Prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava *KUMSX01QGCQ4* Čj: MSK /2016 Sp. zn.: DSH/32614/2016/Pet A10 Vyřizuje: Ing. Pavel Petr Odbor: Odbor dopravy Telefon: Fax: Datum: Rozhodnutí Prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle ust. 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost mu stanovenou ust. 40 odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o pozemních komunikacích) a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále prováděcí vyhláška), jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust. 15 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), po projednání dnem podané žádosti ze dne , č. j /Illi/S2956/ŘSD/2016, stavebníka - Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ: se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha v zastoupení Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mar. Hory, ve smyslu ust. 115, odst. 4) stavebního zákona prodlužuje platnost stavebního povolení, vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odbor dopravy (dále KÚ MSK, OD) ze dne , č. j. MSK /2014, sp. zn. DSH/26873/2014/Pet s nabytím právní moci dne (tzv. část č. 3), doručovaného veřejnou vyhláškou, pro stavbu: Silnice I/57 Krnov SV obchvat, pro stavební objekty: 1. C Přeložka silnice I/57 km 3, 6 KÚ; povolovaný úsek km 6, 800 6, C 242 Opěrná zeď v km 6, 807 6, 892 vlevo 3. C Vegetační úpravy ŘSD; povolovaný úsek km 6, 800 6, 900, umístěné na pozemcích parc. č. 1463/9, 1464/9, 1487/1, 1488/2, 1488/5, 1489/2 a 1489/3 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okr. Bruntál. Platnost shora uvedeného stavebního povolení se prodlužuje do Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

2 Jedná se o stavbu pozemní komunikace, určenou k plnění funkce silnice I. třídy a její součástí podle zvláštního zákona - zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Popis stavby povolených stavebních objektů (SO) podle vydaného SP: Předmětem stavby Silnice I/57 Krnov SV obchvat je severovýchodní obchvat města Krnova silnicí I. třídy č. I/57 (přeložka silnice č. I/57) v celkové délce obchvatu 7, 764 km, resp. vč. přechodového úseku s napojením na stávající silnici č. I/57 v celkové délce 7, 882 km. Obchvat je v kategorii S 11,5/80, začátek trasy je na stávající silnici č. I/57 před odbočením na nevyhovující železniční přejezd v místní části Chomýž (k. ú. Krásné Loučky) a konec úpravy v napojení na stávající silnici č. I/57 v místní části Petrův důl (za točnou autobusů) v k. ú. Opavské Předměstí. Součástí povolované stavby jsou silniční objekty - vlastní silnice obchvatu, napojení se stávající silnici č. I/57, mostní objekty, a také opěrné a protihlukové zdi, silniční kanalizace, vegetační úpravy a rekultivace stávající silnice č. I/57. Součástí je také i část stavby silnice č. I/45, křižující novou obchvatovou silnici č. I/57. Popis stavby povolovaných stavebních objektů (SO): 1. C Přeložka silnice I/57 km 3, 6 KÚ; povolovaný úsek km 6, 800 6, 900 Jedná se o navazující úsek za křížením řeky Opavice v km 3, 600 4, 230, silniční kanalizace je řešena SO C 301.3, zemní těleso je tvořeno hlavně násypy, apod. Pro povolovaný úsek v km 6, 800 6, 900 stavby platí PD Změna 3 z 01/2012, která vyvstala z důvodu demolice domu č. p. 911 (původní PD byla bez demolice bytového domu s nutností stavby opěrné a protihlukové zdi) na pozemku parc. č. 1483/15 v k. ú. Opavské Předměstí v těsné blízkosti silničního násypu. Z důvodu demolice domu tímto dochází k vypuštění/zrušení SO C Opěrná zeď v km 6, 849 6, 892 vpravo, C 264 Protihluková zeď č. 4 v km 6, 790 6, 980 a C Silniční kanalizace km 6, 800 6, 970, návazně ztrátou smyslu jmenovaných SO bylo nutné upravit zemní těleso v km 6, 800 6, 900 oproti původní PD až na stávající terén. Bez protihlukové a opěrné zdi proto zúžena šířka nezpevněné krajnice. Trasa v povolovaném úseku prochází v pravostranném oblouku o poloměru R = 530, 00 m s údolnicovým obloukem o R = m. 2. C 242 Opěrná zeď v km 6, 807 6, 892 vlevo Stavební objekt je navržen z důvodu zřízení polní cesty SO C 156 Polní cesta v km 5, 700 7, 180 vlevo na levém břehu řeky Opavy. Opěrná zeď má délku 75, 89 m (km 6, , 89147) a proměnnou výšku včetně římsy 4, 45 5, 81 m. Zeď je navržena jako úhlová železobetonová s hlubinným založením na dvou řadách vrtaných žlb. pilot D = 900 mm. Na římse opěrné zdi bude osazeno zábradelní svodidlo. 3. C Vegetační úpravy ŘSD; povolovaný úsek km 6, 800 6, 900 K eliminaci negativních vlivů na krajinu, svahy a roviny osety travou, správce komunikace je ŘSD ČR. Oboustranně podél celé trasy nově budované komunikace jsou navrženy výsadby keřových skupin tak, aby byl zachován minimálně 3, 00 m široký travnatý pruh od krajnice vozovky, který bude pravidelně kosen. Účastníci řízení dle ust. 109 stavebního zákona, ust. 27, odst. 1, 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) a v souladu s ust. 68, odst. 2) správního řádu jsou identifikování takto: 1. Podle ust. 109 stavebního zákona (SZ), písm. a) Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ: se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha v zastoupení Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mar. Hory stavebník 2. Podle ust. 109 SZ, písm. b) a c) Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ: se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha v zastoupení Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava a město Krnov, IČ: , Hlavní náměstí 1, Krnov 3. Podle ust. 109 SZ, písm. d) je účastníkem řízení vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) 2/6

