštěvu místa. 11. Návrh a zdůvodnění variant znaku Holštejna Při nevhodnosti až nemožnosti užití čistého sovineckého znaku jsem zkusil nakreslit i varianty s minimální úpravou vložení např. litery H do pravého červeného pole po vzoru Vokovy pečeti (obr. 4) nepřipadalo do úvahy, protože litery ve znaku jsou dnes přes expertní komisi neprůchozí. Varianta s vtěsnáním hradu do pravé poloviny (obr. 12) vypadala nehezky a působila by problém při užití zmenšeného znaku např. na razítku, na pohlednicích atd. Jelikož se dnes předpokládá, že Holštejn měl nanejvýše jednu věž nad branou, váhal jsem, zda užít podobu s jednou věží (obr. 12) nebo se dvěma věžemi nakonec jsem volil variantu se 2 věžemi lépe odpovídá zobrazení na pečeti a také lépe vyplňuje plochu štítu. Další rozhodování bylo, zda hrad umístit na heraldicky jasný oblý vrch (obr. 12), nebo na realističtější skálu. Vzhledem k tomu, že holštejnská skála má při pohledu od vsi zcela atypický tvar tabulové hory, rozhodl jsem se v tomto případě pro použití méně stylizované skály. Ve všech třech variantách tedy vidíte hrad se dvěma věžemi na stříbrné (vápencové) skále s černým portálem jeskyně. Otázkou bylo použití erbů významných rodů, v tomto případě s využitím jejich tinktur. Ve variantě A) jsou užity jen tinktury ze sovineckého erbu, který je tímto způsobem vkomponován do znaku obce. Zároveň jde i o odkaz na erb Salm-Reifferscheidtů. Ve variantě B) je užito modrého štítu (odkazy na erby Hartmana z Holštejna, Rogendorfů i na mariánskou symboliku. Ve variantě C) je užito zlatého hradu v modrém štítu jde o inspiraci zlatou hradbou v modrém poli z erbu Rogendorfů. Ve variantách B) a C) jsou užita vrata v tinkturách obráceného sovineckého erbu je to možnost, jak tento erb do znaku poměrně přesně dostat, obrácený znak je i symbolem vymření rodu. Tato vrata nelze použít ve variantě A), protože by levá červená polovina vypadalo vůči červenému pozadí jako prázdná. Je třeba vzít v potaz i počet tinktur ideální (ne přikázané) jsou 2-3. Ve variantě A) jsou užity tři tinktury, ve variantě B) čtyři a ve variantě C) 5 tinktur. 12. Návrh a zdůvodnění variant vlajky Holštejna Úvodem je třeba říct, že základním vexilologickým požadavkem na vlajky je, aby byly využitelné ke svému účelu tedy aby byly zřetelné i za vlání ve větru. Reálně je třeba počítat s tím, že budou nejen vlát na stožáru, ale mohou být vyvěšeny i šikmo či svisle. Vlajky tedy mají být jednoduché, tvořené ideálně jen ze dvou či tří barev, nejlepší jsou vodorovné pruhy (protože ty jsou i za vlání zřetelné), pokud se použijí drobnější figury, mají být umístěny blízko žerdi, protože zde je list vlajky i za vlání stabilní. Splnění těchto požadavků má výrazný dopad na zřetelnost, zapamatovatelnost ale i na pořizovací cenu vlajky. Vlajky s vyšívanými figurami převzatými ze znaků jsou nákladné a za vlání nezřetelné. Jedním z ideálů je, když je vlajka tzv. symetrická tedy když při svislém vyvěšení není třeba vědět, která strana patří vlevo a která vpravo (což je běžný problém s naší státní vlajkou). 4

