SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH"

Transkript

1 SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 288 datum: 29. října 2014 Opatření rektora k zadávání veřejných zakázek na JU ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel úpravy (1) Toto opatření upravuje základní pravidla, kompetence a organizaci při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění pozdějších předpisů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen JU ) včetně zakázek nespadajících pod působnost tohoto zákona a zakázek zadávaných dle pravidel příslušných operačních a dotačních programů. (2) V případě, že prostředky na realizaci VZ budou čerpány z jiných než vlastních zdrojů JU, tedy z projektů OP, účelových dotací, výzkumných grantů atd., které mají odlišně nebo přísněji stanoveny podmínky a limity pro zadávání veřejných zakázek, se zadavatel řídí pravidly stanovenými daným poskytovatelem. Pokyny dle tohoto opatření jsou pak použity podpůrně. Článek 2 Obecné zásady (1) JU je ve smyslu 2 odst. 2 písm. d) zákona veřejným zadavatelem a je povinna a) při zadávání zakázek malého rozsahu dodržovat 6 zákona při celém procesu zadávání veřejné zakázky, b) při zadávání zakázek dle zákona dodržovat všechna jeho ustanovení při celém procesu zadávání veřejné zakázky. (2) Zástupcem zadavatele je osoba oprávněná činit úkony v zadávacím řízení jménem zadavatele, a to v rámci přidělených rozpočtových prostředků, se kterými je oprávněna nakládat, a za předpokladu přímé souvislosti předmětu zadávacího řízení s působností útvaru zadavatele. Zadavatelem pro účely tohoto opatření a) je statutární zástupce, tj. rektor a kvestor v rámci pravomocí udělených mu Statutem JU a rektorem (Opatřením rektora R 218 ze dne 1. prosince 2012 a speciálním zmocněním), b) jsou pro zakázky malého rozsahu rektor a kvestor dle pravomocí uvedených v písm. a), a dále děkan a ředitel jiné součásti JU na základě zmocnění ve vnitřních předpisech JU (Statut JU a statuty součástí JU), 1

2 c) další osoby zmocněné k úkonům v zadávacím řízení. Toto zmocnění vydává rektor, kvestor, děkan, resp. ředitel jiné součásti JU. (dále také zadavatel ) (3) Podmínkou pro zadávání veřejné zakázky jsou disponibilní peněžní prostředky, způsobilé stát se výdajem na dodávky, služby nebo stavební práce. Příkazci operace a správci rozpočtu prověří nebo zabezpečí prověření potřeby zadání předmětné zakázky z hlediska dodržení investičního plánu, rozpočtu a finančního krytí. Příkazce operace odpovídá za dodržení nákupu v souladu s opatřením. (4) Při zadávání zakázek je nezbytné respektovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. U zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie je navíc nezbytné dodržovat limity, pravidla a zásady určené poskytovatelem finančních prostředků EU pro výběr dodavatelů (včetně požadavků na publicitu). Obdobně je třeba postupovat rovněž při užití prostředků z veřejných zdrojů mimo oblast spolufinancování z EU, jestliže poskytovatel stanoví pravidla pro zadávání zakázek odlišně od tohoto Opaření. (5) JU využívá v souladu s 149 zákona elektronický prostředek egordion pro zadávání veřejných zakázek. Elektronický prostředek slouží ke správě a evidenci všech zadávaných zakázek podle zákona, včetně zakázek malého rozsahu a je jediným nástrojem, jehož prostřednictvím se zveřejňují příslušné dokumenty na profilu zadavatele. Webová adresa profilu zadavatele a datagordionu je uvedena v části 2, článku 7 opatření. Článek 3 Základní pojmy a) Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka zadávaná podle zákona musí být realizována na základě písemné smlouvy. Veřejnou zakázkou se rozumí rovněž rámcová smlouva (dále jen VZ ). b) Dotčený útvar/žadatel útvar/žadatel, který má v úmyslu učinit nákup v souladu se zákonem. Útvar/žadatel je zodpovědný za poskytnutí všech potřebných informací dle požadavků stanovených tímto opatřením. c) Karta veřejné zakázky je formulář, který slouží jako podklad pro přípravu a zahájení výběrového řízení (dále jen Karta VZ ). d) ÚVZ útvar veřejných zakázek odpovědný za organizaci a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek e) datagordion elektronický nástroj dostupný přes webové služby umožňující zadávání veřejných zakázek, slouží ke správě, evidenci a realizaci veřejných zakázek a je jediným nástrojem, jehož prostřednictvím zadavatel zveřejňuje veřejné zakázky na profilu zadavatele v souladu s 149 zákona f) Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky na dodávky a služby je celková cena dodávky či služby bez DPH. V případě koupě zboží na splátky nebo poskytované služby se jedná o celkovou cenu plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou, nebo o celkovou výši plnění za 48 měsíců, jde li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky na stavební práce je celková cena stavebních prací bez DPH, přičemž do této ceny se započítává rovněž předpokládaná hodnota dodávek, které jsou potřebné k provedení stavebních prací. Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky je celková cena dodávky, služby nebo stavebních prací. g) Kvalifikace dodavatele je způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. h) Technická specifikace pro účel veřejné zakázky představuje technickou charakteristiku prací, 2

