Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 Kapitola (číslo) O B S A H O V Ý L I S T Číslo Název kapitoly stránky Ú V O D 3 A ZÁKLADNÍ ČÁST 4 1. PASIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO (PRÁVO BÝT VOLEN) 5 2. NESLUČITELNOST FUNKCÍ 5 3. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ SEZNAM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE 7 5. KANDIDÁTNÍ LISTINY Subjekty, jimž je přiznáno právo podat kandidátní listinu = volební strany Náležitosti kandidátní listin Zmocněnec Přílohy kandidátní listiny Petice Prohlášení kandidátů Podávání kandidátních listin Registrační úřady Právo zmocněnce doplňovat do podané kandidátní listiny další kandidáty, případně měnit jejich pořadí Projednání kandidátních listin Rozhodování o registraci kandidátních listin Poskytování informací o kandidátech Vzdání se a odvolání kandidatury Nároky kandidátů LOSOVÁNÍ ČÍSEL VOLEBNÍCH STRAN A HLASOVACÍ LÍSTKY Losování čísel volebních stran Hlasovací lístky OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE Vytváření okrskových volebních komisí První zasedání okrskových volebních komisí Školení okrskových volebních komisí Nároky členů okrskových volebních komisí Ukončení činnosti okrskových volebních komisí 24 B Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Příloha č. 11 Příloha č. 12 PŘÍLOHOVÁ ČÁST Stanovení Městského úřadu Znojmo jako pověřeného obecního úřadu a registračního úřadu, komu předávají volební stany kandidátní listiny Počty podpisů potřebných na petici VZOR kandidátní listiny typ Politická strana/politické hnutí VZOR kandidátní listiny typ Koalice Politické strany/politického hnutí a Politické strany /Politického hnutí VZOR kandidátní listiny typ Sdružení Politické strany/politického hnutí a nezávislých kandidátů VZOR kandidátní listiny typ Nezávislý kandidát VZOR kandidátní listiny typ Sdružení nezávislých kandidátů VZOR Petice podporující kandidaturu volební strany VZOR Prohlášení kandidáta VZOR Prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury VZOR Prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta VZOR Seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí - 2 -

3 Ú V O D Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na 10. a 11. října Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí bylo publikováno ve Sbírce zákonů České republiky, částka 47/2014 Sb., pod č. 112/2014 Sb., která byla rozeslána 20. června Podle 1 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů je tak za den vyhlášení voleb považován 20. červen Tento dokument se skládá ze ZÁKLADNÍ ČÁSTI a PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI. ZÁKLADNÍ ČÁST obsahuje informace a postupy vycházející ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen ZÁKON nebo zákon o volbách do ZO ), vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb. ze dne 5. února 2002, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen VYHLÁŠKA ), Směrnice MF č.j.: /2013/ o postupu obcí a krajů při financování voleb (uveřejněna ve věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 1/2014). V tomto dokumentu jsou uvedena některá sdělení a stanoviska MV ČR, zdrojem těchto informací byly webové stránky Ministerstva vnitra ČR V PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI jsou k dispozici upravené VZORY některých tiskopisů a formulářů vycházejících ze ZÁKONA a VYHLÁŠKY

4 A ZÁKLADNÍ ČÁST - 4 -

5 1. PASIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO (PRÁVO BÝT VOLEN) Členem zastupitelstva obce může být zvolen: každý volič, tj.: o o o státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v obci nebo městě přihlášen k trvalému pobytu státní občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v obci nebo městě přihlášen k trvalému pobytu, a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států EU; takový státní občan může kandidovat, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů) u kterého není překážka ve výkonu volebního práva Překážkami výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 2. NESLUČITELNOST FUNKCÍ Výkonu mandátu člena zastupitelstva obce (nikoliv kandidatuře) brání tzv. neslučitelnost funkcí, která je upravena v 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, takto: o Funkce člena zastupitelstva obce, města, je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, města, zařazeným do obecního nebo městského úřadu této obce nebo města o Funkce člena zastupitelstva obce, města, je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu o Funkce člena zastupitelstva obce, města, je neslučitelná pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, města, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, hejtmanem nebo radou kraje, obce, města V případě neslučitelnosti funkcí, která nastane dnem zvolení členem zastupitelstva obce, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva obce, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo obce podle 55 odst. 3 zákona o volbách do ZO - tj. zastupitelstvo obce vysloví zánik mandátu člena zastupitelstva obce z důvodu neslučitelnosti funkcí podle 5 odst. 2 zákona o volbách do ZO. Nevysloví-li zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zánik mandátu podle předchozího odstavce, ředitel krajského úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, - 5 -

6 které se uskuteční nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu. Usnesení zastupitelstva obce nebo rozhodnutí ředitele krajského o vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva obce z důvodu neslučitelnosti funkcí podle 5 odst. 2 zákona o volbách do ZO se neprodleně zašle tomu, kdo je proti takovému usnesení nebo rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu podle 59 odst. 3 zákona o volbách do ZO *). Současně se toto usnesení nebo rozhodnutí vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu. Za doručené se usnesení nebo rozhodnutí považuje sedmým dnem ode dne vyvěšení. Mandát člena zastupitelstva obce, jehož zánik vyslovilo zastupitelstvo obce nebo ředitel krajského úřadu, zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle 59 odst. 3 zákona o volbách do ZO, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo takové usnesení nebo rozhodnutí zrušeno. *) 59 odst. 3 zákona o volbách do ZO Proti usnesení, kterým zastupitelstvo obce vyslovilo, že mandát člena zastupitelstva obce zaniká, nebo proti obdobnému rozhodnutí ředitele krajského úřadu nebo ministra vnitra se může člen zastupitelstva, o jehož mandát jde, nebo volební strana, která podala kandidátní listinu v obci, do 2 pracovních dnů od doručení domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu 32) podáním návrhu na zrušení takového usnesení nebo rozhodnutí; včas podaný návrh má odkladný účinek. 3. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014 Volby do zastupitelstev obcí Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Soudnictví na úseku voleb Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (Díl 4 - Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda) Financování voleb Směrnice MF č.j.: /2013/ o postupu obcí a krajů při financování voleb (uveřejněna ve věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 1/2014) - 6 -

7 4. SEZNAM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE 1. Království Belgie 11. Republika Kypr 21. Republika Rakousko 2. Republika Bulharsko 12. Litevská republika 22. Republika Rumunsko 3. Česká republika 13. Lotyšská republika 23. Řecká republika 4. Dánské království 14. Velkovévodství Lucemburské 24. Slovenská republika 5. Republika Estonsko 15. Republika Maďarsko 25. Republika Slovinsko 6. Republika Finsko 16. Republika Malta 26. Španělské království 7. Francouzská republika 17. Spolková republika Německo 27. Švédsko 8. Chorvatská republika 18. Království Nizozemsko 28. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 9. Republika Irsko 19. Republika Polsko 10. Italská republika 20. Republika Portugalsko 5. KANDIDÁTNÍ LISTINY 5.1. Subjekty, jimž je přiznáno právo podat kandidátní listinu = VOLEBNÍ STRANY KANDIDÁTNÍ LISTINY pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí tzv. V O L E B N Í S T R A N Y VOLEBNÍ STRANOU se rozumí o Registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena - registrované Ministerstvem vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů o Koalice - koalici politických stran nebo politických hnutí musí tvořit minimálně dvě politické strany či politická hnutí registrované u Ministerstva vnitra o Nezávislí kandidáti jakožto samostatně kandidující jedinci o Sdružení nezávislých kandidátů o S d r u ž e n í politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce - 7 -

