Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/78 ze dne k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje 1. udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti prevence kriminality nad 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze formou dotace v celkové výši tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. snížení rozpočtu běžných výdajů v kap. 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku ve výši tis. Kč za současného navýšení běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy v kap. 0716, 6330, pol (ÚZ 81) ve výši tis. Kč a s poskytnutím účelových neinvestičních dotací ve výši tis. Kč městským částem hl.m. Prahy v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-3352 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Zastuptelstva HMP č. 7/78 ze dne Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace nad Kč) Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové náklady Požadovaná částka Navrženo z rozpočtu HMP 20 In IUSTITIA Rybná Praha 1 IČO: Poradna Justýna: služby na pomoc obětem trestných činů v HMP Poskytování sociálního a právního poradenství obětem násilí z nenávisti a ostatním obětem trestných činů. Aktivity projektu jsou koncipovány jako služby právního a sociálního poradenství a služby právního zastupování. V rámci projektu bude podpořeno 75 osob (25 v poradně a 50 v terénu), v počtu 300 konzultací, bude realizován terénní program v rozsahu 8 h/týdně Kč Kč Kč 22 JAHODA, o.p.s. Vybíralova 969/ Praha 14 IČO: JAHODA proti kriminalitě Cílem je snižování kriminality dětí a mládeže, zvyšování informovanosti a právního vědomí dětí. Obsahem projektu jsou aktivity, které aktivně působí proti kriminalitě a zahrnují služby nízkoprahových klubů a terénní program, tématické preventivní bloky, podpora a organizace volnočasových aktivit pravidelného i pravidelného charakteru, resocializační pobyty Kč Kč Kč 24 Krav Maga Na Pankráci 932/ Praha 4 IČO: Nenechte si ubližovat Cílem projektu je informovat veřejnost a oběti násilí o různých formách násilí na ženách a obecné kriminalitě a nabízet prevenci i řešení takových situací prostřednictvím nfo.brožury. Dále jde o kurzy pro pracovníky a klienty (osoby ohrožené kriminálním chováním) NNO v oblasti managementu osobní bezpečnosti a sebeobrany. Jedná se o osvětovou kampaň (vytvoření a distribuce informační brožury) a praktické semináře a přednášky pro pracovníky a klienty neziskových organizací Kč Kč Kč 31 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Průvodce virtuálním světem Cílem projektu je sekundární prevence zaměřená na oblast internetového bezpečí s cílovou skupinou žáci základních škol. Stěžejní je vytvoření aplikace pro tablety, která napomáhá policejním preventistům interaktivně vyučovat bezpečné chování na internetu, především pak chování na sociálních sítích, pokrývá oblast kyberšikany a kybergroomingu. Tato aplikace bude obsahovat několik modelových situací zaměřených na danou oblast Kč Kč Kč 75 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138/ Praha 12 IČO: Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138/ Praha 12 IČO: Prevence v klubech Jedná se o celoroční program Prevence v klubech MČ Prahy 11, 12, 13 a 16 je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ohroženými sociálně nežádoucími jevy. Jedná se o uživatele nízkoprahových klubů pro děti a mládež klub Jižní Pól, klub Krok, klub JednaTrojka a klub Radotín. Jde o celoroční program Prevence v terénních programech (dále Tp) v MČ Prahy 9, 11, 12, 13 je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ve věku let ohroženými sociálně nežádoucími jevy. Projekt se skládá ze čtyř částí obsahujících stejné prvky: kontaktní terénní práce, monitoring lokalit, spolupráce s místními samosprávami a městskou policií, specifické činnosti Kč Kč Kč Prevence v terénních programech Kč Kč Kč 93 Sdružení SOS dětských vesniček U Prašného mostu 50/ Praha 1 IČO: Tak snadno se to nepozná Hlavním cílem projektu je informování laické i odborné veřejnosti - dospělých i dětí - o závažnosti problematiky ohrožených dětí a motivování občanů k aktivnímu řešení těchto případů. V rámci projektu proběhne 200 interaktivních seminářů na 1. stupni ZŠ, dětem budou distribuovány informační brožury. V průběhu těchto seminářů bude dětem prezentován problém týrání a zneužívání dětí a představeny možnosti řešení a chování, pokud se v takové situaci ony nebo jejich kamarádi či sourozenci nachází Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Strana 1