7 Obecní vlajka je symbolickým vyjádřením znaku. Musí obsahovat všechny hlavní barvy znaku a nesmí obsahovat žádnou, jež ve znaku není. Je možno převzít i některé figury ze znaku. Pořadí barevných pruhů by mělo vycházet z umístění polí ve znaku přednost má horní část před spodní, (heraldicky) pravá strana před levou, figura před štítem. Vlajka se vždy zobrazuje, jako by žerď byla vlevo. Varianty označené 1) vznikly podle ideje PhDr. Zbyška Svobody, člena expertní komise a bývalého předsedy České vexilologické společnosti. Hrad je v nich naznačen cimbuřím, jeskyně obloukovým polem. Ve variantě C1 je jako nejméně podstatná vypuštěno černé pole, protože užití 4 barev se u vlajek už považuje za nevhodné a jinou není možné vynechat. 13. Závěrem Podle domluvy se zastupiteli je cílem tohoto textu seznámit Vás s variantami návrhu včetně zdůvodnění a vysvětlení, jak se ke zvoleným variantám dospělo. V barevné příloze vidíte všechny potřebné obrázky, navíc budou vyvěšeny i na desce obecního úřadu, abyste měli představu, jak bude znak vypadat při užití v různých velikostech. 25. února v hodin by měla následovat přednáška v sále (s promítáním), kde budou představeny ještě jednou, přednáška bude zaměřena i na historii Holštejna a dozvíte se i obecnější věci o heraldice a vexilologii. Následovat by měla ankety mezi občany (volba znaku A, B, C a vlajky 1, 2), na jejímž základě zastupitelstvo obce rozhodne o podání žádosti o oficiální udělení znaku a vlajky. Josef Plch 5

8 A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2

9

Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic

Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic 1. Několik slov úvodem Zastupitelstvo obce Vilémovic se rozhodlo požádat o udělení obecních symbolů, přičemž přípravy byly zahájeny již v roce 2009 nejdříve proběhlo

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2004. o symbolech města Nová Bystřice a jejich užívání

Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2004. o symbolech města Nová Bystřice a jejich užívání Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2004 o symbolech města Nová Bystřice a jejich užívání Zastupitelstvo města v Nové Bystřici vydává dne 8. 9. 2004 v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm.

Více

Návrh vlajky pro městys SLAVĚTÍN a historický znak městyse

Návrh vlajky pro městys SLAVĚTÍN a historický znak městyse Návrh vlajky pro městys SLAVĚTÍN a historický znak městyse autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Barevné řešení návrhu znaku obce: Znak obce Libňatov: Obec Libňatov disponovala v období před konstitucí obecního zřízení v polovině 19.století vlastním pečetním typářem. Dokládají to otisky v Indikačních skizzách Stabilního katastru z

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL

Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Symboly obce. Jan Tomášek - Znak a vlajka Kámena.

Symboly obce. Jan Tomášek - Znak a vlajka Kámena. Jan Tomášek - Znak a vlajka Kámena. 1/8 Proč by měl mít Kámen svůj vlastní znak a vlajku a proč právě takové, jaké byly schváleny? To je otázka, kterou si položí jistě řada obyvatel obce Kámen. Chceme-li

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec S V O J K O V

Návrh znaku a vlajky. pro obec S V O J K O V Návrh znaku a vlajky pro obec S V O J K O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec V Y K Á Ň

Návrh znaku a vlajky pro obec V Y K Á Ň Návrh znaku a vlajky pro obec V Y K Á Ň autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1)

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode. Návrh znaku a vlajky pro obec B O Š I C E autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č

Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Návrh znaku a vlajky

Návrh znaku a vlajky Návrh znaku a vlajky pro obec NIMPŠOV Obecní zastupitelstvo na svém zasedání č.4/2017 odsouhlasilo návrh týkající se zhotovení oficiálního znaku a vlajky, který naše obec dosud neměla. Tvorbou znaku a

Více

Město Louny. č. 5/2005

Město Louny. č. 5/2005 Město Louny OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 5/2005 O symbolice a udělování poct města Loun Č e r v e n 2005 Zastupitelstvo města Loun schválilo dne 20. 6. 2005 svým usnesením č. 49/2005 v souladu