8 Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany! Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze jednu kandidátní listinu Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce NEZÁVISLÝ KANDIDÁT jakožto samostatný typ volební strany může být členem některé z registrovaných politických stran nebo hnutí Na kandidátní listině politické strany nebo politického hnutí mohou být uvedeni kandidáti, kteří jsou členy jiné politické strany nebo polického hnutí Náležitosti kandidátní listin Kandidátní listina obsahuje a) Název zastupitelstva obce b) Označení volebního obvodu (jsou-li volební obvody vytvořeny) c) Název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí, d) Jména a příjmení kandidátů, jejich věk (ke dni podání kandidátní listiny) a povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (nebo údaj "b e z p o l i t i c k é p ř í s l u š n o s t i"), Seznam obcí POÚ Znojmo, s uvedením přísl. registračního úřadu (registračního místa), je uveden v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. e) Pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla (zastupitelstvem obce stanovený počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen pro další funkční období, bude oznámen na úřední desce obecního úřadu), V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen Volební strana může na kandidátní listině uvést 7 9 kandidátů 6 8 kandidátů 5 6 kandidátů - 8 -

9 f) Jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (tj. přesnou adresu místa trvalého pobytu podle občanského průkazu), není-li volební stranou nezávislý kandidát, g) Jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, h) Jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta, i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena. Poznámka Rejstřík politických stran a hnutí (on-line) je uveden na webu MV ČR, viz odkaz Stanovisko MV ČR Zdroj: Kandidátní listina volby do zastupitelstev obcí, plná moc nahrazující podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí Ustanovení 22 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), stanoví náležitosti kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí; v písm. i) tohoto ustanovení je stanoveno podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, je třeba na kandidátní listině též uvést jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena. Jedná se tedy o obligatorní náležitost kandidátní listiny, tudíž registrační úřad (pro volby do zastupitelstev obcí je registračním úřadem obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad / 21 odst. 3 volebního zákona/), je v rámci registračního řízení povinen přezkoumat i tuto náležitost podané kandidátní listiny, a to nahlédnutím do veřejně přístupného rejstříku politických stran a politických hnutí, vedeného Ministerstvem vnitra a zveřejněného na jeho webových stránkách. Volební zákon v předmětné věci výslovně nezakazuje zastoupení na základě plné moci, v takovém případě musí být ke kandidátní listině přiložen buď originál plné moci nebo její ověřená kopie. V kontextu právní úpravy shora uvedené, tj. že kandidátní listinu podepisuje osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí lze dovodit, že i plná moc k danému úkonu by měla být udělena touto oprávněnou osobou; tudíž se musí shodovat s osobou oprávněnou jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, která je uvedena ve výpise z rejstříku stran a hnutí vedeného Ministerstvem vnitra. Stanovy politické strany nebo politického hnutí, které jsou jednou z náležitostí při registraci uvedeného subjektu podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí, ve znění pozdějších předpisů, obsahují také údaj o tom, zda má zaregistrovaný subjekt zřízeny organizační jednotky (případně jejich kompetence). Pro účely registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí pak byl pro potřebu obecních úřadů, které plní funkci registračních úřadů, zmíněný rejstřík politických stran a politických hnutí doplněn o Poznámku, kde je případné zřízení organizačních jednotek uvedeno. Kdo jedná jménem těchto organizačních jednotek však Ministerstvo vnitra nevede. Skutečnost, že v případě některých registrovaných politických stran a politických hnutí mohou kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí podávat jejich organizační jednotky, vyplývá přímo z ust. 22 odst. 1 písm. i) volebního zákona (nejde tedy o výklad Ministerstva vnitra), který je třeba v tomto případě chápat jako lex specialis. Citovaný zákon nepožaduje v takovém případě předložení pověření osobou oprávněnou jednat jménem organizační jednotky. Odbor všeobecné správy, VZORY KANDIDÁTNÍCH LISTIN jednotlivých typů volebních stran a další náležitosti kandidátních listin jsou uvedeny v PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI tohoto dokumentu, Přílohy č

10 Zmocněnec Volební strany - typ politická strana, politické hnutí, koalice, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Volební strana - typ nezávislý kandidát - zmocněnce nemá. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let osoba s omezenou svéprávností kandidát Přílohy kandidátní listiny TYP VOLEBNÍ STRANY POVINNÉ PŘÍLOHY KANDIDÁTNÍ LISTINY REGISTROVANÁ POLITICKÁ STRANA nebo POLITICKÉ HNUTÍ, jejichž činnost nebyla pozastavena Vlastnoručně podepsaná PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTŮ KOALICE REGISTROVANÝCH POLITICKÝCH STRAN a POLITICKÝCH HNUTÍ, jejichž činnost nebyla pozastavena NEZÁVISLÝ KANDIDÁT (jedinec) SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SDRUŽENÍ POLITICKÝCH STRAN nebo POLITICKÝCH HNUTÍ a NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Vlastnoručně podepsaná PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTŮ Vlastnoručně podepsané PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA + PETICE podepsaná potřebným počtem voličů podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta Vlastnoručně podepsaná PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTŮ + PETICE podepsaná potřebným počtem voličů podporujících kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů Vlastnoručně podepsaná PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTŮ

11 Petice Tvoří-li volební stranu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT nebo SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ, připojí volební strana ke kandidátní listině PETICI podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu. VOLIČEM, který je oprávněn podepsat i více petic pro volby do téhož zastupitelstva, je: o o STÁTNÍ OBČAN ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci nebo městě přihlášen k trvalému pobytu (petici je oprávněn podepsat i občan ČR, který 18 let svého věku dosáhne až druhý den voleb!) STÁTNÍ OBČAN JINÉHO STÁTU, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci nebo městě přihlášen k trvalému pobytu, a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států EU; takový státní občan může petici podepsat, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů) Potřebný počet podpisů voličů na peticích podle 21 odst. 4 zákona o volbách do ZO je stanoven v Příloze k tomuto zákonu. Číslo vypočtené podle Přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. POČTY PODPISŮ NA PETICÍCH podle 21 odst. 4 Přílohy k zákonu č. 491/2001 Sb. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejňuje registrační úřad na úřední desce a elektronické úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Obec, městská část, městský obvod, popř. volební obvod POTŘEBNÉ POČTY PODPISŮ VOLIČŮ ZAPSANÝCH V SEZNAMECH (z počtu obyvatel*) obce, měst. části, městského obvodu, popř. volebního obvodu) P R O NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY Do 500 obyvatel 5 % 7 % Nad 500 do obyvatel 4 %, nejméně 25 7 % Nad do obyvatel 3 %, nejméně % Nad do obyvatel 2 %, nejméně % Nad do obyvatel 1 %, nejméně % Nad obyvatel 0,5 %, nejméně % P R O SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Potřebný počet podpisů na peticích je uveden v Příloze č. 2 tohoto dokumentu. *) OBYVATELEM se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů rozumí a) státní občané ČR, b) cizinci s povoleným trvalým pobytem na území ČR, cizinci s povoleným přechodným pobytem na území ČR na dobu delší než 90 dnů a občané EU, kteří na území ČR hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce podle zvláštního právního předpisu, c) cizinci, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany

12 V ZÁHLAVÍ PETICE A NA KAŽDÉ JEJÍ DALŠÍ STRANĚ MUSÍ BÝT UVEDEN NÁZEV VOLEBNÍ STRANY NÁZEV ZASTUPITELSTVA OBCE, do kterého volební strana kandiduje a ROK KONÁNÍ VOLEB V SAMOTNÉM OBSAHU PETICE MUSÍ BÝT UVEDENO JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ MÍSTO, KDE JE PŘIHLÁŠEN K TRVALÉMU POBYTU VOLIČE (PETENTA) PODPIS VZOR PETICE je uveden v Příloze č. 8 tohoto dokumentu PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTŮ Ke KANDIDÁTNÍ LISTINĚ musí být přiloženo vlastnoručně podepsané PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA že souhlasí se svou kandidaturou že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce Na PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu = přesná adresa místa trvalého pobytu podle OP datum narození VZOR PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA je uveden v Příloze č. 9 tohoto dokumentu. (Zdroj: Příloha č. 1 PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY k zákonu o volbách do ZO - Příloha k Vzoru 6) 5.3. Podávání kandidátních listin Kandidátní listiny podávají volební strany n e j p o z d ě j i do 5. srpna 2014, do hodin, tj. 66 dnů přede dnem voleb, REGISTRAČNÍMU ÚŘADU Je-li kandidátní listina doručována poštou, rozhodující je den jejího doručení registračnímu úřadu. Poslední den lhůty je pro doručení kandidátní listiny rozhodující hodina doručení příslušnému registračnímu úřadu, tj. do hodin, nikoliv její podání u provozovatele poštovních služeb! Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátovi

13 Informace MV ČR Zdroj: Podávání kandidátních listin Volební strany předají podle 21 odst. 3 zákona kandidátní listinu a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání. Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad ( 21 odst. 3 zákona). Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Dle 22 odst. 1 písm. i) zákona, musí kandidátní listina obsahovat podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta. Podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, musí kandidátní listina vedle podpisu zmocněnce obsahovat i jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena. Ze shora uvedeného ustanovení nevyplývá, že by podpis musel být ověřený; pokud právní předpis takovou kvalifikovanou formu požaduje, výslovně to stanoví (viz. např. 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Volební strana tedy může podat kandidátní listinu příslušnému registračnímu úřadu také prostřednictvím veřejné datové sítě, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce, nebo prostřednictvím datové schránky. Pro podání kandidátní listiny, kterou musí zároveň vedle zmocněnce podepsat i statutární orgán politické strany nebo politického hnutí, platí shora uvedené s tím, že podání v elektronické podobě je nutné opatřit zaručenými elektronickými podpisy všech osob, od kterých to volební zákon požaduje. Pro opatření kandidátní listiny více elektronickými podpisy bude třeba využít některého z nástrojů, který vícenásobné elektronické podepisování umožňuje. I v případě, je-li k podání užito datové schránky, je třeba v souladu s 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, opatřit kandidátní listinu podpisy jak zmocněnce, tak statutárního orgánu politické strany nebo politického hnutí. Předpokladem dále je, že ostatní přílohy kandidátní listiny budou dodány např. prostřednictvím pošty, a to ve lhůtě do 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí, do hodin, případně do uplynutí lhůty pro odstranění závad na kandidátní listině, tj. nejpozději do 53 dnů přede dnem voleb do hodin Registrační úřady REGISTRAČNÍMI ÚŘADY pro volby do zastupitelstev obcí jsou POVĚŘENÉ OBECNÍ ÚŘADY POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD na úseku voleb do zastupitelstev obcí přijímá, projednává a rozhoduje o registraci kandidátních listin obcí náležejících do jeho územního obvodu zveřejňuje nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce, popř. způsobem v místě obvyklým, seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu Právo zmocněnce doplňovat do podané kandidátní listiny další kandidáty, případně měnit jejich pořadí Do 60. dne přede dnem voleb, do hod., mohou zmocněnci (vyjma nezávislého kandidáta jakožto volební strany) do podaných kandidátních listin doplňovat další kandidáty, případně měnit jejich pořadí. Po uplynutí 60. dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce N E L Z E do kandidátní listiny další kandidáty, ani vzájemně měnit jejich pořadí! již doplňovat

14 5.4. Projednání kandidátních listin REGISTRAČNÍ ÚŘAD je povinen přezkoumat ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny PŘI PROJEDNÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN REGISTRAČNÍ ÚŘAD ZKONTROLUJE zda předložené kandidátní listiny obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti ( 22 odst. 1 zákona o volbách do ZO) zda jsou ke kandidátním listinám přiložena PROHLÁŠENÍ všech kandidátů a jestli obsahují předepsané náležitosti ( 22 odst. 3 zákona o volbách do ZO) zda jsou ke kandidátním listinám volebních stran - typ NEZÁVISLÝ KANDIDÁT a SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - připojeny PETICE a jestli obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti a nezbytný počet podpisů voličů ( 21 odst. 4 zákona o volbách do ZO) zda jsou v kandidátních listinách a v prohlášeních kandidátů uvedeny správné identifikační údaje kandidátů, zmocněnců a jejich náhradníků; registrační úřad ověřuje správnost pouze těch údajů, které je schopen ověřit z úředních evidencí! V KANDIDÁTNÍ LISTINĚ musí být uvedeno zejména - jména a příjmení kandidátů - věk kandidátů ke dni podání kandidátní listiny - část obce (kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu) - jména a příjmení zmocněnců a jejich náhradníků s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (volební strana typ NEZÁVISLÝ KANDIDÁT zmocněnce nemá!) V PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTŮ musí být uvedeno - jména a příjmení kandidátů - místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - datum narození zda jsou kandidátní listiny politických stran, politických hnutí, koalic nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů opatřeny jménem a příjmením, označením funkce a podpisem osoby oprávněné jednat jejich jménem, popř. jménem organizační jednotky, je-li ustanovena NEMÁ-LI KANDIDÁTNÍ LISTINA NÁLEŽITOSTI podle 22 zákona nebo obsahuje-li nesprávné údaje nebo není-li k ní připojena petice podle 21 odst. 4, popřípadě petice neobsahuje potřebný počet podpisů, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranil nejpozději do 53 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu

15 5.5. Rozhodování o registraci kandidátních listin Pokud volební strana ani po výzvě registračního úřadu ve stanovené lhůtě neodstraní závady na kandidátní listině ROZHODNE REGISTRAČNÍ ÚŘAD VE LHŮTĚ 48 DNŮ PŘEDE DNEM VOLEB O Š K R T N U T Í kandidáta na kandidátní listině pokud ke kandidátní listině není přiloženo PROHLÁŠENÍ podle 22 odst. 3 nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné v případě, že je kandidát uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, k níž není připojeno prohlášení podle 22 odst. 3; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej registrační úřad na všech kandidátních listinách pokud jsou tito kandidáti na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší stanovený počet podle 22 odst. 2 v případě, že u kandidáta nejsou uvedeny údaje podle 22 odst. 1 písm. d), g) a h), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné n e b o kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle 5 odst. 1 Škrtnutý kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a pořadové číslo na kandidátní listině i na hlasovacím lístku zůstane neobsazené. O REGISTRACI bezvadné kandidátní listiny (splňující náležitosti podle zákona) O ODMÍTNUTÍ kandidátní listiny, jestliže: není podána podle 21 (zejména, pokud není podána volební stranou, byla podána po lhůtě, pokud volební strana - typ SNK / NK - nepřiložila petici nebo petice neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo potřebný počet petentů neobsahuje náležitosti podle 22 a nápravy nelze dosáhnout odstraněním vad zmocněncem podle 23 odst. 1 a 2 Pokud je politická strana nebo politické hnutí součástí více volebních stran pro volby do téhož zastupitelstva obce, odmítne registrační úřad tu kandidátní listinu, která neobsahuje náležitosti podle 22 odst. 1 písm. i). Obsahují-li tyto náležitosti všechny kandidátní listiny, odmítne všechny. REGISTRAČNÍ ÚŘAD NEPRODLENĚ VYHOTOVÍ ROZHODNUTÍ o registraci kandidátní listiny, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině A ZAŠLE JE TOMU, KDO JE OPRÁVNĚN DOMÁHAT SE PROTI TOMUTO ROZHODNUTÍ OCHRANY U SOUDU

16 ROZHODNUTÍ o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat VÝROK, ODŮVODNĚNÍ a POUČENÍ O ODVOLÁNÍ. VÝROK obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V ODŮVODNĚNÍ se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede registrační úřad, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřené úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu. ROZHODNUTÍ se současně vyvěsí na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se v něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce (na tento postup se nevztahuje správní řád) Zaregistrování kandidátní listiny je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků! PROTI ROZHODNUTÍ o odmítnutí kandidátní listiny, o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce s e m ů ž e do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce, a u rozhodnutí o škrtnutí kandidáta i tento kandidát (podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu (zákon 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) provede registrační úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené pro registraci, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek. Pokud nedosáhne souhrnný počet kandidátů uvedených na všech registrovaných kandidátních listinách nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který má být volen, popřípadě je menší než 5 volby se v této obci nekonají Nedošlo-li ke zvolení zastupitelstva obce podle výše uvedeného, vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí DODATEČNÉ VOLBY

17 5.6. Poskytování informací o kandidátech Stanovisko MV ČR Zdroj: Poskytování informací o kandidátech Ministerstvo vnitra po konzultacích s Úřadem pro ochranu osobních úřadů zastává následující stanovisko k problematice poskytování informací a osobních údajů o osobách, které kandidují ve volbách. Volební orgán, který registruje kandidátní listiny/přihlášky k registraci (dále jen registrační úřad ), může poskytovat informaci o tom, které osoby ve volbách kandidují, i bez jejich předchozího souhlasu od okamžiku rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k registraci nebo od okamžiku rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Možnost poskytnutí takových informací se opírá zejména o to, že registrační úřad akceptoval tímto rozhodnutím vůli kandidáta kandidovat a o povinnost registračního úřadu vyvěsit současně rozhodnutí o této skutečnosti na své úřední desce. Rozsah osobních údajů o kandidátech by měl odpovídat údajům, které budou následně uvedeny na hlasovacím lístku. Pro dobu před rozhodnutím o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k registraci nebo před rozhodnutím o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině platí, že osobní údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze politické strany, politická hnutí a sami kandidáti. Registrační úřad by informaci o kandidátech mohl poskytnout pouze s jejich souhlasem v souladu s ustanovením 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Do budoucna se předpokládá, že přesný okamžik, od kdy je již možné informace o kandidátech zveřejňovat, bude výslovně upraven přímo ve volebních zákonech. Odbor všeobecné správy 5.7. Vzdání se a odvolání kandidatury KANDIDÁT SE MŮŽE DO 48 HODIN PŘED ZAHÁJENÍM VOLEB VZDÁT PÍSEMNĚ SVÉ KANDIDATURY U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může do 48 hodin před zahájením voleb písemně odvolat kandidaturu kandidáta též ZMOCNĚNEC PROHLÁŠENÍ O VZDÁNÍ SE KANDIDATURY nebo PROHLÁŠENÍ O ODVOLÁNÍ KANDIDATURY n e l z e v z í t z p ě t! PROHLÁŠENÍ je nutno doručit příslušnému REGISTRAČNÍMU ÚŘADU

18 POKUD BYLO PROHLÁŠENÍ O VZDÁNÍ SE KANDIDATURY NEBO PROHLÁŠENÍ O ODVOLÁNÍ KANDIDÁTA UČINĚNO PŘED REGISTRACÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a registrační úřad změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady UČINĚNO PO REGISTRACI KANDIDÁTNÍ LISTINY, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstanou, ale při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva obce se k hlasům pro tohoto kandidáta odevzdaným nepřihlíží; zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné volební strany REGISTRAČNÍ ÚŘAD zajistí zveřejnění PROHLÁŠENÍ O VZDÁNÍ SE KANDIDATURY NEBO PROHLÁŠENÍ O ODVOLÁNÍ KANDIDÁTA ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva obce VZOR PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA o vzdání se kandidatury je uveden v Příloze č. 10 tohoto dokumentu. VZOR PROHLÁŠENÍ ZMOCNĚNCE o odvolání kandidatury kandidáta je uveden v Příloze č. 11 tohoto dokumentu Nároky kandidátů Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny registračním úřadem do dne předcházejícího volbám mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu. 6. LOSOVÁNÍ ČÍSEL VOLEBNÍCH STRAN A HLASOVACÍ LÍSTKY 6.1. Losování čísel volebních stran PO UKONČENÍ REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN registrační úřad vylosuje čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva příslušné obce Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku provádí zaměstnanec registračního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu = vyhláška MV ČR č. 59/2002 Sb. ze dne 5. února 2002, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Do losování se nezahrnují volební strany, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik kandidátních listin pro volby do zastupitelstva příslušné obce bylo zaregistrováno. Termín a místo losování čísel volebních stran bude s předstihem uveřejněn na webových stránkách: ve složce VOLBY DO ZASTUPITESTEV OBCÍ

