PRÁVNÍ PŘEDPISY: Krajský úřad

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ PŘEDPISY: Krajský úřad"

Transkript

1 VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 28. a 29. května 2010 PRÁVNÍ PŘEDPISY: Rozhodnutí prezidenta republiky č. 37/2010 Sb. ze dne , o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dny voleb stanoveny na pátek 28. května 2010 a sobotu 29. května.2010) Krajský úřad Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny: a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním kraji, b) projednává a registruje kandidátní listiny, c) informuje starosty o registraci kandidátních listin, d) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím, e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj, f) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni volebního kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti, g) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje, h) archivuje volební dokumentaci, i) plní další úkoly podle tohoto zákona. j) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, k) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, l) ukládá pokuty podle zák. o volbách do Parlamentu ČR, m) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.

2 Pověřený obecní úřad Pověřený obecní úřad pro volby do Poslanecké sněmovny: a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí, b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti, c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, d) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí. Zastupitelský úřad Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu pro volby do Poslanecké sněmovny: a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké sněmovny, b) vede zvláštní seznam podle 6 odst. 5, c) vydává voličské průkazy podle 6a odst. 1, d) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí, e) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu ( 15 odst. 3) a o způsobu hlasování, a to případně i v příslušném cizím jazyce, f) v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků ( 38 odst. 5), g) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a potřebné pracovní síly. KANDIDÁTNÍ LISTINY Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny přijímá, projednává a rozhoduje o jejich registraci, odmítnutí, příp. škrtu kandidáta krajský úřad, a to pouze prostřednictvím zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, který má osvědčení. Tímto zaměstnancem Krajského úřadu Libereckého kraje je Mgr. Pavlína KROUPOVÁ, vedoucí oddělení přestupků a voleb, správní odbor, Krajský úřad Libereckého kraje, 1. patro, č. dv. C207, , , Subjekty, jimž je přiznáno právo podat kandidátní listinu Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny 2010 mohou podávat 66 dnů přede dnem voleb (tj. do hod. úterý dne ) krajskému úřadu: 1) registrované POLITICKÉ STRANY, jejichž činnost nebyla pozastavena 2) registrovaná POLITICKÁ HNUTÍ, jejichž činnost nebyla pozastavena 3) a jejich KOALICE pouze prostřednictvím zmocněnce

3 ZMOCNĚNCEM nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině s tím, ţe jím nemůţe být: a) osoba mladší 18 let, b) osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo c) kandidát. Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání krajskému úřadu. Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Poslanecké sněmovny v každém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu. Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích. Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny. Podle ust. 2 odst. 1 prováděcí vyhl. k zák. o volbách do Parl. ČR Ministerstvo vnitra poskytne krajským úřadům seznam registrovaných politických stran a politických hnutí, údaje o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí; údaje Ministerstvo vnitra průběžně aktualizuje. Pasivní volební právo Pasivní volební právo (právo být volen) - poslancem můţe být zvolen: každý volič = tj. státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj ) dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva podle 2 písm. b) (zbavení způsobilosti k právním úkonům) Náležitosti kandidátních listin Kandidátní listina obsahuje a) název volebního kraje, b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení, c) jména a příjmení kandidátů, věk (ke dni podání kandidátní listiny), jejich povolání (jakýkoliv údaj), obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (tj. jen název obce tr. pobytu, např. Liberec), název politické strany nebo politického hnutí (ne zkratkou), jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"), d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla, e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. plnou adresu místa jeho trvalého pobytu); politická strana, politické hnutí a koalice má právo (nikoliv povinnost) navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, f) jde-li o koalici, název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

