Zápis č. 44 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 44 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích."

Transkript

1 OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, Říčany, IČ Zápis č. 44 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. Přítomni: Marie Žiliková, Markéta Doležalová, Marie Dvořáčková Jiří Kappel, Jan Krejčí, Jaroslava Pšeničková, Milan Šindelář Omluveni: Zuzana Koubová, Martin Čmolík I. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v hod. starostkou obce Ing. Marií Žilikovou (dále jako předsedající). Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby informace podle 93 odst 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dobřejovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). II. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jana Krejčího a Milana Šindeláře a zapisovatelkou Jaroslavu Pšeničkovou. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy. Návrh usnesení č. 2013/44/11/01: Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu Jana Krejčího a Milana Šindeláře a zapisovatelkou Jaroslavu Pšeničkovou. III. PROGRAM ZASEDÁNÍ. Předsedající seznámila zastupitele s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění: Situace s rozšířením ČOV Dobřejovice, problematika MAS Říčansko, dar Zápotocká, Smlouva o dílo na technický a autorský dozor na regeneraci parku a návrhy na vyřazení bodu 8. cena vodného a stočného na rok 2014, který bude přesunut na další jednání zastupitelstva vzhledem k termínu schůzky se zástupci Veolie, a.s. a dále bodu 13. Zpravodaj další postup - z důvodu omluvené nepřítomnosti Mgr. Martina Čmolíka. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Návrh usnesení č. 2013/44/11/02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následující program zasedání: 1. Kontrola zápisu a usnesení č Žádost o prodej pozemků parc. č. 570 a Projednání rozpočtu na rok Plán inventur obce za rok

2 5. Věcné břemeno na poz. parc. č. 221/ Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku za rok Plán oprav a investic do vodohospodářského majetku na rok 2014 a střednědobý výhled. 8. Retenční nádrž - návrh dalšího postupu. 9. Předání zeleně podle okruhu R Vize informace o postupu. 11. Kontrola stavu silnice 3. třídy na průtahu obcí od Jesenice na Čestlice. 12. ČOV nutnost provedení změny ÚP zařazení ČOV do veřejně prospěšných staveb. 13. MAS Říčansko. 14. Dar Zápotocká 15. Smlouva o dílo technický a autorský dozor Monika Součková. IV. KONTROLA ZÁPISU A USNESENÍ č ,Kontrola zápisu a usnesení č. 43 Návrh usnesení č. 2013/44/11/03: Zápis a usnesení č. 43 byly schváleny bez připomínek. Přehled plnění usnesení ze zápisu č. 43: usnesení č. 4 dle zápisu usnesení č. 5 dle zápisu V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ 2. Žádost o odprodej pozemků parc. č. 570 a Žádost o odprodej pozemků podal zájemce Ing. J. L. Zastupitelstvo nemá zatím záměr pozemky par. č. 570 a 1028 prodávat, ale v zájmu udržování pozemku a tím vzhledu vjezdu do obce má záměr pozemky dlouhodobě pronajmout. Návrh usnesení č. 2013/44/11/04: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 570 a 1028 v k. ú. Dobřejovice. Nájem bude za účelem udržování pozemku. Zastupitelstvo ukládá starostce zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č. 570 a 1028 v k. ú. Dobřejovice po zákonem stanovenou dobu. 3. Projednání rozpočtu na rok Návrh rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce OÚ a na internetové úřední desce od 1. do 19. listopadu Nebyly doručeny žádné připomínky ani návrhy na doplnění. Návrh usnesení č. 2013/44/11/05: Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet na rok 2014 a to ve výši příjmová část: 10,894 tis. Kč výdajová část: 14,279 tis. Kč rozdíl schodek: 3,385 tis. Kč Schodek rozpočtu ve výši 3,385 tis. Kč bude kryt z úspor předchozích období. Zastupitelstvo ukládá starostce a Finančnímu výboru provést podrobný rozpis rozpočtu obce do Zastupitelstvo stanovuje schválenou výši jednotlivých paragrafů rozpočtu závaznými ukazateli. Překročení závazného ukazatele o 5 % není porušením vůle zastupitelstva vyjádřenou závaznými ukazateli rozpočtu, pokud nebude překročen stanovený schodek 2

