Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb poskytovaných Šárka Powell, IČO , Navigator Travel (dále jen Všeobecné podmínky prodeje). Následující všeobecné podmínky prodeje platí pro všechny služby cestovního ruchu, pořádané Šárkou Powell, Navigator Travel. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek prodeje je Reklamační řád a Důležité informace, stanovené pro danou akci. Klient je povinen seznámit se s těmito poskytovanými informacemi. Níže uvedené Všeobecné smluvní podmínky prodeje jsou nedílnou součástí Smlouvy o prodeji cestovní služby mezi zákazníkem a Šárka Powell, Navigator Travel (poskytovatel služby) I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Zákazník obdrží návrh Smlouvy o poskytované službě, kterou po vyplnění a podpisu předá nebo zašle Šárce Powell, Navigator Travel a uhradí zálohu na účet Šárka Powell, Navigator Travel do termínu platnosti rezervace. Smluvní vztah mezi dodavatelem služeb a zákazníkem vzniká uzavřením Smlouvy o poskytované službě, úhradou zálohy či celé částky zákazníkem na účet Šárka Powell, Navigator Travel a jejího potvrzení ze strany Šárka Powell, Navigator Travel. Tímto okamžikem nabývá Smlouva o poskytované službě platnosti a účinnosti. Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané Smlouvy o zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami prodeje, jakož i s důležitými informacemi ke konkrétní nabídce, uznává je a souhlasí s nimi. Šárka Powell, Navigator Travel poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení, osoby mladší 15 let mohou užívat služeb v doprovodu osoby starší 18 let a osoby starší 15 let a mladší, než 18 let s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Údaje na jednotlivé akce najdete včas na našich webových stránkách nebo na letáčcích. Šárka Powell, Navigator Travel si vyhrazuje právo oznámit eventuální změny údajů oproti původní inzerci akce. V případě, že by se údaje v inzerci a na Smlouvě o nabízené službě odlišovaly, jsou závazné údaje, které jsou uvedené ve Smlouvě, potvrzené ze strany Šárka Powell, Navigator Travel. II. CENOVÉ PODMÍNKY a) Konečnou cenou za poskytovanou službu se rozumí cena, která je uvedena ve Smlouvě o akci a kterou potvrdí Sarka Powell Navigator Travel IČO Ceny jsou cenami smluvními mezi Sarka Powell Navigator Travel na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. b) Pokud by došlo k jednostrannému navýšení ceny ze strany Šárka Powell Navigator Travel, má poskytovatel povinnost oznámit tuto skutečnost do 21. dne před zahájením zájezdu. K navýšení může dojít v případech, kdy po datu stanovení cen v nabídce nebo ve Smlouvě o poskytované službě, došlo ke změně ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, např. Letištích, palivových, bezpečnostních poplatků, poplatků za trajekt nebo eurotunel, které jsou zahrnuty v konečné ceně poskytované služby. Dále v případě, kdyby došlo ke změně směnného kurzu koruny vůči EUR, USD, GBP, použitého pro stanovení konečné ceny akce, a to více, než o 10 %. Způsob výpočtu zvýšení ceny našich služeb:

2 a) při zvýšení ceny za dopravu,včetně pohonných hmot o částku, která odpovídá podílu, který připadně na jednoho zákazníka, když se celkové zvýšení ceny z tohoto důvodu dělí celkovým počtem zákazníků této akce. b) při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, palivových, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně akce, o částku, odpovídající zvýšené platbě na osobu. c) při zvýšení směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení ceny konané akce v průměru o vice, než 10%, o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v v cizí měně. d) Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v nabídce akce. Takto upravené ceny akce jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem konečné ceny sjednané ve Smlouvě o poskytovaných službách. e) V případě, že by ze shora uvedených důvodů došlo ke zvýšení ceny, odešle Šárka Powell Navigator Travel písemné oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi, nejpozději 21 dnů před zahájením akce. Je-li Šárka Powell Navigator Travel donucena vnějšími okolnostmi navýšit konečnou cenu v jiných, než ve výše uvedených případech, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o poskytovaných službách. Zákazník má právo rozhodnout se, zda se změnou Smlouvy souhlasí nebo ne. Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlouvy, má právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 dnů od okamžiku, kdy mu byla navržena a doručena změna smlouvy.pokud zákazník v této uvedené lhůtě od smlouvy neodstoupí, automaticky se předpokládá, že se změnou Smlouvy o poskytovaných službách souhlasí. f) Náklady Šárka Powell Navigator Travel na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. Telefonické nebo ové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace či změny rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí, o které zákazník Šárku Powell Navigator Travel požádá, hradí zákazník a budou účtovány odděleně od celkové sjednané ceny, jako jednorázový poplatek. g) Případné slevy, vyhlášené Šárkou Powell Navigator Travel po datu uzavření Smlouvy o poskytovaných službách mezi Šárka Powell Navigator Travel a zákazníkem, nedávají zákazníkovi právo žádat dodatečné poskytnutí zlevněné ceny, jsou právně nevymahatelné. III. PLATEBNÍ PODMÍNKY a) Šárka Powell Navigator Travel má právo na zaplacení ceny služeb, před jejich poskytnutím a zákazník má povinnost uhradit cenu služeb, než mu budou poskytnuty. Zákazník je povinen uhradit při uzavření Smlouvy minimální zálohu ve výši 50 % z celkové ceny poskytované služby, čímž se rozumí 50 % celkové ceny všech osob, uvedených na smlouvě, případě jinou částku stanovenou Šárkou Powell Navigator Travel. b) Doplatek celkové ceny zájezdu, která byla se zákazníkem sjednána ve Smlouvě, je zákazník povinen uhradit nejpozději do 25 dnů, před zahájením čerpání služeb, dohodnutých smlouvou. c) V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší, než 25 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny poskytovaných služeb. d) Úhradu lze provést bezhotovostním převodem na účet poskytovatele služby nebo složenkou. Termínem uhrazení se rozumí v případě bezhotovostního převodu datum,

3 kdy je na účet poskytovatele služby převedena požadovaná částka, při platbě složenkou je to termín, kdy poskytovatel služby obdrží potvrzení o zaplacení. e) V případě nedodržení termínů platby zálohy a doplatku nebo neuhrazení poskytované služby, má Šárka Powell Navigator Travel právo odstoupit od smlouvy s tím, že storno poplatky (náklady spojené se zrušením účasti) platí zákazník. f) Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Doklad pro účast na akci, pro ubytování a čerpání dalších služeb (Voucher) bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení celkové ceny služby. IV. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB, ZMĚNY PROGRAMU, ZRUŠENÍ AKCE a) Pokud nastanou závažné okolnosti, které Šárce Powell Navigator Travel brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo plánovanu akci zrušit. Takové změny je poskytovatel služeb povinnen sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. b) Zákazník má v případě zrušení akce, či závažné změně programu, místa ubytování a ceny poskytované služby (kromě případů uvedených výše v odst. II. b) ze strany poskytovatele služby právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoli stornopoplatků. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytování, je-li nové ubytování stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasti, změna pořadí navštívených míst po trase, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních a podobných důvodů. c) Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že se změnami souhlasí. d) Šárka Powell Navigator Travel je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu akce, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet.v takovém případě je Šárka Powell Navigator Travel povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou Šárka Powell Navigator Travel, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění, poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do celkové ceny a nebyly vinou Šárka Powell Navigator Travel poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že poskytovatel služby zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči Šárka Powell vyloučeny e) Šárka Powell Navigator Travel si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodů zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí z takové změny programu a ceny akce. f) Pokud se zákazník nedostaví včas na určené místo nebo zmešká odjezd, má Šárka Powell Navigator Travel nárok na plnou úhradu ceny akce. g) Šárka Powell Navigator Travel si vyhrazuje právo zrušit plánovanou akci, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí u autobusové dopravy 30 osob. O takovém zrušení akce musí poskytovatel služby zákazníka informovat nejpozději do 7 dnů před realizací nebo čerpání zaplacených služeb. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad. h) Bez stanovené lhůty je Šárka Powell Navigator Travel oprávněna zrušit akci či upravit program v důsledku neodvratitelné události (vyšší moci), které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni požadovat.

