Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ"

Transkript

1 Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích stálých seznamů voličů (dále jen dodatek ), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen zvláštní seznam ) vedených obecními nebo zastupitelskými úřady. S ohledem na provedení jednoho ze základních principů volebního práva principu rovného volebního práva - může být každý volič zapsán pouze v jednom seznamu voličů. K vedení stálého seznamu a dodatku viz Metodiku k vedení těchto seznamů pro volby do zastupitelstev obcí. I. Zvláštní seznam Zvláštní seznam vede obecní úřad podle 6 odst. 1 až 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o volbách do Parlamentu ), který se vztahuje na volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Zvláštní seznam nevede obecní úřad pro účely voleb do zastupitelstev obcí! Zvláštní seznam vede i velvyslanectví nebo konzulární úřad České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen zastupitelský úřad ), a to na základě 6 odst. 5 až 7 zákona o volbách do Parlamentu. Zatímco zvláštní seznam vedený obecním úřadem se pro volby do Senátu vytváří ad hoc, má zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem stálou povahu. Právní úprava vztahující se ke zvláštnímu seznamu je obsažena v 6 zákona o volbách do Parlamentu, v 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 233/2000 Sb. ) a ve vzorech 1a, 1b v příloze této vyhlášky. II. Vedení a aktualizace zvláštního seznamu 1. Zvláštní seznam vedený obecním úřadem Obecní úřad vytváří ad hoc pro každé volby do Senátu zvláštní seznam (tento seznam se tedy nevytváří pro účely voleb do zastupitelstev obcí) pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán a který 1

2 a) je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci, b) je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody umístěném v obci, nebo c) volí na voličský průkaz. Do tohoto zvláštního seznamu je však při volbách do Senátu možno zapsat pouze voliče, který má trvalý pobyt ve stejném volebním obvodu, do něhož náleží i obec, jejíž obecní úřad tento zvláštní seznam vede. Nelze do něj tedy zapsat voliče z jiného volebního obvodu, ať již se jedná o volební obvod, kde se v roce 2014 rovněž konají senátní volby, anebo dokonce o volební obvod, kde se volby do Senátu v roce 2014 vůbec nekonají. Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené výše pod písmeny a) a b) na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. V 6 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu je striktně dán nejzazší termín, tj. nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování, pro předání údajů obecnímu úřadu, který zvláštní seznam vede. Správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu. Voliči zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů výše uvedených pod písmeny a) a b) jsou ve výpisu ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Bez ohledu na trvalý pobyt lze do tohoto seznamu zanést i voliče zapsané ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, za podmínky, že tito voliči budou mít vyřízen voličský průkaz. 2. Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem Zastupitelský úřad vede zvláštní seznam stálé povahy pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti. Náležitosti, které musí písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem obsahovat, jsou stanoveny v 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu a jsou jimi: originál, popřípadě ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Tato žádost musí být doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb. Následují úkony spojené s odstraněním duplicit. Zastupitelské úřady z tohoto důvodu uzavírají zvláštní seznamy, které vedou, již 30 dnů před prvním dnem voleb (10. září 2014), a to podle 6 odst. 6 zákona o volbách do Parlamentu. Zastupitelské úřady poté zvláštní seznamy neprodleně předají Ministerstvu zahraničních věcí, které provede v těchto seznamech kontrolu duplicit. Na případné duplicity upozorní příslušné zastupitelské úřady, které duplicity odstraní. Nejpozději 20 dnů před prvním dnem voleb (20. září 2014) Ministerstvo zahraničních věcí sdělí konečné znění zvláštních seznamů vedených zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra pak poskytne seznamy obecním úřadům, které voliče, kteří se zapsali do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem z důvodu bydliště v zahraničí, vyškrtnou ze stálého seznamu 2