3 rozpočtu. Zastupitelstvo deleguje pravomoc na starostku obce v oblasti zapojení transferů (dotací) z jiných veřejných rozpočtů. O všech úpravách rozpočtu bude na nejbližším zasedání informováno zastupitelstvo obce. 4. Plán inventur obce za rok Plán inventur za rok 2013 předložila starostka obce. Inventura bude prováděna u veškerého hmotného a nehmotného majetku, zboží, pohledávek a závazků. Součástí inventury obce bude i inventura příspěvkové organizace a to Mateřské školy Korálek Dobřejovice. Inventury budou prováděny podle Směrnice pro provádění inventur aktualizované pro rok 2013 a Plánu inventur z Návrh usnesení č. 2013/44/11/06: Zastupitelstvo schvaluje předložené Směrnice pro provádění inventur a Plán inventur pro rok 2013 a ukládá inventarizačním komisím postupovat v souladu s nimi. 5. Věcné břemeno na poz. parc. č. 221/173. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. předkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene IV /1, Dobřejovice, Horní knn, č. p. 968/3, 969/3. Smlouva je předkládána na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 221/173 v rozsahu 8,99 m. Smlouva je úplatná ve výši 1.000,- Kč + příslušná DPH. Návrh usnesení č. 2013/44/11/07: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene IV /1, Dobřejovice, Horní knn, č. p. 968/3, 969/3 ve prospěch Společnosti ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8. Schvaluje výši ceny za věcné břemeno 1.000,- plus příslušná DPH. Pověřuje starostku podpisem smlouvy. 6. Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku za rok Správce vodohospodářského majetku obce Dobřejovice 1. SčV, a.s. předal Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku obce Dobřejovice za rok Zásobování pitnou vodou. Stav vodovodní sítě zůstává nadále velice dobrý. Potrubí je nízkého stáří a je kompletně vbudováno z plastových matriálů. Díky dobře provedené montáži potrubí nejsou na vodovodní síti zjišťovány zásadní nedostatky. Jedinou výjimkou je pouze nefunkčnost některých úsekových uzávěrů, které však jsou podle potřeby měněny. Stávající poruchovost vodovodní sítě je obecně velice nízká. Kapacita vlastních vodovodních potrubí v obci je zatím dostatečná a dosud nebyly registrovány žádné potíže s kapacitním omezením či nedostatečným profilem vodovodní sítě. Měření množství dodávané vody do obce je ve vstupní vodoměrné šachtě, kde je osazen vodoměr. Mírnou nevýhodou je, že na vodoměru není osazen datalogger s přenosem měřených údajů na dispečink provozovatele. Osazení by mělo proběhnout do konce roku 2013 a následně tak bude možné kontinuálně sledovat průtok vody do obce a odhalovat tak případné mimořádné stavy či poruchy vodovodního potrubí. Navíc bude možné lépe bilancovat celkové hospodaření s pitnou vodou ve vodovodním systému. Obec Dobřejovice není vlastníkem vodních zdrojů. Veškerá pitná voda je přebírána z vodohospodářského majetku obce Jesenice a to v předávací šachtě u osady Osnice Kocanda. Trvajícím nedostatkem je neprovedená vzájemná úprava práv a povinností mezi 3

