ÚPRAVA STYKU RODIČŮ S DĚTMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPRAVA STYKU RODIČŮ S DĚTMI"

Transkript

1 ÚPRAVA STYKU RODIČŮ S DĚTMI Možnosti a limity OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv

2 I. Standardní úprava styku: Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým v každém sudém kalendářním týdnu od pátku od hod. do neděle po tomto pátku následující do hodin, v době vánočních svátků každoročně od od hodin do do hodin, dále po dobu dvou kalendářních týdnů o letních prázdninách v každém kalendářním roce s tím, že termín tohoto styku je otec povinen sdělit písemně matce vždy nejpozději do Příslušného kalendářního roku, přičemž v době speciální úpravy neplatí běžná úprava styku. II. Zúžená úprava styku: Matka je oprávněna stýkat se s nezletilým každou neděli v měsíci od 9.00 hodin do hodin.

3 III. Rozšířená úprava styku: Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý sudý týden v roce v době od pátku hodin do hodin neděle po tomto pátku následující, v lichém týdnu ve středu od hodin do hodin, v době vánočních svátků každoročně od od hodin do do hodin, o letních prázdninách každoročně 14 dní v červenci a 14 dní v srpnu vždy od hodin prvního dne styku do hodin posledního dne styku s tím, že přesný termín styku otec matce sdělí nejpozději do 30. dubna daného roku, o jarních prázdninách každý lichý kalendářní rok od pátku předcházejícímu jarním prázdninám od hodin do neděle následujícího týdne do hodin, o velikonočních prázdninách každoročně v sobotu předcházející Velikonočnímu pondělí od hodin do hodin, s tím, že v době letních prázdnin, jarních prázdnin, vánočních svátků a Velikonoc neplatí standardní 14 denní úprava styku.

4 Právo na styk Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů účinnost od neobsahuje přesnou definici styku utváří obsah práva na styk výrazněji než mezinárodní úprava Úmluva o styku s dětmi platnost pro ČR od stanoví všeobecné zásady pro vydávání rozhodnutí o styku obsahuje nejkomplexnější definici styku Úmluva o právech dítěte platnost pro ČR od Úmluva o výkonu práv dětí platnost pro ČR od

5 Rostoucí potíže se zajištěním styku dítěte s oběma rodiči. Vůdčím principem Úmluvy o styku s dětmi proto je, že dítě má právo na pravidelný styk s oběma rodiči, který lze omezit nebo vyloučit jen za předpokladu, že je to v nejlepším zájmu dítěte a rodič, který nemá dítě svěřeno do výchovy, má právo na pravidelnou informaci o něm.

6 Článek 2 Úmluvy o styku s dětmi pobyt dítěte u osoby, u které po omezenou dobu zůstane nebo setkání s osobou, která jej nemá v péči, jakákoli forma komunikace mezi dítětem a osobou, která dítě nemá v péči, poskytnutí informace této osobě o dítěti nebo dítěti o této osobě.

7 Článek 4 Úmluvy o styku s dětmi Dítě a jeho rodiče mají právo navázat a udržovat vzájemný pravidelný styk. Tento styk lze omezit nebo vyloučit pouze tam, kde to je nezbytné v nejlepším zájmu dítěte. V případě, že není v nejlepším zájmu dítěte udržovat styk s jedním z rodičů bez dohledu, je třeba zvážit možnost osobního styku s dohledem nebo jiné formy styku s tímto rodičem. (R 40/2013: V odůvodněných případech lze nahradit osobní styk rodiče s dítětem jiným způsobem, např. prostřednictvím výpočetní techniky, tzv. elektronickou poštou, internetovou komunikací (Skype, Facebook apod.), nebo telefonicky. )

8 Článek 5 Úmluvy o styku s dětmi Pokud to je v nejlepším zájmu dítěte, lze rozhodnout o styku mezi dítětem a osobami jinými než jeho rodiči, které mají s dítětem rodinná pouta.

9 Článek 6 Úmluvy o styku s dětmi Dítě, které má podle vnitrostátních právních předpisů dostatečnou schopnost chápání, a pokud toto není zjevně v rozporu s jeho nejlepšími zájmy, má právo: - dostávat veškeré příslušné informace; - být konzultováno; - vyjadřovat vlastní názor. Těmto názorům a prokázaným přáním a pocitům dítěte se přikládá náležitá váha. OSŘ k zavádí přítomnost důvěrníka

10 III. ÚS 2621/10. Ani z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, stejně jako z čl. 6 Úmluvy o styku s dětmi pak nelze dovodit, že by názor dítěte, o kterém je v soudním řízení rozhodováno, i když mu má být dle čl. 6 Úmluvy o styku s dětmi přikládána náležitá váha (stejně jako jeho prokázaným přáním a názorům), byl pro soud zavazující a že by se nemohl od něj odchýlit; v opačném případě by totiž bylo jakékoliv soudní řízení nadbytečné, neboť by postačovalo, aby všechny dotčené osoby a orgány zjistily názor dítěte, a z něj pak bez dalšího vycházely (srov. obdobně usnesení sp. zn. II. ÚS 1818/07, sp. zn. III. ÚS 2150/07)..