19 6.2. Hlasovací lístky Po registraci kandidátních listin a po vylosování čísel pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků pro příslušnou obec, a to prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra, k čemuž jí poskytne potřebné podklady VZOR HLASOVACÍHO LÍSTKU je uveden v Příl. 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb., jako Vzor 7 Při volbách do zastupitelstva obce jsou všechny zaregistrované volební strany a jejich kandidáti pro volby do příslušného zastupitelstva uvedeni na JEDNOM hlasovacím lístku! (což je rozdíl oproti volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy má každá zaregistrovaná politické strana, politické hnutí nebo koalice svůj samostatný hlasovací lístek) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny OBOUSTRANNĚ. Pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech musí být použito stejných druhů a velikostí písma a pro hlasovací lístky použito papíru téže barvy, jakosti a rozměrů. Poté, kdy bude hlasovací lístek připraven k vytištění, registrační úřad vyzve zmocněnce volební strany / nezávislého kandidáta, je-li volební stranou, k uplatnění práva (nikoliv povinnosti) ověřit správnost údajů o volební straně na návrhu hlasovacího lístku. Pro uplatnění tohoto práva je stanovena lhůta do 2 pracovní dnů po výzvě registračního úřadu. V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území obce s uvedením správného údaje. POVINNOSTÍ KAŽDÉHO STAROSTY obce je dodat hlasovací lístek pro volby do příslušného zastupitelstva v š e m voličům obce n e j p o z d ě j i 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím V obcích, kde není starosta, zajistí povinnost starosty ohledně dodání hlasovacích lístků voličům místostarosta. Není-li v obci ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu

20 7. OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE Do územního obvodu pověřeného obecního úřadu Znojmo patří celkem 78 obcí, které zahrnují celkem 120 volebních okrsků a tedy 120 okrskových volebních komisí Vytváření okrskových volebních komisí STAROSTA stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná (tento stanovený počet členů je včetně zapisovatele) Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat n e j p o z d ě j i do 30 dnů přede dnem voleb 1 člena + 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE MŮŽE BÝT státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. dle "Přístupové smlouvy" státní občané členských zemí EU) - který je přihlášen k trvalému pobytu v (kteréhokoliv) obci na území ČR (a to i když nepožádal podle ust. 28 odst. 1 zákona o volbách do ZO o zápis do Dodatku stálého seznamu voličů) - který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let - u něhož nenastala překážka ve výkonu volebního práva (tj. výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, služba vojáka z povolání v zahraničí) - který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena DELEGOVÁNÍM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ do okrskové volební komise volebními stranami se rozumí doručení jejich seznamu starostovi SEZNAM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ musí obsahovat - jméno a příjmení - datum narození - místo, kde je člen, popř. náhradník, přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesnou adresu místa trvalého pobytu podle občanského průkazu) - podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta SEZNAM m ů ž e dále obsahovat - Údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni. Pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta

21 DELEGOVÁNÍM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ DO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE VOLEBNÍMI STRANAMI Typy volebních stran Registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena Koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena Nezávislý kandidát (jedinec) Sdružení nezávislých kandidátů Sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů Kdo podepisuje delegaci do okrskové volební komise Zmocněnec uvedený v kandidátní listině Zmocněnec uvedený v kandidátní listině Nezávislý kandidát (je sám sobě zmocněncem) Zmocněnec uvedený v kandidátní listině Zmocněnec uvedený v kandidátní listině Podle ust. 67 odst. 3 zákona o volbách do ZO je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu a to nejpozději do hod. Z uvedeného je zřejmé, že delegovat člena a náhradníka do okrskové volební komise lze tehdy, pokud je seznam doručen starostovi maximálně do hod., 30. (třicátého) dne přede dnem voleb Informace MV ČR Zdroj: Lhůty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí Příloha č. 3 Počítání a charakter lhůt podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), upravuje ustanovení 67 zákona, a to následujícím způsobem: do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin; lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušeného orgánu, a to nejpozději do hodin; lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání. Z uvedeného vyplývá, že lhůty podle citovaného zákona jsou hmotněprávní, nikoli procesněprávní. V této lhůtě proto nepostačuje podat podání k poštovní přepravě, nýbrž podání musí být v jejím průběhu dodáno příslušnému volebnímu orgánu, a to nejpozději do hodin. Na druhé straně je třeba zajistit, aby volební orgány umožnily účastníkům právní úkon učinit. Oporu pro shora uvedené lze nalézt v judikatuře Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i krajských soudů. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí upravuje výrazně specifické vztahy spojené s přípravou, průběhem a důsledky voleb do zastupitelstev obcí, tedy spojené s vymezeným relativně krátkým časovým údobím, jež charakterizuje sekvence velké řady právních úkonů, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují. V pozadí zákona o volbách do zastupitelstev obcí je naléhavý veřejný zájem na tom, aby volby do zastupitelstev obcí, jež jsou základním projevem suverenity lidu, proběhly bez poruch a řádně. Ve světle tohoto kogentního veřejného zájmu je třeba interpretovat pravidla o lhůtách v citovaném zákoně

22 POZNÁMKA Seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí Města Znojma je možno předat pověřenému pracovníkovi Ing. Františkovi Skřivánkovi, tel.: , , VZOR SEZNAMU delegovaných členů a náhradníků do okrskové volební komise je uveden v Příloze č. 12 tohoto dokumentu. Není-li delegací volebních stran dosaženo nejnižšího starostou stanoveného počtu členů okrskové volební komise, dojmenuje před prvním zasedáním okrskové volební komise členy na neobsazená místa starosta. ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI VZNIKÁ S L O Ž E N Í M S L I B U Znění Slibu člena okrskové volební komise "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." (Zdroj: Příloha č. 1 PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY k zákonu o volbách do ZO - Vzor 5) Slib skládá delegovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu. Tím se zároveň ujímá funkce člena okrskové volební komise. ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI ZANIKÁ dnem ukončení činnosti okrskové volební komise úmrtím okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval nebo jmenoval ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti bez souhlasu komise déle než 3 hodiny Za člena okrskové volební komise, jehož členství zaniklo, povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže volební strany; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu. V případě, kdy v průběhu voleb do zastupitelstva obce počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet a nejsou-li náhradníci z týchž volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství, upozorní předseda okrskové volební komise starostu. Poté starosta pouze pokud počet členů klesne pod stanovený počet, jmenuje na neobsazená místa další členy komise

23 7.2. První zasedání okrskových volebních komisí Starosta je povinen svolat první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise Školení okrskových volebních komisí Zákon o volbách do ZO v ust. 9 odst. 2 písm. f) stanoví, že Český statistický úřad provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování. Tato školení by měla proběhnout po uplynutí termínu po konání prvního zasedání okrskových volebních komisí (které se musí uskutečnit nejpozději 21 dnů přede dnem voleb). Členové okrskových volebních komisí budou o místě a termínu konání školení vyrozuměni prostřednictvím příslušného obecního - městského úřadu Nároky členů okrskových volebních komisí Nároky členů okrskových volebních komisí stanoví ZÁKON ( 62) a bližší podrobnosti nároků člena okrskové volební komise jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu. 62) ZÁKONA " Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise." 1) VYHLÁŠKY (1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) (dále jen "odměna") ve výši Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši Kč. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v tytéž dny společně s volbami2) a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč, b) do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč. (2) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavce 1 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den. (3) Odměnu podle odstavce 1 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 2 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise3) obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením a úřad městské části v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad"). V případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise

24 VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ Funkce v komisi Při volbách pouze do ZASTUPITELSTVA OBCE Společné volby ZASTUPITELSTVO OBCE + SENÁT Při konání I. kola voleb do SENÁTU (+ 400,- Kč) Při konání II. kola voleb do SENÁTU (+ dalších 200,- Kč) Předseda 1 600, , ,- Zapisovatel 1 500, , ,- Člen 1 300, , ,- Při neúčasti člena komise ve druhém kole voleb do SENÁTU se odměna za výkon funkce v okrskové volební komisi poměrně krátí (na polovinu) Ukončení činnosti okrskových volebních komisí 52) ZÁKONA Ukončení činnosti okrskové volební komise (1) Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva obce je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí - Pokud nebyl podán návrh na neplatnost hlasování nebo na neplatnost voleb! BYL-LI PODÁN NÁVRH NA NEPLATNOST HLASOVÁNÍ NEBO NEPLATNOST VOLEB, končí činnost okrskové volební komise dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut patnáctý den po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces Odměnu členovi okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. Paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. Zaměstnavatel člena okrskové komise, který byl v nezbytně nutném rozsahu uvolněn ze zaměstnání, se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy

25 B PŘÍLOHOVÁ ČÁST

26 Městský úřad Znojmo Obroková 1/12, ZNOJMO Příloha č. 1 POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD Sp. zn.: SMUZN 6891/2014 SPR 1 Znojmo 25. června 2014 Č.j.: MUZN 44808/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO JAKO POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD (POÚ) - REGISTRAČNÍ ÚŘAD ve smyslu 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, s t a n o v í : volební strany z obcí náležejících do územního obvodu pověřeného obecního úřadu Městského úřadu ve Znojmě, které jsou dále uvedeny, p o d á v a j í k a n d i d á t n í l i s t i n y pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech října 2014 příslušnému REGISTRAČNÍMU ÚŘADU, tj. MĚSTSKÉMU ÚŘADU ZNOJMO Současně se v souladu s 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., stanoví potřebný počet podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro jednotlivé obce. Kandidátní listiny se podávají pověřeným pracovníkům Městského úřadu Znojmo se zvláštní odbornou způsobilostí na úseku voleb, a to TAKTO: Územní obvod POÚ č. I Pověřený pracovník MěÚ Znojmo Dagmar CNOSTOVÁ Pracoviště: Pražská 59, Znojmo, číslo dveří 123 Tel.: , (v případě nepřítomnosti zastupuje: Ing. Radek SVOBODA, tel.: , , číslo dveří 110) Potřebný počet podpisů Poř. číslo Název obce, městyse, města (podávající kandidátní listinu) p r o NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY p r o SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1. DOBŠICE NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE ZNOJMO

27 Územní obvod POÚ č. II Pověřený pracovník MěÚ Znojmo Ing. František SKŘIVÁNEK Pracoviště: nám. Armády 8, Znojmo, číslo dveří 524, 5. nadzemní podlaží Tel.: , (v případě nepřítomnosti zastupuje: Blanka VOJÁČKOVÁ, tel , , číslo dveří 526) Poř. číslo Název obce, městyse, města (podávající kandidátní listinu) Potřebný počet podpisů na petici p r o p r o NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1. BEZKOV BLANNÉ BLÍŽKOVICE BOSKOVŠTEJN CITONICE CTIDRUŽICE GREŠLOVÉ MÝTO HORNÍ BŘEČKOV HOSTIM JIŘICE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC KRAVSKO LUKOV MAŠOVICE MILÍČOVICE OLBRAMKOSTEL PAVLICE PLENKOVICE PODMOLÍ PROKOPOV VRANOVSKÁ VES ŽERŮTKY 13 18

28 Územní obvod POÚ č. III Pověřený pracovník MěÚ Znojmo Blanka VOJÁČKOVÁ Pracoviště: nám. Armády 8, Znojmo, číslo dveří 526, 5. nadzemní podlaží Tel.: , (v případě nepřítomnosti zastupuje: Ing. František SKŘIVÁNEK tel , , číslo dveří 524) Potřebný počet podpisů na petici Poř. číslo Název obce, městyse, města (podávající kandidátní listinu) p r o NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY p r o SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1. BĚHAŘOVICE BOJANOVICE ČERNÍN HAVRANÍKY HLUBOKÉ MAŠŮVKY HNANICE JEVIŠOVICE KŘEPICE MEDLICE MIKULOVICE PŘESKAČE ROZKOŠ SLATINA STŘELICE ÚJEZD ÚNANOV VEVČICE VIŠŇOVÉ 44 77

29 Územní obvod POÚ č. IV Pověřený pracovník MěÚ Znojmo Jarmila PRODĚLALOVÁ Pracoviště: Pražská 59, Znojmo, číslo dveří 122 Tel.: (v případě nepřítomnosti zastupuje: Ing. Radek SVOBODA, tel.: , , číslo dveří 110) Potřebný počet podpisů na petici Poř. číslo Název obce, městyse, města (podávající kandidátní listinu) p r o NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY p r o SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1. HORNÍ DUNAJOVICE CHVALOVICE KUCHAŘOVICE KYJOVICE MORAŠICE NĚMČIČKY PLAVEČ PROSIMĚŘICE RUDLICE SUCHOHRDLY ŠATOV TĚŠETICE TVOŘIHRÁZ VÍTONICE VRBOVEC VÝROVICE ŽELETICE ŽEROTICE 18 25

30 Územní obvod POÚ č. V Pověřený pracovník MěÚ Znojmo Miroslava PAVELKOVÁ Pracoviště: Pražská 59, Znojmo, číslo dveří 122 Tel (v případě nepřítomnosti zastupuje: Ing. Radek SVOBODA, tel.: , , číslo dveří 110) Poř. číslo Název obce, městyse, města (podávající kandidátní listinu) Potřebný počet podpisů na petici p r o p r o NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1. BANTICE ČEJKOVICE DYJÁKOVICE DYJÁKOVIČKY DYJE HODONICE HRÁDEK JAROSLAVICE KRHOVICE KŘÍDLŮVKY LECHOVICE OLEKSOVICE PRÁČE SLUP STOŠÍKOVICE NA LOUCE STRACHOTICE TASOVICE VALTROVICE KANDIDÁTNÍ LISTINY SE PODÁVAJÍ pověřeným pracovníkům Městského úřadu Znojmo za jednotlivé územní obvody N E J P O Z D Ě J I do , do hod. LHŮTU NELZE PRODLOUŽIT ANI PROMINOUT JEJÍ ZMEŠKÁNÍ!!! VYVĚŠENO: 1. července 2014 SŇATO: 29. srpna Ing. Vlastimil GABRHEL starosta

