PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát Senátní návrh. na vydání. zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát Senátní návrh. na vydání. zákona"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

2 - 2 - Senátní návrh Zákon ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky Čl. I Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb. a zákona č. 261/2008 Sb., se mění takto: 1. V 1 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova Poslanecké sněmovny zrušují a slova v zahraničí se nahrazují slovy mimo území České republiky. 2. V 3 odst. 2 větě první a v 10 písm. a) se slova Poslanecké sněmovny zrušují. 3. V 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova b) až d) nahrazují slovy a) až c). 4. V 6 odst. 1 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 5. V 6 odst. 2 větě první se slova na základě údajů příslušného velitele; voliče uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) nahrazují slovy a b).

3 V 6 odst. 3 se slova Velitel, správa nahrazují slovem Správa. 7. V 6 odst. 4 se slova, popřípadě voliči zapsaní do zvláštního seznamu (odstavec 5) zrušují. 8. V 6 odst. 5 písmeno a) zní: a) má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis doručené nebo předané zastupitelskému úřadu nejpozději 55 dnů přede dnem voleb. Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladu potvrzujícího 1. totožnost žadatele, v němž je uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující zastupitelskému úřadu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele, 2. místo a stát narození žadatele a jeho rodné příjmení, 3. státní občanství žadatele; doklad potvrzující státní občanství musí být vydán příslušným orgánem po 1. lednu 1993, 4. bydliště žadatele v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu,. 9. V 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: (6) Ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem se vede číslo volebního okrsku, ve kterém bude volič volit, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné příjmení, místo a stát narození, bydliště voliče v územním obvodu zastupitelského úřadu, adresa místa trvalého pobytu voliče na území České republiky 5) ; nemá-li volič trvalý pobyt na území České republiky nebo nelze-li ho zjistit, za adresu místa trvalého pobytu se považuje adresa Magistrátu města Brna; dále název volebního kraje a číslo a sídlo volebního obvodu.. Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a V 6 odstavec 7 zní : (7) Zvláštní seznamy vedené podle odstavce 5 písm. a) uzavřou pro zápis voliče zastupitelské úřady 45 dnů přede dnem voleb a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán; po odstranění duplicit sdělí nejpozději 35 dnů přede dnem voleb Ministerstvo zahraničních věcí konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra zpětně informuje zastupitelské úřady prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí nejpozději 30 dnů přede dnem voleb o adrese místa trvalého pobytu voliče zapsaného ve zvláštním seznamu vedeném podle odstavce 5 písm. a), popřípadě o skutečnosti, že tento volič nemá na území České republiky trvalý pobyt. Je-li volič, zapsaný na základě vlastní žádosti z důvodu bydliště v cizině ve zvláštním seznamu, veden i ve stálém seznamu,

4 - 4 - obecní úřad takového voliče na základě oznámení Ministerstva vnitra ze stálého seznamu vyškrtne; Ministerstvo vnitra zašle oznámení obecnímu úřadu nejpozději 28 dnů přede dnem voleb. Voliče o vyškrtnutí ze stálého seznamu informuje na základě sdělení obecního úřadu zastupitelský úřad. Voliče, který je veden zastupitelským úřadem ve zvláštním seznamu vedeném podle odstavce 5 písm. a), zapíše obecní úřad do stálého seznamu poté, co tento volič předloží potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu.. 11.V 6 odst. 8 se slova pro volby do Poslanecké sněmovny zrušují. 12. V 6a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova s místem trvalého pobytu ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny; voličský průkaz vydá obecní úřad nebo zastupitelský úřad pro obě kola voleb, neuvede-li volič jinak. 13. V 6a odst. 3 písm. b) se slova popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky nahrazují slovy popřípadě trvalému pobytu podle 6 odst. 6; mimo území České republiky v jakémkoli zvláštním volebním okrsku. 14. Za 6a se vkládá nový 6b, který včetně nadpisu zní: 6b Žádost o korespondenční hlasování (1) Volič, který nebude hlasovat ve volební místnosti ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu nebo ve zvláštním seznamu vedeném podle 6 odst. 5 písm. a), může hlasovat korespondenčně za podmínek stanovených tímto zákonem. (2) Volič může požádat o zaslání hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování ode dne vyhlášení voleb osobně nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče. Žádost, která obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, na kterou mu budou hlasovací lístky zaslány, musí být uplatněna nebo doručena nejpozději 35 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, nebo zastupitelskému úřadu, kde je volič zapsán ve zvláštním seznamu vedeném podle 6 odst. 5 písm. a). (3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad vydá hlasovací lístky příslušného volebního kraje nebo volebního obvodu spolu s identifikačním lístkem podle odstavce 4, prázdnou obálkou opatřenou úředním razítkem (dále jen úřední obálka ), doručovací obálkou a informací o způsobu hlasování voliči nebo osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, který o vydání hlasovacích lístků žádá, anebo je zašle nejpozději do 25 dnů přede dnem voleb na adresu uvedenou voličem v žádosti podle odstavce 2 do vlastních rukou, popřípadě způsobem v místě obvyklým, doručuje-li se do zahraničí. Na doručovací obálce obecní úřad nebo zastupitelský úřad vyznačí heslo Volby-korespondenční hlasování, adresu obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu, do jehož obvodu volič náleží, druh a datum konání voleb; obecní úřad dále uvede číslo volebního okrsku.