4 V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA I. Základní práva zákazníků: a) Právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění Šárka Powell Navigator Travel dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu. b) Právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v původní nabídce. c) Právo být seznámen se změnami programu akce, rozsahu služeb a ceny. d) Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v IV. e) Právo na reklamaci v souladu s IV. b) c) (reklamace) f) Právo písemně oznámit Šárce Powell Navigator Travel, že se místo něho akce zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na akci. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny a nákladů, které vzniknou poskytovateli služeb. g) Právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a dalších dokumentech před nepovolanými osobami. II. Základní povinnosti zákazníků: a) Poskytnout Šárce Powell Navigator Travel součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje v Cestovní smlouvě a předložit doklady cestovní kanceláří požadované pro zajištění zájezdu. b) Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu akce, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. c) Dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo odjezdu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů. d) Nahlásit účast cizích státních příslušníků. e) Zaplatit cenu za služby v souladu s podmínkami uzavřenými ve Smlouvě o poskytovaných službách. f) Převzít od poskytovatele služeb doklady potřebné pro čerpání služeb, řádně si je zkontrolovat a řídit se jimi. g) Dodržování pasových, celních, zdravotních, právních a dalších předpisů země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni informovat se na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník. h) Veškeré závady a odchylky od objednaných služeb oznámit písemně Šárce Powell Navigator Travel bezodkladně a ihned po jejich zjištění a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění. V případě, že nelze nedostatky ihned odstranit, je zákazník povinen vyžádat si písemné stanovisko Šárky Powell Navigator Travel. Při reklamaci je třeba vycházet z uzavřené Smlouvy o poskytované službě. i) Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky akce. j) Řídit se pokyny organizátora nebo jiné určené osoby (řidiče)a dodržovat stanovený program, v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušení programu či průběhu akce je Šárka Powell Navigator Travel oprávněna zákazníka z akce vykázat,

5 přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb. k) Uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy. VI. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, ZMĚNA REZERVACE, STORNOPOPLATKY a) Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o poskytovaných službách s Šárkou Powell Navigator Travel kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu provede zákazník buď sepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy s poskytovatelem služeb osobně nebo zasílá doporučenou poštou písemné oznámení na adresu poskytovatele služby. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující datum podání písemného oznámení o zrušení služby jeho poskytovateli. b) Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti Šárky Powell Navigator Travel stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Šárka Powell Navigator Travel od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen uhradit Šárce Powell Navigator Travel následující poplatky ve výši: - ve výši 10 % z celkové ceny... do 30 dnů před odjezdem - ve výši 50 % z celkové ceny dnů před odjezdem - ve výši 80 % z celkové ceny 14-7 dnů před odjezdem - ve výši 100% z celkové ceny méně než 7 dnů před odjezdem. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných služeb. c) V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení apartmánu nižším počtem osob. d) V případě, že zákazník v průběhu pobytu svévolně zruší část služeb nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. e) V případě podstatné změny rezervace u vícedenních pobytů, jíž je myšlena změna jména cestujících, prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu odjezdu, změna ubytovací kapacity, provedené do 30 dnů před plánovaným odjezdem, zaplatí účastník paušální poplatek 300 Kč/os. Pozdější změna se posuzuje jako zrušení původní smlouvy a podání nové objednávky. U jednodenních akcí je změna cestující osoby v daném termínu provedena zdarma. U jednodenních akcí není možná změna termínu zájezdu ani za poplatek. f) Pokud skutečně účelně vynaložené náklady a škody, ke kterým došlo zrušením smlouvy o poskytovaných službách nebo změnou rezervace, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl. VII. REKLAMACE