3 4. Podle ust. 109 SZ, písm. e) a f) identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru (vlastníci sousedních pozemků), evidovanými v katastru nemovitostí (KN) v k. ú. Opavské Předměstí: parc. č. 1463/8, 1464/8, 1483/15, 1486, 1487/2, 1487/3, 1488/1, 1488/3, 1489/1 a 1490/2 nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno Odůvodnění Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne žádost ze dne , č. j /Illi/S2956/ŘSD/2016, kterou podal stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ: se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha v zastoupení Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mar. Hory ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení s návrhem o 4 roky do , vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odbor dopravy (dále KÚ MSK, OD) ze dne , č. j. MSK /2014, sp. zn. DSH/26873/2014/Pet s nabytím právní moci dne (tzv. část č. 3), doručovaného veřejnou vyhláškou, pro stavbu: Silnice I/57 Krnov SV obchvat pro stavební objekty C Přeložka silnice I/57 km 3, 6 KÚ; povolovaný úsek km 6, 800 6, 900, C 242 Opěrná zeď v km 6, 807 6, 892 vlevo a C Vegetační úpravy ŘSD ; povolovaný úsek km 6, 800 6, 900, na pozemcích parc. č. 1463/9, 1464/9, 1487/1, 1488/2, 1488/5, 1489/2 a 1489/3 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okr. Bruntál. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, speciální stavební úřad postupoval v souladu s ust. 144 správního řádu a s ust. 115 odst. 5 stavebního zákona, vydává toto rozhodnutí, obdobně jako předchozí oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, resp., původní vydaná oznámení zahájení stavebního řízení a stavební povolení, veřejnou vyhláškou. Stavebník požádal o prodloužení platnosti předmětného stavebního povolení vč. návrhu doby jeho platnosti z důvodu dosavadního nezáhajení stavebních prací na stavbě v délce cca 7, 7 km, zejména způsobené složitostí majetkoprávního vypořádání stavby. Byly dokončeny projekční práce na VD ZDS, probíhá výběr zhotovitele a zatím nebyla stavba zahájena. Platnost stavebního povolení může speciální stavební úřad ve smyslu ust. 115, odst. 4) stavebního zákona prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím a podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Zdejší speciální stavební úřad (KÚ MSK, OD) podle ust. 44 odst. 1) a ust. 47 správního řádu opatřením ze dne , č. j. MSK /2016 a jeho doručením formou veřejné vyhlášky oznámením vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány, že podáním žádosti dnem bylo zahájeno řízení o žádosti ze dne , č. j /Illi/S2956/ŘSD/2016 prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu ve smyslu ust. 115 odst. 4) stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, úřad ve smyslu ust. 112 odst. 2) stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání. V tomto řízení je současně upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze ve lhůtě určené KÚ MSK, OD souběžným usnesením, které bylo doručeno společně s tímto veřejným oznámením. Žádné námitky nebo připomínky nebyly v řízení vzneseny. Souběžným usnesením, ke splnění své povinnosti stanoveného ust. 36 odst. 3) správního řádu, stanovil lhůtu do včetně pro možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Této možnosti v uvedené určené lhůtě nebylo využito. 3/6

