ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY"

Transkript

1 Uchádzači o zamestnanie prítok odtok 691 stav disponibilných UoZ miera nezam. z celk. počtu UoZ 369 miera evidovanej UoZ 11,61 % 9,6 % Vývoj v okrese Dunajská Streda v roku 21 Počet UoZ Sledované obdobie

2 1. Vývoj v okrese Dunajská Streda k Absolútny počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) ku koncu januára 21 predstavuje osôb. Oproti koncu predchádzajúceho mesiaca je to nárast o 322 osôb. Počet evidovaných UoZ v januári 29 dosiahol osôb. V medziročnom porovnaní absolútny počet UoZ predstavuje nárast o 2 76 osôb. Ku koncu mesiaca január 21 bolo z celkového počtu evidovaných UoZ disponibilných osôb, ktorí môžu bezprostredne po predložení ponuky vhodného pracovného miesta nastúpiť do zamestnania. V mesiaci január 21 bol zaznamenaný: prítok 691 UoZ do evidencie odtok 369 UoZ z evidencie ÚPSVaR Počet vyradených UoZ v mesiaci január 21 z dôvodu: umiestnenia cez ÚPSVaR 149 nespolupráce s ÚPSVaR 55 umiestnených inak (vlastnou iniciatívou) 12 ostatní 45 Z celkového počtu evidovaných UoZ tvoria: žien 599 absolventov škôl 218 zdravotne postihnutí 37 mladistvých Vývoj počtu evidovaných UoZ v mesiaci január spolu ženy dlhodobo evidovaní UoZ nad 5 rokov veku absolútny počet evidovaných UoZ disponibilný počet evidovaných UoZ 9,6 % miera 11,61 % registrovaná miera evidovaných UoZ 691 prítok UoZ 369 odtok UoZ 136 počet voľných pracovných miest ch UoZ UoZ nad 5 rokov veku sa koncom mesiaca január 21 podieľali na celkovom počte UoZ s 25,66 %(1782UoZ). Oproti mesiacu december 29 (1649 UoZ) sa počet zvýšil o 133 a percentuálny podiel UoZ nad 5 rokov veku sa zvýšil o,76 %

3 Ženy sa na celkovom počte evidovaných UoZ podieľali ku koncu januára 21 s 51,8 % (3 597 žien). V porovnaní so stavom ku koncu predošlého mesiaca došlo k nárastu absolútneho počtu evidovaných žien (+144). Percentuálny počet evidovaných žien sa však znížil o -,34 %. Z celkového počtu evidovaných UoZ žien, ktorí môžu bezprostredne po predložení ponuky vhodného voľného pracovného miesta nastúpiť do zamestnania je 2 94 žien (8,73 %). Občania so ZP sa na celkovom počte evidovaných UoZ podieľali ku koncu januára s 3,13 % (218 osôb). V porovnaní so stavom ku koncu mesiaca december 29 sa počet evidovaných UoZ občanov so ZP zvýšil o (+16) a ich percentuálny podiel sa zvýšil o +,8%. Absolventi škôl sa na celkovom počte evidovaných UoZ ku koncu mesiaca január 21 podieľali s 8,63 % (599 osôb). V porovnaní so stavom predošlého mesiaca počet evidovaných absolventov škôl sa znížil o -14 osôb. Mladiství sa koncom januára 21 podieľali na celkovom počte evidovaných UoZ s,53 % (37 osôb). V porovnaní so stavom ku koncu mesiaca december 29 sa počet evidovaných UoZ mladistvých nezmenil. Dlhodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie (nad 12 mesiacov) predstavujú v mesiaci január 28,6% z celkového počtu UoZ (1 986 osôb). V porovnaní so stavom k predošlému mesiacu celkový počet dlhodobo evidovaných UoZ sa zvýšil (o + 168), ich percentuálny podiel sa zvýšil o + 1,15 % bodu UoZ nad 5 rokov celkový počet evidovaných žien 2 94 disponibilný počet evidovaných žien 218 počet evidovaných UoZ so ZP 599 počet evidovaných absolventov škôl 37 počet evidovaných mladistvých počet dlhodobo evidovaných UoZ Štruktúra evidovaných UoZ -absolventov škôl podľa stupňa vzdelania k SOU bez maturity % VŠ 3 5% SOŠ 24 4% SOU s maturitou % Gymnázium 41 7%

4 Vývoj celkového a disponibilného počtu evidovaných UoZ v jednotlivých mesiacoch za obdobie I. 28 III. V. VII. IX. XI. I. 29 III. V VII. IX. XI. I. 21 Celkový počet UoZ Disponibilný počet UoZ V nasledujúcom grafe uvádzame vývoj celkového počtu evidovaných UoZ za roky Vývoj počtu evidovaných UoZ v okres Dunajská Streda za obdobie Počet evidovaných. UoZ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