5 - 5 - (4) Identifikační lístek obsahuje a) označení obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu, b) číslo identifikačního lístku, c) druh a datum konání voleb, d) označení volebního kraje nebo volebního obvodu, e) kolonku pro jméno, popřípadě jména, a příjmení voliče, datum narození a adresu místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nebo kde má bydliště mimo území České republiky a trvalý pobyt podle 6 odst. 6, f) úřední razítko obce nebo zastupitelského úřadu, jméno, popřípadě jména, a příjmení úřední osoby a její podpis, g) text prohlášení, ve kterém volič prohlašuje, že hlasuje osobně, a že v den hlasování je občanem České republiky. (5) Korespondenčně hlasovat nelze v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny ( 55), ve druhém kole voleb do Senátu ( 76), v doplňovacích volbách do Senátu ( 80) a v opakovaných volbách a opakovaném hlasování do Senátu ( 79) V 7 odst. 1 písm. g) se slova Úřad městské části Praha 1 pro úschovu výsledků hlasování ze zahraničí, zrušují. 16. V 7 odst. 1 písm. l) se slova pro volby do Poslanecké sněmovny (dále jen zvláštní okrsková volební komise ) zrušují. 17. V 8 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje. 18. V 9 odst. 2 písmenu b) se slovo okresu nahrazuje slovy volebního kraje a volebního obvodu. 19. V 9 odst. 2 písm. d) se slova evidence pobytu občanů nahrazují slovy informačního systému evidence obyvatel 5). 20. V 9 odst. 2 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f). zní: 21. V 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které g) archivuje volební dokumentaci předanou Ministerstvem zahraničních věcí..

6 V 10 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: f) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem předává zastupitelským úřadům nejpozději 80 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny aktualizaci seznamu obcí náležejících do jednotlivých volebních krajů a 80 dnů přede dnem voleb do Senátu aktualizaci seznamu obcí náležejících do jednotlivých volebních obvodů, g) po uplynutí lhůty pro soudní přezkum předává Ministerstvu vnitra volební dokumentaci zaslanou zastupitelskými úřady V 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní: n) předává Ministerstvu zahraničních věcí 85 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny aktualizaci seznamu obcí náležejících do jednotlivých volebních krajů a 85 dnů přede dnem voleb do Senátu aktualizaci seznamu obcí náležejících do jednotlivých volebních obvodů V 11 odst. 3 písm. d) se za slova 43 odst. 5 vkládají slova,, a 72 odst V 14a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí: e) ve spolupráci s krajským úřadem a Českým statistickým úřadem provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování jeho výsledků, f) archivuje volební dokumentaci, g) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků a ostatních volebních materiálů obecním úřadům ve svém správním obvodu V 14b se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: d) zasílá nebo vydává na žádost voliče hlasovací lístky, identifikační lístek, úřední obálku, doručovací obálku a informaci o způsobu hlasování, e) zajišťuje telefonní spojení do všech volebních místností ve správním obvodu obce a číslo tohoto spojení nahlásí nejpozději do 2 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,. Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h). 27. V 14c se na konci textu písmene a) doplňují slova a o způsobu hlasování. 28. V 14c se na konci textu písmene b) doplňují slova pro hlasování ve volební místnosti ( 17).

7 V 14d písm. a) se za slovo zajišťuje vkládají slova mimo území České republiky a slova Poslanecké sněmovny se nahrazují slovy Parlamentu České republiky. 30. V 14d se na konci textu písmene b) doplňují slova a vydává na základě žádosti voliče potvrzení o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu. 31. V 14d se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: d) zasílá nebo vydává na žádost voliče hlasovací lístky, identifikační lístek, úřední obálku, doručovací obálku a informaci o způsobu hlasování,. Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h). 32. V 14d písm. g) se slova v případě zaslání nahrazují slovy po obdržení vzorů a za slova 38 odst. 5 se vkládají slova a 67 odst V 14e odst. 4 větě druhé se za slova obsahovat jméno vkládají slova,popřípadě jména a slova rodné číslo se nahrazují slovy datum narození. 34. V 14g odst. 1 větě první se slova do Poslanecké sněmovny zrušují. 35. V 14g odst. 2 písm. c) a v 43 odst. 7 se slova prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Úřadu městské části Praha 1 nahrazují slovy Ministerstvu zahraničních věcí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5g zní: 15 Informování voličů (1) Starosta obce zveřejní na úřední desce obecního úřadu, popřípadě i způsobem v místě obvyklým, oznámení pro voliče a) o vyhlášení voleb, o datu a době jejich konání, o způsobu hlasování, a to nejpozději 80 dnů přede dnem voleb, b) o místě konání voleb nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. (2) Starosta v oznámení podle odstavce 1 písm. a) upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky ( 19 odst. 3) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