4 g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří. Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k zák. o volbách do Parl. ČR takto: volební kraj č. název sídlo maximální počet kandidátů na kandidátní listině 1. Hlavní město Praha Praha Středočeský Praha Jihočeský České Budějovice Plzeňský Plzeň Karlovarský Karlovy Vary Ústecký Ústí nad Labem Liberecký Liberec Královéhradecký Hradec Králové Pardubický Pardubice Vysočina Jihlava Jihomoravský Brno Olomoucký Olomouc Zlínský Zlín Moravskoslezský Ostrava 36 Ke kandidátní listině musí být připojeno: 1) Vlastnoručně podepsané PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTŮ, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. plnou adresu místa jeho trvalého pobytu), a rodné číslo. 2) POTVRZENÍ O SLOŢENÍ PŘÍSPĚVKU NA VOLEBNÍ NÁKLADY ve výši ,-- Kč; (originál, či úředně ověřenou fotokopii) příspěvek na volební náklady skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech krajích, v nichž podává kandidátní listinu na zvláštní účet, který 72 dnů přede dnem voleb (tj. do ) zřídí u České národní banky krajský úřad krajský úřad vrátí do 1 měsíce složený příspěvek, pokud kandidátní listina politické strany politického hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu je-li složena na účet kraje místo částky ,-- Kč jiná částka, krajský úřad ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu. 3) PÍSEMNÉ SDĚLENÍ adresy nebo čísla účtu a identifikační kód banky, na které lze příspěvek na volební náklady vrátit (dle 1 odst. 2 vyhl. č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví

5 bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parl. ČR). VZORY KANDIDÁTNÍCH LISTIN jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto textu. VZOR PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA je uveden v příloze č. 2 tohoto textu. Příspěvek na volební náklady Ust. 31 odst. 4 zák. o volbách do Parl. ČR stanoví, že politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o sloţení příspěvku na volební náklady ve výši ,-- Kč. Tuto částku je třeba před podáním kandidátní listiny složit na zvláštní účet, který do 72 dnů přede dnem voleb (tj. do ) zřídí u České národní banky krajský úřad. Příspěvek takto složený politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí je příjmem státního rozpočtu. Pokud však kandidátní listina politické strany politického hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu, je povinností krajského úřadu složený příspěvek do 1 měsíce vrátit a to na adresu nebo číslo účtu a identifikační kód banky písemně sdělený při podání kandidátní listiny. Podrobnosti skládání a vracení příspěvku na volební náklady upravuje vyhl. č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bliţší podmínky způsobu sloţení a vrácení kauce a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konání voleb do Parlamentu ČR, ve znění vyhl. č. 345/2006 Sb.. Dle této vyhlášky (v souvislosti s přípravou a konání voleb do Poslanecké sněmovny) zejm.: Krajský úřad v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny zřizuje zvláštní účet, kterým je běžný účet u místně příslušné pobočky České národní banky podle příloh č. 1 a 2 výše uvedené vyhlášky. Poté je krajský úřad povinen na své úřední desce zveřejnit Oznámení o zřízení zvláštního účtu. V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny skládají politické strany, politická hnutí nebo koalice peněžní prostředky na zřízený zvláštní účet ve výši odpovídající stanovenému příspěvku na volební náklady (tj ,-- Kč). Současně s podáním kandidátní listiny písemně sdělí krajskému úřadu adresu nebo číslo účtu a identifikační kód banky, na které lze příspěvek na volební náklady vrátit. Při bezhotovostním sloţení příspěvku na volební náklady se použije konstantní symbol 558. Při sloţení příspěvku na volební náklady v hotovosti se použije konstantní symbol 379. Částky, které se v souvislosti s konáním voleb nevracejí, a úroky ze složených příspěvků na volební náklady, snížené o částky cen zúčtované Českou národní bankou na vrub zvláštního účtu, se převedou na příjmový účet státního rozpočtu. Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví Seznam zvláštních účtů u poboček České národní banky pro sloţení příspěvků na volební náklady při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přičemž pro Liberecký kraj je stanoveno: Číslo na název volebního kraje Sídlo Pobočka ČNB Číslo zvláštního účtu 7 Liberecký Liberec Ústí n. Labem /0710