3 s uvedením poznámky, že volič byl ze stálého seznamu vyškrtnut na základě své žádosti o zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Takto postupuje obecní úřad pouze ve vztahu k těm voličům, kteří byli do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu zapsáni nově, a obecní úřad si u nich poznámku o vyškrtnutí dosud neučinil v souvislosti s odstraňováním duplicit při některých předešlých volbách. Tuto poznámku je třeba uvést i ve výpisu ze stálého seznamu pro okrskovou volební komisi. O vyškrtnutí voliče informuje zastupitelský úřad na základě sdělení obecního úřadu. V důsledku zápisu do zvláštního seznamu na zastupitelském úřadě je volič, který má trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu vedeného obecním úřadem, což s sebou nese skutečnost, že je u takového voliče ve stálém seznamu uvedena poznámka o vyškrtnutí voliče z důvodu jeho žádosti o zápis do zvláštního seznamu na zastupitelském úřadě. Informace o souvislostech vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů na základě jeho žádosti o zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem je voliči obvykle zasílána zastupitelským úřadem společně s informací o tomto vyškrtnutí. Tento krok má pro takového voliče s ohledem na ustanovení 4 zákona o volbách do Parlamentu, podle kterého může být každý volič zapsán pouze v jednom seznamu voličů, následující důsledky: k hlasování ve volbách do Parlamentu České republiky (do Poslanecké sněmovny i do Senátu), ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta republiky na území České republiky bude potřebovat voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, v jehož zvláštním seznamu je zapsán, ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude moci hlasovat vůbec, neboť bude vyškrtnut ze stálého seznamu, který je pro všechny druhy voleb veden podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán do stálého seznamu vedeného podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, bude muset požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení příslušného zastupitelského úřadu. Bez tohoto potvrzení nemůže obecní úřad voliče zpět do stálého seznamu zanést. Toto potvrzení je možné předložit i okrskové volební komisi až ve volební místnosti ve dny voleb; okrsková volební komise na základě předložení tohoto potvrzení voliče dopíše do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu hlasování. 3. Aktualizace zvláštních seznamů vedených obecním úřadem Od shora uvedených zápisů je třeba odlišit aktualizaci zvláštních seznamů vedených obecním úřadem na základě údajů od správ příslušných ústavů, objektů nebo zařízení, ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu. Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech provádí obecní úřad na základě oznámení toho, kdo dal k předchozímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho změně podnět. Aktualizací je třeba rozumět zápisy o případných změnách údajů již v těchto seznamech uvedených a nikoli nový zápis; může se jednat o případy změny údajů u zapsaných voličů nebo vyškrtnutí voličů pokud odpadl důvod pro zápis. Podle ustanovení 1 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb. vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení toho, kdo dal k zápisu podnět, oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Podle 1 odst. 9 vyhlášky č. 233/2000 Sb. lze ve zvláštním seznamu pouze zrušit zápis 3

4 a následně zrušit poznámku o tomto zápisu ve stálém seznamu, pokud se volič dostaví k hlasování v okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a prokáže se, že v okrsku, kde byl zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu, nehlasoval a tento zápis byl zrušen. Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu obecnímu úřadu (tj. 7 dnů před začátkem hlasování) a uzavřením stálého seznamu (tj. 2 dny přede dnem voleb) mohou hlasovat pouze ve volbách do Senátu, a to na voličský průkaz, který si zajistí prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání voličského průkazu podle 6a zákona o volbách do Parlamentu, a jeho převzetí, a to u obecního úřadu, v jehož územním obvodu mají trvalý pobyt. Hlasovat s voličským průkazem ve volbách do Senátu však lze pouze ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To neplatí pro voliče, který hlasuje s voličským průkazem, který mu byl vydán zastupitelským úřadem, u kterého je zapsán ve zvláštním seznamu, neboť tento volič může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky spadajícím do kteréhokoli volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. 4. Uzavření zvláštního seznamu Stálý seznam a jeho dodatek obecní úřady uzavírají podle 28 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí 2 dny přede dnem voleb (8. října 2014) v hodin. Zvláštní seznam uzavírají obecní úřady na základě 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb. rovněž 2 dny přede dnem voleb; ačkoli přesný časový okamžik není touto vyhláškou stanoven, lze s ohledem na jednotnost postupu obecního úřadu při uzavírání seznamů odvodit, že tak učiní ve stejný okamžik, tj. v hodin. Po uzavření zvláštního seznamu již nemůže obecní úřad v tomto seznamu provádět změny. Pokud se obecní úřad po uzavření dozví skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi. Pod pojmem skutečnosti odůvodňující změny zápisu je třeba rozumět zápisy o případných změnách údajů již v těchto seznamech uvedených a nikoli nový záznam. 5. Výpisy Výpisy ze zvláštního seznamu jsou prakticky kopie, se kterými pracují okrskové volební komise ve dnech voleb. Výpisy ze seznamů voličů předává příslušné okrskové volební komisi pro daný volební okrsek ten, kdo seznam voličů vede, tj. obecní úřad. III. Dopisování do stálého seznamu a zvláštního seznamu okrskovou volební komisí Při souběhu voleb do zastupitelstev obcí s volbami do Senátu pracuje okrsková volební komise ve volební místnosti s výpisem ze stálého seznamu (pro oba druhy voleb), výpisem z dodatku (pouze pro volby do zastupitelstev obcí) a zároveň s výpisem ze zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem (pouze pro volby do Senátu). Ve druhém kole voleb do Senátu bude okrsková volební komise pracovat s výpisem ze stálého seznamu a s výpisem ze zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem. 4

