Účtová osnova pro podnikatele 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtová osnova pro podnikatele 2016"

Transkript

1 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou čísla řádků výkazů v účetnictví Sysel. Nejsou za sebou, protože byly převzaty významy účtů a odpovídajících řádků výkazů z roku Název účtu ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013-Software 014-Ostatní ocenitelná práva 015-Goodwill 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021-Stavby 022-Hmotné movité věci a jejich soubory 025-Pěstitelské celky trvalých porostů 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny 029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031-Pozemky 032-Umělecká díla a sbírky 04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 043-Pořízení dlouhodobého finančního 05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek 052-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek 053-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek 06-Dlouhodobý finanční majetek 061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 062-Podíly - podstatný vliv 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Položka rozvahy Aktiva B.I.1.[006] B.I.2.1.[007] B.I.2.2.[008] B.I.3.[009] B.I.4.[010] B.II.1.2.[015] B.II.2.[016] B.II.4.1.[017] B.II.4.2.[018] B.II.4.3.[019] B.II.1.1.[014] B.II.4.3.[019] B.I.5.2.[011] B.II.5.2.[020] B.III.1.[024] B.III.3.[025] B.III.5.[026] B.III.7.1.[028] B.I.5.1.[012] B.II.5.1.[021] B.III.7.2.[030] B.III.1.[024] B.III.3.[025] B.III.5.[026] Pasiva Položka výkazu zisku a ztráty

2 065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 066-Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 067-Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 068-Zápůjčky a úvěry - ostatní 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073-Oprávky k softwaru 074-Oprávky k ostatním ocenitelným právům 075-Oprávky ke goodwillu 079-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému 081-Oprávky ke stavbám 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům 085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám 089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému 09-Opravné položky k dlouhodobému 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému 093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému 094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu B.III.5.[026] B.III.2.[027] B.III.4.[028] B.III.6.[131] B.III.7.1.[028] K/B.I.1.[006] K/B.I.2.1.[007] K/B.I.2.2.[008] K/B.I.3.[009] K/B.I.4.[010] K/B.II.1.2.[015] K/B.II.2.[016] K/B.II.4.1.[017] K/B.II.4.2.[018] K/B.II.4.3.[019] K/B.I.1.[006] K/B.I.2.1.[007] K/B.I.2.2.[008] K/B.I.3.[009] K/B.I.4.[010] K/B.II.1.1.[014] K/B.II.1.2.[015] K/B.II.2.[016] K/B.II.4.1.[017] K/B.II.4.2.[018] K/B.II.4.3.[019] K/B.I.5.2.[011] K/B.II.5.2.[020] K/B.I.5.1.[012] K/B.II.5.1.[021] K/B.III.7.2.[030] K/B.III.1.[024] K/B.III.2.[027] K/B.III.3.[025] K/B.III.4.[130]

3 K/B.III.5.[026] K/B.III.6.[131] K/B.III.7.1.[028] 097-Oceňovací rozdíl k nabytému B.II.3.[022] 098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému K/B.II.3.[022] ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY 11-Materiál 111-Pořízení materiálu bez zůstatku 112-Materiál na skladě C.I.1.[033] 119-Materiál na cestě C.I.1.[033] 12-Zásoby vlastní činnosti 121-Nedokončená výroba C.I.2.[034] 122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.[034] 123-Výrobky C.I.3.1.[035] 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny C.I.4.[036] 13-Zboží 131-Pořízení zboží bez zůstatku 132-Zboží na skladě a v prodejnách C.I.3.2.[037] 139-Zboží na cestě C.I.3.2.[037] 15-Poskytnuté zálohy na zásoby 151-Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál C.I.5.[038] 152-Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata C.I.5.[038] 153-Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží C.I.5.[038] 19-Opravné položky k zásobám 191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.[033] 192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.[034] 193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.[034] 194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.1.[035] 195-Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám K/C.I.4.[036] 196-Opravná položka ke zboží K/C.I.3.2.[037] 197-Opravná položka k zálohám a závdavkům na materiál K/C.I.5.[038] 198-Opravná položka k zálohám a závdavkům na zboží K/C.I.5.[038] 199-Opravná položka k zálohám a závdavkům na zvířata K/C.I.5.[038] ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 21-Peněžní prostředky v pokladně 211-Pokladna C.IV.1.[059] 213-Ceniny C.IV.1.[059] 22-Peněžní prostředky na účtech 221-Peněžní prostředky na účtech C.IV.2.[060] C.II.2.[120] 23-Krátkodobé úvěry