4 obcí Dobřejovice a obcí Jesenice dohodou, jejíž uzavření je po vlastnících provozně související vodohospodářské struktury vyžadováno podle 8 zákona o vodovodech a kanalizacích. Obec Jesenice je vlastníkem přivaděče pitné vody do obce Dobřejovice i po katastru obce Dobřejovice. Odvádění a čištění odpadních vod. Odpadní vody z obce Dobřejovice jsou sváděny částečně oddílnou a částečně jednotnou kanalizační sítí a jsou čištěny na čistírně odpadních vod (dále jen ČOV) Dobřejovice. Jedná se o mechanicko biologickou čistírnu. Stávající systém odvádění a čištění odpadních vod lze považovat z koncepčního hlediska za vyhovující. Pro zajištění dlouhodobé provozuschopnosti systému je nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu ČOV pro předpokládaný rozvoj obce. Kapacita ČOV je v současné době prakticky naplněna a neumožňuje napojení dalších producentů odpadních vod. Systém se dále aktuálně potýká s opotřebením strojního vybavení ČOV (zejména dmychadel) a s vysokým zatížením stokové sítě balastními vodami. Podíl balastních vod zůstává i přes některá dílčí opatření poměrně vysoký a přesahuje tolerovatelnou mez. Z tohoto důvodu je třeba provést detailnější průzkum stokové sítě včetně kamerových zkoušek pro zjištění zdrojů balastních vod a následně navrhnout opatření pro jejich eliminaci. Návrh usnesení č. 2013/44/12/08: Zastupitelstvo bere Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku na vědomí. Problémy na vodovodní a stokové síti budou postupně řešeny v rámci navrhovaných investic. Průzkum stokové sítě pro zjištění zdrojů balastních vod bude proveden v roce Zároveň budou hledány možnosti na jejich omezení. Rozšíření ČOV je v jednání. 7. Plán oprav a investic do vodohospodářského majetku na rok 2014 a střednědobý výhled. Plán oprav a investic do vodohospodářského majetku na rok 2014 a střednědobý výhled navazují na Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku. Zásobování pitnou vodou výměna nefunkčních šoupat a hydrantů cca 60 tis. Kč Stoková síť a ČOV výměna kyslíkové sondy, osazení nových vstupních dveří, výměna stávajících dmychadel, provedení kamerových zkoušek, zakoupení rezervního čerpadla a míchadla, osazení telemetrického zařízení pro přenos dat cca 538 tis. Kč. Návrh usnesení č. 2013/44/12/09: Zastupitelstvo ukládá starostce a místostarostovi ve věci plánu oprav a investic jednat s provozovatelem vodohospodářského majetku. Opravy, které je třeba udělat bez návaznosti na intenzifikaci ČOV oddělit a zajistit jejich provedení tak, aby nedošlo k havarijním situacím. V rozpočtu na příští rok je provedení části oprav zařazeno. 8. Retenční nádrž - návrh dalšího postupu. Retenční nádrž na spodním toku Dobřejovického potoka je trvale problematická z důvodu její neschopnosti plnit funkci retence a tudíž přesouvá problém vzdutí vody při povodních blíže k obci. Snahou zástupců obce je řešit tuto situaci odbahněním nádrže a hledáním možností zkultivovat jak nádrž, tak její okolí. Podařilo se odkoupit od společnosti ALIMPEX, a.s. těleso hráze a zařízení a od vlastníků pozemků některé pozemky v nádrži. Dalším krokem je zapsání stavby hráze do katastru nemovitostí. Pro tuto akci je nutné provést geodetické zaměření a získat souhlasy příslušných dalších vlastníků pozemků se zápisem. Provozní a manipulační řád bude také nutno aktualizovat a projednat s příslušnými orgány. 4

5 Návrh usnesení č. 2013/44/12/10: Zastupitelstvo bere informaci o postupu v přípravě retenční nádrže na odbahnění. Schvaluje geodetické zaměření stavby hráze a další postup směřující k zapsání stavby do katastru nemovitostí. Ukládá starostce informovat průběžně zastupitelstvo o vývoji v postupu celé věci. 9. Předání zeleně podle okruhu R1. Při stavebním řízení Pražského okruhu požadovala obec Dobřejovice realizaci zelených pásů kolem komunikace v šíři m s příslibem následného převzetí do majetku obce. Z těchto pásů došlo k realizaci stavebního objektu (SO) 802 Bariérová zeleň zelené pásy podél komunikace. Pásy jsou proměnlivé šířky podle prostorových podmínek, respektují předepsanou vzdálenost od ozelenění tělesa komunikace 2 m a rovněž vedení inženýrských sítí a zábor. Byly vysázeny podél trasy v místech, kde se dálnice přibližuje k okolním obcím a kde nebyly vybudovány zemní valy (valy jsou součástí SO 801). Zelené pásy plní zejména funkci estetickou. Pomáhají zapojit technické dílo do krajiny a oddělit komunikaci od okolí. Po provedené prohlídce účastníci předávacího a přejímacího řízení konstatují, že práce byly provedeny podle smluvních dohod, schválené dokumentace, dodatků a změn. Na základy tohoto protokolu zhotovitel předává objekt SO 802 Bariérová zeleň ŘSD ČR, který výše uvedenou část objektu přijal a zároveň je předal uživateli a následnému majetkovému správci Obci Dobřejovice. Záruční doba začala a končí Záruka na nedodělky uvedené v zápise o předání začne dne a skončí Pozemky pod objektem SO802 budou následně převedeny do majetku obce od ŘSD. Přístup k zeleni je možný po domluvě s vlastníky nebo nájemci zemědělských pozemků. Umístění zelených pásů a tvar katastru obce Dobřejovice a sousední obce Modletice vyvolává otázku na možné budoucí vyrovnání hranic katastrů, ke kterému částečně došlo v rámci katastrálních úprav. Návrh usnesení č. 2013/44/12/11: Zastupitelstvo souhlasí s převzetím objektu SO 802 do správy obce Dobřejovice. Ukládá starostce jednat s ŘSD o převodu pozemků pod stavbou do majetku obce. 10. Vize rozvoje obce další postup. 18. listopadu proběhla prezentace VIZE zastupitelům obce. Cílem vize je vytvoření skutečného centra obce se středem, kterým je zámek, propojení obce cestami pro pěší směrem do centra, vytvoření obslužných, klidových a rekreačních center v obci. Některé ze záměrů lze realizovat postupně po přípravě projektové dokumentace se zaměřením na získání dotací, některé lze realizovat pouze po změně územního plánu. Dalším cílem je využití vize jako podkladu pro zpracování Strategického plánu rozvoje obce. V současné době je možné začít s přípravou úpravy okolí rybníka Skalník včetně lesíka. Návrh usnesení č. 2013/44/12/12: Zastupitelstvo ukládá starostce vyzvat projektanty k předložení cenové nabídky na zpracování studie na úpravu okolí rybníka Skalník včetně lesíka. 11. Kontrola silnice 3. třídy na průtahu obcí. V roce 2012 byla opravena silnice 3. třídy od Jesenice ke kruhovému objezdu u Čestlic. Protože v některých případech došlo k propadu výpustí a některým dalším závadám, je potřeba opravovanou část projít, zkontrolovat a požadovat opravu na SÚS Praha-východ, aby 5

