Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy na sportovní akce a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Diamant Club, s.r.o., Poštovská 4F, Brno, Česká republika (dále jen,,všeobecné smluvní podmínky ) 2. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Diamant club s.r.o. II. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvního vztahu jsou: A. Diamant club, s.r.o., se sídlem Poštovská 4F, Brno, Česká republika, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku C vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen,,ck Diamant ) B. Zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba způsobilá k právním úkonům. Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek je Zákazníkem osoba, která s CK Diamant uzavřela cestovní smlouvu nebo realizovala písemnou objednávku nebo osoba, v jejíž prospěch se písemná objednávka potvrdila nebo uzavřela cestovní smlouva a nebo osoba, na kterou se zájezd převedl v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen "Zákazník") 2. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a CK Diamant v případě zájezdů vzniká na základě Zákazníkem (nebo jeho pravomocným zástupcem) podepsané cestovní smlouvy potvrzené CK Diamant a uhrazení dohodnuté platby za dohodnuté služby. V případě internetové rezervace se za smluvní vztah považuje vyplněný internetový objednávkový formulář a uhrazení dohodnuté platby. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za nezletilou osobu podepisuje cestovní smlouvu její zákonný zástupce. 3. Potvrzením cestovní smlouvy se CK Diamant zavazuje Zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Jakékoliv další služby nad rámec služeb uvedených v cestovní smlouvě mohou být poskytnuty s nárokem CK Diamant na zaplacení těchto služeb Zákazníkem. Součástí smluvního vztahu jsou pouze ty služby, které jsou dohodnuty písemně. 4. Podepsáním cestovní smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit dohodnutou cenu zájezdu, nebo její část. V případě, že Zákazník uzavírá cestovní smlouvu ve prospěch dalších Zákazníků zájezdů uvedených na cestovní smlouvě, potvrzuje podpisem cestovní smlouvy, že disponuje písemným pověřením ostatních Zákazníků jednat jejich jménem, se souhlasem na uzavření cestovní smlouvy a poskytnutí jejich osobních údajů CK Diamant. Zákazník se také zavazuje, že za smluvní závazky všech přihlášených osob ručí Zákazník, kterým byla cestovní smlouva podepsána. A dále se zavazuje odevzdat včas ostatním Zákazníkům informace CK Diamant určené pro Zákazníky zájezdu. III. Účast na zájezdech 1. Účastník zájezdu musí v době před nástupem zájezdu dosáhnout 18let. Osoby od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce. Každý účastník je osobně zodpovědný za platný osobní doklad umožňující vycestování a za dodržování pasových, celních, zdravotních a jiných předpisů země do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku nedodržení výše uvedeného, nese Zákazník. CK Diamant neodpovídá za škody způsobené Zákazníkem nebo třetí osobou Zákazníkovi na jeho osobě, zdraví či majetku v průběhu čerpání služeb. 2. Zákazník je povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce a jakož i jimi pověřených osob. Žádný Zákazník CK Diamant nesmí omezovat práva ostatních zákazníků, účastníků zájezdu, jakož i poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu.