Více

HOŘIČKY. Návrh znaku a vlajky. pro obec

HOŘIČKY. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec HOŘIČKY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec BEDNÁREČEK. autor: Mgr. Jan Tejkal

Návrh znaku a vlajky. pro obec BEDNÁREČEK. autor: Mgr. Jan Tejkal Návrh znaku a vlajky pro obec BEDNÁREČEK autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1)

Více

L E T K O V. Návrh znaku a vlajky pro obec. Právo na znak a vlajku:

L E T K O V. Návrh znaku a vlajky pro obec. Právo na znak a vlajku: Návrh znaku a vlajky pro obec L E T K O V autor: Mgr. Jan Tejkal Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1) Obce mohou mít znak a vlajku obce. (2) Předseda

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HORNÍ RÁPOTICE

Návrh znaku a vlajky pro obec HORNÍ RÁPOTICE Návrh znaku a vlajky pro obec HORNÍ RÁPOTICE autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec

Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec BŘEZOLUPY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec ZAHOŘANY

Návrh znaku a vlajky pro obec ZAHOŘANY Návrh znaku a vlajky pro obec ZAHOŘANY autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec

Návrh znaku a vlajky pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1) Obce mohou

Více

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění BRNO Zelný trh 6

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění BRNO Zelný trh 6 www.moravskoslezskaakademie.cz Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění 659 37 BRNO Zelný trh 6 IČ: 605 55 262 Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění bere na vědomí, že její člen

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE. autor: Mgr. Jan Tejkal

Návrh znaku a vlajky. pro obec KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE. autor: Mgr. Jan Tejkal Návrh znaku a vlajky pro obec KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a

Více

Didaktický list č. 2 Geoškola Historie Městská část Praha-Štěrboholy geosranda Najdi tambora Praha Štěrboholy I. stupeň

Didaktický list č. 2 Geoškola Historie Městská část Praha-Štěrboholy geosranda Najdi tambora Praha Štěrboholy I. stupeň I. stupeň Štěrboholy byly do roku 1968 samostatnou obcí na východním okraji hlavního města Prahy s velmi bohatou historii. První zmínka o Štěrboholech je v listinách jejich majitele Pražského arcibiskupství.

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec LIBENICE

Návrh znaku a vlajky pro obec LIBENICE Návrh znaku a vlajky pro obec LIBENICE autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec TŘEBONÍN

Návrh znaku a vlajky pro obec TŘEBONÍN Návrh znaku a vlajky pro obec TŘEBONÍN autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu

Více

Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů

Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 12. září

Více

Obecní symboly. Nevhodné je rovněž využití as špatné umístění drobných doprovodných obecních figur ve štítě.

Obecní symboly. Nevhodné je rovněž využití as špatné umístění drobných doprovodných obecních figur ve štítě. Obecní symboly Obecní zastupitelstvo schválilo 30. 8. 2017 návrh obecních symbolů. Vzápětí podala obec žádost do PS ČR. Návrh obsahoval Zvoničku, zkřížené meče, zlomené kolo to vše v šikmém poli s barvami

Více

Město Česká Lípa. Pravidla pro užívání znaku, praporu a loga města Česká Lípa. SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 1/2016

Město Česká Lípa. Pravidla pro užívání znaku, praporu a loga města Česká Lípa. SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 1/2016 SMĚRNICE RADY MĚSTA Rozdělovník: starosta místostarostové zastupitelstvo města tajemník MěÚ vedoucí odborů sekretariát vedení města velitel MP interní auditor POČET STRAN: 6 PLATNOST OD: 18. 01. 2016 VYDÁNÍ

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec M Ě Š Í N

Návrh znaku a vlajky pro obec M Ě Š Í N Návrh znaku a vlajky pro obec M Ě Š Í N autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1)

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec PŘESTAVLKY

Návrh znaku a vlajky pro obec PŘESTAVLKY Návrh znaku a vlajky pro obec PŘESTAVLKY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Figura cimbuřového dělení štítu v různých modifikacích představuje obecné vyjádření existence dvou historických tvrzí na území obce.