11 4410/2013/VOP/MPT: Z hodnocení ochránkyně k situaci, kdy orgán sociálně-právní ochrany po dobu dvou let pracoval s rodiči, s nezletilou ve věku 13 let však hovořil pouze dvakrát: V daném případě neobstojí vysvětlení, že nezletilá byla nepřetržitě v péči jiných odborníků, kteří s ní situaci probírali, nebo obavy, že by rozhovor neunesla. Podle ustanovení 8 zákona o sociálně-právní ochrany dětí platí, že dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem, nebo jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se k jeho osobě, obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech závažných věcech jeho osoby se týkajících. Podle ustanovení 10 zákona o sociálně-právní ochrany dětí je obecní úřad povinen projednat s dítětem nedostatky v jeho chování.

12 4410/2013/VOP/MPT: Ze zprávy pomáhající organizace vyplynulo, že v zařízení proběhlo celkem 36 konzultací, z toho tři společná setkání rodičů, 11 individuálních konzultací s otcem, 13 s matkou, 4 individuální sezení s nezletilou, 5 asistovaných setkání nezletilé s matkou. Nezletilá matce adresovala pouze negativní sdělení (nechce s ní být, není si o čem povídat), na setkání docházela s pevným rozhodnutím, že se s matkou bavit nechce a nebude. Další kontakty s matkou nezletilá odmítla. Bylo zřejmé, že nezletilá matku odmítá dlouhodobě, diskusi na dané téma odmítá stejně tak. Vzájemný vztah rodičů je jevil být stále hostilní, matka otce obviňovala z manipulace dcery, otec verbalizoval ochotu ke spolupráci, zároveň však sdělil, že nezletilou ke styku s matkou motivovat nedokáže. Metoda asistovaných styků se v daném případě jevila jako nástroj neúčelný, který vztahu nezletilé s matkou nepomohl. Proto zařízení spolupráci s rodinou ukončilo.

13 4410/2013/VOP/MPT: Z hodnocení ochránkyně: Jsem přesvědčena, že shora formulovaná povinnost je takřka nepřenositelná a musí existovat skutečně vážné důvody, proč by sociální pracovnice s dítětem ve věku 13 let neměla hovořit o věcech, které se ho bytostně týkají. V posuzovaném případě sice nezletilá docházela k různým psychologům, nicméně jejich cílem primárně bylo pracovat na potřebách nezletilé, nikoli seznamovat ji s událostmi, které se kolem ní dějí, a s tím, jaké důsledky mohou mít její rozhodnutí. Stranou ponechávám tu skutečnost, že je vyloučeno, aby oslovený psycholog disponoval za každé situace všemi informacemi, které by nezletilá měla podle zákona o sociálně-právní ochraně obdržet (např. by nemusel vědět o tom, jaké kroky v její záležitosti právě činí otec nebo matka). Sociální pracovnice by proto měla nezletilou pravidelně (alespoň krátce) informovat o aktuální situaci, možných vyústěních, matce, a také vytvořit prostor pro případné dotazy a vyjádření nezletilé. Uvedené má o to větší smysl, uvážíme-li, že podle čl. 2 Úmluvy o styku s dětmi se stykem rozumí také sdělení dítěti informace o jeho rodiči.

14 Článek 7 Úmluvy o styku s dětmi Při řešení sporů ohledně styku soudní orgány přijmou veškerá vhodná opatření: k zajištění toho, aby oba rodiče byli informováni o důležitosti, kterou pro dítě a oba z nich má zavedení a udržování pravidelného styku s dítětem; k tomu, aby rodiče a další osoby mající rodinná pouta s dítětem byli motivováni k uzavření smírčí dohody upravující styk s dítětem, a zvláště pak aby se k tomuto použila rodinná mediace a další způsoby řešení sporů; k tomu, aby si před vydáním rozhodnutí zajistily dostatek informací, a to především od osob s rodičovskou zodpovědností, a tak rozhodly v nejlepším zájmu dítěte, a případně si vyžádaly další informace od jiných příslušných orgánů či osob.