5 1. Dopisování do výpisu ze stálého seznamu při volbách do Senátu Do výpisu ze stálého seznamu voličů může okrsková volební komise v souladu s ustanovením 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu dodatečně dopsat pouze voliče, který komisi prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku (průkazní povinnost je na tomto voliči, tedy okrsková volební komise není povinna provádět jakékoli šetření v této věci). Toto právo může volič prokázat platným občanským průkazem, popřípadě občanským průkazem s odděleným rohem společně s potvrzením o změně místa trvalého pobytu; tuto skutečnost nelze prokázat cestovním dokladem, kde se místo trvalého pobytu vůbec neuvádí. V případě, že jde o voliče, u něhož je v poznámce uvedeno, že byl ze stálého seznamu vyškrtnut z důvodu zápisu ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, může takového voliče do výpisu ze stálého seznamu okrsková volební komise dopsat pouze v případě, že volič jí současně předloží potvrzení příslušného zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu. Toto potvrzení se pak stává součástí volební dokumentace. Zároveň příslušná okrsková volební komise zpracuje o dané skutečnosti informaci pro obecní úřad, aby i ten mohl obnovit zápis voliče ve stálém seznamu zrušením poznámky o tom, že byl tento volič vyškrtnut na základě své žádosti o zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu v zahraničí. 2. Dopisování do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem při volbách do Senátu Při volbách do Senátu dopíše okrsková volební komise do výpisu ze zvláštního seznamu případné voliče, kteří mají trvalý pobyt ve stejném volebním obvodu a kteří hlasují na voličský průkaz vydaný obecním úřadem. Nový tiskopis voličského průkazu používaný od 1. ledna 2014 umožňuje, aby okrsková volební komise přímo z voličského průkazu zjistila, zda byl vydán pro její volební obvod; tím zkontroluje, zda se nejedná o voliče s voličským průkazem vydaným obecním úřadem z jiného volebního obvodu, kde se rovněž volí do Senátu, popřípadě, zda voliči nebyl omylem vydán voličský průkaz obecním úřadem, v jehož územním obvodu volby do Senátu neprobíhají. Do výpisu ze zvláštního seznamu se dopisují i voliči s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem; tento volič může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, kde se konají volby do Senátu. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu, nemá voličský průkaz a nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nachází, nemůže ve dny voleb okrsková volební komise umožnit hlasování. Uvedený závěr vychází z ustanovení 6 zákona o volbách do Parlamentu a ustanovení 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb. Do zvláštních seznamů zapíše obecní úřad voliče na základě údajů správy příslušného zařízení a nikoli okrsková volební komise. Postup obecního úřadu je uveden v bodě II./1 a II/3. V případě, že by byl volič např. hospitalizován v příslušné nemocnici nebo obdobném zdravotnickém zařízení v době kratší 7 dnů přede dnem voleb, nemohl by již být zanesen do soupisu voličů předávaného nemocnicí (obdobným zdravotnickým zařízení) příslušnému obecnímu úřadu a v důsledku toho by ani nemohl být následně dopsán do zvláštního seznamu vedeného tímto úřadem. Dodatečné dopsání těchto voličů do 5