5 2. Vývoj miery Miera (vypočítaná na základe disponibilného počtu nezamestnaných ) v okrese Dunajská Streda koncom januára 21 dosiahla úroveň 9,6 %. V porovnaní s mesiacom december 29 sa miera zvýšila o +,31 %. V januári 29 dosiahla miera hodnotu 5,81 %. Medziročná zmena predstavuje nárast miery o 3,79 % bodu. 9,6 % miera 11,61 % registrovaná miera Registrovaná miera (vypočítaná na základe celkového počtu evidovaných UoZ) v okrese Dunajská Streda koncom januára 21 dosiahla úroveň 11,61 %. V porovnaní s mesiacom december 29 vzrástla registrovaná miera o,38% bodu. V januári 29 dosiahla registrovaná miera hodnotu 7,19 %. Medziročná zmena predstavuje nárast registrovanej miery o 2,41 % bodu. Miera v % 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 25 1,1 1,6 1,31 9,54 8,94 8,55 8,51 8,27 8,8 7,78 7,24 7, ,31 8,49 8,51 8,42 7,83 7,54 7,98 7,52 7,25 6,57 6,22 6, ,81 6,78 6,66 6,51 6,2 6,2 6,13 6,12 6,36 5,68 5,4 5, ,49 5,23 5,4 4,79 4,76 4,45 4,55 4,55 4,44 4,22 4,47 5,1 29 5,81 6,26 7,7 7,15 7,58 7,84 8,5 8,9 8,73 9,4 8,97 9, ,6 Vývoj miery v okrese Dunajská Streda v rokoch 25-21

6 3. Vývoj počtu voľných pracovných miest Počet voľných pracovných miest evidovaných na ÚPSVaR v Dunajskej Strede koncom januára 21 bolo 136. Oproti mesiacu december 29 predstavuje pokles o -2 VPM. V sledovanom mesiaci sa zaevidovalo 11 voľných pracovných miest. Vyradených pracovných miest v mesiaci január 21 bolo 112. Z celkového počtu voľných pracovných miest je ku koncu sledovaného mesiaca pre absolventov škôl nahlásených 2 miest a pre občanov so ZPS miest. Z porovnania absolútneho počtu evidovaných UoZ a počtu VPM vyplýva, že na jedno pracovné miesto pripadá 51 UoZ. Z porovnania disponibilného počtu UoZ a VPM na jedno pracovné miesto pripadá 42 UoZ. 136 celkový počet voľných miest 11 prítok voľných pracovných miest 2 počet voľných miest pre absolventov počet VPM pre ZPS 51 počet UoZ na jedno VPM Vývoj počtu voľných pracovných miest v r Počet VPM Počet UoZ na 1 VPM Počet VPM Počet UoZ na 1 VPM

7 4. Aktívne opatrenia trhu práce v okrese Dunajská Streda Štruktúra a počet novovytvorených pracovných miest za mesiac január 21 /prítok/ v okrese Dunajská Streda v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce Paragraf Novovytvorené pracovné miesta v rámci APTP na základe uzatvorených dohôd Počet miest 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 48b Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 16 49a Príspevok na zapracovanie znevýhodneného UoZ 5 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ 5a Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 3 5c Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v soc. podniku 5d Príspevok na podporu udržania zamestnanosti 5e Príspevok na podporu vytvorenie nového pracovného miesta 8 5f Príspevok ku mzde zamestnanca 5g Príspevok na podporu SZČ 5h Príspevok na SZČ v oblasti sprac. poľn. výrobkov 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 62 51a Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzd. a prípravy pre trh práce 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 4 53 Príspevok na dochádzku za prácou 16 53a Príspevok na presťahovanie za prácou 53b Príspevok na dopravu do zamestnania 53c Príspevok začleňovania znev. UoZ na trh práce 54 Projekty a programy 55a Príspevok na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie SZČ 2 57a Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie majetku CHD 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta 6 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP 14 SPOLU: x 125