15 Cochemský model Popisuje interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí účastnících se rozvodového řízení. Zájmy dítěte (jeho právo na oba rodiče) se musí (znovu) dostat do středu pozornosti obou rodičů. Rozhádaní rodiče jsou vedeni k tomu, aby opět převzali svou společnou rodičovskou odpovědnost a nenechali o svých dětech rozhodovat cizí osoby (OSPOD, soudní znalci, soudci, ). Flexibilita a rychlost je klíčová. Poradenská péče je velmi intenzivní, probíhá i 3x týdně. OSPOD se účastní všech ústních jednání mezi rodiči a při prvním soudem nařízeném jednání může nabídnout jedinečný úhel pohledu. Je velmi dobře informován o aktuální situaci v rodině. Přináší kvalifikované podněty pro další diskusi a velmi často je schopen vypracovat s rodiči první rámec společné dohody.

16 Článek 9 Úmluvy o právech dítěte Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte. Takové určení může být nezbytným v některém konkrétním případě, například, jde-li o zneužívání nebo zanedbávání dítěte rodiči nebo žijí-li rodiče odděleně a je třeba rozhodnout o místě pobytu dítěte. V jakémkoli řízení podle odstavce 1 se poskytuje všem dotčeným stranám možnost zúčastnit se řízení a sdělit svoje stanoviska. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.

17 Článek 13 Úmluvy o výkonu práv dětí S cílem předcházet sporům nebo soudním řízením týkajícím se dětí, smluvní strany budou podporovat zprostředkování a další způsoby řešení sporů a jejich využití za účelem dosažení dohody, v případech, kde je to namístě a které smluvní strany vymezí. Sp. zn. 1115/2012/VOP/MPT: Typickým případem, kdy vhodnější než soudní řízení bude alternativní způsob řešení podstaty sporu, může být právě sporná otázka rodičů v jakém rozsahu naplňovat právo dítěte na pravidelný osobní rodičovský kontakt.

18 Základní situace Dítě žije s rodiči ve společné domácnosti Dítě žije pouze s jedním z rodičů - s druhým rodičem se stýká - s druhým rodičem se nestýká - druhého rodiče odmítá Dítě umístěné mimo rodinu Neupravený přirozený styk Překrývání Asistované předávání Asistovaný styk - třetí osoba je pozorovatelem - třetí osoba se aktivně účastní Styk podle soudního rozhodnutí

19 Ad hoc dohoda rodičů (neupravený styk) Dítě žije s jedním rodičem, s druhým se pravidelně stýká. Mimosoudní dohoda (ústní nebo písemná) Dítě žije s jedním rodičem, s druhým se buď pravidelně nebo problematicky stýká. Autoritativní rozhodnutí soudu Dítě žije s jedním rodičem, s druhým se stýká, nestýká nebo ho odmítá. Dohoda nad rámec soudního rozhodnutí je vždy možná. Úprava styku soudním rozhodnutím ani dohodou není možná Dítě styk odmítá.

20 Komentář (Občanský zákoník II. Rodinné právo ( ), 1. vydání, 2014) Styk jako základní předpoklad pro možné utváření a upevňování vzájemných vztahů mezi dítětem a oběma jeho rodiči. Rozhodování o úpravě styku s dítětem ve všech případech, kdy rodiče dítěte spolu nežijí, by bylo nevhodným vměšováním státní moci do rodinných vztahů. Proto pokud se rodiče na úpravě styku dohodnou, soud dohodu nemusí schvalovat. Délka trvání styku by se měla řídit zejména potřebami dítěte. Jako zásada by mělo platit, že rodič je oprávněn se stýkat s dítětem nejen každý druhý víkend, ale standardní styk by měl být doplněn i dny v týdnu, aby se rodič mohl podílet na školní přípravě či na výchově v širším slova smyslu.

21 Je třeba mít na paměti, že nepečující rodič má pouze v rámci styku možnost realizovat péči a výchovu dítěte, proto je třeba styk stanovit v co nejširší míře. Úprava styku znamená vymezení intervalů styku, popřípadě jiné zvláštní okolnosti. Jelikož jde o zásah do práv rodičů, je třeba, aby jakékoliv zásahy v podobě limitů, podmínek či jiných omezení byly v souladu se zákonem, mezinárodními úmluvami a v souladu se zájmem dítěte. Omezením práva rodiče na styk musí být sledován legitimní cíl (zájem dítěte), prostředky k jeho dosažení musí být přiměřené a současně je třeba dospět k závěru, že nelze nalézt šetrnější alternativu.