4 231-Krátkodobé dluhy k úvěrovým institucím 232-Eskontní úvěry 24-Krátkodobé finanční výpomoci 241-Emitované krátkodobé dluhopisy 249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 25-Krátkodobý finanční majetek 251-Majetkové cenné papíry k obchodování 252-Vlastní podíly 253-Dluhové cenné papíry k obchodování 254-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 255-Vlastní dluhopisy 256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti 257-Ostatní cenné papíry 259-Pořizování krátkodobého finančního 26-Převody mezi finančními účty 261-Peníze na cestě 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu 291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY 31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 311-Pohledávky z obchodních vztahů 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry 314-Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé 315-Ostatní pohledávky 32-Závazky (krátkodobé) 321-Dluhy z obchodních vztahů 322-Směnky k úhradě 324-Přijaté provozní zálohy a závdavky 325-Ostatní dluhy 33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331-Zaměstnanci 333-Ostatní dluhy vůči zaměstnancům 335-Pohledávky za zaměstnanci 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení C.III.2.[061] C.III.2.[061] C.III.1.[138] C.III.2.[061] C.III.2.[061] C.III.1.[138] C.III.2.[061] C.IV.1.[059] C.IV.2.[060] K/C.III.1.[138] K/C.III.2.[061] C.II.1.1.[040] C.II.2.1.[049] C.II.1.1.[040] C.II.2.1.[049] C.II [044] C.II [055] C.II.1.1.[040] C.II.2.1.[049] C.II.2.[120] C.II.2.[120] C.II.1.1.[115] C.II.1.2.[145] C.II.8.2.[121] A.I.2.[071] C.I.1.1.[101] C.I.1.2.[142] C.II.1.1.[115] C.II.1.2.[145] C.II.4.[107] C.II.5.[146] C.II.3.[114] C.II.4.[107] C.II.8.3.[111] C.II.8.3.[111] C.II [053] C.II.8.4.[112]

5 a zdravotního pojištění 34-Zúčtování daní a dotací 341-Daň z příjmů 342-Ostatní přímé daně 343-Daň z přidané hodnoty 345-Ostatní daně a poplatky 346-Dotace ze státního rozpočtu 347-Ostatní dotace 35-Pohledávky za společníky 351-Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 352-Pohledávky - podstatný vliv 353-Pohledávky za upsaný základní kapitál 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace 355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace 358-Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 36-Závazky ke společníkům 361-Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba 362-Dluhy - podstatný vliv 364-Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku 365-Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace 366-Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti 367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 368-Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti 37-Jiné pohledávky a závazky 371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu 372-Dluhy z koupě obchodního závodu 373-Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací 374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů 376-Nakoupené opce 377-Prodané opce C.II [054] C.II.8.5.[113] C.II [054] C.II.8.5.[113] C.II [054] C.II.8.5.[113] C.II [054] C.II.8.5.[113] C.II.8.5.[113] C.II.8.5.[113] C.II.1.2.[041] C.II.2.2.[050] C.II.1.3.[042] C.II.2.3.[051] A.[002] C.II [043] C.II [052] C.II [043] C.II [052] C.II [043] C.II [052] C.II.6.[108] C.II.7.[109] C.I.9.1.[099] C.II.8.1.[110] C.I.9.1.[099] C.II.8.1.[110] C.I.9.1.[099] C.II.8.1.[110] C.I.9.1.[099] C.II.8.1.[110] C.I.9.1.[099] C.II.8.1.[110]