8 - 8 - (3) Starosta uvede v oznámení podle odstavce 1 písm. b) adresy volebních místností; bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede v oznámení podle odstavce 1 písm. b), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a toto oznámení zveřejní na území každého z nich. (4) Zastupitelský úřad způsobem v místě obvyklým informuje nejpozději 80 dnů přede dnem voleb voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného podle 6 odst. 5 písm. a), o možnostech hlasování a o povinnosti prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky ( 19 odst. 3). (5) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu 5g), se oznámení podle odstavců 1 až 3 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny g ) 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb V 16 se odstavce 5 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 5h a 5i zrušují. Dosavadní odstavce 6 a 8 se označují jako odstavce 5 a V 17 odst. 1 se slova prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen úřední obálka ) nahrazují slovy úředních obálek, v případě voleb do Senátu seznamem obcí náležejících do jednotlivých volebních obvodů, kde jsou volby vyhlášeny,. 39. V 17 odst. 6 větě první se za slova množstvím hlasovacích lístků vkládají slova všech volebních krajů nebo volebních obvodů, kde jsou volby vyhlášeny, seznamem obcí náležejících do jednotlivých volebních krajů a jednotlivých volebních obvodů, kde jsou volby vyhlášeny. 40. V 19 se na začátek odstavce 6 vkládá věta Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků V 19 odst. 6 větě druhé se slova V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nahrazují slovy V tomto prostoru. 42. V 19 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí: (7) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední

9 - 9 - obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. (8) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.. Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec a včetně nadpisu zní: 19a Způsob korespondenčního hlasování (1) Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Úřední obálku a vyplněný a podepsaný identifikační lístek vloží volič do doručovací obálky. Pokud volič požádal o vydání voličského průkazu a korespondenčně hlasuje, vloží do doručovací obálky i voličský průkaz. Doručovací obálku se zalepeným spojem volič zašle nebo osobně předá obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, u kterého je veden ve stálém seznamu nebo zvláštním seznamu vedeném podle 6 odst. 5 písm. a). O převzetí doručovací obálky, kterou volič osobně předá obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, vydá tento úřad voliči písemné potvrzení. (2) Obecní úřad doručovací obálky roztřídí pro jednotlivé okrskové volební komise podle čísla volebního okrsku vyznačeného na doručovací obálce. Do doby předání obálek okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi uloží obecní úřad nebo zastupitelský úřad všechny předem doručené obálky do úschovy na místě, které za tímto účelem vyhradí starosta nebo vedoucí zastupitelského úřadu; o všech těchto doručovacích obálkách vede tento úřad evidenci. (3) Do výsledku hlasování se započítávají hlasy na hlasovacích lístcích, které byly doručeny obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu nejpozději do zahájení hlasování. (4) Doručovací obálky doručené ve lhůtě podle odstavce 3 obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, předá tento úřad okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi nejpozději do ukončení hlasování na území České republiky. Na doručovací obálky doručené obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu po zahájení hlasování vyznačí tento úřad datum a hodinu doručení a uloží je nerozlepené k volební dokumentaci; obdobně postupuje, nejsou-li na doručovací obálce všechny údaje podle 6b odst. 3. (5) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování na území České republiky před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky, které byly okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi předány příslušným obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem. Podle přiloženého identifikačního lístku voliče učiní okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče záznam ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného podle 6 odst. 5 písm. a) o tom, že volič hlasoval korespondenčně; zvláštní okrsková volební komise dále zaznamená, do jakého volebního kraje nebo volebního obvodu volič hlasoval; identifikační lístek přiloží k tomuto výpisu a úřední obálku vhodí do volební schránky. Neobsahuje-li doručovací obálka identifikační lístek, nejsou-li na něm vyplněny všechny údaje, je-li v doručovací obálce více úředních obálek nebo více identifikačních lístků,

10 okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise takovou doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem odloží s vyznačením důvodů takového postupu k volební dokumentaci. (6) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise podle záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního seznamu vedeného podle 6 odst. 5 písm. a) zjistí, že volič již hlasoval ve volební místnosti, odloží doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem s vyznačením důvodu takového postupu k volební dokumentaci; v případě, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise obdrží od téhož voliče další doručovací obálku ve lhůtě podle odstavce 3, odloží tímto způsobem všechny doručovací obálky, které obdrží od tohoto voliče; obdobně postupuje, pokud z poznámky ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného podle 6 odst. 5 písm. a) zjistí, že voliči byl vydán voličský průkaz a volič ho nevložil do doručovací obálky, popřípadě je u voliče poznámka o zápise do zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem V 21a se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti prováděném členy okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise mají právo být přítomni pozorovatelé mezinárodních orgánů a organizací zřízených podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které účast svých pozorovatelů oznámí Ministerstvu zahraničních věcí nejpozději 3 dny přede dnem voleb; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní jejich seznam způsobem umožňujícím dálkový přístup; pozorovatelé mezinárodních organizací nemohou zasahovat do hlasování a sčítání hlasů V 22 odst. 2 se za slova zvláštní okrsková volební komise vkládají slova podle 19a odst. 5 a 6 a následně a za slova 40 se vkládají slova a 69a. 46. V 23 se za slova jejího sekretariátu, vkládají slova pozorovatelé podle 21a odst. 3, se zrušuje. 48. V 31 odst. 3 a v 60 odst. 4 se číslo 66 nahrazuje číslem V 31 odst. 4 a v 61 odst. 2 písm. e) se číslo 72 nahrazuje číslem V 32 odst. 1 písm. c) se slovo věk nahrazuje slovy jejich pohlaví.