Figura cimbuřového dělení štítu v různých modifikacích představuje obecné vyjádření existence dvou historických tvrzí na území obce. V černém štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou s kotvicovým křížem vpravo a hvězdou vlevo, obojí červené, stříbrný rozkřídlený dravý pták se zlatou zbrojí a jazykem. Figura rozkřídleného dravého ptáka

Více

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Návrh znaku a vlajky pro obec BOCHOVICE autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz

Více

Komentář k obecním symbolům

Komentář k obecním symbolům Komentář k obecním symbolům Podle současně platné právní úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, tzn. znakem

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec NOVÁ VES U BAKOVA

Návrh znaku a vlajky. pro obec NOVÁ VES U BAKOVA Návrh znaku a vlajky pro obec NOVÁ VES U BAKOVA autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví,

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE

Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec NOVÁ VES U SVĚTLÉ

Návrh znaku a vlajky pro obec NOVÁ VES U SVĚTLÉ Návrh znaku a vlajky pro obec NOVÁ VES U SVĚTLÉ autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví,

Více

Symboly města Broumova

Symboly města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Symboly města Broumova Číslo dokumentu: SRM/01 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost do: Doba neurčitá

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec VESELÁ

Návrh znaku a vlajky. pro obec VESELÁ Návrh znaku a vlajky pro obec VESELÁ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec SOBĚSLAVICE. autor: Mgr. Jan Tejkal

Návrh znaku a vlajky. pro obec SOBĚSLAVICE. autor: Mgr. Jan Tejkal Návrh znaku a vlajky pro obec SOBĚSLAVICE autor: Mgr. Jan Tejkal Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu 34a stanoví, že: (1)

Více

VÝVOJ ZNAKU OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ

VÝVOJ ZNAKU OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ VÝVOJ ZNAKU OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ Černá v Pošumaví po roce 1945 žádný znak nepoužívala. Nikdo se s touto otázkou vlastně ani nezabýval. Teprve po roce 1989 se začalo uvažovat o možnosti mít svůj vlastní

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec ZDOBNICE

Návrh znaku a vlajky pro obec ZDOBNICE Návrh znaku a vlajky pro obec ZDOBNICE autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

VLAJKY A ZNAKY DEPARTEMENTŮ REPUBLIKY SALVADOR

VLAJKY A ZNAKY DEPARTEMENTŮ REPUBLIKY SALVADOR NEPRAVIDELNÁ PŘÍLOHA ZPRAVODAJE V E X I L O L O G I E 10 VLAJKY A ZNAKY DEPARTEMENTŮ REPUBLIKY SALVADOR Republika Salvador je administrativně rozdělena na 14 departementů (departementos). Všechny departementy

Více

Návrh znaku a vlajky obce Bukovina Jihomoravský kraj, okres Blansko

Návrh znaku a vlajky obce Bukovina Jihomoravský kraj, okres Blansko Návrh znaku a vlajky obce Bukovina Jihomoravský kraj, okres Blansko Autor návrhu: Josef Plch, Jedovnice 1. Stručná historie vsi Nejstarší známá historie Bukoviny je spojena se sousední Bukovinkou. Místní

Více

FUNKCE HERALDIKY AHIERARCHIE V ODDÍLE MICHAL KLIMT

FUNKCE HERALDIKY AHIERARCHIE V ODDÍLE MICHAL KLIMT FUNKCE HERALDIKY AHIERARCHIE V ODDÍLE MICHAL KLIMT Už od začátku historie našeho oddílu jsou všichni členové členy království Zlatého Listu v čele s hlavním vedoucím- králem. Před skoro dvaceti lety se

Více

JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 1 Rozesláno Ročník 2. Obsah:

JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 1 Rozesláno Ročník 2. Obsah: VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 1 Rozesláno 11.2.2002 Ročník 2 Obsah: 1. Obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 1/2002 ze dne 29.1.2002 O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání Vydavatel a

Více

Statutární město Opava

Statutární město Opava Číslo: 13/2005 Název: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Opavy o užívaní znaku a vlajky Statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí Garant: Odbor prezentace a zahraničních vztahů

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec. Holštejn

Návrh znaku a vlajky. pro obec. Holštejn Návrh znaku a vlajky pro obec Holštejn Jihomoravský kraj, okres Blansko Josef Plch 2014 1 Obsah: 1. Historie vsi a hradu Holštejna 3 2. Popis nejstaršího známého obecního typáře (pečetidla) 11 3. Etymologie

Více

č. 7/2009 o znaku a vlajce města

č. 7/2009 o znaku a vlajce města M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2009 o znaku a vlajce města Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 12. listopadu 2009 usnesením č. 7.133/09/ZM usneslo vydat na základě

Více

Pravidla pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm

Pravidla pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm Pravidla pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm Rada města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen rada města ) na své schůzi dne 1. 6. 2018 usnesením číslo 1860/110 schválila tato Pravidla pro užívání

Více

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA č. 1/2001 o městských symbolech Město Ostrov, dle 5 a 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, na základě usnesení

Více

STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s

STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s spolku občanů Čech, Moravy a Slezska rozvíjející rodové tradice Verze stanov schválená sněmem ZSRU dne 06.06.2015 v zámku Nové Hrady OBSAH Hlava I. Název a sídlo

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Královéhradeckého kraje ČÍSLO: 4 NOVELIZACE

Více

2 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne Zapsal : Ing. Josef Klíma Stránka 1

2 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne Zapsal : Ing. Josef Klíma Stránka 1 2 / 2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 15. 3. 2013 Zapsal : Ing. Josef Klíma 15. 3. 2013 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 15. 3.

Více

Návrh vlajky pro městys STARÁ ŘÍŠE a historický znak městyse

Návrh vlajky pro městys STARÁ ŘÍŠE a historický znak městyse Návrh vlajky pro městys STARÁ ŘÍŠE a historický znak městyse autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

grafický manuál znak města Český Krumlov 2

grafický manuál znak města Český Krumlov 2 grafický manuál znak města Český Krumlov 2 obsah 3 úvod 4 pravidla užívání znaku města 5 příklady použití velký znak malý znak 6 velký znak barva 7 černobílý linka 8 barva město Český Krumlov 9 černobílý

Více

Milevský znak. Formy užití

Milevský znak. Formy užití Milevský znak Formy užití pro legislativou určené úřední dokumenty Městský znak Na červeném štítě je poprsí vousatého muže s knížecím kloboukem na hlavě, červeným se zlatým lemem. Oděn je v honosný zlatočervený

Více

Společensko vědní oblast

Společensko vědní oblast Společensko vědní oblast 1. ČR stát státní symboly www.isspolygr.cz Vytvořila: Mgr. Barbora Slováčková 26. 10. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Otazníky nad moravskou vlajkou

Otazníky nad moravskou vlajkou Otazníky nad moravskou vlajkou Používání moravské zemské vlajky je spojeno s mnoha otazníky. Je však nutné moravskou vexilologickou problematiku analyzovat a to na základě odborného zkoumání a následně

Více

Česká heraldika. Metodický pokyn. dru13_ceska_heraldika

Česká heraldika. Metodický pokyn. dru13_ceska_heraldika Česká heraldika Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

Metodický pokyn starosty SR ČMS

Metodický pokyn starosty SR ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SR ČMS Ročník: 2010 V Praze dne: 2010 Císlo: Postup organizačních jednotek SR ČMS při pořízení historického

Více

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU. Poznámky k návrhům městské vlajky

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU. Poznámky k návrhům městské vlajky 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU Poznámky k návrhům městské vlajky Ideální podoba znaku města Hrádku nad Nisou (kresba Stanislav Kasík 2013) O HISTORICKÉM

Více

Vážení občané obce Klíny.