6 zvláštního seznamu okrskovou volební komisí není na základě zákona o volbách do Parlamentu přípustné. IV. Vydávání voličských průkazů pro volby do Senátu O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče. Způsob a podmínky vydání voličského průkazu jsou uvedeny v 6a zákona o volbách do Parlamentu. Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje způsoby, jak lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to: žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Kdyby totiž zákon o volbách do Parlamentu ověřený podpis nevyžadoval, mohl by o vydání voličského průkazu pro určitého voliče požádat jeho jménem kdokoliv i bez vědomí tohoto voliče, a tak ho ve skutečnosti připravit o možnost hlasování, neboť o vydání voličského průkazu se učiní poznámka do stálého seznamu a do jeho výpisu, podle kterého ve dnech voleb postupuje okrsková volební komise při vydávání úředních obálek. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář. žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. října osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 8. října 2014 do hodin. Ustanovení 6a zákona o volbách do Parlamentu se ve smyslu ustanovení 76 odst. 6 tohoto zákona použije přiměřeně i pro případné druhé kolo voleb. Ze lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu - nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v současně připravovaných volbách do Senátu do 3. října a ze lhůty pro osobní požádání o vydání voličského průkazu - do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do hodin dne 8. října lze dovodit, že volič může o vydání voličských průkazů pro obě kola voleb do Senátu požádat současně a obecní úřad mu pak musí voličské průkazy pro obě kola voleb také současně vydat (jeden pro první a druhý pro druhé kolo); to, zda se jedná o voličský průkaz pro první či druhé kolo voleb do Senátu, vyznačí obecní úřad zaškrtnutím příslušného rámečku v tiskopisu voličského průkazu a současně vyplní odpovídající datum konání voleb. V případě, že z důvodů stanovených v 76 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu se druhé kolo voleb do Senátu bude konat až třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, voličské průkazy vydané pro druhé kolo voleb budou platné i přesto, že datum konání těchto voleb se bude od reálného data konání druhého kola voleb lišit. Voličské průkazy tedy budou ve všech volebních obvodech, kde se volby do Senátu mají 6

7 konat, vydávány pro první kolo s datem 10. a 11. října 2014 a pro případné druhé kolo s datem 17. a 18. října V souvislosti s výše uvedeným je na místě rovněž doporučit, aby v případě písemných žádostí o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu byly oba voličské průkazy vystavovány vždy v případě, kdy volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu; v případě, kdy volič žádá osobně, lze požadavek voliče na místě upřesnit. Vzhledem k tomu, že voličský průkaz osvědčuje důležité skutečnosti, měl by být opatřen kulatým razítkem s malým státním znakem a označením obecního úřadu, který voličský průkaz vydal. Nicméně vzhledem k tomu, že ve vyhlášce č. 233/2000 Sb. ve vzoru tiskopisu je uvedeno otisk razítka úřadu, nikoliv úřední razítko, nelze vyloučit, že se vyskytnou i případy užití hranatého razítka na voličském průkazu. Pokud předložený voličský průkaz naplňuje všechny zákonné požadavky, není ze strany okrskové volební komise důvod, aby voliči s takovým voličským průkazem neumožnila hlasování. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 25. září 2014, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu; obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do hodin dne 15. října Pokud se volič dostaví pro voličský průkaz osobně, je vhodné, aby byl upozorněn, že v případě prvního kola voleb do Senátu, pokud bude na voličský průkaz hlasovat mimo svůj volební okrsek, nebude moci hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, kde institut voličských průkazů není zaveden. Dále je nezbytné v poznámce ve výpisu ze stálého seznamu řádně vyznačit pro každé kolo voleb do Senátu, že voliči byl vydán voličský průkaz. Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič odevzdá voličský průkaz okrskové volební komisi a ta jej zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu, ke kterému přiloží i jeho voličský průkaz. Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti svého volebního okrsku, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu. Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu. Voličský průkaz vystavený zastupitelským úřadem opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Hlasovat ve volbách do Senátu však lze pouze na území České republiky. 7