6 378-Jiné pohledávky 379-Jiné dluhy 38-Přechodné účty aktiv a pasiv 381-Náklady příštích období 382-Komplexní náklady příštích období 383-Výdaje příštích období 384-Výnosy příštích období 385-Příjmy příštích období 388-Dohadné účty aktivní 389-Dohadné účty pasivní 39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 391-Opravná položka k pohledávkám 395-Vnitřní zúčtování 398-Spojovací účet při společnosti ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 41-Základní kapitál a kapitálové fondy 411-Základní kapitál 412-Ážio 413-Ostatní kapitálové fondy 414-Oceňovací rozdíly z přecenění a dluhů 416-Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 417-Rozdíly z přeměn obchodních korporací 418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 419-Změny základního kapitálu 42-Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 421-Rezervní fond D.1.[064] D.2.[065] D.3.[066] C.II [045] C.II [056] D.1.[123] D.2.[124] C.I.9.2.[103] C.II.8.6.[116] K/C.II.1.1.[040] K/C.II.1.2.[041] K/C.II.1.3.[042] K/C.II [043] K/C.II [044] K/ K/C.II.2.1.[049] K/C.II.2.2.[050] K/C.II.2.3.[051] K/C.II [052] K/C.II [053] K/C.II [054] K/C.II [055] K/ bez zůstatku C.II [052] C.II.8.1.[110] A.I.1.[070] A.II.1.[074] A.II.2.1.[075] A.II.2.2.[076] A.II.2.5.[079] A.II.2.4.[078] A.II.2.3.[077] A.I.3.[072] A.III.1.[081]

7 423-Statutární fondy A.III.2.[082] 426-Jiný výsledek hospodaření minulých let A.IV.3.[086] 427-Ostatní fondy A.III.2.[082] 428-Nerozdělený zisk minulých let A.IV.1.[084] 429-Neuhrazená ztráta minulých let A.IV.2.[085] 43-Výsledek hospodaření 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku bez zůstatku 432-Zálohy na podíly na zisku A.VI.[088] 45-Rezervy 451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.3.[091] 453-Rezerva na daň z příjmů B.2.[093] 459-Ostatní rezervy B.1.[092] B.4.[094] 46-Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím 461-Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím C.I.2.[119] C.II.2.[120] 47-Dlouhodobé závazky 471-Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba C.I.6.[097] C.II.6.[108] 472-Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv C.I.7.[098] C.II.7.[109] 473-Emitované dluhopisy C.I.1.1.[101] C.I.1.2.[142] C.II.1.1.[115] C.II.1.2.[145] 474-Dluhy z pachtu obchodního závodu 475-Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky C.I.3.[100] C.II.3.[114] 478-Dlouhodobé směnky k úhradě C.I.5.[102] C.II.5.[146] 479-Jiné dlouhodobé dluhy C.I.4.[096] C.II.4.[107] C.II.8.3.[111] 48-Odložený daňový závazek a pohledávka 481-Odložený daňový dluh a pohledávka C.II.1.4.[047] C.I.8.[105] 49-Individuální podnikatel 491-Účet individuálního podnikatele A.I.1.[070] ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY 50-Spotřebované nákupy 501-Spotřeba materiálu 502-Spotřeba energie 503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504-Prodané zboží 51-Služby 511-Opravy a udržování A.2.[09] A.2.[09] A.2.[09] A.1.[02] A.3.[10]

8 512-Cestovné 513-Náklady na reprezentaci 518-Ostatní služby 52-Osobní náklady 521-Mzdové náklady 522-Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti 523-Odměny členům orgánů obchodní korporace 524-Zákonné sociální a zdravotní pojištění 525-Ostatní sociální pojištění 526-Sociální náklady individuálního podnikatele 527-Zákonné sociální náklady 528-Ostatní sociální náklady 53-Daně a poplatky 531-Daň silniční 532-Daň z nemovitých věcí 538-Ostatní daně a poplatky 54-Jiné provozní náklady 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 542-Prodaný materiál 543-Dary 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení 545-Ostatní pokuty a penále 546-Odpis pohledávky 547-Mimořádné provozní náklady 548-Ostatní provozní náklady 549-Manka a škody z provozní činnosti 55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů 554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období 557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému 558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti 559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti 56-Finanční náklady 561-Prodané cenné papíry a podíly A.3.[10] A.3.[10] A.3.[10] D.1.[13] D.1.[13] D.1.[13] D.2.1.[15] D.2.1.[15] D.2.1.[15] D.2.2.[16] D.2.2.[16] F.3.[17] F.3.[17] F.3.[17] F.1.[23] F.2.[24] E.1.1.[18] F.4.[25] F.4.[25] F.4.[25] E.1.1.[18] E.3.[67] E.1.2.[65] E.2.[66] E.3.[67] G.[32] H.[38]