31 Příloha č. 2 POČTY PODPISŮ POTŘEBNÝCH NA PETICI (podpisy voličů podporujících kandidaturu volební strany) podle 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů O B E C Počet obyvatel k Pro sdružení nezávislých kandidátů POTŘEBNÉ POČTY PODPISŮ VOLIČŮ obec do 500 obyvatel Pro nezávislé kandidáty obec nad 500 do obyvatel obec nad do obyvatel 2 %, nejméně % 5 % 4 %, nejméně 25 Bantice Běhařovice Bezkov Blanné Blížkovice Bojanovice Boskovštejn Citonice Ctidružice Čejkovice Černín Dobšice Dyjákovice Dyjákovičky Dyje Grešlové Mýto Havraníky Hluboké Mašůvky Hnanice Hodonice Horní Břečkov Horní Dunajovice Hostim Hrádek Chvalovice Jaroslavice Jevišovice Jiřice u Mor. Budějovic Kravsko Krhovice Křepice Křídlůvky Kuchařovice Kyjovice Lechovice Lukov

32 O B E C Počet obyvatel k Pro sdružení nezávislých kandidátů POTŘEBNÉ POČTY PODPISŮ VOLIČŮ obec do 500 obyvatel Pro nezávislé kandidáty obec nad 500 do obyvatel obec nad do obyvatel 2 %, nejméně % 5 % 4 %, nejméně 25 Mašovice Medlice Mikulovice Milíčovice Morašice Němčičky N. Šaldorf - Sedlešovice Olbramkostel Oleksovice Pavlice Plaveč Plenkovice Podmolí Práče Prokopov Prosiměřice Přeskače Rozkoš Rudlice Slatina Slup Stošíkovice na Louce Strachotice Střelice Suchohrdly Šatov Tasovice Těšetice Tvořihráz Újezd Únanov Valtrovice Vevčice Višňové Vítonice Vranovská Ves Vrbovec Výrovice Želetice Žerotice Žerůtky Znojmo

33 KANDIDÁTNÍ LISTINA Příloha č. 3 pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech října 2014 Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Xxxxx Název volební strany (název politické strany / politického hnutí, která (é) je registrována (-o) u Ministerstva vnitra) Kandidáti: Pořadové číslo Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce /nečlení-li se obec na části - Název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (NE zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti *)

34 Zmocněnec volební strany: Jméno, příjmení Místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu Podpis zmocněnce volební strany (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle obč. průkazu) Náhradník zmocněnce volební strany:.... Jméno, příjmení.... Místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle obč. průkazu)... Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany / hnutí Xxxxx popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena... Podpis oprávněné osoby V... dne... Přílohy: Prohlášení kandidátů

35 Vysvětlivky *) V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1 / 3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů (7 9, 6 8, 5 6). V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. Poznámka Text vysvětlivek není součástí kandidátní listiny, po vyplnění kandidátní listiny text vysvětlivek včetně této poznámky SMAŽTE!

36 Příloha č. 4 KANDIDÁTNÍ LISTINA Kandidáti: pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech října 2014 Koalice Politické strany /Politického hnutí Xxxxx (název politické strany / hnutí) a Politické strany / Politického hnutí Yyyyy (název politické strany / hnutí) Typ volební strany s uvedením názvu politických stran a politických hnutí Xxxxx Název volební strany (název koalice) Pořadové číslo 1. Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce / nečlení-li se obec na části - Název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (NE zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti Název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo (NE zkratka) *)

37 Zmocněnec volební strany: Jméno, příjmení Místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu Podpis zmocněnce volební strany (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle obč. průkazu) Náhradník zmocněnce volební strany:.... Jméno, příjmení.... Místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle obč. průkazu)... Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany / hnutí Xxxxx popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena... Podpis oprávněné osoby... Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany / hnutí Yyyyy popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena.... Podpis oprávněné osoby V... dne... Přílohy: Prohlášení kandidátů

38 Vysvětlivky *) V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1 / 3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů (7 9, 6 8, 5 6). V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. Poznámka Text vysvětlivek není součástí kandidátní listiny, po vyplnění kandidátní listiny text vysvětlivek včetně této poznámky SMAŽTE!

39 KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech října 2014 Příloha č. 5 Sdružení Politické strany / Politického hnutí Xxxxx (název politické strany / hnutí) a nezávislých kandidátů Typ volební strany s uvedením názvu politické(-ých) stran(-y) / politického (-ých) hnutí Xxxxx Název volební strany (název sdružení) Kandidáti: Pořadové číslo Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce / nečlení-li se obec na části - Název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (NE zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti Označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo (NE zkratka) nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta *)

40 Zmocněnec volební strany: Jméno, příjmení Místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu Podpis zmocněnce volební strany (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle obč. průkazu) Náhradník zmocněnce volební strany:.... Jméno, příjmení.... Místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle obč. průkazu)... Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany / hnutí popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena... Podpis oprávněné osoby V... dne... Přílohy: Prohlášení kandidátů

41 Vysvětlivky *) V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1 / 3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů (7 9, 6 8, 5 6). V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. Poznámka Text vysvětlivek není součástí kandidátní listiny, po vyplnění kandidátní listiny text vysvětlivek včetně této poznámky SMAŽTE!

42 KANDIDÁTNÍ LISTINA Příloha č. 6 pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech října 2014 Nezávislý kandidát Typ volební strany Xxxxx Název volební strany (jméno a příjmení nezávislého kandidáta) Pořadové číslo Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce /nečlení-li se obec na části - Název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (NE zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti Podpis nezávislého kandidáta V... dne... Přílohy: Prohlášení kandidáta Petice

43 KANDIDÁTNÍ LISTINA Příloha č. 7 pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech října 2014 Sdružení nezávislých kandidátů Typ volební strany Kandidáti: Xxxxx Název volební strany (Název sdružení) Pořadové číslo Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce /nečlení-li se obec na části - Název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (NE zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti *)

44 Zmocněnce volební strany: Jméno, příjmení Místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu Podpis zmocněnce volební strany (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle obč. průkazu) Náhradník zmocněnce volební strany:.... Jméno, příjmení.... Místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle obč. průkazu) V... dne... Přílohy: Prohlášení kandidátů Petice

45 Vysvětlivky *) V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1 / 3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů (7 9, 6 8, 5 6). V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. Poznámka Text vysvětlivek není součástí kandidátní listiny, po vyplnění kandidátní listiny text vysvětlivek včetně této poznámky SMAŽTE!

46 Příloha č. 8 P E T I C E 1) podporující kandidaturu volební strany: a) *) Sdružení nezávislých kandidátů ) b) *) Nezávislý kandidát ) *) uvede se odpovídající pro volby do zastupitelstva obce...., které se uskuteční v roce 2014 Pořadové číslo 4) Jméno a příjmení petenta 5) Datum narození petenta Místo trvalého pobytu petenta 6) Podpis petenta

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne v hod. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena.