4 Souhlas se stavbou podle ust. 15 odst. 2) stavebního zákona ze dne , č. j /RR/UP/La (zahrnuje i dotčené CSO) akce a územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne , č. j /RR/SÚ/La s nabytím právní moci ze dne , resp. územní rozhodnutí (s prodlouženou platností do ) pro stavbu I/45 hraniční přechod ze dne , č. j /RR/SU/Bl s nabytím právní moci ze dne (stavební objekty tohoto územního rozhodnutí jsou v ostatních stavebních řízeních označeny pro rozlišení jako CSO ), změna územního rozhodnutí ze dne , č. j. Mukrn/ /RR/SU/BL s nabytím právní moci ze dne , měnící původní územní rozhodnutí k předmětné stavbě Silnice I/57 Krnov severovýchodní obchvat ze dne , č. j /RR/SÚ/La s nabytím právní moci ze dne , vydal Městský úřad Krnov, Odbor RR, Hlavní náměstí, Krnov. Projektová dokumentace (PD) ve změně č. 2, 3 a 4 z let v projekčním stupni DSP + DZS z v projekčním stupni DSP + DZS, kterou zpracovala projekční společnost DOPRAVOPROJEKT a. s., IČ: , Masarykovo náměstí 5, Ostrava a ověřená ve stavebním řízení, zůstává nadále v platnosti. Speciální stavební úřad žádost v řízení projednal, posoudil podklady a uvedené důvody, a protože podmínky, za kterých stavební povolení bylo vydáno, zůstávají nezměněny, žádosti vyhověl. Před zahájením stavby, v případě potřeby, stavebník zajistí aktualizaci vyjádření správců technické infrastruktury (inženýrských sítí, podzemních vedení). Ostatní podmínky platného stavebního povolení zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti. Dle ust. 27 odst. 1) a odst. 2) přísluší postavení účastníka řízení stavebníkovi (žadateli), dále vlastníkům pozemků, na nichž je předmětná stavba navrhována a jejichž práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena a vlastníkům (správcům) sítí technické infrastruktury, jejichž práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena. Speciální stavební úřad stanovil, že v souladu s ust. 109 stavebního zákona (SZ) je účastníkem řízení stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna a není stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a není stavebníkem a může být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury), dále účastníci řízení identifikováni níže uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru (vlastníci sousedních pozemků), evidovanými v katastru nemovitostí (KN) v k. ú. 1463/9, 1464/9, 1487/1, 1488/2, 1488/5, 1489/2 a 1489/3 v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okr. Bruntál nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno a kterým ve smyslu ust. 25 správního řádu se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. Speciální stavební úřad usoudil, že jiné osoby nebudou ve svých právech a povinnostech rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení přímo dotčeny. Za dotčené orgány označil Městský úřad Krnov, IČ: , odbor RR odd. ÚP, Hlavní náměstí 1, Krnov, odbory RR odd. ÚP, DSH a ŽP, Ministerstvo ŽP, Vršovická 65, , Praha 10, Státní pozemkový úřad OSVD, IČ: , Husinecká 1024/11a, Praha 3, Krajský úřad MSK, OŽPaZ, IČ: , 28. října 117, Ostrava, Policie ČR, KŘPMS kraje, OSDP, 30. dubna 24, Ostrava, Policie ČR, KŘPMS kraje, ÚO, DI Bruntál, Partyzánská 7, Bruntál, Drážní úřad Olomouc, sekce stavební, Nerudova 1, Olomouc, AHNM, OÚSM Brno, Svatoplukova 84, Brno (AHNM Brno MO, IČ: , Tychonova 1, Praha), HZS MSK, úz. odbor Bruntál, Zeyerova 15, Bruntál, KHS MSK, Na Bělidle 7, 702 a NIPI ČR, o. s., Bieblova 3, Ostrava. V souladu s ust. 69 odst. 2) správního řádu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí rozdělovník. 4/6