9 562-Úroky 563-Kursové ztráty 564-Náklady z přecenění cenných papírů 565-Mimořádné finanční náklady 566-Náklady z finančního 567-Náklady z derivátových operací 568-Ostatní finanční náklady 569-Manka a škody na finančním 57-Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti 574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv 579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti 58-Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 581-Změna stavu nedokončené výroby 582-Změna stavu polotovarů vlastní výroby 583-Změna stavu výrobků 584-Změna stavu zvířat 585-Aktivace materiálu a zboží 586-Aktivace vnitropodnikových služeb 587-Aktivace dlouhodobého nehmotného 588-Aktivace dlouhodobého hmotného 59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 591-Daň z příjmů - splatná 592-Daň z příjmů - odložená 595-Dodatečné odvody daně z příjmů 596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace 597-Převod provozních nákladů 598-Převod finančních nákladů 599-Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY 60-Tržby za vlastní výkony a zboží 601-Tržby za vlastní výrobky 602-Tržby z prodeje služeb 604-Tržby za zboží 64-Jiné provozní výnosy 641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 642-Tržby z prodeje materiálu 644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení 646-Výnosy z odepsaných pohledávek 648-Ostatní provozní výnosy 649-Mimořádné provozní výnosy J.1.[43] J.2.[74] H.[38] I.[41] I.[41] B.[06] B.[06] B.[06] B.[06] C.[07] C.[07] C.[07] C.[07] L.1.[50] L.2.[51] L.1.[50] M.[59] L.1.[50] I.[05] I.[05] II.[01] III.1.[20] III.2.[21] III.3.[26] III.3.[26] III.3.[26] III.3.[26]

10 66-Finanční výnosy 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 662-Úroky 663-Kursové zisky 664-Výnosy z přecenění cenných papírů 665-Výnosy z dlouhodobého finančního 666-Výnosy z krátkodobého finančního 667-Výnosy z derivátových operací 668-Ostatní finanční výnosy 669-Mimořádné finanční výnosy 69-Převodové účty 697-Převod provozních výnosů 698-Převod finančních výnosů ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY 70-Účty rozvažné 701-Počáteční účet rozvažný 702-Konečný účet rozvažný 71-Účet zisků a ztrát 710-Účet zisků a ztrát PODROZVAHOVÉ ÚČTY 75-Majetek, který není vlastnictvím účetní jednotky 751-Majetek svěřený účetní jednotce 752-Majetek najatý či propachtovaný 76-Majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze 762-Majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace 763-Drobný majetek vyřazený z rozvahového sledování 764-Odepsané pohledávky a pohledávky ze smluvních pokut 765-Pohledávky z leasingu 766-Podmíněné pohledávky 77-Dluhy a podmíněné dluhy 771-Dluhy z finančního leasingu 773-Podmíněné dluhy 78-Finanční nástroje IV.1.[31] IV.2.[69] V.1.[36] V.2.[70] VI.1.[42] VI.2.[72] IV.1.[31] IV.2.[69] V.1.[36] V.2.[70] VI.1.[42] VI.2.[72] III.3.[26]

11 782-Pohledávky z pevných termínových operací 783-Dluhy z pevných termínových operací 784-Pohledávky z opcí 785-Dluhy z opcí 79-Evidenční účty 791-Evidenční účet k účtům 792-Evidenční účet k účtům dluhů

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva

Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Formulář Číslo Formulář Číslo Formulář Číslo Formulář

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.7.2015 (v v celých tis. Kč Kč) IČO 00443000 Název a sídlo účetní jednotky ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ Italská

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 9378800 Rok: 0 Dne: 3.03.06 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2016 (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Centrum pro bezpečný stát, z.s. IČO Pražská