3 materiálů, zboží nebo služeb, které mají být použity nebo dodány, popsané objektivním, nediskriminačním a současně přesným a jasným způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je zadavatelem zamýšlen. Technickou specifikaci předává na ÚVZ žadatel o veřejnou zakázku, který současně odpovídá za její obsah. i) Minitendr je veřejná zakázka zadávaná na základě rámcové smlouvy. Článek 4 Povinnosti při zadávání veřejných zakázek (1) Zadavatelé, zaměstnanci a další pověřené osoby uskutečňující úkony v zadávacím řízení jsou povinni ve všech stadiích zadávacího řízení zejména a) zajistit, aby všechny veřejné zakázky byly před zahájením zadávacího řízení schváleny v souladu s vnitřním kontrolním systémem, zejména příkazcem a správcem rozpočtu. Příkazce a správce rozpočtu si je vědom, že svým podpisem na Kartě VZ schvaluje veškeré náklady, které jsou nezbytné pro realizaci VZ ve vazbě na platnou legislativu, b) dodržovat zásady transparentnosti, rovnosti a zákazu diskriminace dodavatelů a výrobců s cílem dosažení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynakládání finančních prostředků, c) být vzhledem k uchazeči (uchazečům) nestranný. Podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky některému z uchazečů., d) zabezpečit vyloučení možnosti účasti potencionálního dodavatele na přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky, e) stanovit jednoznačné a srozumitelné zadávací podmínky, které záměrně nezvýhodní určitého dodavatele/výrobce, f) zajistit, aby smlouva uzavíraná s vybraným uchazečem odpovídala zadávacím podmínkám a podané nabídce, g) zajistit, aby veškeré smlouvy uzavírané na základě zadávacího řízení byly označeny číslem smlouvy a identifikačním číslem předmětné zakázky v systému datagordion (ID číslo). Při přípravě smluv pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a při schvalování smluv je nutné dodržovat veškeré interní normy týkající se oběhu dokladů a vnitřního kontrolního systému. Článek 5 Veřejné zakázky podle předmětu (1) Veřejné zakázky na dodávky předmětem je pořízení zboží, zejména formou koupě, koupě na splátky, nájmu zboží nebo nájmu s právem následné koupě (leasing). (2) Veřejná zakázka na stavební práce předmětem je provedení stavebních prací, uvedených v příloze zákona, související projektová činnost a zhotovení stavby. (3) Veřejné zakázky na služby předmětem je vše, co není zakázka na dodávky nebo zakázka na stavební práce (národní legislativa nezná pojem služby, proto je služba negativně vymezena). 3