22 858 občanského zákoníku Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Právo rodiče na styk je zásadně nezávislé na tom, zda je rodič oprávněn vykonávat celou rodičovskou odpovědnost či jen její část. Při omezení rodičovské odpovědnosti či jejího výkonu soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem.

23 888 občanského zákoníku Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Výkladem lze dovodit i povinnost rodiče stýkat se s dítětem. Otázkou je, zda by vymáhání plnění této povinnosti nebylo v rozporu se zájmem dítěte. Připravit na styk neznamená ponechat zcela na dítěti, zda bude chtít s druhým rodičem odejít

24 OSPOD u rodičovského styku? KS v Ústí nad Labem 10 Co 158/2004: Styk rodiče s dítětem lze výjimečně po určitou dobu upravit za přítomnosti pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. i druhého rodiče. Metodické doporučení MPSV č. 11/2009 při účasti orgánů sociálně-právní ochrany dětí u rodičovského styku Účast pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí při styku rodiče s dítětem není v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí (ani v jiném právním předpise) upravena. Platí, že přítomnost pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany při styku rodiče s dítětem je možná a přípustná jako jedna z metod sociální práce s rodinou. Jde o nevynutitelnou iniciativu orgánu sociálně-právní ochrany dětí, která by se měla uskutečňovat mimo soudem stanovenou povinnost, podle jeho zvážení.

25 Povinnost dítěte stýkat se s rodičem? ÚS III. ÚS 125/98: Pokud nejsou zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti..., není ani při plném respektu k právům samotných nezletilých zákonného, tím méně pak ústavněprávního důvodu k tomu, aby rodiči, v jehož přímé péči nezletilé dítě není, byl styk s ním zakázán, respektive nepřiměřeně omezen. Při odmítání styku dítětem je třeba důsledně zjišťovat jeho důvody. Rychlost rozhodování je klíčová, neboť prostý běh času může vést k nenapravitelným důsledkům pro vztahy mezi dítětem a rodičem, který s ním nežije (rozhodnutí ESLP ve věci Ignaccolo-Zenide proti Rumunsku č /96).

26 889 občanského zákoníku Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči. R 12/1990: Rodič, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy, odpovídá za škodu vzniklou druhému z rodičů v důsledku zmaření styku s dítětem i tehdy, když tohoto rodiče včas neinformoval o objektivní překážce (např. o onemocnění dítěte) bránící uskutečnění styku s nezletilcem ve stanovenou dobu. Pečujícímu rodiči může vzniknout i škoda pro neuskutečnění styku. Trvale bezdůvodné bránění ve styku znamená, že rodič od soudního rozhodnutí neměl možnost se s dítětem setkat.

27 890 občanského zákoníku Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.

28 5073/2013/VOP/MPT: Ústředním problémem byla nadále spolupráce rodičů na dohodách o rozsahu rodičovského styku a dále informační povinnost matky vůči otci. Pokud matka odmítla sdělit otci, kam s nezletilým odjíždí, otec se informace domáhal přes dotčený úřad ( Jako opatrovníka našeho dítěte vás žádám o informaci, kde se nachází náš syn. Je v pořádku? ). Ve chvíli, kdy matka sociální pracovnici informaci odmítla sdělit, otec napadal dotčený úřad ( Velmi mě zaráží postoj OSPOD, který se jako soudem určený opatrovník našeho dítěte, klidně smiřuje s tím, že mu není známo, kde, v jakých podmínkách a s kým se nalézá jemu svěřený nezletilý. ). Vedoucí odboru shrnul, že rodiče nechtějí uzavřít dohodu o rodičovském styku a stále si ponechávají prostor neohraničeného styku s dítětem, což vede ke konfliktním situacím a nadměrné komunikaci. Na základě žádostí a stížností otce dotčený úřad vždy oslovil matku, která intervenci úřadu po čase ve své stížnosti vyhodnotila jako obtěžující. Pomoc dotčeného úřadu spočívající ve zprostředkované komunikaci rodičů nevedla ke zklidnění konfliktu.