2 3. Právo účasti na zájezdu vzniká Zákazníkovi a dalším Zákazníkem uvedeným v cestovní smlouvě zaplacením dohodnuté ceny zájezdu v plné výši a splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb. Platným dokladem pro nástup Zákazníka na zájezd je platně uzavřena cestovní smlouva a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu. IV. Práva a povinnosti Zákazníka 1. K právům Zákazníka patří zejména: a. Právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb b. být včas informován o všech skutečnostech, týkajících se objednaných služeb c. právo na ochranu osobních údajů, které Zákazník uvádí v cestovní smlouvě a ostatních dokladech odevzdaných CK Diamant před nepovolanými osobami d. právo na reklamaci nedostatků a její vyřízení v souladu s článkem IX. těchto Všeobecných smluvních podmínek e. zrušit objednané služby před jejím čerpáním a v souvislosti s tímto na vrácení uhrazené částky po odpočtu storno poplatku dle článku VIII. f. právo u zájezdů písemně CK Diamant oznámit před zahájením zájezdu, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však může Zákazník uplatnit pouze do 3 dnů před zahájením zájezdu, jinak právo zaniká. Oznámení musí obsahovat vlastnoručně podepsané písemné prohlášení nového Zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou, s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Zákazníkem, který vstupuje do práv a povinností původního zákazníka, přičemž původní a nový Zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK Diamant v souvislosti s touto změnou vzniknou. Nový Zákazník nemá nárok na zohlednění slev, akcí a pojištění a dalších výhod, které byly výhradně spojeny s osobou původního Zákazníka. CK Diamant má nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které jí v souvislosti se změnou Zákazníka vzniknou. 2. K povinnostem Zákazníka patří zejména: a. poskytnout CK Diamant součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK Diamant požadované údaje v cestovní smlouvě, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit dle požadavku CK Diamant další nezbytné doklady b. zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje c. u Zákazníka staršího 15ti let a mladšího 18ti let předložit souhlas zákonného zástupce d. zaplatit dohodnutou cenu zájezdu nebo jednotlivých služeb e. převzít od CK Diamant doklady potřebné k čerpání služeb (například lístky na fotbalový zápas) a řádně je zkontrolovat před zahájením zájezdu f. Zákazník je povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce a jakož i jimi pověřených osob. Žádný Zákazník CK Diamant nesmí omezovat práva ostatních zákazníků, účastníků zájezdu, jakož i poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu. g. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK Diamant a uhradit případnou škodu, kterou způsobil h. zdržet se jednání, která by mohla omezovat, ohrožovat a poškozovat ostatní Zákazníky zájezdu i. uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, že svým jednáním ohrozil nebo rušil průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušil právní předpisy, poškodil cizí majetek a práva ostatních Zákazníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK Diamant j. v případech, že Zákazník omezuje z jakéhokoliv důvodu během trvání zájezdu svým nevhodným nebo dohodnutým pravidlům odporujícím jednáním CK Diamant jako organizátora zájezdu, jeho smluvních partnerů, zástupců nebo jiných Zákazníkům zájezdu (nekulturním, hlučným, hrubým chováním, nadměrným požitím alkoholu, omamných látek, porušuje a neřídí se pokyny CK Diamant, narušuje plynulý časový průběh zájezdu či poškozuje cizí majetek), je toto jednání

3 chápáno za podstatné porušení podmínek cestovní smlouvy a těchto Všeobecných smluvních podmínek. Zástupce CK Diamant této osobě porušující pravidla má právo neposkytnout další služby během zájezdu nebo případně vyloučit z přepravy i z celého zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení Zákazníka ze zájezdu má CK Diamant právo jednostranně zrušit cestovní smlouvu bez náhrad či jakéhokoliv nároku na odškodnění vyloučeného Zákazníka za nevyužité služby. k. dostavit se na místo odjezdu ve stanoveném čase se všemi doklady, včetně zejména platného cestovního dokladu 3. K povinnostem Zákazníků právnických osob dále patří: a. seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami CK Diamant, jakož i s dalšími informacemi, které od CK Diamant obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb b. zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti Zákazníků dle předchozího bodu 2, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník c. předat CK Diamant jmenný seznam účastníků se všemi požadovanými náležitostmi podle předem dohodnutého termínu, u dětí do 15ti let uvést úplné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a jejich doprovod. Dále pověřit oprávněného zástupce, se kterým CK Diamant bude komunikovat a který seznámí své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami V. Povinnosti a práva CK Diamant 1. Ck Diamant je povinna: a. je povinna informovat Zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se objednaných služeb b. CK Diamant není povinna poskytnout Zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb c. CK Diamant je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění d. Nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu poskytnout způsobem dohodnutým s CK Diamant Zákazníkovi další informace o skutečnostech, které jsou pro Zákazníka důležité a které jsou jí známy. Tyto údaje se poskytují jen jednomu Zákazníkovi uvedeným v cestovní smlouvě. VI. Cenové a platební podmínky 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená v cestovní smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK Diamant po datu podpisu cestovní smlouvy Zákazníkem, nezakládají právo Zákazníka na snížení již potvrzené ceny. CK Diamant je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: Ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot Plateb spojených se službami, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu ( např. ceny vstupenek apod. ) Směnného kurzu české koruny použitého při stanovení ceny zájezdu o více jak 5% Písemné oznámení o zvýšení ceny může být Zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením čerpání služeb. Vzhledem k časovému předstihu, s jakým jsou zájezdy připravovány, může dojít před realizací zájezdu ke změnám podmínek a okolností, které si mohou vyžádat např. dílčí úpravu trasy zájezdu, místa ubytování, času odjezdu apod. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího resp. stravovacího objektu v tom samém místě, pokud je zachována kategorie a dohodnutý rozsah vybavení tohoto objektu. Klient nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti úhrady storno poplatku. 2. Zákazník je povinen zaplatit CK Diamant sjednanou část ceny zájezdu, zpravidla ve výši 50% (včetně fakultativních a doplňkových služeb), při uzavření cestovní smlouvy. Zákazník se zavazuje zaplatit zbývající část ceny zájezdu nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody jsou splatné ihned.