4 Článek 6 Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty (1) Veřejné zakázky jsou podle výše jejich předpokládané hodnoty rozděleny dle zákona do následujících kategorií. Částky jsou uvedeny bez DPH: a. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ): i. dodávky a služby do , Kč, ii. stavební práce do , Kč. b. Veřejná zakázka podlimitní: i. dodávky a služby od , Kč do , Kč, ii. stavební práce od , Kč do , Kč. c. Nadlimitní veřejná zakázka: i. dodávky a služby nad , Kč, ii. stavební práce nad , Kč. (2) Pro zadání podlimitní zakázky na dodávky a služby může zadavatel použít zjednodušené podlimitní řízení (dále jen ZPŘ ). U zakázky na stavební práce je možno použít ZPŘ pouze v případě, že předpokládaná hodnota VZ nepřesáhne 10 mil. Kč. (3) Předpokládanou hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého závazku, která pro zadavatele vyplývá z plnění veřejné zakázky. Zadavatel je povinen stanovit výši předpokládané hodnoty podle předmětu veřejné zakázky před zahájením zadávacího řízení. (4) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení jeho předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem. Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, musí být celková předpokládaná hodnota stanovena jako součet předpokládaných hodnot všech jednotlivých částí. (5) Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez DPH. Článek 7 Pravidla a povinnosti při zadávání veřejných zakázek (1) Zadavatel je povinen před zahájením výběrového řízení stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tedy předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění veřejné zakázky, a to bez daně z přidané hodnoty. (2) Pravidla a povinnosti při zadávání VZ se odvíjí od výše předpokládané hodnoty. (3) Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel stanoví na základě údajů a informací o zakázkách stejného či obdobného předmětu plnění. Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho rozhodného (účetního) období v rámci JU na základě plánovaných nákupů. (3) Při vymezení toho, jaké obdobné, spolu související dodávky či služby hodlá zadavatel pořídit v průběhu rozhodného období, je třeba vyjít zejména z příslušného rozpočtu nebo plánu zadavatele a rovněž z předvídatelnosti pořizování těchto dodávek či služeb v účetním období. (4) Při stanovení režimu veřejné zakázky je zadavatel povinen vycházet ze součtu skutečných hodnot (smluvních cen) již realizovaných zakázek a součtu předpokládaných hodnot plánovaných 4

5 výběrových řízení všech obdobných a spolu souvisejících dodávek, služeb či stavebních prací v rámci celé JU v daném rozhodného období. (5) Povinnost ke sčítání obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb za účetní období neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně dle svých aktuálních potřeb. Za opakované zakázky se v případech JU považuje zejména nákup potravin, pohonných hmot, jízdenek, léků a letenek. (6) Specifická plnění se nesčítají. Takové zboží a služby tvoří samostatný předmět zakázky, která se zadá v režimu odpovídajícímu hodnotě specifického plnění. Zda je plnění specifické, určí pracovník ÚVZ po konzultaci s příslušnými osobami. (7) Při určení předmětu veřejné zakázky není přípustné uvádět požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu za příznačné, patenty a vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků. (8) Výjimku z předchozího ustanovení tvoří případy, kdy by jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky. Výjimku tvoří rovněž případy, kdy by bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže. Článek 8 Pravidla a povinnosti při zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek (1) Útvarem odpovědným za organizaci a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek je ÚVZ. V případě organizování a administrování VZ externí firmou na základě smlouvy je zadavatel povinen písemně oznámit ÚVZ tento způsob organizace VZ. (2) Na základě žádosti žadatele může ÚVZ kromě podlimitních a nadlimitních řízení organizovat a administrovat také VZMR. (3) Žadatel je povinen při zadání požadavku na realizaci veřejné zakázky na ÚVZ postupovat v souladu s níže uvedenými pravidly. Žadatel: a) vyplní formulář s požadavky pro zadání VZ Karta VZ (viz přílohu č. 1), stvrzený podpisem příkazce operace, který schvaluje potřebnost VZ, a správce rozpočtu, který potvrzuje finanční krytí VZ, b) doručí Kartu VZ s požadavky pro zadání na ÚVZ minimálně 14 dní před plánovaným zahájením VZ. U podlimitních a nadlimitních řízení je nutné v rámci realizace VZ počítat s jednoměsíční lhůtou, která předchází samotnému vyhlášení VZ (předběžné oznámení dle 86 zákona), c) v případě zadání otevřeného podlimitního a nadlimitního řízení vyplní formulář Odůvodnění veřejné zakázky (dle požadavků zákona v souladu s 156), který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace VZ. Formulář bude žadateli předložen k vyplnění po předání Karty VZ na ÚVZ. d) je povinen poskytnout součinnost při zpracování zadávací dokumentace, zejména poskytuje tyto informace: i. před zahájením zadávacího řízení podklady pro zadání VZ, tj. podrobnou technickou specifikaci požadavků a podmínek vymezujících předmět VZ, CPV kódy specifikující předmět plnění, v rámci zakázek na stavební práce projekty včetně technických specifikací použitých materiálů a prvků, rozpočty, výkazy výměr, technická schémata 5