29 Hodnocení ochránkyně: Z předložené komunikace otce s úřadem vyplývá jeho zjevná nespokojenost, zejména pokud jde o intenzitu intervence úřadu vůči matce. Tato však není na místě, neboť některé požadavky otce (např. jeho opakovaná snaha přes úřad zjišťovat kde a s kým se matka se synem aktuálně nachází) byly neoprávněné. Podle čl. 2 Úmluvy o styku s dětmi se stykem rozumí také poskytnutí informace o dítěti. Jde o nepřímou formu styku, která byť není způsobilá sama o sobě rozvíjet (respektive devalvovat) rodičovský vztah s dítětem, je důležitou součástí každého vztahu rodič-dítě. Tehdy platný zákon o rodině stanovil právo rodiče na pravidelnou informaci o dítěti, čemuž odpovídala povinnost druhého z rodičů tuto pravidelnou informaci o dítěti poskytnout. Avšak stejně jako u přímého styku, vznikla-li potřeba jeho soudní úpravy, nikdy neobsáhla veškerý čas dítěte. Znamená to, že pokud již soud přistoupil k úpravě stanovené povinnosti, rozhodl o povinnosti rodiče poskytnout informaci za určité období. Informace pak měla být spíše souhrnná, nikoli detailní (rozepsaná po dnech), a týkala se zejména podstatných záležitostí v životě dítěte (zdravotní stav dítěte, jeho školní výsledky, apod.).

30 891 občanského zákoníku Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem. Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže. Může jít tedy nejenom o situace, kdy dítě je při pobytu s druhým rodičem ohrožováno na zdraví, ale i o situace, kdy dítě je druhým rodičem neurotizováno, popouzeno vůči rodiči, který má dítě ve výchově, ale i o situace, kdy rodič nabízí dítěti nevhodný životní příklad, ohrožuje mravnost apod. Rozhodnutí o zákazu styku je faktickým omezením rodičovské odpovědnosti, rodič ztrácí možnost se na péči a výchově o dítě podílet. Pokud zde není jiné soudní rozhodnutí o zásahu do rodičovské odpovědnosti, rodič zůstává i nadále zákonným zástupcem dítěte.

31 872 občanského zákoníku Omezení rodičovské odpovědnosti žádný vliv na právo styku, pokud soud nerozhodl jinak Zbavení rodičovské odpovědnosti zákaz osobního styku, pokud soud nerozhodl jinak

32 Sociálně-právní ochrana dětí Dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu. Koncept sociálně-právní ochrany poskytované každému nezletilému dítěti Jedním z hlavních úkolů OSPOD je působení k obnovení narušených funkcí rodiny. Těžištěm práce s rodinou je poradenská činnost, kterou rodiče mohou při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě opakovaně žádat, nebo působení k odstranění nedostatků ve výchově, které jsou nuceni strpět. OSPOD podle míry a formy ingerence do rodiny vystupuje v různých rolích, od výrazně mocenské až po pomáhající. Intervence OSPOD na základě žádosti dotčených osob ( 8 a 9 ZoSPOD) x jednání z moci úřední na základě zákona.

33 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí orgánům sociálně-právní ochrany ukládá povinnost přijmout potřebné opatření, nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte. Tato opatření musí být zvolena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně se ovlivňovala. Při tom se postupuje s využitím metod sociální práce a postupů odpovídajících současným vědeckým poznatkům. ( 9a odst. 2) Potřebné opatření je takové, které odpovídá danému případu. Úvodní vyhodnocení ( 6), následné vyhodnocení, stanovení dalšího postupu, IPOD ( 10) OSPOD může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. ( 12) OSPOD podává návrh soudu na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti. ( 14) Záleží na faktických možnostech rodiče. (letáky z různých oblastí k využití)

34 Ze zprávy ochránkyně: Pokud by odpovědnost za dosažení dohody rodičů v záležitostech péče o děti, ležela pouze na orgánech sociálně-právní ochrany dětí (a dalších orgánech veřejné moci), veškerá právní úprava požadující kooperaci rodičů by se jevila jako zbytečná. Proto platí, že v případech, kdy se rodičům nedaří v oblasti péče o dítě dohodnout, mají ze strany státu nárok na určitou pomoc nesankční povahy, odpovědnost za dosažení či nedosažení dohody však zůstává stále na rodičích. Ať už jde o preventivní působení orgánu sociálněprávní ochrany dětí, nebo autoritativní rozhodnutí soudu, tyto nejsou nikdy způsobilé nahradit absentující dobrou vůli, porozumění a schopnost kompromisu rodičů. K urovnání vyhrocené rodinné situace je potřeba její pochopení, smíření, a mnohdy také osvojení si nových komunikačních metod. K tomu může napomoci odborné zařízení, jež se danou problematikou zabývá.