Vážení občané obce Klíny. Vážení občané obce Klíny. Dovolte mi, abych Vám představil oficiální návrhy obecních symbolů pro obec Klíny. Tyto návrhy zpracovala heraldická kancelář Dauphin dle pravidel a zásad pro tvorbu obecních

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_215_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

RMČ Praha Zbraslav ZMČ Praha Zbraslav. Předklad: DŮVODOVÁ ZPRÁVA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SCHVÁLENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ

RMČ Praha Zbraslav ZMČ Praha Zbraslav. Předklad: DŮVODOVÁ ZPRÁVA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SCHVÁLENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ RMČ Praha Zbraslav ZMČ Praha Zbraslav Předklad: DŮVODOVÁ ZPRÁVA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SCHVÁLENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ Není možné, aby Městská část Praha Zbraslav používala na razítku znak, který není oficiální a

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Známá neznámá nejstarší pečeť Vilémovic

Známá neznámá nejstarší pečeť Vilémovic Známá neznámá nejstarší pečeť Vilémovic Představitelé obce uvažují o pořízení obecních symbolů znaku a vlajky. Jelikož prvořadým doporučením (nikoli však příkazem) je vyjít při návrhu obecního znaku z

Více

DUM č. 18 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 18 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Vlajky evropských států. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE

Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE Návrh znaku a vlajky pro obec ŠTĚTKOVICE autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

BLASON. Štít. - nejdůležitější část erbu bez něj nemůže erb existovat

BLASON. Štít. - nejdůležitější část erbu bez něj nemůže erb existovat BLASON - Štít se znamením, přilbu s přikrývadly a klenot považujeme za základní části erbu - a měl by je mít každý štít, ovšem samozřejmě existují výjimky (např. na pečetích drobné šlechty -~ jen štít

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ M Ě STO MNICHOVO HRADIŠTĚ PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ vydané na základě usnesení Rady města Mnichovo Hradiště č. 565 ze dne 30.11.2015 Čl. I Základní ustanovení 1. Na základě

Více

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti Založením mirošovské větve Pavláků (smlouvou mezi rody Pavláků a Peiskerů ze dne 7. 8. 1963 v Karlových Varech) došlo ke znakové úpravě, na základě které

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu

Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Základní prvky jednotného vizuálního stylu / str. 3 2. / str. 4 2. 1 Popis znaku / str. 4 2. 2 Ochranná zóna znaku / str. 5 2. 3 Definice barev

Více

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU HOLŠTEJN

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU HOLŠTEJN INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU HOLŠTEJN ŘÍJEN 2012 Č. 2 / 2012 Vážení spoluobčané, přicházíme za Vámi s dalším informačním letákem v roce 2012, tentokrát s pořadovým číslem 2. Hlavní informací jsou volby do

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 15. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_337 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, Doupovské Hradiště

Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, Doupovské Hradiště Obec Doupovské Hradiště Obecní úřad Doupovské Hradiště-Lučiny č.p. 1, 362 72 Doupovské Hradiště USNESENÍ z 13. řádného zasedání zastupitelstva obce Doupovské Hradiště, konaného v řádném termínu v pondělí

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Základní informace obec Mokré rok 2014

Základní informace obec Mokré rok 2014 Základní informace obec Mokré rok 2014 Kontaktní a identifikační údaje Oficiální název: Adresa: Obec Mokré Telefon: 494 661 294 Telefon 2: Úřední mobil: 601 339 859 E-mail: ID datové schránky: Mokré 12,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. : SR/0056/JM/2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. : SR/0056/JM/2015 REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JIŽNÍ MORAVA Správa CHKO Moravský kras Svitavská 29 678 01 Blansko tel.: 516 428 894 ID DS: ngbdyqr e-mail: antonin.tuma@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_342 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne 5. 9. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2012 v 18.00 hod, všechny

Více