4 3. V případě uzavření smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 21 dnů před zahájením zájezdu Zákazník uhradí sjednanou cenu zájezdu v plné výši již při podpisu cestovní smlouvy. VII. Změny dohodnutých služeb 1. CK Diamant je oprávněna v případě nepředvídatelných okolností (živelné pohromy, kalamitní situace, stávka, zásahy vyšší moci, rozhodnutí státních orgánům, nebo z důvodu mimořádné události, kterým nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit ) upravit program zájezdu tak, aby bylo možné čerpat Zákazníkem objednané služby v maximální míře s přihlédnutím k daným okolnostem. 2. Pokud je CK Diamant nucena před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy, navrhne Zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu uvedena nová cena. S výjimkou uvedenou v bodě 1 článku VI. Cenové a platební podmínky, má Zákazník právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Své rozhodnutí musí písemně oznámit CK Diamant ve lhůtě stanovené CK Diamant v návrhu změny. V případě, že Zákazník nedoručí CK Diamant v dané lhůtě písemně své odstoupení od smlouvy, platí, že se změnami souhlasí. 3. Dojde-li ke změně plánovaného termínu nebo času utkání nebo letu vlivem povětrnostních či technických podmínek nebo v důsledku jiných mimořádných okolností, které nemůže CK Diamant ovlivnit, nenáleží Zákazníkovi náhrada za případné nečerpání objednaných služeb. 4. Pokud před zahájením zájezdu nebo po zahájení zájezdu dojde ke změně podstatné podmínky cestovní smlouvy ze strany CK Diamant bez jejího zavinění, CK Diamant není povinna vrátit Zákazníkovi již vynaložené náklady na dopravu, ubytování, vstupenky, pojištění a jiné náklady. V takovém případě jsou CK Diamant a Zákazník povinny jednat o vzájemné dohodě a společně tak minimalizovat vznik dalších nezbytných nákladů. 5. CK Diamant má právo provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, pokud není možné z mimořádných okolností dodržet původně dohodnutý program a služby. V těchto případech je CK Diamant povinna: a. Zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě co nejvíce srovnatelném a odpovídajícím charakteru původních služeb, v případě zajištění služeb na minimálně stejné úrovni jsou všechny další nároky Zákazníka vyloučeny. b. Nebo vrátit Zákazníkovi zaplacenou poměrnou cenu za neposkytnutou, resp. náhradním plněním nekompenzovanou službu/y. c. Nebo poskytnout Zákazníkovi slevu ze zaplacené ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo za, které nebylo poskytnuto náhradní plnění. 6. CK Diamant má právo na zaplacení za služby poskytnuté nad rámec služeb dohodnutých v cestovní smlouvě se Zákazníkem VIII. Zrušení zájezdu, odstoupení od smlouvy 1. CK Diamant může před zahájením čerpání služeb odstoupit od cestovní smlouvy z důvodu: Zrušením objednaných služeb dodavatelem Nedosažením minimálního počtu účastníků, který činí u zájezdů na sportovní akce 5 a méně přihlášených, případně je minimální počet individuálně sjednán na konkrétní utkání Porušením smluvních povinností Zákazníkem Odstoupí-li CK Diamant od cestovní smlouvy z důvodu porušení smluvních podmínek Zákazníkem, je Zákazník povinen zaplatit CK Diamant stanovené odstupné. Odstoupila-li CK Diamant od cestovní smlouvy z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nebo zrušením objednaných služeb dodavatelem, má Zákazník právo na vrácení veškeré poskytnuté úhrady za zájezd nebo na základě nové cestovní smlouvy, na poskytnutí jiné služby, nejméně v kvalitě, odpovídající původní smlouvě, může-li CK Diamant takové služby nabídnout.