6 a) Šárka Powell Navigator Travel odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy. b) V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo dohodnuto ve smlouvě o poskytovaných službách, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky musí uplatnit písemně nejpozději do 14 dnů po skončení akce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. c) Reklamace musí být doložena zápisem z místa pobytu. d) Poskytovatel služby neručí za kvalitu cizích služeb, které si zákazník objedná sám přímo na místě. Ztrátu či poškození zavazadel při dopravě reklamuje zákazník přímo u dopravce. e) Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Šárka Powell Navigator Travel nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě. f) Stornuje-li zákazník účast na pořádané akci ještě před jejím zahájením a má sjednané pojištění cesty, včetně storna, může uplatnit u pojišťovny nárok na úhradu části odstupného účtovaného ze strany poskytovatele služby. Zrušení účasti na akci ze závažného důvodu jako je pracovní neschopnost je povinen pojištěný účastník nebo oprávněná osoba (ve smyslu Občanského zákoníku) prokazatelně oznámit Šárce Powell Navigator Travel nejpozději následující pracovní den po dni, kdy neschopnost nastala. Tento nárok může uplatnit u pojišťovny ve smyslu podmínek pojišťovny propojištění storna cesty. VIII. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Šárka Powell Navigator Travel zprostředkuje cestovní pojištění (úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storna zájezdu) individuálně na požádání, nabídka na pojištění je vždy uvedena samostatně v nabídce zájezdu. O podmínkách pojištění a výši plnění se klienti mohou informovat u poskytovatele služby a objednat si tuto službu nejpozději 7 dnů před termínem konání akce. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou Šárka Powell Navigátor Travel je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy. X. CESTOVNÍ DOKLADY, VÍZA Zákazníci, kteří vycestují s pokytovatelem služeb, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání cesty. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže cesty zúčastnit, postupuje poskytovatel služby stejně, jako by zákazník zájezd stornoval, tedy dle bodu VI. Zákazníci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí. V případě, že cestující v průběhu cesty ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit náhradní doklady sám a na vlastní náklady, může požádat poskytovatele služeb o pomoc, ale vícenáklady hradí cestující sám. Šárka Powell Navigator Travel nenese odpovědnost za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech nebo udělení víz. XI. ZAVAZADLA V autobusové dopravě zajišťované prostředictvím Šárka Powell Navigator Travel je zdarma převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg/osobu, v letecké dopravě cca do hmotnosti 15 kg/osobu (záleží na pokynech a pravidlech jednotlivých leteckých společností, jimiž se přeprava řídí). Zavazadla s váhou nad 20 kg/osoba mohou být v nutných případech z přepravy vyloučena.