8 V. Hlasování do přenosné volební schránky Pro úplnost je třeba dodat, že i při volbách do Senátu je možné hlasovat do přenosné volební schránky. Na základě ustanovení 19 odst. 7 zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou (při souběhu voleb do zastupitelstev obcí s volbami do Senátu budou dva druhy úředních obálek, které se budou lišit barvou) a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Do přenosné volební schránky může z výše uvedených závažných důvodů hlasovat i volič s voličským průkazem. Při volbách do Senátu se uplatní hlasování do přenosné volební schránky zejména u voličů, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem a nacházejí se např. v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, či v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody umístěném v obci. 8

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 Datum a doba konání voleb Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019.

Více

( 26a zákona o volbách ZK)

( 26a zákona o volbách ZK) Voličské průkazy ( 26a zákona o volbách ZK) voličský průkaz PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu vedeném obecním úřadem v územním obvodu Středočeského

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3146 Sbírka zákonů č. 222 / 2012 222 ZÁKON ze dne 20. června 2012, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Informace k volbám do evropského parlamentu

Informace k volbám do evropského parlamentu Informace k volbám do evropského parlamentu Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Volby do Evropského parlamentu na území

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_232_VES_12 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed

Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed Obsah Základní informace... 3 Právo volit občan České republiky... 3 Právo volit občan jiného členského státu EU... 3 Překážky výkonu volebního

Více

KOHOUTOVICKÝ KURÝR předvolební

KOHOUTOVICKÝ KURÝR předvolební KOHOUTOVICKÝ KURÝR předvolební Měsíčník pro každou moderní kohoutovickou domácnost 2012 Informace k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR Termín voleb pátek 12. 10. 2012 14.00 22.00

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 4 Sídlo: Most 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Volby do zastupitelstev obcí Volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo II. kolo

Volby do zastupitelstev obcí Volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo II. kolo Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. 10. 2018 Volby do Senátu Parlamentu ČR 5. - 6. 10. 2018 - I. kolo 12. -13. 10. 2018 II. kolo Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Volby do zastupitelstev obcí nebo

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019 Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019 Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky je upraveno zejména v 27, 28 a 31

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009 Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009 Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky je upraveno zejména v 27, 28 a 31

Více

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky Brno-střed

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky Brno-střed Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky Brno-střed Obsah Volby do zastupitelstev obcí České republiky... 3 Základní informace... 3 Právo volit... 3 Volební právo občanů jiných

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014 Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014 Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky je upraveno zejména v 27, 28 a 31

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. 10. 2018 Školení okrskových volebních komisí Právní úprava - zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - vyhláška č. 59/2002

Více

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Je předkladatel kandidátní listiny oprávněn navrhovat sám sebe jako kandidáta? Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2009 706 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Město Břidličná /Městský úřad Břidličná Odbor hospodářskosprávní. OZNÁMENí

Město Břidličná /Městský úřad Břidličná Odbor hospodářskosprávní. OZNÁMENí Město Břidličná /Městský úřad Břidličná Odbor hospodářskosprávní Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, Ič 00295906 V áš dopis zn. Spisová značka: Volby ZO 9/2018 Čj. Vyřizuje Telefon E-mail: Datum Řepková Lenka

Více

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vol... - znění dle 91/2017 Sb. 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období. Návrh. poslanců. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období. Návrh. poslanců. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Novinky v oblasti voleb

Novinky v oblasti voleb Konference Moderní veřejná správa Praha, 15. 16. 9. 2016 Novinky v oblasti voleb JUDr. Václav Henych ředitel odboru všeobecné správy Ministerstvo vnitra Aktuální informace k říjnovým volbám Aktuální informace

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

Právě se vám do ruky dostalo Mimořádné vydání Zpravodaje volební speciál ke komunálním a senátním