6 Podávání kandidátních listiny Kandidátní listiny se podávají (pouze prostřednictvím zmocněnce) 66 přede dnem voleb (tj. do ) krajskému úřadu (zaměstnanci kraje zařazeného do krajského úřadu, který má osvědčení; v Libereckém kraji - Mgr. Pavlíně Kroupové). Podle ust. 97a zák. o volbách do Parl. ČR je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu a to do hod.. Z uvedeného je zřejmé, že kandidátní listiny mohou být podány maximálně do hod. úterý Pokud byla kandidátní listina předána k doručení provozovateli poštovních služeb (např. Poště s.p.) není rozhodující doba podání zásilky, ale zda byla kandidátní listina doručena krajskému úřadu v zákonem stanoveném termínu. Kandidátní listina může být krajskému úřadu podána v jakémkoli stavu (např. na ubrousku). Povinností pověřeného pracovníka krajského úřadu je vždy potvrdit zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice podání kandidátní listiny a to i opožděné. Po uplynutí 60tého dne přede dnem voleb (tj. od hod ) nelze jiţ doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty a vzájemně měnit jejich pořadí. Povinností krajského úřadu je (podle 3 odst. 1 prováděcí vyhl. k zák. o volbách do Parl. ČR) průběžně pořizovat a předávat Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin, a to první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin. Následně Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin krajským úřadem (tzv. duplicity ). Tyto podklady předá krajskému úřadu 62. den přede dnem voleb (tj. do ). Po vyhodnocení a podle pokynu krajského úřadu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do zaregistrování kandidátních listin či v případě odmítnutí registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu. Přezkoumávání a rozhodování o registraci kandidátních listin Zák. o volbách do Parl. ČR ukládá krajskému úřadu ve lhůtě od 66 dnů do 60 dnů přede dnem voleb (tj. od hod. dne do ) povinnost přezkoumat předloţené kandidátní listiny. Kromě podaných kandidátních listina jejich příloh bude krajský úřad vycházet i z případných informací Českého statistického úřadu o zjištěných duplicitách (tj. ze Seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem předaného Českým statistickým úřadem). Krajský úřad ověří správnost údajů uvedených v kandidátních listinách a jejich přílohách (např. údaj o místu trvalého pobytu kandidáta, údaje o jeho rodném číslu, věk kandidáta; údaj o místu trvalého pobytu zmocněnce, případně jeho náhradníka apod.). Pokud kandidátní listina nemá náleţitosti uvedené v 32 zák. o volbách do Parl. ČR nebo obsahuje-li nesprávné údaje (tedy údaje, které je schopen krajský úřad ověřit), vyzve krajský úřad písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, a to 58 dnů přede dnem voleb (tj. do ), aby závady odstranila ve lhůtě do 50 dnů přede dnem voleb (tj. do hod. dne ). dnů

7 Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb (tj. dne ) o ŠKRTNUTÍ: a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle 32 odst. 2, nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné, b) kandidáta, který je podle sdělení Českého statistického úřadu uveden na kandidátních listinách ve více volebních krajích, popřípadě v 1 volebním kraji na více kandidátních listinách, a to v tom volebním kraji, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení podle 32 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej všechny krajské úřady, kde byla kandidátní listina podána, c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle 32 odst. 3, d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle 32 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné, nebo e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle 25. Krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb (tj. dne ) rozhodne a) o REGISTRACI bezvadné kandidátní listiny, b) o ODMÍTNUTÍ kandidátní listiny: - jestliže není podána v souladu s 31 nebo - kandidátní listina neobsahuje náležitosti podle 32 a nápravy nelze dosáhnout postupem 33 odst. 1 a 2. Krajský úřad neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu ( 86); současně rozhodnutí vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a vyznačí na něm den vyvěšení. Zejména pro účely běhu lhůt pro domáhání se ochrany u soudu je podstatné, že za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce krajský úřad složený příspěvek. Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí dle 33 odst. 4 zák. o volbách do Parl. ČR považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřadní desce krajského úřadu) domáhat ochrany u soudu (krajského) podle zvláštního právního předpisu 1). 1) 89 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 89 Ochrana ve věcech registrace (1) Soudní ochrany se lze domáhat ve věcech, v nichž správní orgán podle zvláštních zákonů 20) a) odmítl kandidátní listinu nebo odmítl přihlášku k registraci, b) škrtl kandidáta na kandidátní listině, c) registroval kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci. (2) Návrhem podle odstavce 1 písm. a) se může politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice (dále jen "politická strana"), nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jestliže podali kandidátní listinu, nebo u voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senát"), nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci, domáhat vydání rozhodnutí o