5 2. CK Diamant má právo zrušit zájezd, jehož uskutečnění je nemožné nebo ztížené v důsledku nepředvídatelných mimořádných okolností (např. povstání, teroristický útok válka, šíření nakažlivé choroby, zemětřesení, jiné živelné pohromy, rozhodnutí státních orgánů apod., resp. pokud by byla ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život Zákazníků), které nebylo možné při uzavírání cestovní smlouvy předvídat a kterým nebylo možné zabránit. Zákazník má v tomto případě nárok na vrácení té části ceny, která neslouží k úhradě předem hrazených nákladů, jakým je například letecká doprava, rezervace ubytování nebo vstupenka na fotbalový zápas. 3. CK Diamant má právo zrušit zájezd i z jiných důvodů než uvedených v bodu 2 tohoto článku. V tomto případě je však CK Diamant oprávněna zrušit zájezd nejpozději 21 dní před plánovaným zahájením zájezdu, přičemž o této skutečnosti je povinna informovat Zákazníka nejpozději do 21 dnů před nástupem na zájezd nebo začátkem čerpání služeb. 4. Zákazník je oprávněn zrušit zájezd kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující den doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do CK Diamant. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK Diamant storno poplatek (odstupné) v následující výši: 80% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb do 180 dnů před dnem čerpání první služby 90% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb mezi 179 dnem a 60 dnem před dnem čerpání první služby 100% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb 59 den nebo méně před dnem čerpání první služby V případě zrušení některých specifických služeb Zákazníkem (např. vstupenky, letenky nebo balíčky služeb, v nichž jsou letenky či vstupenky zahrnuty) činí storno poplatek 100% z celkové ceny zájezdu v jakémkoliv termínu. V případě, že Zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. 5. V případě zrušení účasti jedné osoby na zájezdu ze dvou osob v dvoulůžkovém pokoji musí odstupující osoba uhradit náhradu vzniklé škody ve výši příplatku za jednolůžkový pokoj. Platí to i při obsazování ubytování, jehož cena je kalkulována na pevně stanovený počet osob. V případě storno účasti na zájezdu jedné osoby resp. více z několika uvedených v cestovní smlouvě se náhrada škody vypočítává v závislosti na zbývajícím složení osob respektive objednaných služeb ubytování. 6. CK Diamant má právo odečíst stornopoplatek případně svůj nárok na náhradu škody + pojistné od složené zálohy nebo ze zaplacené ceny zájezdu. Zákazníkova žádost o změnu termínu zájezdu, destinace, nebo ubytovacího zařízení podle uzavřené cestovní smlouvy, nezakládá důvod zbavení se povinnosti ze strany Zákazníka zaplatit stornopoplatek za zrušení cestovní smlouvy objednaného zájezdu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. IX. Reklamační řád 1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než byla předem písemně dohodnuta, vzniká Zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí Zákazník uplatnit u CK Diamant bez zbytečného odkladu (nejlépe na místě u průvodce nebo delegáta CK Diamant), tak aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Zákazník je povinen poskytovat CK Diamant maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejlépe odstranit a zabránilo se vzniku jakýmkoliv škodám nebo aby se jejich rozsah snížil. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní agentury nebo kanceláře, která zprostředkovala uzavření cestovní smlouvy. CK Diamant je