6 nedošlo k marnému uplynutí záruční doby. Návrh usnesení č. 2013/44/12/13: Zastupitelstvo ukládá stavební komisi kontrolní obchůzkou zjistit závady na opravovaném průtahu obcí Dobřejovice od křižovatky na Jesenici až na konec obce směrem Čestlice, které budou podkladem pro reklamaci prací v rámci záruční doby. 12. Čistička odpadních vod Dobřejovice - nutnost provedení změny ÚP zařazení do veřejně prospěšných staveb. V rámci přípravy rozšíření ČOV Dobřejovice nastal problém vlastnictví pozemku parc. č. 153/3 a 593, na kterém je ČOV a přístupová komunikace postavena. Jedná se o pozemek v restituci, jehož vydání církev, resp. Arcibiskupství pražské, požaduje. Úřad pro zastupování státu, který je příslušný hospodařit s majetkem státu, nepovolí rozšíření ČOV s odvoláním na zákon č. 482/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Termín pro ukončení platnosti zákona je konec roku Možná cesta k získání územního rozhodnutí je v případě, že by ČOV byla vyjmenovaná v rámci veřejně prospěšných staveb obsažených v platném územním plánu obce. V tom případě se jedná o důvody možného vyvlastnění a na ÚR není potřeba souhlas vlastníka pozemku. Protože v době zpracování ÚP byla již ČOV funkční, tak do seznamu veřejně prospěšných staveb údajně nepatřila. Změna ÚP, která by obsahovala pouze změnu ohledně ČOV bude v každém případě trvat 4,5 5 měsíců, vzhledem k nutnosti dodržet všechny termíny. Další nutností je provést geometrické zaměření a zapsání ČOV do katastru nemovitosti jako stavbu obce na cizím pozemku. Ve věci geometrického zaměření byl osloven geodet z obce, se kterým proběhne jednání v pátek s cílem co nejrychlejšího uspíšení zpracování geometrického plánu. Návrh usnesení č. 2013/44/12/14: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování zadání Změny č. 1 ÚP Dobřejovic, které bude obsahovat pouze změnu ve věci ČOV, tj. zařazení části rozšíření ČOV do veřejně prospěšných staveb. Ostatní návrhy na změnu ÚP budou zařazeny do jednání při zpracování Zprávy o stavu územního plánu koncem roku Zastupitelstvo schvaluje jako zpracovatele firmu Vich. Zastupitelstvu ukládá starostce urychleně zajistit zápis ČOV do katastru nemovitostí. 13. MAS Říčansko Usnesením zastupitelstva č. 2013/35/02/04 dne bylo zamítnuto zařazení obce Dobřejovice do přípravy a tvorby Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) Říčanska pro období , tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období Tímto usnesení došlo k přerušení celistvosti územní působnosti MAS Říčansko a tím nemožnosti zapojení sousedních obcí, tj. Průhonic a Čestlic do činnosti MAS a také nemožnosti přístupu zájemců z řad podnikatelů v obci k dotacím získávaným prostřednictvím MAS. Přijaté usnesení bylo důsledkem nepřesného pochopení informací o činnosti a působení MAS Říčansko. Zastupitelstvo obce nechce v žádném případě omezovat možnosti a práva sousedních obcí ani podnikatelů a dalších organizací v obcích a z tohoto důvodu revokuje výše uvedené usnesení v plném rozsahu a navrhuje záležitost znovu projednat. Návrh usnesení č. 2013/44/12/15: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce do přípravy a tvorby Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) Říčanska pro období , tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období