6 apod., v případě zadávání zakázek v rámci projektů a grantů speciální požadavky poskytovatele či dotačního programu, má li být VZ podle nich plněna, apod., ii. termíny a obchodní podmínky plnění, iii. předpokládanou hodnotu VZ (cenový limit), iv. návrh hodnotících kritérií, v. požadavky na okruh zájemců, kteří budou vyzváni v případech umožněných zákonem, vi. návrh členů do komise pro otvírání obálek a hodnotící komise v potřebném počtu a potřebné odbornosti k předmětu veřejné zakázky, e) je věcně odpovědný za výše uvedené informace f) věcně odpovídá za obsah návrhu smlouvy, který mu bude předložen ke schválení spolu s kompletní zadávací dokumentací před samotným vyhlášením zakázky. (4) Za soulad údajů v Kartě VZ a zadávací dokumentaci je odpovědný ÚVZ. (5) ÚVZ je oprávněn v případě nutnosti vrátit žadateli Kartu VZ k přepracování. (6) Žadatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, pokud to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky. (7) Dodatky ke smlouvám z veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím ÚVZ jsou žadatelé vždy povinni zpracovávat ve spolupráci s ÚVZ. (8) Pokud bude žadatel v rámci kontrol nadřízených orgánů, předkládání monitorovacích zpráv, atd. požadovat dokumentaci k realizovaným VZ, zašle na ÚVZ žádost o dokumentaci minimálně 5 pracovních dní před požadovaným termínem. ČÁST DRUHÁ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek 1 Vymezení odpovědnosti za administraci veřejných zakázek malého rozsahu (1) U veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR ) na dodávky, služby a stavební práce odpovídá za organizaci, administraci a správnost zadávacího řízení příslušný zadavatel z dotčeného útvaru v souladu se Statutem JU, nebo na základě žádosti ÚVZ. (2) Metodickou podporu v oblasti postupů při zadávání VZMR poskytují pracovníci ÚVZ. Článek 2 Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu (1) Zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka na dodávky a služby, u kterých předpokládaná hodnota za dané účetní období nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce, u kterých předpokládaná hodnota nedosáhne 6 mil. Kč bez DPH. (2) Veřejné zakázky malého rozsahu se ve smyslu tohoto opatření dělí na následující kategorie: a) I. kategorie předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nedosahuje u dodávek, služeb nebo stavebních prací 500 tis. Kč, 6