Právě se vám do ruky dostalo Mimořádné vydání Zpravodaje volební speciál ke komunálním a senátním Právě se vám do ruky dostalo Mimořádné vydání Zpravodaje volební speciál ke komunálním a senátním volbám. Volby do Zastupitelstva města Jaroměře proběhnou v pátek 5. 10. 2018 a v sobotu 6. 10. 2018. Volby

Více

Volba prezidenta ČR. Školení okrskových volebních komisí PREZENTUJÍCÍ

Volba prezidenta ČR. Školení okrskových volebních komisí PREZENTUJÍCÍ Školení okrskových volebních komisí Právní úprava - zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů - vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Metodika ze dne 1. 9. 2014 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat,

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

(5) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 4 oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič

(5) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 4 oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič 233/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 24. července 2000 o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 217/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 217/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 217/0 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka

Více

Zpracování voleb do Evropského parlamentu května 2019 v IS KEO X modulu Volby

Zpracování voleb do Evropského parlamentu května 2019 v IS KEO X modulu Volby Zpracování voleb do Evropského parlamentu 24. - 25. května 2019 v IS KEO X modulu Volby Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, jestli jsou správně

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X Metodika ze dne 17. 8. 2012 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, jestli jsou

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpracování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR října 2018 v programu KEO-X

Zpracování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR října 2018 v programu KEO-X Zpracování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 5. 6. října 2018 v programu KEO-X Důležité upozornění! Volby si zakládejte nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tzn. do středy 3. 10. 2018 do 16 hodin!!

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna: 204/2000 Sb. Změna: 64/2001

Více

Zpracování voleb do Evropského parlamentu května 2014 v KEO X Volby

Zpracování voleb do Evropského parlamentu května 2014 v KEO X Volby Metodika ze dne 4. 4. 2014 Zpracování voleb do Evropského parlamentu 23. - 24. května 2014 v KEO X Volby Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, jestli

Více

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice Zpravodaj obce Dolní Tošanovice * * * říjen 2 0 1 3 * * * ZPRÁVA Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 28. 8. 2013: Dne 23. 9. 2013 proběhlo 24. zasedání zastupitelstva obce Dolní

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Strana 3858 Sbírka zákonů č. 294 / 2012 294 VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012

Více

Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov

Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov 588 51 Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Batelově dne BATE 91/2013 Vendula Sedláčková, DiS. 2013-01-14 BATE 1324/2012 Městys 25 Oznámení

Více

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství, Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Více

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz POKYNY k zajištění voleb do Evropského parlamentu, konaných na území České republiky dne 23. a 24. května 2014, v lůžkových zdravotnických zařízeních Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční na území

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Zpracování volby prezidenta České republiky leden 2018

Zpracování volby prezidenta České republiky leden 2018 Zpracování volby prezidenta České republiky leden 2018 Důležité upozornění! Volby si zakládejte nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tzn. do středy 10. 1. 2018 do 16 hodin!! Kontrola v Evidenci obyvatel

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna: 204/2000 Sb. Změna: 64/2001

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o provedení některých ustanovení zákona č. / Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení Systém ASPI - stav k 30.8.2013 do částky 102/2013 Sb. a 35/2013 Sb.m.s. - RA447 247/1995 Sb. - o volbách do Parlamentu České republiky - poslední stav textu Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna:

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016 Kontrola v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, zda jsou správně zapsány adresní údaje v Evidenci obyvatel. V Evidenci

Více

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 1 2 2 (2) Občanovi se vydává a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo c) občanský průkaz bez strojově čitelných

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Teze změn vyhlášek provádějících volební zákony, které si vyžádá návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

Teze změn vyhlášek provádějících volební zákony, které si vyžádá návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní Teze změn vyhlášek provádějících volební zákony, které si vyžádá návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995

Více

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017 Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017!!Důležité upozornění! Volby si zakládejte nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tzn. do středy 18.10. 2017 do 16 hodin!! Kontrola v

Více

V pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Evropského parlamentu (dále jen EP ).

V pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Evropského parlamentu (dále jen EP ). VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 V pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Evropského parlamentu (dále jen EP ). Ministerstvem vnitra

Více