8 Štruktúra a počet pracovných miest realizovaných na základe obsadenia v mesiaci január 21 /prítok/ v okrese Dunajská Streda v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce Paragraf Pracovné miesta v rámci APTP na základe obsadenia v danom mesiaci Počet miest 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 48b Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 35 49a Príspevok na zapracovanie znevýhodneného UoZ 5 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ 5a Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 2 5c Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v soc. podniku 5d Príspevok na podporu udržania zamestnanosti 5e Príspevok na podporu vytvorenie nového pracovného miesta 12 5f Príspevok ku mzde zamestnanca 5g Príspevok na podporu SZČ 5h Príspevok na SZČ v oblasti sprac. poľn. výrobkov 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 96 51a Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzd. a prípravy pre trh práce 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných 3 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 3 53 Príspevok na dochádzku za prácou 16 53a Príspevok na presťahovanie za prácou 53b Príspevok na dopravu do zamestnania 53c Príspevok začleňovania znev. UoZ na trh práce 54 Projekty a programy 55a Príspevok na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 2 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie SZČ 1 57a Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie majetku CHD 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta 6 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP 14 SPOLU: x 184

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky. Výročná správa ÚPSVR Nové Zámky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky. Výročná správa ÚPSVR Nové Zámky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Výročná správa ÚPSVR Nové Zámky Rok 2013 OBSAH 1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE... 5 2 DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA REGIÓNU... 7 3 ANALÝZA TRHU PRÁCE... 10 3.1

Více

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 02 Prešov Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Prešov, november 2013 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti na Slovensku, v Prešovskom

Více

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Politiky trhu práce Pasívna politika trhu práce súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY DOLNÝ KUBÍN Námestie Slobody 1, Dolný Kubín

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY DOLNÝ KUBÍN Námestie Slobody 1, Dolný Kubín ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY DOLNÝ KUBÍN Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín ANALÝZA A PROGNÓZA O VÝVOJI TRHU PRÁCE A SITUÁCIA V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ZA ROK 2015 06.04.2016......

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Spracovala: Mgr. Anna Molčanová Prešov, máj 2013 Kancelária riaditeľa ÚPSVaR Prešov

Spracovala: Mgr. Anna Molčanová Prešov, máj 2013 Kancelária riaditeľa ÚPSVaR Prešov Regionálna analýza trhu práce v okresoch Prešov a Sabinov rok 2012 Spracovala: Mgr. Anna Molčanová Prešov, máj 2013 Kancelária riaditeľa ÚPSVaR Prešov 1. Analýza trhu práce v okrese Prešov a Sabinov 1.1.

Více

AKTÍVNE OPATRENIA TRHU PRÁCE

AKTÍVNE OPATRENIA TRHU PRÁCE Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Gen.Viesta 1103/4, Revúca AKTÍVNE OPATRENIA TRHU PRÁCE v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Spišská Nová Ves

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Spišská Nová Ves Názov profesie: Administratívny pracovník - asistent Názov organizácie: GWA, Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska: Letná 47, Spišská Nová Ves, Diana Špernakovičová 0905290010 EXCEL,

Více

ZÁKON z 9. septembra 2010,

ZÁKON z 9. septembra 2010, Strana 3180 Zbierka zákonov č. 373/2010 Čiastka 143 373 ZÁKON z 9. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Návrh. Čl. I. č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011

Návrh. Čl. I. č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Návrh ZÁKON z... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Rožňava

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Rožňava Názov profesie: Murár Názov organizácie: MMK TRANSPORT, s.r.o. Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Námestie baníkov 2, Ing. Eva Koščová, ekonóm, 058/732 81 27, 0915 880 207 a okolie

Více

VÝVOJ TRHU PRÁCE V BRATISLAVE

VÝVOJ TRHU PRÁCE V BRATISLAVE ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V BRATISLAVE Odborné poradenské služby VÝVOJ TRHU PRÁCE V BRATISLAVE Mgr. Emília Neštiaková PhDr. Anna Eliášová Klienti OPS podľa zákona č. 5/24 a znevýhodnenia: 8a

Více

REGIONÁLNA ANALÝZA A PROGNÓZA VÝVOJA TRHU PRÁCE ZA ROK 2013 ZA REGIÓN PÔSOBNOSTI ÚPSVR V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (OKRESY SPIŠSKÁ NOVÁ VES A GELNICA)

REGIONÁLNA ANALÝZA A PROGNÓZA VÝVOJA TRHU PRÁCE ZA ROK 2013 ZA REGIÓN PÔSOBNOSTI ÚPSVR V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (OKRESY SPIŠSKÁ NOVÁ VES A GELNICA) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SPIŠSKÁ NOVÁ VES Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves REGIONÁLNA ANALÝZA A PROGNÓZA VÝVOJA TRHU PRÁCE ZA ROK 2013 ZA REGIÓN PÔSOBNOSTI ÚPSVR V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (OKRESY

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela za zdaňovacie obdobie 2013 Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V LUČENCI

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V LUČENCI ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V LUČENCI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci Pôsobí v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár, v regióne Novohrad, ktorý je známy svojou bohatou históriou

Více

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Operačný program: Žiadateľ: Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výška NFP: 50 000 000,00 Miesto realizácie

Více

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v z.n.p.