11 V 32 odst. 2 a v 61 odst. 2 písm. b) se slova rodné číslo nahrazují slovy datum narození. 52. V 32 odst. 4 se slovo šedesátého nahrazuje slovem sedmdesátého. 53. V 33 odst. 1 a v 62 odst. 1 se číslo 66 nahrazuje číslem 76, číslo 60 číslem 70, číslo 58 číslem 68 a číslo 50 číslem V 33 úvodní části ustanovení odstavce 2, v 33 úvodní části ustanovení odstavce 3, v 62 úvodní části ustanovení odstavce 2 a v 62 odst. 3 se číslo 49 nahrazuje číslem V 33 odst. 6 a v 62 odst. 6 se číslo 45 nahrazuje číslem V 33 odst. 7 a v 62 odst. 7 se číslo 20 nahrazuje číslem V 36 odst. 4 větě druhé se za slova na území kraje vkládají slova a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 58. V 38 odst. 4 se věta první nahrazuje větami Hlasovací lístky se zasílají prostřednictvím pověřených obecních úřadů obecním úřadům. Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím V 38 odstavec 5 zní: (5) Krajské úřady zajistí zaslání vzorů hlasovacích lístků pro volbu ve zvláštních volebních okrscích Ministerstvu zahraničních věcí, které je zašle přenosovou technikou na zastupitelské úřady nejpozději 30 dnů přede dnem voleb. Zastupitelské úřady zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků v dostatečném množství. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky pro příslušný volební kraj ve volební místnosti podle místa jeho trvalého pobytu podle 6 odst V 38 odst. 6 se za větu první vkládá věta Současně informaci zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Na konci 39 se doplňuje věta Podle věty druhé se obdobně postupuje při úpravě hlasovacího lístku při korespondenčním hlasování..

12 V 40 odst. 2 se za slovo republiky vkládají slova a po provedení úkonů podle 19a odst. 5 a V 40 odst. 3 větě první a páté se slova nebo zvláštní okrsková volební komise zrušují. 64. V 40 odst. 3 větě třetí se slova a zvláštní okrsková volební komise zrušují. 65. V 40 se na konci odstavce 3 doplňují věty Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům V 40 odstavec 4 zní: (4) Zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky shlasovacími lístky zvolební schránky. Jiné než úřední obálky vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce bez úřední obálky. Poté vyjme hlasovací lístky z úředních obálek a společně s úředními obálkami je roztřídí podle volebních krajů. K úřední obálce, která je prázdná nebo obsahuje více hlasovacích lístků, zvláštní okrsková volební komise nepřihlíží a před sčítáním ji odloží s vyznačením důvodu. Podle jednotlivých volebních krajů spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisu ze zvláštního seznamu vedeného podle 6 odst. 5 písm. a) a poté sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice v jednotlivých volebních krajích, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům V 42 odst. 1 se věta první nahrazuje větami Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zvláštní okrsková volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování ve dvojím stejnopise samostatně pro každý volební kraj, do kterého hlasoval alespoň 1 volič V 42 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ve volební místnosti, a počet úředních obálek předaných obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem. 69. V 43 odst. 2 se za slova výtisk zápisu o průběhu a výsledku hlasování vkládají slova za jednotlivé volební kraje.

13 V 43 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Současně zašle sdělení o tom, kolik zápisů zvláštní okrsková volební komise vyhotovila a za které volební kraje V 43 odst. 7 větě první se za slova hlasovací lístky vkládají slova, identifikační lístky, doručovací obálky. 72. V 46 odst. 3 zní: (3) V zápise o výsledku voleb ve volebním kraji se uvede a) počet volebních okrsků ve volebním kraji a počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování, b) počet zvláštních volebních okrsků, kde byly zjištěny výsledky hlasování do tohoto volebního kraje, c) celkový počet osob ve volebním kraji zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů, d) celkový počet voličů ve volebním kraji, kterým byly vydány úřední obálky ve volební místnosti za volební kraj celkem a počet úředních obálek předaných obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem za volební kraj celkem, e) počet odevzdaných úředních obálek za volební kraj celkem, f) celkový počet platných hlasů odevzdaných ve volebním kraji pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů ve volebním kraji, g) počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty V 52 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova ve volební místnosti, a počet úředních obálek předaných obecním úřadem a zastupitelským úřadem. 74. V 52 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: c) celkový počet odevzdaných úředních obálek,. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e) zní: 55 Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracují se lhůty podle 1 odst. 3, 14c písm. c) a d), 14e odst. 3, 14g odst. 1 a 45 odst. 1 o jednu třetinu. Lhůty podle 10 písm. f), 15 odst. 1 písm. a), 15 odst. 4, 31 odst. 3 a 4, 32 odst. 4 a 33 odst. 1 až 3, 6 a 7 se zkracují o 25 dnů V 61 odst. 1 písm. a) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a slovo věk se nahrazuje slovy jeho pohlaví.

14 V 61 odst. 2 písm. d) se za slova jejich jména, vkládají slova popřípadě jmen a a slova rodného čísla se nahrazují slovy data narození. 78. V 66 odst. 3 větě druhé se za slova příslušného volebního obvodu vkládají slova a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 79. V 66 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova ; zveřejnění prohlášení ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. 80. V 67 odst. 4 se věta první nahrazuje větami Hlasovací lístky se zasílají prostřednictvím pověřených obecních úřadů obecním úřadům. Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím V 67 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: (5) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zašle vzory hlasovacích lístků pro volbu ve zvláštních volebních okrscích Ministerstvu zahraničních věcí, které je zašle přenosovou technikou na zastupitelské úřady nejpozději 30 dnů přede dnem voleb. Zastupitelský úřad zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků v dostatečném množství. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky pro příslušný volební obvod ve volební místnosti podle místa jeho trvalého pobytu podle 6 odst. 6.. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec V 67 se na konci odstavce 6 doplňují věty Současně informaci zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Na konci textu 68 se doplňují slova ;obdobně se postupuje při korespondenčním hlasování. 84. V 69 odstavec 1 zní: (1) Po ukončení hlasování a po provedení úkonů podle 19a odst. 5 a 6 dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku Za 69 se vkládá nový 69a, který včetně nadpisu zní:

15 a Zjišťování výsledků hlasování zvláštní okrskovou volební komisí (1) Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky. (2) Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky a po provedení úkonů podle 19a odst. 5 a 6 dá předseda zvláštní okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku. (3) Zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky shlasovacími lístky zvolební schránky. Jiné než úřední obálky vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce bez úřední obálky. Poté vyjme hlasovací lístky z úředních obálek a společně s úředními obálkami je roztřídí podle volebních obvodů. K úřední obálce, která je prázdná nebo obsahuje více hlasovacích lístků, zvláštní okrsková volební komise nepřihlíží a před sčítáním ji odloží s vyznačením důvodu. Podle jednotlivých volebních obvodů spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisu ze zvláštního seznamu vedeného podle 6 odst. 5 písm. a) a poté sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé kandidáty v jednotlivých volebních obvodech, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. (4) Každý člen zvláštní okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda zvláštní okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů V 70 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova nebo zvláštní okrsková volební komise. 87. V 71 odst. 1 se za větu první vkládá věta Zvláštní okrsková volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování ve dvojím stejnopise samostatně pro každý volební obvod, do kterého hlasoval alespoň 1 volič V 71 odst. 1 větě poslední se za slova okrskové volební komise vkládají slova nebo zvláštní okrskové volební komise. 89. V 71 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo komise vkládají slova nebo zvláštní okrskové volební komise. 90. V 71 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ve volební místnosti, a počet úředních obálek předaných obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem. 91. V 71 odst. 2 písm. f) se za slovo komisi vkládají slova nebo zvláštní okrskové volební komisi.

16 V 71 odst. 3 se za slovo komise vkládají slova nebo zvláštní okrsková volební komise zní: 72 (1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu. (2) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise zašle 1 výtisk zápisu o průběhu a výsledku hlasování za jednotlivé volební obvody pomocí přenosové techniky nebo popřípadě i pomocí výpočetní techniky neprodleně Českému statistickému úřadu prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí. Zároveň zašle sdělení o tom, kolik zápisů zvláštní okrsková volební komise vyhotovila a za které volební obvody. (3) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb vzápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Vyskytnou-li se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ze zvláštního volebního okrsku chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování. (4) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku nebo ve zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise obdrží tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou technikou. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den voleb ukončit. Tím není dotčen 77a. (5) Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování ( 22), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3, může být celkový výsledek voleb za volební obvod zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.

17 (6) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, identifikační lístky, odevzdané hlasovací lístky, doručovací obálky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, výpis ze zvláštních seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené krajským nebo pověřeným obecním úřadem. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu, zvláštní okrsková volební komise uvedené dokumenty odevzdá zastupitelskému úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební dokumentací Ministerstvu zahraničních věcí V 73 odstavec 1 zní: (1) Český statistický úřad na pracovišti u pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu převezme výsledky hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, popřípadě zvláštní volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě předány zápisy o průběhu a výsledku hlasování podle 72, a zpracuje výsledky voleb ve volebním obvodu V 73 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní : b) počet zvláštních volebních okrsků, kde byly zjištěny výsledky hlasování do tohoto volebního obvodu,. Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h). 96. V 73 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova ve volební místnosti za volební obvod celkem, a počet úředních obálek předaných obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem za volební obvod celkem. 97. V 76 se na konci odstavce 4 doplňuje věta Pro hlasování ve zvláštních volebních okrscích se použijí hlasovací lístky postupujících kandidátů z prvního kola a opatří se razítkem s textem: II. kolo V 77a odst.1 a v 77a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo komise vkládají slova a zvláštní okrskové volební komise. 99. V 80 odstavec 2 zní: (2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle 1 odst. 3, 14c písm. c) a d), 14 e) odst. 3 a 14g odst. 1 se zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle 10 písm. f), 15 odst. 1 písm. a), 15 odst. 4, 60 odst. 4, 61 odst. 2 písm. e) a 62 odst. 1 až 3 a 6 se zkracují o 25 dnů..

18 zní: 84 Výdaje orgánů státní správy, krajů, obcí, okrskových volebních komisí, zvláštních okrskových volebních komisí a zastupitelských úřadů spojené s volbami do Parlamentu České republiky se hradí ze státního rozpočtu V 87 odst. 1 a 2 se za slovo seznamu vkládají slova nebo zvláštního seznamu vedeného podle 6 odst. 5 písm. a) a za slovo okrsku se vkládají slova nebo zvláštním volebním okrsku Část třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní: ČÁST TŘETÍ PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY 91 Přestupky (1) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy. (2) K projednání přestupku je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, která předvolební a volební průzkumy zveřejňovala. (3) Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše Kč. 91a Jiné správní delikty (1) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání, při vydávání tisku nebo na veřejné datové síti v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky akončící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy, se uloží pokuta do výše Kč. (2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

19 (4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajský úřad, v případě právnické osoby podle místa jejího sídla a v případě podnikající fyzické osoby podle místa jejího podnikání. (6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 15) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby ) 2 odst. 2 obchodního zákoníku V 92 se odstavec 3 zrušuje V 95 se za slova okrskové volební komise vkládají slova a zvláštní okrskové volební komise V 97 odst. 2 se slova 16 odst. 5 a 7 nahrazují slovy 91 a 91a V 97c odst. 1 a 2 se slova Poslanecké sněmovny nahrazují slovy Parlamentu České republiky V 97c se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Vyžaduje-li tento zákon ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu, pokládá se tato podmínka za splněnou, provede-li toto ověření příslušný cizozemský orgán nebo osoba ve státě působnosti zastupitelského úřadu, jemuž je doklad předkládán. Takovéto ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu nepodléhá dalšímu ověření.. Čl. II Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosnou technikou, se zrušuje.