7 14. Dar Zápotocká. Firma Zápotocká předala obci dar ve výši 3.000,- Kč na úhradu potřeb pro pořádání akcí pro děti. Návrh usnesení č. 2013/44/12/16: Zastupitelstvo děkuje p. Zápotocké za finanční dar, dar přijímá a starostce ukládá sepsat darovací smlouvu. 15. Smlouva o dílo na technický a autorský dozor Bc. Monika Součková, DIS. Předmětem smlouvy je provádění autorského a technického dozoru investora v rámci akce: Obec Dobřejovice regenerace parku a zeleně v centru obce. Cena díla je stanovena ve výši ,- Kč včetně DPH. Část platby by měla být kryta požadovanou dotací. Návrh usnesení č. 2013/44/12/17: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti mezi obcí Dobřejovice a Bc. Monikou Součkovou, DIS ve výši ,- Kč a pověřuje starostku podpisem. VI. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE usnesení č. 2013/44/11/01: Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu Jana Krejčího a Milana Šindeláře a zapisovatelkou Jaroslavu Pšeničkovou. usnesení č. 2013/44/11/02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následující program zasedání: 1. Kontrola zápisu a usnesení č Žádost o prodej pozemků parc. č. 570 a Projednání rozpočtu na rok Plán inventur obce za rok Věcné břemeno na poz. parc. č. 221/ Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku za rok Plán oprav a investic do vodohospodářského majetku na rok 2014 a střednědobý výhled. 8. Retenční nádrž - návrh dalšího postupu. 9. Předání zeleně podle okruhu R Vize informace o postupu. 11. Kontrola stavu silnice 3. třídy na průtahu obcí od Jesenice na Čestlice. 12. ČOV nutnost provedení změny ÚP zařazení ČOV do veřejně prospěšných staveb. 13. MAS Říčansko. 14. Dar Zápotocká. 15. Smlouva o dílo technický a autorský dozor Monika Součková. usnesení č. 2013/44/11/03: Zápis a usnesení č. 43 byly schváleny bez připomínek. usnesení č. 2013/44/11/04: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 570 a 1028 v k. ú. Dobřejovice. Nájem bude za účelem udržování pozemku. Zastupitelstvo ukládá starostce zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č. 570 a 1028 v k. ú. Dobřejovice po zákonem stanovenou dobu. 7