3 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/78 ze dne Projekty prevence kriminality 2015 (Městské části, příspěvkové organizace městských částí) (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl. m. Praze) Č. MČ, název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové náklady Požadovaná částka Navrženo z rozpočtu HMP 6 Městská část Praha 17 Centrum sociálně zdravotních služeb Bendova 1121/ Praha 17 IČO: KLUB 17 Cílem projektu je snížení rizikového chování dětí a mládeže v rámci celoročního provozu NZDM - "Klubu 17", zvýšení bezpečí občanů s ohledem na riziko kriminality v lokalitě Prahy 17. Prostřednictvím projektu bude zakoupen spotřební materiál pro rukodělnou a výtvarnou či keramickou činnost a dále rozšířena nabídka společenských a sportovních aktivit a práce s PC Kč Kč Kč 37 Městská část Praha 1 Vodičkova Praha 1 IČO: Za bezpečnější centrum metropole Projekt je zaměřen na práci s dětmi a školní mládeží na Praze 1 a zahrnuje přednáškovou činnost na školách (cca 50 přednášek), kurzy nácviku základních dovedností sebeobrany, informační a osvětová činnost (setkání s MP na Praze 1), návštěvní dny na služebnách MP, doporovodné programy na veřejných akcích pro veřejnost, tisk informačních materiálů a info-kartiček pro dospělé a pořízení drobných propagačních předmětů (osobní kapesní alarmy, reflexní pásky, přívěsky, reflexní medvídek, pouzdro na mince, pastelky, poznámkové bloky atd.) Kč Kč Kč 38 Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/ Praha 3 IČO: Dětské preventivní výjezdy 2015 Jedná se o 5 na sobě nezávislých pobytových výjezdů (1 střenědobý, 2 krátkodobé a 2 jednodenní). Projekt je zaměřen na děti a mládež ve věku 12 až 18 let ze sociálně vyloučených rodin. Účastníci budou vybírání na základě doporučení institucí a organizací věnujících se práci s touto cílovou skupinou Kč Kč Kč 39 Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/ Praha 3 IČO: "StreetBus" mobilní terénní sociální služba Cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů, které ohrožují neorganizované děti a mládež zdržující se na území Prahy 3. Tuto činnost bude zajišťovat mobilní sociální služba StreetBus, která bude efektivně doplňovat terénní činnost stávajících nízkoprahových zařízení Kč Kč Kč 40 Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 IČO: Analýza dětí a mládeže na Praze 4 Analýza zaměřena na hloubkové zmapování výskytu sociálně rizikových jevů, výskytu cílové skupiny a trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže s ohledem na bezpečnost a potřebnost vhodných služeb pro tuto cílovou skupinu. Cílem analýzy je zmapovat aktuální situaci - vytipování míst setkávání dětí a mládeže, způsob trávení volného času, určení výskytu a typu rizikových jevů, vnímání bezpečnosti v lokalitě a potřebnost vhodných služeb. Na základě této analýzy městská část Praha 4 bude moci reagovat na potřeby cílové skupiny a provést následná opatření Kč Kč Kč Strana 1