5 Poučení Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů (ust. 83 odst. 1 správního řádu) ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy a to podáním u zdejšího odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, Ostrava (ust. 86 odst. 1 správního řádu). Podle ust. 82, odst. 1) správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění, dále dle ust. 82, odst. 2) musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. 37, odst. 2) správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřovaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pokud účastníkům řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ust. 24 odst. 1) správního řádu bylo uloženo v provozovně pošty, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníky řízení, ale už počínaje jedenáctým dnem ode dne uložení písemnosti v provozovně pošty. Podle ust. 85 odst. 1) správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. otisk úředního razítka Ing. Pavel Petr referent pro silniční hospodářství odboru dopravy Poplatek Správní poplatek ve výši 1000,- Kč podle položky č. 18, odst. 2) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje a Městském úřadu Krnov. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vyvěšeno dne.. Sňato dne. Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne. Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a snětí rozhodnutí a jeho zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup 5/6

6 Rozdělovník Účastníci řízení: Ve smyslu ust. 144, odst. 6) správního řádu v návaznosti na ust. 27, odst. 1) správního řádu se doručuje toto oznámení následujícím účastníkům řízení jednotlivě: 1. Podle ust. 109 stavebního zákona (SZ), písm. a) Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ: se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha v zastoupení Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mar. Hory stavebník 2. Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ: se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha v zastoupení Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mar. Hory 3. Město Krnov, IČ: , Hlavní náměstí 1, Krnov Ve smyslu ust. 25, odst. 1, 2) správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou zdejším úřadem po dobu 15 dní: 4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zde Ve smyslu ust. 25, odst. 3) správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušnému obecnímu úřadu po dobu 15 dní způsobem v místě obvyklým: 5. Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov Dotčené orgány: 6. Městský úřad Krnov, odbor RR odd. ÚP, Hlavní náměstí 1, Krnov 7. Městský úřad Krnov, odbor DSH, Hlavní náměstí 1, Krnov 8. Městský úřad Krnov, odbor ŽP, Hlavní náměstí 1, Krnov 9. Ministerstvo ŽP, Vršovická 65, , Praha Státní pozemkový úřad OSVD, IČ: , Husinecká 1024/11a, Praha Krajský úřad MSK, OŽPaZ, IČ: , 28. října 117, Ostrava 12. Policie ČR, KŘPMS kraje, OSDP, 30. dubna 24, Ostrava 13. Policie ČR, KŘPMS kraje, ÚO, DI Bruntál, Partyzánská 7, Bruntál 14. Drážní úřad Olomouc, sekce stavební, Nerudova 1, Olomouc 15. AHNM, OÚSM Brno, Svatoplukova 84, Brno (AHNM Brno MO, IČ: , Tychonova 1, Praha) 16. HZS MSK, úz. odbor Bruntál, Zeyerova 15, Bruntál 17. KHS MSK, Na Bělidle 7, Ostrava 18. NIPI ČR, o. s., Bieblova 3, Ostrava S žádostí o vyvěšení na úřední desce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad Městský úřad Krnov, odbor správní 6/6

Prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška

Prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava Elektronický podpis - 11.12.2017 Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Pavel Petr Platnost do : 8.2.2018

Více

KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRA] Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška. prodlužuje

KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRA] Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška. prodlužuje KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRA] Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava čj: MSK 146145/2015 sp.zn.: DSH/30462/2015/Pet 330 VIO Vyřizuje: Ing. Pavel Petr Odbor: Odbor dopravy Telefon: 595 622 117

Více

Oznámení zahájení řízení

Oznámení zahájení řízení KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava MSK 157803/2016 Sp. zn.: DSH/32614/2016/Pet 280.1 AlO Vyřizuje; Ing. Pavel Petr Odbor: Odbor dopravy Telefon: 595 622 117 Fax:

Více

Oznámení zahájení řízení. o prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení řízení. o prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0261M2U* Čj.: MSK 141097/2019 Sp. zn.: DSH/25156/2019/Mic 280.1 A10 N Vyřizuje: Ing. Michal Mička

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX013WSX4* Čj: MSK 125066/2012 330 A10 Vyřizuje: Ing. Pavel Petr Odbor: Odbor dopravy a silničního

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01TT21F* Čj: MSK 106602/2017 Sp. zn.: DSH/23456/2017/Jan 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Telefon:

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OG9PS* Čj: MSK 106457/2016 Sp. zn.: DSH/1724/2016/Soc 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Jitka Sochorcová Odbor: Odbor dopravy

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX018UGEG* Čj: MSK 113232/2013 Sp. zn.: DSH/27111/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA. "Silnice I/68 Třanovice - Nebory"

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA. Silnice I/68 Třanovice - Nebory MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci

Více

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne 3.2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ORQON* Čj: MSK 117265/2016 Sp. zn.: DSH/30295/2014/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX019PSCQ* Čj: MSK 137621/2013 Sp. zn.: DSH/32313/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

Obec Malá Štáhle. Malá Štáhle 26, Rýmařov. Silniční správní úřad

Obec Malá Štáhle. Malá Štáhle 26, Rýmařov. Silniční správní úřad Obec Malá Štáhle Silniční správní úřad Žadatel/stavebník: č.j.: 439/5/2016 Obec Malá Štáhle dne: 11. 7. 2016 zastoupená starostou Ladislavem Podhorským sp. zn.: 330/V/5 IČ: 00575968 ROZHODNUTÍ č. 03/2016

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín Dopravoprojekt Brno, a.s. v zastoupení Ředitelství silnic dálnic ČR Kounicova 13 Na Pankráci 56 658 30 BRNO 145 05

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ZEKVV* Čj: MSK 196268/2011 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy a silničního

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j.: KRNODO-67964/2016 vagr Sp. zn. DO-144192016-vagr Krnov dne 15. 12. 2016 Vyřizuje: Vágner

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0210K2Y* Čj: MSK 160118/2018 Sp. zn.: DSH/31553/2018/Sko 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Marek Skoblej Odbor:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNODO-80486/2017 vagr Naše sp. zn.: DO-153972017-vagr 330.1V/5 Vyřizuje: Vágner

Více

*KUMSX01KD16Y* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava

*KUMSX01KD16Y* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KD16Y* Čj: MSK 132913/2015 Sp. zn.: DSH/27912/2015/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 07. 07. 2017 Naše čj.: KRNOZP-81578/2017 MIKL Naše sp. zn.: ZP-97112017-MIKL 231.2A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

Oznámení zahájení řízení. Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení řízení. Veřejná vyhláška Cj: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mall: Datum: KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava MSK 146056/2017 DSH/28211/2017/Pet 280.1 AlO Ing. Pavel