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne v hod. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena. INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A DO ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, ZE KTERÝCH SE KANDIDÁTNÍ LISTINY PODÁVAJÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany

Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Informace pro volební strany

Informace pro volební strany Informace pro volební strany Podávání kandidátních listin Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Rychnov nad Kněžnou a obcí, pro které je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou registračním úřadem

Více

Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014

Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 černě text právního předpisu; červeně komentář a doporučení; zeleně příklady Výtah ze zákona č.491/2001 Sb., o volbách

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY Podávání kandidátních listin Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách a obcí, pro které je Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí).

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Okrsková volební komise Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Úkoly okrskové volební komise a) dbá o pořádek ve volební

Více

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Volební obvod:... (uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny)

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1 z 22. Městský úřad Vrbno pod Pradědem

1 z 22. Městský úřad Vrbno pod Pradědem 1 z 22 Městský úřad Vrbno pod Pradědem ve dnech 10. 11. října 2014 2 z 22 OBSAH: 1. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014 2. KANDIDÁTNÍ LISTINY 2.1. Pasivní volební právo (právo

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

nad do obyvatel

nad do obyvatel Volby do zastupitelstev obcí vyhlásí prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním a od termínu voleb se pak odvozují veškeré zákonné lhůty (např. kandidátní listiny se podávají do 16 hod.

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

1 z 22. Městský úřad Bruntál. Informace MV zveřejněná na: :

1 z 22. Městský úřad Bruntál. Informace MV zveřejněná na:  : 1 z 22 Městský úřad Bruntál Informace MV zveřejněná na: http://www.mvcr.cz/clanek/termin-voleb-do-zastupitelstev-obci.aspx : 2 z 22 OBSAH: 1. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad. 2. Právní předpisy. 3. Informace a vzory pro volební strany

1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad. 2. Právní předpisy. 3. Informace a vzory pro volební strany 1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad 2. Právní předpisy 3. Informace a vzory pro volební strany 1. Kontaktní pracovníci ÚMO ÚL město Registrační úřad REGISTRAČNÍ ÚŘAD V souladu se zněním

Více

Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018

Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Příloha č. 1 Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011

Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011 Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011 2. KANDIDÁTNÍ LISTINY 2.1. Pasivní volební právo (právo být volen) 2.1.1. Neslučitelnost funkcí 2.2.

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace pro volební strany

Informace pro volební strany Informace pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Právní úprava zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Termín voleb do zastupitelstev obcí Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí a 1/3

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLEBNÍ STRANY KANDIDÁTI

VOLEBNÍ STRANY KANDIDÁTI Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), prováděcím předpisem je

Více

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně

Více

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 65 se sídlem v Šumperku vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018. Volby se budou konat společně

Více

FORMULÁŘ. Všem, kteří mají zájem kandidovat do Zastupitelstva obce Krátká Ves předem děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve volbách.

FORMULÁŘ. Všem, kteří mají zájem kandidovat do Zastupitelstva obce Krátká Ves předem děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve volbách. Vážení občané, ve dnech 5. 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Není tajemstvím, že do práce v zastupitelstvu malých obcí se nikdo příliš nehrne. Bez zastupitelů ale obec fungovat nemůže.

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

1. Termín voleb. 2. Volební strany

1. Termín voleb. 2. Volební strany Metodický materiál Magistrátu města Plzně (registračního úřadu) určený volebním stranám k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 1. Termín voleb Volby do zastupitelstev

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 4 Sídlo: Most 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) vzor KANDIDÁTNÍ LISTINY POLITICKÉ STRANY / POLITICKÉHO HNUTÍ podle 22 odst. 1 zák. o volbách do ZO KANDIDÁTNÍ LISTINA Kandidáti: Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany (název politické

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (platí od 131. 1. 2017 do 12. 4. 2017) ve znění zákona č. 238/1992 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona

Více

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: 2. 3. *) Zmocněnec volební strany: (název politické strany / které je registrována(-o) u Ministerstva vnitra) kandidátní listiny) / nečlení-li

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2 Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

2 Zásady rozhodování, jednání a řízení komise 152/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. června 2000 o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění vyhl. č. 401/2002

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 230/2002 Sb., č. 96/2005 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 275/2012 Sb.

Více

491/2001 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení

491/2001 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 230/2002 Sb., č. 96/2005 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 275/2012 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Strana 3858 Sbírka zákonů č. 294 / 2012 294 VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

59/2002 Sb. VYHLÁŠKA

59/2002 Sb. VYHLÁŠKA 59/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. února 2002 o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 401/2002

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění

Více

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zák. č. 230/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb.

Více

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Změna: 230/2002 Sb. Změna: 238/1992 Sb. Změna: 283/2005 Sb. Změna: 320/2009 Sb. Změna: 222/2012 Sb.

Více

62/2003 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení

62/2003 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému PROFIDATA 491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte... - znění dle 58/14 Sb. 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do

Více

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince o volbách do zastupitelstev obcí a o zm n n kterých zákon. ÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince o volbách do zastupitelstev obcí a o zm n n kterých zákon. ÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o zm n n kterých zákon ve znění zák. č. 230/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005

Více

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí A-PDF MERGER DEMO Volby do zastupitelstev obcí Informace o volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Kandidátní listina podaná sdružením nezávislých kandidátů. Kandidátní listina. pro volby do zastupitelstva obce / města x)... konané ve dnech...

Kandidátní listina podaná sdružením nezávislých kandidátů. Kandidátní listina. pro volby do zastupitelstva obce / města x)... konané ve dnech... Kandidátní listina podaná sdružením nezávislých kandidátů Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce / města x)... konané ve dnech... Název volební strany: Typ volební strany: sdružení nezávislých

Více

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vol... - znění dle 91/2017 Sb. 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna

Více

N á v r h. ze dne ,

N á v r h. ze dne , N á v r h Z Á K O N ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

Více

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Změna: 230/2002 Sb. Změna: 238/1992 Sb. Změna: 283/2005 Sb. Změna: 320/2009 Sb. Změna: 222/2012 Sb.

Více

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o provedení některých ustanovení zákona č. / Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Změna: 230/2002 Sb. Změna: 238/1992 Sb. Změna: 283/2005 Sb. Změna: 320/2009 Sb. Změna: 222/2012 Sb.

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li l1xijn n 1 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 12. června 2014 č. I 12/2014 a stanovil dny

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Zákon o volbách do zastupitelstev obcí v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 13.4.2017) 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Více

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podmínky kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Volby do Poslanecké sněmovny

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

491/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Změna: 230/2002 Sb. Změna: 238/1992 Sb. Změna: 283/2005 Sb. Změna: 309/2002 Sb. 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 320/2009 Sb. a č. 222/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Vyhlašování voleb do AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Vyhlašování voleb do AS FIS V O L E B N Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení Tento

Více