20 Čl. III Přechodná ustanovení 1. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu vedeném podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č.247/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za voliče zapsané ve zvláštním seznamu podle zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Český statistický úřad zašle nejpozději 85 dnů přede dnem voleb prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí zastupitelským úřadům pro volby do Poslanecké sněmovny seznam obcí náležejících do jednotlivých volebních krajů a pro volby do Senátu seznam obcí náležejících do jednotlivých volebních obvodů. 3. Volby do Parlamentu České republiky, které se budou konat před 1. říjnem 2009, se uskuteční podle dosavadních právních předpisů. Čl. IV Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů a nálezů Ústavního soudu jej měnících. ČÁST DRUHÁ Změna soudního řádu správního Čl. V V 89 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se na konci textu věty první doplňují slova, s výjimkou voleb do Parlamentu České republiky, kdy soud rozhodne do sedmi dnů. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. VI Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č.173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb.,

21 zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/2002 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č.47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., se mění takto : 1. V 6 odst. 3 se na začátek písmene c) vkládají slova zřizuje a. 2. V 6 odst. 3 písm. k) se slova Poslanecké sněmovny zrušují. ČÁST ČTVRTÁ Účinnost Čl. VII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

22 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Podle Čl. 2 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, (dále jen Ústava ), je lid zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Čl. 15 až 19 Ústavy obsahují základní právní úpravu složení obou komor Parlamentu České republiky (dále jen Parlament ), jakož i základní úpravu voleb do těchto komor. Stanoví počty poslanců a senátorů v Poslanecké sněmovně Parlamentu, (dále jen Poslanecká sněmovna ) a v Senátu Parlamentu, (dále jen Senát ), délku volebního období, volební zásady, volební systémy a věkové hranice pro aktivní a pasivní volební právo. Čl. 25 Ústavy stanoví, kdy zaniká mandát poslance nebo senátora. Součástí ústavního pořádku České republiky je i Listina základních práv a svobod (dále jen Listina ), která ve svém Čl. 21 stanoví, že občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Vymezuje pro všechny volby společné principy, podle kterých je volební právo všeobecné, rovné a vykonává se tajným hlasováním. Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem. Podle Čl. 20 Ústavy další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon. Podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a soudní přezkum pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen volební zákon ). Ve volbách do obou komor Parlamentu mohou podle současné právní úpravy voliči občané České republiky hlasovat na území České republiky ve volebních místnostech. Volič, který nemůže hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu. Obecní úřad vede rovněž zvláštní seznam pro voliče, kteří nemají trvalý pobyt v jeho územním obvodu, popřípadě nemohou volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, protože se nacházejí v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu nebo zařízení, anebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi požádat, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Hlasovat ze zahraničí je možné pouze při volbách do Poslanecké sněmovny, a to ve volebních místnostech, které jsou zpravidla zřizovány na zastupitelských úřadech, kde se mohou hlasování účastnit buď voliči, kteří byli na základě své žádosti zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, anebo voliči, kteří se dostaví s voličským průkazem. Rovněž zastupitelský úřad může voliči, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu, vydat na žádost voličský průkaz. Možnost hlasovat v zahraničí pouze na zastupitelských úřadech byla kritizována zejména s ohledem na značné vzdálenosti pro voliče při cestě na zastupitelský úřad (např. v USA), kam se mnohdy musel volič dostavit dvakrát při podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu a při samotném hlasování.