35 Děkuji Vám za pozornost.

ÚPRAVA STYKU RODIČŮ S DĚTMI

ÚPRAVA STYKU RODIČŮ S DĚTMI ÚPRAVA STYKU RODIČŮ S DĚTMI Možnosti a limity OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Právo na styk Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů účinnost

Více

Vztah mezi předmětem soudního řízení a zapojením dítěte do rozhodovací činnosti soudu. Mgr. Vladimír Polák Okresní soud v Novém Jičíně

Vztah mezi předmětem soudního řízení a zapojením dítěte do rozhodovací činnosti soudu. Mgr. Vladimír Polák Okresní soud v Novém Jičíně Vztah mezi předmětem soudního řízení a zapojením dítěte do rozhodovací činnosti soudu Mgr. Vladimír Polák Okresní soud v Novém Jičíně Rodičovské kompetence Schopnost rodičů realizovat rodičovskou odpovědnost

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků (Výtah z dokumentu MŠMT Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách únor 2014) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení. Olomouc, Mgr. Petra Jonášková

Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení. Olomouc, Mgr. Petra Jonášková Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení Olomouc, 28. 2. 2018 Mgr. Petra Jonášková Obsah prezentace 1.) Souhlas rodičů dítěte k jeho osvojení 2.) Důvody, kdy není třeba souhlasu rodičů k osvojení

Více

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu Standard č. 13: Vyřizování a podávání stížností Kriterium 13a: Orgán sociálně právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

poručenství Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví Rozlišení opatrovnictví Ustanovení opatrovníka

poručenství Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví Rozlišení opatrovnictví Ustanovení opatrovníka Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví t a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když rodiče (z různých

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Povinnosti a oprávnění zaměstnanců OSPOD Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Zaměstnanec je povinen vykonávat činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně,

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST. Zdeňka Králíčková, 2008

RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST. Zdeňka Králíčková, 2008 RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST Zdeňka Králíčková, 2008 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963

Více

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2012

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2012 Sociálně právní ochrana dětí Úvod do sociální práce ZS 2012 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení:

Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení: Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení: vybrané problémy a dobrá praxe z pohledu veřejné ochránkyně práv Mgr. Petra Šuplerová Mgr. Barbora Jechová 1 Obsah 1. Principy, z nichž je

Více

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE Anna Hořínová, 2012 PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOVÝ OZ ZSPOD (z.

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech. JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR

Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech. JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR 17. 2. 2017 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Právnická fakulta byla v Olomoucí obnovena v

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí 1. Identifikační číslo 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Odborný seminář. Cochemská praxe TESTOVÁNO NA RODIČÍCH v ČR. potřebné změny z pohledu SPOD. Zpracoval(a): Datum: Zavedli jsme systém

Odborný seminář. Cochemská praxe TESTOVÁNO NA RODIČÍCH v ČR. potřebné změny z pohledu SPOD. Zpracoval(a): Datum: Zavedli jsme systém Odborný seminář Cochemská praxe TESTOVÁNO NA RODIČÍCH v ČR potřebné změny z pohledu SPOD Zpracoval(a): Mgr. Zdeňka Kučná Datum: 17. 2. 2017 Současný stav Orgány sociálně-právní ochrany dětí dlouhou dobu

Více

RODIČOVSKÝ PLÁN. Vážení rodiče,

RODIČOVSKÝ PLÁN. Vážení rodiče, RODIČOVSKÝ PLÁN Vážení rodiče, dostáváte do ruky rodičovský plán, který by Vám měl pomoci při promýšlení otázek týkajících se péče o Vaše dítě, udržování osobního styku s ním, zajištění jeho výchovy a

Více

ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VE SVĚTLE REZOLUCE

ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VE SVĚTLE REZOLUCE ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VE SVĚTLE REZOLUCE Výzva k podpisu a/nebo ratifikaci Evropské úmluvy o výkonu práv dětí a Úmluvy o styku s dětmi. SPLNĚNO Evropská úmluva o výkonu práv dětí Podepsána 26. 4. 2000 Ratifikována

Více

Postup v případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

Postup v případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání: Mgr. Jana Hanzlíková náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky V Praze dne Č. j.: MPSV-2019/68580-231/1 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Účast veřejnosti na místní správě PRÁVO OBRACET SE NA ORGÁNY OBCE SE ŽÁDOSTMI, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKAMI

Účast veřejnosti na místní správě PRÁVO OBRACET SE NA ORGÁNY OBCE SE ŽÁDOSTMI, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKAMI Účast veřejnosti na místní správě PRÁVO OBRACET SE NA ORGÁNY OBCE SE ŽÁDOSTMI, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKAMI JUDr. Adam Furek oddělení legislativně-právní odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Možnosti a limity opatrovnického soudnictví. Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha

Možnosti a limity opatrovnického soudnictví. Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha Možnosti a limity opatrovnického soudnictví Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha Obsah prezentace Představení Justiční akademie + několik slov o vzdělávání opatrovnických soudců Zavádění

Více

Rodičovské únosy dětí, výkon práva styku. Olomouc Mgr. Bc. Alžběta Kundratová

Rodičovské únosy dětí, výkon práva styku. Olomouc Mgr. Bc. Alžběta Kundratová Rodičovské únosy dětí, výkon práva styku Olomouc Mgr. Bc. Alžběta Kundratová Osnova Právní rámec Co je to rodičovský únos Řešení únosů žádost o navrácení Návratové soudní řízení Obvyklé bydliště dítěte;

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

tento rodičovský plán by Vám měl pomoci při promýšlení otázek týkajících se péče o Vaše dítě.

tento rodičovský plán by Vám měl pomoci při promýšlení otázek týkajících se péče o Vaše dítě. Vážení rodiče, tento rodičovský plán by Vám měl pomoci při promýšlení otázek týkajících se péče o Vaše dítě. Následující otázky se tematicky zabývají problémy, které Vy a druhý rodič budete ve vztahu k

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Poskytování zdravotní péče nezletilým osobám

Poskytování zdravotní péče nezletilým osobám Poskytování zdravotní péče nezletilým osobám Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi stejně jako poskytování zdravotní péče nezletilým osobám se vlivem nového občanského zákoníku mění významným způsobem.

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

VÝKON RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU INSTITUTŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE. Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

VÝKON RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU INSTITUTŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE. Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. VÝKON RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU INSTITUTŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. PRAMENY ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963 Sb., ve znění zejména z. č. 91/1998 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Zákon č. 372/2011 Sb. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH technická novela Petr Šustek 34 / 3 ČÁST ČTVRTÁ POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDR. SLUŽEB Poskytování zdravotních služeb

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den.

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den. PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s OSPOD Příloha č. 2: Scénář rozhovoru se zástupci ústavních zařízení Příloha č. 3: Scénář rozhovoru s pěstouny Příloha č. 4: Vyhodnocení individuálního plánu dítěte

Více

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení Ivana MATOUŠKOVÁ Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Více

Rodičovský manuál aneb společně i po rozchodu

Rodičovský manuál aneb společně i po rozchodu Rodičovský manuál aneb společně i po rozchodu Vážení rodiče, tento rodičovský plán by Vám měl pomoci při promýšlení otázek týkajících se péče o Vaše dítě, udržování osobního styku s ním, zajištění jeho

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Terminologie forem porozvodové a jiné péče/výchovy dítěte. JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Právnická fakulta UP Olomouc

Terminologie forem porozvodové a jiné péče/výchovy dítěte. JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Právnická fakulta UP Olomouc Terminologie forem porozvodové a jiné péče/výchovy dítěte JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Právnická fakulta UP Olomouc Povinnosti a práva rodičů k dítěti 1. Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností

Více

54/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

54/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule 54/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. ledna 1996 byla ve Štrasburku přijata Evropská úmluva o výkonu práv dětí. Jménem České republiky

Více

ODEBRÁNÍ DÍTĚTE Z RODINY, ÚSTAVNÍ VÝCHOVA, OCHRANNÁ VÝCHOVA. Barbora Jechová

ODEBRÁNÍ DÍTĚTE Z RODINY, ÚSTAVNÍ VÝCHOVA, OCHRANNÁ VÝCHOVA. Barbora Jechová ODEBRÁNÍ DÍTĚTE Z RODINY, ÚSTAVNÍ VÝCHOVA, OCHRANNÁ VÝCHOVA Barbora Jechová OPÁČKO Z PŘEDNÁŠKY 1. Platnost 2. Účinnost 3. Legisvakanční lhůta 4. Zrušil zákon nějaké právní předpisy? 5. Je zákon novelizovaný?

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Tř. Svobody 16, 771 31 Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu. nezl Ondřej, nar. 9.9.1999, bytem Olomouc, Maminčina 9

Tř. Svobody 16, 771 31 Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu. nezl Ondřej, nar. 9.9.1999, bytem Olomouc, Maminčina 9 JUDr.... advokát advokátní kancelář se sídlem Mirka Dušína č. 9, 779 00 Olomouc, tel./zám./fax 888 013 579 osvědčení 9753, IČ 363639, bankovní spojení ČS as. pobočka Olomouc 01357975310 / 0300 Ústavnímu

Více

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc 16. a 23. 2. 2016 Program setkání Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje (9:00 11:00) statistické údaje materiál Ministerstva vnitra novela

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2019

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2019 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2019 Označení stanoviska: Problematika rozhodování o počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu a dalších pracovně-organizačních

Více

Body and Smile, z. ú. IČO: Sídlem: Třída Tomáše Bati 3930, Zlín za niž jedná Mgr. Eva Mrázková (dále jen poskytovatel ) rodiči.