7 Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do dopravního prostředku (autobusu) v místě nástupu a zase si je převzít v cílové stanici dle pokynů řidiče autobusu. V případě ztráty nebo odcizení zavazadle může zákazník požádat Šárku Powell Navigator Travel o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. Škoda jako náhrada za ztracené zavazadlo je na základě vydání potvrzení o ztrátě uhrazena příslušnou pojišťovnou, na základě uzavřeného cestovního pojištění cestujícího. XII. POZNÁMKY, DOPORUČENÍ, UPOZORNĚNÍ a) Při výběru akce doporučujeme detailní seznámení se s poskytovanými službami, ubytováním nebo dopravou. Bližší a doplňující informace Vám ráda Šárka Powell Navigator Travel podá telefonicky nebo em. U pobytů je potřeba počítat s tím, že v den nástupu je možné ubytovat se většinou po hod., v den odjezdu je třeba vyklidit ubytovací kapacitu do hod (nebo dle pokynů pro danou cestu). Při rezervaci ubytování v apartmánech je zákazník plně zodpovědný za počet lidí, které přihlásí k obývání apartmánu, bez ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že správa apartmánu může odmítnout nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na jejich reklamaci. Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (příp. vícelůžkového) pokoje musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník, který bude pokoj sdílet. b) Požadované umístění v busu, případně požadovaný přístup na trase, nemusí Šárka Powell Navigator Travel akceptovat. c) První a poslední den pobytu jsou určeny především k zajištění dopravy a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat zkrácení pobytu. Šárka Powell Navigator Travel neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, z důvodů přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. Zákazník musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výraznějšího zpoždění oproti předpokladům. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. Šárka Powell Navigator Travel nenahrazuje služby, které nebyly v důsledku změny termínu odjezdu čerpány. Zákazník svým podpisem souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na smlouvě zpracovávala Šárka Powell Navigator Travel, IČO , se sídlem Havlíčkova 761, Zdice, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je udělen až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze Šárce Powell Navigator Travel a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované Šárka Powell Navigator Travel nabízet a poskytovat. Dále zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem této smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zákona č. 101/200 Sb. rovněž i jménem všech osob uvedených na této smlouvě. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne a vztahují se na veškeré zájezdy Šárka Powell Navigator Travel.

8

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1) Sport-S, s.r.o. (dále jen Sport-S) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle zákona č.159/99 Sb. 2) Sport-S: a) organizuje

Více

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014 Všeobecné podmínky Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014 I. Úvodní ustanovení 1) Tyto podmínky platí pro veškerou nabídku služeb prezentovanou v katalogu

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře Prosper Golf Travel provozovatele PROSPER TRADING

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ (příloha č. 2 k závazné objednávce na fotografický workshop nebo fotografický kurz) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Phototours.cz jsou platné pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO Pension restaurace Moravanka a Areál Srubů Větrný vrch Dolní Morava 561 69 Králíky tel: +420 731 172 765 email: info@dolnimorava.cz Smluvní podmínky (dále jen podmínky ) Miroslav Slončík, gen. Svobody

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o. (dále jen podmínky) tvoří nedílnou součást smlouvy o

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a službách ČSAD Tišnov spol. s r. o.

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a službách ČSAD Tišnov spol. s r. o. Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a službách ČSAD Tišnov spol. s r. o. 1. Vznik smluvního vztahu. Cestovní kancelář Travel Club ČSAD Tišnov, spol. s r. o. (v dalším textu jen CK ) obstarává

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (součástí cestovní smlouvy MIKI TRAVEL spol.s r.o.)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (součástí cestovní smlouvy MIKI TRAVEL spol.s r.o.) Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří MIKI TRAVEL spol. s r.o. (pořadatelem zájezdu, dále jen CK) a zákazníkem (účastníkem zájezdu) se řídí ustanoveními zákonů č. 40/1964 Sb., č.159/1999 Sb., touto smlouvou

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře společnosti Čistý sport, koncept Ivana Rybaříka s.r.o., dále

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

b převodem na účet prodejce (variabilní symbol = číslo rezervace, specifický symbol = Vaše rodné číslo).

b převodem na účet prodejce (variabilní symbol = číslo rezervace, specifický symbol = Vaše rodné číslo). Vážený pane/vážená paní, velice nás těší, že jste si vybral/a z naší nabídky pro letošní sezonu. Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, které Vás seznámí s postupem při zakoupení a uhrazení zájezdu.