23 Při volbách do Senátu je možné podle stávající právní úpravy hlasovat pouze na území České republiky. Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem tak musí, pokud chtějí ve volbách do Senátu hlasovat, požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu a přijet na území České republiky. Takový volič pak může hlasovat v kterémkoli volebním obvodu na území České republiky, kde byly volby do Senátu vyhlášeny, což má za následek, že volič zapsaný ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadu tak může, na rozdíl od voliče zapsaného ve stálém seznamu u obecního úřadu, hlasovat při každé příležitosti, kdy jsou volby do Senátu vyhlášeny, tj. každé 2 roky a případně i v doplňovacích volbách, bez ohledu na to, o který volební obvod jde. Změny, které by navrhovaná novela volebního zákona měla přinést, jsou především zavedení hlasování v zahraničí rovněž ve volbách do Senátu a pro všechny voliče, tj. voliče zapsané ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu i voliče zapsané ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem zavedení možnosti korespondenčního hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny i do Senátu. Ostatní, výše popsané možnosti hlasování, které obsahuje stávající právní úprava, by byly i nadále zachovány. Zavedením hlasování ve volbách do Senátu rovněž ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí bude poskytnuta možnost voličům zapsaným ve zvláštních seznamech vedených zastupitelskými úřady, aby mohli v zahraničí hlasovat do obou komor Parlamentu. V zahraničí bude možno hlasovat ve volbách do Senátu také na voličský průkaz a nebude nutné, aby voliči nadále v případě zájmu o hlasování v těchto volbách museli přicestovat na území České republiky. Zároveň bude odstraněna i dosavadní nerovnost mezi voliči spočívající v tom, že voliči zapsaní ve zvláštních seznamech vedených zastupitelskými úřady mohou hlasovat v každých volbách do Senátu, bez ohledu na to, jakých volebních obvodů se tyto volby týkají, tedy každé 2 roky, na rozdíl od voličů žijících na území České republiky, kteří mohou hlasovat pouze jednou za 6 let. Losování volebního kraje, do kterého se podle stávající právní úpravy započítávají hlasy voličů, kteří hlasují ve volbách do Poslanecké sněmovny ze zahraničí, v návrhu nové právní úpravy odpadá. Hlasy voličů, kteří budou ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu hlasovat v zahraničí, se budou započítávat do příslušného volebního kraje nebo volebního obvodu v závislosti na trvalém pobytu voliče na území České republiky, který bude ve zvláštním seznamu evidovat pro účely voleb do Parlamentu zastupitelský úřad. Tato změna je vyvolána právě tím, že hlasovat v zahraničí se bude do obou komor Parlamentu a v případě voleb do Senátu není možné postupovat jinak, než že každý volič bude hlasovat do volebního obvodu podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Pokud volič nemá na území České republiky evidován žádný trvalý pobyt, je místem trvalého pobytu pro účely tohoto zákona Brno. Korespondenční hlasování bude podmíněno žádostí voliče o tento způsob hlasování, kterou musí adresovat obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, kde je veden v seznamu voličů. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voliči vydá nebo do vlastních rukou zašle hlasovací lístky a volič pak vybraný, popřípadě upravený, hlasovací lístek zašle na adresu obecního nebo zastupitelského úřadu, která bude již předem předepsána na doručovací obálce. Při zaslání hlasovacího lístku zpět bude na úvaze voliče, zda zašle doručovací obálku doporučeně nebo běžným způsobem. Doručování v zahraničí by mohlo činit v některých zemích, které tento zvláštní způsob doručování neznají, problémy. Obecní nebo zastupitelský úřad zajišťuje předání doručených obálek okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové

24 volební komisi. Celý proces korespondenčního hlasování je upraven tak, aby byly zachovány základní principy volebního práva, především princip tajnosti a rovnosti hlasování. Zavedení korespondenčního hlasování vyžaduje zkrácení některých lhůt, neboť je nutno vytvořit dostatečnou časovou rezervu pro tisk hlasovacích lístků a zaslání hlasovacích lístků těm voličům, kteří o korespondenční hlasování požádají, a následné zaslání voličem upraveného nebo vybraného hlasovacího lístku zpět do okamžiku zahájení hlasování. Korespondenční hlasování si např. vyžádá i zkrácení lhůty pro podání kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci, pro některé úkony volebních orgánů související s registrací a zkrácení lhůty pro rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci. S korespondenčním hlasováním bude spojena i řada nových úkolů pro volební orgány, zejména pro obecní úřady a zastupitelské úřady. Nutno je však upozornit, že korespondenční hlasování nebude moci probíhat u voleb do Senátu v případě konání jejich druhého kola, doplňovacích a opakovaných voleb do Senátu a opakovaného hlasování do Senátu. Nemožnost korespondenčního hlasování v tomto případě je dána lhůtami, které jsou podle stávající volební úpravy ohraničeny 90 dny pro celý volební proces. Zavedení korespondenčního hlasování např. ve II. kole voleb do Senátu by předpokládalo prodloužení volebního procesu tak, aby mezi I. a II. kolem voleb bylo možné zabezpečit rozeslání hlasovacích lístků voličům. Stejně tak v případě zkrácení lhůt při doplňovacích a opakovaných volbách a opakovaném hlasování by nebylo možno korespondenční hlasování organizačně technicky zabezpečit. Z téhož důvodu se nebude realizovat korespondenční hlasování ani u předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, které se musí konat do 60 dnů po jejím rozpuštění. Zatímco navrhovaná novela odstraňuje již zmiňovanou nerovnost v postavení voliče žijícího v zahraničí a na území České republiky při volbách do Senátu, je třeba upozornit na disproporci jinou, která vzniká v důsledku zavedení možnosti korespondenčního hlasování do Senátu. Týká se pouze konání druhého kola voleb a doplňovacích nebo opakovaných voleb, včetně postavení kandidátů při takovém hlasování v dotčeném volebním obvodu, kdy nebude možné s ohledem na lhůty potřebné k zabezpečení jednotlivých úkonů využít korespondenční způsob hlasování. Tím je však volič omezen pouze ve výběru možností, jak může své volební právo uplatnit, ale samotná možnost výkonu volebního práva není dotčena. Institut korespondenčního hlasování je ve volební legislativě České republiky zcela nový. Korespondenční hlasování však funguje v řadě evropských zemí, např. ve Spolkové republice Německo, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Itálii a nově je upraven také na Slovensku; v České republice panuje již po několik let zájem na jeho zavedení, a to jednak ze strany ústavních orgánů, které v tomto způsobu spatřují především rozšíření možností pro realizaci aktivního volebního práva a tím i větší účast našich občanů při volbách, a jednak ze strany samotných voličů, kteří se pravidelně při každých volbách dotazují, zda je možné hlasovat ze zahraničí, popř. hlasovat jiným způsobem, jestliže se v době konání voleb nebudou moci dostavit do volební místnosti. Do novely volebního zákona byly zapracovány také některé změny mající spíše technický charakter. Jedná se o úpravu postavení mezinárodních volebních pozorovatelů, nahrazení požadavku na uvádění rodného čísla údajem o datu narození, popřípadě úpravy vyplývající ze změny souvisejících právních předpisů. Okolnosti, které vedly ke změně právní úpravy, jsou podrobně popsány ve zvláštní části této důvodové zprávy.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3146 Sbírka zákonů č. 222 / 2012 222 ZÁKON ze dne 20. června 2012, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období. Návrh. poslanců. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období. Návrh. poslanců. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 217/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 217/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 217/0 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 4 Sídlo: Most 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 Datum a doba konání voleb Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019.