4 Projekty prevence kriminality 2015 (Městské části, příspěvkové organizace městských částí) 41 Městská část Praha 5 Nám. 14. října 1381/ Praha 5 IČO: Praha 5 bezpečně online: komunitní prevence kybernetické kriminality Projekt zvýší gramotnost žáků na všech dvanácti ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 5 v oblasti ochrany před kyberkriminalitou a dalšími elektronickými útoky, zvýší povědomí žáků v oblasti online bezpečnosti, pomoci, trestně právní úpravy rizikových a trestných činů spojených s užíváním internetu, v oblasti ochrany autorských práv, osobních údajů a osobnosti v prostředí internetu Kč Kč Kč 43 Městská část Praha 6 Čsl armády 601/ Praha 6 IČO: Praha 6 bezpečně online Cílem projektu je snižování kybernetické kriminality a lektronického násilí páchaného dětmi a mládeží a na dětech a mládeži a na dospělých uživatelích internetu. Projekt zvýší gramotnost odborníků a informovanost dětí a veřejnosti Prahy 6 v oblasti ochrany před kyberkriminalitou a dalšími elektronickými útoky. Třetí ročník preventivního, osvětového a vzdělávacího projektu zaměřeného na prevenci elektronického násilí a kriminality na území městské části Praha 7. Témata projektu jsou: zprostředkování informací o rizikovém chování, o prevenci násilí, prevence internetové kriminality. Projekt zvýší povědomí dětí od šesti let a mládeže v oblasti online bezpečnosti, pomoci, trestně právní úpravy rizikových a trestných činů spojených s užíváním internetu, v oblasti ochrany autorských práv, osobních údajů osobnosti v prostředí internetu Kč Kč Kč 44 Městská část Praha 7 nábřeží Kapitána Jaroše 1000/ Praha 7 IČO: Bezpečně online Kč Kč Kč 45 Městská část Praha 7 nábřeží Kapitána Jaroše 1000/ Praha 7 IČO: Bezpečné prázdniny 2015 Bezpečné prázdniny jsou zaměřeny na rizika vycházející z chování současné společnosti a na možnosti ochrany dětí před nebezpečími, která skýtají nejen letní prázdniny. Akce je tématicky zaměřena na žáky a pedagogický sbor ZŠ. Bezpečných prázdnin se zúčastní řada odborníků, kteří budou interaktivní formou předávat dětem informace z jednotlivých oblastí Kč Kč Kč 46 Městská část Praha 7 nábřeží Kapitána Jaroše 1000/ Praha 7 IČO: Už si rozumíme Realizace resocializačních pobytů pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, ohrožené rizikovým chováním, rozdělené na 2 cykly. Specifické zaměření na vzdělávací a výchovné preventivní okruhy, především nácvik spolupráce, tolerance, sebenáhled, reflexe, nácviky různých technik projevu atd. Velký důraz kladen na zážitkové vzdělávání. Celkem pro 30 účastníků Kč Kč Kč 47 Městská část Praha 9 Sokolovská 14/ Praha 9 IČO: Bezpečné prázdniny 2015 Cílem projektu je umožnit již desátým rokem dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí prožití smysluplného pobytu ve zdravém a bezpečném prostředí. Pobyt dětí bude realizován v období letních prázdnin 2015 po dobu 8 dní. Program bude adekvátně přizpůsoben cílové skupině tak, aby se formou her a prožitků účastníci zapojili do kolektivního dění a přijali nutnost respektu k ostatním. Při pobytu v přírodě, v novém kolektivu a za působení odborných pracovníků umožní tento pobyt ukázat i na jiné formy trávení volného času, než s jakými se setkávají v průběhu roku, a při kterých jsou velmi často ohroženy nejrůznějšími sociálně nežádoucími či patologickými jevy Kč Kč Kč Strana 2