7 b) II. kategorie předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty u dodávek a služeb činí nejméně 500 tis. Kč, ale nedosahuje 2 mil. Kč, u stavebních prací činí nejméně 500 tis. Kč, ale nedosahuje 6 mil. Kč. (3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky může být stanovena zároveň jako maximální cenový limit. Pokud bude předpokládaná hodnota limitní cenou VZ, je zadavatel povinen tuto skutečnost uvést ve Výzvě k podání nabídky a vyloučit všechny nabídky uchazečů, jejichž nabídková cena bude vyšší než předpokládaná hodnota VZ. V případě, že zadavatel nestanovil předpokládanou hodnotu jako limitní cenu a nabídková cena uchazečů na prvním až třetím místě v celkovém pořadí bude vyšší než předpokládaná hodnota a zadavatel má pouze omezené finanční zdroje na financování dané VZ, je zadavatel oprávněn takové výběrové řízení zrušit bez udání důvodu, pokud si to vymínil ve Výzvě k podání nabídek či Zadávací dokumentaci. Článek 3 Zadávání VZMR I. kategorie (1) Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 500 tis. Kč, se dále rozdělují do těchto kategorií: a) přímý nákup výběr dodavatele v této kategorii není nijak formalizován. Přímé zadání může zadavatel využít v případech, kdy se jedná o zanedbatelnou předpokládanou hodnotu stanovenou tímto opatřením na 10 tis. Kč, případně pokud předmět veřejné zakázky lze získat pouze od jednoho dodavatele. Odůvodněné případy vhledem k předmětu veřejné zakázky, předpokládané hodnotě veřejné zakázky nebo jiným okolnostem: i. jde o operativní nákup při relativně nízké předpokládané hodnotě (zadavatel má dostatečnou znalost relevantního trhu a náklady na formalizovaný výběr dodavatele by byly v porovnání s možnou úsporou nepřiměřené), ii. jde o časovou tíseň. Při pořizování veřejných zakázek do 10 tis. Kč (operativní nákupy drobných položek) je zadavatel oprávněn vybrat dodavatele na základě jeho odborného úsudku. b) průzkum trhu pokud předpokládaná hodnota spolu souvisejících veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění za dané účetní období (v rámci JU) nepřesáhne částku 500 tis. Kč, mohou být tyto zakázky zadávány na základě průzkumu trhu. Zadavatel vychází z informací na trhu (z dostupných ceníků, internetu, ových nabídek apod.), místní znalosti a svých poznatků a zkušeností, přičemž je zodpovědný za dodržení pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Provedení průzkum trhu bude založeno v dokumentaci VZ. O vhodnosti nabídky rozhodne zadavatel nebo jím pověřená osoba na základě uchazečem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky. (2) S výjimkou přímého nákupu drobných položek, uzavírá zadavatel s vybraným uchazečem písemnou smlouvu alespoň ve formě písemné objednávky potvrzené uchazečem, přičemž postačuje potvrzení objednávky e mailem. 7

8 Článek 4 Zadávání VZMR II. kategorie (1) Zadavatel je povinen administrovat veřejnou zakázku prostřednictvím systému datagordion. Zadavatel je povinen zveřejnit VZ na profilu zadavatele v den odeslání Výzvy k podání nabídky. Ve vhodných případech je možné k administraci VZ použít elektronického tržiště TENDERMARKET. Zadavatel je povinen uveřejnit informace o zahájení VŘ na webových stránkách JU v den odeslání Výzvy k podání nabídky. (2) Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele schopné splnit předmět VZ. Případný nižší počet oslovených dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v dokumentaci o zadání veřejné zakázky. (3) Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek, přičemž prvním dnem lhůty je den následující po dni odeslání výzvy. Konec lhůty pro podání nabídek a tedy den otvírání obálek je následující pracovní den po 10. kalendářním dni. (4) Zadavatel je povinen ustanovit alespoň tří člennou komisi pro otvírání obálek, která bude zároveň hodnotící komisí. Alespoň dva členové hodnotící komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k požadovanému předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků. Členové hodnotící komise nesmí být k zakázce podjatí. Svoji nepodjatost stvrdí podpisem čestného prohlášení. O otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek se zpracuje písemný protokol. (5) Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otvírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (ve stejný den). Článek 5 Ustanovení pro VZMR II. Kategorie (1) Výzva k podání nabídky může být realizována písemně nebo elektronicky. Rovněž nabídky mohou být vyžadovány v písemné nebo v elektronické podobě. Výzva k podání nabídky musí obsahovat zejména tyto údaje: a) identifikační údaje zadavatele, b) název a vymezení předmětu veřejné zakázky, c) údaje o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci (pokud je zadávací dokumentace poskytována), d) předpokládanou dobu a místo plnění veřejné zakázky, e) návrh smlouvy nebo požadavky na předložení návrhu smlouvy s vymezením základních obchodních podmínek, f) kvalifikační předpoklady, pokud je zadavatel stanovil, g) hodnotící kritéria a způsob hodnocení, h) lhůtu, formu a místo pro podání nabídek, i) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e mailovou adresu, j) podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele. (2) Přílohou Výzvy k podání nabídek může Zadávací dokumentace obsahující bližší specifikaci předmětu plnění. (3) Zadavatel je povinen přijmout a vyhodnotit rovněž nabídky uchazečů, kteří k podání nabídky nebyli vyzváni přímo. (4) Při podávání odpovědi na dotaz dodavatele (podaný ve lhůtě pro podání nabídek) týkající se zadávacích podmínek vyhlášené veřejné zakázky musí zadavatel sdělit odpověď i se zněním dotazu 8