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v z.n.p. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v z.n.p. Meno, priezvisko Obchodné meno: Právna forma: Miesto podnikania: Predmet podnikania (konkrétna činnosť): Dátum vypracovania:...

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Mgr. Martina Štorová RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti v

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden 2017 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 2016 listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Národný projekt CESTA Z KRUHU NEZAMESTNANOSTI

Národný projekt CESTA Z KRUHU NEZAMESTNANOSTI Národný projekt CESTA Z KRUHU NEZAMESTNANOSTI Operačný program: Žiadateľ: Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výška NFP: 50 000 000,00 Miesto realizácie projektu: Štát Región(NUTS II):

Více

Správa o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike a o opatreniach na jej zlepšenie

Správa o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike a o opatreniach na jej zlepšenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Správa o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike a o opatreniach na jej zlepšenie marec 2013 Úvod Národná rada Slovenskej

Více

Obsah. Prílohy: ROZPOČET ORGANIZÁCIE 088 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE PERSONÁLNE OTÁZKY 098 ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Obsah. Prílohy: ROZPOČET ORGANIZÁCIE 088 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE PERSONÁLNE OTÁZKY 098 ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY Výročná správa 2016 Obsah 1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 004 3 ROZPOČET ORGANIZÁCIE 088 2 ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE 008 4 PERSONÁLNE OTÁZKY 098 A ICH NÁKLADY 2.1. Sekcia služieb zamestnanosti 009 2.2.

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září 2016 říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka Júlia Pšenková

Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka Júlia Pšenková Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka 2014 Júlia Pšenková Daňové vyhlásenie Od 1.1.2014 sú v platnosti nové tlačivá určite použiť v prípade nových nástupov po 1.1.2014 zvážiť použitie v prípade,

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2017 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2014

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Prosinec 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících listopad

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 2016 prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Prehľadová štúdia o aktuálnej situácii. v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v SR

Prehľadová štúdia o aktuálnej situácii. v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v SR EPIC je jednou z najväčších a najrešpektovanejších neziskových organizácií v Austrálii pracujúcich v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Má takmer 25 ročnú

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom.

Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom. 54 - Poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu podľa 54 ods. 1

Více

Národný projekt ŠANCA NA ZAMESTNANIE

Národný projekt ŠANCA NA ZAMESTNANIE Národný projekt ŠANCA NA ZAMESTNANIE Operačný program: Žiadateľ: Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výška NFP: 50 000 000,00 Miesto realizácie projektu: Štát Región(NUTS II): SR Západné

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Počasie na Slovensku v roku 2008

Počasie na Slovensku v roku 2008 Počasie na Slovensku v roku 2008 Rok 2008 patril, podľa výsledkov merania teploty vzduchu na meteorologickej stanici v Hurbanove, spolu s rokmi 2000 a 2007, k trom najtepleším v histórii merania tejto

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Jeseník.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Jeseník. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Jeseník Červenec 2011 Graf č. 1: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N úřadů práce kraje V Y S O Č I N A říjen 2005 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. III. Nezaměstnanost v kraji Vysočina Přehled nezaměstnanosti podle

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Říjen 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících září a říjen

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Listopad 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících říjen

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Září 2011 Graf: Počty evidovaných absolventů škol a mladistvých od roku

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor 2017 březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben 2017 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Srpen 2011 Graf: Počty vyřazených uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Duben 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2014

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Prostějov.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Prostějov. počet evidovaných uchazečů. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Prostějov Červen 2011 uchazečů : 5 521 míra : 9,3 %

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen 2017 červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková Typy a charakteristika Dohoda o vykonaní práce: práca obmedzená výsledkom, maximálny rozsah prác 350 hodín v kalendárnom roku. Dohoda

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen 2016 září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Leden 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 1. 2016

Více

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 214 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu zamestnanosti (schéma DM č.1/2007)

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu zamestnanosti (schéma DM č.1/2007) MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY a ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu zamestnanosti (schéma DM č.1/2007) Sektorový operačný program

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 11.

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno Názov profesie: elektrotechnik, i. n. Názov organizácie: KANTECH systems, Laskomerského 6, Brezno 1, B, WORD, Internet, EXCEL, Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou), Prax (v rokoch) 0, inštalácia kabeláže

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 813 6 276 7 213 8 136 27 438 - z toho ženy 2 995 3 409 3 613 4 476 14 493 Uchazeči dosažitelní 5 502 6 168

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

1. Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca - 47 zákona

1. Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca - 47 zákona SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI Odbor služieb zamestnanosti Informácia o možnostiach využitia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce pre zamestnávateľov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Více