5 Projekty prevence kriminality 2015 (Městské části, příspěvkové organizace městských částí) 48 Městská část Praha 9 Sokolovská 14/ Praha 9 IČO: Krátkodobý pobyt 2015 Cílem projektu, který navazuje na aktivitu Bezpečné prázdniny, je realizace odborného preventivního programu (za pomoci lektorů vybrané neziskové organizace) v mimopražském prostředí. Jedná se o víkendovou aktivitu, která bude realizována během podzimu Odborná činnost bude zajištěna ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací tak, aby program byl tematicky zaměřen nejen na prevenci kriminality, ale i další nespecifickou prevenci Kč Kč Kč 49 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/ Praha 10 IČO: Terénní program pro děti a mládež Vršovice Terénní program pro děti a mládež ve Vršovicích, jedná se standardní terénní program pro uvedenou cílovou skupinu. Cílem je motivace ke změně životního stylu a podpora této změny, poskytování sociálního poradenství; nabídka smysluplné alternativy k trávení volného času na ulici, sekundární prevence sociálně rizikového chování dětí a mládeže Kč Kč Kč 50 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/ Praha 10 IČO: Street akce Street akce jsou určeny především klientům terénního programu pro děti a mládež, jedná se ale o akce otevřené přístupné všem, náplň konkrétní akce vyplývá z poptávky a zájmu klientů terénního programu pro děti a mládež. Cílem je sebepoznání klienta, umožnit prožití emoce společensky akceptovatelnou formou (např. sport, hudba), prevence sociálně rizikového chování Kč Kč Kč 51 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/ Praha 10 IČO: Resocializační pobyt Resocializační pobyt je určen klientům oddělení sociální právní ochrany dětí a práce s rodinou. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama, zvládání řešení obtížných životních situací, prožitek pocitu bezpečí Kč Kč Kč 52 Městská část Praha 14 Bří Venclíků Praha 14 IČO: Box Plechárna Praha Projekt zahrnuje realizaci boxerských tréninků pro děti a mládež ve věku 10 až 26 let žijících na území městské části Praha 14. Cílem je aktivně preventivně působit na cílovou skupinu dětí a mládeže ohroženou rizikovým chováním a sociálním vyloučením. Projekt dále počítá s realizací pětidenního sportovního soustředění a aktivní účastí na sportovních turnajích. Projekt bude realizován ve spolupráci MČ Praha 14 s Praha 14 kulturní. Trenéři jsou z Prahy 14 a pocházejí z místní romské komunity. Oba jsou zaměstnanci městské policie jako asistenti prevence kriminality Kč Kč Kč 53 Městská část Praha 14 Bří Venclíků Praha 14 IČO: Praha 14 bezpečně online Cílem projektu je sociální ochrana občanů městské části před kybernetickou kriminalitou a dalšími rizikovými jevy spojenými s užíváním internetu. Aktivity projektu směřují zejména k ochraně dětí a mladistvých. Projekt je zaměřen na oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání na internetu a při online komunikaci. Projekt zahrnuje 100 seminářů pro žáky všech základních škol Prahy 14, z toho 15 pro žáky 1. a 2. tříd s hodinovou časovou dotací a 85 pro žáky tříd s dvouhodinovou časovou dotací. Projekt dále zahrnuje 3 hodinový vzdělávací seminář pro rodiče žáků ZŠ na území MČ Praha Kč Kč Kč Strana 3

6 54 Městská část Praha 14 Bří Venclíků Praha 14 IČO: Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14 Projekty prevence kriminality 2015 (Městské části, příspěvkové organizace městských částí) Projekt zahrnuje realizaci dvou víkendových pobytů a letního táborového pobytu rekreačně výchovného charakteru pro klienty sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a klienty nízkoprahových klubů na území městské části Praha 14. Kapacita těchto pobytů je nastavena na 20 dětí. Děti jsou vybírány na základě doporučení pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, zbylá kapacita pobytu je rozdělena mezi spolupracující nevládní neziskové organizace Kč Kč Kč 55 Městská část Praha 20 Jívanská Praha 20 IČO: Nízkoprahový klub Cílem Nízkoprahového klubu je vytvoření prostoru pro bezpečné a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže. Dospívajícím nabízí možnost aktivně a podnětně trávit čas ve společnosti vrstevníků a pracovníků klubu. Pracovníci provázejí dospívající, kteří se z různých důvodů nachází v obtížných životních situacích a prostřednictvím poskytování informací, podpory a aktivní spolupráce jim pomáhají zvládnout těžkosti spojené s dospíváním Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Strana 4