6 povinna rozhodnou o oprávněnosti reklamace do 30 dnů po jeho obdržení, pokud se nedohodne se Zákazníkem jinak. 2. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK Diamant (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně Zákazníka, na jejichž základě Zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK Diamant zabezpečené služby, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. CK Diamant neodpovídá za úroveň těch služeb, které si Zákazník sám objedná u třetích osob. 3. Každý Zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, zdravotních, celních, devizových, tranzitních, dopravních a dalších předpisů České republiky i předpisů, zákonů a zvyklostí země do které cestuje, resp. přes ni tranzituje. CK Diamant nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé neudělením víza nebo vadnými úkony klienta. X. Pojištění 1. CK Diamant je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře) u pojišťovny Generali, a.s. 2. Cestovní a zdravotní pojištění při cestách do zahraničí není součástí základní ceny zájezdu. Toto pojištění si Zákazník může sjednat prostřednictvím CK Diamant nebo individuálně. XI. Využití osobních dat 1. Zákazník souhlasí, aby CK Diamant a jí určené osoby v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala jeho chráněné osobní údaje a to výhradně za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK Diamant včetně zpřístupnění těchto údajů obchodním partnerům CK Diamant a přes hraničního toku osobních údajů do země pobytu resp. tranzitu výlučně za účelem zabezpečení smluvních služeb pro Zákazníka. Zákazník uděluje souhlas ve smyslu 5 odst. 2 výše uvedeného zákona a prohlašuje, že je zmocněn i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. Zákazník odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost údajů, které poskytl za účelem uzavření cestovní smlouvy. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro účastníky zájezdů CK Diamant na sportovní akce a čerpání jednotlivých služeb a jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy, není-li CK Diamant jinak stanoven či předem dohodnut rozsah vzájemných práv a povinností. 3. Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že jsou mu známy tyto Všeobecné smluvní podmínky a souhlasí s nimi, že porozuměl veškerým prezentovaným skutečnostem a podmínkám a bude je respektovat a dodržovat. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou známy i dalším osobám (Zákazníkům) uvedených v cestovní smlouvě a souhlasí s nimi, že porozuměli veškerým prezentovaným skutečnostem a podmínkám a budou je respektovat a dodržovat. Není si vědom žádných omezení, která by mu i dalším osobám (Zákazníkům) uvedených v cestovní smlouvě bránila v řádné účasti na zájezdu. Potvrzuje, že včas informoval o všech skutečnostech týkajících se objednaných služeb ostatní Zákazníky zájezdu uvedených v cestovní smlouvě. 4. Případná neplatnost některých ustanovení Všeobecných smluvních podmínek a cestovní smlouvy nemá vliv na jejich ostatní obsah. 5. CK Diamant má právo aktualizace a změn údajů, informací o službách, cenách a cestovních podmínkách, které jsou v katalogu nebo v jiné nabídkové formě. Zákazník zároveň souhlasí, že obdržel a seznámil se všemi skutečnostmi v katalogu či v jiné nabídkové formě. CK Diamant neodpovídá za obsah inzerátů uvedených v katalogu a jiných materiálů, které CK Diamant vydává a poskytli třetí osoby a zároveň neručí za správnost údajů uvedených v materiálech třetích osob, kterých není CK Diamant vydavatelem a tudíž nemůže ovlivnit jejich obsah. 6. Pokud se odlišují informace zájezdu uvedené v katalogu od cestovní smlouvy, přednost má vždy cestovní smlouva. V Brně dne

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ (příloha č. 2 k závazné objednávce na fotografický workshop nebo fotografický kurz) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Phototours.cz jsou platné pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014 Všeobecné podmínky Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014 I. Úvodní ustanovení 1) Tyto podmínky platí pro veškerou nabídku služeb prezentovanou v katalogu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU. Dodavatel, cestovní kancelář :

SMLOUVA O ZÁJEZDU. Dodavatel, cestovní kancelář : SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená podle 2521 a násl. o.z. a ve smyslu zákona č. 159/1999Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (součástí cestovní smlouvy MIKI TRAVEL spol.s r.o.)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (součástí cestovní smlouvy MIKI TRAVEL spol.s r.o.) Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří MIKI TRAVEL spol. s r.o. (pořadatelem zájezdu, dále jen CK) a zákazníkem (účastníkem zájezdu) se řídí ustanoveními zákonů č. 40/1964 Sb., č.159/1999 Sb., touto smlouvou

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO Pension restaurace Moravanka a Areál Srubů Větrný vrch Dolní Morava 561 69 Králíky tel: +420 731 172 765 email: info@dolnimorava.cz Smluvní podmínky (dále jen podmínky ) Miroslav Slončík, gen. Svobody