Body and Smile, z. ú. IČO: Sídlem: Třída Tomáše Bati 3930, Zlín za niž jedná Mgr. Eva Mrázková (dále jen poskytovatel ) rodiči. Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Kids and Smile uzavřená podle 13 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen Zákon ), mezi stranami:

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce V Brně dne 1. února 2016 Sp. zn.: 2734/2015/VOP/KI Zpráva o šetření ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce Zabývala jsem se podnětem Ing. M. V. týkajícím se postupu

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

Charlie Gard Case JUDr. Barbora Vráblová, MA

Charlie Gard Case JUDr. Barbora Vráblová, MA Charlie Gard Case 1.12.2017 JUDr. Barbora Vráblová, MA Judgment summary https://www.supremecourt.uk/watch/charlie-gard/judgment.html Charlie se narodil 4. srpna 2016 (v době rozhodování Nejvyššího soudu

Více

Používání videokonferencí

Používání videokonferencí Používání videokonferencí při dokazování v občanských a obchodních věcech podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 Praktická příručka Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA SIMULOVANÉHO ZASEDÁNÍ VLÁDY

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA SIMULOVANÉHO ZASEDÁNÍ VLÁDY LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA SIMULOVANÉHO ZASEDÁNÍ VLÁDY Tato legislativní pravidla jsou zjednodušenou verzí legislativních pravidel vlády, určená výhradně pro účely simulovaného zasedání vlády. V případě, že

Více

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Doručování (1) Doručení rozhodčího nálezu vyvěšením na úřední desce rozhodce nenahrazuje zákonem předpokládané vyvěšení na úřední

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Děčín 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v předběžném

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE ÚČEL PRAMENY DRUHY PĚSTOUNSKÉ PÉČE LITERATURA. Zdeňka Králíčková, 2007

PĚSTOUNSKÁ PÉČE ÚČEL PRAMENY DRUHY PĚSTOUNSKÉ PÉČE LITERATURA. Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 1 2 ÚČEL PRAMENY výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem

Více

ALIS spol. s r.o., Česká Lípa říjen 2017

ALIS spol. s r.o., Česká Lípa říjen 2017 GDPR a obce Tento materiál není úplným výkladem problematiky GDPR. Snažili jsme se vysvětlit základní pojmy a principy, které se týkají konkrétně obcí. Zajistit soulad s nařízením GDPR není pouze záležitost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI PRO VEŘEJNOST V DS JITŘENKA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI PRO VEŘEJNOST V DS JITŘENKA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI PRO VEŘEJNOST V DS JITŘENKA Sedmikráska Žatec, z.s. IČ 22728783 se sídlem Kadaňská 3225, 438 01 Žatec za niž jedná Michaela Hradcová, předseda (dále jen poskytovatel

Více

Možnosti a příklady zajištění participačních práv dítěte před soudem Mgr. Pavla Churavá soudní tajemnice Okresní soud v Novém Jičíně

Možnosti a příklady zajištění participačních práv dítěte před soudem Mgr. Pavla Churavá soudní tajemnice Okresní soud v Novém Jičíně Možnosti a příklady zajištění participačních práv dítěte před soudem Mgr Pavla Churavá soudní tajemnice Okresní soud v Novém Jičíně Od února 2017 působím na Okresním soudě v Novém Jičíně na pozici soudního

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Úvodní ustanovení ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Zásady ) 1.1 Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Teplice 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. I. Preambule. II. Pořadatel. III. Účel soutěže. Soutěž je vyhlašována za účelem propagace a podpory pořadatele a jeho produktů.

PRAVIDLA SOUTĚŽE. I. Preambule. II. Pořadatel. III. Účel soutěže. Soutěž je vyhlašována za účelem propagace a podpory pořadatele a jeho produktů. PRAVIDLA SOUTĚŽE I. Preambule Tato pravidla byla zpracována za účelem úpravy podmínek soutěží vyhlášených a publikovaných v soutěžních příspěvcích na webových stránkách společnosti TONDACH Česká republika

Více

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se nachází na Odboru školství, sportu a mládeže Městského úřadu v Českém Krumlově,

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více