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ IČO Nadrazní ˇ 111 27031161 Stara Paka 507 91 Název a sídlo účetní jednotky Sportem proti barieram,

Více

13. 6. 2017 18 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Rolling, spolek pro rozvoj

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 14RozvahaNev.pdf ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČ a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) A. I. Dlouhodobý nehmotný

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název a sídlo účetní jednotky Farní sbor Českobratrské církve

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 5 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA Jindřichovice pod Smrkem

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

2019 Účtová osnova - podnikatel (vyhl. 500/2002 Sb. se změnami dle vyhl. 441/2017 Sb.)

2019 Účtová osnova - podnikatel (vyhl. 500/2002 Sb. se změnami dle vyhl. 441/2017 Sb.) Věnujte prosím pozornost především těmto rozvahovým účtům, u kterých pravděpodobně nedošlo k automatické opravě navedení do výkazů pro rok 2019: Navedení do plného rozsahu: 255, 362, 364, 365, 366, 367,

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 50/00 Sb. k..05 ( v celých tis. Kč) IČO 77 Název účetní jednotky Bludiště z.s. Dr. M. Horákové 0/5 60 0 Karovy Vary účtu Název ukazatele Činnost

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/02 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 30616 Podací číslo: 1076084632 Heslo zjištění stavu: 374db858 Stav podání: podáno 3 1 1 2 2 0

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČ: Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: V likvidaci: a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 0 A. Pohledávky

Více

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha (bilance) ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: 31.12.2018 (v celých tisících Kč) IČ: 63144883 Název a sídlo účetní jednotky Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302 Sestaveno dne: 29.3.2019

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek le vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky LUNARIA 46365 A K T I V A A Dlouhodobý majetek celkem

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

ROZVAHA (BILANCE) k

ROZVAHA (BILANCE) k Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 Název účetní jednotky (v celých tis. Kč) Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové IČO Černá 646/9

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí ROZVAHA k...... 3... 1...... 1... 2........ 2... 0... 1... 7........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/00 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni..07 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky Srí Lanka Project a.s. IČO K vode ˇ 00/ 09605 Praha 0600 Sestaveno dne:.5.08 Právní

Více

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 8.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DEFIN a.s. IČ v tisících Kč 6 3 4 9 5 0 8 2 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání,

Více

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov ROZVAHA k... 3... 1...... 1.... 2...... 2... 0... 1... 8.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy-voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 24 až 62 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI Ke dni 31. prosince 2016 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TZK Myslív, a.s. IČO : 65006038 DIČ : CZ65006038 Sídlo, bydliště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni (v Kč přesně)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni (v Kč přesně) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2017 (v Kč přesně) IČ 06668020 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AD24 a.s. Sídlo,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma a sídlo Na Bílé 1231 565 01 Choceň Česká republika 2004 12 49286854 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní Min.účetní

Více

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 6.... ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA 12 IČ v tisících Kč 6 4 0

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2012 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV Nýrov 87 67972 Kunštát na Moravě Označení T

Více

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 7.... ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA 12 IČ v tisících Kč 6 4 0

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2018 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Morkovice-Slížany

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. Nadační fond Cesta proti bolesti. Červený Hrádek v tisících Kč A K T I V A

ROZVAHA. Nadační fond Cesta proti bolesti. Červený Hrádek v tisících Kč A K T I V A ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 7........ ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky Nadační fond Cesta proti bolesti IČ v tisících

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Označení řádku výkazu. Přiřazený účet. Přiřazený.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Označení řádku výkazu. Přiřazený účet. Přiřazený. Označení řádku výkazu Položka rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál Přiřazený účet Brutto Přiřazený účet Korekce Číslo položky PKP Název položky PKP Přiřazený účet Brutto (Příloha č. 7 k vyhlášce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Obsahuje závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MF 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu

ROZVAHA. v plném rozsahu Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 4-Majetková, a.s. Účetní jednotka doručí Sídlo nebo bydliště účetní jednotky účetní

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2014 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2014 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 2938800 Rok: 201 Dne: 19.0201 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více