9 všem osloveným dodavatelům resp. dodavatelům, kteří si požádali o zaslání dokumentace k veřejné zakázce. Zadavatel je povinen zveřejnit odpověď na dotaz stejným způsobem, jakým byla zveřejněna Výzva či Zadávací dokumentace. (5) V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní zadávací podmínky, (např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění), zadavatel musí tuto skutečnost sdělit všem osloveným dodavatelům a zveřejnit ji stejným způsobem, jakým byla zveřejněna Výzva či Zadávací dokumentace. (6) V případě že se jedná o tak závažnou změnu Výzvy, která by vyžadovala zásadní přepracování nabídky nebo mohla změnit okruh potenciálních dodavatelů, je nezbytné přiměřeně prodloužit lhůtu k podání nabídek. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a otvírání obálek bude součástí dodatečných informací k VZ. (7) Minimální délka lhůty pro podání nabídek vymezená tímto opatřením musí být splněna vždy. Zadavatel má právo stanovit lhůtu delší vzhledem k předmětu plnění a časové náročnosti zpracování nabídky. (8) Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. (9) Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek je možné otevřít obálky s nabídkami, které byly doručeny včas. Přijaté nabídky musí být evidovány v seznamu přijatých nabídek s uvedením názvu uchazeče, způsobu a data doručení nabídky. (10) Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek musí obsahovat alespoň tyto údaje a) seznam doručených nabídek s datem doručení, b) seznam vyřazených nabídek s uvedením důvodu vyřazení, c) postup hodnocení nabídek, d) výsledek hodnocení a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 1 (10) V případě, že některý z uchazečů nesplnil požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky nebo v Zadávací dokumentaci, má hodnotící komise právo uchazeče vyzvat k vysvětlení nabídky či doplnění dokladů k prokázání kvalifikace. V takové žádosti bude uvedena lhůta, do kdy má uchazeč vysvětlení podat. (11) Pokud uchazeč ani po výzvě k podání vysvětlení či doplnění dokladů k prokázání kvalifikace nesplní podmínky stanovené zadavatelem, je zadavatel povinen takového uchazeče vyloučit z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel je povinen informovat vyloučeného uchazeče (doporučeným dopisem, elektronicky (e mailem), nebo osobně s písemným potvrzením uchazeče o předání informace) nejpozději do 5 pracovních dnů od Rozhodnutí o vyloučení. (12) Písemný protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek předkládá administrátor VZ ke schválení osobě oprávněné k zadání veřejné zakázky. (13) O výsledku výběrového řízení musí být všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla v průběhu zadávacího řízení vyřazena, informováni (doporučeným dopisem, elektronicky (e mailem) nebo osobně s písemným potvrzením dodavatele o předání informace) do 5 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 1 Vzorové dokumenty jsou dostupné v datagordionu 9