8 Vzdání se a odvolání kandidatury Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do hod. dne ) vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět. Prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání je nutno doručit krajskému úřadu. Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno PŘED REGISTRACÍ kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a krajský úřad změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady. Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno PO REGISTRACI kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Poslanecké sněmovny se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. V tomto případě krajský úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území kraje, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do Poslanecké sněmovny (tj. do hod. dne ). Dle ust. 5 odst. 3 prováděcí vyhl. k zák. o volbách do Parl. ČR je povinností krajského úřadu neprodleně informovat pracoviště Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny do 48 hodin před zahájením voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo. LOSOVÁNÍ ČÍSEL a HLASOVACÍ LÍSTKY Losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky Krajský úřad zašle seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu Státní volební komisi. povinnosti správního orgánu kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci registrovat. Účastníky jsou navrhovatel a správní orgán. (3) Návrhem podle odstavce 1 písm. b) se může politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, které podalo kandidátní listinu, nebo ten, kdo byl rozhodnutím správního orgánu z této kandidátní listiny vyškrtnut, domáhat vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině. Účastníky jsou navrhovatel a správní orgán. (4) Návrhem podle odstavce 1 písm. c) se může politická strana, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, které podalo kandidátní listinu, nebo u voleb do Senátu nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci, domáhat vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiné politické strany, nezávislého kandidáta, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, nebo zrušení registrace přihlášky jiného kandidáta. Účastníky jsou navrhovatel, správní orgán, který provedl registraci, a ten, o jehož registraci se jedná. (5) Soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy návrh došel soudu; došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, rozhodne soud do pěti dnů. Jednání není třeba nařizovat.

9 Státní volební komise 45 dnů přede dnem voleb (tj. do ) určí losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny. Hlasovací lístky týchţ politických stran, politických hnutí a koalic musí být pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem; do losování vstupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice jen jednou bez ohledu na to, v kolika volebních krajích podaly kandidátní listiny. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Losování čísel probíhá tak, že do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik různých politických stran, politických hnutí a koalic podalo kandidátní listiny. Pokud kandidátní listina některé z politických stran, politických hnutí nebo koalic nebyla ve volebním kraji zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu, zůstává číslo vylosované této politické straně, politickému hnutí nebo koalici v daném volebním kraji neobsazeno. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a krajským úřadům. Po vylosování čísel Český statistický úřad vyhotoví číselník kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny, podle kterých budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu. Hlasovací lístky Registrace kandidátní listiny je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. Po registraci kandidátních listin zajistí krajský úřad tisk hlasovacích lístků. Krajský úřad zajišťuje tisk hlasovacích lístků prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na kaţdém hlasovacím lístku musí být uveden název volebního kraje, číslo určené losem nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, Kandidáti jsou uvedeni v pořadí označeném arabskými číslicemi s uvedením jejich: jména, příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu příslušnosti k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. u koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta musí být uvedeno, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním můţe být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice. Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

10 Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům 3 dny přede dnem voleb (tj. do úterý ) a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního kraje s uvedením správného údaje. VOLEBNÍ KAMPAŇ Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb (tj. do ). Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic. Zákon o volbách do Parl. ČR stanoví, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, zveřejňovány nepravdivé údaje. Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů (tj. dne ) a končící 48 hodin před zahájením voleb (tj. do hod. dne ) kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice. Ust. 16 odst. 3 zák. o volbách do Parl. ČR stanoví: V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Porušení tohoto ustanovení je správním deliktem postižitelným podle tohoto zákona. PŘESTUPKU se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu ČR a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby, která předvolební a volební průzkumy zveřejňovala. Za tento přestupek lze uložit pokutu aţ do výše ,-- Kč. Na řízení při ukládání pokut se vztahuje zvláštní právní předpis 2). JINÉHO SPRÁVNÍHO DELIKTU se dopustí právnická osoba, která při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu ČR a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy. Za tento správní delikt lze uložit pokutu aţ do výše ,-- Kč. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 3 měsíců a musí být pravomocně ukončeno do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu uloží krajský úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti a způsobu protiprávního jednání. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu 3). 2) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

11 Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem kraje, který ji uložil. V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty. Členové okrskových volebních komisí nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to aţ do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali. SOUDNÍ PŘEZKUM VOLEB Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu (Nejvyššího správního soudu) podle zvláštního právního předpisu 4) každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta. K řízení je příslušný Nejvyšší správní soud. OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že druhým dnem voleb byli zvoleni. V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá Státní volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle 51 do 7 dnů od právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta ( 87). DELEGOVÁNÍ ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ DELEGOVÁNÍM členů a náhradníků se rozumí doručení jejich SEZNAMU starostovi; ten musí obsahovat: 3) zák. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 4 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

12 a) jméno a příjmení, b) rodné číslo c) místo, kde je člen, popř. náhradník přihlášen k trvalému pobytu, (tj. přesnou adresu místa jeho trvalého pobytu) d) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice e) seznam dále můţe obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. V této souvislosti je třeba upozornit na stanovisko MV ze dne , dle kterého, cit. "... Zásadně není možné, aby zmocněnec zmocnil nějakou další osobu k podepisování seznamů členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise. Tento seznam nemůže podepsat ani osoba, která je na kandidátní listině uvedena jako náhradník zmocněnce, pokud nebyl zmocněnec odvolán." VZOR SEZNAMU (DELEGACE DO OVK) je uveden v příloze č. 3 tohoto textu.