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK IRRA s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky CK IRRA s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky CK IRRA s.r.o. 1. Smluvní vztah - Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK IRRA s.r.o., IČO:29266076 (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas

Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas Partnerský vztah mezi Objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb podnikatelem Radomírem Haasem (dále jen dopravce). I Předmět činnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU. Dodavatel, cestovní kancelář :

SMLOUVA O ZÁJEZDU. Dodavatel, cestovní kancelář : SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená podle 2521 a násl. o.z. a ve smyslu zákona č. 159/1999Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel

Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel THAJSKO TRAVEL Co.Ltd. (dále jen cestovní kancelář nebo CK) se sídlem: 209/119 Moo 6, Phaniad Chang Road.,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy (ve smyslu 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jejichž pořadatelem je CK Pazderka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy

b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem smlouvy o zájezdu zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit povinnosti pro

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře ALIAS TOUR s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře ALIAS TOUR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře ALIAS TOUR s.r.o. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají ze Smlouvy o zájezdu

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Sport-S, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Sport-S, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Sport-S, s.r.o. I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Sport- S, s.r.o. jsou platné pro všechny její akce, tj. zájezdy, programy

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

P L A Y G R O U N D T R A V E L. C Z VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY... t a k t r o c h u " j i n á " c e s t o v n í k a n c e l ář..

P L A Y G R O U N D T R A V E L. C Z VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY... t a k t r o c h u  j i n á  c e s t o v n í k a n c e l ář.. P L A Y G R O U N D T R A V E L. C Z VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.. t a k t r o c h u " j i n á " c e s t o v n í k a n c e l ář.. w w w. p l a y g r o u n d t r a v e l. c z / i n f o @ p l a y g r o u

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Obchodní podmínky. c) Smlouvu včetně obchodních podmínek archivuje VIVEA v elektronické podobě. Smlouva není přístupná.

Obchodní podmínky. c) Smlouvu včetně obchodních podmínek archivuje VIVEA v elektronické podobě. Smlouva není přístupná. Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře VIVEA s.r.o., IČ: 01934015, sídlem Chvalkovická 2359/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 kancelář U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6 1. Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem Cooltaborz.s.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem Cooltaborz.s. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných spolkem Cooltaborz.s. Cooltabor, z. s. tel.: 776 263 019, tel.: 775 649 056 Skalice 111, 671 71 email: info@cooltabor.cz web: www.cooltabor.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných Agenturou7.cz s. r. o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných Agenturou7.cz s. r. o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných Agenturou7.cz s. r. o. Společnost Agentura7.cz jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel ) pro zabezpečení

Více

Všeobecné podmínky pro cestující na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří DESTINA TRAVEL s.r.o.

Všeobecné podmínky pro cestující na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří DESTINA TRAVEL s.r.o. Všeobecné podmínky pro cestující na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří DESTINA TRAVEL s.r.o. Tyto všeobecné podmínky pro cestující na zájezdech pořádaných Cestovní kanceláří Destina Travel s.r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. I Společná ustanovení 1. Společnost PRAGOTOUR PLUS s.r.o., IČO: 017 22 395 se sídlem v Praze,, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Dutris, s.r.o. (dále jen "Podmínky") jsou platné pro všechny pobyty společnosti Dutris, s.r.o. se sídlem Primátorská

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. I Společná ustanovení 1. Společnost PRAGOTOUR PLUS s.r.o., IČO: 017 22 395 se sídlem v Praze,, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky **** společnosti S.M.K., a.s., IČ 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Všeobecné obchodní podmínky společnosti S.M.K., a.s. - hotel Lotrinský**** (dále jen podmínky)

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem TAPAZA z. s.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem TAPAZA z. s. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných spolkem TAPAZA z. s. Spolek TAPAZA z. s. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel ) pro zabezpečení služeb

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od 25.5.2018 Vážený kliente, dovolte nám, abychom Vás následovně seznámili s našimi všeobecnými smluvními podmínkami

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky **** společnosti S.M.K., a.s., IČ 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Všeobecné obchodní podmínky společnosti S.M.K., a.s. - Hotel Lotrinský**** (dále jen podmínky)

Více

Všeobecné smluvní podmínky. (dále jen VP)

Všeobecné smluvní podmínky. (dále jen VP) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VP) Vážení účastníci, seznamte se prosím důkladně s popisem kurzu a všeobecnými podmínkami účasti na kurzu, který zajišťuje lyžařská škola Eskimák. 1. Obecné informace

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více