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed

Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed Obsah Základní informace... 3 Právo volit občan České republiky... 3 Právo volit občan jiného členského státu EU... 3 Překážky výkonu volebního

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Strana 3858 Sbírka zákonů č. 294 / 2012 294 VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o provedení některých ustanovení zákona č. / Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vol... - znění dle 91/2017 Sb. 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna

Více

Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST II.

Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST II. Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dne 4. 5. 2017 na návrh děkanky usnesl na tomto Volebním

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 928) Návrh na zamítnutí

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna: 204/2000 Sb. Změna: 64/2001

Více

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4787 360 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (platí od 131. 1. 2017 do 12. 4. 2017) ve znění zákona č. 238/1992 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení (1) Tento řád stanoví zejména počet členů Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne. 2015, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne. 2015, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o volbách do Parlamentu

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Vyhlašování voleb do AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Vyhlašování voleb do AS FIS V O L E B N Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení Tento

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 564/9

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 564/9 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 564/9 Usnesení ústavně právního výboru č. 205 ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Volby do zastupitelstev obcí Volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo II. kolo

Volby do zastupitelstev obcí Volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo II. kolo Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. 10. 2018 Volby do Senátu Parlamentu ČR 5. - 6. 10. 2018 - I. kolo 12. -13. 10. 2018 II. kolo Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Volby do zastupitelstev obcí nebo

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: PS160049917 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238 USNESENÍ Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 50. schůze ve středu dne 14. prosince 2016 Vládní návrh zákona,

Více

Informace k volbám do evropského parlamentu

Informace k volbám do evropského parlamentu Informace k volbám do evropského parlamentu Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Volby do Evropského parlamentu na území

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 871 76 ZÁKON ze dne 7. února 2012, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_232_VES_12 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 216/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Ročník 2008 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE 19. ČERVENCE 2017 2. Senát se člení na akademickou komoru, která má deset členů, a studentskou komoru, která má sedm členů. 3.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2018 Obsah ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku..

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku.. Strana 4426 Sbírka zákonů č. 293 / 2016 293 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

ZÁKON č. 38/2008 Sb.,

ZÁKON č. 38/2008 Sb., Pracovní verze úplného znění zákona č. 38/2008 Sb. (včetně vyznačení změn provedených zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky

Více

Nominační řád primárních voleb KDU-ČSL

Nominační řád primárních voleb KDU-ČSL Nominační řád primárních voleb KDU-ČSL I. Obecná ustanovení 1. Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů se sestavují,

Více

/2011 Sb. Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních. s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích

/2011 Sb. Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních. s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích Strana 5730 Sbírka zákonů č. 433 / 2011 433 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne v hod. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena.

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne v hod. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena. INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A DO ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, ZE KTERÝCH SE KANDIDÁTNÍ LISTINY PODÁVAJÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Více

JEDNACÍ Ř ÁD. Valné hromady ČKA. Úvodní ustanovení Čl. 1. Čl. 9. Orgány valné hromady Čl. 10. Čl. 2

JEDNACÍ Ř ÁD. Valné hromady ČKA. Úvodní ustanovení Čl. 1. Čl. 9. Orgány valné hromady Čl. 10. Čl. 2 JEDNACÍ Ř ÁD Valné hromady ČKA Úvodní ustanovení Čl. 1 Jednací řád Valné hromady České kuželkářské asociace (dále jen "VH ČKA") upravuje zásady jednání valné hromady (dále jen "VH"), jejích orgánů a funkcionářů.

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna: 204/2000 Sb. Změna: 64/2001

Více

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. 10. 2018 Školení okrskových volebních komisí Právní úprava - zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - vyhláška č. 59/2002

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

OBECNÍ ÚŘAD KADOV. Kadov 65 tel.: Blatná IČO: mobil:

OBECNÍ ÚŘAD KADOV. Kadov 65   tel.: Blatná   IČO: mobil: OBECNÍ ÚŘAD KADOV Kadov 65 www.kadov.net tel.: 383 491 019 388 01 Blatná e-mail: oukadov@tiscali.cz IČO: 00251283 mobil: 724 181 049 INFORMACE PRO VOLIČE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY

Více

( 26a zákona o volbách ZK)

( 26a zákona o volbách ZK) Voličské průkazy ( 26a zákona o volbách ZK) voličský průkaz PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu vedeném obecním úřadem v územním obvodu Středočeského

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení Systém ASPI - stav k 30.8.2013 do částky 102/2013 Sb. a 35/2013 Sb.m.s. - RA447 247/1995 Sb. - o volbách do Parlamentu České republiky - poslední stav textu Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna:

Více