13 Příloha č. 1 - VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY polit. strany / polit. hnutí (zdroj: příloha č. 1 prováděcí vyhl. k zák. o volbách do Parl. ČR - Vzor 4.) KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010 Volební kraj: Liberecký Kandidáti: Název politické strany / politického hnutí (maximální počet kandidátů pro volby v Libereckém kraji = 17) 1. Jméno, příjmení, věk povolání (ke dni podání kandidátní listiny) (libovolný údaj)... obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu ( tj. jen název obce tr. pobytu, např. Liberec) název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti 2. Jméno, příjmení, věk povolání (ke dni podání kandidátní listiny) (libovolný údaj)... obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu ( tj. jen název obce tr. pobytu, např. Liberec) Zmocněnec politické strany / politického hnutí: název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti Jméno, příjmení... místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. plnou adresu místa jeho trvalého pobytu) Náhradník zmocněnce politické strany / politického hnutí: (NEPOVINNÝ údaj) Jméno, příjmení... místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. plnou adresu místa jeho trvalého pobytu)... podpis zmocněnce politické strany / politického hnutí... Osoba oprávněná jednat jménem politické strany / hnutí jméno, příjmení, označení funkce... podpis oprávněné osoby V.. dne Přílohy: Prohlášení kandidátů

14 Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady Písemné sdělení adresy nebo čísla účtu a identifikační kód banky, na které lze příspěvek na volební náklady vrátit Příloha č. 1 - VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY koalice (zdroj: příloha č. 1 prováděcí vyhl. k zák. o volbách do Parl. ČR - Vzor 4.) KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010 Volební kraj: Liberecký Název koalice (koalice musí být tvořena min. 2 registrovanými politickými stranami nebo politickými hnutími) Sloţení koalice: Název politické strany / politického hnutí tvořící koalici Název politické strany / politického hnutí tvořící koalici (maximální počet kandidátů pro volby v Libereckém kraji = 17) Kandidáti: 1. Jméno, příjmení, věk povolání (ke dni podání kandidátní listiny) (libovolný údaj)... obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu ( tj. jen název obce tr. pobytu, např. Liberec) název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti název politické strany či politického hnutí, které kandidáta navrhlo (ne zkratka) 2. Jméno, příjmení, věk povolání (ke dni podání kandidátní listiny) (libovolný údaj)... obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu ( tj. jen název obce tr. pobytu, např. Liberec) název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti název politické strany či politického hnutí,

15 které kandidáta navrhlo (ne zkratka) Zmocněnec koalice: Jméno, příjmení... místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. plnou adresu místa jeho trvalého pobytu) Náhradník zmocněnce koalice: (NEPOVINNÝ údaj) Jméno, příjmení... místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. plnou adresu místa jeho trvalého pobytu)... podpis zmocněnce koalice Osoby oprávněné jednat jménem politických stran a politických hnutí tvořících koalici:... Jméno, příjmení, označení funkce..... podpis... Jméno, příjmení, označení funkce..... podpis V.. dne Přílohy: Prohlášení kandidátů Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady Písemné sdělení adresy nebo čísla účtu a identifikační kód banky, na které lze příspěvek na volební náklady vrátit

16 Příloha č. 2 - VZOR PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA (zdroj: příloha č. 1 prováděcí vyhl. k zák. o volbách do Parl. ČR - příloha ke Vzoru 4.) PŘÍLOHA KE KANDIDÁTNÍ LISTINĚ název politické strany, politického hnutí nebo koalice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010 PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA Já níže podepsaný(-á). jméno, příjmení uvedený(-á) na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou, nejsou mi známy překážky mé volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; nedal(-a) jsem souhlas k tomu, aby byl(-a) uveden (-a) na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. rodné číslo..... místo, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu (tj. plnou adresu místa jeho trvalého pobytu) V dne.. podpis kandidáta