7 Důvodová zpráva Usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne byly schváleny Zásady pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hlavním městě Praze. V návaznosti na toto usnesení byly přijímány žádosti o poskytnutí grantu v oblasti prevence kriminality podle schváleného harmonogramu grantového řízení. Pro rok 2015 byly vyhlášeny následující témata projektů: Téma č. 1 Sociální prevence Téma č. 2 Situační prevence Téma č. 3 Informování občanů a vzdělávání prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní Se žádostí o grant prevence kriminality na rok 2015 bylo předloženo celkem 105 projektů, z toho 1 projekt byl doručen po stanoveném termínu. Celkové finanční náklady na realizaci těchto projektů činily Kč, přičemž celkový požadavek na poskytnutí finančních prostředků v rámci grantového řízení činil Kč. V rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2015 na granty prevence kriminality vyčleněna částka tis. Kč. Přijaté žádosti posuzovala pracovní skupina jmenovaná ředitelem odboru ZSP MHMP pro hodnocení žádostí v grantovém řízení dle Zásad pro městský program prevence kriminality na rok 2015, která se sešla dne Pracovní skupina posuzovala 104 přijatých projektů a vytvořila návrh na přidělení finančních prostředků v rámci grantového řízení pro městský program prevence kriminality na rok Přijatými grantovými žádostmi, které byly pracovní skupinou doporučeny k financování a realizaci projektů prevence kriminality hl. m. Prahy, se na svém zasedání dne zabývala Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy (dále jen Komise ). Z celkové částky tis. Kč byla Komisí navržena k přidělení v rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2015 částka tis. Kč. Rada hl. m. Prahy usnesením č ze dne schválila udělení grantů hl. m. Prahy (s dotací nepřesahujících 200 tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, úpravu rozpočtu Městské policie hl. m. Prahy v celkové výši tis. Kč a úpravu rozpočtu příspěvkovým organizacím v celkové výši 359 tis. Kč. Zároveň Rada hl. m. Prahy odsouhlasila udělení grantů hl. m. Prahy (s dotací nad 200 tis. Kč) v celkové výši tis. Kč a poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem hl. m. Prahy v celkové výši tis. Kč. V návaznosti na výše uvedené doporučuje Rada hl. m. Prahy ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy projekty tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2.

8 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy I. schvaluje 1. udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality nepřesahujících 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze formou dotace v celkové výši tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu Městské policie hl.m. Prahy v kapitole 0748, běžné výdaje v celkové výši tis. Kč přidělené v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze na vrub výdajů kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. úpravu rozpočtu příspěvkovým organizacím v kapitole 0416, využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 359 tis. Kč v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze na vrub výdajů kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 4. text vzorové dotační smlouvy dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 5. návrh Komise Rady hl.m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy na nepřidělení dotace dle přílohy č. 5 tohoto usnesení II. souhlasí 1. s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality nad 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze formou dotace v celkové výši tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 2. se snížením rozpočtu běžných výdajů v kap. 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku ve výši tis. Kč za současného navýšení běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy v kap. 0716, 6330, pol (ÚZ 81) ve výši tis. Kč a s poskytnutím účelových neinvestičních dotací ve výši tis. Kč městským částem hl.m. Prahy v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

9 III. ukládá 1. radnímu Hadravovi 1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu II. tohoto usnesení Termín: MHMP - ROZ MHMP 1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení Termín: MHMP - ZSP MHMP 1. podepsat smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu I.1. tohoto usnesení Termín: Adriana Krnáčová primátorka hl.m. Prahy Petr Dolínek náměstek primátorky hl.m. Prahy Předkladatel: radní Hadrava Tisk: R Provede: radní Hadrava, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZSP MHMP Na vědomí: odborům MHMP

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č.

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č. Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č. 2 / 2012 Datum konání: 19. 3. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/99 ze dne 17.5.2018 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 15/20 ze dne 31.3.2016 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2016 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Datum jednání: 26. dubna 2011 Přítomni : dle prezenční listiny K času zahájení jednání

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů DNE: 11.2.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 112/2019/MP NÁZEV: Plán prevence kriminality ANOTACE: V rámci prevence kriminality města je nutné schválit Plán prevence

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 25/70 ze dne 30.3.2017 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, 5311

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR09_0067 ze dne 26.1.2009: Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009

Více

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov 24. 10. 2016 SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ SYSTÉM PREVENCE MĚSTO BENEŠOV PLATFORMA Bezpečné město Komise RM Bezpečnostní

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Informace o programech v sociální oblasti vyhlašovaných v roce 2017

Informace o programech v sociální oblasti vyhlašovaných v roce 2017 Informace o programech v sociální oblasti vyhlašovaných v roce 2017 Zpracoval(a): Ing. Irena Muczková, Ing. Daniela Hlubková Datum: 13. 1. 2017 Vyhlášené dotační programy financované z rozpočtu MSK v roce

Více

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy ZA ROK 2017 1 ÚVOD Zpracování Závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy ZA ROK 2016 1 ÚVOD Zpracování Závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2822 ze dne 13.11.2017 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Práce s mládeží v nízkoprahových klubech. Pavlína Hůževková, Eva Kašáková, DiS.