8 usnesení č. 2013/44/11/05: Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet na rok 2014 a to ve výši příjmová část: 10,894 tis. Kč výdajová část: 14,279 tis. Kč rozdíl schodek: 3,385 tis. Kč Schodek rozpočtu ve výši 3,385 tis. Kč bude kryt z úspor předchozích období. Zastupitelstvo ukládá starostce a Finančnímu výboru provést podrobný rozpis rozpočtu obce do Zastupitelstvo stanovuje schválenou výši jednotlivých paragrafů rozpočtu závaznými ukazateli. Překročení závazného ukazatele o 5 % není porušením vůle zastupitelstva vyjádřenou závaznými ukazateli rozpočtu, pokud nebude překročen stanovený schodek rozpočtu. Zastupitelstvo deleguje pravomoc na starostku obce v oblasti zapojení transferů (dotací) z jiných veřejných rozpočtů. O všech úpravách rozpočtu bude na nejbližším zasedání informováno zastupitelstvo obce. usnesení č. 2013/44/11/06: Zastupitelstvo schvaluje předložené Směrnice pro provádění inventur a Plán inventur pro rok 2013 a ukládá inventarizačním komisím postupovat v souladu s nimi. usnesení č. 2013/44/11/07: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene IV /1, Dobřejovice, Horní knn, č. p. 968/3, 969/3 ve prospěch Společnosti ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8. Schvaluje výši ceny za věcné břemeno 1.000,- plus příslušná DPH. Pověřuje starostku podpisem smlouvy. usnesení č. 2013/44/12/08: Zastupitelstvo bere Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku na vědomí. Problémy na vodovodní a stokové síti budou postupně řešeny v rámci navrhovaných investic. Průzkum stokové sítě pro zjištění zdrojů balastních vod bude proveden v roce Zároveň budou hledány možnosti na jejich omezení. Rozšíření ČOV je v jednání. usnesení č. 2013/44/12/09: Zastupitelstvo ukládá starostce a místostarostovi ve věci plánu oprav a investic jednat s provozovatelem vodohospodářského majetku. Opravy, které je třeba udělat bez návaznosti na intenzifikaci ČOV oddělit a zajistit jejich provedení tak, aby nedošlo k havarijním situacím. V rozpočtu na příští rok je provedení části oprav zařazeno. usnesení č. 2013/44/12/10: Zastupitelstvo bere informaci o postupu v přípravě retenční nádrže na odbahnění. Schvaluje geodetické zaměření stavby hráze a další postup směřující k zapsání stavby do katastru nemovitostí. Ukládá starostce informovat průběžně zastupitelstvo o vývoji v postupu celé věci. usnesení č. 2013/44/12/11: Zastupitelstvo souhlasí s převzetím objektu SO 802 do správy obce Dobřejovice. Ukládá starostce jednat s ŘSD o převodu pozemků pod stavbou do majetku obce. usnesení č. 2013/44/12/12: Zastupitelstvo ukládá starostce vyzvat projektanty k předložení cenové nabídky na zpracování studie na úpravu okolí rybníka Skalník včetně lesíka. usnesení č. 2013/44/12/13: Zastupitelstvo ukládá stavební komisi kontrolní obchůzkou zjistit závady na opravovaném průtahu obcí Dobřejovice od křižovatky na Jesenici až na konec obce 8

9 směrem Čestlice, které budou podkladem pro reklamaci prací v rámci záruční doby. usnesení č. 2013/44/12/14: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování zadání Změny č. 1 ÚP Dobřejovic, které bude obsahovat pouze změnu ve věci ČOV, tj. zařazení části rozšíření ČOV do veřejně prospěšných staveb. Ostatní návrhy na změnu ÚP budou zařazeny do jednání při zpracování Zprávy o stavu územního plánu koncem roku Zastupitelstvo schvaluje jako zpracovatele firmu Vich. Zastupitelstvu ukládá starostce urychleně zajistit zápis ČOV do katastru nemovitostí. usnesení č. 2013/44/12/15: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce do přípravy a tvorby Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) Říčanska pro období , tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období usnesení č. 2013/44/12/16: Zastupitelstvo děkuje p. Zápotocké za finanční dar, dar přijímá a starostce ukládá sepsat darovací smlouvu. usnesení č. 2013/44/12/17: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti mezi obcí Dobřejovice a Bc. Monikou Součkovou, DIS ve výši ,- Kč a pověřuje starostku podpisem. VII. ZÁVĚR Zasedání zastupitelstva obce ukončila předsedající ve hod. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích Zápis byl vyhotoven dne Zapisovatel: Ověřovatelé:... dne dne dne... Starosta:... dne... 9

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 7. 12. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 7. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 42 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 42 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 42 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 30. 10. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 38 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 22. 5. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 38 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 22. 5. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 38 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 22. 5. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin. Městys Včelákov Zastupitelstvo městyse Včelákov Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne 23.11.2018, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 49 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 23. 4. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 49 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 23. 4. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 49 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 23. 4. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 4.10. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis č. 17 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 5. 10. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 17 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 5. 10. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 17 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 5. 10. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 41 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 41 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 41 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 9. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 1. 2018 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý Omluveni: Petr Brázda, Petr Jurica

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis č a Usnesení

Zápis č a Usnesení Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis č. 20-2017 a Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice, konaného dne 13. listopadu 2017 od 19,00 hodin Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 29.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis č. 13/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 31.10.2013 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

Z á p i s. ze 4. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 29. dubna 2019 v hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené.