17 Příloha č. 3 - doporučený VZOR SEZNAMU (DOLEGACE DO OVK) Obecní - Městský úřad / Úřad městyse... k rukám starosty(-ky) V... dne... Věc Seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskové(-ých) volební(-ch) komise(-í) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010 V souladu s ust. 14e odst. 3 a 4 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tímto politická strana / politické hnutí / koalice... (její název), jejíž kandidátní listina byla v Libereckém kraji zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (které se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010), v zákonem stanovené lhůtě (tj. 30 dnů přede dnem voleb = max. doručeno do hod. dne ) deleguje níže uvedené členy a náhradníky do okrskové(-ých) volební(ích) komise(-í) vaší obce / města / městyse. Členové: Jméno a příjmení Rodné číslo Místo, kde je člen přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesnou adresu místa trvalého pobytu) NEPOVINNÝ údaj: Údaj, do které OVK má být delegovaný člen zařazen Náhradníci: Jméno a příjmení Rodné číslo Místo, kde je náhradník přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesnou adresu místa trvalého pobytu) NEPOVINNÝ údaj: Údaj, do které OVK má být delegovaný člen zařazen.

18 Dnů přede dnem voleb tj Datum (den v týdnu, popř. hodina) 23. března (úterý) do hod března (úterý) až 29. března (pondělí) března (pondělí) do hod. 31. března (středa) 8. dubna (čtvrtek) do hod dubna (pátek) dubna (úterý) 13. dubna (úterý) 28. dubna (středa) do hod. Úkol Podávání kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu ( 31 odst. 3 zákona) Přezkoumání kandidátních listin ( 33 odst. 1 zákona) Konec lhůty, ve které bylo možno doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí ( 32 odst. 4 zákona) Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu ( 33 odst. 1 zákona) Odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu ( 33 odst. 1 zákona) Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o registraci a o odmítnutí kandidátních listin ( 33 odst. 2 a 3 zákona) Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce ( 14c písm. f) zákona) Losování čísel Státní volební komisí, kterými budou označeny hlasovací lístky. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a krajským úřadům ( 33 odst. 6 zákona a 4 odst. 1 prováděcí vyhlášky) Možnost delegování zástupců politických stran, politických hnutí a koalic do okrskových volebních komisí (doručením seznamu starostovi) ( 14e odst. 3 zákona) Gestor zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic krajský úřad zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic krajský úřad zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic krajský úřad starosta *) Státní volební komise politické strany, politická hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, starosta *) května (sobota) 12. května (středa) Registrace kandidátních listin na základě rozhodnutí soudu ( 33 odst. 7 zákona) Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů ( 16 odst. 1 zákona) krajský úřad starosta *) 16 dnů až 48 hodin před zahájením voleb května (středa) až 26. května (středa) hodin 13. května (čtvrtek) do hod. Vyhrazení v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována ( 16 odst. 4 zákona) Možnost sdělení kontaktní adresy Českému statistickému úřadu pro technické připojení za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje a ČR v elektronické formě, jehož parametry neprodleně sdělí Český statistický úřad ( 45 odst. 1 zákona) Český rozhlas, Česká televize, politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, Český statistický úřad

19 3 až do ukončení hlasování od 25. května (úterý) až do 29. května (sobota) hod. Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů ( 16 odst. 3 zákona) 48 hodin před zahájením voleb 26. května (středa) do hod Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury ( 36 odst. 1 zákona) kandidáti, zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podmínky kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Volby do Poslanecké sněmovny

Více

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne v hod. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena.

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne v hod. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena. INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A DO ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, ZE KTERÝCH SE KANDIDÁTNÍ LISTINY PODÁVAJÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Více

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 4 Sídlo: Most 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 65 se sídlem v Šumperku vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018. Volby se budou konat společně

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany

Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018

Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Příloha č. 1 Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

Informace pro volební strany

Informace pro volební strany Informace pro volební strany Podávání kandidátních listin Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Rychnov nad Kněžnou a obcí, pro které je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou registračním úřadem

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY Podávání kandidátních listin Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách a obcí, pro které je Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

Více

Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014

Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 černě text právního předpisu; červeně komentář a doporučení; zeleně příklady Výtah ze zákona č.491/2001 Sb., o volbách

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn IV. Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 16 Volební kampaň (1) Volební

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 16 Volební kampaň (1) Volební

Více

1. Termín voleb. 2. Volební strany

1. Termín voleb. 2. Volební strany Metodický materiál Magistrátu města Plzně (registračního úřadu) určený volebním stranám k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 1. Termín voleb Volby do zastupitelstev

Více

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vol... - znění dle 91/2017 Sb. 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Strana 3858 Sbírka zákonů č. 294 / 2012 294 VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012

Více

FORMULÁŘ. Všem, kteří mají zájem kandidovat do Zastupitelstva obce Krátká Ves předem děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve volbách.