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1) Sport-S, s.r.o. (dále jen Sport-S) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle zákona č.159/99 Sb. 2) Sport-S: a) organizuje

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR

Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky firmy FUN DIVING. (dále jen FUN DIVING ) jsou platné pro všechny pobyty a služby v zahraničí poskytované firmou

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy

b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem smlouvy o zájezdu zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit povinnosti pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o. (dále jen podmínky) tvoří nedílnou součást smlouvy o

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky **** společnosti S.M.K., a.s., IČ 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Všeobecné obchodní podmínky společnosti S.M.K., a.s. - hotel Lotrinský**** (dále jen podmínky)

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka STANISLAVA MARIAŠOVÁ, MBA Výuka anglického jazyka Verze 2-2015 Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. výuky anglického jazyka, pořadatel Stanislava Mariašová, MBA, místo podnikání Praha 6 PSČ 161 00 - Liboc, U

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky **** společnosti S.M.K., a.s., IČ 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Všeobecné obchodní podmínky společnosti S.M.K., a.s. - Hotel Lotrinský**** (dále jen podmínky)

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Dutris, s.r.o. (dále jen "Podmínky") jsou platné pro všechny pobyty společnosti Dutris, s.r.o. se sídlem Primátorská

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných Agenturou7.cz s. r. o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných Agenturou7.cz s. r. o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných Agenturou7.cz s. r. o. Společnost Agentura7.cz jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel ) pro zabezpečení

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od 25.5.2018 Vážený kliente, dovolte nám, abychom Vás následovně seznámili s našimi všeobecnými smluvními podmínkami

Více

Obchodní podmínky. c) Smlouvu včetně obchodních podmínek archivuje VIVEA v elektronické podobě. Smlouva není přístupná.

Obchodní podmínky. c) Smlouvu včetně obchodních podmínek archivuje VIVEA v elektronické podobě. Smlouva není přístupná. Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře VIVEA s.r.o., IČ: 01934015, sídlem Chvalkovická 2359/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 kancelář U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6 1. Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené se společností CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. - provozovatelem cestovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti SMart GO s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb poskytovaných Šárka Powell, IČO

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky OK-TOURS a.s. jsou platné pro všechny zájezdy a pobyty, jejich pořadatelem je cestovní kanceláře

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem Cooltaborz.s.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem Cooltaborz.s. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných spolkem Cooltaborz.s. Cooltabor, z. s. tel.: 776 263 019, tel.: 775 649 056 Skalice 111, 671 71 email: info@cooltabor.cz web: www.cooltabor.cz

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas

Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas Partnerský vztah mezi Objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb podnikatelem Radomírem Haasem (dále jen dopravce). I Předmět činnosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy (ve smyslu 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jejichž pořadatelem je CK Pazderka

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163

Všeobecné obchodní podmínky. Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163 Všeobecné obchodní podmínky Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem TAPAZA z. s.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem TAPAZA z. s. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných spolkem TAPAZA z. s. Spolek TAPAZA z. s. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel ) pro zabezpečení služeb

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. I Společná ustanovení 1. Společnost PRAGOTOUR PLUS s.r.o., IČO: 017 22 395 se sídlem v Praze,, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) organizace NA DLANI. o.p.s., Tř. T. Bati 3244, Zlín (dále jen NA DLANI ) upravují vzájemné smluvní

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Čl. I.) Smlouva o zájezdu

Čl. I.) Smlouva o zájezdu VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I.) Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, s.r.o. - řecká cestovní kancelář - se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. I Společná ustanovení 1. Společnost PRAGOTOUR PLUS s.r.o., IČO: 017 22 395 se sídlem v Praze,, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky OK-TOURS a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH A PLATEBNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE CK ETI S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH A PLATEBNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE CK ETI S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH A PLATEBNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE CK ETI S.R.O. 1) Úvodní ustanovení a definice pojmů 1. Všeobecné obchodní podmínky účasti na zájezdech a platební

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Enjoy Travel s.r.o. jako pořadatel zájezdu (dále jen všeobecné podmínky ) upravují

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) organizace NA DLANI. o.p.s., tř. T. Bati 3244, Zlín (dále jen NA DLANI ) upravují vzájemné smluvní

Více