Více

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (13)

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (13) KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LIBCW* Čj: MSK 12001/2016 Sp. zn.: DSH/1724/2016/Soc 330 V10 Vyřizuje: Ing. Jitka Sochorcová Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX019AAG3* Čj: MSK 102402/2013 Sp. zn.: DSH/24136/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

*KUMSX01O914S* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. rozhodl

*KUMSX01O914S* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. rozhodl KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01O914S* Čj: MSK 92566/2016 Sp. zn.: DSH/20548/2016/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

*KUMSX01ECAIQ* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava

*KUMSX01ECAIQ* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ECAIQ* Čj: MSK 117242/2014 Sp. zn.: DSH/9174/2014/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Spisový znak: MUS-785/2016-SU/Lun Číslo jednání: 3/2016 Oprávněná úředně osoba: Lunga Luděk

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNODO-71578/2017 vagr Naše sp. zn.: DO-132862017-vagr 330.1V/5 Vyřizuje: Vágner

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GZXP1* Čj: MSK 33861/2015 Sp. zn.: DSH/6088/2015/Jan 330 A10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník, Ředitelství

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní

Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní Číslo jednací: HOL-11033/2015/DS/58/AR Doporučeně Spisová zn.: HOL-55/2015/DS/AR Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Ředitelství silnic a dálnic ČR Vyřizuje: Aleš

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

*KUMSX01DZAXT* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava

*KUMSX01DZAXT* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DZAXT* Čj: MSK 103341/2014 Sp. zn.: DSH/21715/2014/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů:

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 13.4.2010 VÚP 10997/10-483/10-NOV-328.3 Petr Nový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín Datová schránka: x9hbpfn ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín Datová schránka: x9hbpfn ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

*KUMSX01M4WBJ* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. rozhodl

*KUMSX01M4WBJ* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. rozhodl KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01M4WBJ* Čj: MSK 33746/2016 Sp. zn.: DSH/6203/2016/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ZB/3191/22400 Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ze dne: 02.03.2012 se sídlem Praha, Na Pankráci

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

*KUMSX01JVIV5* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava

*KUMSX01JVIV5* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JVIV5* Čj: MSK 120166/2015 Sp. zn.: DSH/25371/2015/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

*KUMSX01OWM2O* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. rozhodl

*KUMSX01OWM2O* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. rozhodl KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OWM2O* Čj: MSK 120153/2016 Sp. zn.: DSH/26650/2016/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

dle rozdělovníku Č.J.: MURY 27502/2018 Spisová značka: STU 23056/2018 SIL

dle rozdělovníku Č.J.: MURY 27502/2018 Spisová značka: STU 23056/2018 SIL ! +NVSZY11UKWGX+ M U R Y X 0 0 T J V F W Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor Stavební úřad, pracoviště: náměstí Svobody 432/5 Adresát: dle rozdělovníku

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01PD9SZ* Čj: MSK 135643/2016 Sp. zn.: DSH/268/2016/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392 Stavební úřad Dominikánská 2, 601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno Číslo jednací: MCBS/2017/0013110/KALJ K podání: MCBS/2016/0176230 Spisová značka: 3200/MCBS/2016/0176230 Oprávněná úřední osoba:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOOV33411/2019 osad dle rozdělovníku Naše sp. zn.: OV3560/2019osad 328 A/5 Vyřizuje: Osadník Pavel

Více

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Čj: OVŽP/20670/15-2555/13/No

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/19540/2014/5108/3/ŽP-VH Naše č.j.: MU/22520/2014/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001xaxu MUVRX001XAXU Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 1967/2009 Sp.Zn.: SPIS 398/2009/VAŽP42 5 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

d o d a t e č n ě p o v o l u j e

d o d a t e č n ě p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 21.03.2016 Spis. zn.: RR-35642016-sili Č.j.: KRNORR-13281/2016 sili Vyřizuje: Irena Šilinková Telefon:

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx0016y0i MUVRX0016Y0I Č.j. : MUVR 2681/2007 Sp.Zn. : SPIS 737/2007/VAŽP41 5 Vyřizuje : Pavlovská Renáta Ing. Tel.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

*KUMSX01OLAIR* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. rozhodl

*KUMSX01OLAIR* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, Ostrava. rozhodl KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OLAIR* Čj: MSK 109986/2016 Sp. zn.: DSH/24800/2016/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

MMPr/131840/2014/Sko Bc. Kateřina Skoková ROZHODNUTÍ č. 67/2014

MMPr/131840/2014/Sko Bc. Kateřina Skoková ROZHODNUTÍ č. 67/2014 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/100208/STAV/SU/SKO Přerov, dne 6.11.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ V E Ř E J N OU V Y H L Á Š K OU

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ V E Ř E J N OU V Y H L Á Š K OU Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 1080/2018-2/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.11.2018 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 129123/2014 Sp.zn.: S-JMK 129123/2014 ODOS Brno 26.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 269/2018-910-IPK/3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001ql0t MUVRX001QL0T Č.j. : MUVR 69/2009 Sp.Zn. : SPIS 851/2008/VAŽP40 5 Vyřizuje : Slívová Svatava Tel. : 595

Více

zast. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., IČ: , U Domoviny 5, Znojmo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing.

zast. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., IČ: , U Domoviny 5, Znojmo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE *01074923* 01074923 Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPO 19322/2015 Spis. zn.: SZ MUPO 09963/2015/03 Vyřizuje: ing.

Více

*MMOPX010I2RK* MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Horní nám. 69, Opava Odbor dopravy Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

*MMOPX010I2RK* MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Horní nám. 69, Opava Odbor dopravy Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Horní nám. 69, 746 26 Opava Odbor dopravy Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací *MMOPX010I2RK* MMOPX010I2RK Váš dopis zn: Ze dne: 4.4.2014 Naše značka: MMOP 39481/2014 /

Více

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: SPU 467526/2015 ZE DNE: 10.9.2015 SPIS. ZN.: SZ MMHK/160235/2015 OD1/Jeř MMHK/228933/2015 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 14.1.2016 Ing. Vladimír Jeřábek 495707880

Více

Městský úřad Heřmanův Městec

Městský úřad Heřmanův Městec Městský úřad Heřmanův Městec sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec stavební úřad pracoviště: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: E-mail: Tel.: IDDS: Datum: Počet listů:

Více

*KUMSX01SMGPD* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava.

*KUMSX01SMGPD* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01SMGPD* Čj: MSK 65295/2017 Sp. zn.: DSH/13593/2017/Pet 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Pavel Petr Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 530/13/S85 Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír ve Ždánicích 16.8.2013 tel.: 518 633617 Mikroregion Ždánicko Násedlovice 129 696 36 Násedlovice

Více

R O Z H O D N U T Í. zamítá žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. zamítá žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX007CTFJ* Sp. zn.: MMFM_S 8894/2011/OÚRaSŘ/Špa Frýdek-Místek,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-2596/2019/SU/SVB Spis. zn.: SZ MUPO 3592/2018 Vyřizuje: Světlíková Beáta Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: 10695/14-22400 ze dne: 07.11.2014 obdrží Č.j.: JMK 133424/2014 dle rozdělovníku Sp. zn.: S-JMK

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 39036/2017 Sp.zn.: S-JMK 14734/2017 OD Brno 09.03.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx002d3h6 MUVRX002D3H6 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2418/2010 Sp.Zn.: SPIS 487/2010/VAŽP40 4 Vyřizuje: Slívová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux004s522* CRDUX004S522 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0251/12-13/To V Olomouci dne 13. září 2012 Č. j.: DUCR-48747/12/To Telefon: +420

Více

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 913/16/2300/71/To Brno 21.03.2016 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více