FORMULÁŘ. Všem, kteří mají zájem kandidovat do Zastupitelstva obce Krátká Ves předem děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve volbách. Vážení občané, ve dnech 5. 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Není tajemstvím, že do práce v zastupitelstvu malých obcí se nikdo příliš nehrne. Bez zastupitelů ale obec fungovat nemůže.

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn V. Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce... název volební strany název volební strany a označení, o jaký typ volební strany

Více

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o provedení některých ustanovení zákona č. / Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

2 Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

2 Zásady rozhodování, jednání a řízení komise 152/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. června 2000 o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění vyhl. č. 401/2002

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad. 2. Právní předpisy. 3. Informace a vzory pro volební strany

1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad. 2. Právní předpisy. 3. Informace a vzory pro volební strany 1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad 2. Právní předpisy 3. Informace a vzory pro volební strany 1. Kontaktní pracovníci ÚMO ÚL město Registrační úřad REGISTRAČNÍ ÚŘAD V souladu se zněním

Více

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu:

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu: VZORY kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění

Více

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna: 204/2000 Sb. Změna: 64/2001

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna: 204/2000 Sb. Změna: 64/2001

Více

nad do obyvatel

nad do obyvatel Volby do zastupitelstev obcí vyhlásí prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním a od termínu voleb se pak odvozují veškeré zákonné lhůty (např. kandidátní listiny se podávají do 16 hod.

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb.

Více

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl Obsah Legislativní rámec Termíny a lhůty Registrační úřad Druhy volebních stran Petice, prohlášení

Více

62/2003 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení

62/2003 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb.,

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (platí od 131. 1. 2017 do 12. 4. 2017) ve znění zákona č. 238/1992 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

Informace pro volební strany

Informace pro volební strany Informace pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Právní úprava zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Volební obvod:... (uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny)

Více

(5) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 4 oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič

(5) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 4 oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič 233/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 24. července 2000 o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 320/2009 Sb. a č. 222/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení Systém ASPI - stav k 30.8.2013 do částky 102/2013 Sb. a 35/2013 Sb.m.s. - RA447 247/1995 Sb. - o volbách do Parlamentu České republiky - poslední stav textu Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna:

Více

8. funkční období. Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

8. funkční období. Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 371 8. funkční období 371 Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) (Navazuje na sněmovní tisk č. 613 z 6. volebního období PS PČR) 2012

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) vzor KANDIDÁTNÍ LISTINY POLITICKÉ STRANY / POLITICKÉHO HNUTÍ podle 22 odst. 1 zák. o volbách do ZO KANDIDÁTNÍ LISTINA Kandidáti: Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany (název politické

Více

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí).

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Okrsková volební komise Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Úkoly okrskové volební komise a) dbá o pořádek ve volební

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 22. srpna 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 22. srpna 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 22. srpna 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 275. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ Volba prezidenta republiky. HLAVA I Obecná ustanovení. Předmět úpravy. Doba a místo hlasování. Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod

ČÁST PRVNÍ Volba prezidenta republiky. HLAVA I Obecná ustanovení. Předmět úpravy. Doba a místo hlasování. Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod 275/2012 Sb. ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění zákonného opatření č. 340/2013 Sb., zákonů č. 58/2014 Sb.,

Více

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li l1xijn n 1 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 12. června 2014 č. I 12/2014 a stanovil dny

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. Předsednictvo České národní rady vyhlašuje úplné znění zákona České národní

Více

ČÁST PRVNÍ Volba prezidenta republiky. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volba prezidenta republiky. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých... - znění dle 90/2017 Sb. 275/2012 Sb. ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: - nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem,

Více

Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011

Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011 Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011 2. KANDIDÁTNÍ LISTINY 2.1. Pasivní volební právo (právo být volen) 2.1.1. Neslučitelnost funkcí 2.2.

Více