10 (14) Zadavatel vydá Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavře s vybraným uchazečem v souladu s podmínkami nejvhodnější nabídky písemnou smlouvu, která bude označena číslem smlouvy zadavatele a identifikačním číslem VZ ze systému datagordion (ID číslo). (15) Pokud si to zadavatel ve Výzvě k podání nabídky vyhradí, může Rozhodnutí o vyloučení uchazeče, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o zrušení VZ oznámit uveřejněním na profilu zadavatele, a to do 5 pracovních dnů od příslušeného rozhodnutí. Takové oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. (16) Zadavatel je povinen zveřejnit uzavřenou smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele u všech zakázek, jejichž hodnota plnění přesáhla , Kč bez DPH, a to do 15 dnů od uzavření smlouvy. Článek 6 Zrušení zadávacího řízení VZMR (1) Zadavatel zruší zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, b) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve Výzvě nebo v Zadávací dokumentaci, které by měly vliv na průběh zadávacího řízení, c) si tuto možnost vyhradil ve Výzvě k podání nabídky nebo v Zadávací dokumentaci. (2) Zadavatel může zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud a) se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nebo b) vybraný dodavatel, popřípadě dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost. (3) Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, pokud ještě nebylo vydáno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. (4) O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen vyhotovit Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a bezodkladně informovat všechny dodavatele. Zadavatel může postupovat v souladu s bodem 16, článku 5 opatření. Článek 7 Zveřejňování dokumentace (1) Zadavatel zajistí zveřejnění dokumentace k VZMR II. kategorie na profilu zadavatele: a také na internetových stránkách JU na adrese: (2) Webový nástroj pro administraci VZ, jehož prostřednictvím se zajišťuje zveřejňování informací na profilu zadavatele datagordion je přístupný na adrese: 10

11

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 334 datum: 21. 10. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 389 datum: 10. 12. 2018 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření se vydává

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub Mgr. Lenka Haraštová 24. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek Č.j.: ZSHKST/0451/2012 Účinnost od: 1.7.2012 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A10 Změny: Čl.

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO

PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO Podklady z Centra pro regionální rozvoj ČR 24. května 2018 Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Petr Bouška 24. května 2018 3 Zadávání veřejných

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek JUDr. Jan Kazda 15.3.2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Seminář pro žadatele k IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek 24.3.2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

DODATEK Č. 1 SMĚRNICE S-2/2008

DODATEK Č. 1 SMĚRNICE S-2/2008 DODATEK Č. 1 SMĚRNICE S-2/2008 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ V čl. 1 odst. 1 písm. k) se nahrazuje slovo projektů slovem programu. V čl. 2 se doplňuje odst. 3.1 v následujícím znění: Transparentnost

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Seminář pro žadatele k 37. výzvě v IROP Energetické úspory v bytových domech II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 37. výzvě v IROP Energetické úspory v bytových domech II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 37. výzvě v IROP Energetické úspory v bytových domech II Zadávání a kontrola veřejných zakázek 05.09.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 16 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválil: Rezek

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek 27. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek 16.5.2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Obsah: HLAVA I OBECNÁ

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu O B E C B O R Š I C E Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, které není zadavatel povinen zadávat

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro příjemce IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č. 134/2016

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha: 11 Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Účinnost: 26.10. 2009 Verze č.8.0 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (dále jen pokyny

Více

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Účinnost: od 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Ing. Petr Bouška

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Ing. Petr Bouška Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Petr Bouška 19. května 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek 04.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Program rozvoje venkova Veřejné zakázky 4. kolo PRV

Program rozvoje venkova Veřejné zakázky 4. kolo PRV Program rozvoje venkova 2014-2020 Veřejné zakázky 4. kolo PRV Doložení příloh k výběrovému řízení Předložení (do 70 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí): Kompletní dokumentace dle Seznamu dokumentace

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Prasklice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Prasklice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Prasklice Prasklice 77, Morkovice 768 33 obec@obecprasklice.cz Směrnice č. 2/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti,

Více

Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III" Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č.

Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č. Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III" Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č. 78 Ing. Renáta Marková 6.3.2018 2 Zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář pro žadatele k 24. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 24. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 24. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 22.3. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží,

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení SMĚRNICE Č. 24 O pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu obce, včetně zadávání veřejných zakázek Datum schválení zastupitelstvem: 11. 02. 2015 Směrnice nabývá účinnost: 01. 03. 2015

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 Vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce SMĚRNICE Dokument č. S/18 Verze 2.01 Platnost od 1. 2. 2017 Spisový a skartační znak 02.0.1

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 6. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek)

Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek) Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek) Ing. Kateřina Kouřimská Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace Územní odbor IROP pro Kraj Vysočina Krajský úřad

Více

Seminář pro žadatele k 16. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 16. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 16. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 21.1. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží,

Více

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona

Více