Z á p i s. ze 4. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 29. dubna 2019 v hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené. Z á p i s ze 4. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 29. dubna 2019 v 19 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené. Přítomni: Ing. Josef Hušek, Ing. Dušan Sláma, František Kolář, Jiří Trojan, Pavlína

Více

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 16.1.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

*Zápis č. 1/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

*Zápis č. 1/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány *Zápis č. 1/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 13. 2. 2019 Místo konání: Sál Nad Narpou čp. 317, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 19.10 hodin Členů zastupitelstva obce:

Více

Zápis č. 13/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 18.09.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

ZÁPIS č. 05/2019 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově obecního úřadu v Mezouni

ZÁPIS č. 05/2019 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově obecního úřadu v Mezouni ZÁPIS č. 05/2019 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 10.6. 2019 v budově obecního úřadu v Mezouni Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda,

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 30. 03. 2017 od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Přítomni: Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11.12.2018 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 26. 10. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis č. 4/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 29. 3. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 11/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 11/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 11/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 29.8.2013 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Němec

Více

Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 09.10.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 04/2016 ze dne 20. 10. 2016 Usnesení č. 040/16-Z04 ze dne 20. 10. 2016: v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin.

Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin. Obec Mezihoří Zastupitelstvo obce Mezihoří Přítomní zastupitelé: Ing. Jan Krs Stanislav Hofmann Karel Cvachovec Zdeňka Němečková Václav Tichota Prošek Jan Nepřítomen : -0- Omluven : -0- Zápis 16. ze zasedání

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 12. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda Omluveni: Ing. Stanislav Kužel,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 20. 11. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 20. 3. 2019 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

Zápis č. 15 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 8. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 15 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 8. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 15 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 8. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od 19:00 hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od 19:00 hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 19.12. 2018 od 19:00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Mašek Josef, Kovalčík Vladimír, Krejčí Jiří, Zejda Josef, Rostislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice Den konání: 21.6.2019 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 19:30 hodin 21:00 hodin Ing.

Více

Zápis č. 30 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 19. 9. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 30 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 19. 9. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 30 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 19. 9. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 25.09.2017 Zahájení zasedání: 19:08hodin. Přítomni: Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 10. 2015 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Jaroslava Šlapanská, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Ing. Stanislav Kužel, Petr Jurica,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 11/2013

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 11/2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 11/2013 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení

Více

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.09.2016 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Bc. Přibyl Pavel, Ing. Miluše Reichová, Szalai

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis č. 11/17 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 11/17 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 11/17 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.12.2017 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č a Usnesení

Zápis č a Usnesení Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis č. 01-2019 a Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice, konaného dne 14. ledna 2019 od 19,00 hodin Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Omluveni: Anna Dufková, členka zastupitelstva Tomáš Froněk, člen zastupitelstva Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Milan

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 9 členů zastupitelstva města: Marek

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 18.12. 2014, od 18:00 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OÚ Vysoká u Příbramě

OÚ Vysoká u Příbramě Obec Vysoká u Příbramě Zápis č 13/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě Datum: 13 9 2017 Místo: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: OÚ Vysoká u Příbramě Lucie Šímová Ivo Chleboun, Jaroslav

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 18. 12. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 8 členů ZO 1.

Více

Zápis č a Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice, konaného dne 28. ledna 2019 od 19,00 hodin

Zápis č a Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice, konaného dne 28. ledna 2019 od 19,00 hodin Zápis č. 02-2019 a Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice, konaného dne 28. ledna 2019 od 19,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis č a Usnesení

Zápis č a Usnesení Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis č. 03-2018 a Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice, konaného dne 3. prosince 2018 od 19,00 hodin Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice

Více

6. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 13. července 2015

6. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 13. července 2015 6. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 13. července 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni:

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

OBEC ZÁBOŘÍ. Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří

OBEC ZÁBOŘÍ. Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří OBEC ZÁBOŘÍ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne 13. 12. 2018 od 19.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří Přítomno: 6 členů OZ, 1 omluven, 1 host, jmenovitě dle prezenční

Více

Zápis č. 35 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 6. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 35 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 6. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 35 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 6. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis č. 53 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice, konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích

Zápis č. 53 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice, konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích Zápis č. 53 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice, konaného dne 10.9.2014 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích Přítomni: Jiří Kappel, Zuzana Koubová, Jan Krejčí, Markéta Doležalová,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne od hodin

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne od hodin Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne 13. 12. 2018 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Alexa, Jiří Bednář, Jaroslava Dobiášová, Ing. Jiří Havíř, Petr Havíř, Lubomír Janíček, Radmila Malachová

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 28.08.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 13. 12. 2018, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 4. 12. 2017, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více