Práce s mládeží v nízkoprahových klubech. Pavlína Hůževková, Eva Kašáková, DiS. Práce s mládeží v nízkoprahových klubech Pavlína Hůževková, Eva Kašáková, DiS. Jižní Město Praha 11 Slangově: Jižák, Jižňák Panelové sídliště, přes 80 tis. obyvatel (> Zlín, Havířov) Největší sídliště

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina Lucie Časarová, Kraj Vysočina Pracovní skupina el. bezpečnosti 2010: vznik pracovní skupiny (zástupci Kraje Vysočina, Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1885 ze dne 7.8.2018 k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0704, 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Zápis z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených městských částí Praha 1 až 22

Zápis z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených městských částí Praha 1 až 22 Zápis z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených městských částí Praha 1 až 22 Termín konání: 10. března 2016 Místo konání: OZSP MHMP Charvátova 145, Praha 1 Účast: viz prezenční

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2018 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2018 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2018 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 926/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 861 ze dne 11.12.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektu obcí na

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2625 ze dne 31.10.2017 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 7 v roce 2016

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 29/7 ze dne 14.9.2017 ke schválení projektu ve výzvě č. 40 Operačního programu Praha - pól růstu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2018/2019 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro Minimální preventivní program kterou platí tento MPP Rumburk Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Laubrová Telefon na ředitele

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE Národní centrum bezpečnějšího internetu PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Projekt prevence rizikových jevů a kriminality spojené s užíváním internetu a online komunikací Jana Brandejsová Národní centrum bezpečnějšího

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/15 ze dne 17.5.2018 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha - pól

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/68 ze dne 17.12.2015 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 464 ze dne 7.3.2017 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, 5311 - záležitosti bezpečnosti

Více

Program Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Program Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje Program Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: oblast podpory č. 1 - Požární ochrana Číslo a název

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 21 na období a 2018

Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 21 na období a 2018 Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 21 na období 2017 a 2018 1 Obsah ÚVOD... 3 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE... 5 2. LÉČBA A NÁSLEDNÁ PÉČE... 6 3. SNIŽOVÁNÍ RIZIK - HARM REDUCTION... 6 4. SNIŽOVÁNÍ

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 637 ze dne 27.3.2018 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, 5311 - záležitosti bezpečnosti a

Více

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 Mgr. Jana Havlíková Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Oddělení prevence Obsah Popis

Více

č. 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle

č. 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle Rada m. č. Praha 10 14. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha dne 20. 2. 2017 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Prevence kriminality - Aš 2013

Prevence kriminality - Aš 2013 Prevence kriminality - Aš 2013 Prevence kriminality je systém preventivních opatření, které mají za cíl zvýšit pocit bezpečí obyvatel města Aše, popřípadě snížit stávající rizika. V Aši je prevence kriminality

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ČSOB Nadační program vzdělání

ČSOB Nadační program vzdělání ČSOB Nadační program vzdělání Vítězné projekty v roce 2015 Téma: Zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou Hospodaření s penězi Organizace: Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová Město Litoměřice Bc. Miroslava Najmanová Co je prevence kriminality - veškerá opatření, která směřují ke snižování rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost,

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK 2016 Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Cheb, 2015 1 ÚVOD Plán města Cheb v oblasti protidrogové

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 39 ze dne 17.1.2017 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl.m. Prahy v rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ online. Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací

PRAHA 14 BEZPEČNĚ online. Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací PRAHA 14 BEZPEČNĚ online Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE ŠKOLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE Semináře pro žáky všech základních

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1048/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1004 ze dne 14.12.2015 Souhlas s udělením partnerství v OP VVV - 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Rada městské části I. s o u h

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a

Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání PRIORITNÍ OSA 3 PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ Zaměření výzvy

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského, 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Název školy: Základní škola a Mateřská

Více